HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl i Traneparken, Beboerlokalet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet."

Transkript

1 HVALSØ BOLIGSELSKAB 24. februar 2014 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl i Traneparken, Beboerlokalet. Deltagere: Afbud: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Bettina Hinrichsen, Knud Petersen, Lena Monrad, Poul Christensen, Monika Busch, Thomas Fredsskov, Poul Reynolds. Bjarne Jensen. 1. Velkommen til Poul Christensen Poul Christensen, nyt medlem i bestyrelsen udpeget af Lejre kommune, bydes velkommen. 2. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 13. december Godkendelse af regnskaber for 2012/2013 Regnskabet for selskabet og alle afdelingerne blev godkendt. Betaling for renovation. Hvis en ejendomsfunktionær afleverer indsamlet affald fra afdelingen på genbrugspladsen, skal der betales for det. Hvis beboerne afleverer det selv, skal der ikke betales for det. Det mener bestyrelsen ikke er rimeligt, og derfor vil man gerne have taget den problemstilling op overfor kommunen. Regnskaber for selskabet og afdelingerne, skal godkendes af organisationsbestyrelsen. Regnskaberne for afdelingerne er enten godkendt på de respektive beboermøder eller af afdelingsbestyrelsen. Årsberetning er optrykt i regnskabet. Regnskab 2012/2013 for Hvalsø Boligselskab. Afd Hvalsø 1: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afd Traneparken: Regnskabet er godkendt af afdelingsmødet den Afd Vangkildegård: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den Afd Laurbærhaven: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den Afd Brune Banke: Regnskabet godkendt af afdelingsmødet den Afd Granhaven: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den Afd Såbyhus: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den Afd Peders Gård: Regnskabet er ikke godkendt, da der ikke er en afdelingsbestyrelse. Afd Elmevej: Regnskabet er ikke godkendt, da der ikke er en afdelingsbestyrelse. Afd Horseager: Regnskabet er ikke godkendt, da der ikke er en afdelingsbestyrelse. De samlede regnskaber 2012/2013 er udsendt inden mødet. 1

2 4. Revisionsprotokol. Godkendt og underskrevet. Revisionsprotokollatet, side er placeret bagest i det udsendte regnskab 2012/2013. Skal godkendes og underskrives af bestyrelsen. 5. Evt. køb af Kløvermarken i Hvalsø Bestyrelsen beslutter at følge administrationens indstilling. Der afgives ikke købstilbud. Formanden og administrationen har besigtiget afdelingen sammen med ejendomsmægleren. Der er udarbejdet et notat fra besigtigelsen. Administrationen har efterfølgende foretaget en gennemgang af ejendommens dokumenter og undersøgt finansieringsmuligheder. Det er administrationens opfattelse, at: den udbudte pris er for høj ejendommens overskud er for lavt til at finansiere et køb det er ikke muligt at lånefinansiere det fulde beløb det er ikke umiddelbart muligt at hæve lejen så købet kan finansieres der verserer et stort antal sager vedr. lejeregulering ved huslejenævnet de eksisterende lejekontrakter i afdelingen er så komplicerede, at det kræver ekstern advokatbistand at administrere. På ovennævnte baggrund kan administrationen ikke anbefale et køb af ejendommen. 6. Salg af Horseager. Bestyrelsen giver administrationen mandat til at forhandle salget på plads til den tilbudte pris. På repræsentantskabsmødet i Hvalsø Boligselskab den 21. maj 2012 fik bestyrelsen bemyndigelse til at sælge afd , Horseager. Der foreligger nu et konkret købstilbud på kr , som administrationen anmoder bestyrelsen om at godkende, og give administrationen mandat til at forhandle på plads. 7. Repræsentantskabsmødet torsdag den 6. marts 2014 kl. 19 i Brune Banke, beboerhuset. Gennemgang af mødets dagsorden og planlægning af mødet. Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Forslag til dirigent: Bettina Hinrichsen. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 2013, herunder om forretningsførelsen. 3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2012/2013 for afdelingerne og Hvalsø Boligselskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet skal være indsendt til bestyrelsen senest den 20. marts 2014, jf. vedtægternes 9. 2

3 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til organisationsbestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Troels B. Andersen, Vangkildegård Maria Anna Palama Larsen, Traneparken Bjarne Jensen, Brune Banke Troels og Maria genopstiller. Suppleanter på valg er: Leif Larsen, Laurbærhaven & Rikke B.B. Nielsen, Traneparken 6. Valg af revisor. På valg er PriceWaterhouseCoopers, Holbæk. Bestyrelsen indstiller PWC til genvalg. 7. Eventuelt. 8. Ansættelse af nye medarbejdere i Hvalsø Boligselskab Administrationens indstilling tages til efterretning. Efterskrift. Mht. ansættelsen af en ny ejendomsfunktionær, har det efter mødets afholdelse vist sig, at administrationens indstilling til bestyrelsen på mødet, var en for stram fortolkning af konsekvenserne af revisors påpegning. Det er fortsat administrationens indstilling, at det vil være en god ide, og forretning for Hvalsø Boligselskab, at ansætte en ejendomsservicetekniker - på trods af revisors fortolkning af reglerne. Indstilling Thomas Fredsskov redegjorde for, at ejendomsfunktionærerne i Boligselskabet Sjælland/Hvalsø Boligselskab hidtil har udført såkaldt blåt arbejde, dvs. arbejde, som minder om det eksempelvis en VVS-mand udfører. Beskeden fra revisoren er imidlertid, at det er på kant med moms-lovgivningen, da ejendomsfunktionærens arbejde ikke er momspligtigt, mens VVS-mandens arbejde er det. Hvis vi fortsat ønsker at udføre dette arbejde, skal vi også betale moms. Det ønsker vi ikke. Nogle af opgaverne med "Boligservice" overtages af selskabets medarbejdere. Tidligere har eksterne firmaer foretaget rutinemæssig gennemgang af boligerne, hvor fx udluftningskanaler blev tjekket. Alle berørte "blå" ejendomsfunktionærer har været til møde omkring ændringen. På baggrund af ovenstående er der ingen begrundelse for at ansætte en uddannet ejendomsservicetekniker til den kommende ledige stilling i Hvalsø Boligselskab. Bestyrelsen har på et tidligere møde besluttet, at der skal indføres tidsregistrering af ejendomsfunktionærernes arbejde - i hele selskabet, og at alle afdelinger skal være omfattet af denne ordning. Denne beslutning har bestyrelsen kompetence til at træffe, jf. 12 i bekendtgørelse om drift af almene boliger, der siger, at bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Ansættelse af ejendomsservicetekniker til betjening af Brune Banke og andre afdelinger. Ansættelse af en elev. Efteruddannelse af nuværende ejendomsfunktionærer. 3

4 9. Evaluering af indkøbsaftale mv. Hvis det er muligt vil bestyrelsen gerne have en oversigt der viser besparelser pr. afdeling. Sagen tages op på næste møde. Notat om årsresultatet uddelt på mødet. Det fremgår heraf, at Hvalsø Boligselskab samlet set har haft en besparelse på kr ved at deltage i den fælles indkøbsordning. 10. Overdækning af altangange i Peders Gård Det besluttes, at sagen kan afsluttes med betaling af en bod på kr Indstilling Entreprenøren har påtaget sig det fulde ansvar for sagens uheldige forløb, som han beklager meget. Det er beregnet, at der skal betales en dagbod på kr Sammenholdt med entreprisesummen udgør det 32 %, hvilket er meget usædvanligt. Entreprenøren har derfor forespurgt, om dagboden kan reduceres til kr Da bygherren (Hvalsø Boligselskab) ikke har lidt noget økonomisk tab som følge af forsinkelsen, anmoder administrationen bestyrelsen om at tage stilling til forslaget. Arbejdet blev afleveret den 27. januar 2014 og stilladset er nedtaget. Arbejdet blev ikke udført til aftalt tid og derfor skal entreprenøren betale dagbøder. Der er møde med entreprenøren den 5. februar Montering af glasværn foran rækværker udføres om kort tid. Montering af skridsikker belægning på altanpladerne udføres til foråret Der gives en orientering på bestyrelsesmødet. 11. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab Opsigelsesstatistik pr blev gennemgået på mødet. 12. Meddelelser fra afdelingerne. Vangkildegård: Der er store problemer i og omkring et konkret lejemål i Pileager. Lejemålet bliver misligholdt, der er rotter, og der har gennem en længere periode være problemer med beboererens overtrædelser af afdelingens husorden. Afdelingsbestyrelsen er meget bekymret for de store omkostninger disse problemer medfører for afdelingen. Man ønsker at administrationen får løst de verserende problemer. Granhaven: Man mangler fortsat en afklaring på en forsikringssag i forbindelse med en vandskade i en bolig. En beboer har modtaget en regning fra Ista lang tid efter han er flyttet. Det ser ud til afdelingen er opkrævet et tilsvarende beløb. Det ønskes undersøgt. Traneparken: Da Gitte Geertsen har trukket sig som formand for afdelingsbestyrelsen i Traneparken, blev der afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 6. februar 2014, hvor Preben Holtz blev valgt til formand. 4

5 13. Meddelelser fra administrationen. - Stillingen som chef for Økonomi & Bolig i Boligselskabet Sjælland nedlægges, og Christian Millert fratræder stillingen. Afdelingen sammenlægges med Sekretariatet, der får Troels Riis Poulsen som chef. Han udnævnes til administrationschef. - Boligselskabet Sjælland vil afholde et fællesmøde for selskabsbestyrelserne i Fjordbo, Solbo og Hvalsø Boligselskab den 10. marts 2014 kl Forslag til dagsorden er velkomne. Fra Boligselskabet Sjælland deltager forretningsudvalget. - Valgmøde i BL s 2. kreds afholdes onsdag den 26. marts 2014 kl. 19 på Scandic i Roskilde. 14. Meddelelser fra Lejre Kommune. 15. Meddelelser fra formanden. 16. Eventuelt. Hvalsø Boligselskab Gitte Gertsen Poul Reynolds Formand / Forretningsfører 5

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 25. maj 2013 kl. 9.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 25. maj 2013 kl. 9.00 Roskilde, d. 28. maj 2013 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 25. maj 2013 kl. 9.00 på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde. Der blev serveret morgenmad fra kl.

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Roskilde, d. 22. juni 2012 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde. Der blev

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere