DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Sine Dyreborg OPGAVEN RAMMEAFTALE BRUGERUNDERSØGELSER AUGUST 2014 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT OPGAVER I RAMMEAFTALEN GENNEMFØRELSEN AF OPGAVERNE... 4 Fremgangsmåde Stikprøvens størrelse... 12

3 SIDE 2 1. GENERELT Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer i alt cirka km vej. Vejdirektoratets opgaver Vejdirektoratets arbejde består primært af tre elementer: Planlægning Anlæg og drift Trafikafvikling og -ledelse Planlægning I planlægningen af vejene er det vores ambition, at skabe løsninger, der ikke belaster omgivelserne unødigt, men får både privat- og erhvervsbilismen og den kollektive trafik til at fungere sammen. Anlæg og drift Når vi anlægger og drifter veje og broer, er målet at skabe sikre og velfungerende løsninger, der samtidig er bæredygtige og økonomisk ansvarlige, så Danmark får de bedst mulige veje for pengene. Under anlægsarbejder (og vedligeholdelsesarbejder) er målet, at opnå en god fremkommelighed samtidigt med at sikkerhed fortsat er høj, og at gener for trafikanter og naboer minimeres. Trafikafvikling og ledelse Når vejene først er anlagt, fortsætter vi arbejdet med at sikre optimal udnyttelse af dem. Det gør vi ved at guide trafikanterne igennem trafikken, så de kan komme nemt og sikkert frem. Yderligere information om Vejdirektoratet og Statsvejene kan ses på Vejdirektoratets brugerundersøgelser Vejdirektoratet har i en lang årrække foretaget brugerundersøgelser, med fokus på at finde ud af hvad brugerne/trafikanterne har af holdninger til de emner og forhold, som Vejdirektoratet arbejder med og har ansvaret for. Det kan fx være deres mening om vejenes tilstand, trafikken og trafikinformationen. De undersøgelser, som er udført for Vejdirektoratet de seneste år, er webbrugerundersøgelser, telefoninterviews, fokusgruppeinterviews og interviews på vejene. Hovedparten af undersøgelserne foregår som webbrugerundersøgelser, hvor telefoninterviews, fokusgruppeinterviews og interviews på vejene foregår ved behov. Der er desuden udarbejdet et Segmentkatalog over trafikanter i Danmark. Formålet med brugerundersøgelserne er at give Vejdirektoratet et informationsgrundlag, som kan bidrage til at understøtte Vejdirektoratets arbejde med at leve op til visioner og mål om at sætte trafikanten i centrum, at skabe bedre fremkommelighed på vejene og om at udnytte den samlede infrastruktur bedre. Der henvises i øvrigt til Resultatkontrakt , Resultatkrav 4.4, hvor nogle af Vejdirektoratets brugerundersøgelser er omtalt i Rev., som ses på:

4 SIDE 3 2. OPGAVER I RAMMEAFTALEN Rammeaftalen indeholder opgaver inden for brugerundersøgelser. Opgaverne består i efter rekvisition for det enkelte år - at udføre følgende faste opgaver på årsbasis: Rekvisition 1: En webbrugerundersøgelse to gange årligt (februar/oktober), med skiftende spørgeramme for diverse emner, der blandt andet vedrører drift, vedligehold og trafikledelse af vejene. Rekvisition 2: En webbrugerundersøgelse en gang årligt af Vejdirektoratets (oktober) trafikinformationstjenester. Rekvisition 3: En webbrugerundersøgelse en til to gange årligt af kunde/samarbejdsrelation i forhold til Trafikinformationscentret. Rekvisition 4: Brugertilfredshedsmåling af ubemandede rastepladser, forventeligt hvert andet år Ad hoc opgaver vil også efter rekvisition kunne komme på tale. Det drejer sig om: Telefoninterviews, Fokusgruppeinterviews, Interviews på vejene, Segmentkatalog over trafikanter i Danmark. Der kan i aftaleperioden endvidere tilkomme andre opgaver inden for brugerundersøgelser og analyser. Sådanne opgaver kan rekvireres i løbet af det enkelte år.

5 SIDE 4 3. GENNEMFØRELSEN AF OPGAVERNE Generelle krav I det følgende præsenteres for de faste opgaver brugerundersøgelsernes indhold, metode og omfang. Det gøres ved at beskrive processen for dataindsamlingen og databehandlingen i de enkelte faste opgaver. Afrapporteringen for alle typer opgaver skal indeholde følgende, med mindre andet er aftalt: Tabelrapport med frekvenstal og krydstabeller Grafer i en PowerPoint-præsentation med sammenligninger fra forrige år Kort notat med opsummering af væsentligste punkter (fx afvigelser fra sidste måling) De faste undersøgelser skal gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse via udsendelse af invitationer til spørgeskemaundersøgelsen pr. mail. Indsamlingen af data skal foregå via et panel der minimum råder over danskere. Panelet skal løbende vedligeholdes og udskiftes, så det hele tiden er muligt at generere valide data fra panelet. Rekvisition 1: En webbrugerundersøgelse to gange årligt (februar/oktober) Opgaven omfatter skiftende spørgeramme for diverse emner, der blandt andet vedrører drift, vedligehold og trafikledelse af vejene. Spørgeskemaundersøgelsen skal præsenteres for brugeren i et moderne og pænt design, og det skal være muligt at supplere hvert spørgsmål med et eller flere billeder af det forhold som spørgsmålet omhandler. Det er medvirkende til at sikre, at respondenterne er helt sikre på hvilket forhold spørgsmålet omhandler. Målgruppen er fastsat til personer over 18 år, som kører bil privat eller i forbindelse med deres erhverv, det er et krav at de interviewede skal køre minimum km om året. Der skal være indledende screeningsspørgsmål, der afklarede personernes alder, om de har bil og deres status som privatbilist eller erhvervsbilist. De indledende spørgsmål er som udgangspunkt altid: Hvad er dit køn? Hvilket år er du født? Hvilken region bor du i? Hvor mange kilometer kører du om året i forbindelse med dit arbejde (eks. pendling)? Dvs. er respondenten privat eller erhvervsbilist. Respondenter i undersøgelsen skal udvælges med henblik på at matche befolkningen bedst muligt. Det betyder, at respondenterne skal være strategisk udvalgte på parametrene køn, alder og geografi, så der er en relativ overensstemmelse mellem stikprøven og befolkningen. Privatbilister defineres her som personer, der ikke kører mere end km årligt i arbejdsmæssig sammenhæng. Erhvervsbilister defineres som personer, der kører i arbejdsmæssig sammenhæng min km. om året (dvs. kørsel på sin arbejdsdag, som har direkte tilknytning til arbejdet og hvor kørsel til og fra arbejde ikke indgår, eksempelvis lastbilschauffører, repræsentanter, sælgere, buschauffører, taxikørere og håndværkere).

6 SIDE 5 Stikprøven for undersøgelsen for både privat- og erhvervsbilister er fordelt i forhold til befolkningsstørrelsen i de enkelte regioner, så de gennemførte interviews giver en geografisk spredning og dermed har en god repræsentativitet. Respondenterne deltager anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne. Alt afhængig af brugerundersøgelsen vil der være forskellige krav til antal besvarelser. Til den halvårlige brugerundersøgelse vil der være et minimums krav på 1000 aktive respondenter, hvoraf minimum 900 respondenters svar kan bruges. Følgende spørgsmål blev stillet i vinterundersøgelsen 2014 (februar). Der vil være nogle gengangere og/eller nye spørgsmål i sommerundersøgelsen. Antallet af spørgsmål kan også svinge, dog vil det sjældent overstige antallet af spørgsmål herunder af hensyn til respondenterne: Kendskab til Vejdirektoratet Hvilke opgaver forbinder du med Vejdirektoratet? Hvor positiv eller negativ er din opfattelse af Vejdirektoratet Kender du Vejdirektoratets logo? Kan du genkende dette logo, som Vejdirektoratets logo? Vedligeholdelse og renholdelse Hvor tilfreds er du med kvaliteten af saltning om vinteren på motorveje? Hvor tilfreds er du med kvaliteten af snerydning på motorveje om vinteren? Hvor tilfreds er du med snerydning og saltning på parkeringsarealerne på rastepladserne langs motorvejene om vinteren? Kender du hjemmesiden: vintertrafik.dk? Hvor tilfreds er du med hjemmesiden vintertrafik.dk? Kender du eller har du hørt om app en Vintertrafik til android eller iphone? Hvor tilfreds er du med app en Vintertrafik.dk? Information og motorveje Har du kørt på en eller flere af disse strækninger de seneste seks måneder? Hvor ofte kører du på Motorring 3? Hvornår kører du typisk på Motorring 3? Hvor ofte kører du på vejene omkring Limfjordstunnelen? Hvornår kører du typisk på vejene omkring Limfjordstunnelen? Lægger du mærke til informationen på de elektroniske informationstavler på motorvejen? Hvad er årsagen til at du ikke lægger mærke til informationen på de elektroniske informationstavler?

7 SIDE 6 I hvilken grad er informationen på de elektroniske informationstavler forståelig for dig? Hvilken del af informationen er der problemer med at forstå på de elektroniske informationstavler? I hvilken grad er informationen på de elektroniske informationstavler nyttig for dig? Hvilken type information har du oplevet som nyttig? Efter din mening, er informationen på de elektroniske hastighedstavler vejledende eller gældende? I hvilken grad er informationen på de elektroniske tavler i overensstemmelse med din oplevelse af trafiksituationen? Hvordan adskiller informationen på de elektroniske tavler sig fra din oplevelse af trafiksituationen? Har informationen på elektroniske tavler fået dig til at reagere anderledes end du ellers ville? Hvor tilfreds er du generelt med brug af de elektroniske tavler på motorvejen? Vurdering af forhold på rastepladser ved motorveje og øvrige statsveje Hvilke serviceydelser har du inden for de seneste seks måneder gjort brug af langs motorvejen? Hvor tilfreds er du generelt med faciliteterne på tankanlæg Hvor tilfreds er du generelt med vedligeholdelsen af tankanlæg? Hvor tilfreds er du generelt med vedligeholdelsen af rengøringen af tankanlæg? Hvor tilfreds er du generelt med rengøringen af toiletter inde i bygningen på tankanlæg? Hvor tilfreds er du generelt med faciliteterne på Info-Terier? Hvor tilfreds er du generelt med vedligeholdelsen af Info-Terier? Hvor tilfreds er du generelt med rengøringen af Info-Terier? Hvor tilfreds er du generelt med rengøringen af toiletter på Info-Terier? Hvor tilfreds er du med vedligeholdelsen af toiletter på tankanlæg? Hvor tilfreds er du med vedligeholdelsen af toiletter på Info-terier? Hvor tilfreds er du med rengøringen af toiletter på ubemandede rastepladser ved motorvejen? Benytter du de store udendørs områdekort med information om blandt andet overnatningssteder, som står udendørs på rastepladser eller ved p-lommer langs de øvrige statsveje? Hvor tilfreds er du med informationerne på områdekortene? Brug af kollektiv trafik mv. Har du mulighed for at benytte kollektiv transport i stedet for bil på din daglige rute, uden at rejsetiden bliver væsentligt forøget? Har du på baggrund af aktuel trafikinformation ladet bilen stå og i stedet taget kollektiv transport inden for de seneste seks måneder? Har du på baggrund af trafikinformation stillet bilen et sted på din rute og kombineret din tur med kollektiv transport inden for de seneste seks måneder? Har du på baggrund af aktuel trafikinformation ændret rute eller undladt at tage af sted inden for de seneste seks måneder? Hvad vægter du højest, når du vælger transportmiddel i din hverdag? Hvad vægter du lavest, når du vælger transportmiddel i din hverdag? Vejarbejder på statsveje

8 SIDE 7 Hvor tilfreds er du generelt med hastighedsbegrænsningen i forbindelse med vejarbejde på statsvejene? Uforudsete forhold på motorveje Hvem vil du primært kontakte, hvis du ser tabt gods på motorvejen? Hvem vil du primært kontakte, hvis motorvejen er beskadiget? Kender du telefonnummeret til Vejdirektoratets Trafikinformationscenter , som du kan ringe til, hvis du ser tabt gods eller andre problemer på motorvejen? Vejdirektoratet ønsker resultatet af de halvårlige undersøgelser i følgende form: En overskuelig tabelrapport i Word og PDF En PowerPoint præsentation med minimum 3 sammenlignelige resultater fra tidligere undersøgelser En kort sammenfatning af resultatet, med fokus på de emner der har ændret sig drastisk siden sidste undersøgelse (forventet maks. 2 A4 sider) Rekvisition 2: En webbrugerundersøgelse en gang årligt af Vejdirektoratets trafikinformationstjenester. Trafikanternes anvendelse af og tilfredshed med Vejdirektoratets trafikinformationsmedier skal løbende måles i forbindelse med gennemførelsen af brugerundersøgelser. I 2012 blev den første webundersøgelse af Vejdirektoratets trafikinformationsmedier gennemført. Vejdirektoratet har i et fremadrettet perspektiv behov for et solidt datagrundlag i forhold til at udvikle de etablerede trafikinformationsmedier, derfor er denne undersøgelse udarbejdet med henblik på at sikre en så bred afdækning af trafikanternes anvendelse og holdning til trafikinformationsmedierne som muligt. Det er gjort ved at udvælge respondenterne, så de i bedst muligt omfang matcher befolkningen, og herefter sikre et højt antal besvarelser inden for hvert trafikinformationsmedie. Undersøgelsen er i 2012 og 2013 gennemført inden for følgende trafikinformationsmedier: Trafikken.dk Danmarkskortet på Traifikken.dk Trafikmeldinger på danmarkskortet på trafikken.dk Vejarbejdsmeldinger på danmarkskortet på trafikken.dk Trafikken.dk (App) Trafikken Trekanten Mobiltrafikken.dk GPS med TMC Tekst-TV

9 SIDE 8 T.I.C. Spørgeskemaundersøgelsen skal, som i rekvisition 1, præsenteres for brugeren i et moderne og pænt design, og det skal være muligt at supplere spørgsmålet med et eller flere billeder af det forhold som spørgsmålet omhandler. Det er medvirkende til at sikre, at respondenterne er helt sikre på hvilket forhold spørgsmålet omhandler. Målgruppen er fastsat til personer over 18 år, som kører bil privat eller i forbindelse med deres erhverv, det er et krav at de interviewede minimum skal køre km om året. Der skal være indledende screeningsspørgsmål, der afklarede personernes alder, om de har bil og deres status som privatbilist eller erhvervsbilist. De indledende spørgsmål er som udgangspunkt altid: Hvad er dit køn? Hvilket år er du født? Hvilken region bor du i? Hvor mange kilometer kører du om året i forbindelse med dit arbejde (eks. pendling)? Dvs. er respondenten privat eller erhvervsbilist. Respondenter i undersøgelsen skal udvælges med henblik på at matche befolkningen bedst muligt. Det betyder, at respondenterne skal være strategisk udvalgte på parametrene køn, alder og geografi, så der er en relativ overensstemmelse mellem stikprøven og befolkningen. Privatbilister defineres her som personer, der ikke kører mere end km årligt i arbejdsmæssig sammenhæng. Erhvervsbilister defineres som personer, der kører i arbejdsmæssig sammenhæng min km. om året (dvs. kørsel på sin arbejdsdag, som har direkte tilknytning til arbejdet og hvor kørsel til og fra arbejde ikke indgår, eksempelvis lastbilschauffører, repræsentanter, sælgere, buschauffører, taxikørere og håndværkere). Stikprøven for undersøgelsen for både privat- og erhvervsbilister er fordelt i forhold til befolknings størrelsen i de enkelte regioner, så de gennemførte interviews giver en geografisk spredning og dermed har en god repræsentativitet. Respondenterne deltager anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne. Trafikinformationsundersøgelsen kræver forskellige svar afhængig af, hvilke tjenester der spørges til. Til hver trafikinformationskanal kan der således være et screenings-spørgsmål, der går på respondenternes kendskab og anvendelse af den pågældende tjeneste. De respondenter der angiver, at de ikke anvender tjenesten, skal sorteres fra og genereres videre til den næste tjeneste. Det er således udelukkende respondenter, der anvender den pågældende tjeneste, der besvarer de respektive spørgsmål. Denne proces i dataindsamlingen betyder, at antallet af respondenter i undersøgelsen varierer. I nedenstående tabel fremgår mål og antallet af respondenter inden for hvert trafikinformationsmedie i Trafikinformationsmedier Mål for 2013 Antal besvarelser i 2013 Trafikken.dk Trafikken.dks trafikkort Trafikmeldinger på trafikkortet

10 SIDE 9 Vejarbejdsmeldinger på trafikkortet Trafikken.dk (App) Trafikken Trekanten (App) Mobil.trafikken.dk GPS med TMC beskeder Tekst-TV T.I.C Mål for de enkelte kanaler opsættes i samarbejde mellem Vejdirektoratet og udbyderen. Dette sker under hensyntagen til erfaringerne med at indsamle besvarelser om de enkelte medier fra den tilsvarende undersøgelse, der blev gennemført de forrige år. Af tabellen fremgår det, at målene for hovedparten af kanalerne er nået endda med et betragteligt større antal besvarelser end målet. Ovenstående trafikinformationstjenester kan variere fra år til år. Der forventes ca. 7 nye tjenester i år Typisk stilles nedenstående spørgsmål til hver af tjenesterne, herunder ses de spørgsmål som er stillet til Tekst-TV: Trafikinformation fra Vejdirektoratet er tilgængelig på en række medier og tjenester. Kender du, eller har du hørt om følgende kanaler? TV2 Tekst-TV Trafikinformation fra Vejdirektoratet er tilgængelig på en række medier og tjenester. Kender du, eller har du hørt om følgende kanaler? DR Tekst-TV Hvor tilfreds er du generelt med Vejdirektoratets trafikinformation på Tekst-TV? I hvilken grad dækker trafikinformationen fra Vejdirektoratet på Tekst-TV dit behov for at få relevante informationer om trafikken? I hvilken grad dækker Vejdirektoratets trafikinformation på Tekst-TV dit behov for at få trafikinformationer ved normale og planlagte ændringer i trafikken som f.eks. vejarbejder og almindelig myldretidstrafik? I hvilken grad dækker Vejdirektoratets trafikinformation på Tekst-TV dit behov for at få trafikinformationer ved akut opståede situationer i trafikken som f.eks. uheld eller tabt gods på vejen? I hvilken grad oplever du, at trafikinformationen fra Vejdirektoratet på Tekst-TV er i overensstemmelse med situationen på vejene? I hvilken grad oplever du, at trafikinformationen fra Vejdirektoratet på Tekst-TV er troværdig? På baggrund af oplysninger, som du fik fra Vejdirektoratet på Tekst-TV, har du så? Ændret rute På baggrund af oplysninger, som du fik fra Vejdirektoratet på Tekst-TV, har du så? Ændret rejsetidspunkt På baggrund af oplysninger, som du fik fra Vejdirektoratet på Tekst-TV, har du så? Ladet bilen stå og taget kollektiv transport eller cyklen På baggrund af oplysninger, som du fik fra Vejdirektoratet på Tekst-TV, har du så? Kombineret bilrejsen med kollektiv transport På baggrund af oplysninger, som du fik fra Vejdirektoratet på Tekst-TV, har du så? Undladt at rejse På baggrund af oplysninger du har fået fra Vejdirektoratet på Tekst-TV, inden for det sidste halve år, hvor mange gange, har du så? Ændret rute

11 SIDE 10 Vejdirektoratet ønsker resultatet af denne årlige undersøgelser i følgende form: En overskuelig tabelrapport i Word og PDF En PowerPoint præsentation med minimum 3 sammenlignelige resultater fra tidligere undersøgelser En kort sammenfatning af resultaterne, med fokus på de emner der har ændret sig drastisk siden sidste undersøgelse (forventet maks. 2 A4 sider) Rekvisition 3: En webbrugerundersøgelse en til to gange årligt af kunde/samarbejdsrelation i forhold til Trafikinformationscentret. Der skal laves en brugerundersøgelse af Trafikinformationscentrets (T.I.C.) leverede kvalitet. Det vedrører helt konkret spørgsmål til kundetilfredsheden - set fra brugernes synsvinkel. Det kan vedrøre den service som T.I.C. leverer overfor både borgere og samarbejdspartnere, der ringer ind til T.I.C. Samarbejdspartnere kan være internt i VD eller eksternt, så som politi, beredskabet, DR og Vej- og trafikrapportører. Undersøgelsen vil højst sandsynligt variere år efter år afhængigt af behovet for hvilken kvalitet, der er tale om eller hvilken samarbejdspartner, der skal spørges. Det forudsættes ca spørgsmål om samarbejdsforholdet, og som udgangspunkt vil det være en webbrugerundersøgelse, som skal sendes ud via mail. Det må forventes at undersøgelsen skal pushes afsted et par gange mere til dem, som ikke har svaret efter nogle uger. Vejdirektoratet ønsker resultatet af denne undersøgelse i følgende form: En overskuelig tabelrapport i Word og PDF En PowerPoint præsentation med sammenlignelige resultater fra eventuelle tidligere undersøgelser af samme kunderelation og samme spørgsmål En kort sammenfatning af resultaterne, med fokus på de emner, der har ændret sig drastisk siden sidste undersøgelse (forventet maks. 2 A4 sider) Rekvisition 4: Brugertilfredshedsmåling med ubemandede rastepladser hvert andet år (næste undersøgelse vil som udgangspunkt være i 2016) Data indsamles ved hjælp af personlige interviews på seks ubemandede rastepladser fordelt på to eller tre weekender primært i sommerferieperioden (sted og tid aftales med Vejdirektoret). De personlige interviews gennemføres på rastepladsen uden for toiletterne med de brugere, der har benyttet sig af toiletforholdende. Fremgangsmåde Gennemførelsen af de personlige interview skal foretages af erfarne interviewere. Disse interviewere skal have bred erfaring i at foretage personlige, opfølgende interview i marken. Der skal gennemføres en grundig instruktion af interviewerne. Formålet med instruktionen er at give interviewerne en baggrund og kontekst for projektet, fordele arbejdsopgaverne samt tale et interview igennem. Interviewerne skal instrueres grundigt for at opnå et stort antal gennemførte interview, samtidig med at kvaliteten af de gennemførte interview er høj. Vejdirektoratet skal godkende interviewerne.

12 SIDE 11 Følgende spørgsmål blev stillet ved undersøgelsen i 2014: Baggrundsspørgsmål Hvilket land kommer du fra? Hvis fra Danmark hvilken region bor du i? Hvad er din alder? Hvad er køn (noteres) Vurdering af udendørsarealerne Hvor tilfreds er du med renholdelsen af udendørsarealerne? (dvs. parkeringsarealer, stisystemer, og ved borde og bænke) Hvor tilfreds er du med standen og vedligeholdelsen af udendørsarealerne (altså ikke selve renholdelsen men den fysiske stand og vedligeholdelse af parkeringsarealer, stisystemer, borde og bænke) Vurdering af indendørsarealer toiletfaciliteterne Hvor tilfreds er du med rengøringen af toiletforholdene? Hvor tilfreds er du med toiletkapaciteten dvs. antallet er toiletter, pissoir og håndvaske? Hvor tilfreds er du med standen og vedligeholdelsen af toiletbygningen og toiletfaciliteterne (altså ikke selve renholdelsen, men den fysiske stand og vedligeholdelse af toiletbygningen og toiletfaciliterne) Overordnet vurdering af hele rastepladsen Hvor tilfreds er du samlet set med rastepladsen? Udgangspunktet er at disse spørgsmål stilles ved fremtidige undersøgelser, men Vejdirektoratet vurderer om spørgsmålene evt. skal ændres, når en ny undersøgelse igangsættes. Til selve dataindsamlingen forventes det, at hver rasteplads besøges minimum én dag af to interviewere på de valgte tidspunkter. Interviewerne er repræsenteret af hvert sit køn, således at der kan gennemføres interview med de kvindelige brugere af en kvinde og vice versa. Interviewerne skal kunne gennemføre interviewene på dansk og engelsk, da brugerne af rastepladsen også kan være turister. Der skal ikke være en skævhed i repræsentationen af brugerne, hvilket to interviewere omkring indgangene til toiletterne skal sikre. I alt betyder denne type af dataindsamling, at der skal være to hold af to interviewere af sted i tre dage (fredag-søndag) for at dække de seks ubemandede rastepladser på de valgte tidspunkter. Der er to forhold, der er centrale for at skabe villighed til at deltage i undersøgelsen. Det ene er legitimitet, det andet er den første kontakt. Legitimiteten er vigtig med hensyn til at sikre, at brugerne har tillid til interviewerne, og ved hvad undersøgelsens formål er. Interviewerne skal have tydelige kendetegn på, der markerer tilhørsforholdet til Vejdirektoratet. Som minimum skal interviewerne bære en vest med Vejdirektoratets logo. Endvidere skal der uddeles informations materiale i form af en brochure. Den første kontakt med brugerne er vigtig med henblik på at sikre en høj svarprocent i undersøgelsen. Derfor er det i instruktionen af interviewerne centralt, at denne situation tales igennem med interviewerne, og eventuelle spørgsmål afklares. I instruktionen fremhæves det, at interviewerne skal kontakte de potentielle deltagere på en imødekommende facon, men også på en relativ uformel måde. Det er meget vigtigt, at interviewpersonerne er smilende og afvæbnende omkring kontaktens formål.

13 SIDE 12 Efter endt dataindsamling foretages den egentlige databehandling. Der skal være mulighed for at sammenholde resultaterne med resultater af de tidligere gennemførte brugertilfredshedsundersøgelser fra Vejdirektoratet om ubemandede rastepladser. Dertil skal der fortages en sammenligning mellem de to nedslagspunkter i dataindsamlingsperioden, for at se om der er forskel på brugernes tilfredshed med de ubemandede toiletter på de to forskellige tidspunkter, dataindsamlingen har fundet sted. Stikprøvens størrelse Der skal afleveres et resultat fra minimum 1000 personer pr. undersøgelse, dvs. Vejdirektoratet skal modtage minimum 1000 brugbare svar pr. undersøgelse. Vejdirektoratet ønsker resultatet af disse interviews i følgende form: En overskuelig tabelrapport i Word og PDF En PowerPoint præsentation med sammenlignelige resultater fra tidligere undersøgelser En kort sammenfatning af resultaterne, med fokus på de emner der er markante eller har ændret sig drastisk siden sidste undersøgelse (forventet maks. 2 A4 sider).

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014 UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE Brugerundersøgelser AUGUST 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER Sine Dyreborg 20-08-2014 MAIL sjl@vd.dk TELEFON 7244 3408 UDKAST TIL RAMMEAFTALE RAMMEAFTALE BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum.

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. november 2012 Vejforum 2012 Jan Holm/Lene Torrild lett@vd.dk 7244 3058 MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter. Information forud for dialogmøder

Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter. Information forud for dialogmøder Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter Information forud for dialogmøder Introduktion til dialogmøder Dagsorden 13.00-13.10: Vejdirektoratet 13.10-13.40: Vejdirektoratets Trafikcenter Formål og

Læs mere

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe fik@vd.dk og jens@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Trafikproblemerne har de seneste år bredt sig til en større del af det overordnede vejnet i Danmark, bl.a. til Trekantsområdet

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet Trafikanten skal komme nemt og sikkert fra A til B Trafikinformation skal være fælles og sammenhængende Vejnettet

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen Agenda Fælles overblik fælles trafikinformation Hvad er OOV? Hvad er

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012 ITS - Aalborg Trafikant- og brugertilfredshed Per Bruun Madsen Poul V. Greibe November 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Resumé og konklusion... 5 1. Baggrund og indledning...

Læs mere

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET 2 DISPOSITION Baggrund og metode til samfundsøkonomisk analyse Hvad er Effektkataloget og hvorfor har vi det? Værdien af trafikinformation

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen Efteråret 2016 Indhold Indledning...2 Opsummering...3 Høj tilfredshed samlet set...3 Potentielt udviklingspunkt

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har gennemsnitligt kørt 32.200 erhvervskilometer i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til 2014, men ellers på niveau med de foregående år. Den private

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer. Agenda

Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer. Agenda Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer Charlotte Vithen Vejdirektoratet Teknologisk Institut 4. marts 2009 Agenda Behovet for trafikledelse Hvad er

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Metode- og frafaldsrapport 5. marts 2014 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N T: +45 8 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION

Læs mere

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Program for workshop Vejdirektoratets håndtering af borgerhenvendelser nu og fremover Vintertrafik, Vintertrafik-App og

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

17-04-2013 TRAFIK MANAGER NVF 19. MARTS 2013. Et fagligt mål i Vejdirektoratets strategiske tema. Dias 2

17-04-2013 TRAFIK MANAGER NVF 19. MARTS 2013. Et fagligt mål i Vejdirektoratets strategiske tema. Dias 2 TRAFIK MANAGER NVF 19. MARTS 2013 Et fagligt mål i Vejdirektoratets strategiske tema Dias 2 1 Trafik Manager skal understøtte VD s mission og vision Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje.

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET

Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET Trafik Manager skal understøtte VD s mission og vision Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

STØJHÅNDTERINGSPLAN ENTREPRISE FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER

STØJHÅNDTERINGSPLAN ENTREPRISE FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON STØJHÅNDTERINGSPLAN ENTREPRISE 1220.001 - FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS Gribskov Kommune Contents 1 Metode og læsevejledning 5 2 Opsummering 9 3 Borgere der bor i plejecentre 13 4 Borgere der modtager hjemmepleje 51 5 Borgere der modtager genoptræning 94 6 Bilag 131 2 Baggrund

Læs mere