REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGIONSRÅDET. Tirsdag den 25. oktober Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGIONSRÅDET. Tirsdag den 25. oktober 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr."

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 25. oktober 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Hanne Andersen Per Tærsbøl Finn Rudaizky Marianne Stendell Nina Berrig Danni Olsen Flemming Pless Lene Kaspersen Bent Larsen Thor Grønlykke Ole Søbæk Knud Andersen Per Seerup Knudsen Lise Müller Hans Andersen Maja Højgaard Nielsen Arly Eskildsen Birgit Tystrup Karin Dubin Steen Olesen Per Roswall Peter Kay Mortensen Birgitte Kjøller Pedersen Michael Lange Lise Rask Ellen Thrane Susanne Langer Lars Gaardhøj Allan Schneidermann Karin Helweg-Larsen Kirsten Lee Jannie Hjerpe Charlotte Fischer Andreas Røpke Abbas Razvi Fraværende Karin Dubin sag nr Birgitte Kjøller Pedersen stedfortræder Charlie Stjerneklar Zacher Tibu Finn Rudaizky stedfortræder Carl Christian Ebbesen Knud Andersen stedfortræder Ole Stark Hans Andersen stedfortræder Anne Ehrenreich Michael Lange stedfortræder Erik Sejersten 1

2 Indholdsfortegnelse 23. Medlemskab af det regionale samarbejdsudvalg vedrørende kiropraktisk behandling 96 2 Side 1. Politik for Sundhedsforskning Statusrapport for præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden 8 3. Analyse af ventetiden for skadepatienter Handlingsplaner for at nedbringe ventetid i akutmodtagelserne Liste over analysefelter og problemstillinger i forhold til ventetid og service i akutmodtagelser fra Kvalitetsudvalget og Serviceudvalget Oversigt over den offentlige indsats i henhold til jordforureningsloven samt resultat af offentlig kommentering Region Hovedstadens strategi for jordforurening - opfølgning i forhold til aktiviteterne i 2010 og prioritering af indsatsen i Fornyelse af kontrakter for den siddende patientbefordring Afrapportering fra Udvalg vedr. ulighed i sundhed vedrørende tolkebistand Ligestillingsredegørelse 2011 for Region Hovedstaden Evaluering og videreførsel af creodk Oprettelse af Gentofte HF som udbyder af hf-enkeltfag Lokalbanerne ombygning af cykelflexrum i Lokalbanens tog Bevilling af midler til erhvervsudvikling Særlig pulje til kulturarrangementer Helhedsplankonkurrencen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Udmøntning af pulje til bæredygtige, innovative løsninger på hospitalerne Energibesparende foranstaltninger Asbestsanering i bygning 05 (det tidligere børnehospital) på Glostrup Hospital Flytning og udvidelse af blodbanksfunktionen på Hvidovre Hospital Afhjælpning af vandskader på Hvidovre Hospital og andre hospitaler Forslag til mødeplan 2012 for forretningsudvalget, regionsrådet og de særlige midlertidige udvalg samt seminarer 93

3 24. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Lene Kaspersen (C) om patologi Henvendelse fra regionsrådsmedlem Lene Kaspersen (C) om ventetider på ambulancer Regionsrådsmedlem Hans Andersens (V) midlertidige fravær fordeling af poster Aftalesag (FORTROLIG) Udbudssag (FORTROLIG) Aftalesag (FORTROLIG) Regionsrådsmedlem Birgitte Kjøller Pedersens (F) midlertidige fravær fordeling af poster 112 3

4 Den 25. oktober 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 11. oktober 2011, sag nr. 2 SAG NR. 1 POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at forslag til Politik for Sundhedsforskning 2020 godkendes med henblik på at kunne sendes i høring, idet eventuelle relevante bidrag fra regeringsgrundlaget indarbejdes i høringsmaterialet. RESUME Regionsrådet besluttede på mødet den 16. november 2010, efter anbefaling fra Uddannelses- og forskningsudvalget, at der i 2011 skulle udarbejdes en revideret Politik for Sundhedsforskning. På den baggrund udarbejdede administrationen et oplæg til ramme for udarbejdelsen af den nye politik, som forretningsudvalget og regionsrådet godkendte på møderne henholdsvis den 15. marts og 22. marts Efter en omfattende dialogproces med interne og eksterne aktører foreligger nu et egentlig forslag til Politik for Sundhedsforskning 2020, hvor der er særligt fokus på at understøtte forskning af høj international standard samtidig med, at der sættes fokus på, hvordan en styrket indsats for implementering af ny forskningsviden kan bidrage til at løse de mere langsigtede strategiske udfordringer i sundhedsvæsenet. Udkast til Politik for Sundhedsforskning 2020 har været drøftet i Det Strategiske Forskningsråd den 16. september og efterfølgende skriftligt kommenteret af følgegruppen med direktionsmedlemmer fra virksomhederne. Bemærkninger fra Det Strategiske Forskningsråd og følgegruppen er indarbejdet i udkastet. Herudover har udkastet været forelagt Uddannelses- og forskningsudvalget den 1. oktober Udvalget anbefaler udkastet med enkelte justeringer, som er indarbejdet i bilaget. SAGSFREMSTILLING Med Politik for Sundhedsforskning 2007 har Region Hovedstaden sat fokus på at styrke forskningen inden for sundhedsvæsenet, primært ved at skabe bedre rammer. Med Politik for Sundhedsforskning 2020 lægges der op til en politik med særligt fokus på at understøtte forskning af høj international standard samtidig 4

5 med, at der sættes fokus på, hvordan en styrket indsats for implementering af ny forskningsviden kan bidrage til at løse de mere langsigtede strategiske udfordringer i sundhedsvæsenet. Politikken er udarbejdet efter, at regionsrådet på mødet den 16. november 2010 efter anbefaling fra Uddannelses- og forskningsudvalget besluttede, at der i 2011 skulle udarbejdes en revideret Politik for Sundhedsforskning. Administrationen udarbejdede efterfølgende en ramme for den nye politik, som forretningsudvalget og regionsrådet godkendte på møderne henholdsvis den 15. marts og 22. marts Efter en omfattende dialogproces med interne og eksterne aktører, blev der først udarbejdet en synopsis for politikken, som Uddannelses- og forskningsudvalget godkendte på deres møde den 31. august På baggrund af synopsis har administrationen udarbejdet vedlagte forslag til Politik for Sundhedsforskning Forslaget har været drøftet i Det Strategiske Forskningsråd den 16. september og efterfølgende skriftligt kommenteret af følgegruppen bestående af direktionsmedlemmer fra virksomhederne. Bemærkninger fra Det Strategiske Forskningsråd og følgegruppen er indarbejdet i det vedlagte forslag. Herudover har forslaget været forelagt Uddannelses- og forskningsudvalget den 1. oktober Udtalelse fra Uddannelses- og Forskningsudvalget Uddannelses- og Forskningsudvalget har på møde den 1. oktober 2011 behandlet et forslag til Region Hovedstadens nye Politik for Sundhedsforskning 2020, som udvalget i henhold til kommissoriet har arbejdet på at forberede, siden processen blev igangsat af regionsrådet den 16. november Forslaget er blevet til efter en ekstensiv og meget konstruktiv dialog med forskere og ledere i Region Hovedstaden, erhvervslivet, universiteter, relevante myndigheder og eksperter. Udvalget finder, at forslaget til den nye politik er en meget gennemarbejdet og ambitiøs politik, som forudsætter en tydelig prioritering af sundhedsforskning på alle niveauer i regionen. Udvalget fremsatte på mødet nogle konkrete ønsker til justeringer, som efterfølgende er indarbejdet i forslaget til Forretningsudvalget, og anbefaler herefter forslaget til Forretningsudvalget. Forslag til Politik for Sundhedsforskning 2020 Forslaget til Politik for Sundhedsforskning 2020 tager afsæt i Region Hovedstadens overordnede sundhedspolitiske vision og værdier, hvor målsætningen dels er et førende sundhedsvæsen med høj kvalitet og lige adgang til den nyeste og mest effektive behandling, dels at vi skal være blandt de førende storbyregioner i Europa inden for forskning og udvikling. Politik for Sundhedsforskning 2020 skal samtidig ses i tæt sammenhæng med vision og mål i de øvrige relevante politikker på områder, herunder især Hospitals- og Psykiatriplan

6 Forslag til vision for sundhedsforskning i Region Hovedstaden 2020 I Region Hovedstaden er en anerkendt og synlig sundhedsforskning af høj international kvalitet i tæt samspil med klinik, erhvervsliv og universiteter et væsentligt grundlag for et effektivt og fremtidssikret sundhedsvæsen, der generelt tilbyder sundhedsydelser af høj kvalitet og på udvalgte områder på højt internationalt niveau. Der lægges derfor op til en politik, hvor visionen understøttes af i alt seks temaer opdelt på henholdsvis strategiske indsatsområder og udvikling af rammebetingelser. De strategiske indsatser indeholder følgende temaer: Strategiske samarbejder og synliggørelse af regionens forskningsmiljøer, Samspil med erhvervslivet, Systematisk implementering af forskningsresultater. Udvikling af rammebetingelser indeholder følgende temaer: Forskningsledelse og forskningskompetencer, Samspil med uddannelsesinstitutionerne, Forskningsmiljøernes rammer. Under hvert tema er der opstillet et eller flere mål for 2020, som understøttes af en række succeskriterier, der sikrer mulighed for opfølgning. Under hvert tema angives endvidere en række initiativer, som vurderes relevante og nødvendige for at kunne realisere visionen frem mod Regionens mål og indsatser er generelt i god overensstemmelse med den nationale indsats, såsom anbefalingerne fra Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning (NSS). De konkrete indsatser er individuelle, men skal samtidig ses i sammenhæng, hvorfor nogle først vil kunne realiseres, når andre er gennemført. Samtidig lægges op til en dynamisk indsats, hvor regelmæssige evalueringer af indsatsen kan udløse behov for ændringer i politikken eller igangsættelse af nye initiativer. Implementering Der lægges op til, at Politik for Sundhedsforskning 2020 vil blive implementeret via to-årige handlingsplaner løbende frem mod 2020, og der fokuseres på implementering i tre niveauer det politiske, det ledelsesmæssige og det forskningsfaglige. På det politiske niveau vedtager forretningsudvalget og regionsrådet 2-årige handlingsplaner samt eventuelle ændringer i selve politikken På det ledelsesmæssige niveau foreslås etableret et forskningsansvarligt vicedirektørforum med den forskningsansvarlige koncerndirektør for bordenden. Vicedirektørforummet vil have det administrative ansvar for forskningen og for at følge implementeringen af politikken. Den nye foreslåede ledelsesstruktur fremgår af bilag 1 i politikken. 6

7 På det forskningsfaglige niveau inddrages forskerne løbende blandt andet via møder med forskere fra de lokale forskningsråd og særligt indbudte. Derudover afholdes en årlig forskningslederkonference med aktuelle debatemner m.m. Organisering og videre proces Udarbejdelse af politikken er politisk forankres i Uddannelses- og forskningsudvalget, som i henhold til udvalgets tillægskommissorium for 2011, skal forberede et forslag til den nye sundhedsforskningspolitik med henblik på vedtagelse i regionsrådet inden årets udgang. Umiddelbart efter behandling i regionsrådet den 25. oktober og med eventuelle justeringer sendes forslaget i en kort høring i 14 dage. Politikken forventes endelig godkendt i regionsrådet i december ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Hans Toft (C), Bent Larsen (V) og Karin Helweg-Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Birgitte Kjøller Pedersen (F), Finn Rudaizky (O), Knud Andersen (V), Hans Andersen (V) og Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til Politik for Sundhedsforskning 2020 efter behandling i UFO (FU) Sagsnr:

8 Den 25. oktober 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 11. oktober 2011, sag nr. 3 SAG NR. 2 STATUSRAPPORT FOR PRÆHOSPITAL INDSATS OG SUNDHEDSBE- REDSKAB I REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet tager statusrapporten til efterretning. RESUME Med udgangspunkt i rapporten Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden fra april 2008 og statusrapporten for 2010 Status på præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden som blev offentliggjort i marts 2011 har regionen gjort status på præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden fra januar til og med august Det er gjort for at holde fokus på at opfylde anbefalingerne fra rapporten fra 2008 og dermed sikre, at Region Hovedstaden leverer en relevant og sammenhængende præhospital indsats til borgerne på internationalt niveau. Rapporten indeholder en beskrivelse af aktiviteterne for de forskellige præhospitale funktioner og akutberedskabet, herunder regionens vagtcentral med visitation af sundhedsfaglige 112-opkald, regionens ambulancetjeneste, regionens akutlægebilerne, akutlægehelikopteren og regionens sygetransporttjeneste. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet tiltrådte den 5. februar 2008 Underudvalget for hospitalsstrukturs anbefalinger i rapporten Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden. Med udgangspunkt i rapporten og 2010-statusrapporten for området, har administrationen gjort status på området og udviklingen i første halvdel af 2011 og frem til august. Det er gjort for at holde fokus på at opfylde anbefalingerne fra rapporten og dermed sikre, at Region Hovedstaden leverer en relevant og sammenhængende præhospital indsats til borgerne i regionen og samtidig bidrager til en fortsat udvikling af området og på internationalt niveau. 8

9 Beskrivelse af aktiviteterne på det præhospitale område 2011 Der er frem til og med august i 2011 afviklet i alt knap opgaver af de præhospitale beredskaber samlet for regionen. Fordelingen på enheder fremgår af nedenstående tabel. Samlet kørselsaktivitet 2011 januar t.o.m august Akut ambulancekørsel Akutlægebil Planlagt ambulance Sygetransport I alt For patienttransport (ambulance og sygetransport) har der fra 2008 til 2010 været en jævn stigning i aktiviteter på 9.6 %. Denne stigning er ikke fortsat i første del af 2011, hvor det samlede antal opgaver er på samme niveau som i Dog er der sket en forskydning af opgaverne fra planlagte ambulancekørsler til akutte kørsler, som primært skyldes de kørsler, der bestilles af hospitalerne, de centrale visitationer og lægevagten. Årsagerne til det ændrede bestillingsmønster skyldes formentlig en ny organisering af sundhedsvæsenet med centrale visitationsfunktioner og samling af specialer og behandling. Udviklingen skal følges og årsagerne analyseres nærmere I forbindelse med dimensioneringen af ambulancetjenesten er målet, at tiden fra vagtcentralen modtager opgaven til en ambulance med udrykning er fremme hos borgeren højst må være 13 minutter i 90 % af tilfældene (responstid). Den mediane responstid i perioden januar til og med august 2011 varierer fra 5,43 min. til 6,51 min. for den samlede region, og tilsvarende fra 9,46 min. til 11,48 min. for 90 % af tilfældene. Det fremgår således af statusrapporten, at responstider for regionen samlet og for næsten alle enkelte planområder ligger under det tilstræbte mål (90 % indenfor 13 minutter). Samtidig ligger den mediane responstid, det vil sige hvornår halvdelen af ambulancerne er fremme, for hele regionen på den akutte kørsel med udrykning på omkring seks minutter, hvilket er de bedste tider i Danmark og formentlig også blandt de bedste i Europa. Regionens akutlægebiler er en vigtig del af regionens daglige beredskab. Regionen har fem akutlægebiler, hvoraf de tre er døgndækkende. Disse disponeres af regionens vagtcentral til alle akutte, ofte livstruende tilstande, hvor en tidlig avanceret behandling og lægelig vurdering skønnes at have betydning for patientens videre forløb. Akutlægebilernes aktivitet er stigende, hvilket skyldes, at de nu også varetager de interhospitale transporter af akutte og kritiske patienter. Dette sikrer, at overflytninger sker hurtigt og med rutineret personale samtidig med, at det enkelte hospital aflastes i den akutte situation. 9

10 Derudover råder regionen i fællesskab med Region Sjælland over en akutlægehelikopter, der finansieres af TrygFonden som et forsøgsprojekt. TrygFonden besluttede tidligere på året, at forlænge den sjællandske forsøgsordning med et halvt år. Ordningen fortsætter således foreløbigt frem til udgangen af april 2012, hvorefter der forventes stillingtagen til en national løsning. Aktivitet på vagtcentralen og det præhospitale administrative område 2011 var året hvor regionens vagtcentral i maj 2011 fik overdraget de sundhedsfaglige 112-opkald fra politiet og alarmcentralen i Storkøbenhavn således, at de nu besvares af sundhedsfagligt personale på regionens vagtcentral. Der er i gennemsnit 700 opgaver pr. døgn, hvoraf ca. 60 % vedrører akutte tilstande. Forberedelserne til modtagelse af de sundhedsfaglige 112-opkald har haft stor fokus i 2011, med bl.a. etablering af nye lokaler til vagtcentralen, ansættelse og uddannelse af nyt personale, samt indkøb af IT-systemer til sikring af disponering, kommunikation og relevant opfølgning. Opfølgning og læring har ligeledes været prioriteret i Patientsikkerhedsordningen med registrering af utilsigtede hændelser blev udvidet per 1. september 2010 til også at dække det præhospitale område. Der har frem til og med august 2011 på det præhospitale område været rapporteret 148 utilsigtede hændelser og iværksat to kerneårsagsanalyser med henblik på læring og udvikling. Regionen har frem til og med august 2011 modtaget 22 klager, der vedrører præhospital transport og sundhedsfaglig disponering på vagtcentralen. Samtidig er regionen i gang med forberedelserne til at skulle gennemgå akkreditering af det præhospitale område i maj Rapporten indeholder afslutningsvis en beskrivelse af arbejdet omkring sundhedsberedskabsplanlægning og særlige hændelser for regionens beredskab. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 10

11 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet forretningsudvalget samtidig indstiller til regionsrådet, at statusrapporten for den præhospitale indsats og sundhedsberedskab fremover udarbejdes én gang årligt. Hans Toft (C), Bent Larsen (V) og Karin Helweg-Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Birgitte Kjøller Pedersen (F), Finn Rudaizky (O), Knud Andersen (V), Hans Andersen (V) og Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Statusrapport for præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden oktober 2011 (FU) Sagsnr:

12 Den 25. oktober 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 11. oktober 2011, sag nr. 4 SAG NR. 3 ANALYSE AF VENTETIDEN FOR SKADEPATIENTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at analysen anvendes som grundlag for det videre arbejde i Service- og Kvalitetsudvalget om ventetid og service i de fælles akutmodtagelser og akutmodtagelserne, og 2. at regionsrådet forelægges en fornyet opgørelse af ventetider for skadepatienter i maj 2012 med henblik på, at vurdere om de iværksatte initiativer har haft effekt. RESUME Der er udarbejdet en analyse af henvendelserne og ventetiderne på de fælles akutmodtagelser og akutmodtagelserne i Region Hovedstaden med henblik på at kortlægge sammenhæng mellem behov og kapacitet, herunder spidsbelastningstidspunkter. For et resumé af analysen henvises til kapitel 1 Resumé og konklusion i analysen. SAGSFREMSTILLING Det er en sundhedspolitisk hensigtserklæring, at borgere i Region Hovedstaden, der har behov for hjælp på grund af sygdom og skader skal have let adgang til kompetent døgndækkende akutbetjening og øvrige relevante behandlingstilbud. Målet er at skabe tryghed; at sikre at ingen går forgæves og forkert samt at unødig ventetid undgås. Der er derfor udarbejdet en analyse af henvendelserne og ventetiderne på de fælles akutmodtagelser og akutmodtagelserne i Region Hovedstaden med henblik på at kortlægge sammenhæng mellem behov og kapacitet, herunder spidsbelastningstidspunkter. Analysen består af en hovedrapport og to bilag. Bilag 1 er den manuelle undersøgelse af ventetiden i perioden august (Herlev Hospital forskudt en uge med start den 24. august). Bilag 2 beskriver hospitalernes aktivitet og bemanding. 12

13 Undersøgelsen tager udgangspunkt i den gennemsnitlige ventetid, samt en uges manuelle registreringer af ventetiden opdelt på triagegrupper. Derudover beskriver analysen kapaciteten på akutmodtagelserne og de fælles akutmodtagelser, herunder organiseringen af arbejdet samt de bygningsmæssige forhold. Afslutningsvist beskriver analysen de initiativer, der er iværksat for at nedbringe tilfælde af urimelige ventetider. Ud fra en samlet vurdering af gennemsnitlige ventetider fra 2010 og 2011 og den udarbejdede ventetidsundersøgelse, som er opdelt i triagegrupper, er det vurderingen, at der i Region Hovedstaden generelt ikke er et sundhedsfagligt problem, da alle alvorligt syge og tilskadekomne behandles hurtigt. Ligeledes behandles langt de fleste patienter med mindre alvorlige skader inden for de fastsatte sundhedsfaglige tidsmål for behandling. Periodisk opstår der imidlertid spidsbelastninger. Undersøgelsen viser endvidere, at der samlet set er kommet et øget antal akutte patienter i regionens fælles akutmodtagelser. Det kan periodisk give anledning til øget ventetid for skadepatienterne i de fælles akutmodtagelser. Det har desuden vist sig, at der er forskellig praksis for, hvorledes de fælles akutmodtagelser og akutmodtagelserne opgør ventetid til behandling m.v. Administrationen og SFR for Præhospital og Akutmodtagelse er ved at udarbejde en ensartet praksis for registrering af ventetid fra ankomst til behandlingsstart. Hvis der fremadrettet skal kunne følges op på ventetider for skadepatienter fordelt på triagekategorier, er der imidlertid også behov for en mere ensartet anvendelse af triage som metode til vurdering og prioritering af de akutte patienter. Undersøgelsen bekræfter, at en stor andel af de registrerede skadepatienter vil få gavn af tilbuddet om sundhedsfaglig rådgivning om det rette behandlingstilbud ved etablering af sundhedstelefonen. Analysen viser endvidere, at alle hospitaler har tilrettelagt deres fremmødeplaner i de fælles akutmodtagelser og akutmodtagelser så de hen over døgnet er tilpasset i forhold til de tidsrum, hvor der er flest patienter. Fremmødeplanerne viser, hvor mange ansatte, der er ansat til skadeområdet i akutmodtagelserne og de fælles akutmodtagelser. Udover disse ansatte vil speciallæger fra akutmodtagelsen og de øvrige afdelinger deltage i behandlingen af patienter i skadesområdet. Det bør være et mål, at de enkelte hospitaler løbende gennemfører arbejdsgangsanalyser for at sikre, at behandlingen til stadighed udføres bedst og mest ressourceeffektivt. Der er endvidere behov for tydelige aftaler for tilkald af speciallæge fra andre afdelinger til vurdering og behandling af skadepatienter. Undersøgelsen viser, at de nuværende bygningsmæssige forhold på Bispebjerg, Herlev og Gentofte hospitaler influerer på ventetiden. 13

14 For et mere uddybende resumé af analysen henvises til kapitel 1 Resumé og konklusion i analysen. I forlængelse af undersøgelsen af ventetiden vil hospitalerne blive bedt om at gennemføre en audit af en række af de patientforløb, som ikke overholder de fastsatte sundhedsfaglige tidsmål med henblik på at få nærmere belyst hvorfor ventetid opstår. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Sagerne nr. 4, nr. 5 og nr. 6 blev behandlet under ét. Der var omdelt notat af 10. oktober 2011 om ventetider for skadepatienter i Region Hovedstaden, notat Fakta om Ventetid før behandling går i gang i Region Hovedstadens akutmodtagelse samt kopi af mail til Berlingske Tidende af 10. oktober Anbefales. Hans Toft (C), Bent Larsen (V) og Karin Helweg-Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Sagerne nr. 3, nr. 4 og nr. 5 blev behandlet under ét. Tiltrådt. Birgitte Kjøller Pedersen (F), Finn Rudaizky (O), Knud Andersen (V), Hans Andersen (V) og Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling. 14

15 Bilagsfortegnelse: 1. Analyse af ventetiden for skadepatienter Behov og kapacitet i de fælles akutmodtagelser og akutmodtagelserne, Region Hovedstaden september 2011 (FU) 2. Undersøgelse af ventetiden for skadepatienter, Enheden for Brugerundersøgelser, september 2011 (FU) 3. Bilag 2: Hospitalers aktivitet og bemanding (FU) 4. Notat af 10. oktober Ventetider for skadepatienter i Region Hovedstaden (FU) 5. Fakta om Ventetid før behandling går i gang i Region Hovedstadens akutmodtagelse (FU) 6. Mail af 10. oktober 2011 til Berlingske Tidende (FU) Sagsnr:

16 Den 25. oktober 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 11. oktober 2011, sag nr. 5 SAG NR. 4 HANDLINGSPLANER FOR AT NEDBRINGE VENTETID I AKUTMOD- TAGELSERNE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet tager orienteringen om de iværksatte initiativer til efterretning. RESUME Regionsrådet besluttede den 16. august 2011, at der skal iværksættes en række initiativer for at nedbringe tilfælde af urimeligt lange ventetider i akutmodtagelserne. Alle hospitaler er på den baggrund blevet bedt om at udarbejde handlingsplaner. Bornholms Hospital, Amager Hospital, Glostrup Hospital, Gentofte Hospital og Helsingør Hospital har dog ikke udarbejdet handlingsplaner, da de overholder de fastsatte tidsmål for ventetider fra triagering til behandling er begyndt. I stedet har flere af hospitalerne beskrevet den nuværende praksis. Handlingsplanerne omfatter reorganisering, kompetenceudvikling, ombygninger, elektroniske tavler, øget normering samt planer for træk på øvrige funktioner og personaleressourcer uden for akutmodtagelsen. Der er etableret øget ledelsesmæssigt fokus på ventetider i akutmodtagelserne. Status og fremdrift i forhold til de etablerede handlingsplaner bliver løbende drøftet på de enkelte hospitaler mellem direktionerne og de involverede afdelinger baseret på opgjorte ventetider. SAGSFREMSTILLING Indledning Regionsrådet besluttede den 16. august 2011, at der skal iværksættes en række initiativer for at nedbringe tilfælde af urimeligt lange ventetider i akutmodtagelserne. Alle hospitaler er med dette for øje blevet bedt om at udarbejde hurtigtvirkende handlingsplaner. Nogle planer er iværksat for egne midler, mens andre initiativer på akuthospitalerne iværksættes for de bevilgede 2,4 mio. kr. per akuthospital. 16

17 Handlingsplanerne omfatter reorganisering, kompetenceudvikling, ombygninger, elektroniske tavler, øget normering samt planer for træk på øvrige funktioner og personaleressourcer uden for akutmodtagelsen. Hospitalerne er blevet bedt om at meddele handleplaner i forlængelse af allerede iværksatte initiativer. Der er således ikke tale om en komplet oversigt for hver enkelt hospitals organisering og handlingsplaner for arbejdet i akutmodtagelsen. Hvad der er nyt initiativ på et hospital kan være en allerede etableret handlingsplan på et andet hospital. Bornholms Hospital, Amager Hospital, Glostrup Hospital, Gentofte Hospital og Helsingør Hospital har ikke udarbejdet handlingsplaner for at nedbringe urimeligt lange ventetider, da de overholder de fastsatte tidsmål for ventetider fra triagering til behandling er begyndt. Amager, Glostrup, Gentofte og Helsingør hospitaler har beskrevet nuværende praksis. Reorganisering Reorganisering betyder, at hele personalet bliver integreret arbejdsmæssigt og fysisk. Det giver øget fleksibilitet og bedre brug af de kompetencer, der er til stede i alle vagter. Bispebjerg Hospital er ved at analysere patientfordeling for at kunne beslutte tiltag med størst effekt. På akuthospitalerne er læge- og plejenormeringen øget, og der er planer om at udvide yderligere. Indsatsen omfatter: Triagering, hurtigere klassifikation ved ankomst Flowmasterfunktion Fast Track Tværfaglige teams Det er især på disse områder, at akuthospitalerne anvender de tildelte ressourcer. Triagering Det er vigtigt at foretage en hurtig og konkret klassificering af patienterne, når de ankommer til hospitalet. På alle hospitaler er det en sygeplejerske, der modtager og triagerer patienterne. Bispebjerg Hospital har planer om at supplere med en sekretær, som samtidig opretter patienten elektronisk og bestiller supplerende undersøgelser. Målet er at styrke teamfølelsen og medvirke til opgaveglidning, som skaber øget effektivitet. Flowmasterfunktion Der pågår aktuelt et arbejde med at sikre flowmasterfunktionen. Flowmasteren har ansvar for at sikre hurtige og smidige patientforløb i akutmodtagelsen. Udover at sikre flowet har flowmasteren kliniske opgaver med behandling af skadepatienter. Det skal være en læge med mellemvagtskompetence, der opholder sig i akutmodtagelsen hele tiden. På Herlev Hospital vil der blive ansat en speciallæge i ortopædkirurgi som flowmaster i dagtid. Når speciallægen ikke er til stede, vil der være en erfaren læge fra 17

18 ortopædkirurgisk afdeling være flowansvarlig. Det vil også øge uddannelsesintensiteten for de yngre læger i akutmodtagelsen og sikre, at erfarne læger får deres daglige arbejdsdag i akutmodtagelsen. Bispebjerg Hospital har ansat projektleder til at understøtte flowprojekter i akutmodtagelsen. Hillerød Hospital har ansat akutoverlæger i dagtid til at varetage denne funktion og der bliver etableret en medicinske bagvagt i akutmodtagelsen hele døgnet, som får funktion af flowmaster udenfor dagtid. Fast track Fast Track er hovedsagelig for patienter, hvis behandlingsbehov ikke er livstruende. Det gælder f.eks. patienter med forvridninger forstuvninger, brud, småskrammer, sår og andre almene problemstillinger. Det er typisk patienter i triagekategorien blå forløb. Fast Track består typisk af et selvstændigt team, der fungerer uafhængig af den øvrige aktivitet i akutmodtagelsen. Teamet er sammensat af erfarne læger og behandlersygeplejersker enkelte hospitaler også med lægesekretærer, og der er større bemanding i travle perioder. Det er hensigten, at en behandlersygeplejerske selvstændigt skal stå for diagnosticering, behandling og hjemsendelse af patienter med småskader i tæt kontakt med en læge. Derved bliver det muligt at starte behandling allerede ved patientens ankomst. Fast Track er etableret på Hvidovre Hospital, Amager Hospital, Glostrup Hospital, Gentofte Hospital og Frederikssund Hospital, mens der er planer om at etablere det på Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Hillerød Hospital, Helsingør Hospital og Herlev Hospital inden udgangen af På Hvidovre Hospital udvides med et ekstra konsulenthold i vagten Tværfaglige teams Det planlægges flere steder at omorganisere de fælles akutmodtagelser ved at danne tværfaglige teams. Hvidovre Hospital har et medicinsk team til patienter med f.eks. åndenød eller brystsmerter, og et kirurgisk team til patienter med f.eks. uafklarede mavesmerter. På Hillerød Hospital opnormeres med speciallæger i ortopædkirurgi i dagvagt, og der er særligt patientforløbsprogram for patienter med bylder. Flere af hospitalerne med akutmodtagelser organiseret under medicinsk ledelse har allokeret erfarne skadelæger med kirurgiske kompetencer til akutmodtagelsen. Det er f.eks. sket på Glostrup Hospital og Frederikssund Hospital. 18

19 Kompetenceudvikling I akutmodtagelserne er planlagt kompetenceudvikling: Uddannelse af behandlersygeplejersker, Uddannelse af akutsygeplejersker, Styrke uddannelsen af yngre læger i akutmodtagelsen, Uddannelse af læger i ALS (advanced life support). Alle hospitaler har fokus på at kompetenceudvikle sygeplejersker og læger. Behandlersygeplejersker er helt nødvendigt for at kunne etablere og fastholde et koncept med fast track og tværfaglige teams. En behandlersygeplejerske kan iværksætte blodprøvetagning, røntgenfotografering, EKG-undersøgelser mv. for at kvalificere triagen. Uddannelsesintensiteten overfor yngre læger bliver styrket ved at øge tilstedeværelsen af speciallæger i akutmodtagelsen. De vil udover behandlingsopgaver også få ansvar for at uddanne yngre læger. Der er i regi af Danske Regioner udarbejdet retningslinjer for fællesregionale uddannelser af akutsygepleje og akutlæger. Hospitalerne vil få mulighed for at anvende disse kurser, når de er etableret. Ombygninger På akuthospitalerne udføres de akutte behandlinger i dag i snævre fysiske rammer, hvilket skaber vanskelige arbejdsgange for personalet. Akutmodtagelserne på disse hospitaler indgår som delprojekt i kvalitetsfondsprojekterne. Der vil derfor gå flere år før de fysiske forhold bliver indrettet efter det nye koncept, som en akutmodtagelse er og med den kapacitet, der er behov for i den nye hospitalsstruktur. Som følge heraf indeholder handlingsplanerne i flere tilfælde ombygninger, således at der kan inddrages lokaler fra andre funktioner på hospitalerne til eksempelvis behandlerrum og observationspladser. På Herlev Hospital og Hillerød Hospital forventes ombygningerne at være færdige i december Ombygningerne er imidlertid ikke tilstrækkelige til at skabe optimale rammer og logistik til at håndtere det forventede øgede antal patienter. De fysiske rammer på Bispebjerg Hospital understøtter ikke det fremtidige koncept for Fælles Akutmodtagelse med én indgang. Dette kan først implementeres ved det planlagte nybyggeri. Elektroniske tavler De nye emergency-tavler vil forbedre overblikket over patientforløbene og konkret informere om, hvor den enkelte patient befinder sig i sit udredningsforløb. Disse tavler er indført på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Hillerød Hospital. På Bispebjerg Hospital forventes det indført i november

20 Bistand fra andre afdelinger Læger fra andre afdelinger tilkaldes ved behov. Der planlægges med, at afdelingsledelser skal prioritere betydningen af hurtig respons ved tilkald fra akutmodtagelsen, og der etableres særlige procedurer for tilkald af læger kombineret med deciderede fremmødeplaner under spidsbelastninger. Målet er at styrke skadebehandlingen ved at tilføre flere lægeressourcer. Det er beskrevet i handleplanerne for Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, Hillerød Hospital (også for lægesekretærhjælp), Glostrup Hospital, Gentofte Hospital, Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital. Lægevagten Lægevagten, som varetages af de praktiserende læger, er ved at indgå samarbejdsaftaler med 10 hospitaler, dvs. eksklusiv Rigshospitalet og Bornholms Hospital. Udgangspunktet for samarbejdsaftalerne er, at Lægevagten og Akutmodtagelsen er 2 adskilte enheder med hver sin visitation. Samarbejdet centrerer om følgende: Hvis triagesygeplejersken skønner, at en patienter vil være bedre hjulpet i Lægevagten, og der er lang ventetid i Akutmodtagelsen, vil patienten blive tilbudt mulighed for at ringe til Lægevagtens telefonvisitation, uden om den almindelige telefonkø i Lægevagten. Såfremt en vagtlæge skønner, at en patient skal videre til behandling i Akutmodtagelsen, kontakter vagtlægen triagesygeplejersken med angivelse af problemstilling, hvorefter patienten selv henvender sig i Akutmodtagelsen. Akut indlæggelse af patienter fra Lægevagten til Akutmodtagelsen foregår via Central Visitation. I tilfælde, hvor Lægevagten har en patient i konsultationen, med svær akut sygdom visiteres patienten til akut indlæggelse i Akutmodtagelsen. Ved hjertestop i Lægevagten tilkalder Lægevagten hjertestopteamet. Skærpet fokus på ventetider Der er etableret øget ledelsesmæssigt fokus på ventetider i akutmodtagelserne. Status og fremdrift i forhold til de etablerede handlingsplaner bliver løbende drøftet på de enkelte hospitaler mellem direktionerne og de involverede afdelinger baseret på opgjorte ventetider. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 20

21 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Sagerne nr. 4, nr. 5 og nr. 6 blev behandlet under ét. Anbefales. Hans Toft (C), Bent Larsen (V) og Karin Helweg-Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Sagerne nr. 3, nr. 4 og nr. 5 blev behandlet under ét. Tiltrådt. Birgitte Kjøller Pedersen (F), Finn Rudaizky (O), Knud Andersen (V), Hans Andersen (V) og Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Besvarelse fra Amager Hospital vedrørende ventetid for skadepatienter i akutmodtagelsen, Amager Hospital (FU) 2. Handlingsplan for nedbringelse af lang ventetid i den fælles akutmodtagelse Bispebjerg Hospital (FU) 3. Ventetider i skadestuen, Frederiksberg Hospital (FU) 4. Vedrørende handlingsplan for nedbringelse af ventetid i Akutmodtagelsen, Frederikssund Hospital (FU) 5. Besvarelse fra Gentofte Hospital vedrørende ventetid i akutmodtagelserne, Gentofte Hospital (FU) 6. Besvarelse fra Glostrup Hospital vedrørende ventetid i akutmodtagelsen på Glostrup Hospital (FU) 7. Besvarelse fra Helsingør Hospital vedr. ventetid i Akutmodtagelsen (FU) 8. Herlev Hospitals handlingsplan for nedbringelse af urimelig lang ventetid i fælles Akutmod tagelsen (FU) 9. Handlingsplan for nedbringelse af ventetid i akutmodtagelse, Hillerød Hospital (FU) 10. Handlingsplan for nedbringelse af urimelig lang ventetid i den fælles akutmodtagelser og akutmodtagelserne, Hvidovre Hospital (FU) Sagsnr:

22 Den 25. oktober 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 11. oktober 2011, sag nr. 6 SAG NR. 5 LISTE OVER ANALYSEFELTER OG PROBLEMSTILLINGER I FOR- HOLD TIL VENTETID OG SERVICE I AKUTMODTAGELSER FRA KVALITETSUDVALGET OG SERVICEUDVALGET ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender listen over analysefelter og problemstillinger, der bør afdækkes nærmere i forbindelse med ventetid og service i fælles akutmodtagelser og akutmodtagelser, 2. at regionsrådet godkender listen over analysefelter og problemstillinger, der bør undersøges nærmere for at afdække praksissektorens tilgængelighed og inddragelse i den akutte indsats og dettes betydning for presset på kapaciteten i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, og 3. at arbejdet med listens emner og temaer søges indarbejdet i kommissorierne for de særlige politiske udvalg i RESUME Regionsrådet behandlede på sit møde den 16. august 2011 en sag om akutmodtagelser og ventetider, og besluttede at iværksætte initiativer her og nu, ligesom regionsrådet også besluttede at påbegynde politisk kulegravning med henblik på mere langsigtede løsninger. Regionsrådet anmodede på baggrund heraf henholdsvis Kvalitetsudvalget og Serviceudvalget sidstnævnte med inddragelse af de politiske medlemmer fra Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis - om at udarbejde en liste med analysefelter og problemstillinger, der bør afdækkes nærmere i forbindelse med ventetid og service i akutmodtagelser. Kvalitetsudvalget har således udarbejdet en liste med analysefelter og problemstillinger, der bør afdækkes inden for temaerne ventetid, visitation og arbejdstilrettelæggelse samt service og kommunikation. Serviceudvalget har med inddragelse af de politiske medlemmer fra Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis drøftet fire temaer, der bør afdækkes nærmere: akut tilgængelighed (patienters adgang til lægehjælp ved akut opstået behov), telefonisk tilgængelighed, elektronisk tilgængelighed og fysisk tilgængelighed. 22

23 Fælles for udvalgene er en anbefaling af, at alle løsninger skal ses i sammenhæng med sundhedstelefonen, og at der bør gennemføres en analyse af årsagerne til, at patienter med ikke akutte problemstillinger henvender sig i akutmodtagelsen frem for at gå til egen læge. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet behandlede på sit møde den 16. august 2011 en sag om akutmodtagelser og ventetider og besluttede at iværksætte initiativer her og nu, ligesom regionsrådet også besluttede at påbegynde politisk kulegravning med henblik på mere langsigtede løsninger. Regionsrådet anmodede på baggrund heraf, Kvalitetsudvalget om at udarbejde en liste med analysefelter og problemstillinger, der bør afdækkes nærmere i forbindelse med ventetid og service i fælles akutmodtagelser og akutmodtagelser med henblik på, at der kan opstilles servicemål på området. Regionsrådet anmodede samtidig, med henblik på at borgerne skal kunne ringe og få adgang til behandling af akutte små skader på hverdage i almen praksis, at anmode Serviceudvalget om med inddragelse af de politiske medlemmer af Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis at udarbejde en liste over analysefelter og problemstillinger. Analysen skal afdække praksissektorens tilgængelighed og inddragelse i den akutte indsats og dettes betydning for presset på kapaciteten i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser. Fælles for udvalgene er en anbefaling af, at alle løsninger skal ses i sammenhæng med sundhedstelefonen, og at der bør gennemføres en analyse af årsagerne til, at patienter med ikke akutte problemstillinger henvender sig i akutmodtagelsen frem for at gå til egen læge. Kvalitetsudvalgets liste over analysefelter og problemstillinger i forhold til ventetid og service i akutmodtagelser Kvalitetsudvalget har udarbejdet nedenstående liste over analysefelter og problemstillinger, der bør afdækkes nærmere i forbindelse med ventetid og service i fælles akutmodtagelser og akutmodtagelser. Ventetid Der skal være en ensartet registrering af ventetid på alle akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, som muliggør en sammenligning på tværs af hospitaler, Den iværksatte undersøgelse af ventetiderne bør suppleres med en opgørelse af antallet af patienter, der behandles på akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser pr. døgn, eksempelvis opgjort månedsvis, 23

24 I Region Midt har der været telefonvisitation til skadestuer og akutklinikker i længere tid. Resultaterne herfra viser, at systemet giver lavere ventetid på hospitalerne, idet patienternes ventetid starter efter kontakten med telefonvisitationen. Omkring 30 % af henvendelserne til skadestuer og akutklinikker foregår dog uden forudgående telefonvisitation. I en analyse af området i Region Hovedstaden bør erfaringerne fra Region Midt inddrages. Visitation og arbejdstilrettelæggelse De sundhedsfaglige kriterier for triage og visitation skal være ens på alle regionens hospitaler. Det bør undersøges, om de nuværende kriterier er hensigtsmæssige i forhold til på en fagligt forsvarlig måde at understøtte kort ventetid, Arbejdstilrettelæggelsen på akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser bør analyseres med henblik på at reducere spildtid, fx ventetid på undersøgelser, prøvesvar eller tilsyn, herunder skal metoder og erfaringer fra LEAN indgå, Hensigtsmæssig indretning af de fysiske rammer i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser bør indgå i analysen, Konkrete eksempler på meget lange ventetider bør analyseres nærmere for at identificere kerneårsagerne hertil, Det bør undersøges om etableringen af et fast track til småskader, der behandles i den rækkefølge de ankommer, medfører øget ventetid for de øvrige patienter med mere alvorlige skader, Det overordnede økonomiske rationale ved at ikke akutte tilfælde og småskader henvises til behandling hos praktiserende læge frem for at blive behandlet af en behandlersygeplejerske på hospitalet bør undersøges, Der bør gennemføres en analyse af årsagerne til, at patienter med ikke akutte problemstillinger henvender sig i akutmodtagelsen frem for at gå til egen læge. Analysen kan gennemføres som et pilotprojekt på en fælles akutmodtagelse. Service og kommunikation Patienttilfredsheden i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser bør undersøges. I den forbindelse bør der uddrages læring fra patientklager og serviceklager, Erfaringer med hensigtsmæssig kommunikation omkring ventetid bør undersøges. Herunder bør erfaringer med tekniske hjælpemidler som fx sms eller personsøgere undersøges, Muligheder for og erfaringer med anvendelse af frivillige til at udføre serviceopgaver i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser bør undersøges. Serviceudvalgets liste over analysefelter og problemstillinger for praksissektorens tilgængelighed og inddragelse i den akutte indsats Serviceudvalget har på et fælles møde den 5. oktober 2011 med de politiske medlemmer af Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis med udgangspunkt i skema 24

25 om eksisterende og yderligere data vedr. tilgængelighed i almen praksis (bilag 1) drøftet nedenstående fire temaer, der bør undersøges nærmere for at afdække praksissektorens tilgængelighed og inddragelse i den akutte indsats og dettes betydning for presset på kapaciteten i akutmodtagelserne og fælles akutmodtagelser. Der var på mødet samtidig enighed om, at det er vigtigt at begrænse de nævnte undersøgelsers omfang og omkostningerne herved mest muligt. Akut tilgængelighed Det anbefales, at der foretages en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere (selvhenvendere) på skadestuerne på hverdage i perioden kl. 8 til kl. 22 med henblik på belysning af årsagen til, at de har fravalgt egen læge, Det anbefales, at der er behov for en undersøgelse af de alment praktiserende læger, der viser patienttilfredsheden med den akutte lægebetjening både i relation til sygdomsgrupper, geografisk variation samt klinikstørrelsens betydning, herunder anvendelse af klinikpersonale. Spørgeskemaet skal desuden afdække antal og årsager til henvisning af akutte patienter til skadestuerne. Spørgeskemaundersøgelsen udføres primo 2012, Det anbefales at tage udgangspunkt i Dansk Selskab for Almen Medicins kliniske vejledning, der udkommer inden årets udgang. Telefonisk tilgængelighed Det anbefales, at resultatet fra undersøgelse på dette område, som er under udarbejdelse med henblik på fremlæggelse for samarbejdsudvalget ultimo 2011, inddrages i det videre arbejde, Det anbefales desuden at supplere undersøgelsen med en henvendelse til klinikker om tekniske/organisatoriske løsninger som fx ip-telefoni, vagtringe, etc., Det anbefales herudover at supplere undersøgelsen med stikprøveundersøgelser via opringning til forskellige praksistyper fordelt ud over regionen. Elektronisk tilgængelighed Det, anbefales, at der foretages en undersøgelse om den elektroniske tilgængelighed ved indhentning af data fra afregningssystemet, der belyser udviklingen på området, herunder evt. geografiske forskelle samt forskelle mellem praksistyper. Fysisk tilgængelighed Det anbefales, at der udsendes et skema (bilag 2) til belysning af handicaptilgængelighed, der anvendes i relation til flytning og etablering af nye kapaciteter indenfor de forskellige ydergrupper. Skemaet belyser adgangsforhold, toiletfaciliteter og parkeringsforhold mhp. at sikre overholdelse af gældende lovgivning, 25

26 Det anbefales at udsende skemaet til klinikkerne sammen med spørgeskemaet til belysning af den akutte tilgængelighed. Ved belysning af ovenstående temaer skabes mulighed for afklaring af både lægers og borgeres adfærd, hvorved en efterfølgende indsats kan blive mere målrettet og dermed få større effekt. Der var på mødet den 5. oktober 2011 mellem Serviceudvalget og de politiske medlemmer af Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis endvidere enighed om at anbefale, at der i den planlagte kampagne for Sundhedstelefonen også fokuseres på borgernes mulighed for anvendelse af egen læge i dagtiden. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Sagerne nr. 4, nr. 5 og nr. 6 blev behandlet under ét. Anbefales, med tilføjelse af nyt punkt 4 i administrationens indstilling; at resultatet af analyserne forelægges så tilpas tidligt, at de kan indgå i den samlede opfølgning i maj måned Hans Toft (C), Bent Larsen (V) og Karin Helweg-Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Sagerne nr. 3, nr. 4 og nr. 5 blev behandlet under ét. Tiltrådt. Birgitte Kjøller Pedersen (F), Finn Rudaizky (O), Knud Andersen (V), Hans Andersen (V) og Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling. 26

27 Bilagsfortegnelse: 1. Skema om eksisterende og yderligere data vedr. tilgængelighed i almen praksis (FU) 2. Skema om tilgængelighed, herunder oplysninger om klinikkens indretning og adgangsforhold for handicappede (FU) Sagsnr:

28 Den 25. oktober 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 11. oktober 2011, sag nr. 7 SAG NR. 6 OVERSIGT OVER DEN OFFENTLIGE INDSATS I HENHOLD TIL JORDFORURENINGSLOVEN SAMT RESULTAT AF OFFENTLIG KOMMENTERING ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender vedlagte Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2011 og nærmeste år (bilag 1), og 2. at kommunerne svares i overensstemmelse med notat af 9. september 2011 (bilag 3). RESUME Regionens indberetning til Depotrådet om den offentlige indsats på jordforureningsområdet har været udsendt til offentlig kommentering, herunder til regionens kommuner. Syv kommuner har svaret, og kommentarerne fra de fleste kommuner relaterer sig til ønsker om, at Region Hovedstaden prioriterer en øget indsats i de pågældende kommuner højt. Da det er Region Hovedstadens strategi på jordforureningsområdet, at indsatsen først koncentreres om de væsentligste og bedste grundvandsressourcer i regionen, har de indkomne bemærkninger ikke givet anledning til ændring af regionens planlagte prioritering af indsatsen i de kommende år. SAGSFREMSTILLING Sagen vedrører regionens oversigt over den offentlige indsats for 2011 og nærmest kommende år. Oversigten forelægges regionsrådet til endelig godkendelse efter offentlighedsperiode i juni Forslag til oversigt over den offentlige indsats blev fremsendt til Depotrådet/miljøministeren indenfor den fastsatte frist den 1. maj 2011 med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse. Regionens forslag til skriftlig indberetning til Depotrådet/miljøministeren blev behandlet på regionsrådets møde den 26. april

29 Som en del af indberetningen indgik et forslag til oversigt over den offentlige indsats, som regionen skal udarbejde i henhold til jordforureningsloven. Oversigten indeholder oplysning om, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Offentligheden skal inddrages forud for udarbejdelse af den endelige oversigt. Offentligheden blev efterfølgende gennem annoncer i ugeaviser dækkende regionen opfordret til at kommentere forslaget. Opfordringen blev endvidere sendt direkte til kommunerne i regionen. Syv kommuner, men ingen private, fulgte opfordringen og er kommet med kommentarer til regionens forslag til offentlig indsats. Det er hovedsageligt kommunerne udenfor de højest prioriterede områder med særlige drikkevandsinteresser, der har fremsendt kommentarer. De indkomne kommentarer fra de syv kommuner er vedlagt som bilag sammen med administrationens bemærkninger til henvendelserne. Kommentarerne fra de fleste kommuner kan opsummeres til en kraftig anmodning om, at Region Hovedstaden opprioriterer indsatsen i de pågældende kommuner, som alle ligger indenfor området indenfor Motorring 4. Der lægges i administrationens notat op til, at flere af de modtagne kommentarer besvares med en orientering om, at det er Region Hovedstadens klare prioritering at anvende de midler, der er til rådighed, til afgrænsende undersøgelser og afværgeforanstaltninger indenfor de områder med særlige drikkevandsinteresser, hvor de største og mest værdifulde grundvandsressourcer er. Denne prioritering er i overensstemmelse med regionens strategi for jordforurening, som blev vedtaget af regionsrådet i november De indkomne kommentarer medfører derfor ikke, at grundlaget for prioriteringen af regionens indsats på jordforureningsområdet ændres for de nærmeste år. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 29

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014 Akutberedskabet Administrationen Telegrafvej 5 2750 Ballerup Opgang 2, 3. sal Telefon +45 38 69 80 00 Direkte 29997936 Mail akutberedskabet@regionh.dk Web www.regionh.dk/akut CVR/SE-nr: 29190623 Dato:.

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr.

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. Emne: bilag Den 13. december 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 6. december 2011, sag nr. 2 Forretningsudvalget den 13. december

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Et styrket sundhedsvæsen for os alle SF ønsker et styrket sundhedsvæsen for alle borgere. Det kræver ressourcer og nye måder

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013.

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013. Center for Sundhed splanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6015 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 14000323 Ref.: hasura Dato: 20. februar 2015 Kapacitetsudfordringer

Læs mere

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM DSS-seminar Onsdag d. 27. februar 2013 Michael Hansen-Nord Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Enstrenget og visiteret akutsystem

Enstrenget og visiteret akutsystem Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden August 2013 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Enstrenget og visiteret akutsystem Retningslinjer og principper August 2013 Enstrenget og visiteret

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET. Onsdag den 22. september 2010. Kl. 16.00. Oslobåden, Dampfærgevej, 2100 København Ø

D A G S O R D E N SERVICEUDVALGET. Onsdag den 22. september 2010. Kl. 16.00. Oslobåden, Dampfærgevej, 2100 København Ø D A G S O R D E N Onsdag den 22. september 2010 Kl. 16.00 Oslobåden, Dampfærgevej, 2100 København Ø Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene Kaspersen Lise Rask Per Roswall Steen Olesen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere