Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger"

Transkript

1 Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde i deres lejlighed/erhvervslejema l. Alle byggearbejder skal anmeldes skriftligt til A/B Jægers kontor og godkendes, inden de kan igangsættes. Dette er vigtigt, da A/B Jæger som ejendommenes ejer løbende skal ajourføre de ændringer, der foretages i eller pa ejendommene. Det er besluttet, at alle lejligheder skal være forsikret mod ra d og svamp. Forbedringer, der etableres uden denne forsikring, vil ikke kunne blive godtgjort i forbindelse med salg. Na r du ansøger om at udføre bygningsændringer, vil du blive orienteret om, hvordan lejligheden eller dele heraf bliver forsikret mod ra d og svamp. Der henvises i øvrigt til punkt 3 nedenfor, hvor forløbet til sikring mod ra d og svamp er beskrevet i hovedtræk. Andelsforeningen forbeholder sig ret til at udpege det udførende VVS-firma eller elektriker, hvis arbejdet omhandler varmt- eller koldtvandsforsyningen, fjernvarmeinstallationer, el-stigledningerne eller andre fælles installationer. Uanset om arbejdet kræver byggetilladelse eller ej, skal det anmeldes skriftligt til A/B Jægers kontor. Inden du ga r i gang med arbejdet, er det vigtigt, at der er udarbejdet et detaljeret projekt med et realistisk budget baseret pa aktuelle priser og tilbud. I denne del af projekteringen er det vigtigt, at du har kendskab til de af A/B Jæger eller kommunen fastsatte tidsfrister. Byggetilladelser har typisk en løbetid pa 1 a r, fra tilladelsen i kommunen er opna et. Dette vil ogsa fremga af kvitteringsskrivelsen fra kommunen. Almindelig vedligeholdelse som maling og tapetsering kan foretages uden tilladelse fra A/B Jæger. I disse retningslinjer for byggearbejde beskrives følgende: 1 Byggearbejde der kræver byggetilladelse 2 Byggearbejde der ikke kræver byggetilladelse 3 Retningslinjer for sikring mod råd og svamp 4 Generelle regler for alle typer af bygningsarbejde 1/5

2 1 Byggearbejde der kræver byggetilladelse Byggearbejde, der typisk vil kræve byggetilladelse, er indretning af bad, ændring af indre vægge, nedrivning af vægge, inddragelse af loftrum eller sammenlægning af lejligheder, ændring af anvendelsen og etablering af a bninger i facaderne eller andre ændringer af de bærende konstruktioner. Byggearbejder skal overholde de krav og regler, der er angivet i seneste version af Bygningsreglementet (se: samt normer og anvisninger der er knyttet til bygningsarbejdets art. For etablering af va drum henvises til By og Byg Anvisning 200; Va drum. Følgende fremgangsma de skal følges: Du skal udarbejde tegningsmateriale med tilhørende beskrivelse. Tegningsmaterialet skal indeholde tegning af de eksisterende forhold, samt tegningsmateriale der viser de ønskede ændringer i fem eksemplarer. Alt materiale forsynes med navn, adresse og matrikel-nummer. Tegninger over lejlighederne findes pa : Beskrivelse og tegninger afleveres pa A/B Jægers kontor. Hvis bestyrelsen kan godkende de ønskede ændringer, fa r du en fuldmagt fra foreningen. Varmemesteren tager en kopi af ansøgning og tilladelse fra A/B Jæger, der arkiveres i lejlighedens journal. Ansøgningen, fuldmagt og tegningsmaterialet indsendes til: Københavns Kommune, Center for byggeri, Njalsgade 13, Postboks 416, 1504 København V. Ansøgningen behandles af Center for byggeri. Dette tager normalt 3-6 uger. Herefter vil du modtage en byggetilladelse eller en kvitteringsskrivelse. Tilladelsen kan være betinget af en række forhold, der er knyttet til det ansøgte arbejde. Betingelserne anført i byggetilladelsen skal overholdes. Byggearbejder ma ikke pa begyndes før, der foreligger en skriftlig tilladelse fra kommunen. Kopi af tilladelse skal ved modtagelse fra kommunen afleveres til A/B Jæger. Inden arbejdet startes, indsendes pa begyndelses-kortet, der følger med tilladelsen, og ved færdiggørelse indsendes færdigmeldings-kortet. Arbejdet skal som hovedregel anmeldes pa begyndt inden et a r fra den dato, byggetilladelsen er givet. Normalt vil der ligeledes være et a r til at fa færdiggjort arbejdet, efter det er pa begyndt. Fristerne er fastsat af kommunen. Bygningsarbejder, der omfatter ændringer af el, vand, gas og afløb, vil altid være betinget af, at arbejdet udføres af autoriserede el- eller VVS-installatører. Bygningsarbejder, der omfatter ændring af bærende konstruktioner, vil være betinget af indsendelse af statiske beregninger udført af en ingeniør. Ændring af facader, vinduespartier eller tagudseende mv. vil være betinget af kommunens godkendelse, selvom det er blevet godkendt af A/B Jægers bestyrelse. Ved indretning af va drum eller badeværelser skal By og Byg Anvisning 200; Va drum følges nøje. Tolkning af anvisningen samt ra dgivning i forbindelse med den praktiske udførelse kan indhentes ved at kontakte ra dgiverne pa Center for byggeri (se: ). I A/B Jæger gælder dog det særlige, at der kun gives tilladelse til tunge bade, hvilket betyder, at der skal være støbt dæk. 2/5

3 2 Byggearbejde der ikke kræver byggetilladelse De arbejder, der ikke kræver byggetilladelse, er normalt ændringer af sekundær betydning. Det omfatter typisk opsætning af lofter, ændring af vægoverflader, renovering af el-installationer, udskiftning eller ændring af gulvbelægninger, udskiftning af køkken eller toilet mv. Fremgangsma den er som følger: Du ansøger skriftligt andelsforeningen om de ønskede ændringer. Byggearbejderne skal overholde de krav og regler, der er angivet i seneste version af Bygningsreglementet (se: Hvis du fa r tilladelse til at udføre de ønskede ændringer, kan arbejdet pa begyndes og skal afsluttes inden for den af A/B Jæger fastsatte frist. Frist for arbejdernes færdiggørelse fastsættes i forhold til omfanget af de ansøgte arbejder. Det er en god ide, at du selv har udarbejdet en realistisk tidsplan. Na r arbejdet er gennemført og færdigmeldt til A/B Jægers kontor, skal A/B Jægers varmemester godkende det udførte arbejde. Hvis arbejdet omhandler overflader eller adgangsveje til lejligheden, der i brandteknisk forstand udgør en selvstændig brandcelle, skal valg af beklædninger eller døre være i overensstemmelse med seneste version af Bygningsreglementets bestemmelser samt A/B Jægers retningslinjer for døre. Der gives ikke lov til, at nye brusekabiner bliver opsat, med mindre du stiller en garanti pa minimum kr , over for foreningen, jf. vedtægterne. Hvis arbejderne kræver indgreb pa fælles installationer, forbeholder andelsforeningen sig ret til at udpege det udførende VVS-firma, sa fremt arbejdet omhandler varmt- eller koldtvandsforsyningen, fjernvarmeinstallationer eller andre fælles installationer. Dette er nødvendigt af hensyn til garantien pa anlæg eller installationer. Eventuel efterberegning af og ny indregulering af stigstrengsventiler og radiatorer betaler du selv. Samme forhold gør sig gældende for indgreb, der vedrører stigledningerne til elforsyningen. 3/5

4 3 Retningslinjer for sikring mod ra d og svamp Før du begynder at etablere forbedringer, skal din lejlighed være forsikret mod ra d og svamp. Forbedringer, der etableres uden denne forsikring, vil ikke kunne blive godtgjort i forbindelse med salg. Der er en venteliste for udbedring af ra d og svamp. I forbindelse med din ansøgning om forbedringsarbejder skrives du pa ventelisten og vil sammen med foreningens tilladelse om forbedringer modtage besked om, hvorna r ra d og svampeundersøgelserne kan forega. Ved etablering af enhver forbedring oven pa det eksisterende gulv skal det underliggende bjælkelag undersøges for ra d og svamp. Dette gælder f.eks i forbindelse med etablering af nyt køkken, bad eller lægning af nye gulve. Er der nogen form for tvivl sa kontakt foreningen. Du skal selv sta for nedrivningen af det gamle gulv og fjerne paneler. Det kan ogsa være nødvendigt at fjerne de træbrystninger, hvorpa radiatorer er ophængt. Dine udgifter til nedrivningen er en del af den samlede forbedring og indga r derfor i forbedringsværdien. Radiatorerne nedtages af VVS-firma udpeget af AB Jæger. Udgiften til nedtagning og genopsætning af radiatorerne betales af foreningen. Na r nedrivningsarbejdet er færdigt, skal det meddeles til foreningens kontor, hvorefter det blotlagte omra de inspiceres af foreningens varmemester. Foreningen sørger for oplukning ved bjælkeender i murværk og blotlægning af remme, sa det kan undersøges af svampebiolog. Hussvampelaboratoriet undersøger bjælkelaget og fremsender efterfølgende notat med evt. udbedringsplan. A/B Jæger betaler for undersøgelsen. Hvis Hussvampelaboratoriet konstaterer, at der er problemer med bjælkelag eller murrem, vil dette blive udbedret af foreningen. Varighed af udbedringen afhænger af skadens omfang, men tager normalt to uger. Ud over udbedring af skaden tilmures huller efter inspektion ved bjælkeender, murrem tilmures og indskud reetableres, ligesom blotlagte bjælkeender og murrem borehulvandes for at forebygge fremtidige skader. Udgifter hertil afholdes af A/B Jæger, der ogsa bestemmer, hvem der udfører arbejdet. Der kan nu etableres de ønskede forbedringer. Du skal sa ledes selv sta for lægning af nyt gulv, opsætte paneler, genopsætte brystningsplader, reparere eventuelle skader pa tapet mv. Na r brystningerne er genopsat, meddeles det til foreningen, som sørger for, at radiatorer bliver genopsat. Hvis du skal lægge nyt gulv, skal du være opmærksom pa, at der typisk er 90 cm mellem de bærende bjælker. Dette kræver et gulv af en vis tykkelse. Vi kræver, at hvis der anvendes fyrreplanker, skal de være minimum 30 mm tykke, og fabrikantens lægningsanvisning skal følges. Der skal ogsa pa regnes opretning af bjælkelaget. Det kan virke meget uoverskueligt, men disse retningslinjer er allerede gennemført i forbindelse med forbedringsarbejder i 300 lejligheder i A/B Jæger. 4/5

5 4 Generelle regler for alle typer bygningsarbejde Na r du udfører bygningsarbejder, er det vigtigt, at regninger for ha ndværkere og indkøb af materialer, byggetilladelser og ibrugstagningstilladelser m.v. gemmes, sa eventuelle forbedringer kan blive godtgjort i forbindelse med salg. Hvis bygningsarbejder medfører, at brandcellens overflader gennem længere perioder ikke er intakte, vil A/B Jæger pa beboerens regning fa de ulovlige forhold afhjulpet. Mens du arbejder, skal du tage hensyn til dine naboer. Lad være med at udføre støjende arbejde tidlig morgen eller sen aften. Den normale arbejdstid er fra kl til alle hverdage. Na r man bygger, kan opgangen blive beskidt af byggestøv. Sørg for, at den er fejet, hver gang du har gjort den beskidt, og vask den, na r du er helt færdig. Hvis du ikke gør rent efter dig selv, har varmemesteren fuldmagt til at tilkalde et rengøringsfirma pa din regning. Hvis du kommer til at skade opgangen (maling, puds mv.), skal du kontakte varmemesteren, sa han kan sørge for, at det bliver udbedret. Hvis du undlader dette, har varmemesteren fuldmagt til at tilkalde et malerfirma pa din regning. Du er forpligtet til at fa bortskaffet byggeaffald for egen regning. Det er ikke storskrald, og ma derfor ikke deponeres i Storskraldsdepoterne. Det ma heller ikke lægges ned pa gaden, selvom det kun er for et kort stykke tid. Byggeaffald skal afleveres pa genbrugsstationerne, der kræver, at det er sorteret efter bestemte kategorier. Hvis du er i tvivl om sorteringsreglerne sa kontakt genbrugsstationerne, inden du kører derud med dit byggeaffald. I Københavns Kommune er der tre genbrugsstationer. Adresserne er: Vasbygade 26, 2450 København SV Kulbanevej 4, 2500 Valby Vermlandsgade, indkørsel via Herjedalsgade 2-4, 2300 København S Genbrugsstationerne har a bent: Hverdage: kl Lørdag, søndag og helligdag: kl Holder lukket: 24., 25., 26. og 31. december, samt 1. januar. Er du i tvivl, kan du altid kontakte A/B Jægers varmemester det er altid bedre at spørge en gang for meget end en gang for lidt. Byggeudvalget, A/B Jæger 1. juni 2010 (revideret oktober 2011). 5/5

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Råderet. Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger. 2. udgave

Råderet. Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger. 2. udgave Råderet Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger 2. udgave Udgivet januar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax:

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad?

Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad? Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad? En sammenfatning af den praksis vi har i foreningen mht. hvem der skal betale, når bygningen eller den enkeltes lejlighed skal renoveres eller

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014 1 VURDERING Bygningsrådgivning VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV Besigtiget: 5/3-2014, kl.09:00 IP Administration A/S Frederiksberg Alle

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 BEBOERVEJLEDNING for beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 september 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 BESTYRELSESMEDLEMMER... 4 ADMINISTRATOR... 5 VICEVÆRT... 5 PRAKTISK INFO... 5 Fællesantenne,

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15)

Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15) Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15) Regler og procedurer for etablering af fransk altan i Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Indhold 0.0 Indledning og baggrund...

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN

Læs mere