E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING"

Transkript

1 Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003

2 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side Gennemgangsmetode... Side Tilstandsvurdering... Side Prioriteringsforslag... Side Økonomioversigt... Side Billeddokumentation...Side 10

3 Side 3 Rapportens formål. Rapportens tilblivelse er sket efter indgået aftale mellem Ejerforeningen Dybbølsgade 27 / Esbern Snares Gade 1 3. Grunden til rapporten er ønsket om at få afdækket de enkelte komplementerende bygningsdeles tilstand, og udarbejde en prioritering af de konstaterede mangler og fejl, som der blev registreret ved gennemgangen. Som grundlag for gennemgangen forelå en allerede udarbejdet rapport fra det rådgivende ingeniørfirma Eibye & Holmsgaard, udarbejdet i december Denne har dannet baggrundsviden, om de dengang eksisterende mangler og fejl. Der skal på baggrund af nærværende rapport tages stilling til, hvilke arbejder man ønsker iværksat, hvorfor beslutningsgrundlaget for Ejerforeningen bygger på prioriteringsrækkefølgen, samt hvilke omkostninger der er forbundet hermed. Der er ikke ved gennemgangen foretaget destruktive indgreb, men kun foretaget visuelle eftersyn. Der er anvendt kikkertundersøgelse af facaderne, ligesom der er brugt fugtighedsmåler til konstatering af fugtkoncentrationen i kælderydervægge og træværk. Der er fra Ejerforeningen lagt op til, at man først og fremmest ønsker facader renoveret og efterfølgende vil tage stilling til, hvilke evt. øvrige arbejder der kan iværksættes. Til udarbejdelse af det økonomiske grundlag har de modtagne tegninger dannet baggrund for arealberegninger ligesom der er anvendt V&S Byggedata s prisbøger samt erfaringstal fra lignende projekter.

4 Side 4 Gennemgangsmetode. Generelt er ejendommen gennemgået efter nedenstående koncept : - Fundamenter/sokler - Kælder/kældergulve/kældervægge - Facader og gavle - Indervægge - Vinduer og døre - Lofter/etageadskillelser - Trapper - Tagkonstruktion - VVS -installationer - El -installationer Gennemgangen er foretaget af flere omgange, hvor der blev registreret mangler og fejl ved de enkelte komplementerende bygningsdele, som ovenfor nævnt. På grundlag af den visuelle gennemgang vil de registrerede mangler og fejl blive omtalt, og der vil ud fra min vurdering blive udarbejdet en prioriteringsrækkefølge, som jeg mener er de vigtigste arbejder at få gennemført. Der vil sammen med prioriteringen blive udarbejdet overslagspriser på de enkelte arbejder, således at Ejerforeningen kan få et beslutningsgrundlag til en indstilling til generalforsamlingen. Som tidligere nævnt er der anvendt kikkertundersøgelse til facader og gavle samt fugtighedsmåler til registrering af fugtindholdet i kældervægge. Desuden er der taget en række fotos, som vedlægges rapporten som bilag. Tilstandsvurdering.

5 Side 5 Fundamenter/sokler. Fundamenter er udført i murede teglsten. Der kunne ikke konstateres sætninger i ydervægskonstruktioner, hvorfor der ikke under denne rapport er forslag til forbedringer af fundamenter og sokler. Der henledes dog opmærksomheden på næste afsnit om kælderens beskaffenhed. Kælder/kældergulve/kældervægge. Der kunne registreres alvorlige fugtindtrængninger i de murede kælderydervægge mod Esbern Snares Gade. I et af kælderrummen har det været nødvendigt at afstive konstruktionen for at denne ikke skal bryde sammen. Der henvises til bilagsmaterialet. Flere af de øvrige kældervægge er pudslagene faldet helt eller delvis af væggene, hvilket er et tydeligt tegn på vandindsivning gennem kælderydervæggene. Det er i modsætning til tidligere udarbejdet rapport ikke korrekt, når det konkluderes at forholdet ikke har nogen sikkerhedsmæssig betydning. En længerevarende gennemsivning af vand vil udvaske fugernes cementindhold, og derved medvirke til en betydelig forringelse af murværkets stabilitet. Etageadskillelse mod kælder er udført som betonkonstruktion med indstøbte jerndragere. Der kunne registreres alvorlige rustskader på de bærende jerndragere. Som ovenfor nævnt er jerndrager mod Esbern Snares Gade i så dårlig stand, at det har været nødvendig at afstive denne. Generelt fremtræder de synlige jerndragere alle med rustskader i varierende omfang. Der kunne på flere af de indvendige kældervægge registreres revnedannelser, løs puds og pudsskår. Disse må karakteriseres som værende i mindre god stand, men udgør ingen risiko for konstruktionernes stabilitet. Kældergulve fremtræder generelt i en rimelig stand. Den i tidligere rapport angivne sætning ved varmecentral har ikke ændret sig, hvorfor denne ikke tillægges andet end et kosmetisk problem. Facader og gavle. Gadefacade mod Esbern Snares Gade fremtræder generelt med prøse, revnede og udfaldne fuger, især over og under vinduer samt over dørhuller. Det er særlig slemt på de to øverste etager. Flere af murstikkene er med revnede fuger og enkelte udfald. Der kunne registreres sætningsskade fra 3.sal tv. ned mod relief over vindue på 2. sal tv. i Esbern Snares Gade. Gesimsbåndene er med flere skår og revner på de forskellige etager. Murværk fremstår med meget snavset og tilsmudset overflade. Nederste del af facade er udført med refendfuger og puds, som er malet i en grå farvenuance. Denne fremstår i en pæn og velholdt stand. Dette gælder på begge gadefacader. Gadefacade mod Dybbølsgade fremstår i en betydelig bedre stand end Esbern Snares Gade. Der kunne dog registreres enkelte porøse, revnede og udfaldne fuger. Murværk er også her med en del tilsmudset overflade.

6 Side 6 Begge facader har udsmykning i form af bukkede svejste fladstålsornamenter. Disse er med mindre begyndende rustangreb. Gårdfacaden fremtræder i en rimelig god stand, som skønnes at kunne forblive urørt i en række år fremover. Indervægge. Skillevæggene på loft er generelt med mange revner, løs puds og større pudsskår. Disse må karakteriseres som værende i mindre god stand, men uden konstruktive risici. Væggene i køkkentrapperum fremstår ligeledes med revner og pudsafskallinger, men med samme bemærkninger som skillevægge på loft. Vinduer og døre. Trapperumsvinduer både på hovedtrapper og køkkentrapper fremtræder med 1 enkelt lag glas. Disse fremtræder i en rimelig stand uden nævneværdige rådskader. Til gengæld kunne der konstateres alvorlige rådskader på nedstående vinduer : ESG 3, 2. tv. forekommer der alvorlige rådskader i de nedre dele af vindue. ESG 3, 2. th. forekommer der alvorlige rådskader i de nedre dele af vindue. ESG 1, 3. tv. forekommer der alvorlige rådskader i de nedre dele af vindue. ESG 1, 2. tv. forekommer der alvorlige rådskader i de nedre dele af vindue. ESG 1, 2. th. forekommer der alvorlige rådskader i de nedre dele af vindue. ESG 3, loftrum mod vej er termorude i Veluxvindue punkteret. Der medtages ikke priser på evt. udskiftninger af vinduerne, idet dette regnes under de enkelte lejligheders private udgifter, men det anbefales af hensyn til stillads, at der inden udbudsmateriale færdiggøres foreligger en bindende aftale, om hvem der ønsker deres vinduer udskiftet. Lofter/etageadskillelser. I loftetage kunne der generelt konstateres gamle fugtskjolder, som sandsynligvis stammer fra vandskader før der blev pålagt ny tagbelægning. Der kunne til gengæld konstateres mangle revner, løs puds og pudsskår på lofterne. De steder hvor bræddebeklædning er synlig kunne der ligeledes registreres fugtskjolder og aftegninger efter tidligere vandskader. Der var ingen tegn på rådskader i de pågældende bræddebeklædninger. Trapper. Hovedtrapperne fremtræder i en pæn stand. Derimod er der skader på trappetrin, idet disse ikke er tætte ned mod det underliggende kælderrum. Særlig slemt er det ved Esbern Snares Gade 1, hvor den underliggende konstruktion er alvorlig op-

7 Side 7 fugtet og jernkonstruktionen er alvorligt angrebet af rust, så det har været nødvendigt at understøtte konstruktionen. Køkkentrapper er generelt i en mindre god stand med nedslidte trappetrin, men dog uden skader, som kræver øjeblikkelig indgriben. Tagkonstruktion. Tagkonstruktionen er opført som et såkaldt Københavnertag med eternitskifer på de skrå tagflader og tagpapbelægning på den flade del. Tagbelægninger fremstår i en god stand, som ikke kræver renovering eller yderligere tiltag udover almindelig vedligeholdelse. Spær og lægter kunne konstateres med angreb af borebiller og violbuk. Den murede skorsten på tagflade mod Dybbølsgade er med større revner i de øverste skifter. (Se billedbilag). Øvrige skorstene fremstår i en god stand. VVS-installationer. Varmeinstallationen er fjernvarmeanlæg med vekslerstation. Denne fremtræder i en god og velholdt stand. Der er ikke foretaget gennemgang i lejlighederne, hvorfor disse ikke medtages i rapporten. Afspærringsventil i kælder er med utæt spindel. El-installationer. Er ikke gennemgået i denne rapport.

8 Side 8 Prioriteringsforslag. Efter gennemgangen af ejendommen bør renoveringsarbejderne udføres efter nedenstående prioritet. 1. Facader og gavl mod vej. 2. Etageadskillelse mellem kælder og stueetage. 3. Kælderydervægge. 4. Vinduer. 5. Tagkonstruktion (skorsten) 6. Indervægge. 7. Lofter/etageadskillelse. 8. VVS installationer 9. Trapper. 10. Fundamenter/sokler 11. El installationer. Ad. 1. Facader og gavl mod vej. Efter gennemgangen af ejendommen anbefales facader og gavl afrenset som JOS- afrensning eller rettere sagt som en Dolomitafrensning, hvor blæsemidlet accelereres gennem en dyse ved hjælp af lufttryk, tilsat vand. Blæsemidlet er dolomit/calsit (kalkprodukter). Afrensning sker i et særligt blæseanlæg. Efter afrensning afsluttes med vandskylning for fjernelse af støv og slamlag fra afrensningen. Til orientering kan det oplyses, at naboejendommen i Esbern Snares Gade er afrenset efter den pågældende metode, som er den mest skånsomme mod murværk og ornamenter. Gesimser og ornamenter afrenses efter samme metode. Efter afrensnig udføres der en renovering af fuger, sten og gesimser. Der etableres nye fuger overalt og ødelagte sten udskiftes og gesimser udbedres. Der etableres forstærkninger imellem vinduer. Der udføres ingen yderligere udbedringer af den nederste etage. Ad.2. Etageadskillelse mellem kælder og stueetage. Rustangrebne jerndragere udskiftes med nye, som behandles med rustbeskyttende materiale. Betonflader udbedres efter opsætning/indstøbning af jernkonstruktioner. Overflader behandles med en diffussionsåben membran på underside.

9 Side 9 Ad. 3. Kældervægge. Kælderydervægge udtørres. Herefter afrenses/afhugges pudslag på disse, og der behandles med en fugtspærre af anerkendt fabrikat. Det anbefales af hensyn til grundfugtopstuvninger, at der indlægges en horisontal dampspærre ved de værst angrebne områder. Det skønnes, at ovennævnte forhold i første omgang, vil afbøde de værste fugtskader, hvorfor der ikke i dette forslag anbefales et udvendigt dræn på nuværende tidspunkt. Ad. 4. Vinduer. Selv om vinduerne ikke indgår i Ejerforeningens fællesudgifter, anbefales det dog i forbindelse med stilladser opsættes, at de konstaterede rådskadede vinduer udskiftes. Ejerforeningen kan overveje at lade forsatsrammer med termoruder indgå i trapperum mod vej, såfremt der skulle være flertal herfor. Øvrige prioriteringer omtales ikke i denne rapport, da disse ikke indgår i de kommende arbejder.

10 Side 10 Økonomioversigt. Håndværkerudgifter 1. Byggeplads + stillads kr ,00 2. Facaderarbejder kr ,00 3. Kælderreparationer kr ,00 Samlet pris excl. moms kr ,00 5% til uforudselige udgifter kr ,20 Håndværkerudgifter excl. moms kr ,20 Omkostninger. Ingeniørhonorar 12% af kr ,20 kr ,34 Udlæg tegninger, beskrivelser, kopialia m.m. kr ,00 Administrationsomkostninger 2,5 % af kr ,54 kr ,21 Omkostninger excl. moms kr ,55 Samlet pris excl. moms kr ,75 25% moms kr ,69 Samlet pris incl. moms kr ,44

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan A/B Bergthora Drift- og vedligeholdelsesplan Udarbejdet april 2014 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT LINDØHUSENE SAG NR. 08.2819.60 MAJ 2008 PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger...

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

E/F Tyrolsgade 13 - Saltholmsvej 6. Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb

E/F Tyrolsgade 13 - Saltholmsvej 6. Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb St. Søndervoldstræde 9, 3. DK 1419 København K Telefon +45 33 33 90 02 Telefax +45 33 33 90 87 E-mail gg @ gga.dk CVR nr. 20 97 82 36 E/F Tyrolsgade

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

A/B Gammel Kongevej 162 A-D 10 års vedligeholdelsesplan

A/B Gammel Kongevej 162 A-D 10 års vedligeholdelsesplan A/B Gammel Kongevej 162 A-D 10 års vedligeholdelsesplan August 2008 Udg.:1.0 Dato: 2008-08-12 Udarb.: Kontrol: sdi apb A/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 O-års vedligeholdelsesplan A,/B

Læs mere