Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk"

Transkript

1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk (Udkast pr. 23. maj 2013 ) Side 1 af 25

2 Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner Gyldighedsområde BRUGEREN VVS-INSTALLATØREN Retslige forhold Ansvar Kvalitetskrav Etablering af fjernvarmeforsyning Stikledningen Etablering af stikledning Retablering efter stikledningsarbejder m.v Tilslutningsarrangement Definition Direkte fjernvarmetilslutning Lavtemperaturfjernvarme Tilslutningsarrangement og principdiagrammer Tilgængelighed for betjening og servicering Varmemålernes placering og montering Ejendommens varmeinstallation/interne anlæg Dimensionering og udførelse Dimensioneringsgrundlag for højtemperaturfjernvarme Dimensioneringsgrundlag for lavtemperaturfjernvarme Styring og regulering Varmt brugsvand & styring af omløb til mindre brugsvandsvekslere Specielle større varmeanlæg med forbrug > 50 MWh/år Alternative energianlæg Godkendelse af projekteringen af flere ens varmeinstallationer Interne forsyningsledninger Interne rørledninger og komponenter Fordelingsledninger til BRUGERE med et direkte kundeforhold Skjulte rør Interne rørledninger i jord Lækageovervågning ved interne forsyningsledninger Isolering Bestemmelser Syn og trykprøvning, el-tilslutning af varmemåler og idriftsættelse Trykprøvning og idriftsættelse Side 2 af 25

3 7.2 Bestilling af syn og montage og eltilslutning af varmemåler Syn og trykprøvning Godkendelse af flere ens opbyggede varmeinstallationer Montage og el-tilslutning af varmemåleren Ansvar Plombering Påfyldning og idriftsættelse af centralvarmeanlægget Indregulering af anlæg Bruger-, drift- og vedligeholdelsesvejledning Lækageovervågning Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen Fjernvarmelevering Fremløbstemperatur og tryk Afkøling af fjernvarmevandet VÆRKETs forpligtigelser Hovedhaner Aftapning af varmeinstallation Driftsforstyrrelser Ulovlige omløb Måling af forbrug Målerudstyr Afregning Fast elforsyning til varmemålere Plombering af målerudstyr Flytning af målerudstyr Afprøvning af målerudstyr Fjernaflæsning af varmemålere Dispensationer Afvigelser Tilsyns- og klagemyndighed m.v Overordnet myndighed Klagevejledning Ikrafttrædelse Ikrafttrædelse Underskrift Bilag, herunder principdiagrammer samt anbefalinger om anlægsopbygning, gode råd om energibesparelser mm. opdateres løbende på Side 3 af 25

4 1 Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Gyldighedsområde "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" er gældende for leveringsforholdet mellem BRUGE- REN og Albertslund Varmeværk, Vognporten 9, 2620 Albertslund, - i det følgende kaldet VÆRKET. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for planlægning, dimensionering, udformning, styring og ændringer af varmeinstallationer ved forsyning fra VÆRKETs ledningsnet samt for udførelse, indregulering, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.2 BRUGEREN BRUGEREN betegnes som ejeren/ejere af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, eller andre med et direkte afregningsforhold til VÆRKET, jævnfør Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. 1.3 VVS-INSTALLATØREN VVS-INSTALLATØREN er det firma, der udfører arbejde på den varmeinstallation, der enten er eller skal tilsluttes VÆRKETs ledningsnet. VVS-INSTALLATØREN skal have autorisation til udførelse af arbejder på brugsvandsinstallationer i henhold til lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer. VVS-INSTALLATØREN bør tillige være registreret i Fjernvarmebranchen registreringsordning for servicemontører (også kaldet FjR-ordningen). Det fremgår af hjemmesiden firmaer, der er tilsluttet ordningen. Fra 1. januar 2015 bør en VVS-INSTALLATØR, der udfører arbejde for andre, både være registreret i Fjernvarmebranchen registreringsordning for servicemontører og have en samarbejdsaftale med VÆRKET. Formålet med ovenstående er at der opnås et forsvarligt teknisk kvalitetsniveau af arbejdet, samt at det ønskede termiske indeklima og temperaturen af det varme brugsvand kan opretholdes med mindst muligt energiforbrug. Som led i en samarbejdsaftalen deltager VVS-INSTALLATØREN i faglige møder med VÆRKET. VÆRKET indgår løbende samarbejder med VVS-INSTALLATØRER, der er tilsluttet FjR-ordningen. På kan man se hvilke firmaer VÆRKET aktuelt har samarbejdsaftaler med. VÆRKET kan kontaktes for yderligere oplysninger. 1.4 Retslige forhold Det retslige forhold mellem VÆRKET og BRUGEREN er foruden disse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fastlagt i de Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, samt de til enhver tid gældende takstblade. 1.5 Ansvar VÆRKET har ansvaret for hoved-, fordelings- og stikledninger frem til og med hovedhaner samt varmemålere, og påtager sig med disse bestemmelser ikke ansvaret for BRUGERENs interne varmeinstallation. Side 4 af 25

5 1.6 Kvalitetskrav Udover nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering henvises til gældende love, normer, bestemmelser og vejledninger. På udgivelsestidspunktet er følgende bl.a. gældende: Bygningsreglementet, Dansk fjernvarmeforenings vejledning Bedre Brugerinstallationer DS418 Norm for beregning af bygningers varmetab, DS432 Norm for afløbsinstallationer, DS439 Norm for vandinstallationer, DS447 Norm for ventilation i bygninger mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer DS455 Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS469 Norm for varme- og køleanlæg i bygninger, DS474 Norm for specifikation af termisk indeklima. VÆRKET forbeholder sig ret til at kræve ændringer i BRUGERENS varmeinstallation, såfremt denne ikke opfylder bestemmelserne eller er af en sådan standard, at den ikke på rimelig måde opfylder sit formål. Ændres installationen ikke efter de angivne bestemmelser, kan VÆRKET nægte forsyning af installationen. Side 5 af 25

6 2 Etablering af fjernvarmeforsyning 2.1 Stikledningen Det ledningsnet, der etableres fra hoved- og fordelingsledninger til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende stikledningen. Af hensyn til varmetab skal det tilstræbes, at stikledningen bliver så kort som muligt. Se også punkt 4.5 vedrørende minimering af varmetab i stikledninger. Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VÆRKET jævnfør Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering - afsnit Etablering af stikledning Stikledningen skal kunne føres uhindret fra skel til stikindføring, der normalt sker gennem den ydermur i ejendommen, der er nærmest hoved-/fordelingsledningen. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt, skal BRUGEREN altid aftale anden placering med VÆRKET forud for arbejdets udførelse. VÆRKET dimensionerer stikledningen og godkender placeringen af stikindføringen. Stikledningen og hovedhaner etableres og vedligeholdes af VÆRKET og afsluttes normalt umiddelbart inden for ejendommens ydermur med 2 hovedhaner, som skal placeres let tilgængeligt over færdigt gulv. Alternativt kan stikledning, hovedhaner, målere, øvrigt tilslutningsarrangement og evt. også fjernvarmeunit etableres i skab i ydermur, med udvendig adgang for drift og vedligehold. Såfremt hovedhaner placeres andetsteds, skal stikledningen være udskiftelig og om nødvendig lagt i foringsrør. Ved nybyggeri har ejeren ansvaret for, at der etableres udsparing i sokkel/gulv med eventuel indstøbning af foringsrør efter forudgående aftale med VÆRKET. Såfremt ovenstående ikke overholdes, kan VÆRKET kassere anlægget, og en tilslutning til fjernvarmeforsyningen kan først etableres, når VÆRKET har godkendt placeringen af stikledning, hovedhaner m.m. 2.3 Retablering efter stikledningsarbejder m.v. VÆRKET påtager sig ikke at fjerne og retablere beplantning eller haveanlæg m.v., der ved BRUGE- RENS foranledning skal være fjernet, forinden opgravning påbegyndes. Efter udført anlægs- og reparationsarbejder foretager VÆRKET jordretablering til samme standard, som før arbejdet blev påbegyndt. VÆRKET retablerer det opgravede areal, græs og asfalt retableres, og optagne fliser/belægningssten gennedlægges. VÆRKET foretager tætning/efterpudsning af stikindføringen i mur og/eller gulv. Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det kan ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. BRUGEREN må selv sørge for øvrig ind- og udvendig retablering, herunder plantning af træer og buske samt indvendig retablering af klinker, fliser, stiftmosaik, trægulv eller anden belægning. Side 6 af 25

7 3 Tilslutningsarrangement 3.1 Definition Tilslutningsarrangementet er den del af det interne anlæg, der installeres mellem hovedhaner og afspærringsventilerne til de forskellige brugeranlæg. Tilslutningsarrangementet omfatter snavssamler, varmemåler(e) og herunder eventuelle komponenter til fjernaflæsning og lækageovervågning samt afspærringsventiler og styringskomponenter f.eks. trykdifferensregulator 3.2 Direkte fjernvarmetilslutning BRUGEREN kan ansøge VÆRKET om tilladelse til direkte fjernvarmetilslutning (dvs. uden varmeveksler). Ved direkte fjernvarme skal der altid etableres kontinuert, automatisk styring af fremløbstemperaturen efter varmebehovet. Dette kan f.eks. ske ved at styre fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. Direkte fjernvarme må kun etableres efter skriftlig godkendelse fra VÆRKET. Mulighed og betingelser for direkte fjernvarmetilslutning vil fremgå af VÆRKETS hjemmeside Ved etablering af direkte fjernvarme stiller VÆRKET krav om etablering af lækageovervågning af installationen eller anden automatik der automatik lukker for fjernvarmeforsyningen i tilfælde af lækager efter hovedhanerne, jævnfør Lavtemperaturfjernvarme I forbindelse med nybyggeri og renoveringer m.v. har BRUGEREN mulighed for at forberede husets installationer til en fremtidig forsyning med lavtemperaturfjernvarme. Designkriterierne for lavtemperaturfjernvarme er angivet i afsnit 4. Bemærk at der af VÆRKETs takstblad kan fremgå specielle takster ved forsyning med lavtemperaturfjernvarme. Mulighed og betingelser for forsyning med lavtemperaturfjernvarme vil fremgå af VÆRKETS hjemmeside hvor der også vil være en række gode råd og eksempler på anlægsopbygning. 3.4 Tilslutningsarrangement og principdiagrammer Tilslutningsarrangementet udføres af VVS-INSTALLATØR på BRUGERENS foranledning og bekostning. Tilslutningsarrangementet skal udføres enkelt og overskueligt efter nærværende bestemmelser inklusiv de principdiagrammer, der ses på Principdiagrammer revideres løbende. Afvigelser fra principdiagrammerne vil kun undtagelsesvis accepteres og kun efter skriftlig aftale med VÆRKET - indeholdende den nødvendige dokumentation. Ved afvigelser fra principdiagrammerne skal det godtgøres, at funktion, virkemåde, komfortniveau og energieffektivitet er mindst ligeså gode, samt at service og driftkontrol kan foretages på forsvarligt vis. 3.5 Tilgængelighed for betjening og servicering Uanset hvor og hvordan tilslutningsarrangement/fjernvarmeunit placeres (i rum på den indvendige side af ydermur, i ydermur med adgang udefra, i skab eller i skakt m.v.), skal der etableres den fornødne friplads til betjening og servicering af tilslutningsarrangement/fjernvarmeunit. Rørforbindelser mellem hovedhaner, varmemåler og afspærringsventiler skal overalt være tilgængelige og synlige. Hovedhaner, varmemåler og afspærringsventiler skal anbringes i samme rum. Side 7 af 25

8 Med tilgængelighed menes, at der skal kunne arbejdes på installationen. Som minimum skal der være en friplads på 40 cm foran hovedhaner og måler. VÆRKET kan fremsætte mere specifikke generelle minimums krav og tager stilling i det enkelte tilfælde om den fornødne friplads er acceptabel. Brugeren bør i egen interesse sikre, at tilslutningsarrangementet designes, udføres og monteres i rum der i fornødent omfang er indrettet til formålet uden at det forårsager vandskader. 3.6 Varmemålernes placering og montering Varmemålere placeres, så de nemt kan aflæses, repareres og udskiftes. Tilslutningsarrangementet etableres med passtykker for målerindbygning i såvel frem- som returløb. Endvidere skal der etableres følerlommer i både frem- og returledningen, således at arrangementet er forberedt til lækageovervågning henholdsvis permanent driftsovervågning (PDO). Varmemålere placeres vandret, med mindre andet er aftalt med VÆRKET. Der skal være afspærring før og efter måler/passtykke på både frem og retur. VÆRKET leverer og indbygger måler(e). VVS-INSTALLATØR kan på VÆRKET afhente passtykker til målere samt dyklommer, der monteres af VVS-INSTALLATØREN iht. principdiagrammer og VÆRKETS anvisning. Følerlommerne monteres i modstrøm. Foran og efter måleren skal respekteres de gældende afstande til følerlommer, bøjninger, reduktion af ledningsdimension m.v. i.h.t. producentens anvisninger. Fast elforsyning til måler etableres som beskrevet i afsnit 9. Side 8 af 25

9 4 Ejendommens varmeinstallation/interne anlæg 4.1 Dimensionering og udførelse Bemærk, at der kan være forskel på drift og dimensionering. Enhver varmeinstallation, der tilsluttes fjernvarmenettet, skal dimensioneres og udføres i overensstemmelse med de til en hver tid gældende love, bekendtgørelser, normer, forskrifter og standarder samt de krav, der er indeholdt i VÆRKETs Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering inkl. de tilhørende principdiagrammer. Er en installation ikke dimensioneret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan VÆRKET kræve installationen ændret. Sker ændringerne ikke, kan VÆRKET, hvis der er sikkerhedsmæssige grunde hertil, afbryde forsyningen til installationen. Kravene gælder for: Nybyggeri eller tilbygninger, som tilsluttes fjernvarme Ved totalrenoveringer af husets installationer Konverteringsbrugere (overgang fra anden varmekilde f.eks. oliefyr til fjernvarme) Eksisterende BRUGERE, som udskifter eller ændrer på dele af deres anlæg. Det betyder at de komponenter/delanlæg der skiftes skal leve om til de nye krav, f.eks hvis: o En eksisterende cirkulationspumpe skiftes, skal den nye pumpe opfylde kravene til energieffektivitet som angivet i DS469 afsnit o En eksisterende veksler på et indirekte anlæg skiftes, skal den nye veksler til det indirekte anlæg leve op til de nye krav. o En eksisterende gennemstrømningsvandvarmeren skiftes skal den nye gennemstrømningsvandvarmer leve op til de nye krav o En eksisterende unit skiftes skal den nye unit leve op til de nye krav o En eksisterende radiator udskiftes, skal den nye radiator dimensioneres for de nye temperatursæt 4.2 Dimensioneringsgrundlag for højtemperaturfjernvarme Som dimensioneringsgrundlag for direkte anlæg skal varmeinstallationer dimensioneres efter 60/35 C ved -12 C udetemperatur. Ved indirekte anlæg skal veksleren dimensioneres efter 60/35 C på primærsiden. På sekundærsiden til 2- strengs varmeinstallationer kan veksleren fx. dimensioneres til 55/30 C. På sekundærsiden ved rene gulvvarmeanlæg skal der tages hensyn til evt. forøget trykfald i veksleren p.g.a. andet temperatursæt. Ved 1-strengsanlæg er temperatursættet også typisk anderledes. Anlæg til produktion af varmt brugsvand skal dimensioneres som beskrevet herunder: 1. Vekslere skal dimensioneres efter 55/15 C på primærsiden. 2. Mindre beholdere (<=200 liter) skal dimensioneres efter 60/30 C på primærsiden 3. Større beholdere (>200 liter) skal dimensioneres efter 60/15 C på primærsiden VÆRKET anbefaler generelt brugsvandsvekslere. Se også punkt 4.5 og 8.2. Ved dimensioneringen skal det tages i betragtning, at fremløbstemperaturen i hoved- og fordelingsledninger normalt vil variere mellem 60 og 95 C og at de anvendte materialer på primærsiden skal kunne klare 110 C. Se afsnit 4.4. VÆRKET arbejder til enhver tid for at sænke fremløbstemperaturen for at mindske varmetabet i fordelingsnettet, hvilket skal tages i betragtning ved dimensioneringen. Trykfaldet over BRUGERENS tilslutningsarrangement må ved det dimensionerende flow maksimalt være 0,3 bar. Ved dimensionering bør det taget i betragtning at differenstrykket kan variere mellem 0,3 bar og 3,0 bar, hvorfor VÆRKET stiller krav om en trykdifferensregulator over de regulerende Side 9 af 25

10 ventiler samt måleudtag for indstilling og kontrol af disse med elektronisk måleudstyr. Se afsnit 4.4 og 7.9. Alternativt kan de regulerende ventiler være med indbygget differenstrykregulator. 4.3 Dimensioneringsgrundlag for lavtemperaturfjernvarme Varmeinstallationer dimensioneres efter 50/30 C ved -12 C udetemperatur. Ved dimensioneringen skal det tages i betragtning, at fremløbstemperaturen i hoved- og fordelingsledninger normalt vil variere mellem 50 og 60 C og at de anvendte materialer skal kunne klare 90 C. Se også punkt 8.2. Trykfaldet over BRUGERENS tilslutningsarrangement må ved det dimensionerende flow maksimalt være 0,3 bar. Ved dimensionering bør det taget i betragtning at differenstrykket kan variere mellem 0,3 bar og 3,0 bar, hvorfor VÆRKET stiller krav om en trykdifferensregulator over de regulerende ventiler samt måleudtag for indstilling og kontrol af disse med elektronisk måleudstyr. Se afsnit 7.9. Alternativt kan de regulerende ventiler være med indbygget differenstrykregulator. Vekslere til produktion af varmt brugsvand dimensioneres efter 55/15 C. Se punkt 8.2 vedr. driftstemperaturer. Se særskilt principdiagram for lavtemperaturfjernvarme. Se også punkt Styring og regulering Af hensyn til en god drift af VÆRKET bør alle varmeinstallationer dimensioneres, opbygges, indreguleres og styres til den bedst mulige afkøling af fjernvarmevandet og den lavest mulige returtemperatur. Det gælder også anlæg til varmt brugsvand. Kravene i DS469 til rumtemperaturregulering, fremløbstemperaturstyring og tidsstyring af opvarmningen skal opfyldes. Varmeanlæg skal kunne styres, så der opnås det ønskede termiske indeklima i rummene med lavest mulig energiforbrug. Varmeafgivere skal være forsynede med udstyr for automatisk regulering af varmeafgivelsen efter rumtemperaturen i det enkelte rum, således at det forudsatte termiske indeklima opnås, og unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at betjeningen er enkel for BRUGEREN. Alle individuelle varmeafgivere skal være forsynet med mulighed for at ændre gennemstrømningen for at sikre det dimensionerede flow (fx forindstillingen af en ventil til en radiator). Se afsnit 7.9. Ved risiko for høj gulvtemperatur skal der indbygges en sikring, som begrænser gulvtemperaturen. Centralvarmeanlæg skal forsynes med kontinuert, automatisk styring af fremløbstemperaturen efter varmebehovet. Dette kan f.eks. ske ved at styre fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. Særligt på 1-strengsanlæg kan dette give en markant forbedret afkøling. Udetemperaturføleren skal afskærmes fra direkte sollys og placeres på et repræsentativt sted. Automatisk fremløbstemperaturstyring skal udformes således, at der lukkes for varmeforsyningen og cirkulationspumpen stoppes, når der ikke er opvarmningsbehov i rummene eller ved høj udetemperatur. Det skal sikres at fordelingssystemet er balanceret, således at alle delsystemer forsynes med dimensionerende flow. Det skal sikres at reguleringsventilerne har en passende autoritet, også under hensyntagen til de varierende tryk, temperatur og belastninger, der er beskrevet i punkt 4.2, 4.3 og 4.5. VVS-INSTALLATØREN skal sørge for at anlægget indreguleres jævnfør afsnit 7.9. Der skal være individuelle afspærringsventiler til alle del-brugeranlæg, således at driften af de enkelte anlæg i et vist omfang kan kontrolleres ved brug af varmemåleren. Side 10 af 25

11 4.5 Varmt brugsvand & styring af omløb til mindre brugsvandsvekslere Mindre gennemstrømningsvandvarmere/brugsvandsvekslere til en-familie-installationer og skal være med både belastnings- og termostatisk styring og med selvstændig differenstrykregulator enten over den regulerende ventil eller indbygget i ventilen. Kravet til returtemperaturen af fjernvarmevandet gælder både ved fuld, halv og kvart belastning. Yderligere krav til units fremgår af Se endvidere punkt 4.2 og 4.3 Det anbefales så vidt muligt at undgå cirkulationsledninger til det varme brugsvand, fx. ved at placere brugsvandsvekslere centralt og derfra fordele via en manifold og individuelle mindre stikledninger direkte til de enkelte tapsteder. Denne løsning anbefales generelt og specielt på plejehjem og lignende steder hvor risikoen for alvorlige konsekvenser som følge af smitte med bakterier (fx. legionella) fra det varme brugsvand er høj. VÆRKET stiller krav om etablering af et termostatisk styret omløb (eller lignende) med et passende flow på alle nye installationer med brugsvandsveksler, der sikrer at der også udenfor varmesæsonen kan produceres og leveres varmt brugsvand uden besværende ventetid. For større ejendomme med et stort koncentreret forbrug af varmt brugsvand f.eks. skoler, idrætsanlæg m.v. skal anlæg til produktion af varmt brugsvand dimensioneres, således at en jævn belastning af fjernvarmenettet opnås. 4.6 Specielle større varmeanlæg med forbrug > 50 MWh/år Tilslutning af specielle anlæg f.eks. svømmebade, spabade, procesvarmeanlæg, gartnerier og virksomheder med et meget stort behov for varme, varmt brugsvand og/eller stort ventilationsbehov skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med VÆRKET af hensyn til dimensionering af stikledning, varmemåler og styring. BRUGERE med et graddagskorrigere forbrug større end 50 MWh/år kan henvende sig til VÆRKET for at undersøge muligheden for at VÆRKET eventuelt vil forpligtige sig til et minimum differenstryk mellem fremløbsledningen, der er større end 0,3 bar. Se også 4.2 og 4.3. VÆRKET forbeholder sig ret til begrænsning af flow overfor større BRUGERE med et graddagskorrigeret forbrug på mere end 50 MWh/år. Hvis større BRUGERE, med et graddagskorrigeret forbrug større end 50 MWh/år, ønsker at anvende natsænkning / weekendsænkning skal de have tilladelse af VÆRKET, der udstikker retningslinjer herfor. 4.7 Alternative energianlæg Ved installation af alternative energianlæg, som tilsluttes ejendommens fjernvarmeinstallation, kræves en varmeveksler indskudt mellem fjernvarmeinstallationen og det alternative energianlæg. Projekter af en sådan karakter skal altid forelægges VÆRKET til godkendelse. 4.8 Godkendelse af projekteringen af flere ens varmeinstallationer Såfremt et renoverings- eller udstykningsprojekt består af flere ensartede installationer (mere end 2), skal bygherren, eller dennes repræsentant indgå i dialog med VÆRKET vedr. dimensionering, udformning, styring, udførelse, indregulering, drift og vedligeholdelse af projektets varmeinstallationer. Inden udførelse af varmeinstallationer i et mindre antal boligenheder jævnfør 7.4, skal bygherren eller dennes repræsentant fremsende dokumentation for ovenstående til VÆRKET til godkendelse. Inden udførelsen af de resterende varmeinstallationer i projektet, jævnfør 7.4, skal bygherren eller dennes repræsentant fremsende evt. revideret dokumentation for ovenstående til VÆRKET til godkendelse. Side 11 af 25

12 I forbindelse med aflevering skal der foreligge en indreguleringsrapport på at de ønskede værdier er opnået. Se også 7.9. Med VÆRKETS medvirken og godkendelse påtager VÆRKET sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler. For at sikre kvaliteten af klimaskærmen i forhold til kuldebroer og utætheder, anbefaler VÆRKET, at der udføres blowerdoor tests kombineret med indvendig termografering ih.t. nyeste BYG-ERFA blade, inklusiv definition af acceptkriterier. Side 12 af 25

13 5 Interne forsyningsledninger 5.1 Interne rørledninger og komponenter Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med DS469. Jævnfør afsnit 8.2 er det maksimale tryk 6 bar, og den absolut maximale fremløbstemperatur er 110 C; dog 90 C i lavtemperaturområder. Varmeanlæg herunder interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med gældende normer og regler. Interne rør og komponenter skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Gevindsamlinger i stål tillades kun op til og med Ø50. Tyndvæggede stålrør samles med preskoblinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning, VA-godkendt loddefittings og tin med minimum 2 % sølv, klemringsfittings (der skal bruges støttebøsning på blødt rør) eller pressfittings. Plastrør skal være godkendt til varmeinstallationer af fabrikanten og samles med godkendte preskoblinger eller klemringsfittings og der skal anvendes støttebøsninger. Samlingerne skal være synlige og tilgængelige. Plastrør må ikke anvendes ved direkte tilslutning, hvis fremløbstemperaturen kan overstige 90 C. Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe. 5.2 Fordelingsledninger til BRUGERE med et direkte kundeforhold Etableres der fordelingsledning (fælles stikledning) til en ejendom med BRUGERE med direkte kundeforhold, skal der etableres hovedhaner umiddelbart inden for ejendommens ydermur, og VÆRKET har ansvaret frem til og med disse hovedhaner. Fordelings- og stikledninger fra disse hovedhaner og frem til de enkelte BRUGERES afspærringer ejes af BRUGEREN og etableres af BRUGERENS VVS-installatør for BRUGERENS regning. Som beskrevet i afsnit 4.3 i Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering vil VÆRKET foranledige og bekoste tinglysning af fælles stikledning og interne fordelingsledninger på ejendommens grund samt evt. øvrige særlige aftaler af teknisk, juridisk og/eller økonomisk art. Herunder f.eks. aftaler om kompensation for vedligehold og renovering af fjernvarmeledninger samt aftaler om udførelse af vedligehold og renovering af fjernvarmeledninger. Der må ikke etableres ulovlige omløb/bypass på interne fordelingsledninger, jævnfør punkt Skjulte rør Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til levetiden for de bygningsdele, hvori de er indbygget. Det skal være muligt at kontrollere funktionen af ikke udskiftelige anlægsdele, inden indbygning foretages. Skjulte rør skal udføres iht. gældende normer (inklusiv DS 469), bestemmelser og love. 5.4 Interne rørledninger i jord Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal ved direkte fjernvarmetilslutning udføres i prærør i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen og udføres i overensstemmelse med punkt 2.3. Side 13 af 25

14 5.5 Lækageovervågning ved interne forsyningsledninger Ved større interne forsyningsledningsnet, forstås interne forsyningsledningsnet med et forbrug der er større end 50 MWh/år. Ved direkte fjernvarmetilslutning med større interne forsyningsledningsnet stiller VÆRKET krav om etablering af lækageovervågning af installationen eller anden automatik der automatik der lukker for fjernvarmeforsyningen i tilfælde af lækager efter hovedhanerne. Omkostningen hertil afholdes af BRUGEREN. På eksisterede installationer kan VÆRKET bestemme, at der etableres lækageovervågning, hvis det driftmæssigt er en fordel for VÆRKET. Omkostningen hertil afholdes af VÆRKET. Hvis VÆRKET konstaterer vandtab på eksisterende interne forsyningsledningsnet, kan BRUGEREN opkræves betaling for de ekstra driftsomkostninger, lækagen påfører VÆRKET. Se endvidere punkt Side 14 af 25

15 6 Isolering 6.1 Bestemmelser Jævnfør Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og anlæg for varmt brugsvand isoleres mod varmetab i.h.t. DS 452. Krav til isolering af units, beholdere samt varmerør kan findes på I eksisterende ejendomme kan BRUGEREN ansøge VÆRKET om dispensation, hvis pladsforholdene ikke er til at overholde isoleringskravene. Det anbefales at kondensisolere fjernvarmereturledningen fra gennemstrømningsvandvarmere og store brugsvandsbeholdere. Side 15 af 25

16 7 Syn og trykprøvning, el-tilslutning af varmemåler og idriftsættelse 7.1 Trykprøvning og idriftsættelse Inden idriftsættelse skal enhver direkte tilslutning trykprøves med min. 10 bar koldtvandstryk. Manometre, der skal have en skala til max 6 bar, monteres efter trykprøvningen, eller der spærres af til manometeret med en ventil under trykprøvningen. Trykprøvningen sker på BRUGERENS foranledning og bekostning. Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om prøvetryk skal følges. 7.2 Bestilling af syn og montage og eltilslutning af varmemåler Bestilling af tid til syn og godkendelse af anlæg og montage og eltilslutning af varmemåler rekvireres hos VÆRKET senest 3 arbejdsdage, før det ønskes gennemført. Ved syn skal anlægget være isoleret. 7.3 Syn og trykprøvning Trykprøvning foretages af VVS-INSTALLATØREN med mulighed for overværelse af en repræsentant fra VÆRKET inden for normal arbejdstid. VVS-INSTALLATØREN eller dennes repræsentant skal i alle tilfælde være til stede under trykprøvningen. Med VÆRKETS overværelse af trykprøve og syn påtager VÆRKET sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Ved evt. overværelse af trykprøvningen synes ejendommens installation samtidigt af VÆRKET. Såfremt VÆRKET i forbindelse med trykprøvningen og/eller synet bliver bekendt med fejl og mangler ved varmeinstallationen, er VÆRKET berettiget til at påtale disse. Ejendommens tilslutning til VÆRKET er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret. Ved gentagne behov for omsyn af samme installation, kan VÆRKET fremsende krav om særlig betaling til BRUGEREN og/eller VVS-INSTALLATØREN. Før krav om betaling fremsendes, orienteres BRU- GEREN. Gældende gebyr fremgår af takstbladet. 7.4 Godkendelse af flere ens opbyggede varmeinstallationer Såfremt et renoverings- eller udstykningsprojekt består af flere ensartede installationer (mere end 10), skal VVS-INSTALLATØREN først opbygge varmeinstallationen i et mindre antal boligenheder (efter nærmere aftale med VÆRKET), der synes og godkendes af VÆRKET, før udførelsen af de efterfølgende varmeinstallationer. Ved anmodning om syn og godkendelse skal VVS-INSTALLATØREN fremsende en elektronisk kopi af den skriftlige vejledning som angivet i afsnit 7.10, indreguleringsrapporten som angivet i 7.9, et komplet sæt tegninger, beskrivelser samt dokumentation for dimensioneringen til VÆRKET. Med VÆRKETS godkendelse påtager VÆRKET sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 7.5 Montage og el-tilslutning af varmemåleren Montage af varmemåler og el-tilslutning fra nøgleafbryder med kabelaflastning til varmemåleren udføres af VÆRKET. Se endvidere afsnit Ansvar Med VÆRKETs overværelse af trykprøve påtager VÆRKET sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen ud over det ansvar, man har efter dansk rets almindelige bestemmelser. Side 16 af 25

17 7.7 Plombering Når fjernvarmevarmeinstallationen er trykprøvet og godkendt af VÆRKET, plomberes måleudstyret. 7.8 Påfyldning og idriftsættelse af centralvarmeanlægget På direkte forsynede anlæg skal påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationer foretages af VVS- INSTALLATØREN med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen. På indirekte forsynede anlæg kan påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationer foretages af VVS-INSTALLATØREN med fjernvarmevand gennem retursledningen, under forudsætning af de interne ledninger og komponenter kan klare de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Se endvidere 5.1. VÆRKET kan ansøges om etablering af et spædevandsarrangement. Forbruget af fjernvarmevand (spædevand) afregnes efter det til enhver tid gældende takstblad. Ved vandpåsætning af større anlæg skal VÆRKET informeres inden vandpåsætningen. Centralvarmeanlægget gennemstrømmes med fuldt pumpetryk og åbne ventiler, indtil der ikke mere opsamles snavs i filtrene. Filtrene skal være rene ved ibrugtagning. Inden ibrugtagning skal anlægget udluftes. 7.9 Indregulering af anlæg VVS-INSTALLATØREN skal, inden afleveringen, sørge for, at varmeinstallationen indreguleres omhyggeligt, således at de forudsatte værdier for flow, tryk og temperaturer er til stede. Indreguleringen skal omfatte indregulering af vandstrømme (herunder indstilling af forindstillingsventiler), automatiske reguleringssystemer samt indstilling af tidsstyring, temperaturstyring (fx. varmekurve) og lignende, jævnfør DS469. For minimering af usikkerheden på det indstillede differenstryk reguleret af differenstrykregulatoren skal differenstrykket måles ved elektronisk måling via de installerede trykudtag. Se 4.2 og 4.3. Varmeanlæg skal forsynes med målepunkter, så indreguleringen kan kontrolleres. Undtaget er dog indregulering af de enkelte radiatorer, konvektorer eller gulvvarmekredse, hvor indreguleringen kan ske alene ved beregning jævnfør punkt i DS469. DS469 stiller krav til tolerancen på det indregulerede flow, der skal dokumenteres ved måling jævnfør punkt 14.7 i DS469. Automatiske reguleringssystemer indreguleres, så reguleringssystemet er stabilt. Ved indregulering skal der tages hensyn til forventelige variationer i belastning og forsyning (fx. temperatur og differenstryk). Indreguleringen og resultatet af indreguleringen skal dokumenteres i en indreguleringsrapport inklusiv alle indstillingsværdierne og de opnåede værdier (fx flow, temperaturer m.v.), jævnfør DS469. VVS-INSTALLATØREN er forpligtiget til at fremsende et elektronisk kopi af indreguleringsrapporten til VÆRKET Bruger-, drift- og vedligeholdelsesvejledning Det påhviler VVS-INSTALLATØREN ved afleveringen at instruere BRUGEREN om varmeinstallationens brug, drift og vedligeholdelse samt sikre, at BRUGEREN modtager en skriftlig vejledning i.h.t. DS469 vedrørende dette. En beskrivelse af funktioner på varmemåleren kan findes Side 17 af 25

18 7.11 Lækageovervågning Det er til enhver tid BRUGERENs ansvar at vedligeholde ejendommens varmeinstallation forsvarligt og dermed forebygge lækager. Ved etablering af direkte fjernvarme stiller VÆRKET krav om etablering af lækageovervågning af installationen eller anden automatik der automatik der lukker for fjernvarmeforsyningen i tilfælde af lækager efter hovedhanerne jævnfør punkt 3.2, samt ved større interne forsyningsledningsnet jævnfør punkt 5.5. Gældende systemopbygninger og retningslinjer findes på Er der af VÆRKET etableret lækageovervågning på ejendommens varmeinstallation, kan VÆRKET ikke blive draget til ansvar for lækager og eventuelle følgeskader. Såfremt der opstår en skade, skal ejeren, hvis denne ønsker at få skadesomkostningerne dækket af sin forsikring i henhold til gældende forsikringsbestemmelser, anmelde skaden til sit eget forsikringsselskab. Har VÆRKET etableret lækageovervågning på ejendommens varmeinstallation, skal BRUGEREN / VVS-INSTALLATØR informerer VÆRKET, inden der tømmes vand af varmeinstallationen. Side 18 af 25

19 8 Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen 8.1 Fjernvarmelevering Fjernvarmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en temperatur, der af VÆRKET reguleres efter bl.a. udetemperaturen, vindstyrken og tidspunkt på døgnet. 8.2 Fremløbstemperatur og tryk VÆRKETS ledningsnet er udlagt for maksimalt 110 C og et maksimalt tryk på 6 bar. Lavtemperaturområder udlægges for maksimalt 90 C og et maksimalt tryk på 6 bar. VÆRKET optimerer fremløbstemperaturen, således at den ikke er højere end absolut nødvendigt for varmeforsyningen. Fremløbstemperaturen i hoved- og fordelingsledninger vil normalt variere mellem 60 og 95 C og med 110 C som et absolut maximum; i områder med lavtemperaturfjernvarme dog normalt indtil videre mellem 55 og 60 og med 90 C som et absolut maximum. Fremløbstemperaturen til lavtemperaturområder vil indtil videre blive holdt på minimum 55 C, så brugsvandstemperaturen fra gennemstrømningsvandvarmeren til hvert tappested ved normal belastning ikke falder under 50 C og 45 C ved spidsbelastning jævnfør DS439 punkt og DS439 punkt a. VÆRKET arbejder til enhver tid for at sænke fremløbstemperaturen for at mindske varmetabet i fordelingsnettet. 8.3 Afkøling af fjernvarmevandet Med henblik på at opnå størst mulig energiøkonomi i fjernvarmesystemet skal BRUGEREN afkøle fjernvarmevandet mest muligt, dvs. at BRUGEREN skal sikre lavest mulig returtemperatur. Returtemperaturen bør være mindre end 35 C. VÆRKET er berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger som følge af manglende afkøling af fjernvarmevandet, jævnfør det til enhver tid gældende takstblad. VÆRKET forbeholder sig ret til begrænsning af flow overfor større BRUGERE med et graddagskorrigeret forbrug på mere end 50 MWh/år jævnfør 4.2, såfremt gennemsnitsafkølingen over et forbrugssår er mindre end 20 C, eller såfremt den gennemsnitlige returtemperatur over en måned er større end 60 C, i områder der ikke er forsynes med lavtemperaturfjernvarme. Dette sker for ejerens regning. Ovenstående to grænser strammes med 2 C om året i 5 år efter bestemmelsernes vedtagelse. Ih.t. afsnit 5.7 i Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering yder VÆRKET rådgivning, bistand og tilskud til energibesparelser og driftsoptimeringer hos BRUGEREN. 8.4 VÆRKETs forpligtigelser VÆRKET har pligt til at levere en fremløbstemperatur jævnfør 8.2, samt det flow der svarer til den dimensionerende effekt og afkøling, der er aftalt i det enkelte tilfælde. Fremløbstemperaturen hos BRUGEREN kan være lavere som følge af varmetab i stikledningen og begrænset flow. Fjernvarmevandet leveres med et differenstryk, målt under normal drift ved hovedhaner efter ejendommens beliggenhed og årstiden, varierende fra 0,3 bar til 3,0 bar. For større BRUGERE se også 4.6. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 6 bar. Side 19 af 25

20 8.5 Hovedhaner Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af VÆRKET. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. 8.6 Aftapning af varmeinstallation Ved reparation og vedligeholdelse af større ejendommes varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand kun foretages af VVS-INSTALLATØREN efter aftale med VÆRKET. 8.7 Driftsforstyrrelser Efter afbrydelser på hovedledningsnettet kan der forekomme driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation eksempelvis i form af tilstoppet snavssamler eller luft i anlægget, og om nødvendigt kan BRUGEREN rette henvendelse til VÆRKET for afhjælpning af problemet. Øvrige driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation, afhjælpes af BRUGEREN for BRUGERENs regning. 8.8 Ulovlige omløb Omløb med forbrug der ikke registreres af en fjernvarmemåler er ulovlige og skal fjernes. Alle omløb skal være termostatisk styrede og skal monteres så forbrug måles og betales af en BRUGER. Ulovlige omløb fjernes for ejerens regning. VÆRKET forbeholder sig ret til at fjerne ulovlige omløb. VÆRKET forbeholder sig ret til med dags varsel at opsige samarbejdet med VVS-INSTALLATØRER der medvirker til etablering af ulovlige omløb, jævnfør afsnit 1.3. Side 20 af 25

21 9 Måling af forbrug 9.1 Målerudstyr VÆRKET leverer det for afregning mellem BRUGEREN og VÆRKET nødvendige målerudstyr og bestemmer varmemålernes antal, størrelse, type og placering. Den øjeblikkelige fremløbstemperatur, returtemperatur og afkøling til/fra VÆRKET kan BRUGEREN til enhver tid aflæse på varmemåleren, for at orientere sig om anlæggets øjeblikkelige drift. Måleudstyret ejes og vedligeholdes af VÆRKET og udskiftes efter regler fastsat af aktuel myndighed. Hvis BRUGEREN opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette VÆRKET uvedkommende i enhver henseende. 9.2 Afregning Forbruget afregnes efter en varmemåler, der registrerer den forbrugte varmemængde i MWh, vandmængden i m³ og antal driftstimer. BRUGEREN er forpligtet til at aflæse og indsende varmemålerens værdier til VÆRKET, hvis ikke andet er aftalt. 9.3 Fast elforsyning til varmemålere VÆRKET har ret til at etablering af fast elforsyning til varmemåleren, hvis VÆRKET ønsker det. I eksisterende boliger må BRUGEREN tåle synlig kabelføring evt. i plastskinne til varmemåler. VÆRKET betaler for etablering af elforsyningen i eksisterende fjernvarmeanlæg. I nybyggeri etableres et minimum 16 mm føringsrør fra gruppetavle til varmemåler, som anvendes til elforsyning fra gruppetavle til varmemåler. Er dette ikke etableret, må BRUGEREN tåle synlig kabelføring. BRUGEREN betaler for etablering af elforsyningen i nyt byggeri. BRUGEREN betaler el-forbruget til målerudstyret. Der må ikke monteres udligningsforbindelser (potentialeudligning) på rørstykkerne omkring varmemåleren. Der må ikke foretages jording af husets øvrige installationer via de interne varmerør. Varmemåleren kan forsynes med 24 VAC eller 230 VAC som angivet i el-diagrammer på For begge gælder, at installationen skal afsluttes i en nøgleafbryder med kabelafgang umiddelbart ved varmemåleren. VÆRKET monterer og el-tilslutter måleren. Såfremt det i forbindelse med opsætning af måleudstyret ikke er muligt at etablere endelig elforsyning til varmemåleren, skal der i god tid træffes skriftlig aftale herom med VÆRKET. I de tilfælde, hvor der ikke kan etableres en selvstændig gruppeafbryder til varmemåleren, kan det godkendes at strømforsyningen tages fra en elinstallation i nærheden. Der skal da opsættes en 2 A. gruppeafbryder der plomberes, hvorfra kablet trækkes til en afbryder med kabelafgang. 9.4 Plombering af målerudstyr Foretages der indgreb mod varmemåler eller fjernes plombering, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og VÆRKET beregner forbruget. Indgreb kan føre til politianmeldelse. Såfremt det bliver nødvendigt at bryde en plombering af en installation, skal VVS-INSTALLATØREN inden arbejdet opstartes melde dette til VÆRKET, som genplomberer når VVS-arbejdet er afsluttet. Side 21 af 25

22 9.5 Flytning af målerudstyr VÆRKET har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningen afholdes af VÆRKET. Ønsker BRUGEREN varmemåleren flyttet, skal flytningen godkendes af VÆRKET. Udgiften til flytningen afholdes af BRUGEREN. 9.6 Afprøvning af målerudstyr VÆRKET etablerer og vedligeholder et kontrolsystem til overvågning af varmemålernes målenøjagtighed. Både BRUGEREN og VÆRKET er jævnfør Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering berettiget til at få afprøvet målerudstyret. Målerudstyret anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser. 9.7 Fjernaflæsning af varmemålere Såfremt VÆRKET for egen regning ønsker at etablere fjernaflæsning af varmemåleren, skal BRUGE- REN tåle dette, jævnfør Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering. Side 22 af 25

23 10 Dispensationer 10.1 Afvigelser Eventuel afvigelse fra foranstående bestemmelser kræver i hvert enkelt tilfælde skriftlig dispensation fra VÆRKET. Side 23 af 25

24 11 Tilsyns- og klagemyndighed m.v Overordnet myndighed Leveringsforholdet mellem BRUGEREN og VÆRKET er underkastet de til enhver tid gældende bekendtgørelser, anvisninger m.v., herunder afgørelser truffet af Energitilsynet, som i medfør af Varmeforsyningslovens bestemmelser har kompetence til at gribe ind over for priser og betingelser, som Energitilsynet finder urimelige Klagevejledning Hvis en kunde ønsker at klage over VÆRKETs håndtering af sager vedr. f.eks. varmemåleren, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte o. lign. fremsendes klagen til: Ankenævnet på Energiområdet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager. Ankenævnets afgørelser er endelige og kan kun påklages til domstolene. Hvis en kunde ønsker at klage over VÆRKETs fortolkning af Varmeforsyningsloven o.lign. fremsendes klagen til: Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser. Hvis en kunde ikke er tilfreds med Energitilsynets afgørelse, kan der klages skriftligt til: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets afgørelser er endelige, administrative afgørelser. Side 24 af 25

25 12 Ikrafttrædelse 12.1 Ikrafttrædelse Nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering som erstatter tidligere Albertslund Varmeværks tekniske forskrifter for levering af fjernvarme fra oktober 1999, er godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.xx 2013, træder i kraft den yy.yy 2013 og er anmeldt til Energitilsynet Underskrift Kommunalbestyrelsen den xx.xx 2013 Steen Christiansen Borgmester Jette Runchel Kommunaldirektør Side 25 af 25

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 Definitioner.... 4 1.3 VVS-INSTALLATØREN...

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Marievej 3 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97885145 40506330 www.bvarme.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDS FORTEGNELSE... 2 TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR INDHOLD: TEKNISKE BESTEMMELSER FOR... 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering

Læs mere

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30 Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Indhold INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net Indhold 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering GÆLDENDE FRA 31.maj 2015 SIDE NR. 1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Nærvarme a.m.b.a. Føns Nærvarme a.m.b.a. Ronæsbrovej 5C 5580 Nørre Aaby Telefon: 5117 4317 e-mail: foens-naervarme@outlook.dk CVR.nr. 35419314 Bank:

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

1 ANVENDELSESOMRÅDE (Gyldighedsområde og definitioner m.v.) 1.1 Tekniske Bestemmelser... 4 1.2 Forbrugeren... 4 1.3 Aftalegrundlag... 4 1.

1 ANVENDELSESOMRÅDE (Gyldighedsområde og definitioner m.v.) 1.1 Tekniske Bestemmelser... 4 1.2 Forbrugeren... 4 1.3 Aftalegrundlag... 4 1. 1 ANVENDELSESOMRÅDE (Gyldighedsområde og definitioner m.v.) 1.1 Tekniske Bestemmelser... 4 1.2 Forbrugeren... 4 1.3 Aftalegrundlag... 4 1.4 Installatøren... 4 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER (Etablering af

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Tommerup By s Fjernvarmeforsyning a.m.b.a 4. udgave Marts 2014 ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse... 2 INDLEDNING...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORSIDE... 1 INDLEDNING... 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side: DRIFTSBESTEMMELSER 11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen.

Indholdsfortegnelse: Side: DRIFTSBESTEMMELSER 11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen. Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3 3. Udførelse af installationsarbejde.

Læs mere

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser 2015_16-sidet brochure 03/12/15 14.41 Side 1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55 info@hadstenvarmevaerk.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme 14-16, 3660 Stenløse Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Udførelse af installationsarbejde

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. for. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. for. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S REFA Energi Opdateret den 11. Feb. 2010 FORORD Dansk Fjernvarme nedsatte i august 1984 et udvalg, som skulle søge at udarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

for fjernvarmelevering

for fjernvarmelevering AARS FJERNVARME a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. ANVENDELSESOMRÅDE.................................. 23 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v............................ 23 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER................................

Læs mere

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Hadsund By s Fjernvarmeværk

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Morsø Varme A/S Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt KUNDEN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt KUNDEN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Fjernvarme Horsens a.m.b.a., Glentevej 8, 8700 Horsens, tlf. 7562

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING... 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 17

Indholdsfortegnelse. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 Tilslutningsbestemmelser... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 4 Installationsbestemmelser...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

Vedtægter. Tekniske bestemmelser

Vedtægter. Tekniske bestemmelser Vedtægter Tekniske bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/10 09.22 Side 1

Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/10 09.22 Side 1 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/0 09.22 Side Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/0 09.22 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 4 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere