Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering"

Transkript

1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Januar 2015

2 Side 2 af 14

3 Forord De Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering udgør sammen med»tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«,»tilslutningserklæringen«og tarifbladet fra Roskilde Varme A/S, aftalegrundlaget mellem forbrugeren og Roskilde Forsyning. Leveringsforholdet mellem forbrugeren og varmeforsyningen er underkastet de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer, anvisninger m.v., herunder afgørelser af Energitilsynet, som i medfør af varmeforsyningslovens bestemmelser har kompetence til at gribe ind over for priser og betingelser, som tilsynet finder urimelige. Herudover er leveringsforholdet omfattet af domstolspraksis og af praksis fra Ankenævnet på Energiområdet, som behandler forbrugerklager. Side 3 af 14

4 Indhold Forord... 3 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Drift og vedligeholdelse af anlæg Tariffer Måling af fjernvarmeforbrug Betaling m.v Tilsyns og klagemyndighed m.v Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne Side 4 af 14

5 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 De almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Roskilde Varme A/S og ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet Roskilde Varme A/S, samt for lejere, hvor der i henhold til 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold. Efterfølgende benævnes Roskilde Varme A/S som FORSYNINGEN, og ejeren/ejerne samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN. 1.2 Hvor det er teknisk gennemførligt (f.eks. ved tryk og forsyningsforhold, dvs. hvor der til den enkelte forbruger forefindes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes af FORSYNINGEN), skal betaling for varme på ejerens anmodning ske i et direkte kundeforhold mellem FORSYNINGEN og FORBRUGEREN, uanset om FORBRUGEREN er ejer, andelsbolighaver eller lejer. Øvrige leveringsforhold mellem ejer og dennes lejere er normalt FORSYNINGEN uvedkommende. 1.3 Det retlige forhold mellem FORSYNINGEN og FORBRUGEREN er fastlagt gennem, de Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering samt i de Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Tilslutningserklæringen og FORSYNINGENS tarifblad. 1.4 Det skal bemærkes, at Roskilde Byråd i forhold til gældende lovgivning har pålagt tilslutningspligt på eksisterende ejendomme i dele af forsyningsområdet. Tilslutningspligten er tinglyst på de pågældende ejendomme. Tilsvarende bestemmelser vil gælde for ny bebyggelse i forsyningsområdet. For ejendomme med et effektbehov på over 0,25 MW gælder særlige tilslutningsbestemmelser jfr. Varmeforsyningsloven. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning rettes til FORSYNINGEN af ejendommens ejer. 2.2 Inden der etableres fjernvarmeforsyning til en ejendom, skal ejendommens ejer ved sin underskrift på FORSYNINGENS tilslutningserklæring bekræfte, at der ønskes fjernvarme indført i ejendommen. 2.3 Ejendommens ejer stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af stikledning, hovedhaner og hovedmålerarrangement. Hovedhaner og måler skal være let tilgængelige af hensyn til vedligeholdelse og udskiftning samt måleraflæsning. Krav vedr. pladsforhold omkring hovedhaner og måler er angivet i»tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«afsnit 3.4 og 4.1. FORSYNINGEN kan anvende FORBRUGERENS kommunikationslinje til automatisk aflæsning af fjernvarmemålere. Se desuden afsnit 5.6 om fjernaflæsning. 2.4 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledning/fordelingsledning til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som "stikledningen". Stikledningen afsluttes lige indenfor (på bagsiden af ) ejendommens ydermur med hovedhaner og måler. Stikledningens placering på grunden aftales mellem grundejeren, eller dennes bemyndigede, og FORSYNINGEN. Som udgangspunkt vælges den kortest mulige placering. Der må ikke opføres til- eller nybygning eller udføres større beplantning over FORSYNINGENS ledninger. Evt. fjernelse af bygninger eller beplantning eller omlægning af stikledning sker for FORBRUGERENS regning. Side 5 af 14

6 FORSYNINGEN ejer og vedligeholder stikledning, hovedhaner og måler, hvorfor FORSYNINGEN til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer. Det påhviler FORBRUGEREN at holde stikledning, hovedhaner og måler forsikrede sammen med resten af ejendommen, mod bl.a. brand og vandskade. Der etableres normalt kun en stikledning pr. matr. nr. Dette stik afregnes efter FORSYNINGENS gældende tarifblad. Hvis der etableres mere end et stik betales de faktiske meromkostninger ved etablering af disse af ejeren af ejendommen. FORSYNINGEN er berettiget til i særlige tilfælde at føre fjernvarmeledninger over ejendommens grund til forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for grundens udnyttelse. Alle udgifter til disse ledningers etablering og vedligeholdelse betales af FORSYNINGEN, der ejer disse ledninger. FORSYNINGEN foranlediger deklaration om ledningernes placering tinglyst på ejendommen. Med tinglysningen accepteres aftalen mellem FOR- SYNINGEN og FORBRUGEREN. Der betales ikke deklarationserstatning eller pladsleje for disse ledninger. Hvis ejeren af en ejendom vil foretage til- eller nybygning på en sådan måde, at de eksisterende fjernvarmeledninger til egen forsyning eller til forsyning af andre forbrugere er til hinder herfor, skal fjernvarmeledningerne omlægges. Omlægning af stikledning til egen forsyning udføres af FORSYNINGEN og de faktiske omkostninger betales af ejeren af ejendommen. Omlægning af ledninger til forsyning af andre ejendomme udføres og bekostes af FORSYNIN- GEN. Grundejeren er i sådanne tilfælde forpligtet til at anvise en anden egnet placering på ejendommen. Det er FORBRUGERENS ansvar, at stikledning og installation til hver en tid efter etableringen opfylder de almindelige og tekniske leveringsbestemmelser for FORSYNINGEN. Ved FORSYNINGENS renovering af stikledninger skal ejeren være indforstået med evt. gener. Der henvises til»tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«. 2.5 Investeringsbidrag, stikledningsbidrag og byggemodningsbidrag fastsættes af Roskilde Forsynings bestyrelse og anmeldes til Energitilsynet. Investeringsbidrag og stikledningsbidrag betales af ejeren, mens byggemodningsbidraget betales af grundudstykkeren i forbindelse med byggemodningen. Byggemodningsbidrag kan i særlige tilfælde overføres, så det betales af køber af grund (hvis det står i købskontrakt). Investeringsbidrag og stikledningsbidrag skal betales inden stikledningen etableres, mens byggemodningsbidrag skal betales inden fordelingsledninger etableres. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre FORSYNINGENS faktiske omkostninger til etablering af fordelings-/gadeledninger i udstykningsområdet. Et udstykningsområde kan både forekomme i udkanten af et byområde men også i tæt bymæssig bebyggelse, hvor der sker en udstykning. Størrelsen af investeringsbidrag og stikledningsbidrag fremgår af FORSYNINGENS tarifblad. 2.6 Ved evt. tilbygning til en ejendom opkræves supplerende tilslutningsbidrag og evt. stikledningsbidrag jfr. 2.7 Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af FORSYNINGEN efter nærmere aftale med FORBRUGEREN. Omlægningen betales af FORBRUGEREN (det til enhver tid gældende stikledningsbidrag). 2.8 Ejerskifte skal meddeles FORSYNINGEN. l forbindelse med ejerskifte skal hovedmåleren aflæses. Anmodning om aflæsning skal rettes til FORSYNINGEN. Den hidtidige ejer er forpligtet til at Side 6 af 14

7 betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag/afkølingstarif efter måler indtil ejerforholdets ophør jfr Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. 1.1 og 1.2, skal lejerskifte meddeles FORSY- NINGEN. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles FORSYNINGEN senest 8 dage før aflæsning ønskes foretaget. Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag/afkølingstarif efter måler i henhold til FORSYNINGENS opgørelse, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse med fraflytningen. FORSYNINGEN fremsender et Velkomstbrev til den nye lejer. Såfremt FORSYNINGEN ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag/afkølingstarif efter måler, indtil FORSYNINGEN har modtaget meddelelse om ny lejer. Ejeren modtager skriftlig underretning herom af FORSYNINGEN. Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af FORSYNINGENS til enhver tid gældende tarifblad. 2.9 Hvis der er tilslutningspligt kan udmeldelse kun finde sted, hvis bebyggelsen nedrives eller andre særlige omstændigheder gør sig gældende. Ejendomme, der er opført som lavenergibyggeri iht. bygningsreglementet og med en varmekapacitet mindre end 250 kw, er ikke omfattet af tilslutningspligt. Hvis en ejendom med tilslutningspligt rives ned og opføres som lavenergibyggeri iht. gældende Bygningsreglementet og med en varmekapacitet mindre end 250 kw bortfalder tilslutningspligten. Ejendomme uden tilslutningspligt med en varmekapacitet mindre end 250 kw, og som er tilsluttet efter 1. januar 2010, kan efter 5 måneders tilslutning udtræde med 1 måneds varsel. På udtrædelsestidspunktet er der pligt til at betale: A. Bidrag i henhold til årsopgørelse. B. Skyldige bidrag. C. Dækning af de faktiske udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved /fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende FORSYNINGEN. D. FORSYNINGENS omkostning ved eventuel fjernelse af de af FORSYNINGEN tilhørende ledninger på ejendommen, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører forbrugerens varmeforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, kan endvidere kræves: E. Andel af anlægs- og renoveringsudgifter, der er specificeret i FORSYNINGENS regnskab tidligere end 2 årsdagen før udtrædelsestidspunktet, og hvorpå FORSYNINGEN foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som ejerens andel af FORSYNINGENS samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Andel af FORSYNINGENS ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende ejers andel af FORSYNINGENS samlede forbrugerbetalinger hidhørende fra fast bidrag og forbrugsbidrag i regnskabsåret inden opsigelsen. En FORBRUGER, der træder ud, har ikke krav på nogen andel af FORSYNINGENS eventuelle formue. Hvis en FORBRUGER ønsker at indtræde igen sker det på samme vilkår som ved oprettelse af en ny tilslutning. Det allerede indbetalte investeringsbidrag indgår i beregningen af tilslutningsbidraget. Side 7 af 14

8 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 3.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en temperatur, der af FOR- SYNINGEN kan reguleres såvel efter årstiderne, som inden for døgnet. Jfr.»Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«afsnit Ejendommens varmeinstallation (varmeafgivende komponenter, vandvarmere og varmeveksler) skal styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet afkøles mest muligt. FORSY- NINGEN har indført en afkølingstarif, som fremgår af FORSYNINGENS gældende tarifblad. Vedr. dimensionering af varmeinstallationer henvises til»tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«afsnit FORBRUGEREN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. FORSYNINGEN er ikke ansvarlig for beskadigelser forårsaget ved målerskifte e.l., som skyldes at installationen er i dårlig stand. 3.4 FORBRUGEREN er ansvarlig for, at der ikke sker misbrug, aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget efter FORSYNINGENS hovedhaner. Der tillades ikke etablering af et permanent system for spædning fra fjernvarmenettet. Er der i en ejendom udført installationer, som ikke er forskriftsmæssige (jfr.»tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«), eller hvis vedligeholdelse er mangelfuld eller fejlagtig på en sådan måde, at det efter FORSYNINGENS skøn påfører FORSYNINGEN skade eller tab, skal FORBRUGEREN efter FORSYNINGENS henstilling, rette de påtalte fejl eller mangler på en tilfredsstillende måde. l modsat fald er FORSYNINGEN berettiget til at udbedre fejl/mangler for FORBRUGERENS regning, samt at lade FORBRUGEREN betale for evt. tab. 3.5 Alt arbejde på den del af ejendommens varmeinstallation, hvori der cirkulerer fjernvarmevand, skal udføres af en autoriseret VVS installatør. Installatøren som forestår indregulering af anlægget anbefales tillige være registreret i Fjernvarmebranchen registreringsordning for servicemontører (forkortet FjR-ordningen). Jfr.»Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«afsnit FORSYNINGEN har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. FORSYNINGEN forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen ved udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive gennemført uden for den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige reparationer i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens og aftalelovens regler, og FORSYNINGEN er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Overfor erhvervsdrivende er FORSYNINGEN ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andre indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra FORSYNINGENS side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring. Hvis FORBRUGEREN har et erhverv, hvor varmen ikke kan undværes, er FORBRU- GEREN nødt til at deltage aktivt i samarbejdet omkring forsyning af FORBRUGERENS ejendom. 3.7 Information til FORBRUGEREN om varmeanlæggets drift og betjening skal søges hos en autoriseret installatør, jfr.»tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«pkt og FORSYNINGENS personale skal, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg, hvor der cirkulerer fjernvarmevand for eftersyn, trykprøvning, aflæsning eller afbrydelse. Side 8 af 14

9 4. Tariffer 4.1 FORBRUGERENS betaling til FORSYNINGEN indeholder dels et fast bidrag dels et forbrugsbidrag, som opkræves på grundlag af det registrerede forbrug efter ejendommens hovedmåler. Desuden afregnes en afkølingstarif, hvor kravet til gennemsnitlig returtemperatur afhænger af den gennemsnitlige fremløbstemperatur Tarifferne vil til enhver tid fremgå af FORSYNINGENS tarifblad. 4.2 Priser og andre betingelser for levering af fjernvarme skal anmeldes til Energitilsynet, jfr. Varmeforsyningsloven. 4.3 Fast bidrag opkræves på grundlag af BBR registrets oplysninger om ejendommens bruttoetageareal af bolig + erhvervsarealer. Hvis FORBRUGEREN finder uoverensstemmelser mellem BBR-registerets tal og de faktiske forhold, påhviler det FORBRUGEREN at få rettet BBR oplysningerne, forinden FORSYNINGEN ændrer grundlaget for opkrævning af fast bidrag. 4.4 Fast bidrag skal dække FORSYNINGENS udgifter eller dele af udgifter til forrentning og afskrivning af den i FORSYNINGEN investerede kapital. 4.5 Forbrugsbidraget afregnes på grundlag af registreret varmeforbrug efter måler og skal dække FORSYNINGENS køb af varme fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) samt øvrige driftsudgifter til personale, vedligeholdelse, øvrige driftsmidler, administrationsudgifter, samt evt. dele af kapitaludgifter efter regler fastsat af bestyrelsen i Roskilde Forsyning. 4.6 Afkølingstariffen skal kompensere for de ekstraomkostninger FORSYNINGEN har på grund af lav afkøling. Der er tale om følgende omkostninger: Ekstragebyr til VEKS, hvis den aftalte returtemperatur til VEKS overskrides. Forøgede pumpeudgifter. Forøget varmetab i ledningsnettet. Forøgede udgifter til etablering/renovering af fjernvarmeledninger. Afkølingstariffen har til formål, at give FORBRUGEREN incitament til at opnå en lav returtemperatur af fjernvarmevandet. Ved for høj returtemperatur opkræves en ekstrabetaling, medens der ved lav returtemperatur udbetales en bonus. Kravet til returtemperatur afhænger af modtaget fremløbstemperatur. Temperaturgrænserne og tarifstørrelsen fremgår af FORSYNINGENS tarifblad. 4.7 FORBRUGEREN har pligt til at meddele FORSYNINGEN enhver ændring, der har indflydelse på afregningen. 4.8 Gældende tariffer fremgår af FORSYNINGENS tarifblad. FORSYNINGEN oplyser FORBRUGE- REN om tariffer på FORSYNINGENS hjemmeside. 5. Måling af fjernvarmeforbrug 5.1 FORSYNINGEN leverer, ejer og vedligeholder det nødvendige måleudstyr. FORSYNINGEN skal have uhindret adgang til måleren, jfr FORSYNINGEN er berettiget til at udskifte måleren, når det findes påkrævet. 5.2 Hovedmålerens placering bestemmes af FORSYNINGEN og må ikke flyttes. De ved hovedmåleren anbragte plomber må kun brydes af FORSYNINGENS personale eller af FORSYNINGEN dertil bemyndigede personer. 5.3 Såfremt FORBRUGEREN opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette FORSYNINGEN uvedkommende i enhver henseende. Side 9 af 14

10 5.4 FORSYNINGEN anvender fjernaflæsning af forbrugsmålerne. Hyppigheden af fjernaflæsningerne oplyses på FORSYNINGENS hjemmeside. Fjernaflæsning den 31. december er bestemmende for årsafregningen. Kontrolaflæsning kan til enhver tid foretages af FORSYNINGEN. 5.5 FORBRUGEREN har adgang til at se fjernaflæsning af egen måler via FORSYNINGENS hjemmeside samt via app (se yderligere info på FORSYNINGENS hjemmeside). 5.6 Hvis en FORBRUGER ønsker at data udleveres til 3. part, kan FORSYNINGEN forestå dette på basis af en skriftlig aftale herom. Aflæsningerne kan foretages mod betaling som en del af FOR- SYNINGENS servicepakke. 5.7 Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af måleren registrerede forbrug og ejendommens sandsynlige forbrug, kontrolleres måleren for eventuelle fejl, og forbruget fast-sættes efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug, og betaling reguleres i overensstemmelse hermed. 5.8 FORSYNINGEN er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning. FOR- BRUGEREN kan forlange måleren afprøvet. Udgifterne herved betales som beskrevet i pkt. 4.5 i»tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«. Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelse. 5.9 Måleraflæsning ved ejer-/lejerskifte: se pkt Såfremt FORBRUGEREN har formodning om eller vished for, at måleren registrerer forkert, står stille eller er beskadiget, er FORBRUGEREN forpligtet til omgående at underrette FORSYNIN- GEN herom. Ejendommens varmeforbrug vil i sådanne tilfælde blive beregnet under hensyntagen til de klimatiske forhold i den periode, hvor måleren har registreret forkert eller stået stille. FORSYNINGEN anbefaler, at kunden aflæser sin måler en gang pr. måned. 6. Betaling m.v. 6.1 Afregningsåret fastsættes af bestyrelsen. 6.2 Forbrugsbidrag for fjernvarme opkræves med acontobeløb i 4 kvartaler og reguleres efter årsaflæsningen i det 1. kvartal for nyt afregningsår. Det faste bidrag opkræves tilsvarende i 4 rater, medens afkølingstariffen afregnes en gang om året i forbindelse med årsafregningen. A-contobeløbene/raterne reguleres i takt med prisændringer. FORSYNINGEN forbeholder sig ret til at ændre antallet af betalingsrater. 6.3 FORSYNINGEN udsender indbetalingskort for acontoindbetalinger. På indbetalingskortet er anført sidste rettidige dato for indbetaling. 6.4 Hvis der i aflæsningsåret har været anmeldt flere priser på forbrugsbidrag, vil årsopgørelsen blive vægtet efter graddøgn i de perioder, hvor de anmeldte priser har været gældende, eller det aflæste månedsforbrug på måleren. 6.5 Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering, som er korrekt registreret. Hvis der konstateres et unormalt stort forbrug, forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, kan der i særlige tilfælde, såfremt FORSYNINGEN anser det for rimeligt, indrømmes en reduktion pr. kulance, baseret på et af FORSYNINGEN beregnet forbrug. Side 10 af 14

11 Der indrømmes ikke nedslag i merforbrug, hvis merforbruget kan henføres til misligholdelse og manglende vedligeholdelse af varmeinstallationen. 6.6 Regninger fra FORSYNINGEN skal betales inden for den frist, der er angivet på regningen. Sker betalingen ikke til tiden, sender FORSYNINGEN en rykkerskrivelse med tillæg af gebyr og morarenter. Den nye betalingsfrist er på 8 dage fra udsendelsesdatoen. Betaler FORBRUGEREN heller ikke inden for denne frist, får FORBRUGEREN en ny rykkerskrivelse med tillæg af endnu et gebyr og morarenter. Desuden bliver FORBRUGEREN varslet om, at manglende betaling kan betyde: At vi kommer på besøg for at opkræve det skyldige beløb At vi lukker for forsyningen At vi kræver et depositum for fremtidig levering At vi sender restancen til inddrivelse hos SKAT. Ved restance bliver de efterfølgende a/c rater fremsendt direkte til SKAT så længe der er restance. Alle omkostninger i forbindelse med vores besøg, lukning, genåbning og inddrivelse hos SKAT skal betales af FORBRUGEREN. Betaler FORBRUGEREN stadig ikke, eller stillet sikkerhed for fremtidigt forbrug, vil FORSYNIN- GEN fremsende et lukkevarsel om at varmeforsyningen afbrydes på et nærmere angivet tidspunkt. Der opkræves endnu et gebyr samt morarenter. Har FORBRUGEREN stadig ikke betalt, og er der ikke indgået en aftale om betaling af restancen, eller stillet sikkerhed for fremtidigt forbrug, vil FORSYNINGEN på det varslet tidspunkt afbryde forsyningen og/eller sende restancen til inddrivelse hos SKAT. FORBRUGEREN skal betale et gebyr for lukningen. FORSYNINGEN kan rekvirere fogedens hjælp samt en låsesmed, hvis det er nødvendigt. Det betyder yderligere udgifter for FORBRUGEREN. Har en flytteafregnet forbruger ikke betalt sin regning og der er rykket 2 gang sendes der en underretning som rykker 3 med oplysning om, at restancen er fremsendt til inddrivelse hos SKAT. 6.7 FORBRUGEREN kan normalt aftale en betalingsordning med FORSYNINGEN. Mulighed for aftale op til 3 måneder og evt. fremtidige regninger, skal der ud over betales til tiden. En betalingsaftale kan ikke indgås, hvis rykkerskrivelsen skyldes, at en tidligere betalingsaftale ikke er overholdt. Der opkræves renter for en betalingsordning. 6.8 Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmelevering, indtil ejerforholdet ophører, jfr Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil det tidspunkt, hvor lejeren har meddelt FORSYNINGEN, at kundeforholdet ophører, jfr Krav om indbetaling af depositum for fremtidigt forbrug bliver pålagt efter et konkret individuelt skøn, når der er store restancer, har været fortaget lukning af forsyningen eller der har været uregelmæssigheder omkring indbetaling af løbende a conto rater. Endvidere kan der blive krævet depositum hvis det skønnes at der er fare for tab. Krav om indbetaling af depositum varsles skriftligt inden det stilles. Indbetaler forbrugeren ikke det krævede depositum, kan FORSYNINGEN med rimelig varsel afbryde varmeforsyningen. Det kan evt. ske med hjælp af fogedretten og en låsesmed. Gebyr til fogeden og evt. en låsesmeden betales af FORBRUGEREN. FORSYNINGEN er uden ansvar for tab eller skade, der opstår, som følge af at varmeforsyningen til boligen er lukket. Varmeforsyningen kan genetableres, når FORBRUGEREN har betalt restancen, inkl. renter, gebyr og omkostninger i forbindelse med afbrydelsen og genetablering af forsyningen. Forsyningen kan også genoptages, når FORBRUGEREN har stillet sikkerhed for betalingen. Side 11 af 14

12 Er der tale om betalingsstandsning, konkurs, dødsbo m.v., skal der foretages slutafregning, og FORSYNINGEN lukker for varmeforsyningen, hvis boet ikke vil stå for det fremtidige forbrug Hvis FORSYNINGEN ikke modtager sit tilgodehavende hos en FORBRUGER rettidigt, giver lovgivningen mulighed for at opkræve morarenter af restancebeløbet. I renteloven er fastsat nærmere regler for rentetilskrivning i forbindelse med restancer Standardgebyrer fremgår af FORSYNINGENS til enhver tid gældende tarifblad. 7. Tilsyns og klagemyndighed m.v. For god ordens skyld skal nævnes, at Tilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet er: Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser. Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf.: Forbrugerklager kan rettes til: Ankenævnet på Energiområdet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v. 8. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 8.1 De»Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering«er vedtaget af bestyrelsen d.10.. November og anmeldt til Energitilsynet november De»Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering«erstatter»almindelige bestemmelser for fjern-varmelevering«fra januar Ændringer af nærværende bestemmelser skal godkendes af Bestyrelsen og anmeldes til Energitilsynet. Meddelelse om ændringer af Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Tekniske leveringsbestemmelser og Tarifblad sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Side 12 af 14

13 Meddelelse herom gives ved annoncering i dagspressen eller husstandsomdelte aviser og via acontoopkrævningen. Aktuel information om FORSYNINGENS til enhver tid gældende bestemmelser m.v. kan ses på FORSYNINGENS hjemmeside på adressen eller fås ved henvendelse til FORSYNINGEN. 8.4 Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar Side 13 af 14

14 Side 14 af 14

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme

Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme Januar 2013 Side 2 af 14 Forord De Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering udgør sammen med»tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«,»tilslutningserklæringen«og

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FJERNVARME Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Roskilde Varmeforsyning FORSYNINGSAFDELINGEN rev. 2006 1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indledning Nærværende almindelige bestemmelser

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning. 2 1. Gyldighedsområde og definitioner.. 3 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning. 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 5 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 6 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 11 4. Tariffer 13 5. Måling af fjernvarmeforbrug,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarme

Almindelige bestemmelser for fjernvarme Almindelige bestemmelser for fjernvarme Varde Varmeforsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.0 - opdateret 23. november 2012 Indhold Kapitel 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 5 1.1

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for Brørup Fjernvarme A.m.b.a. 1. oplag 31. maj 2011 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Januar 2011 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Skørping Varmeværk

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Laurbjerg Kraftvarmeværk

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bramming Fjernvarme

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser

Almindelige Leveringsbestemmelser Almindelige Leveringsbestemmelser DEC 2012 for fjernvarmelevering fra E.ON Varme Danmark ApS Side 1/5 Indholdsfortegnelse Almindelige Leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. INDHOLD 1 Gyldighedsområde og definitioner mv.... side 3 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning side 4 3 Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING April 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Side 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning - 2 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 4 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 29-04-2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Græsted Fjernvarme

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Thorsminde Varmeværk A.M.B.A Havnevej 11, Thorsminde INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk Sdr. Felding ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk 1. Gyldighedsområde og definitioner. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side:

Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.6 Tilslutningsbidrag 3 2.7 Investeringsbidrag 3 2.9 Byggemodningsbidrag 4 2.10 Stikledning

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 8 4. Tariffer...

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Drift

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme Leveringsbestemmelser for fjernvarme Indhold Forord... 2 2. Gyldighedsområde og definitioner... 2 3. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning... 2 4. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 3 5. Tariffer...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013.

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. Almindelige leveringsbestemmelser September 2011 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter. Almindelige bestemmelser

Vedtægter. Almindelige bestemmelser Vedtægter Almindelige bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Levering af varme...

Læs mere

Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen.

Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde 2. Etablering/ændring

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Gråsten Varme A/S i det følgende

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN.

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Fjerritslev Fjernvarme

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Internet: www.asaafjernvarme.dk - email: post@asaafjernvarme.dk - cvr.: 54300514 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING...

Læs mere

for fjernvarmeforsyning

for fjernvarmeforsyning AARS FJERNVARME a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Dybvad Varmeværk,

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Nørre-Snede Varmeværk a.m.b.a. i det følgende kaldet værket, og ejeren/ejerne,

Læs mere

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME Almindelige bestemmelser For fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 Tilslutningsbidrag..

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORORD SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - MED

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg5 4. Tariffer6

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 er gældende for forholdet mellem Skagen Varmeværk, og ejeren af ejendommen, der efter eget ønske eller ved

Læs mere

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået FORORD VRÅ VARMEVÆRK Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået en ajourføring, primært for at bringe de almindelige leveringsbestemmelser i overensstemmelse

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner med videre 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Gilleleje

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere