Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. fra Verdo Varme A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. fra Verdo Varme A/S"

Transkript

1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Verdo Varme A/S

2 Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner Fjernvarme-forsyningen og forbrugeren Direkte kundeforhold Andels- og ejerlejligheder Leveringsforholdet Retslige forhold Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Varmeplan og tilslutning Stikledning Supplerende varme Afgiftspligt Ingen varmeaftag Intet videresalg Begæring om fjernvarme Plads til måler m.v Eltilslutning Interne ledninger Forsyning af andre ejendomme Anmeldelse til BBR Betaling af tilslutningsbidrag Beregning af tilslutningsbidrag Betaling i udstykningsområder Meddelelse om ændringer Placering af stikledning Etablering af stikledninger og hovedhaner Fælles stikledning Ændring af stikledning Forøget varmebehov Vedligeholdelse/retablering Ejerskifte/lejerskifte Ejer- og andelslejligheder Leveringsbestemmelser, m.v Udtrædelse af Verdo Drift og vedligeholdelse af anlæg Varmelevering Fremløbstemperatur Varmeinstallationen Vedligeholdelse af varmeanlæg VVS-installatøren er autoriseret Ansvar ved driftsforstyrrelser Force majeure Information og vejledning Adgang til varmeanlæg Beskadigelse af Verdos ejendom Driftsforstyrrelser Uregelmæssigheder ved anlægget Ændring af leveringskonditioner

3 4 Tariffer Tariffer Ændringer Måling af fjernvarmeforbrug Levering af målerudstyr Ejerforhold Flytning af hoved-måler Bimåler Adgang til måler Aflæsning af måler Manglende selvaflæsning Betaling for aflæsning Beskadigelse af måler Fejlvisning ved måler Målerstop Servicebog Regulering af anlæg Betaling m.v Betalingspligt Endelig afregning Afregning af fjernvarme Afregning af fast afgift Leveringspause ved totalrenovering Afregning af målerafgift Fast afgift Beregnet forbrug Indbetaling For sen indbetaling Restanceregulativ Depositum Afbrydelse af fjernvarmelevering Misligholdelse Erstatningspligt Tilsyns og klagemyndighed Energitilsynet Energiklagenævnet Kundeklager Ikrafttrædelse og ændring Ikrafttrædelse Eventuelle ændringer Oplysninger

4 1 Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Fjernvarme-forsyningen og forbrugeren Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Verdo Varme A/S er gældende for forholdet mellem Verdo Varme A/S og ejere af ejendomme, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor der i henhold til 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold. Efterfølgende benævnes Verdo Varme A/S som Verdo og ejere samt lejere med et direkte leveringsforhold som KUNDEN. 1.2 Direkte kundeforhold Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs., hvor der til den enkelte KUNDE forefindes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes af Verdo, kan betaling for varme ske i et direkte leveringsforhold mellem Verdo og KUNDEN, uanset om KUNDEN er ejer, andelsbolighaver eller lejer. Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighaveres løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ejer. 1.3 Andels- og ejerlejligheder Når der i en ejendom med andels- eller ejerlejligheder er oprettet andels- eller ejerforening, og der ikke er oprettet direkte leveringsforhold med de enkelte lejligheder, anses foreningen som KUNDE efter regulativets bestemmelser. 1.4 Leveringsforholdet Fordelingen af varme og varmeudgifter hos KUNDEN er i såvel teknisk som økonomisk henseende Verdo uvedkommende, og bestemmelserne er således alene gældende for leveringsforholdet mellem Verdo og KUNDEN. 1.5 Retslige forhold Det retslige forhold mellem Verdo og KUNDEN er fastlagt gennem Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Takstblad og aftale om fjernvarmelevering. 4

5 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1 Varmeplan og tilslutning Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning. Verdo afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted. 2.2 Stikledning Der etableres normalt kun én stikledning til hver udmatrikuleret ejendom. Kun i særlige tilfælde vil der eventuelt kunne opnås dispensation fra denne bestemmelse. 2.3 Supplerende varme Kunden aftager i almindelighed hele ejendommens varmeforbrug fra Verdo, men det er tilladt at supplere med anden form for opvarmning, når denne opvarmning ikke medfører tekniske gener for Verdo, eller gældende varmeplan ikke stiller sig hindrende i vejen. 2.4 Afgiftspligt Der skal i alle tilfælde - uanset om der suppleres med anden opvarmning - betales tilslutningsafgift og fast årlig afgift i fuldt omfang. Dette betyder, at hele ejendommens BBR-areal indgår i beregningen af fast afgift, jf. i øvrigt beregningsregler, der er anført i 6.4. I særlige tilfælde dispenseres fra denne bestemmelse. 2.5 Ingen varmeaftag Påbegyndes varmeaftag ikke inden seks måneder efter det tidspunkt, hvor Verdo er klar til varmelevering, pålignes ejendommen faste afgifter efter sædvanlige retningslinjer. 2.6 Intet videresalg Videresalg af fjernvarme til andre ejendomme er ikke tilladt. 2.7 Begæring om fjernvarme Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til Verdo af ejeren af ejendommen. 2.8 Plads til måler m.v. KUNDEN stiller den fornødne plads til rådighed for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres Verdo let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse af Verdos anlægsdele, således at en evt. senere udskiftning kan foretages uden bygningsmæssige problemer. KUNDEN skal sørge for renholdelse og belysning i rummet. Der bør så vidt mulig være gulvafløb i dette rum. 2.9 Eltilslutning KUNDEN etablerer og bekoster elinstallation for energimåler. 5

6 I eksisterende boliger må KUNDEN tåle synlig kabelføring i plastikskinner mellem elmåler og energimåler. KUNDEN må tåle løse ledninger mellem energimålerens regnedel og målepunkter i varmeinstallationen. KUNDEN betaler energimålerens elforbrug Interne ledninger Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på ejerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler ejeren Forsyning af andre ejendomme Verdo er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til evt. forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. Er der tale om væsentlige omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan Verdo anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. Verdo etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. Ledningsnettet må ikke fjernes, omlægges eller flyttes af andre end Verdo. Da Verdo er ansvarlig for skader som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, skal Verdo til en hver tid have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer. Såfremt en skade opstår, skal KUNDEN i henhold til gældende forsikringsbestemmelser anmelde denne til sit eget forsikringsselskab. Hvis KUNDEN ønsker at foretage tilbygning eller nybygning på en sådan måde, at de eksisterende fjernvarmeledninger til forsyning af andre fjernvarmeforbrugere er til hindring herfor, skal Verdo udføre og bekoste de herved nødvendige ændringer som følge heraf. KUNDEN er forpligtiget til at anvise en anden egnet placering på ejendommen Anmeldelse til BBR Umiddelbart efter tilslutning skal KUNDEN anmelde til kommunens bygningsog boligregister (BBR), at ejendommens opvarmningsform er ændret til fjernvarme. KUNDEN er ansvarlig for, at de til BBR indberettede oplysninger er korrekte. Tilslutningsbidrag 2.13 Betaling af tilslutningsbidrag Ejeren betaler et bidrag for at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Tilslutningsbidragets størrelse fastsættes efter den takst, der er gældende på det tidspunkt, hvor Tilbud/Aftale om fjernvarmelevering fremsendes. Tilslutningsbidraget skal betales, inden stikledningen etableres. 6

7 Betaling af tilslutningsbidrag betragtes samtidig som accept af kundeforholdet. Dog kan erhvervsejendomme betale 75 % af den beregnede overslagspris før arbejdet igangsættes. Det resterende beløb betales efter arbejdets udførelse. Beregning af tilslutningsbidraget fremgår af Verdos takstblad Beregning af tilslutningsbidrag Beregning af tilslutningsbidragets størrelse foretages af Verdo. På Verdos foranledning skal ejeren meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af tilslutningsbidrag Betaling i udstykningsområder I udstykningsområder afholdes alle udgifter til etablering af fordelingsledninger i lokalplanområdet, hvor udstykningen er beliggende, af udstykkeren. Byggemodningsbidraget beregnes af Verdo ud fra de enkelte udstykningers varmebehov og skal betales af udstykkeren, inden ledningsarbejdet påbegyndes Meddelelse om ændringer Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af tilslutningsbidraget, har ejeren pligt til, inden ændringen, skriftligt at anmelde dette til Verdo. Verdo kan i så tilfælde opkræve supplerende tilslutningsbidrag. Verdo forbeholder sig ret til at foretage en kontrolopmåling af bygningsarealet. Stikledning/stikledningsbidrag 2.17 Placering af stikledning Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen. Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af Verdos takstblad. Verdo fastsætter stikledningens placering efter aftale med ejeren, dog under hensyntagen til tekniske forhold i hoved- eller fordelingsnettet Etablering af stikledninger og hovedhaner Stikledningen afsluttes normalt umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. I specielle tilfælde kan stikledningen afsluttes med hovedhaner i en brønd- eller skabsløsning. Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af Verdo. Ejeren har pligt til, i forbindelse med aftale om stikledningens placering, at oplyse om evt. interne ledningers placering på grunden. Forinden gennemboring af sokkel/gulv/væg foretages, skal ejer oplyse om evt. skjulte installationer, idet Verdo ikke påtager sig erstatningspligt i forbindelse med evt. beskadigelser på installationer og ledninger, der ikke er oplyst om. 7

8 2.19 Fælles stikledning Verdo kan etablere en fælles stikledning til flere ejendomme med selvstændige varmemålere, hvis Verdo finder dette hensigtsmæssigt Ændring af stikledning Ejeren må ikke bygge oven på en stikledning, med mindre det konkret aftales med Verdo. I givet fald overgår stikledningen til ejendommens interne installation, og der etableres for ejerens regning nye hovedhaner og måler. Giver forhold hos KUNDEN anledning til afbrydelse, flytning eller ændring af stikledningen, udføres arbejdet af Verdo efter aftale med KUNDEN og for dennes regning Forøget varmebehov Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af Verdo. Udgifterne betales efter samme retningslinjer, som ved etablering af en ny stikledning Vedligeholdelse/retablering Verdo har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en KUNDES ejendom. Ved udskiftning af Verdos anlægsdele, som kan medføre ophugning af gulv eller vægbeklædning, vil retablering kun omfatte det berørte område og udføres med materialer, der ikke medfører urimelige udgifter for Verdo. I det hele taget tilstræber Verdo at retablere på KUNDES ejendom til en tilsvarende standard som før arbejdets påbegyndelse. Ved udskiftning af stikledning tilstræbes, at hovedventiler placeres umiddelbart inden for ydermur. Måler og hovedventiler skal normalt placeres i samme rum. Hvis Verdo flytter hovedventiler og måler til ydervæg, udføres forbindelsen fra hovedventiler til den eksisterende installation med synlige rør. Ejerskab og ansvaret for installationen efter hovedventiler påhviler herefter KUNDEN. Meddelelse om ejerskifte/lejer-skifte 2.23 Ejerskifte/lejerskifte Ejerskifte skal meddeles Verdo. I forbindelse med ejerskifte skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles Verdo senest otte dage før ejerskifte. Måleren aflæses af Verdo, og den hidtidige ejer hæfter for forbrug og afgifter indtil aflæsningsdagen. Alternativt kan køber og sælger i fællesskab aflæse måleren og fremsende aflæsningsresultatet skriftligt til Verdo. Den hidtidige ejer, respektive dennes bo, er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer. Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for Verdo. 8

9 Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. 1.1 og 1.2, skal lejerskifte meddeles Verdo. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles Verdo senest otte dage før. Alternativt kan ejer og lejer i fællesskab aflæse måleren og fremsende aflæsningsresultatet skriftligt til Verdo. Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen indtil det tidspunkt, hvor lejeren har meddelt Verdo, at kundeforholdet ophører. Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler i henhold til Verdos opgørelse. Såfremt Verdo ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil Verdo har modtaget meddelelse om ny lejer. Ligger aflæsningsdagen før eller efter overtagelsesdagen, kan Verdo foretage en beregning over forbrug og afgifter pr. overtagelsesdagen. Det er således denne beregning, der anvendes ved opgørelsen i forhold til den hidtidige ejer/lejer Ejer- og andelslejligheder Ved et udstykningsforetagende med ejer-, eller andelslejligheder hæfter udstykkeren/bygherren for betaling af alle forbrugsbidrag, indtil ejer/andelsbolig - forening er oprettet Leveringsbestemmelser, m.v. Gældende leveringsbestemmelser, priser samt eventuelt servicebog kan rekvireres hos Verdo eller på Udtrædelsesvilkår 2.26 Udtrædelse af Verdo Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan/lokalplan, kan udtrædelse af Verdo ske ved skriftlig anmodning fra KUNDEN, idet udtrædelsen til enhver tid er begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. For KUNDER tilsluttet før den 1. januar 2010, kan udtrædelse af Verdo finde sted, med 18 måneders skriftlig varsel fra KUNDEN, til et regnskabsårs udløb. For KUNDER tilsluttet fra og med den 1. januar 2010, kan udtrædelse efter fem måneders tilslutning ske, med en måneds skriftlig varsel, til udgangen af en måned. På udtrædelsestidspunktet er der pligt til at betale: a. Bidrag i henhold til årsopgørelse b. Eventuelle restancer 9

10 c. Et beløb til dækning af faktiske udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved/fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende Verdo d. Verdos omkostninger ved eventuel fjernelse af de Verdo tilhørende ledninger på ejendommen, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører KUNDENS varmeforsyning Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, kan endvidere kræves: - Andel af anlægs- og renoveringsudgifter, der er specificeret i Verdos regnskab tidligere end toårsdagen før udtrædelses tidspunktet, og hvorpå Verdo foretager afskrivninger - Beløbet beregnes som KUNDENS andel af Verdos samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. - Andel af Verdos ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende KUNDES andel af Verdos samlede registrerede tilslut ningsværdi (afgiftspligtige areal) i regnskabsåret inden opsigelsen. En udtrædende KUNDE har ikke krav på nogen andel af Verdos formue. Hvis leveringsforholdet ophører, har Verdo efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og fortsat have adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningernes forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan Verdo anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. Ved genetablering, renovering og ved opførelse af nyt byggeri betaler ejeren de faktiske omkostninger, der er forbundet med at etablere stikledning. 10

11 3 Drift og vedligeholdelse af anlæg 3.1 Varmelevering Varmen leveres i form af varmt vand, som kun må benyttes til cirkulation i ejendommens varmeanlæg. KUNDEN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget. 3.2 Fremløbstemperatur Fremløbstemperaturen tilpasses årstiden og kan variere mellem 60 o C og 95 o C i hovedledningen. Maksimal fremløbstemperatur fra Kraftvarmeværket kan under særlige forhold blive 110 o C. Der må regnes med forskellige fremløbstemperaturer hos KUNDERNE, idet varmetab i ledninger, inkl. stikledninger, ikke kan undgås. 3.3 Varmeinstallationen Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer eller varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet afkøles i henhold til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 3.4 Vedligeholdelse af varmeanlæg KUNDEN er ansvarlig for, at ejendommens varmeanlæg holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt KUNDEN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres Verdo tab eller ulemper, og KUNDEN ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er Verdo berettiget til at bringe forholdene i orden for forbrugerens regning og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden. 3.5 VVS-installatøren er autoriseret VVS-installatøren er en enkelt person eller et firma, der har landsdækkende autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester, og som derfor må arbejde på installationer, der er eller ønskes tilsluttet fjernvarmeforsyningen. 3.6 Ansvar ved driftsforstyrrelser Verdo har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. Verdo forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen for udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført uden for den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering af forbrugerkøb gælder købelovens regler. Over for erhvervsdrivende er Verdo ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, 11

12 medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Verdos side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring. 3.7 Force majeure Verdo påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold, som er uden for Verdos kontrol. Verdo fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen. 3.8 Information og vejledning Verdos personale er i rimeligt omfang til rådighed for KUNDEN med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl. 3.9 Adgang til varmeanlæg Verdos personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse Beskadigelse af Verdos ejendom KUNDEN er - såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra KUNDENS side - ansvarlig for beskadigelse af Verdos ejendom Driftsforstyrrelser Ved driftsforstyrrelser kan der forekomme luft i KUNDENS varmeanlæg. Udluftning efter sådanne driftsforstyrrelser påhviler KUNDEN Uregelmæssigheder ved anlægget Såfremt der opstår andre uregelmæssigheder f.eks. unormale temperaturer, unormalt forbrug og utætheder på stikledningen eller hovedventilerne, skal dette straks anmeldes til Verdo Ændring af leveringskonditioner Verdo er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, også når myndighederne foreskriver eller anbefaler det. Meddelelse om leveringsændringer skal ske både til lejer med direkte kundeforhold samt til ejer med et passende varsel. Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denne. Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal ejeren være berettiget til at udtræde af Verdo, uden at der derved skal betales afbrydelsesomkostninger. 12

13 4 Tariffer 4.1 Tariffer Priser og afgifter for levering af fjernvarme fastsættes af Verdo og bekendtgøres på virksomhedens hjemmeside: inden opkrævning udsendes til KUNDEN. Takstblad samt nærmere oplysninger om priser og afgifter kan rekvireres hos Verdo. Afregning af afgifter af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og de til Energitilsynet anmeldte tariffer. Verdo udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tarifansættelse. 4.2 Ændringer KUNDEN er forpligtet til at meddele Verdo enhver ændring, der har indflydelse på afregningen. 13

14 5 Måling af fjernvarmeforbrug 5.1 Levering af målerudstyr Verdo leverer det for afregning mellem KUNDE og Verdo nødvendige målerudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. 5.2 Ejerforhold Hovedmålere ejes og vedligeholdes af Verdo, som også bestemmer hvornår disse skal udskiftes. KUNDEN er erstatningsansvarlig over for Verdo i alle tilfælde, hvor måleren beskadiges eller ødelægges, når dette ikke skyldes slid. KUNDEN er også erstatningsansvarlig, såfremt overmaling af måleren finder sted. 5.3 Flytning af hovedmåler Verdo er berettiget til at flytte måleren, såfremt det efter Verdos skøn er hensigtsmæssigt, men flytningen skal aftales med KUNDEN. Udgifter herfor betales af Verdo. 5.4 Bimåler Hovedmåleren må ikke flyttes uden Verdos godkendelse. De ved hovedmålere og hovedhaner anbragte plomber må kun brydes af Verdos personale, eller af Verdos dertil bemyndigede personer. Såfremt en KUNDE opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette Verdo uvedkommende. 5.5 Adgang til måler Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. Verdos personale skal have uhindret adgang til hovedmålere (jf. 3.9). 5.6 Aflæsning af måler På Verdos anmodning skal KUNDEN foretage aflæsning af hovedmålere og indsende aflæsningskort, indberette via internettet, eller indtelefonere aflæsningerne inden for det af Verdo fastsatte tidsrum. Verdo kan efter forudgående orientering til kunden etablere og tilslutte måler for fjernaflæsning. Med henblik på afregning af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af måleren, på en af følgende måder: - Selvaflæsning, foretaget af kunden - Fjernaflæsning, foretaget automatisk af Verdo 14

15 - Kontrolaflæsning, foretages manuelt af Verdo 5.7 Manglende selvaflæsning Modtager Verdo ikke en korrekt aflæsning retur, fastætter Verdo forbruget på grundlag af forrige varmeårs registrering uden funktions- og målerfejl, men korrigeret for graddagetallet. Verdo kan til enhver tid foretage kontrolaflæsninger. 5.8 Betaling for aflæsning Verdo er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af KUNDEN, eller såfremt KUNDEN ikke returnerer selvaflæsningskortet eller indtelefonerer en aflæsning. Der bliver ikke opkrævet betaling, hvis disse udgifter i henhold til 5.10 skal afholdes af Verdo. 5.9 Beskadigelse af måler Såfremt KUNDEN har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller ikke registrerer noget forbrug, er KUNDEN forpligtet til omgående at underrette Verdo herom. Indgreb i varmeanlægget eller ved måleren, der virker forstyrrende og hæmmende på målerens visning af det faktiske forbrug, vil blive meldt til politiet som hærværk og/eller tyveri Fejlvisning ved måler Verdo er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom KUNDEN ved henvendelse og mod betaling til Verdo kan forlange at få hovedmåleren afprøvet. Hovedmålere anses at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere. Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af Verdo og afregning med kunden reguleres jf. Dansk Fjernvarmes vejledning om beregning af fjernvarmeforbrug Målerstop Konstateres målerstop eller fejlvisning større end de tilladelige afvigelser, regulerer Verdo forbruget for den periode, hvor det kan konstateres, at måleren har vist forkert. Regulering af forbrug og regningsbeløb sker på grundlag af forrige varmeårs registrering uden funktions- eller målerfejl, men korrigeret for afvigelser i graddagetallet. Såfremt KUNDEN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget. Ved målerstop opkræves der fast bidrag Servicebog For at KUNDEN kan føre kontrol med varmeanlæggets drift, er der udarbejdet en særlig servicebog, der udleveres ved henvendelse til Verdo. 15

16 KUNDEN bør i egen interesse regelmæssigt, dog mindst en gang om ugen, notere målerens visninger samt frem- og returløbstemperaturen i kontrolbogen, idet der derved opnås kontrol med varmeanlæggets drift Regulering af anlæg Ejendommens anlæg skal reguleres således, at fremløbsvandet afkøles mest muligt, som minimum således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end beskrevet i Verdos takstblad. Verdo er berettiget til at opkræve betaling for sine ekstra omkostninger, såfremt gennemsnitsafkølingen ikke opnås, jf. den til enhver tid gældende tarif. 16

17 6 Betaling m.v. 6.1 Betalingspligt Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. Verdo kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af Verdo. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan Verdo vedtage at ændre de efterfølgende acontoregninger. Verdo kan endvidere regulere acontoregningerne i takt med omkostningsændringer. 6.2 Endelig afregning Endelig afregning af forbruget finder sted mindst én gang årligt. 6.3 Afregning af fjernvarme Varmeenergien måles i kilowatt-timer, der forkortes kwh, eller i megawatt-timer, der forkortes MWh. Energimåleren registrerer mængden af fjernvarmevand, der cirkulerer gennem anlægget og måler endvidere den temperatur fjernvarmevandet har, når det kommer ind i huset, og når det igen forlader huset. Forskellen mellem indgangs- og udgangstemperaturen er den afkøling, der er opnået af fjernvarmevandet. Energimåleren kan herefter beregne varmeforbruget, idet såvel gennemstrømning som afkøling er kendt. Den gennemsnitlige fastsatte minimumsafkøling fremgår af Verdos takstblad. Energimålerens driftstimer udgør timer årligt. Ved en afvigelse på max. 72 timer pr. år foretages ikke ændringer i beregning af varmeforbruget. Ved større afvigelse beregnes forbruget ved hjælp af graddage. 6.4 Afregning af fast afgift Afregning af afgifter af enhver art finder sted efter de til enhver tid gældende priser, der er anmeldt til Energitilsynet. Afgiften fremgår af Verdos prisblad. 6.5 Leveringspause ved totalrenovering Leveringspause kan aftales i forbindelse med totalrenovering el.lign. Forudsat at der er indgået en skriftlig aftale med Verdo og at måleren er afmonteret i mindst seks måneder, kan der betales halv fast afgift i perioden. Dog maksimalt i to år. 6.6 Afregning af målerafgift Der betales en årlig afgift pr. måler. Målerafgiften fremgår af Verdos takstblad. 6.7 Fast afgift Den faste afgift beregnes på grundlag af det opgjorte beregningsareal, der også anvendes ved beregning af tilslutningsbidrag. 17

18 Ejendomme opført efter BR10 har mulighed for reduktion af den faste afgift. Mulighed for reduktion i den faste afgift forudsætter at KUNDEN fremsender en kopi af byggetilladelsen til Verdo Varme. Efter Verdos godkendelse kan den faste afgift reduceres med: -For nye ejendomme, der klassificeres som et standardhus i henhold til bygningsreglement BR10, uden anvendelsen af supplerende varmekilder gælder, at den faste afgift reduceres jf. gældende takstblad. -For nye ejendomme, der klassificeres til lavenergiklasse 2015 i henhold til bygningsreglement BR10, uden anvendelsen af supplerende varmekilder gælder, at den faste afgift reduceres jf. gældende takstblad. Arealbetaling sker i henhold til ejendommens samlede bolig-/erhvervsareal jf. BBR-registret. Kælderareal medregnes jf. gældende takstblad. For erhvervsejendomme kan arealbetaling ske efter et beregningsareal, beregnet ud fra installeret effekt jf. gældende takstblad. 6.8 Beregnet forbrug KUNDEN har betalingspligt for al fjernvarmelevering, som er korrekt registreret. Hvis der konstateres et unormalt stort forbrug, forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, beregner Verdo forbruget. Verdo er berettiget til at opkræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug. 6.9 Indbetaling Regninger vedrørende fjernvarmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato, men regningerne bør fremsendes således, at betalingsfristen overskrider et månedsskifte For sen indbetaling Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdag er KUNDEN forpligtet til at betale restancegebyr og renter, jf. regulativ for restanceindrivelse Restanceregulativ Restanceregulativ udleveres ved henvendelse til Verdo eller kan rekvireres på Ved afbrydelse af fjernvarmeforsyning som følge af restance opkræves der fast afgift Depositum Verdo er berettiget til at forlange depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for fremtidige betalinger, når Verdo skønner, at der er risiko for, at KUNDEN kommer i restance, eller at betalingskrav bliver uerholdelige. Kontante deposita forrentes til fordel for KUNDEN. 18

19 6.13 Afbrydelse af fjernvarmelevering Undlader KUNDEN efter påkrav at stille depositum, er Verdo berettiget til at afbryde fjernvarmeleveringen, efter at KUNDEN skriftligt er blevet varslet om afbrydelsen. Eventuelle følger af en afbrydelse af fjernvarmeleveringen foretaget efter ovennævnte fremgangsmåde er Verdo uvedkommende. 19

20 7 Misligholdelse 7.1 Erstatningspligt Ved misligholdelse af disse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Verdo Varme A/S skal KUNDEN betale erstatning for ethvert tab, som derved påføres Verdo. Spørgsmålet om, hvorvidt KUNDEN har misligholdt ovennævnte bestemmelser, afgøres ved civilt søgsmål og efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 20

21 8 Tilsyns og klagemyndighed 8.1 Energitilsynet Tilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet er: Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser. 8.2 Energiklagenævnet Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets adresse er: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser. 8.3 Kundeklager Kundeklager kan rettes til: Ankenævnet på energiområdet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf: Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v. 21

22 9 Ikrafttrædelse og ændring 9.1 Ikrafttrædelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Verdo Varme A/S er vedtaget af Bestyrelsen med gyldighed fra den 1. december 2011 og anmeldt til Energitilsynet. 9.2 Eventuelle ændringer Verdo Varme A/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bestemmelserne. 9.3 Oplysninger Gældende leveringsbestemmelser, takstblad samt aflæsningsbog kan rekvireres hos Verdo Varme. Herudover er gældende leveringsbestemmelser og takster offentligt tilgængelige på 22

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Laurbjerg Kraftvarmeværk

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarme-forsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Direkte kundeforhold... 4 1.3 Andels-

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarme

Almindelige bestemmelser for fjernvarme Almindelige bestemmelser for fjernvarme Varde Varmeforsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.0 - opdateret 23. november 2012 Indhold Kapitel 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 5 1.1

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Gråsten Varme A/S i det følgende

Læs mere

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME Almindelige bestemmelser For fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 Tilslutningsbidrag..

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

1.Gyldighedsområde m.v.

1.Gyldighedsområde m.v. 1.Gyldighedsområde m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Egtved Varmeværk A.m.b.a., i det følgende kaldet VÆRKET, og ejeren/ejerne af ejendomme, der

Læs mere

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Skørping Varmeværk

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 5 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 6 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 11 4. Tariffer 13 5. Måling af fjernvarmeforbrug,

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning. 2 1. Gyldighedsområde og definitioner.. 3 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning. 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for Brørup Fjernvarme A.m.b.a. 1. oplag 31. maj 2011 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Nørre-Snede Varmeværk a.m.b.a. i det følgende kaldet værket, og ejeren/ejerne,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. INDHOLD 1 Gyldighedsområde og definitioner mv.... side 3 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning side 4 3 Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk Sdr. Felding ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Januar 2011 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Græsted Fjernvarme

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 4 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bramming Fjernvarme

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 29-04-2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013.

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. Almindelige leveringsbestemmelser September 2011 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk 1. Gyldighedsområde og definitioner. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser

Almindelige Leveringsbestemmelser Almindelige Leveringsbestemmelser DEC 2012 for fjernvarmelevering fra E.ON Varme Danmark ApS Side 1/5 Indholdsfortegnelse Almindelige Leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side:

Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.6 Tilslutningsbidrag 3 2.7 Investeringsbidrag 3 2.9 Byggemodningsbidrag 4 2.10 Stikledning

Læs mere

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme Leveringsbestemmelser for fjernvarme Indhold Forord... 2 2. Gyldighedsområde og definitioner... 2 3. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning... 2 4. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 3 5. Tariffer...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Thorsminde Varmeværk A.M.B.A Havnevej 11, Thorsminde INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING April 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Side 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning - 2 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 8 4. Tariffer...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Dybvad Varmeværk,

Læs mere

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

for fjernvarmeforsyning

for fjernvarmeforsyning AARS FJERNVARME a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg5 4. Tariffer6

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 er gældende for forholdet mellem Skagen Varmeværk, og ejeren af ejendommen, der efter eget ønske eller ved

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORORD SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - MED

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Internet: www.asaafjernvarme.dk - email: post@asaafjernvarme.dk - cvr.: 54300514 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING...

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aalestrup Varme a.m.b.a Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aalestrup Varme a.m.b.a Gyldighedsområde og definitioner m.v... Aalestrup Varme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aalestrup Varme a.m.b.a.... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering Høng Varmeværk a.m.ba. Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Almindelige bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

Vedtægter. Almindelige bestemmelser

Vedtægter. Almindelige bestemmelser Vedtægter Almindelige bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået FORORD VRÅ VARMEVÆRK Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået en ajourføring, primært for at bringe de almindelige leveringsbestemmelser i overensstemmelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere