Referat Integrationsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Integrationsrådet"

Transkript

1 Referat Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 08. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt - næstformand) Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Dragan Milenkovic (Direkte valgt) Collette Feruzi (Direkte valgt) Ilker Eser (Direkte valgt) Natasha Vilusic (Direkte valgt) Begüm Cakmak (Direkte valgt - orlov) Pricilla Lützhøft (Direkte valgt - suppleant) Birgitte Kongsted (Center for Job og Arbejdsmarked, udpeget medlem) Dorthe Qvist Greve (Områdesekretariatet, udpeget medlem) Duygu A. Ngotho (Tilforordnet fra Byrådet) Philip Læborg (Tilforordnet fra Byrådet) Fraværende: Azubuike Ukumadu Dragan Milenkovic Ilker Eser Begüm Cakmak Philip Læborg Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Orienteringssag: Modtagelse af flygtninge - status på styrket indsats Beslutningssag: Fælles møder for frivillige på flygtningeområdet Beslutningssag: Ansøgning vedr. støttekoncert Beslutningssag: Ansøgning fra Helsingør Håndbold Beslutningssag: Integrationsrådets årsberetning Orienteringssag: Integrationsdøgnet Meddelelser og eventuelt...15 Bilagsliste...17

2 Integrationsrådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Azubuike Ukumadu, Dragan Milenkovic, Ilker Eser, Begüm Cakmak, Philip Læborg Dagsorden godkendt Integrationsprisen 2016 drøftes under eventuelt.

3 Integrationsrådet Mødedato Side Orienteringssag: Modtagelse af flygtninge - status på styrket indsats Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/14311 Koncernledelsen Status indsats flygtninge, feb ver 3.pdf Status budgetforliget på flygtningeområdet, notat fra JU.pdf Økonomi flygtninge, ØE.pdf Indledning/Baggrund Integrationsrådet blev i oktober 2015 orienteret om administrationens plan for en styrket indsats på flygtningeområdet. Integrationsrådet får nu en status på den styrkede indsats. Retsgrundlag Kommunens indsats på flygtningeloven baserer sig på Integrationsloven Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Serviceloven Folkeskoleloven Relation til vision og tværgående politikker Vision 2020 tidlig indsats Medborgerskabspolitik Deltagelse for alle sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år Beskæftigelsesplan Sagsfremstilling Kommunens flygtningekvote for 2016 er fra Udlændingestyrelsen sat til 172 flygtninge. Helsingør Kommune har i 2015 modtaget 119 nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge heraf 12 uledsagede flygtninge under 18 år. Der er på nuværende tidspunkt 215 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge over 18 år, der modtager kontanthjælp/integrationsydelse. 1. Beslutning: Styrket indsats på flygtningeområdet - status Den koordinerende gruppe på flygtningeområdet fremlagde i september 2015 en kortlægning af flygtningeindsatsen i Helsingør Kommune. På baggrund af kortlægningen havde gruppen udpeget 13 områder, hvor der var behov for at styrke indsatsen eller samarbejdet. De 13 indsatsområder er overvejende områder hvor indsatsen spænder over flere centre og/eller eksterne aktører. I det vedlagte notat Styrket indsats på flygtningeområdet status februar/marts 2016 er der foretaget en status på de enkelte punkter. 1.1 Kommende drøftelser om flygtninge på skoleområdet [*dette skal evt. indføjes i notatet] Center for Dagtilbud og Skoler vil i foråret 2016 igangsætte en drøftelse af, hvordan skolerne bedst muligt tager imod nye flygtningebørn på de forskellige klassetrin med henblik på en eventuel revidering af kommunens nuværende model med modtageklasser for

4 Integrationsrådet Mødedato Side 4 mellemtrinet og udskoling samt direkte indslusning med sprogstøtte i distriktsskolen for elever i indskolingen. 2. Orientering: Ønsker til kommende flygtninges profil Helsingør Kommune forventes at modtage 172 flygtninge i Hertil kommer familiesammenføringer til flygtninge, der er kommet tidligere. Udlændingestyrelsen forventer at fremsende Flygtningeprofil og visiteringsskema til kommunerne i marts måned. Her kan kommunerne angive særlige ønsker fx til flygtninges nationalitet, familiestatus, uddannelse mv. På baggrund af drøftelse i centrene vil Helsingør Kommune afgive ønske om: at modtage op til 10 uledsagede unge om året, under forudsætning af, at de unges ankomst til Helsingør fordeles over hele året, max 1-2 pr. måned. Dette flow giver kommunen mulighed for at give de unge en god modtagelse. at modtage familier, der ankommer til kommunen samlet og ikke efterfølgende skal familiesammenføres fortsat at modtage flygtninge fra både Syrien og Eritrea at modtage flygtninge, der har kompetencer indenfor faglærte områder, herunder særligt bygge/anlæg eller transport, da der vurderes at være gode beskæftigelsesmuligheder i Helsingør Kommune indenfor disse områder. Økonomi/Personaleforhold Økonomi og budgetrevision på flygtningeområdet Det vedlagte notat om økonomien på flygtningeområdet i 2016 blev sendt til Byrådet som orientering 14. december Notatet bygger på skøn baseret på forventet antal flygtninge. Center for Økonomi og Ejendomme vil i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. april 2016 opdatere notatet med nye skøn, samt det forventede forbrug i de enheder, der har opgaver som relaterer sig til flygtninge og familiesammenførte. I den sammenhæng vil Center for Økonomi og Ejendomme kontakte de relevante centre. Midlerne til de enheder, der har merforbrug til håndtering af flygtninge og familiesammenførte, vil blive udmøntet efter den politiske behandling af budgetrevisionen i juni Kommunikation/Høring Status på styrket flygtningeindsats fremlægges i Integrationsrådet 8. marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 16. marts 2016 Indstilling Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orientering foretages Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Azubuike Ukumadu, Dragan Milenkovic, Ilker Eser, Begüm Cakmak, Philip Læborg

5 Integrationsrådet Orientering foretaget Mødedato Side 5

6 Integrationsrådet Mødedato Side Beslutningssag: Fælles møder for frivillige på flygtningeområdet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/1804 Integrationsrådet Indledning/Baggrund Flere og flere borgere viser interesse for at være frivillige eller engagere sig på flygtningeområdet på anden vis. Integrationsrådets formand Tawfik J. Tawfik har ønsket at Integrationsrådet drøfter, om der er brug for fælles møder eller arrangementer for de frivillige. Kit Jørgensen, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, fortæller om Helsingør Kommunes samarbejde med frivillige på flygtningeområdet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Medborgerskabspolitikken Sagsfremstilling I Helsingør Kommune er der flere grupper af frivillige, der direkte henvender sig til flygtninge, der har fået popholdstilladelse. Det gælder fx Frivillignet for Flygtninge (der er en del af Dansk Flygtningehjælp) og Venligboerne. Integrationsrådet drøfter om der er behov for fx fælles temamøder og/eller fælles dialog med kommunale medarbejdere om flygtningeindsatsen og samarbejdet mellem kommune og frivillige. Økonomi/Personaleforhold Integrationsrådet har mulighed for at afsætte et beløb til sådanne møder. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller at Integrationsrådet tager stilling til om rådet vil støtte fælles møder for frivillige på flygtningeområdet Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Azubuike Ukumadu, Dragan Milenkovic, Ilker Eser, Begüm Cakmak, Philip Læborg Integrationsrådet ønsker, at fællesmøder for frivillige på flygtningeområdet afprøves. Integrationsrådet afsætter kr. til indsatsen

7 Integrationsrådet Mødedato Side Beslutningssag: Ansøgning vedr. støttekoncert Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/5135 Integrationsrådet Ansøgning støttekoncert 2016.pdf Indledning/Baggrund En projektgruppe med repræsentanter fra venligboerne, Frivillignet for Flygtninge og Røde Kors lokalgruppe ønsker at afholde en støttefest for flygtninge. Gruppen ansøger Integrationsrådet om kr. i støtte til koncerten. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Medborgerskabspolitik Sagsfremstilling Formålet med koncerten: at sætte fokus på flygtningemodtagelsen i Helsingør at indsamle et beløb til de organisationer som er aktive i den forbindelse Projektets foreløbige indhold: Toldkammeret - indendørs og udendørs Eftermiddagsprogram for familier Aftenprogram for voksne Musik, boder, udlodninger mv Præsentation af de deltagende organisationer På nuværende tidspunkt har Frivillignet for Flygtninge, Røde Kors Helsingør og Venligboerne Helsingør givet tilsagn om at være med til at udvikle projektet og stille frivillige på dagen. Økonomi/Personaleforhold Projektet baserer sig på frivillige kræfter Der er udgifter forbundet med leje af Toldkammeret samt vagter, bar mv. Gruppen påregner udgifter for i alt kr. Gruppen søger Integrationsrådet om kr. Kommunikation/Høring Kultur- og Turismeudvalget orienteres om projektet Indstilling

8 Integrationsrådet Mødedato Side 8 Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at Integrationsrådet tager stilling til ansøgningen Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Azubuike Ukumadu, Dragan Milenkovic, Ilker Eser, Begüm Cakmak, Philip Læborg Integrationsrådet ønsker at projektet beskrives mere detaljeret herunder hvordan de optrædende kunstnere skal finansieres. Projektgruppen bag koncerten opfordres til at søge Integrationsrådet igen.

9 Integrationsrådet Mødedato Side Beslutningssag: Ansøgning fra Helsingør Håndbold Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/5168 Integrationsrådet Ansøgning Helsingør Håndbold 2016.pdf Indledning/Baggrund Helsingør Håndbold ønsker at iværksætte en indsats, hvor flygtningebørn i alderen 6-12 år får mulighed for at spille håndbold. Helsingør Håndbold søger Integrationsrådet om kr. i støtte til aktiviteten. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Idræt- og Fritidspolitik Medborgerskabspolitik Sagsfremstilling Formål med projektet: at anvende håndboldsporten og foreningslivet til at støtte integrationen i og forståelse af det danske foreningsliv. Aktiviteten klubben vil: tilbyde flygtningebørn i alderen 6 år til 12 år at spille håndbold sætte fokus på både sporten og samværet med andre børn inddrage forældrene hjælpe familierne med at søge kontingentfritagelse støtte op om at fastholde børnene i håndboldklubben laves pjece til uddeling til familierne stille op til dialog relevante steder for at rekruttere børn Økonomi/Personaleforhold Helsingør Håndbold påregner udgifter for i alt kr. til forældreaften, trøjer, materialer mv. Klubben ansøger Integrationsrådet om kr. i tilskud til projektet. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at Integrationsrådet tager stilling til ansøgningen

10 Integrationsrådet Mødedato Side 10 Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Azubuike Ukumadu, Dragan Milenkovic, Ilker Eser, Begüm Cakmak, Philip Læborg Ansøgningen imødekommes

11 Integrationsrådet Mødedato Side Beslutningssag: Integrationsrådets årsberetning 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/5273 Integrationsrådet Indledning/Baggrund Integrationsrådet udarbejder hvert år en årsberetning inklusiv regnskab for det forudgående år. Formandskabet fremlægger årsberetningen for Beskæftigelsesudvalget. Dette sker ved fællesmødet mellem Integrationsrådet og Beskæftigelsesudvalget den 16. marts Årsberetningen skal endelig godkendes i Byrådet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Et udkast til årsberetning fremsendes inden mødet. Integrationsrådet drøfter udkastet med henblik på kommentarer. Økonomi/Personaleforhold Ingen bemærkninger. Kommunikation/Høring Årsberetningen Fremlægges i Beskæftigelsesudvalget den 16. marts Fremlægges i Byrådet den 29. marts Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at Integrationsrådet godkender årsberetningen med evt. rettelser. Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Azubuike Ukumadu, Dragan Milenkovic, Ilker Eser, Begüm Cakmak, Philip Læborg Årsberetningen blev godkendt

12 Integrationsrådet Mødedato Side Orienteringssag: Integrationsdøgnet 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/1721 Integrationsrådet Indledning/Baggrund Integrationsrådets formand og næstformand deltog i december 2015 i Frivillig-og Integrationsdøgnet i Vejle. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Medborgerskabspolitikken Sagsfremstilling Inspiration fra Frivillig-og Integrationsdøgnet Formålet med Frivillig-og Integrationsdøgnet var at finde nye handlingsrettede modeller for, hvordan civilsamfundet kan understøtte integration af nyankomne flygtninge i lokalsamfundet. Tawfik Tawfik og Carol Krogstrup fortæller om de idéer og input, de har fået med fra arrangementet. Integrationsrådet kan trække eventuelle anbefalinger eller overvejelser frem i årsberetningen, der lægges frem for Beskæftigelsesudvalget. Frivillig-og Integrationsdøgnet var arrangeret af Udlændinge-, integrations- og boligministeriet Social- og indenrigsministeriet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Integrationsrådet kan trække eventuelle anbefalinger eller overvejelser frem i årsberetningen, der lægges frem for Beskæftigelsesudvalget. Årsberetningen fremlægges desuden i Byrådet Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Byudvikling indstiller, at orientering foretages Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Azubuike Ukumadu, Dragan Milenkovic, Ilker Eser, Begüm Cakmak, Philip

13 Integrationsrådet Læborg Orientering foretaget Mødedato Side 13

14 Integrationsrådet Mødedato Side Meddelelser og eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet Indledning/Baggrund Foreløbige meddelelser: 1. Flygtninge på højskole. Beskæftigelsesudvalget har godkendt et samarbejde mellem den Internationale Højskole og Helsingør Kommune. 2. Etnisk erhvervsfremme. Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at iværksætterkonsulent Muhsin Türkyilmaz skal inviteres til at holde oplæg for Byrådet m.fl. 3. Årsplan for Integrationsrådet Årsplan for Integrationsrådet i Ordinære møder er kl Møderne er ikke offentligt tilgængelige 2016 Indhold Tirsdag den 8. marts Integrationsrådsmøde: Årsberetning Status flygtningeindsats Integrationspris Onsdag den 16. marts Fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget: Fremlæggelse af årsberetning Fælles drøftelser Torsdag den 28. april Integrationsrådsmøde: Temamøde om fodbold/idræt og integration: Mødet holdes i Snekkersten Hallen Tirsdag den 31. maj Integrationsrådsmøde: Evt. udpegning af integrationspris-vinder Lørdag den 11. juni Torsdag den 1. september Torsdag 27. oktober Tirsdag 13. december Multikulturel Festival Evt. overrækkelse af Integrationspris Integrationsrådsmøde Integrationsrådsmøde Integrationsrådsmøde

15 Integrationsrådet Mødedato Side 15 Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Azubuike Ukumadu, Dragan Milenkovic, Ilker Eser, Begüm Cakmak, Philip Læborg Eventuelt: Integrationsprisen 2016 Integrationsrådet ønsker, at Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab undersøger om Integrationsprisen 2016 kan uddeles på Frivilliggalla og/eller Sportsgalla.

16 Integrationsrådet Mødedato Side 16 Bilagsliste 2. Orienteringssag: Modtagelse af flygtninge - status på styrket indsats 1. Status indsats flygtninge, feb ver 3.pdf (38191/16) 2. Status budgetforliget på flygtningeområdet, notat fra JU.pdf (38206/16) 3. Økonomi flygtninge, ØE.pdf (38229/16) 4. Beslutningssag: Ansøgning vedr. støttekoncert 1. Ansøgning støttekoncert 2016.pdf (52719/16) 5. Beslutningssag: Ansøgning fra Helsingør Håndbold 1. Ansøgning Helsingør Håndbold 2016.pdf (52828/16)

17 Bilag: 2.1. Status indsats flygtninge, feb ver 3.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 08. marts Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38191/16

18 Styrket indsats pa flygtningeomra det Status februar/marts 2016 Indsats opgaven kort Status februar/marts Før ankomsten til Helsingør Kommune Før ankomsten til Helsingør Kommune a. Overføring af viden fra asylcenter Udarbejde procedure: Hvilke oplysninger ønsker vi? Hvordan kan disse være tilvejebragt til første møde i Helsingør Kommune? Både Røde Kors/centeroperatør og Udlændingestyrelsen har relevante oplysninger: Medical Record (centeroperatør) Social Journal (centeroperatør) Asylsag (Udlændingestyrelsen) b. Velkomstbrev Velkomstbrev til flygtninge, der skal til Helsingør Kommune. Brevet sendes så snart Helsingør Kommune har fået besked om kommende borger. Velkomstbrev udarbejdes til borgeren, da de ofte er 1-1½ måned i asylcenter efter de har fået meddelt ophold i Helsingør Kommune. 1 a. Overføring af viden fra asylcenter Området er medtaget i KL s nyeste udspil til forenklinger på flygtningeområdet. Helsingør Kommune afventer derfor dette. I mellemtiden indhentes følgende med borgerens samtykke: Uledsagede: Alle oplysninger Alle børnefamilier: Medical record og social journal for alle familiemedlemmer. Voksne: Borgeren opfordres til at sende medical record KL har medtaget et ønske om systematisk, itunderstøttet udveksling af informationer om flygtninge i deres indspil til de igangværende forhandlinger om et nyt integrationsprogram

19 Ansvarlige: BUF, DS og JU b. Velkomstbrev Der er udarbejdet et udkast til brev med fokus på velkomst og forventningsafstemning. Brevet forventes at være klar til udsendelse i marts Boliger a. Midlertidige boliger b. Vedligeholdelse af midlertidige indkvarteringer c. Dialog med boligselskaber Modtagelse af flygtninge; herunder udarbejde folder til naboer, viceværter m.fl. (BID) Ansvarlig: JU Integrationsteam + KUMIT Boliger a. Midlertidige boliger Der er etableret arbejdsgruppe med fokus på boliger primært at tilvejebringe midlertidige. Det er pt stadig muligt at holde trit med tilgangen af nye flygtninge; anvendelsen af hotel bruges fortsat som buffer, men øges ikke. Privat udlejning afprøves i foråret (JU) b. Vedligeholdelse af midlertidige indkvarteringer Vedligeholdelse og rengøring af fællesarealer er blevet forankret i ØE. Flygtningene inddrages også selv i arbejdet jf. den model der er politisk godkendt. c. Dialog med boligselskaber Dialog med boligselskaber om bofællesskaber er påbegyndt: BID inviterer boligselskaberne til et fælles møde. Folder-arbejdet blev trukket tilbage til fordel for andre kommunikationskanaler (BID) 3 Dialog med Sprogcenteret Dialog med Sprogcenteret 2

20 a. Turboforløb Flere timers undervisning turboforløb - til de flygtninge der kan/vil sætte ekstra skub på dansk (turboforløb). b. Unge voksne Aktiviteter for unge voksne på sprogcenteret: Fælles aktiviteter, mødes med studerende, lektiehjælpsgruppe, samarbejde med foreninger mv c. Frivillige Flere frivillige på sprogcenteret d. DU1 Fokus på lavtuddannede (DU1) og arbejdsmarked a. Turboforløb Turboforløb findes på sprogcenteret, men anvendes pt ikke pga. ønsket om at danskundervisning og praktikker er parallelle spor. Det igangsatte samarbejde med DEKRA er også et eksempel på et turboforløb. b. Unge voksne Sprogcenter Nordsjælland sætter nu fokus på et evt. udvidet tilbud til unge voksne. Helsingør Kommune ønsker dog at fastholde tilbuddet til unge flygtninge på Ungdomsskolen evt. udvide aldersgrænsen for optagetidspunkt fra max 18 år til fx 22 år. KLC drøfter om Helsingør kommune skal ansøge EU-program om samlet projekt på ungeområdet (selvstændigt dagsordenspunkt). (DS og JU) c. Frivillige Dialog er i gang om et udvidet samarbejde med frivillige på sprogcenteret. Røde Kors er evt. interesserede i at indgå i samarbejde (JU og KUMIT) d. DU1 En del af den generelle indsats i JU Ansvarlig: JU Integrationsteam 4 Snusepraktik pilotprojekt Snusepraktik pilotprojekt 3

21 JU ønsker udover de ordinære virksomhedspraktikker at tilbyde tidlige snusepraktikker, mens flygtningenes danske sprog endnu er sparsomt. Formålet med en snusepraktik er et tidligt møde med dansk kultur og arbejdspladskultur. Kommunens egne arbejdspladser: Gerne aftaler med skoler, SFO er og daginstitutioner om praktik- og snusepraktikpladser. Dette giver familierne indsigt i fx børneliv og forældreroller. 5 Styrket dialog og samarbejde omkring unge flygtninge, år a. Ændrede adgangskrav Ændrede adgangskrav (karaktergennemsnit på 2 i dansk og matematik) udfordrer arbejdet med at udsluse eleverne i de internationale ungdomsklasser til en erhvervsuddannelse. b. Mentorer Mere brug af mentorer c. Højskoler At bruge højskoler som tilbud til unge. Der findes særlige muligheder for at give flygtninge et højskoleophold. d. Klar til studie Undersøge om studieforberedelse kan styrkes fx i samarbejde med Sprogcenteret e. Viden om uddannelse At udnytte de mange forskellige uddannelsestilbud. Koncernledelsen afdækker pt. mulighederne for at etablere snusepraktikker på kommunens arbejdspladser, herunder spørgsmålet om børne- og straffeattester. Der er allerede kommet indmeldinger fra flere centre, og JU kontakter løbende de relevante personer. Ansvarlig: JU Integrationsteam Styrket dialog og samarbejde omkring unge flygtninge, år Unge voksne (a-e) Helsingør Kommune ønsker at fastholde tilbuddet til unge flygtninge på Ungdomsskolen evt. udvide aldersgrænsen for optagetidspunkt fra max 18 år til fx 22 år. KLC drøfter om Helsingør kommune skal ansøge EUprogram om samlet projekt på ungeområdet (selvstændigt dagsordenspunkt). (DS og JU) a. Ændrede adgangskrav Udfordringen gælder også andre ungegrupper, og skal derfor tænkes sammen med øvrige tiltag på dette område. Vinklen medtages når BUU og BEU drøfter emnet på et fællesmøde i marts. b. Højskoler 3 unge flygtninge er pt på højskole. Helsingør Kommune og den Internationale Højskole indleder desuden samarbejde om 3-5 4

22 Viden om uddannelse, relevante tilbud. flygtninge pr. halvår. Samarbejdet inkluderer ekstra danskundervisning. f. Viden om uddannelse Jobkonsulenter skal trække på UU Øresunds viden. Den konkrete model for samarbejdet skal fastlægges. 6 [Flygtninge i risiko for (lang)varig overførselsindkomst Ansvarlig: JU, DS og KUMIT Dette punkt udgår, da det er en del af JU s generelle beskæftigelsesindsats. Der er stort fokus på at øge antallet af flygtninge, der kommer i virksomhedsrettet aktivering med henblik på at styrke deres chancer for at få et ordinært job. 7 Traumatiserede voksne flygtninge a. LÆR AT TAKLE-traumatisering Er det en mulighed at lave LÆR AT TAKLEtraumatisering i lighed med eksisterende LÆR AT TAKLE- angst og depression? b. Tilbud til traumatiserede Afklare muligheder, økonomi og proces omkring socialpædagogisk støtte, social mentor mv. Traumatiserede voksne flygtninge a. LÆR AT TAKLE-traumatisering Team Sundhed har mulighed for at udvikle særligt forløb for flygtninge, hvis der afsættes ressourcer til udvikling og drift af programmet. Forløbet kan anvendes som aktivering, hvis forløbet kan tilpasses formålsbestemmelse i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der skal fastlægges en konkret model, så det kan vurderes, om der er mulighed for finansiering denne vej (SO og JU). b. Tilbud til traumatiserede Særlige tilbud Pt er 3-5 borgere henvist til særlige behandlingstilbud, fx Psykiatrisk Center i Ballerup, via egen læge (JU) 5

23 Traumeklasse i Hillerød *1-2 borgere går pt i Sprogcenterets traumeklasse, hvor der tages særlige hensyn i sprogundervisningen (JU). Socialpædagogisk støtte SSI Enkelte får særlig støtte igennem SSI. SSI s rolle og tilbud til traumatiserede borgere bør tydeliggøres herunder samarbejdet med JU (JU/SSI). Mentor JU/Integration har ansat en mentor, der blandt andet kan tilknyttes borgere med psykiske udfordringer (JU). Familiekonsulenter Familiekonsulenter får via deres besøg i hjemmet - mulighed for at spotte forældre, der har svært ved at varetage deres forældreopgaver pga. traumer/psykisk ustabilitet (DS). Det Sociale Netværk Byg Bro Nyt initiativ hvor gamle flygtninge uddannes til at bruge deres egne erfaringer i mødet med nyankomne. 8 Familier Det er væsentligt, at familiens trivsel understøttes tidligt, så børnene inkluderes i det almindelige skole- og fritidsliv, familien knyttes til lokale netværk, mødregrupper mv. a. Familiekonsulenter Familiekonsulenter kan ansættes til at varetage en forebyggende indsats i forhold til familier med børn 6 Familier Fokusområdet ændret til familier a. Familiekonsulenter Der er ansat to familiekonsulenter pr. 15. januar 2016, yderligere én pr. 1. april. Familiekonsulenterne får kontakt til alle flygtningefamilier med børn og skal sikre en god

24 under 18 år. Opgaverne kan relatere sig til både dagtilbud, skole og fritidsliv. Familiekonsulenter kan sikre kontakt til fx sundhedsplejerske, tandlæge, frivilliggrupper mv. b. Samarbejde omkring familier Startpakke hvad skal familier tilbydes, når de boligplaceres i Helsingør Kommune eller familien samles ved familiesammenføring? Etablering af tværgående team omkring familiearbejdet c. Traumatiserede børn Professioneller oplever at flygtningebørn er traumatiserede. Bekymrende adfærd mv skal takles som for andre børn. Løbende opmærksomhed på, om vi opfanger disse børn. start i skole og tilbud samt inddrage sundhedstjenesten, tandplejen, Familierådgivningen og BUR efter behov (DS). b. Samarbejde omkring familier Startpakke er igangsat; hvad skal en ny familie tilbydes? Tværgående team: Der er etableret fast løbende samarbejde mellem JU, DS og BUF om børn og familier både lederniveau og ift. sager (DS) c. Traumatiserede børn Børne- og ungerådgivningen (BUR) er i gang med at tydeliggøre deres rolle og muligheder i forhold til flygtningebørn samt medarbejdere (BUF). Temadag i marts omhandler blandt andet lærere og pædagogers rolle ift. flygtningebørn. 9 Mange professionelle omkring familien Familiens samlede kontakt med sagsbehandlere, lærere, pædagoger mv. kan være meget stort. Fx kan skolebørn gå på tre forskellige skoler. 10 Foreninger og frivillige Der er som udgangspunkt mange lokale kræfter, der ønsker at gøre en indsats for at inkludere flygtninge i de 7 Mange professionelle omkring familien Se punkt 8 Flygtninge indgår i overvejelser om segmenter og metoder i projektet Det samlende Borgerforløb (KUMIT) Foreninger og frivillige Foreninger inkluderer flygtninge Der er afholdt foreningsarrangement og udarbejdet oversigt over muligheder for flygtninge.

25 eksisterende netværk. Langt fra alle borgere organiserer sig klassisk foreningsstruktur. Det er en udfordring at koordinere den frivillige indsats inden for de eksisterende rammer. En strategisk satsning på at styrke det frivillige integrationsarbejde i de næste 1-2 år. Ressourcer/aktører: Frivilligkonsulent 18 midler til frivilligt socialt arbejde Frivilligcenteret Biblioteker og kulturinstitutioner Ny frivilligpolitik Dialog med frivillige Der er afholdt møder mellem Helsingør Kommune og hhv. Frivillignet, Venligboerne og Røde Kors. Fælles informations- og dialogmøder for frivillige på flygtningeområdet overvejes pt. Kontaktfamilier og -personer Frivillignet for Flygtninge (Dansk Flygtningehjælp) tilbyder kontaktpersoner/familier til nye flygtninge. I løbet af foråret forventes det, at Røde Kors tilbyder tilsvarende som en del af deres program, Venner Viser Vej. Frivillige i tilknytning til midl. indkvarteringer KUMIT og JU arbejder løbende på at koble frivillige til de midlertidige indkvarteringer. Fritidspas for voksne Børne- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget drøfter i marts om voksne flygtninge kan få fritidspas. (KUMIT) 11 Sundhed Sundhed a. Sundhedsplejersker Sundhedstjenesten yder i dag ordinær indsats til nyankomne familier (ingen særlig indsats). Det bør vurderes om nye familier skal have besøg af sundhedsplejerske. b. Samarbejde med frivillige Sundhedsplejersker på besøg (fx Frivillignet for Flygtninge Sprogcenter) med oplysning om sundhed i familien, tandpleje mv.) 8 a. Sundhedsplejersker Foreløbig igangsættes familiekonsulenter til nye familier. Det kan senere drøftes om familier skal have besøg af sundhedsplejerske (DS og BUF). b. Samarbejde med frivillige Frivillignet vil gerne afholde en familiedag med sundhedstjenesten og familiekonsulenter (KUMIT)

26 c. Uledsagede unge rygning, kost mv. En del af de unge lever relativt usundt, blandt andet på grund af sparsom økonomi. De er ikke vant til at lave mad selv og kan have fået en del dårlige vaner i forbindelse med flugten. d. Rygestop Oplysning om rygning/rygestop ved sundhedskonsulenter i samarbejde med IUklasser. c. Uledsagede unge rygning, kost mv I de handleplaner, der udarbejdes (servicelovens 140) for uledsagede unge, arbejdes der målrettet med de unges motion, mental sundhed og rygning (BUF). d. Rygestop Team Sundhed kan tilbyde rygestopvejledning inden for den eksisterende ramme. Ikke afprøvet (SO). NYT PUNKT: Helbredsmæssig undersøgelse: det er på landsplan meget ujævnt hvor stor en andel af flygtninge der tager imod tilbud om helbredsmæssig undersøgelse. Ministeriet for UIB har udsendt brev til alle praktiserende læger i december 2015 om den helbredsundersøgelse flygtninge skal tilbydes. Dette har været drøftet på et møde i Kontaktudvalget med de lokale, praktiserende læger. (SO) 12 Støttekontaktpersoner til uledsagede a. Støttekontaktpersoner Støttekontaktpersoner har blandt andet til opgave at hjælpe de unge uledsagede til et aktivt fritids- og ungdomsliv. Fokus på opgaver, kompetencer, samarbejde, kendskab til fritidstilbud. Er der fordele ved at ansætte interne støttekontaktpersoner? Uledsagede unge flygtninge (Punktet samler en række indsatser omkring uledsagede) a. Støttekontaktpersoner Familierådgivningen arbejder med kvalitetssikring af samarbejdet med støttekontaktpersoner, herunder beskrivelse af procedure. 9 b. Overgang ved 18 år

27 b. Overgang ved 18 år God overgang fra barn til voksen. Sikre kontinuitet; at støttekontaktperson evt. kan fortsætte som mentor, hvis den unge overgår til JU ved 18 år. Overgangsmøde ved 17½ år: Familierådgivningen, JU/Integration og UU Øresund mødes fremover til et møde, når den unge fylder 17½. NYE PUNKTER: a. Værger og MFI Familierådgivningen udpeger Midlertidige Forældremyndighedsindehavere (MFI) med hjælp fra Røde Kors. Disse kan udpeges som værger i Statsforvaltningen. b. Boligform Familierådgivningen udvælger i samarbejde med JU de boliger, der er velegnede til uledsagede. Målet er at flere unge bor sammen, så der kan være maksimalt tilsyn fra støttekontaktpersoner. Ansvarligt center: BUF 13 Ældre nyankomne flygtninge Der kommer enkelte flygtninge over 60 år. Ældre borgere, der er kommet som flygtninge optjener brøkpension. Flygtninge, der kommer til landet i pensionsalderen har ikke optjent retten til pension og vil derfor være på kontanthjælp derfor har de kontakt til JU/Integrationsteam. Ældre nyankomne flygtninge Visitation og Forebyggelse kan i forbindelse med projekt tilbyde forebyggende hjemmebesøg til nyankomne ældre flygtninge +60 år. JU og SO 10

28 Bilag: 2.2. Status budgetforliget på flygtningeområdet, notat fra JU.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 08. marts Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38206/16

29 Flygtningeområdet Indledning Det stigende antal flygtninge betyder stigende udgift for Helsingør Kommune. Stigningen i antallet af flygtninge medfører, at nogle af de eksisterende beskæftigelses- og uddannelsesindsatser skal videreføres eller gentænkes, og nye indsatser skal iværksættes. For at understøtte en vellykket integration er det afgørende, at de nytilkomne flygtninge får kontakt til arbejdsmarkedet og lærer dansk, kommer i god kontakt med skoler og daginstitutioner og bliver en aktiv del af kommunens kultur- og fritidsliv. Status på udviklingen i antallet Kommunens flygtningekvote for 2016 er fra Udlændingestyrelsen sat til 172 flygtninge. Kvoten blev senest ændring pr. 8. december 2015, hvor kommunens kvote blev hævet fra 144 til 172. Den nye kvote skyldes dels en ændring i beregningsmodellen, så blandt andet au pairs, forskere, arbejdstagere og studerende fra udlandet ikke længere tæller med i opgørelsen over kommunens udlændinge. Dermed vil fordelingsnøglen for, hvor mange flygtninge kommunen bør modtage, i højere grad afspejle den reelle integrationsopgave. Derudover skyldes ændringen, at der er sket en opjustering af landstallet for forventede flygtninge, der får opholdstilladelse i Landstallet er opjusteret fra til flygtninge. Helsingør Kommune har i 2015 registreret 119 nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge heraf 12 uledsagede flygtningebørn. Der er på nuværende tidspunkt 215 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge over 18 år, der modtager en løbende forsørgelsesydelse (kontanthjælp/integrationsydelse). Tallene er taget fra jobcenterets fagsystem, Opera, og er derfor ikke direkte sammenligneligt med tal fra Jobindsats. Virksomhedsrettede indsatser For at understøtte en vellykket integration er det blandt andet afgørende, at de nytilkomne flygtninge får kontakt til arbejdsmarkedet og lærer dansk hurtigst muligt. Begge indsatser skal i videst muligt ske parallelt, da det er vurderingen, at en tidlig kontakt til arbejdsmarkedet vil styrke flygtningenes danskkundskaber og bidrage til en vellykket integration. Virksomhedskonsulenter Byrådet bevilgede kr. til Center for Job og Uddannelse til ansættelse af en virksomhedskonsulent for at styrke den virksomhedsrettede indsats over for flygtninge. Center for Job og Uddannelse har i den forbindelse ansat en virksomhedskonsulent pr. 15. november 2015, der - sammen med Team Integrations anden virksomhedskonsulent - varetager den virksomhedsrettede indsats overfor flygtninge og familiesammenførte herunder primært skaber kontakt mellem virksomheder og teamets målgrupper med henblik på etablering af og efterfølgende opfølgning på virksomhedspraktik, løntilskud og ordinært arbejde. Virksomhedspraktik Jobcenteret ønsker, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge langt tidligere i deres integrationsforløb kommer ud på en dansk arbejdsplads enten i længerevarende virksomhedspraktikker,

30 såkaldte snusepraktikker (se afsnit om dette) eller i løntilskud. Jobcenteret tænker, at dette kan ske i de første måneder efter ankomsten til kommunen, selvom flygtningen eller den familiesammenførtes danskkundskaber på dette tidspunkt kan være meget begrænsede. Snusepraktik Center for Job og Uddannelse ønsker udover de ordinære virksomhedspraktikker at tilbyde tidlige snusepraktikker, mens flygtningenes danske sprog endnu er sparsomt. Formålet med en snusepraktik er et tidligt møde med dansk kultur og arbejdspladskultur sideløbende med danskundervisning på sprogskole. Snusepraktikkerne, der typisk vil have en varighed på 2 4 uger, er tænkt til at blive etableret på kommunens egne arbejdspladser. Snusepraktikker har været drøftet i Koncernledelsen 8. februar 2016, hvor det blev besluttet, at i første omgang skal snusepraktikkerne oprettes inden for kulturområdet, i Teknik, Miljø og Klima og i administrationen. Resultattilskud Når en flygtning eller familiesammenført kommer i ordinært arbejde, sparer Helsingør Kommune udgiften til den løbende forsørgelsesydelse. Derudover har kommunen derudover ret til et resultattilskud på kr. (2015-sats) pr. borger, når en flygtning eller familiesammenført omfattet af integrationsloven kommer i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse og har fastholdt dette i mindst seks måneder. Helsingør Kommune er også berettiget til resultattilskud, hvis en flygtning eller familiesammenført gennemfører en danskuddannelse. Resultattilskud modtaget i 2015 Det bemærkes, at de ovenstående resultattilskud er opgjort for alle personer under integrationsprogrammet. De nedenstående tal dækker derfor resultattilskud for både flygtninge, familiesammenførte og selvforsørgende under integrationsprogrammet. Resultattilskud Ordinært arbejde Ordinær uddannelse Bestået danskuddannelse Antal personer Beløb i alt Øvrige indsatser Familiekonsulenter Det er væsentligt, at familiens trivsel understøttes tidligt herunder at børnene inkluderes i det almindelige skole- og fritidsliv, og at familien knyttes til lokale netværk, mødregrupper mv. Familierne er typisk meget motiverede for at blive en del af det danske samfund, når de er kommet til Danmark. Derfor har Center for Job og Uddannelse i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler pr. 15. januar 2016 ansat to familiekonsulenter, der skal understøtte familiens samlede integration. Koncernledelsen har derudover besluttet at ansætte yderligere en familiekonsulent med forventet ansættelse pr. 1. april Familiekonsulenterne har til opgave at varetage en forebyggende indsats i forhold til familier med børn under 18 år. Opgaverne kan relatere sig til både dagtilbud, skole og fritidsliv. Familiekonsulenter kan sikre kontakt til fx sundhedsplejerske, tandlæge, frivilliggrupper mv.

31 Øvrig økonomi For økonomien på flygtningeområdet henvises til det vedlagte notat fra Center for Økonomi og Ejendomme, der blev forelagt for Økonomiudvalget i december Notatet skal opdateres i forbindelse med budgetrevisionen, da tallene er baseret på en forventet flygtningekvote for Helsingør Kommune på 144 i 2016 og ikke den senest udmeldte kvote på 172.

32 Bilag: 2.3. Økonomi flygtninge, ØE.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 08. marts Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38229/16

33 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade Helsingør Tlf Mob Dato Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat redegøres for Helsingør Kommunes samlede udgifter til flygtninge. Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Job og Uddannelse, Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn, Unge og Familier og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering kortlagt de kommunale indsatser i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge. Samlede vurdering Den samlede vurdering er at Helsingør Kommune i 2016 har nettoudgifter til flygtninge og familiesammenførte for kr. I forhold til det, der allerede er indarbejdet i budgettet for 2016, mangler der kr. Budgetgaranti Kommunerne bliver gennem budgetgarantien kompenseret under et for udgifter til integrationsydelse, danskuddannelse og aktivering. Endvidere indgår resultattilskuddet i opgørelsen af budgetgarantien. Ved en ændring af udgifterne til disse områder, vil kommunerne således blive kompenseret positivt eller negativt. Kompensationen fordeles via kommunernes bloktilskudsnøgle. Der er derfor risiko for at den enkelte kommunes udgifter ikke til fulde modsvares gennem budgetgarantien, såfremt kommunens andel af de samlede udgifter til ydelsen overstiger den gennemsnitlige kommunale udgift. Det er dog ikke muligt at dele budgetgarantien op således at kompensationen kan holdes op mod kommunens nettoudgifter til integrationsydelse, danskuddannelse og aktivering. Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud. Ydelser til flygtninge Hidtil har flygtninge, der er kommet til kommunen efter 1. september 2015, modtaget integrationsydelse, mens flygtninge, der er kommet til kommunen før 1. september 2015, har modtaget kontanthjælp. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2016, har regeringen indgået aftale med forligspartierne (Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) om at samtlige borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, omfattes af integrationsydelsen. 1

34 Således vil samtlige flygtninge fra 1. januar 2016 modtage integrationsydelse fremfor kontanthjælp. I Helsingør Kommune er der i budget 2016 budgetteret med at samtlige flygtninge vil modtage kontanthjælp. En nedsættelse af ydelsesniveauet vil gennem budgetgarantien blive fuldt af en tilsvarende nedsættelse af kompensationen under et. Tabel 1: Ydelsesudgifter til flygtninge på integrationsprogrammet kr. Sum Bruttoudgift Refusion Nettoudgift Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt I 2016 er der budgetteret med bruttoydelsesudgifter til flygtninge på det treårige integrationsprogram på kr. Center for Job og Uddannelse skønner at den gennemsnitlige refusionsprocent for ydelser til flygtninge på integrationsprogrammet i 2016 bliver på 28 pct., hvilker svarer til refusion på kr. Således er der budgetteret med nettoudgifter til ydelser til flygtninge på integrationsprogrammet for kr. i Integrationsprogrammet Integrationsprogrammet indeholder danskuddannelse og aktivering. Staten giver 50 pct. refusion inden for et rådighedsbeløb. For integrationsprogrammet er rådighedsbeløbet kr. pr. helårsperson, der har deltaget i en aktivitet. Desuden er danskuddannelse, aktivering og tolke i forbindelse med integrationsprogrammet dækket af budgetgarantien. Center for Job og Uddannelse forventer at have 300 flygtninge på Integrationsprogrammet i 2016, hvilket vil medføre udgifter for kr. i 2016, jf. tabel 2. Tabel 2: Øvrige udgifter under Integrationsprogrammet, som er dækket af budgetgarantien kr. Sum Danskuddannelse Refusion af danskuddannelse Aktiveringsudgifter Refusion af aktiveringsudgifter Resultattilskud Total Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt 2

35 Danskuddannelse Danskuddannelserne er grundlæggende uddannelser, hvor kursisterne lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk. Desuden undervises der i kultur og samfundsforhold i Danmark - herunder grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked, uddannelsestilbud og demokrati. Med den udmeldte flygtningekvote på 144 for 2016, de kendte priser og gennemførelsestider, vurderer Center for Job og Uddannelse, at Helsingør Kommune vil have bruttoudgifter for kr. og modtage refusion for kr., hvilket giver nettoudgifter til danskuddannelse i 2016 for kr. Aktiveringsudgifter Aktiveringsudgifterne bruges til at sikre flygtninge hurtig og fast tilknytning til arbejdsmarkedet. De bruges blandt andet til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, mentor, anden aktør og arbejdstøj til praktik. Center for Job og Uddannelse forventer at have bruttoudgifter for kr. og modtage refusion for kr., hvilket giver en nettoudgift på kr. Resultattilskud Staten giver resultattilskud til kommunerne ved bestået danskuddannelse og ved ordinær uddannelse eller ustøttet beskæftigelse i 6 måneder. For bestået danskuddannelse er resultattilskuddet kr. For ordinær uddannelse og ustøttet beskæftigelse i 6 måneder er resultattilskuddet kr. Det er muligt at hjemtage alle tre tilskud for samme person, blot kriterierne herfor alle er opfyldt. Center for Job og Uddannelse forventer resultattilskud for kr. i 2016, hvilket svarer til 17 resultattilskud for ustøttet beskæftigelse, 5 resultattilskud for ordinær uddannelse og 40 resultattilskud for bestået danskuddannelse. Budgetgaranti og integrationsprogram samlet Samlet har Helsingør Kommune jf. tabel 2 i 2016 nettoudgifter til de budgetgaranterede dele af Integrationsprogrammet for kr., som indgår i den samlede kompensation i budgetgarantien. Opgørelse af totale kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med flygtninge og familiesammenføringer Udover integrationsydelse, danskuddannelse og aktivering er der en række kommunale udgifter til modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte. I arbejdet med opgørelsen af Helsingør Kommunes flygtningeøkonomi i 2016, har Center for Økonomi og Ejendomme bearbejdet oplysninger om antallet af flygtninge og familiesammenførte, der pt. er i Helsingør Kommune, den forventede afgang fra kommunale særtilbud til flygtninge og familiesammenførte samt forventet tilgang hertil i I denne forbindelse, skal det understreges at der er usikkerhed forbundet med at opgøre indtægter og udgifter til flygtninge og familiesammenførte på denne måde. Det skyldes dels at der for en stor del af udgifterne i bogføringssammenhæng ikke skelnes mellem flygtninge/familiesammenførte og andre, som benytter kommunens tilbud. Dels 3

36 skyldes usikkerheden at det for flygtninge og familiesammenførte er vanskeligt at lave en prognose for til- og afgang fra kommunale tilbud. Tabel 3 viser den totale kommunale nettoudgift i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte i Helsingør Kommune i I tabel 3 indgår kun de udgifter, som alene relaterer sig til flygtninge og familiesammenførte på områder, som ikke er dækket af budgetgarantien. I Bruttoudgifter indgår samtlige udgifter til flygtninge og familiesammenførte i Center for Job og Uddannelse, Center for Dagtilbud og skoler og Center for Børn, Unge og Familier. Disse udgifter uddybes i tabel 3. I Refusioner og tilskud indgår samtlige grund- og resultattilskud samt refusioner for udgifter til indsatser overfor flygtninge. Disse uddybes ligeledes i tabel 3. Tabel 3: Totale nettoudgifter til flygtninge og familiesammenførte i kr. Sum Bruttoudgifter Ordinære tilskud Total Særtilskudspulje til investering og integration Kommunal egenfinansiering Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt Tabel 3 viser at Helsingør Kommune i 2016 samlet forventer at have bruttoudgifter til flygtninge og familiesammenførte for kr. og tilskud for kr. Samlet giver det en nettoudgift på kr. For delvist at kompensere kommunerne for udgifter til investering og integration i forbindelse med modtagelsen af flygtninge og familiesammenførte, har staten afsat en pulje på 350 mio. kr. Heraf modtager Helsingør Kommune kr. Når dette er medregnet, har Helsingør Kommune en egenfinansiering på kr. til flygtninge og familiesammenførte i Heraf er der allerede afsat budget på kr. i 2016, og der skal derfor umiddelbart tilføres yderligere kr. for at finansiere de forventede udgifter. Heraf kan kr. finansieres af indefrosne midler og overførsel af mindreforbrug. Herefter er der et yderligere finansieringsbehov på kr., jf. tabel 4. Udgifter og finansiering i 2016 Tabel 4 viser på baggrund af forventninger til antallet af flygtninge og familiesammenførte i 2016 forventningerne til udgifter og finansiering af flygtning og familiesammenførte i I tabel 4 indgår der kun udgifter, som alene relaterer sig til flygtninge og familiesammenførte i Kolonnen Budget 2016 viser de budgetterede indtægter og udgifter til flygtninge og familiesammenførte i Kolonnen Forventet regnskab 2016 viser med de nævnte usikkerheder, det på nuværende tidspunkt bedste bud på Helsingør Kommunes udgifter og indtægter til 4

37 flygtninge og familiesammenførte i Kolonnen Yderligere finansieringsbehov viser forskellen mellem Budget 2016 og Forventet regnskab Tabel 4: Udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte i kr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 Ydereligere finansieringsbehov Center for Job og Uddannelse, Integrationsprogram Hjælp til flytning af flygtninge Tolke Grundtilskud for voksne Center for Job og Uddannelse, Øvrige Administrativt personale Tandlægeudgifter til voksne Familiekonsulenter Midlertidig boligplacering (inkl. egenbetaling) Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Administration af bofællesskaber Center for Børn, Unge og Familier Støttepædagoger og startindsats i daginstitutioner til flygtningebørn under 6 år, som ikke er uledsagede Tandlægeudgifter til børn Tolke og administration Grundtilskud for uledsagede børn Center for Dagtilbud og Skoler Modtagerklasse De International Ungdomsklasser Sprogstøttekorpset Friplads i daginstitution, SFO og fritidsklub Kompetenceudviklinger af medarbejdere Tolke Grundtilskud for uledsagede børn Deltotal Bruttoudgifter Ordinære tilskud Kommunal egenfinansiering Særtilskud til investering og integration Øvrig finansiering Indefrosne midler hos Sprogstøttekorpset

38 Indefrosne midler hos Støttepædagogerne Overførsel af forventet mindreforbrug på midlertidig boligplacering i Sum Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt Center for Job og Uddannelse, Integrationsprogram Hjælp til flytning af flygtninge I forbindelse med at flygtninge flytter fra asylcenter til midlertidig boligplacering er der kommunale udgifter til flyttehjælp. Der har ikke tidligere har været lagt budget til hjælp til flytning af flygtninge. Udgiften vedrører flygtninges flytning fra asylcenteret til kommunen. Center for Job og Uddannelse forventer, at 144 flygtninge skal have hjælp til flytning i Ud fra det forventede forbrug på hjælp til flytning i 2015, forventer Center for Job og Uddannelse at udgifterne er på kr. i Tolke Center for Job og Uddannelse forventer at modtage grundtilskud for 300 flygtninge på integrationsprogrammet i Med det kendte tolkeforbrug og priser, forventer Center for Job og Uddannelse at bruge kr. mere på tolke til flygtninge, end budgetteret i Grundtilskud Kommunerne får tildelt et grundtilskud pr. flygtning på integrationsprogrammet på kr. pr. måned. Grundtilskuddet dækker ikke specifikke udgifter i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge, men skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte. Med forventningen om 300 flygtninge på integrationsprogrammet i 2016, bliver indtægten på kr. Center for Job og Uddannelse, Øvrige Administrativt personale Team Integration varetager den beskæftigelsesrettede indsats overfor flygtninge og andre personer, der er omfattet af det treårige integrationsprogram. Teamet varetager også en række opgaver i forbindelse med modtagelse af flygtninge og placering i midlertidige boliger. Det bemærkes, at disse opgaver er ganske omfangsrige, da der er mange praktiske forhold, der skal håndteres i forbindelse med modtagelse af flygtninge, der kommer fra asylcentrene. Teamet varetager pr. 26. november indsatsen overfor 215 personer, der modtager ydelse under integrationsprogrammet og 205 selvforsørgende under integrationsprogrammet (Kilde: KMP Opera). Team Integration bestod i starten af 2015 af tre personer. Dette har vist sig ikke at være tilstrækkeligt til at håndtere opgaven. Det administrative personale i teamet består pt. af fem jobkonsulenter, to administrative medarbejdere (den ene er ansat i fleksjob), to virksomhedskonsulenter samt en boligkoordinator. Opnormeringen er i 2015 dels finansieret af mindreforbrug fra andre områder i JU og dels af en andel af integrationstilskuddet. JU har ikke i 2016 ikke mulighed for at opretholde den nuværende bemanding, hvis der ikke tilføres yderligere finansiering. Samtidig vil det 6

Styrket indsats pa flygtningeomra det

Styrket indsats pa flygtningeomra det Styrket indsats pa flygtningeomra det Status februar/marts 2016 Indsats opgaven kort Status februar/marts 2016 1 Før ankomsten til Helsingør Kommune Før ankomsten til Helsingør Kommune a. Overføring af

Læs mere

Styrket indsats pa flygtningeomra det

Styrket indsats pa flygtningeomra det Styrket indsats pa flygtningeomra det Status februar/marts 2016 Indsats opgaven kort Status februar/marts 2016 1 Før ankomsten til Helsingør Kommune a. Overføring af viden fra asylcenter Udarbejde procedure:

Læs mere

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud.

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud. Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 09.11.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Onsdag den 28. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Notat. Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud.

Notat. Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud. Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 14.12.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Torsdag den 28. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Styrket indsats på flygtningeområdet

Styrket indsats på flygtningeområdet Styrket indsats på flygtningeområdet Status september 2016 1 Tværgående samarbejde Tilføjet august 2016 Helsingør Kommunes flygtningeindsats har i løbet af 2015 og 2016 bevæget sig fra at være relativt

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 20. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Villa Fem Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 28. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand)

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Begüm

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Snekkersten Idrætsanlæg, mødelokale Bemærkninger: OBS: Mødet holdes i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1 Medlemmer:

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 02. februar 2017 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Begüm Cakmak (Direkte valgt - orlov) Deltagere: Tawfik J. Tawfik

Læs mere

Helsingør Kommunes Flygtningeindsats

Helsingør Kommunes Flygtningeindsats Notat Center for Kultur Idræt og Byudvikling September 2015 Helsingør Kommunes Flygtningeindsats Kortlægning af opgaver, udfordringer og muligheder for en styrket indsats 1. Modtagelse og integration af

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Bemærkninger: Det Røde Værelse, Rådhuset Mødet holdes på Rådhuset, Stengade 59. Ring til Kit hvis døren

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 04. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: SSPK, Rønnebær Alle 170 Bemærkninger: BEMÆRK: Kl. 17: Besøg ved Klub Olivens sommerfest. Mødes ved P-plads,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 11. juni 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Sprogcenter Nordsjælland Bemærkninger: Medlemmer: Duygu Aydinoglu (Direkte valgt, fungerende formand) Tawfik

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet Afrapportering på integrationsområdet November 2017 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...4

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Modtagelse og integration af flygtninge beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015. Dato: Opgaven vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret

Læs mere

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1 NOTAT Flygtningeanalyse 2016-2017 3. udkast Dato: 18. august 2016 1. Resultat af analysen Analysen har til formål at afdække kommunens nettomerudgifter som følge af den aktuelle flygtningesituation. Som

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Torsdag den 08. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl.

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Merudgifter flygtningeområdet På flygtningekvoten for 2014 modtog Allerød

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 08.06.2016. Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge. At flytte

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Notat om økonomien vedrørende flygtninge NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 18-05-2016 16:15 Medborgerhuset sal C Afbud fra: Mia Scmidt, Jeanette Gammelgaard, Tina Borja, Kirsten Buur, Anahit Karapetian, Sevak Karapetian, Pia Møller, Haris

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 13. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Der er for Rudersdal Kommune udmeldt en foreløbig kvote for 2016 på 214 flygtninge.

Der er for Rudersdal Kommune udmeldt en foreløbig kvote for 2016 på 214 flygtninge. Status på flygtningeindsatsen, december 2015 I dette notat gives en status for Beskæftigelses flygtningeindsats pr. 1. december 2015. I 2014 og 2015 har kommunen modtaget i alt 258 flygtninge og familiesammenførte,

Læs mere

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. februar 2016 Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opsummering... 1 Forudsætninger i analysen... 2 Flygtningeudgifter

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående indsats i under integrationsloven Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter 2015 Ringsted Kommune Nørregade 100 Tlf. 57624000 Indhold Indledning... 2 Strategiske

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat : Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C)

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Torsdag den 08. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 20.30 Medlemmer:

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Årsmøde i socialrådgivernes integrationsfaggruppe 12. marts 2015 Chefkonsulent Birger Mortensen, KL bir@kl.dk 27-04-2015 1 Optakt: 2. halvdel

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling Halsnæs Kommunes integrationsstrategi Oktober 2016 Som forelagt til politisk behandling Indhold Introduktion... 3 Halsnæs Kommunes integrationsstrategi... 3 1 Bolig til den nytilkomne... 4 Overordnede

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune.

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. Punkt 15. Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. 2014-33610. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune selv varetager opgaven, til trods for

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge Punkt 3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge 2015-062390 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at Der igangsættes

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Referat af møde med kommunen. Til stede: Birgit Bagge, Chalotte Høgh, Kirsten B, Niels Erik. FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Dagsorden se nedenfor.

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-02-2017 16:15 Medborgerhuset, sal C Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger v./ Leif Sønderup Silkeborg Kommune 10. Juni 2016 Agenda 1. Integrationsstrategien 2016-2018 - En god start på et aktivt og indholdsrigt liv 2. Den aktuelle

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Notat Vedrørende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat Vedrørende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kontakt Rikke Abild Specialkonsulent rao@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 3278 Center for Arbejdsmarked horsholm.dk Beskæftigelsesindsatsen overfor flygtninge

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltning Initialer: RØI NOTATARK 26. april 2017 STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI 1.0. Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget vedtog d. 9. maj 2016

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere