rsr a pport CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28"

Transkript

1 Å rsr a pport CVR-nr

2 ÅRSR APPORT 2008 Indhold Side 2 Finanskalender 2 Svært år - svære tider 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 11 Revisionspåtegning 12 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse, koncern 21 Egenkapitalopgørelse, moderselskab 22 Kapitalforhold 23 Pengestrømsopgørelse 25 Koncern- og virksomhedsoversigt 26 Noter 27 Bankens ledelse 48 Vi samarbejder med 50 Finanskalender 2009 Ordinær generalforsamling 7. marts 2009 Forventet udsendelse af regnskabsmeddelelser Første 3 måneder 6. maj 2009 Første halvår 19. august 2009 Første 9 måneder 11. november 2009 Hele året februar 2010 Ordinær generalforsamling 13. marts 2010

3 Svært år - svære tider Side 3 Annus horribilis. Så skarpt må jeg beskrive det forgangne år - eller rettere sagt det sidste halvår af Aldrig i min tid som bankmand har jeg oplevet en økonomisk kovending af tilsvarende dimensioner. En drejning der fra den ene dag til den anden bremsede de økonomiske hjul og satte den finansielle sektor skakmat. Skælskør Banks resultat for 2008 sætter desværre også situationens alvor i et klart lys. Resultatet blev negativt med et minus på 18,5 mio. kr. før skat - efter skat -10,6 mio. kr. Et resultat, som er utilfredsstillende og som ligger langt fra de positive forventninger, vi havde ved indgangen til Uventet høje nedskrivninger Svære tider i markedet har forårsaget nedskrivninger på 42,2 mio. kr. som bidrager væsentligt til årets underskud. Primært ejendomsmarkedet samt bygge- og anlægsvirksomheder har haft det svært. Men den økonomiske krise kan ikke alene forklare ekstraordinære store nedskrivninger. I december lukkede vi vores filial i Holbæk på grund af det stagnerende bankmarked. En anden årsag til lukningen var desværre også, at vi vurderede, at filialen - på grund af svigtende kreditvurderinger - kunne risikere at bidrage væsentligt til bankens nedskrivninger, hvilket nu også har vist sig tilfældet. Negative kursreguleringer Kapitalmarkedernes rutschetur i 2008 har heller ikke forbigået Skælskør Bank. Vi fik negative kursreguleringer på 13,5 mio. kr. mod tilsvarende positive kursreguleringer på 25,7 mio. kr. i Udgifterne til personale og administration steg med 6 procent. Det er et område, som vi i 2009 vil sætte ekstra fokus på at holde i ro, da vi i det nuværende marked ikke kan forvente væsentligt forøgede indtægter. Dyr bankpakke Sidste års "Bankpakke 1" bevirkede, at der blev skabt ro og tryghed i forhold til kundernes indlån i de danske pengeinstitutter. Ordningen kostede Skælskør Bank 3,5 mio. kr. samt yderligere 2,0 mio. kr. til nødlidende pengeinstitutter. I 2009 budgetterer vi med et indskud til Det Private Beredskab på 12 mio. kr. For tiden overvejer vi om bankpakke 2 skal tages i brug i Skælskør Bank. Vi forventer at have en afklaring på dette efter 1. kvartal. Fremgang på bankdrift Jeg glæder mig over, at hjørnestenen i Skælskør Banks indtjening er god og solid. Nettorente- og gebyrindtægterne steg i 2008 fra 130 til 131 mio. kr. En stigning der er realiseret i et særdeles turbulent marked og som understreger, at Skælskør Bank fortsat driver en god bankforretning, så større tab undgås. Med det i mente tilførte vi allerede i sidste halvår af 2008 ekstra ressourcer til vores kreditafdeling for, at kunne imødegå og reducere antallet af fremtidige tab. Den finansielle krise har gjort det vanskeligere end sædvanligt at prognosticere bankens samlede resultat for Denne usikkerhed betyder, at banken ikke med rimelig sikkerhed kan angive forventningerne til årets resultat før skat. Ledelsen forventer dog, at den basale bankforretning af kunderelaterede aktiviteter vil udvikle sig positivt således, at resultatet heraf fortsat vil ligge på et pænt niveau. Vi skal derfor fortsat udvikle os og skabe resultater inden for de klassiske bankdyder. Vi skal have fødderne solidt plantet i mulden. Vi skal bevare vores lokale identitet og fokusere på det, vi er gode til nemlig at give en professionel, god og sober rådgivning - også i svære tider. Med venlig hilsen Carsten Roth adm. direktør

4 ÅRSR APPORT 2008 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal Side 4 i kr. RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter - netto Gebyr- og provisionsindtægter - netto Netto rente - og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Øvrige driftsomkostninger netto Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Resultat af egentlig bankdrift Kursreguleringer Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat netto Årets resultat BALANCE Obligationer og aktier Aktiver i alt Egenkapital FORRETNINGSGRUNDLAG Udlån Indlån Garantier m.v Banken ændrede regnskabspraksis i Hoved- og nøgletal for 2004 er ikke tilpasset den nye regnskabspraksis f.s.a. finansielle aktiver og forpligtelser.

5 Ledelsesberetning Koncernens nøgletal Side 5 % Solvensprocent 13,2 12,6 11,6 12,8 13,5 Kernekapitalprocent 7,4 7,3 8,6 9,8 13,7 Egenkapitalforrentning før skat -6,5 16,5 18,8 13,6 14,4 Egenkapitalforrentning efter skat -3,7 12,9 14,6 10,4 10,9 Indtjening pr. omkostningskrone 0,88 1,44 1,49 1,40 1,42 Renterisiko 3,0 1,1 1,7 2,5 1,7 Valutaposition 90,9 41,1 9,2 10,8 9,6 Valutarisiko 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 129,9 128,7 113,0 105,3 89,0 Udlån i forhold til egenkapital 6,9 6,2 5,5 4,9 3,7 Årets udlånsvækst 1,0 22,1 23,7 37,3 23,4 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 40,9 35,2 13,3 39,0 75,2 Summen af store engagementer 135,7 134,0 100,4 64,2 69,2 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 3,9 0,4 0,4 0,6 1,2 Årets nedskrivningsprocent 1,4 0,4 0,3 0,0 0,5 Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,1 0,9 0,9 0,8 1,9 Årets resultat pr. aktie -6,1 20,9 21,2 13,7 12,9 Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie Børskurs/resultat pr. aktie -15,0 11,8 13,6 17,3 13,0 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,6 1,5 1,9 1,8 1,3 Børskurs, ultimo året Antal medarbejdere (gennemsnit) Banken ændrede regnskabspraksis i Hoved- og nøgletal for 2004 er ikke tilpasset den nye regnskabspraksis f.s.a. finansielle aktiver og forpligtelser. Opgørelse over aktiebesiddelser i Skælskør Bank Insidere i Skælskør Bank Aktieselskab havde pr følgende aktiebesiddelser: Bestyrelse, direktion og nærtstående: Samlet beholdning stk., kursværdi kr. Øvrige med adgang til intern viden: Samlet beholdning stk., kursværdi kr.

6 ÅRSR APPORT 2008 Ledelsesberetning Side 6 Forretningsgrundlag Skælskør Bank er en lokalbank med hovedsæde i Skælskør. Banken har 6 filialer samt et erhvervs- og finanscenter. Filialerne er placeret i Vestsjælland, som er bankens naturlige markedsområde. Banken blev stiftet den 17. november Bankens hovedformål er at drive pengeinstitutvirksomhed og anden ifølge lov om finansiel virksomhed tilladt virksomhed. Usædvanlige forhold Den danske stat har udstedt en 2-årig garanti for alle indlån og simple fordringer. Banken har tilsluttet sig den danske stats garantiordning, der løber fra 6. oktober 2008 og to år frem med mulighed for forlængelse, hvis hensyn til den finansielle stabilitet nødvendiggør det. Ordningen administreres af Det Private Beredskab, som blev etableret i sommeren I forbindelse med ordningens indførelse etablerede staten et afviklingsselskab, der skulle stå for afviklingen af nødlidende banker. Den årlige betaling til Det Private Beredskab forventes at udgøre ca. 12 mio. kr., hvilket vil påvirke bankens administrationsudgifter frem til udløbet af ordningen. Udover den årlige betaling indestår Det Private Beredskab for betaling af op til 10 mia. kr. til dækning af underskud i Afviklingsselskabet. Bankens andel af denne hæftelse er gjort op til 2,0 mio. kr. Afviklingsselskabet har meddelt, at underskuddet på nuværende tidspunkt er opgjort til mio. kr. Banken har som konsekvens heraf hensat forholdsmæssigt på den stillede garanti. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån samt værdiansættelse af finansielle instrumenter. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til årsrapporten. Vi skal henvise til anvendt beskrivelse i anvendt regnskabspraksis. Skælskør Bank aktien Ved udgangen af 2008 havde banken aktionærer, hvilket svarer til ca. 47% af bankens kunder. Der er ingen aktionær, der ejer mere end 5% af bankens aktiekapital. Aktierne er frit omsættelige, dog således at overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelse opnår 10% eller mere af bankens aktiekapital, kræver bankens samtykke. Kursen på bankens aktier er faldet fra kurs 246 ultimo 2007 til kurs 92 ultimo 2008, et fald på 63%. Bankens aktier er noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen. Banken blev med virkning fra 1. januar 2006 optaget i SmallCap+ indekset på OMX. Ledelse og medarbejdere Direktør Peter Nielsen samt Christian Boye blev på generalforsamlingen i 2008 genvalgt til bestyrelsen. Til repræsentantskabet blev nyvalgt institutionsleder Ingrid Rugbjerg Jensen, Flakkebjerg. Antallet af medarbejdere i koncernen er i 2008 steget til 113. Banken forventer et fald i antal medarbejdere som følge af pensioneringer og anden afgang på 6 fuldtidsansatte. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtrådt forhold efter regnskabsårets afslutning, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten. Forventningerne til 2009 Den finansielle krise har gjort det vanskeligere end sædvanligt, at prognosticere bankens samlede resultat for Denne usikkerhed betyder, at banken ikke med rimelig sikkerhed kan angive forventningerne til årets resultat før skat. Ledelsen forventer dog, at den basale bankforretning af kunderelaterede aktiviteter vil udvikle sig positiv, således at resultatet heraf fortsat vil ligge på et pænt niveau. Der er endnu ikke taget stilling til, om banken vil gøre brug af Bankpakke II. Denne beslutning vil blive drøftet i bankens bestyrelse og endelig stilling vil blive taget i 2. kvartal Revisionsudvalg Banken forventer, at bestyrelsens sammensætning lever op til reglerne i den nyligt vedtagne bekendtgørelse om revisionsudvalg, således at der i bestyrelsen er mindst ét uafhængigt medlem, som samtidig har de i bekendtgørelsen krævede kvalifikationer.

7 Regnskab og resultat Skælskør Bank koncernens resultat for 2008 er negativt på 18,5 mio. kr. før skat, hvilket er et fald sammenlignet med resultatet for Resultatet blev ikke som forventet efter 3. kvartal. Forretningsomfang Mio. kr Garantier Indlån Udlån Banken havde i 4. kvartal stigende renteudgifter, større negative kursreguleringer samt større nedskrivninger end forventet. Efter skat blev resultatet på -10,6 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til året før. Resultatet forrenter egenkapitalen med -6,5% før skat. Bankens ledelse betegner resultatet som utilfredsstillende. Datterselskaber Ved udgangen af 2008 har Skælskør Bank 3 datterselskaber, Nor Fjor Finans A/S, Hovedgaden 50, Dalmose A/S og Skælskør Bolig A/S under likvidation. Nor Fjor Finans A/S har i årets løb kun solgt få grunde af udstykningen Guldagergård. Selskabet er medejer af en række investeringsejendomme. Ejendomme og grunde bliver løbende værdisat til dagsværdi. Resultatet for Nor Fjor Finans for 2008 blev et overskud efter skat på 14,0 mio. kr. og er væsentlig bedre end det budgetterede resultat på 5,3 mio. kr. Bankens ejendomsselskab Hovedgaden 50, Dalmose A/S ejer ejendommen Hovedgaden 50, Dalmose. Resultatet for Hovedgaden 50, Dalmose for 2008 blev et overskud efter skat på 1,0 mio. kr. Der har i Skælskør Bolig A/S under likvidation ikke været aktiviteter i Selskabet optræder i koncernens balance med 1,3 mio. kr. Selskabets likvidation er startet primo Der blev i 2007 overfor selskabet gjort krav på t.kr. og t.kr. i forbindelse med udarbejdelse af købsaftaler vedrørende handel med ejendomme. Ledelsen og selskabets juridiske rådgivere vurderer, at sagerne ikke vil medføre tab for selskabet, og der er derfor ikke hensat til kravene i årsrapporten. Der henvises i øvrigt til koncernoversigten på side Renter og gebyrindtægter I 2008 udgør netto rente- og gebyrindtægter 131,1 mio. kr. mod 130,2 mio. kr. i Netto rente- og gebyrindtægter i kr Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsindtægter I alt Netto renteindtægter er steget med 5,6% til 91,9 mio. kr. Stigningen skyldes stigende renter og udlån i Rentemarginalen, som er forskellen mellem den gennemsnitlige udlånsrente og den gennemsnitlige indlånsrente, er i 2008 steget med 0,30% og udgør i ,39%. Den gennemsnitlige udlånsog indlånsrente udgør i ,04% og 3,65%. I 2007 var den gennemsnitlige udlåns- og indlånsrente henholdsvis 7,91% og 2,82%. Nettogebyrer og provisionsindtægter er faldet med 9% til 38,0 mio. kr., hvoraf provisionsindtægter fra udlandsforretninger og investeringsforeninger udgør 14,7 mio. kr. Gebyrer og provisionsindtægter fordelt på hovedgrupper. 26% 27% Garantiprovision Værdipapirhandel og depoter Øvrige gebyrer og provisioner Betalingsformidling Lånesagsgebyrer 34% Kursreguleringer Årets samlede kursreguleringer udgør -13,5 mio. kr. og fordeler sig med negative kursreguleringer på aktier på 26,2 mio. kr., negative kursreguleringer på obligationer på 4,1 mio. kr. samt positive kursreguleringer på investeringsejendomme på 7,7 mio. kr. og salg af bankens aktier i Totalkredit på 9,8 mio. kr. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale og administration er i 2008 steget med 6%, hvilket bl.a. er en følge af bankens fortsatte ekspansion. Stigningen kommer primært fra øgede udgifter til personale samt indretning af lejede lokaler. Bankens EDB udgifter er også steget i årets løb, bl.a. for at sikre at banken har opdaterede systemer til rådgivning af kunderne. Udgifter til personale og administration i kr Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Personaleudgifter IT-udgifter Marketingudgifter Lokaleudgifter Telefon og porto Undervisning Øvrige administrationsudgifter I alt Nedskrivninger Nedskrivninger på udlån udgør 42,2 mio. kr. mod 13,0 mio. kr. i 2007 og kan primært henføres til engagementer i den nu lukkede filial i Holbæk. Nedskrivningerne fordeler sig over alle brancher samt nedskrivning i forhold til Det Private Beredskab. 7% 6% Side 7

8 ÅRSR APPORT 2008 Side 8 Overskudsdisponering Resultat før skat udgør -18,5 mio. kr. mod 47,6 mio. kr. i Beregnet skat udgør 7,9 mio. kr., hvorefter årets resultat udgør -10,6 mio. kr. mod 37,3 mio. kr. i Skælskør Banks bestyrelse har besluttet, at banken skal være omfattet af den nye garantiordning, som administreres af Det Private Beredskab og følger herved forbudet mod at udbetale udbytte. Balance Ultimo 2008 udgjorde koncernens balance 2.593,5 mio. kr. mod 2.549,3 mio. kr. ultimo 2007, en stigning på 2%. Udlån er steget med 1% til mio. kr. og garantier er faldet med 36% til mio. kr. pga. bortfald af garantier overfor TK. Koncernens udlån til privatkunder er siden ultimo 2007 faldet med 17%, mens udlån til erhvervskunder er steget med 7%. Indlån er steget med 2% til mio. kr. Aktiver i kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Værdipapirer og kapitalandele Andre aktiver I alt Forpligtelser i kr Gæld til kreditinstitutter Indlån Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud I alt Efterstillet kapital Den supplerende kapital udgør i alt 199,5 mio. kr. Der blev i 2007 optaget i alt 100 mio. DKK ansvarlig kapital. Den supplerende kapital har styrket bankens kapitalgrundlag. Egenkapital Ultimo 2008 udgør egenkapitalen 274 mio. kr., et fald på 9% i forhold til Forrentningen af egenkapitalen udgjorde før skat -6,5% mod 16,5% i Årets resultat pr. aktie faldt fra 19,4 til -6,1. Solvens Solvensprocenten blev ultimo 2008 opgjort til 13,2%, hvoraf 7,4 procentpoint kan henføres til koncernens kernekapital, som udgjorde 243,8 mio. kr. ultimo Basiskapitalen er i årets løb faldet med 48,5 mio. kr. til 435,2 mio. kr. De risikovægtede poster er faldet fra mio. kr. ultimo 2007 til mio. kr. ved udgangen af 2008 og kan primært henføres til reducering af eksponeringer med risiko. De nye kapitaldækningsregler der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2008 medfører nye regler for opgørelse af risikovægtede aktiver og stiller krav til bankens interne proces for vurdering af det fremadrettede kapitalbehov. Samtidig stilles der en række krav til offentliggørelse af bankens risikoprofil samt processer og metoder til koncernens styring m.m. Det opgjorte kapitalbehov skal fortsat ses i forhold til bankens basiskapital. Skælskør Bank koncernen har i 2008 valgt at anvende standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Offentliggørelse i h.t. bilag 20 i kapitaldækningsopgørelsen kan findes på bankens hjemmeside Aktiekapital Bankens aktiekapital udgør 36 mio. kr. ultimo Pengestrømme Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for årets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat før skat på -18,5 mio. kr. Pengestrømme fra drift opgøres som årets nettoresultat reguleret for ikke-kontante og kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrømme fra drift udgør -20,9 mio. kr. Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver, virksomheder og værdipapirer og udgør -9,5 mio. kr. Pengestrømme fra finansiering omfatter betalt udbytte samt bevægelser i egenkapital og efterstillede kapitalindskud og udgør -14,0 mio. kr. Kreditrisiko De væsentligste risici i banken vedrører i sagens natur kreditrisiko. Bankens risikostyringspolitikker er derfor tilrettelagt med henblik på at sikre, at transaktioner med kunder og kreditinstitutter til stadighed ligger inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og forventet sikkerhed. Kreditrisikoen er risikoen for, at betalingsforpligtelser ikke vil kunne inddrives på grund af debitors manglende evne eller vilje til at betale til den aftalte tid. Betalingsforpligtelser omfatter tilgodehavender, udlån og garantier. Kreditrisikoen kan desuden opstå i forbindelse med handel med værdipapirer, valuta og afledte finansielle instrumenter. Til styring af bankens kreditrisiko er udarbejdet en kredit politik, som skal sikre, at banken holder sig indenfor lov givningens rammer, og i overensstemmelse med bankens mål og politikker formidler udlån på et sagligt og forsvar ligt grundlag. Kreditpolitikken underbygges af en lang række forretningsgange, som omhandler opfølgning på engagementer samt rapporteringer, som tilgår bankens bestyrelse. Branchefordeling/risikospredning Banken tilstræber en fornuftig spredning af kreditgivning mellem privat og erhverv og inden for de forskellige erhvervsgrupper. Bankens udlån er kendetegnet ved, at 74,3% er udlånt til erhverv og 25,7% til private. Beregning af nedskrivningsbehov - individuel vurdering Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker til amortiseret kostpris vurderes alle individuelt for objektiv indikation for værdiforringelse. Pr. 31. december 2008 har banken ikke tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med objektiv indikation for værdiforringelse. Udlån til amortiseret kostpris med objektiv indikation for værdiforringelse nedskrives individuelt. Med udgangspunkt i kundens udnyttelse af udlån og garantier m.v. måles og fratrækkes den diskonterede værdi af kundens eventuelle pantsatte sikkerheder. Restsummen er lig med bankens usikrede risiko ved den nuværende udnyttelse. På baggrund af kundens regnskabsoplysninger beregnes en aktuel dividendeprocent som simpel kreditor. Behovet for nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier baseres på fremtidige indbetalinger og udbetalinger. Objektiv indikation for værdiforringelse individuel vurdering Der foretages en nedskrivning af engagementer, hvor der vurderes at være en objektiv indikation for værdiforringelsen.

9 Objektiv indikation for værdiforringelse anses i det mindste for at være indtruffet i tilfælde af en eller flere af følgende begivenheder: Langt den overvejende renterisiko udgøres af koncernens konverterbare danske realkreditobligationer og statsobligationer. låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og renter banken yder låntager lempelser i lånevilkår som ikke ville være overvejet, hvis det ikke var på grund af låntagers økonomiske vanskeligheder det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive underlagt anden økonomisk rekonstruktion. gruppevise vurderinger Individuelt vurderede udlån, der ikke er nedskrevet, samt øvrige udlån inddeles i grupper, som har ensartede karakte ristika med hensyn til kreditrisiko og vurderes herefter på porteføljebasis. Garantier Garantier indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på bankens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Forpligtelsen måles til det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri den aktuelle forpligtelse på balancedagen, og diskonteres til markedsrenten. Koncernens samlede nedskrivninger på udlån og hensæt telser på garantier udgjorde 63,4 mio. kr. ultimo 2008, hvilket svarer til 2,1 % af de samlede udlån og garantier. Rentenulstillede udlån og kreditter udgjorde 116,1 mio. kr. og svarer til 4,0 % af de samlede udlån og garantier. Markedsrisiko Markedsrisiko er risiko for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Koncernens samlede markedsrisiko opgøres som summen af rente-, valuta-, aktie- og likviditetsrisiko. Markedsrisiko styres af bankens direktion efter politikker og rammer, der er fastlagt og vedtaget af bankens bestyrelse. Bankens ledelse modtager løbende udførlig rapportering om markedsrisiciene. Renterisiko Renterisikoen omfatter koncernens samlede tabsrisiko som følge af renteændringer på de finansielle markeder. Nedenfor er renterisikoen ultimo 2008 opgjort på positioner. Renterisiko fordelt efter varighed Mio. kr. 0-1 år 1-2 år 2-3,6 år >3,6 år I alt ,1 0,5 0,8 6,2 7, ,3 1,8 0,0 1,1 3,2 Instrumenttype Mio. kr. Lange positioner Korte positioner Rente risiko Positioner i handelsbeholdningen: Værdipapirer i balancen 231,4 0,2 7,7 Rentekontrakter m.v. 202,4 201,8 0,6 I alt i handelsbeholdning 433, ,3 Positioner udenfor handelsbeholdningen: Balanceførte poster 120,8 538,2-0,9 Positioner med begrænset eller afdækket renterisiko 1.936, ,9 0,0 I alt udenfor handelsbeholdningen 2.057, ,1-0,9 Alle positioner ,1 7,4 Renterisikoen på børsnoterede obligationer og afledte finan sielle instrumenter må ved én procents ændring i renten ikke overstige hverken 4% af nettopositionen eller 8% af bankens egenkapital. Ved beregning af renterisikoen finder reglerne i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse anvendelse. Ved en lang position forstås en position, der giver en gevinst ved en kursstigning/et rentefald for de pågældende værdi papirer/instrumenter. Ved en kort position forstås en position, der giver et tab ved en kursstigning/et rentefald for de pågældende værdipapirer/ instrumenter. Valutarisiko Valutarisikoen er risikoen for tab på koncernens positioner i fremmed valuta, når valutakurserne ændrer sig. Valutarisikoen angives ved valutakursindikator 1, som udtrykker det største beløb af nedennævnte nettoposition er opgjort i procent af kernekapital efter fradrag. Valutakursindikator 1 udgør 90,9% ultimo Aktierisiko Poster med valutarisiko Positioner i mio. kr. Sum af lange nettopositioner 5 Sum af korte nettopositioner 222 Aktierisikoen er risikoen for tab som følge af ændringer i aktiekurser. Koncernens egenbeholdning af børsnoterede aktier udgør ved udgangen af ,2 mio. kr. mod 48,6 mio. kr. i Risikoen på bankens aktiebeholdning udgjorde ultimo ,0 mio. kr. Banken har valgt at beregne risikoen som 10% af den til enhver tid bestående kursværdi af aktiebeholdningen. Banken kan erhverve aktier op til 20% af bankens egenkapital. Aktierisici ved kursfald på kurser på 10% Mio. kr Noteret på Københavns Fondsbørs 2,2 4,9 Unoterede aktier 11,8 9,6 I alt 14,0 14,5 Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er bankens risiko for tab som følge af, at bankens fundingomkostninger stiger uforholdsmæssigt, at banken afskæres fra at indgå nye forretninger på grund af manglende funding, eller at banken i yderste konsekvens bliver ude af stand til at honorere sine forpligtelser på grund af manglende funding. Bankens likvide beredskab bliver styret ved at opretholde tilstrækkelige likvider, ultralikvide værdipapirer, tilstrækkelige kreditfaciliteter samt evnen til at lukke markedspositioner. Det likvide beredskab fastlægges ud fra en målsætning om at sikre et tilstrækkeligt og stabilt likvidt beredskab. Banken tilstræber at have en overdækning i forhold til kravene i lov om finansiel virksomhed på 50%. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter anvendes bl.a. til afdækning og styring af bankens markedsrisici. Af specifikationerne på side fremgår omfanget af uafviklede forretninger ved udgangen af 2007 og Afledte finansielle instrumenter indgår i opgørelsen af kon cernens markedsrisiko. Side 9

10 ÅRSR APPORT 2008 Side 10 Koncernens afledte finansielle instrumenter fremgår af oversigten herunder. Afledte finansielle instrumenter Nominelle beløb - ultimo Mio. kr Rentekontrakter: Swaps 0 45,0 Terminer/futures 18,0 24,8 Valutakontrakter: Swaps 186,1 176,8 Terminer/futures 53,5 27,4 Operationel risiko Banken har med henblik på at mindske tab som følge af operationelle risici udarbejdet flere politikker. En central del heraf er sikkerhedspolitikken, der stiller en række krav til IT og personale, ligesom den stiller en række minimumskrav til håndtering af følsomme oplysninger. Herudover er der udarbejdet nødplaner for IT, som skal begrænse tab i tilfælde af manglende IT-faciliteter eller anden lignende krisesituation. Banken ønsker et stærkt kontrolmiljø og har derfor udarbejdet en række forretningsgange for, hvorledes kontrol skal foregå. Banken er qua sin størrelse afhængig af visse nøglemedarbejdere. For at mindske afhængigheden er der udarbejdet skriftlige forretningsgange. Herudover søger banken i videst muligt omfang at uddanne medarbejderne på områder, hvor det vurderes, at banken har den største afhængighed. Banken har etableret en compliancefunktion, der skal medvirke til at sikre, at vi til enhver tid lever op til eksterne såvel som interne krav. Corporate governance Bankens bestyrelse har igen i 2008 forholdt sig til Nørby udvalgets anbefalinger om corporate governance. En del af anbefalingerne er indarbejdet i årsrapporten. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Skælskør Banks indkaldelsesvarsel til generalforsamlinger på min. 14 dage og max. 4 uger giver aktionærerne mulighed for at tage stilling til emnerne på generalforsamlingen. Alle navnenoterede aktionærer indkaldes til generalforsamlingen via AktionærNyt, ligesom der sker offentliggørelse i dags pressen i overensstemmelse med bankens vedtægter. Beslutning om ændring af vedtægter er kun gyldig, såfremt mindst ½ af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen. Skælskør Bank har stemmeretsbegrænsninger, således at ingen aktionær kan stemme for mere end stemmer. Denne værnsregel i vedtægterne er blevet vedtaget af aktionærerne på generalforsamlingen og skal ses som et udtryk for, at Skælskør Bank ønskes bevaret som et selvstændigt, stærkt, lokalt pengeinstitut til glæde for alle bankens interessenter. En ophævelse af værnsreglerne vil efter bestyrelsens opfattelse medføre, at Skælskør Banks aktier i høj grad gøres til et kortsigtet spekulationsobjekt, hvilket bestyrelsen ikke finder at være i aktionærernes, kundernes, medarbejdernes og lokalsamfundets interesse. Bestyrelsen har derfor ikke til hensigt at foreslå ændrede vedtægtsbestemmelser herom. Bestyrelsen ser omvendt heller ikke noget behov for at ind føre yderligere begrænsninger. Generalforsamlingen har givet bestyrelsen bemyndigelse til, indtil næste generalforsamling, at lade banken erhverve egne aktier med indtil 10% af bankens aktiekapital. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Bestyrelsen har udarbejdet en egentlig politik for Skælskør Banks forhold til sine interessenter, som indeholder ide grundlag, grundlæggende værdier og mål i form af Kurs 2010, som er præsenteret på bankens hjemmeside. Relationerne til Skælskør Banks interessenter er centrale for en meget lokalt forankret virksomhed, og der er derfor fra både bestyrelsens og direktionens side til stadighed op mærksomhed på at sikre og udbygge et godt samspil alt med henblik på at styrke bankens position. Åbenhed og gennemsigtighed Åbenhed og gennemsigtighed er af vital betydning for bankens fremtid, og bestyrelsen ønsker størst mulig åbenhed om Skælskør Bank. Det er derfor bankens politik at offentliggøre alle væsentlige oplysninger for aktionærer, kunder og finansmarkeder uden forsinkelse. Bestyrelsen lægger stor vægt på dialogen med såvel aktionærer som andre interessenter. Der stilles relevant investormateriale til rådighed på bankens hjemmeside, hvor der også findes et særligt afsnit om Corporate Governance relaterede emner. Årsrapport aflægges i overensstemmelse med de inter nationale regnskabsstandarder (IFRS). Bestyrelsen finder, at banken i relevant omfang redegør for sit forhold til sine interessenter, og at yderligere rapportering ikke for nær værende er relevant. Bestyrelsens opgaver og ansvar Det er bestyrelsens opgave og ansvar at forestå den over ordnede ledelse samt udøve tilsyn og kontrol med direk tionens daglige ledelse. Bestyrelsen afholder én gang om året et strategiseminar, hvor alle væsentlige forhold drøftes, og hvor bestyrelsens forretningsorden og instrukser til direktionen gennemgås. Rammerne for bestyrelsens arbejde, herunder formandens og næstformandens opgavefordeling er fastsat i bestyrelsens forretningsorden og i et notat, hvor formandens og næstformandens arbejdsopgaver er specificeret. Bestyrelsens skriftlige retningslinier til direktionen fastlægges i henhold til en instruks, hvori bl.a. arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges. Ved nyvalg til bestyrelsen udsendes der sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen en beskrivelse af de op stillede kandidaters baggrund. Der gives oplysninger om de rekrut teringskriterier, som bestyrelsen har fastlagt. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 2 er valgt blandt medarbejderne. Medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer sker i henhold til lovgivningen. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder pligter og ansvar som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Ved hvert års ordinære generalforsamling afgår indtil 2 medlemmer, men genvalg kan finde sted, dog maksimalt 5 gange. Bestyrelsens medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling år 2002 eller tidligere kan fortsætte til den første ordinære generalforsamling efter det fyldte 65. år. Skælskør Bank tilbyder nyvalgte bestyrelsesmedlemmer en grundig introduktion til bestyrelsesarbejdet, herunder mulighed for deltagelse i relevante kurser. Skælskør Bank benytter ikke udvalg og komitéer, idet be styrelsen finder, at bestyrelsens mødefrekvens muliggør, at alle væsentlige drøftelser og beslutninger kan træffes af den samlede bestyrelse. Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde ca. 18 gange om året i henhold til en på forhånd fastlagt plan.

11 Ledelsespåtegning Side 11 Bestyrelsen og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2008 for Skælskør Bank Aktieselskab. Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten er herudover aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moder selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver et retvisende billede af udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Skælskør, den 18. februar 2009 Direktionen for Skælskør Bank Carsten Roth adm. direktør Skælskør, den 18. februar 2009 /Marianne Hansen økonomichef Bestyrelsen for Skælskør Bank Peter Melchior Peter Nielsen Henning Skovlund Christian Boye Freddy Hansen Per Vesterholm formand næstformand

12 ÅRSR APPORT 2008 Revisionspåtegning Side 12 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Skælskør Bank Aktieselskab Vi har revideret årsrapporten for Skælskør Bank Aktieselskab for regnskabsåret 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som moderselskabet. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yder ligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet og lov om finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet for moderselskabet samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børs noterede finansielle selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejl informationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i over ensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisions handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er endvidere vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Skælskør, den 18. februar 2009 DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab JOHN LADEKARL Statsautoriseret revisor JENS RINGBÆK Statsautoriseret revisor

13 Anvendt regnskabspraksis Side 13 Generelt Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med Inter - national Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. De yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter er for koncernen fastlagt i IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder udstedt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt af Københavns Fondsbørs og for moderselskabet fastlagt i lov om finansiel virksomhed samt af Københavns Fondsbørs. Årsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der anses for at være den primære valuta for koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet. Den anvendte regnskabspraksis for moderselskabet vedrørende indregning og måling følger den for koncernen beskrevne regnskabspraksis bortset fra følgende: Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter indre værdis metode (equitymetoden), hvilket indebærer, at kapital andelene måles til moderselskabets forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen. Anvendt regnskabspraksis for koncernregnskabet er beskrevet nedenfor. Implementering af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag Årsrapporten for 2008 er aflagt i overensstemmelse med de nye og ændrede standarder (IFRS/IAS) samt nye fortolkningsbidrag (IFRIC), der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2008 eller senere. Disse standarder og fortolkningsbidrag er: IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling (ændret 2008) IFRIC 11, IFRS 2 - Transaktioner med koncernaktier og egne aktier IFRIC 12, Koncessionsaftaler IFRIC 14, Begrænsninger ved indregning af pensionsaktiver, krav til minimumsdækninger og deres interaktion. Implementeringen af de nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag i årsrapporten for 2008 har ikke medført ændringer i regnskabspraksis. Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport er følgende nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag endnu ikke trådt i kraft og derfor ikke indarbejdet i årsrapporten: Ændret IFRS 2, Aktiebaseret vederlæggelse. Standarden træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt til brug i EU. Ændret IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger. Standarden træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. juli 2009 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt til brug i EU. IFRS 8, Segmentoplysninger. Standarden træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. IAS 1 Præsentation af årsregnskaber. Den ændrede standard træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt til brug i EU. IAS 23, Låneomkostninger. Den ændrede standard træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt til brug i EU. IAS 27, Koncernregnskaber og separate årsregnskaber. Den ændrede i standard træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt til brug i EU. IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling. Den ændrede standard træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. juli 2009 eller senere. Standarden er endu ikke godkendt til brug i EU. IFRIC 13, Kundeloyaliditetsprogrammer. Fortolkningsbidraget træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. juli 2008 eller senere. Fortolkningsbidraget er endnu ikke godkendt til brug i EU. IFRIC 15, Aftaler om opførelse af fast ejendom. Fortolkningsbidraget træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. Fortolkningsbidraget er endnu ikke godkendt til brug i EU. IFRIC 16, Regnskabsmæssig afdækning af valutarisiko. Fortolkningsbidraget træder i kraft for regnskabsår der begynder 1. oktober 2008 eller senere. Fortolkningsbidraget er endnu ikke godkendt til brug i EU. IFRIC 17, Udlodning af andre værdier end kontanter. Fortolkningsbidraget træder i kraft med virkning for regnskabsår, der

14 ÅRSR APPORT 2008 Side 14 begynder 1. juli 2009 eller senere. Fortolkningsbidraget er endnu ikke godkendt til brug i EU. Det er ledelsens vurdering, at anvendelse af disse nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag herudover ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten for de kommende regnskabsår, bortset fra de yderligere oplysningskrav til forretningssegmenter, der følger af implementering af IFRS 8. Regnskabsmæssige skøn Ved opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån, dagsværdier af unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Endvidere er koncernen underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater vil afvige fra disse skøn. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at alle fremtidige betalinger ikke modtages. For hensættelser til tab på garantier er det tillige forbundet med usikkerhed med at fastslå, i hvilket omfang garantien vil blive effektiv ved et økonomisk sammenbrud hos garantirekvirenten. For dagsværdier af unoterede finansielle instrumenter er der væsentlige skøn forbundet med målingen til dagsværdi. Unoterede aktier værdiansættes til en skønnet dagsværdi på baggrund af tilgængelige budget- og regnskabsdata for det pågældende selskab. For hensatte forpligtelser til pensioner o.l. er der væsentlige skøn forbundet med fastlæggelse af fremtidig medarbejderomsætningshastighed, diskonteringsrente og lønstigningstakt. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Skælskør Bank samt virksomheder, hvori Skælskør Bank har bestemmende indflydelse på de økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Der er bestemmende indflydelse, når Skælskør Bank direkte eller indirekte har over halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed eller på anden måde har bestemmende indflydelse på de ledelsesmæssige eller driftsmæssige beslutninger, og hovedparten af afkast og risiko i virksomheden samtidig tilfalder koncernen. Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og har betydelig indflydelse, men ikke kontrol, betragtes som associerede virksomheder. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af moderselskabets og de enkelte dattervirksomheders regn skaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret for koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Omregning af transaktioner i fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, som opstår mellem valutakursen på transaktionsdagen og afregningsdagen, indregnes i resultatopgørelsen. På balancedagen omregnes monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta til balancedagens kurs. Valutakursreguleringer af monetære aktiver og forpligtelser, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen. Ikke-monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, der efterfølgende omvurderes til dagsværdi, omregnes til valutakursen på omvurderingsdagen. Valutakursreguleringer ind regnes som en bestanddel af ændringen i dagsværdien af aktivet/forpligtelsen. Øvrige ikke-monetære poster i fremmed valuta bibeholdes til transaktionsdagens kurs. Koncerninterne transaktioner Koncerninterne ydelser afregnes på markedsvilkår eller omkostningsdækkende basis. Løbende mellemværender forrentes på markedsbaserede vilkår. Koncerninterne handler med værdipapirer og andre aktiver afregnes til markedspriser. Generelle principper for indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Finansielle aktiver og forpligtelser indregnes på afregnings datoen. Finansielle aktiver klassificeres på indregningstidspunktet i følgende fire kategorier: handelsportefølje, som måles til dagsværdi udlån, som måles til amortiseret kostpris hold til udløb investeringer finansielle aktiver designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen Finansielle forpligtelser klassificeres på indregningstidspunktet i følgende tre kategorier: handelsportefølje, som måles til dagsværdi finansielle forpligtelser designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen øvrige finansielle forpligtelser, som måles til amortiseret kostpris Aktiver og forpligtelser indregnes og måles i øvrigt som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Resultatopgørelse Renter Renteindtægter og -udgifter vedrørende rentebærende finansielle instrumenter, som måles til amortiseret kostpris, ind regnes i resultatopgørelsen efter den effektive rentes metode baseret på kostprisen for det finansielle instrument. Renter inkluderer amortisering af gebyrer, der er en del af det finansielle instruments effektive

15 afkast, herunder stiftelsesprovisioner, samt amortisering af en eventuel yderligere forskel mellem kostpris og indfrielseskurs. Renteindtægter og -udgifter omfatter endvidere renter på finansielle instrumenter til dagsværdi, bortset fra renter vedrørende aktiver og indlån i puljer, som indregnes under Kursreguleringer. Indregning af renter på udlån, som er nedskrevet, sker på baggrund af den nedskrevne værdi. Udbytte af aktier m.v. Udbytte af aktier m.v. omfatter udbytte og lignende indtægter fra kapitalandele. Gebyrer og provisionsindtægter Gebyrer og provisionsindtægter omfatter indtægter ved rørende tjenesteydelser for kunders regning, mens afgivne gebyrer og provisionsudgifter indeholder udgifter vedrørende forvaltningsgebyrer m.v. Kursreguleringer Kursreguleringer omfatter værdireguleringer af aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indgår valutakursreguleringer i posten. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter gevinst/tab ved salg af materielle og immaterielle aktiver samt huslejeindtægter. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale og administration omfatter vederlag til direktion og bestyrelse, samt personaleudgifter og øvrige administrationsomkostninger. Koncernen har indgået bidragsbaserede pensionsordninger for hovedparten af koncernens medarbejdere. I bidragsbaserede pensionsordninger indbetaler koncernen faste bidrag til en uafhængig pensionskasse m.v. Koncernen har ingen forpligtelse til at betale yderligere bidrag. Indbeta lingerne medtages i resultatopgørelsen i den periode, de optjenes. Bonus udgiftsføres i takt med optjeningen. Bonus udbetales i form af aktier i Skælskør Bank. Aktierne er bundet i 7 år. Aktiebaseret vederlæggelse Direktionen og medarbejdere er omfattet af samme aktiebaserede vederlæggelse i form af en generel medarbejderaktieordning. I henhold til IFRS 2 (aktiebaseret vederlæg gelse) er ordningen egenkapitalbaseret med indarbejdede betingelser. Aktiebaseret vederlæggelse indregnes som en personale omkostning i resultatet. Omkostningen måles til dagsværdi på tildelingstidspunktet og indregnes henholds vis i resultat opgørelsen og i egenkapitalen over optjenings perioden. Andre driftsudgifter Andre diftsudgifter omfatter omkostninger af sekundær karakter set i forhold til koncernens hovedaktivitet herunder gevinst/tab ved salg af materielle og immaterielle aktiver samt indbetalinger til det private beredskab. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. omfatter nedskrivninger på poster med kreditrisiko, samt hensættelser på garantier. I posten indgår endvidere værdiregulering af midlertidigt overtagne aktiver i forbindelse med afvikling af engagementer. Gruppevise nedskrivninger For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 11 grupper, fordelt på én gruppe af offentlige myndigheder, én gruppe af privatkunder og 9 grupper af erhvervskunder, idet erhvervskunderne er underopdelt i branchegrupper. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af Foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variabler via en Iineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variabler indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Banken tilpasser modelestimaterne til kreditrisikoen for bankens egen udlånsportefølje. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, der udtrykker den procentuelle værdiforringelse, som knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne med det enkelte udlåns oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode fremkommer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder omfatter andel af de tilknyttede virksomheders resultat efter skat. Skat Årets skat, der omfatter skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt regulering af tidligere års skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalt acontoskat. Udskudt skat beregnes med aktuel skattesats af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de forventes at kunne udnyttes til. Skælskør Bank er sambeskattet med danske datterselskaber. Den aktuelle selskabsskat vedrørende de sambeskat tede selskaber fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud), ligesom der beregnes rentetillæg mellem selskaberne. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Side 15

16 ÅRSR APPORT 2008 Side 16 Balance Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker samt tilgodehavender hos kredit institutter og centralbanker Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker samt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker måles såvel ved første indregning som efterfølgende til dagsværdi. Under posten tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker indregnes alle tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker, herunder tilgodehavender i forbindelse med ægte købs- og tilbagesalgsforretninger. Udlån og tilgodehavender Udlån og tilgodehavender, herunder pantebreve, måles ved første indregning til dagsværdi med tillæg af transaktions omkostninger og med fradrag af modtagne gebyrer og provisioner knyttet til etableringen. Udlån og tilgodehavender måles efterfølgende til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Nedskrivninger vurderes ud fra en individuel vurdering af væsentlige engagementer, når der på individuelt niveau er en objektiv indikation for værdiforringelse. Individuelt vurderede udlån, der ikke er nedskrevet, samt øvrige udlån inddeles i grupper, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko, og vurderes herefter på porteføljebasis. De forven tede, fremtidige betalinger estimeres på basis af de historiske tabserfaringer korrigeret for aktuelle forhold. Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem amortiseret kostpris og den tilbagediskonterede værdi af de forventede betalingsstrømme herunder realisationsværdi af eventuel sikkerhed. En eventuel efterfølgende forøgelse af den tilbagediskonterede værdi af de forventede betalingsstrømme medfører hel eller delvis tilbageførsel af den foretagne nedskrivning. Til beregning af tilbagediskonteret værdi anvendes for fastforrentede udlån den oprindeligt fastsatte effektive rente og for variabelt forrentede udlån den aktuelt fastsatte effek tive rente. Nedskrivninger på udlån føres på en korrektivkonto, som modregnes under udlån. Ændringen i korrektivkontoen indgår i resultatopgørelsen under "Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender." Indtræffer der efterfølgende begivenheder, der viser, at værdiforringelsen ikke var af varig karakter, tilbageføres nedskrivningen via "Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender." Udlån, som vurderes ikke at kunne inddrives, afskrives. Afskrivningen fragår korrektivkontoen. Udlån afskrives, når de sædvanlige inddrivelsesprocedurer er gennemført, og tabet ud fra en individuel vurdering kan opgøres. Obligationer og aktier m.v. Obligationer og aktier måles ved første indregning til dagsværdi eksklusive transaktionsomkostninger og efterfølgende til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen. Børsnoterede aktier og obligationer måles til balancedagens noterede lukkekurs. For obligationer, hvor der ikke findes en aktuel noteret lukkekurs, anvendes en værdiansættelsesmodel baseret på anerkendte metoder og aktuelle markedsdata. Unoterede aktier og andre kapitalandele måles til dagsværdi. Ved fastsættelse af dagsværdi tages udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler m.v. eller alternativt kapitalværdiberegninger. Såfremt en pålidelig dagsværdi ikke kan fastlægges, sker måling til kostpris med fradrag af eventuelle nedskrivninger. Værdipapirer, der ikke indgår i koncernens handelsbeholdning, men som risikostyres efter en dagsværdimåling, måles til dagsværdi med værdiændringer i resultatopgørelsen ved anvendelse af muligheden herfor i IAS 39 (fair value option). Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksom heder Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode. Investeringsejendomme Investeringsejendomme indregnes ved erhvervelsen til anskaffelsesværdi og måles efterfølgende til dagsværdi. Dagsværdien opgøres ud fra aktuelle markedsdata på baggrund af en afkastmodel. Dagsværdien af den enkelte ejendom revurderes årligt med udgangspunkt i det aktuelle udlejningsmarked og renteniveau. Domicilejendomme Domicilejendomme er ejendomme, som koncernen selv benytter til administration, filial eller øvrig servicevirksomhed. Domicilejendomme måles til omvurderet værdi, som er dagsværdien på omvurderingstidspunktet med fradrag af efter følgende akkumulerede afskrivninger. Dagsværdien ved omvurdering fastsættes efter samme princip som investeringsejendomme. For domicilejendomme foretages syste matisk afskrivning af den regnskabsmæssige værdi over den for ventede brugstid, der ikke overstiger 50 år på byg ninger. På særlige installationer i bygninger afskrives lineært over brugstiden, der ikke overstiger 20 år. Ved opgørelse af afskrivninger tages hensyn til forventet scrapværdi. Opskriv ninger af domicilejendomme henlægges til en særlig reserve under egenkapitalen Opskrivningshenlæggelser, mens af- og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver. Øvrige materielle aktiver Øvrige materielle aktiver omfatter driftsmidler og inventar, der indregnes til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger samt forventet restværdi. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, som forventes at være op til 5 år. Udgifter til indretning af lejede lokaler indregnes under øvrige materielle aktiver til anskaffelsessum og afskrives over lejeperioden, dog maksimalt 10 år. Aktiver i midlertidig besiddelse Aktiver i midlertidig besiddelse omfatter materielle aktiver overtaget i forbindelse med nødlidende engagementer. Værdiansættelse sker til laveste værdi af kostpris og nettorealisationsværdi, det vil sige dagsværdi med fradrag af forventede salgsomkostninger. Andre aktiver Andre aktiver omfatter øvrige aktiver, der ikke henhører un der andre aktivposter. Posten omfatter positiv dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, samt indtægter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning, herunder tilgodehavende renter og tilgodehavende udbytte. Afledte finansielle instrumenter og uafviklede spotforretninger Fonds- og valutaterminsforretninger, rente- og valutaswaps samt uafviklede spotforretninger m.v. måles ved første indreg-

17 ning og efterfølgende til dagsværdi. Ved opgørelse af dagsværdi anvendes lukkekurs og bud-/udbudskurs ved værdiansættelse af noterede finansielle instrumenter, mens der for unoterede finansielle instrumenter anvendes en værdiansættelsesmodel baseret på anerkendte metoder og aktuelle markedsdata. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker samt indlån og anden gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker samt indlån og anden gæld måles ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris. Andre passiver Andre passiver omfatter øvrige passiver, der ikke henhører under andre passivposter. Posten omfatter negativ dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, samt udgifter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning, herunder skyldige renter. Egne aktier Egne aktier indregnes ikke som aktier i balancen. Ved køb eller salg af egne aktier indregnes anskaffelsessummen henholdsvis afståelsessummen direkte i egenkapitalen. Hensatte forpligtelser Under hensatte forpligtelser indregnes forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse og/eller tidspunkt for afvikling, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. I tilfælde, hvor det er mindre sandsynligt at forhold vil udløse en forpligtelse, og hvoraf der ikke kan gives et pålideligt skøn af forpligtelsens størrelse, oplyses forholdet som en eventualforpligtelse, medmindre det er meget usandsynligt, at der vil ske et træk på virksomhedens økonomiske ressource. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser omfatter blandt andet feriepengeforpligtelser og forpligtelser til jubilæumsgratiale m.v. over for ansatte, uanset at den fremtidige ydelse er betinget af, at den ansatte er ansat på ydelsestidspunktet. Værdien af de fremtidige ydelser måles som nutidsværdien af de ydelser, som ud fra det bedst mulige skøn må forventes at skulle betales. Hensættelser til tab på garantier måles til det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri den aktuelle forpligtelse på balancedagen. Hensættelsen vil dog som minimum indregnes til den modtagne præmie eller provision, systematisk afskrevet over risikoperioden, der er modtaget for at påtage sig garantien. Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud måles ved første indregning til dagsværdi svarende til modtaget vederlag med fradrag af afholdte direkte henførbare omkostninger. Efterfølgende måles efterstillede kapitalindskud til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode. Segmentoplysninger Forretningssegmenter er koncernens primære segment opdeling. Koncernen dækker alene det danske marked, hvorfor der ikke er fore taget geografisk segmentopdeling. Segmentoplysningerne følger koncernens interne rapportering og afspejler en risikoopdeling på relevante forretningsområder. Transaktioner mellem segmenterne afregnes på markeds niveau. Segmentaktiviteter og -forpligtelser er de driftsaktiviteter og driftsmæssige forpligtelser, der anvendes i et segments drift, henholdsvis er opstået i forbindelse med segmentets drift, og som direkte er tilknyttet segmentet. Moderselskabets fællesomkostninger, øvrige resultatposter, øvrige aktiver, øvrige forpligtelser samt koncernmæssige elimineringer indgår under segmentet Elimineringer. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt i pengestrømme fra driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet. Pengestrømsopgørelsen er vist ved den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat før skat. Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter resultatopgørelsens poster reguleret for ikke-kontante driftsposter. Realiserede gevinster og tab ved salg af materielle aktiver indgår under pengestrømme fra investeringsaktivitet. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af dattervirksomheder samt nettoinvestering i aktiver, der ikke knytter sig til driftsaktiviteten, herunder realiserede gevinster og tab ved afhændelse af disse. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter finansiering fra aktionærer samt finansiering ved optagelse af kort- og langfristede lån. Likviditet omfatter likvide beholdninger og tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med en restløbetid op til 3 måneder. Side 17

18 ÅRSR APPORT 2008 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens krav herom. Solvensprocent = Basiskapital x 100 Risikovægtede aktiver Kernekapitalprocent = Kernekapital x 100 Risikovægtede aktiver Egenkapitalforrentning før skat = Resultat før skat x 100 Egenkapital (gns.) Side 18 Egenkapitalforrentning efter skat = Årets resultat x 100 Egenkapital (gns.) Indtjening pr. omkostningskrone = Indtægter Omkostninger (ekskl. skat) Renterisiko = Renterisiko x 100 Kernekapital efter fradrag Valutaposition = Valutakursindikator 1 x 100 Kernekapital efter fradrag Valutarisiko = Valutakursindikator 2 x 100 Kernekapital efter fradrag Udlån i forhold til indlån = Udlån + nedskrivninger Indlån Udlån i forhold til egenkapital = Udlån Egenkapital Årets udlånsvækst = (Udlån ultimo Udlån primo) x 100 Udlån primo Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet = Overskydende likviditet efter opfyldelse af FL 152 (nr. 2) 10% lovkravet Summen af store engagementer = Sum af store engagementer Basiskapital Andel af tilgodehavender med nedsat rente = Nedskrevne fordringer (nom.) Udlån + nedskrivninger Årets nedskrivningsprocent = Årets nedskrivninger på udlån x 100 Udlån + garantier + nedskrivninger

19 Resultatopgørelse Side 19 Skælskør Skælskør Skælskør Skælskør Bank A/S Bank A/S Bank A/S Bank A/S Koncernen Koncernen Moderselskab Moderselskab Note kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder efter skat Resultat før skat Skat Årets resultat Resultat og udbytte pr. aktie Årets resultat pr. aktie -6,1 20,9 Udvandet resultat pr. aktie -6,1 20,9 Foreslået udbytte pr. aktie 0 4,0 Forslag til resultatdisponering Henlagt til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Foreslået udbytte Overført resultat I alt anvendt

20 ÅRSR APPORT 2008 Balance pr Side 20 Skælskør Skælskør Skælskør Skælskør Bank A/S Bank A/S Bank A/S Bank A/S Koncernen Koncernen Moderselskab Moderselskab Note kr AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKIVER I ALT PASSIVER Gæld 22 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Overført resultat Egenkapital i alt heraf foreslået udbytte PASSIVER I ALT

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere