Grundejerforeningen Kirsebærparken I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Kirsebærparken I http://k1.valby-have.dk/"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i G/F Kirsebærparken I - torsdag d. 28. april 2011 kl. 19 Punkt 1. Valg af dirigent. Dirigent: Erik CPV73 Referat: Michael BIV25 Tilstedeværende: Bodil Ipsens Vej 9,15,17,21,23,25,27 og 31. Clara Pontoppidans Vej 5,7,9,11,13,27,31,33,39,41,63,69 og 73. Erik CPV73 konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og varslet korrekt. Punkt 2. Bestyrelsens beretning. (Formand - Jens BIV27) 1. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i 2010 konstituerede vi os selv. Erik CPV73 blev kasserer, Michael BIV25 og Jonas CPV37 menige medlemmer af bestyrelsen og Jens BIV27 fortsatte som formand. 2. Tak til bestyrelsen for deres arbejde i året der gik. Vi holdt traditionen tro en bestyrelsesmiddag som afslutning på året; det blev en hård aften, men vi fik færdigbehandlet og vedtaget årets budget. 3. Vores grundejerforening består af 53 rækkehuse fordelt på 4 rækker med i alt 3 stier. Vi har en sund økonomi. 4. Vi fik afholdt en sommerfest, en julefest og fastelavnsfest. Tak til festudvalgene for arrangementerne. 5. Tak til Erik CPV73 for endnu et flot juletræ. 6. Vi fik styr på belysningen på stierne, da vi fik udskiftet elektronikken i de døde lamper. 7. Det har igen været en meget hård vinter, men det er vores opfattelse at vinterberedskabet har fungeret godt. Vi får strøet urea i stedet for salt, da det skulle være en smule bedre for vores haver. 8. Vi fik taget legepladsen i brug. 9. Fællesrum: Der er indtil videre udført el og VVS arbejde og køkkenet er ved at være færdigmonteret. Der er fra bestyrelsens side endvidere arbejdet med forslag til musikanlæg, borde, stole, service, vedtægter og akustikloft. Fællesrummet kan findes på adressen på 10. G/F Valby Have: a. Hele området er nu overtaget af foreningen. b. To tomme grunde tilbage. NCC har solgt deres til Danica Pension som formentligt snart vil gå i gang med at bygge lejligheder. c. Sjælsø har lidt problemer med andelen af friarealer, hvilket kan vanskeliggøre byggetilladelser. Derfor har de spurgt om vi er villige til at inddrage en del af Lily Brobergs Vej til Grønningen. Foreningen er kommet med et udspil, som Sjælsø i øjeblikket overvejer.

2 d. Byggeriet på broen på Gl. Køge Landevej resulterer bl.a. i en tunnel under vejen som skal forbinde en sti gennem vores område ned til Høffdingsvej. Om stien skal gå på vores veje eller på vores område mellem banen og parkeringshuset vides endnu ikke. e. Vi kender ikke aktuelle planer for byggeriet på den anden side af plankeværket ved Bodil Ipsens Vej. 11. Parkering. Vi ejer ikke en parkeringsplads i foreningen og kan derfor blot konstatere at parkeringen ikke reguleres som vi kunne tænke os den. Vejene er private fællesveje med offentlig adgang og de almindelige færdselsregler gælder. 12. Der arbejdes på en skilteløsning til stierne i samme udførsel som de kommunale skilte der i forvejen findes i området. 13. Efter endnu et tilfælde af rotter, har Sjælsø A/S valgt at installere en rottespærre i samtlige skillebrønde til husene. Der er fra Sjælsø A/S side omdelt information herom. Bestyrelsen har ikke kunnet finde nogen ulovligheder i forbindelse med de til kloakeringen benyttede materialer. 14. Vedrørende vandindtrængning i kviste har bestyrelsen bedt Sjælsø A/S om at udsende information om sagen, således at kommende købere og sælgere er bekendt med sagen. Informationen blev omdelt af Sjælsø A/S i form af et notat fra Bygge & Miljøteknik A/S. Punkt 3. Godkendelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning. Der var ved generalforsamlingens afholdelse endnu ikke opkrævet kontingent for indeværende år, idet bestyrelsen havde valgt at foreslå en forhøjelse af kontingentet. Kommentarer fra kasserer - Erik CPV73: Udgifter til G/F Valby Have og snerydning på stierne er steget i forhold til budgetteret. Udgifter til legeplads og fællesrum er afholdt som godkendt på forrige generalforsamling. Tilgodehavende i forbindelse med manglende indbetaling af kontingenter hidrører CPV57 og CPV65. Tilgodehavende fra G/F Kirsebærparken II og G/F Kirsebærparken III skyldes restancer i forbindelse med snerydning. Tilgodehavende fra G/F Valby Have skyldes forkert opkrævning fra administrators side. Egenkapitalen var pr. 1/ på kr Årsrapporten med revisorpåtegningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Punkt 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab. Ingen forslag. Punkt 5. Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår samt fastsættelse af kontingent på baggrund heraf. Udgifter til supplerende vejskilte for enden af stierne som anført i budgettet med kr er estimeret af bestyrelsen. Der er modtaget en vurdering på vores andel af fælleslokalet fra Skat. Der er endnu ikke modtaget nogen skatteopkrævning, hvorfor denne ikke er inkluderet i budgettet. Budgettet blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Det betyder at kontingentet dermed sættes op til kr pr. bolig årligt. Punkt 6. Fælles papircontainere. To fælles papircontainere som erstatning for individuelle papircontainere var foreslået. Modellen fra Københavns Kommune er vist på nedenstående billede. Papircontainerne tænkes placeret ved Clara Pontoppidans Vej. Generalforsamling

3 Forslaget blev forkastet med 12 stemmer imod 6. Generalforsamlingen ønsker at se om Københavns Kommune kan bringe den nuværende løsning til at fungere. Kommentar vedr. renovation: Papirbeholder til tømning stilles for enden af stien. Grundejeren stiller selv denne tilbage i skuret efter tømning. Dagrenovationsbeholder hentes og stilles tilbage i skuret af renovationsarbejderne. Indberetning af manglende tømning eller på stien efterladte dagrenovationsbeholdere kan ske til Københavns Affaldsservice på adressen Punkt 7. Trafikregulering. Trafikregulering i form af vejbump, chikaner el.lign. har været diskuteret i G/F Valby Have, hvorfor bestyrelsen ønskede at høre generalforsamlingens holdning til en eventuel kommende trafikregulering af området. Der er endnu ingen konkrete forslag med tiltag eller prisoverslag. Det var generelt holdningen på generalforsamlingen at der støttes op omkring det videre arbejde i G/F Valby Have. Punkt 8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer Sørine CPV33, Mogens BIV9, Jens BIV27 og Michael BIV25 blev valgt til bestyrelsen. Erik CPV73 ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen, men blev valgt som kasserer. Punkt 9. Valg af 2 suppleanter. Erik CPV 73 blev valgt som suppleant. Ingen andre ønskede at stille op. Punkt 10. Valg af repræsentant(er) for G/F Kirsebærparken I til at repræsentere denne i G/F Valby Have. Det blev enstemmigt vedtaget at en repræsentant(er) for G/F Kirsebærparken I vælges af bestyrelsen. Punk 11. Valg af revisor Statsautoriseret revisor Ole Holm blev enstemmigt valgt til at revidere grundejerforeningens regnskab for Punkt 12. Eventuelt Festudvalgets arbejde med planlægning af fester og sociale arrangementer fortsætter som hidtil. Interesserede kan kontakte Trine BIV27. Vi takker udvalget for de vellykkede arrangementer i det forgangne år. Hunde skal føres i snor ifølge hundeloven gældende i Københavns kommune. Denne lov gælder naturligvis også for hele Valby Have området inkl. Grønningen. G/F Valby Have planlægger i den forbindelse opsætning af skilte med forbud mod hundeluftning på Grønningen. Der opfordres til fortsat at male træværket med Gori Lærk, som oprindeligt blev benyttet som træbeskyttelse. Et forskønnelsesudvalg er under etablering. Udvalget er indtil videre bestående af tre grundejere. Interesserede kan kontakte Hanna CPV27. 5-års gennemgang af nybyggerier er lovpligtigt. Christian BIV23 og Rasmus BIV21 vil indsamle fejl og mangler for G/F Kirsebærparken I for efterfølgende at udbrede kendskabet til disse iblandt grundejerne. Boldspil op mod enderækkehuse må ikke finde sted jævnfør 7 i gældende ordensregler for G/F Kirsebærparken I. Manglende respekt for denne paragraf har for nyligt kostet Erik CPV73 en ituslået rude. Eventuelle lovkrav til snefang på tage blev diskuteret. Efterfølgende er nedenstående modtaget fra Jan CPV41: Med henvisning til generalforsamlingen og spørgsmålet om snelaviner lovede jeg at tjekke reglerne i Bygningsreglementet. Det viser sig, at bestemmelserne om krav til snefang i sammenhæng med taghældningen er gledet ud af de nyeste bygningsreglementer. Så på det punkt kan vi ikke komme efter Sjælsø. Lidt om snefang: Hjemmesider for G/F Valby Have og G/F Kirsebærparken I findes henholdsvis på adressen og Generalforsamling

4 Bilag Dagsorden Pkt. Emne Indstilling 1 Valg af dirigent. 2 Bestyrelsens beretning. 3 Godkendelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning. 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab. 5 Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår samt fastsættelse af kontingent på baggrund heraf. Det indstilles til generalforsamlingen, at udkast til budget godkendes og at kontingentet dermed sættes op til 2500 kr. pr. bolig pr. år. 6 Fælles papircontainere. To fælles papircontainere som erstatning for individuelle papir containere. 7 Trafikregulering. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens holdning til eventuel trafikregulering i Valby Have. 8 Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er i henhold til vedtægterne på valg. Michael, BIV25, genopstiller Jens, BIV 27, genopstiller Erik, CPV 73, genopstiller Jonas, CPV 37, genopstiller ikke 9 Valg af 2 suppleanter. Alle suppleanter er i henhold til vedtægterne på valg, og der skal vælges to suppleanter. 10 Valg af repræsentant(er) for G/F Kirsebærparken I til at repræsentere denne i G/F Valby Have. Det indstilles til generalforsamlingen, at repræsentanterne vælges af bestyrelsen. 11 Valg af revisor. Det indstilles til generalforsamlingen, at statsautoriseret revisor Ole Holm vælges til at revidere grundejerforeningens regnskab for Evt. Fortsættelse af festudvalgets arbejde. Generalforsamling

5 Bilag Regnskab 2010 & budget 2011 Budget 2010 Regnskab 2010 Budget 2011 Indtægter Kontingenter 95,400 95, ,500 Renter ,400 95, ,500 Udgifter Administration Gaver Forsikringer -3,000-2,660-2,800 Servicegebyr og Porto -1, Bestyrelsesmiddag -4,000-3,792-3,500 Generalforsamling -2,000-1,136-1,000 Sommerfest -6,000-5,310-5,500 Fastelavnsfest -1, Julefest -1, ,000-14,328-15,000 Rep. & vedligeholdelse Vedligeholdelse fællesområdet VH Snerydning -20,000-42,722-40,000 Reperationer -10,000-10,629-10,000 Vejskilte ,000-30,000-53,351-60,000 Grundejerforeningen Grundejerforeningsgebyr -33,000-53,649-53,000 Legeplads K1 andel -44,918-28,421 0 Fælleslokaler K1 andel -53,000-53, , ,070-53, , , ,000 Resultat -84, ,349 4,500 Generalforsamling

6 Bilag Regnskab 2010 med revisorpåtegning Generalforsamling

7 Årsregnskab 2010 Grundejerforeningen Kirsebærparken I c/o Jens Emmersen Bodil Ipsens Vej Valby

8

9 Ledelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2010 for G/F Kirsebærparken I. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Valby, den 28 / Bestyrelse Michael Iversen Erik Schou Østergaard Jonas Karmark Kristensen Jens Emmersen Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28 / Dirigent

10 DRIFTSREGNSKAB Kr. Kr. Kontingenter Gaver Forsikringer Servicegebyr og Porto Trykkeri Bestyrelsesmiddag Generalforsamling Sommerfest Fastelavnsfest Julefest Snerydning Reparationer Grundejerforeningsgebyr Legeplads K1 andel Fælleslokaler K1 andel Omkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter ÅRETS RESULTAT

11 BALANCE AKTIVER kr. kr. Omsætningsaktiver Tilgodehavender Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER kr. kr. Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Skyldig OBH tilskud Snerydning (nov. og dec. 2010) Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

Generalforsamling i G/F Valby Have

Generalforsamling i G/F Valby Have Onsdag den 30. juni 2010 kl. 19:00 22:00 i S1, K1, K2 & K3 s fælleslokale. Første punkt var valg af ordstyrer og referent. Ordstyre blev Mie Sand G/F Kirsebærparken 3, referent blev Rasmus Anker G/F Kirsebærparken

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Regnskabet blev fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2015. dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Bangsboparken. Årsrapport 2012

Grundejerforeningen Bangsboparken. Årsrapport 2012 Grundejerforeningen Bangsboparken Årsrapport 2012 Grundejerforeningen Bangsboparken Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsberetning 2 Bestyrelsens påtegning 5 Reviewpåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere