ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ"

Transkript

1 ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ Ужице, септембар 2010.

2 Техничка школа Трг Светог Саве 34 Ужице интернет адреса: директор школе: дипл.инж. Драган Туцаковић Телефони директор Школе: (031) централа (031) , факс (031) број регистрације у судском регистру fi 928/97 шифра делатности: матични број: PIB: текући рачун Школе: У сарадњи са стручним већима, Годишњи план рада за школску 2010/2011. годину обликовао је Тим који чине: Драган Туцаковић Јелена Павловић Звонислав Поповић Оливера Поњавић Смиља Бошњаковић Андријана Долаш Татјана Старчевић Маријана Симовић-Алексић Ивана Вермезовић Александра Поповић 1

3 САДРЖАЈ ДЕО I страна 1. УВОД Историјат школе Школа данас 5 2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА Закони и важећа подзаконска акта по којим Школа ради Општи акти школе Остале смернице у раду и планирању Образовни профили за које је школа верификована МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА Просторни услови рада Опремљеност школе Опремљеност школе наставним средствима и опремом у односу на важеће нормативе по предметима; Службени аутомобили и друга возила План унапређења материјално техничких услова рада КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА Директор школе и помоћник директора Наставни кадар Стручни сарадници Сарадници радници ангажовани из других организација по уговору о извођењу наставе Ваннаставни кадар ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ Бројно стање ученика и одељења Бројно стање ученика по подручјима рада и образовним профилима Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи Ванредни ученици План уписа на програме преквалификације, доквалификације и стручног оспособљавања Путовање ученика до школе Ритам рада Подела одељења на наставнике и остала задужења Структура и распоред обавеза наставника, васпитача и стручних сарадника у оквиру радне недеље Годишњи фонд часова теоријске, практичне наставе и вежби Блок настава Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе Изборни предмети и факултативне активности Изборни предмети Факултативне активности Годишњи фонд часова у специјалним одељењима Школски календар значајнијих активности у школи Испитни рокови и припремни рад Распоред часова наставних и ваннаставних активности Огледи у школи План рада тимова за праћење огледа План рада екстерних и интерних носиоца промена Извођење ученичке праксе у привредним организацијама Проширена делатност школе 77 2

4 страна 6. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ Програми стручних органа Програм наставничког већа Програм одељењских већа Програми стручних већа Програм рада стручних актива Стручни актив за развојно планирање Програм рада педагошког колегијума Програм рада стручних сарадника школе Програм руководећих органа Програм рада директора школе Програм рада помоћника директора школе Програм управних органа Школски одбор ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ План рада секција План одељењских старешина Програм слободних активности Програм рада ученичког парламента Програм рада ђачке задруге Екскурзије ученика ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА Програм унапређивања образовно-васпитног рада Акциони план за школску за унапређење квалитета у кључној области 148 настава и учење 9.2. Програм за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања Остали програми Програм професионалне оријентације Програм здравствене превенције Еколошки програм Тимови у школи Пројекти који се реализују у школи ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА Програм стручног усавршавања наставника Програм стручног усавршавања директора САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ Сарадња са родитељима Савет родитеља Родитељски састанци Сарадња са друштвеном средином ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА Интерни маркетинг Екстерни маркетинг 171 ДЕО II ПРОГРАМИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ/ АНЕКС 172 3

5 На седници одржаној 15.септембра Школски одбор Техничке школе у Ужицу ( у даљем тексту Школа) усвојио је Годишњи план рада за школску 2010/2011. годину (у даљем тексту План). 1. УВОД 1.1. Историјат школе Савет за просвету Народног одбора Среза Титово Ужице је на својој седници одржаној 27. фебруара усвојио предлог решења о оснивању Техничке школе која ће припремати потребне кадрове за привреду и јавне службе. Школа је почела са радом 1. септембра 1960., а настава је почела 26. септембра у четири одељења, и то у машинском одсеку 74 ученика и електро одсеку 72 ученика. У исто време је почела са радом и вечерња школа са 40 ученика машинског одсека. Већ наредне, 1961., уведена су два нова одсека: металуршки и грађевински, и у први разред је уписано по једно одељење ова два одсека. Ученици су се уписивали на грађевински одсек до 1969., док је остала три одсека школа задржала до 1977., када је читаво школство тадашње СФРЈ претрпело велику реформу образовног система увођењем средњег усмереног образовања. Те, школа је постала једна од основних организација удруженог рада Образовног центра Радоје Марић, односно, ООУР Стручно образовање, у коме су се школовали ученици друге фазе усмереног образовања, у трећем и четвртом разреду. Као што само име каже, ученици су се стручно оспособљавали за неко од многих занимања у машинској, електротехничкој, металуршкој, грађевинској, геодетској, математичко - техничкој, саобраћајној и текстилној струци. Јуна расформиран је Образовни центар Радоје Марић и ООУР Стручно образовање прерастао је у Средњу школу Радоје Марић. Ова школа је задржала три струке које је имала пре стварања Образовног центра: машинску, електротехничку и металуршку. Овим раздвајањем Образовног центра, име Радоја Марића задржано је у називу правног следбеника ООУР-а Стручно образовање, тако да школа негује традиције бивше Техничке школе, али и Школе за квалификоване раднике и ООУР-а из кога је настала... Школа је 17. јула промeнила назив у Техничка школа Радоје Марић и под овим именом радила до 31. августа Период од обележен је учешћем школе у различитим пројектима, интензивним сређивањем и опремањем школе, увођењем нових образовних профила, али и континуираним усавршавањем наставника за савремени начин рада у настави. Школа је ушла у прву фазу Реформе средњег стручног образовања у оквиру које је, кроз CARDS I, Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију и развој финансирала реконструкцију школске зграде, савремена наставна средства и опрему за огледни образовни профил оператер машинске обраде, али и обуке за савремени начин рада у школи. Интерни и екстерни носиоци промена су, поред директора, прошли низ семинара који су помогли запосленима да почну са применом нових начина рада у образовно васпитној пракси. Школске 2003/2004. у школу је уведено ново подручје рада: хемија, неметали и графичарство, група графичарство, када је уписано једно одељење ученика образовног профила техничар за припрему графичке производње. У оквиру проширене делатности, школа је од Министарства добила одобрење за организовање курсева за рад на рачунару, па су поред запослених, курсеве које су реализовали наставници школе, похађали и други грађани. Запослени у школи су се изјаснили за промену имена школе, односно, да школа поново врати име под којим је и почела да ради, тако да се од 1. септембра школа поново зове само: Техничка школа. Августа Школа је ушла у другу фазу Програма реформе средњег стручног образовања као једна од четири школе у Србији у којој је Европска агенција за реконструкцију финансирала увођење новог образовног профила у сектору информационо комуникационе технологије, електротехничар телекомуникација. Укупно 22 школе у Србији биле су обухваћене другом фазом Програма реформе средњег стручног образовања, а међу њима свега пет школа које 4

6 су биле и у првој фази Реформе. Програм је успешно окончан маја 2008., а осим опреме, наставници су прошли низ обука које треба да им помогну да у настави примене савремене облике рада, а у циљу стицања функционалних знања ученика и њиховог лакшег укључивања у рад након средње школе; седмочлана делегација школе је октобра била у студијској посети школи у Хановеру. Наша школа је одлуком Министарства просвете и спорта добитник Светосавске награде за годину, а награда је свечано уручена на централној Светосавској академији у Сава Центру 27. јануара годинe. Привредна комора Србије и Регионална привредна комора Ужица доделили су Техничкој школи плакету за допринос у привредном развоју региона и Коморског система и плакету «Капетан Миша Анастасијевић» за остварене резултате у афирмацији предузетничке културе и стваралаштва Такође, 2009., директору Техничке школе Драгану Туцаковићу додељен је сертификат о учешћу у Програму реформе средњег стручног образовања Школа данас Мисија: Основна делатност школе је школовање ученика у трогодишњим и четворогодишњим образовним профилима у подручју рада машинство,електротехника,металургија и графичарство и њихово стручно и професионално оспособљавање како за одређену струку, тако и за ширу професионалну оријентацију, развој радних навика и развој и изградња позитивног размишљања; оспособљавање за практичну примену стеченог знања, као и за даље школовање. У оквиру редовне делатности школују се и ученици са посебним потребама. Школа се бави преквалификацијом, доквалификацијом и специјализацијама као и пружањем различитих интелектуалних услуга. Визија: Професионални, стручни и мотивисани наставници који раде у модерној и савременој школи са мотивисаним и добрим ученицима у одељењима са мањим бројем ученика; наставом заснованом у свим облицима групног и индивидуалног рада, уз примену активне наставе са заједничким циљем: најквалитетније и најперспективније образовање које може наћи примену одмах по завршетку школе. Школа која доприноси стварању безбедног, пријатног и стимулативног окружења и која сарађује са сличним школама из земље и иностранства. Наставу у школи изводи 107 наставника. Више година уназад школа има од 1050 до 1150 ученика који ове школске похађају наставу у 40 редовних одељења, и то 32 одељења у четворогодишњем трајању (11 одељења је огледних) и осам одељења у трогодишњем трајању образовања од којих су два одељења огледна. Ученици са посебним потребама похађају наставу у пет одељења у једногодишњем и трогодишњем трајању и то једно одељење за наглуве и глуве ученике и четири одељења за ученике лако ментално ометене у развоју. У школи се наставља реализација пројекта «Регионални центри компетенције РеЦеКо Србија» у који је школа укључена од септембра као једна од 12 школа у Србији, и који има за циљ да се средње стручне школе развију у регионалне центре компетенција за стручно образовање. Пројекат се реализује у срадњи са Министарством просвете и уз финансијску подршку Немачке организације за техничку сарадњу GTZ. Делегација школе посетила је ММ школу за мултимедије и информациону технологију из Хановера у Немачкој која треба да постане партнерска школа у реализацији пројекта. Од марта школа је укључена у пројекат Модернизација система средњег стручног образовања који спроводи Министарство просвете уз техничку и финансијску подршку 5

7 Европске уније (ИПА 2007), као наставак Програма реформе средњег стручног образовања, чије су три фазе реализоване током претходних шест година. Неколико година уназад сарађујемо са Техничком школом из Суботице и Политехничком школом из Крагујевца, а смо успоставили сарадњу и са Техничким школским центром из Крања и сарадња са овим школама ће се наставити и током ове школске. 2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 2.1. Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради: 1. Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС бр. 72/2009; 2. Закон о средњој школи, Службени гласник РС, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02 и 62/03; 3. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Службени гласник РС бр. 72/2009; 4. Правилник о цени услуга средње школе, Службени гласник РС, бр. 35/93 и уредба од ; 5. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, Службени гласник РС бр. 86/05; 6. Правилник о упису ученика у средњу школу, Службени гласник РС, бр. 45/04, 1/05; 7. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2010/2011. годину, Службени гласник РС Просветни гласник број 4/10; 8. Правилник о јавним исправама за средњу школу, Службени гласник РС, бр.31/06; 9. Правилник о евиденцији у средњој школи, Службени гласник РС, бр. 31/06; 10. Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа, Службени гласник РС, бр.19/03; 11. Правилник о стручно- педагошком надзору, Службени гласник РС, бр. 19/07; 12. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи, Службени гласник РС Просветни гласник број 1/92, 23/97 и 2/2000; 13. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, Службени гласник РС бр. 33/99 и Службени гласник РС Просветни гласник бр. 3/03; 14. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, Службени гласник РС бр.37/93; 15. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи, Службени гласник РС бр. 46/01; 16. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Република Србија, Министарство просвете, Београд Наставни планови и програми: 17. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничком школама, Службени гласник СРС Просветни гласник бр.6/90 и Просветни гласник бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06 и 12/06, 8/08,1/09, 3/09, 10/09 и 5/10; 18. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада машинство и обрада метала, Просветни гласник бр. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 1/01, 9/02, 9/03, 17/04, 22/04, 1/05, 7/05 и 12/06; 19. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил оператер машинске обраде, Просветни гласник бр. 17/04 и 11/05; 20. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада електротехника, Службени гласник РС Просветни гласник бр. 4/93, 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/01, 8/02, 3/03, 1/05, 7/05, 2/07,4/07, 10/07, 7/09; 21. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил електротехничар телекомуникација, Просветни гласник бр. 9/07; 6

8 22. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар мехатронике, Службени гласник РС Просветни гласник бр. 9/07, 6/10; 23. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада геологија, рударство и металургија, Службени гласник РС Просветни гласник бр. 10/93, 1/94, 6/02 и 11/05; 24. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали и графичарство, Службени гласник РС Просветни гласник бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 15/97, 7/02, 10/05, 15/05, 3/08, 7/08, 11/08; 8/09; 25. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле техничар за козметичку технологију, техничар за графичку припрему и техничар за обликовање графичких производа, Службени гласник РС Просветни гласник бр. 21/04, 11/05, 3/07, 2/08; 26. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада машинство и обрада метала, Службени гласник РС Просветни гласник бр. 7/97; 27. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада електротехника, Службени гласник РС Просветни гласник бр. 4/97, 10/03, 5/04, 11/08, 6/10; 28. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе, Просветни гласник бр. 6/03, 23/04 и 9/05; 29. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар за рециклажу, Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 4/ Правилник о наставном плану и програму средњег образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за наглуве и глуве ученике, Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 4/96, 2/ Правилник о наставном плану и програму за стицање стручне оспособљености за рад у трајању од једне за ученике лако ментално ометене у развоју, Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 4/ Правилник о наставном плану и програму образовања за рад у трајању од две за ученике лако ментално ометене у развоју, Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 5/94, 18/97; 33. Правилник о наставном плану и програму образовања за стицање средњег обраовања у трогодишњем трајању за ученике лако ментално ометене у развоју, Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 5/94, 18/97; - Простор и опрема: 34. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле трећег и четвртог степена стручне спреме, Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 7 /91; 35. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручје рада машинство и обрада метала, Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 8 /91, 6/98, 3/99, 1/01,8/02, 9/03; 36. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручје рада електротехника, Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 8 /91 и 2/07; 37. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручје рада геологија, рударство и металургија, Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 8/91 и 11/05; 38. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне 7

9 профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручје рада хемија, неметали и графичарство, Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 9 /91; 39. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар мехатронике, Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 9/07, 6/10; 40. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за рециклажу, Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 4/09; - Стручна спрема наставника: 41. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама, Службени гласник РС Просветни гласник број 5/91, 1/91, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, односно, Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи, Службени гласник РС Просветни гласник број 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 11/05, 2/07, 4/07 и 7/08, 11/08; 42. Правилник о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада електротехника, Службени гласник РС Просветни гласник број 4/97, 10/03, 11/08, 6/10; 43. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил оператер машинске обраде, Службени гласник РС Просветни гласник бр. 17/04; 44. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар телекомуникација, Службени гласник РС Просветни гласник бр. 9/07 и 17/07; 45. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар мехатронике, Службени гласник РС Просветни гласник бр. 9/07 и 6/10; 46. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле техничар за козметичку технологију, техничар за графичку припрему и техничар за обликовање графичких производа, Службени гласник РС Просветни гласник бр. 21/04, 4/09; 47. Правилник о врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за рециклажу, Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 4/09; 48. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у средњим школама који остварују наставне планове и програме за наглуве и глуве ученике, Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 1/97, 9/98, 24/04 и 2/09; 49. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју, Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 1/95, 24/04, 4/10. - Остали релевантни правилници, приручници и друго: 50. Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи, Службени гласник РС Просветни гласник бр. 1/93; 51. Закон о условима за обављање психолошке делатности, Службени гласник РС бр. 25/96; 52. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, Службени гласник РС бр. 14/04 и 56/05; 53. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, Службени гласник РС бр.22/05 и 51/08; 54. Правилник о полагању стручног испита испита за секретара установе, Службени гласник РС бр. 73/04, 106/03 и 20/04; 55. Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби, Службени гласник РС Просветни гласник број 1/ Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд ; 8

10 57. Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика средњих школа, Министар просвете, 58. И други релевантни закони, прописи и документа Општи акти школе: - Статут, - Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика, - Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика, - Правилник о организацији и полагању испита, - Правилник о безбедности здравља на раду, - Правила понашања, - Пословник о раду Школског одбора, - Пословник о раду Савета родитеља, - Правилник о дисциплинској одговорности, - Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе Остале смернице у раду и планирању: Смернице из републичке развојне документације и стратегија развоја појединих области: - Стратегија стручног образовања у РС коју је донела влада Републике Србије , посебно у следећим сегментима: развој људских ресурса и стварање људског капитала; успостављање флексибилног система иницијалног и континуираног стручног образовања; стварање услова за образовање одраслих;...модернизовање опреме и наставних средстава; успостављање система каријерног вођења и саветовања; - Национална стратегија за младе; - Стратегија регионалног развоја Републике Србије ; -Стратегија образовања одраслих у Републици Србији у којој се истиче значај образовања одраслих због социјално-економске трансформације и транзиције ка новим технологијама и високопродуктивној економији; - Национална стратегија о старењу која као један од стратешких праваца има подстицање доживотног образовања; - Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Србији која као посебан циљ истиче осигурање поштовања остваривања права свих особа са инвалидитетом на адекватно образовање уз обезбеђивање једнаких могућности за учење и развој; - Национална стратегија запошљавања у којој се истиче важност обука и преквалификација као подршка у тражењу посла, превенције дугорочне незапослености и повећање активности радне снаге, а у циљу запошљавања младих - пракса каријерног вођења и саветовања на свим нивоима образовања; - Стратегија развоја информационог друштва у републици Србији до 2020., која истиче да је развојем примене ИКТ у образовању потребно постићи успостављање модерног образовног система који је прилагођен потребама информационог друштва... - Стратегија борбе против трговине људима у Републици Србији; - Стратегија управљања отпадом за период Полазне основе при изради Годишњег плана рада школе су и: а) Школски развојни план, чије остваривање улази у завршну годину и који чини основу за предузимање корака за заокруживање петогодишњег рада на унапређивању планираних области и креирање нових смерница развоја школе. б) Остварени резултати рада у претходној школској години, који представљају солидну основу за успешан васпитно - образовни рад у овој школској години. Успех ученика је задовољавајући о чему сведочи побољшање просечне оцене и смањење броја ученика који нису 9

11 завршили разред претходне школске у односу на раније. Успешан наставак школовања ученика на високим школама и факултетима је, такође, показатељ функционалности и примењивости знања које су ученици стекли у току школовања у нашој школи. Признања и освојене награде на такмичењима говоре о значајном броју талентоване деце којима треба посветити још већу пажњу. в) Закључци стручних орагана школе који посебно потенцирају рад на јачању васпитне и културне функције школе кроз све облике наставних и ваннаставних активности и континуирану сарадњу са друштвеном средином. Потребно је ставити акценат на лепо понашање и развијање духа солидарности и толеранције и посебну пажњу посветити сарадњи са родитељима и предузимати мере у циљу смањења неоправданог изостајања из школе. Такође, стручни органи су констатовали да постоји низак ниво предзнања ученика из појединих предмета, па ће се посебна пажња посвећивати индивидуалном приступу сваком ученику и допунском раду, у циљу што ефикаснијег превазилажења ових проблема. г) Резултати самовредновања и Акциони план за унапређење кључне области настава и учење чији је циљ побољшање планирања и припремања наставе и наставног процеса, као и учења, праћења и напредовања ученика и реализација предвиђених активности. д) Потреба обезбеђивања јединственог деловања свих облика рада у школи - наставе, слободних активности, друштвено-корисног рада, друштвених организација ученика, ученичког парламента и др., што доприноси остваривању општег циља образовања и васпитања, односно, пуног интелектуалног, емоционалног, социјалног, моралног и физичког развоја сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима. Годишњи план рада школе, својом комплексношћу, реалношћу и конкретношћу планирања и програмирања, треба то и да омогући Образовни профили за које је школа верификована : Под називом ТЕХНИЧКА ШКОЛА уписана је у судски регистар решењем Привредног суда у Ужицу од Фи 37/05. Извршено је усклађивање са Законом о класификацији делатности и регистру јединица разврставања и Уредбом о упису у судски регистар, Решењем број Фи 928/97. Делатност Школе регистрована је шифром техничко и средње стручно образовање у подручјима рада машинство и обрада метала, електротехника и металургија. Школа је верификована да образује ученике за следеће образовне профиле: Подручје рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА Трајање: Број решења: 1. машински техничар 4 год /94-03 од погонски техничар машинске обраде 4 год /94-03 од погонски техничар механичар за радне машине 4 год /94-03 од бравар 3 год /94-03 од машинбравар 3 год /94-03 од металостругар 3 год /94-03 од металоглодач 3 год /94-03 од аутомеханичар 3 год /94-03 од металобрусач 3 год /94-03 од лимар 3 год /94-03 од аутолимар 3 год /94-03 од бравар-специјалиста 1 год /94-03 од металостругар-специјалиста 1 год /94-03 од металоглодач-специјалиста 1 год /94-03 од металобрусач- специјалиста 1 год /94-03 од машински техничар за компјутерско конструисање 4 год /94-03 од алатничар 3 год /94-03 од инсталатер 3 год /94-03 од прецизни механичар 3 год /94-03 од механичар алатних машина - специјалиста 1 год /94-03 од

12 21. механичар грејне и расхладне технике 3 год /94-03 од оператер машинске обраде оглед 1. разред 3 год /94-03 од механичар гасо и пнеумоенергетских постројења 3 год /94-03 од оператер машинске обраде оглед 2. и 3. разред 3.год /94-03 од техничар за компјутерско управљање 4 год /94-03 од Подручје рада: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Трајање: Број решења: 1. електротехничар погона 4 год /94-03 од електромеханичар за машине и опрему 3 год /94-03 од електроинсталатер 3 год /94-03 од аутоелектричар 3 год /94-03 од електротехничар електронике 4 год /94-03 од електротехничар енергетике 4 год /94-03 од електроенергетичар за мреже и постројења 1 год /94-03 од електроенергетичар за електричне инсталације 1 год /94-03 од електротехничар рачунара 1,2 и 3. разред 4 год /94-03 од електромонтер мрежа и постројења 3 год /94-03 од електромеханичар за термичке и расхладне уређеје 3 год /94-03 од електротехничар процесног управљања 4 год /94-03 од електротехничар рачунара 4. разред 4 год /94-03 од електротехничар телекомуникација оглед 4 год /94-03 од електроенергетичар за машине и опрему 1 год /94-03 од техничар мехатронике - оглед 4 год /94-03 од Подручје рада: ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА Трајање: Број решења: 1. техничар за прераду метала 4 год /94-03 од ваљаоничар 3 год /94-03 од извлачилац 3 год /94-03 од термообрађивач метала 3 год /94-03 од ливац 3 год /94-03 од обрађивач племенитих метала 3 год /94-03 од техничар за контролу у металургији 4 год /94-03 од техничар за рециклажу - оглед 4 год /94-03 од Подручје рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО Трајање: Број решења: 1. техничар припреме графичке производње 1. разред 4 год /94-03 од техничар припреме графичке производње 2,3. и 4. разред 4 год /94-03 од техничар штампе 4 год /94-03 од техничар графичке дораде 4 год /94-03 од техничар за обликовање графичких производа - оглед 4 год /94-03 од ШКОЛОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА: Подручје рада: машинство и обрада метала Трајање: Број решења: 1. лимар 3 год /94-03 од помоћник бравара 2 год /94-03 од помоћни обрађивач лима 2 год /94-03 од манипулант у обради метала 1 год /94-03 од аутолимар 3 год /94-03 од бравар 3 год /94-03 од лимар 3 год /94-03 од машинбравар 3 год /94-03 од металостругар 3 год /94-03 од бравар 3 год /94-03 од Подручје рада: хемија, неметали и графичарство 1. књиговезац 3 год /94-03 од графички манипулант 1 год /94-03 од помоћник књиговесца 3 год /94-03 од

13 3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА НАЗИВ ШКОЛЕ: Техничка школа АДРЕСА: Ужице, Трг Светог Саве 34 БРОЈ ТЕЛЕФОНА: Директор: Централа: , БРОЈ ФАКСА: ИНТЕРНЕТ АДРЕСА: Просторни услови рада Број кабинета: 16 Број специјализованих учионица: 17 Број учионица опште намене: 0 Информатички кабинети: У школи постоје четири кабинета која су опремљена са по шеснаест рачунара. Сваки кабинет има свој сервер који је умрежен жичаном мрежом са осталим рачунарима тако да сваки рачунар може изаћи на интернет путем ADSL-а. Ови кабинети се користе за извођење наставе из предмета рачунарствои програмирање, рачунарство и информатика као и за стручне предмете у свим подручјима рада.поред ова 4 кабинета оформљен је и пети рачунарски кабинет у коме се налази 10 рачунара а намењен је првенствено ученицима у подручју рада графичарство, а по потреби ће га користити и ученици у осталим подручјима рада. Фискултурна сала: Техничка школа и Техничка школа Радоје Љубичић имају две фискултурне сале (малу и велику) које заједнички користе. У првом полугодишту малу салу користи Техничка школа, а велику Техничка школа Радоје Љубичић, а у другом полугодишту је обрнуто. Овде се јавља проблем недостатка термина тако да се 12 часова преклапају, то јест два одељења имају истовремено час у сали, а када је лепо време овај проблем се превазилази тако што се настава изводи на стадиону и у Великом парку. Спортски терени: Техничка школа користи спортске терене у Великом парку, на стадиону ФК Слободе и спортски терен поред школе. Библиотека: Простор библиотеке обухвата 70 m 2 и састоји се из депоа, где су смештене књиге и читаонице чији је капацитет 25 места. По потреби простор се може организовати за одржавање књижевних вечери,промоција и других дешавања. 12

14 Библиотека поседује комплетну лектиру, стручне књиге из области електротехнике, машинства, металургије, хемије, математике, књиге из уметности, енциклопедије, приручнике, као и већи број књига белетристике. Библиотека је у протеклој школској години имала око 630 ученика чланова и готово сви запослени наставници су чланови библиотеке. Школска библиотека поседује три рачунара. Један користи библиотекар за архивирање књижног фонда. Друга два, рачунара намењена су ученицима уз могућност приступа интернету. Библиотека треба да буде инфо-центар школе и није више место где се искључиво позајмљује обавезна лектира већ и активан чинилац у процесу образовања. Простори за реализацију ваннаставних активности: За потребе Ђачког парламента уређена је просторија на другом спрату школе, у којој се налази музичка опрема за разглас, компјутер, материјал за Прву помоћ. Простор користе представници тимова Ђачког парламента и то тима за спорт, информисање, прву помоћ, хуманитарне акције и други. Школа нема просторију за пријем родитеља. Испред наставничке канцеларије, уређен је пријатан амбијент за индивидуалне разговоре одељењских старешина са родитељима. Простор у коме се налазе сто и фотеље, издвојен је жардињерама са природним зеленилом. РеЦеКо канцеларија: Служи за потребе пројекта РеЦеКо Србија. Пројекат Регионални центри компетенција - РеЦеКо Србија, који је започео у септембру 2009., реализује се у 12 средњих стручних школа у Србији у сарадњи Министарства просвете Републике Србије и Немачке организације за техничку сарадњу ГТЗ. Пројекат ће се бавити трансформацијом школа у регионалне центре компетенција на платформи увођења и примене ЕФQМ модела управљања и трансфера знања са школама из Регије града Хановера у Доњој Саксонији. Радионице: Школа располаже машинским радионицама за ручну и машинску обраду и електро радионицама. Други простори: Школа поседује и други простор као што је: канцеларијски простор, хигијенско-санитарне просторије, ходници и степенишни простор 560 м 2, архива 20 м 2, простор за одлагање наставних средстава која нису у употреби, поправку оштећеног намештаја. Услови средине у којој се школа налази: Школа се налази у строгом центру града и у њеном окружењу се налазе једна основна, четири средње школе, музичка школа и две високошколске установе, а у близини је градски административни центар, институције културе, уметности, спортско игралиште, верски објекти и др. што је, са једне стране веома повољно за реализацију различитих облика рада у школи и свакодневни рад школе. Школа нема своје двориште, а велики проблем представља и то што се у непосредној близини школе налазе кафићи. Вишегодишњи покушаји да се обезбеде средства за уређење унутрашњег дворишта остајали су само жеље због перманентног недостатка средстава и приоритетнијих области уређивања. Надамо се да ћемо ове школске, на иницијативу ученика и кроз планиране активности у оквиру слободних активности ученика, у сарадњи са Градском управом обезбедити поступно уређење простора који би требало да ученицима пружи безбедан кутак за предах и дружење. 13

15 3.2. Опремљеност школе Опремљеност школе наставним средствима и опремом у односу на важеће нормативе по предметима У односу на захтеве прописане нотмативима простора, опреме и наставних средстава школа је опремљена у следећим процентима: Општа наставна средства 80% Општеобразовни предмети 70% - 100% Машинска група предмета 80% - 100% Електротехничка група предмета 80% - 100% Металуршка група предмета 70% Графичарска група предмета 80% Средства за рад стручних сарадника 80% Списак предмета се налази у табели годишњег фонда часова Службени аутомобил и друга возила Техничка школа не поседује службени аутомобил План унапређења материјално техничких услова рада Време Септембар Током школске септембар октобар Током школске Зимски распуст Током школске Место Начин Носиоци Мокри чвор за особље школе Кабинети Ходници и ученички мокри чворови Ходници Електро радионица Кабинет за мехатронику Реконструкција мокрог чвора за особље школе Набавка рачунарске опреме за кабинете (видео бим и рачунар).набавка ће се вршити у складу са материјалним могућностима. Замена старог видео-надзора новим Сређивање и кречење ходника Адаптација електро радионице и повезиваењ са адаптираним делом котларнице Набавка опреме из електропнеуматике за потребе огледног одељења техничар за мехатронику Директор школе Директор школе Директор школе Директор школе Директор школе Директор школе 14

16 4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 4.1. Директор школе, помоћник директора и организатор практичне наставе Име и презиме Драган Туцаковић Јелена Павловић Звонислав Поповић Оливера Поњавић Врста стр. спреме Дипломирани инжењер металургије Дипломирани психолог Дипломирани машински инжењер Дипломирани машински инжењер Год. радног стажа 19 Лиценца да(за наставни ка) 24 да 22 да 15 да % ангажовања на другим пословима у школи и којим Стручни сарадник - психолог 50% наставник машинске групе предмета 4.2. Наставни кадар Име и презиме Врста стр. спреме Предмети који предаје Год. рад. стажа Лиценца % ангажо. у школи % ангажовања у другој школи (којој) Старешинс тво Одељења у којима предаје Станимирка Малешевић Мира Гавриловић Сања Селаковић Сандра Јокић Миљковић Бојана Гордана Недић Марија Вељковић Снежана Томић Јулка Аранђеловић Професор српскохрватског језика и југословенске књижевности Професор српскохрватског језика и југословенске књижевности Професор српског језика и књижевности Професор српског језика и књижевности Професор српског језика и књижевности Професор српског језика и књижевности Професор српског језика и књижевности Професор енглеског језика и књижевности Професор енглеског језика и књижевности Српски језик и књижевност 38 ДА 100% / не Српски језик и књижевност 35 ДА 100% / да Српски језик и књижевност 14 ДА 100% / да Српски језик и књижевност 10 ДА 100% / да Српски језик и књижевност 1 НЕ 100% / не Српски језик и књижевност 2 НЕ 100% / не Српски језик и књижевност 2 НЕ 33.33% 66% Ужичка гимназија Енглески језик 29 ДА 100% / не Енглески језик 14 ДА 100% / не не 2м1,2м2,2м3,2е1,4м 2,4м3 4м1,4г,4т,4е1,4е2,4 е3 1е2,1е3,1т,3е1,3е3, 3г 3м1,3м2,3м3,3е2,3т, 1г 1м1,1м2,1е1,1м3,3м 4,3м5,3е4 2е2,2е3,2е4,2г,2т,2 м4,2м5 1м4,1е4 1е1,1е4,1м3,2м1,2м 3,3е4,3т,4е1,4т 3м4,4м1,3м2,3г,1м1,1м2,4е3,2е3,2е1 15

17 Име и презиме Врста стр. спреме Предмети који предаје Год. рад. стажа Лиценца % ангажо. у школи % ангажовања у другој школи (којој) Старешинс тво Одељења у којима предаје Мирјана Скоковић Ивана Матијевић Бојана Вранић Виолета Влајковић Бојић Владан Ристановић Александар Продановић Мирко Аћимовић Небојша Зарић Слободан Павловић Наташа Јешић Слободан Живанић Бранкица Антонијевић Наташа Гавриловић Мира Марјановић Светлана Миловановић Кнежевић Бранка Драгољуб Ђоковић Професор енглеског језика и књижевности Професор енглеског језика и књижевности Професор енглеског језика и књижевности Професор руског језика и књижевности Професор физичке културе Професор физичког васпитања Професор физичког васпитања Професор физичког васпитања Професор физичког васпитања Дипломирани математичар Дипломирани математичар Дипломирани математичар за рачунарство и информатику Дипломирани математичар Дипломирани математичар за рачунарство и информатику Дипломирани инжењер металургије Дипломирани инжењер машинства Професор техничког образовања Енглески језик 14 ДА 100% / не Енглески језик 11 ДА 100% / да Енглески језик 3 НЕ Руски језик 9 НЕ 16 44,44 % 44,44 % 44,44% ОШ «Богосав Јанковић» Кремна Физичко васпитање 35 ДА 100% / не Физичко васпитање 12 ДА 100% / не Физичко васпитање 10 ДА 100% / да Физичко васпитање 6 ДА 100% / да Физичко васпитање 1 НЕ 20% не 1е2,1е3,1м4,2е2,2м 4,3е2,3м5,4е2,4м3 1т,1г,2т,2г,2е4,3е1, 3е3,4г,4м2 2м2,2м5,3м1,3м3 / не 1р,2р,3р,4р 30% Музичка школа, Ужице Математика Геометрија 23 ДА 100% / да Математика Увод у анализу 29 ДА 100% / да не 1м1,1м2,1м3,1м4,1т,3е1,3е2,3м3,3т,3г 1е1,1е2,1е3,1е4,2г, 2м5,3м1,3м2,4м3,4е 3 1г,2т,3е3,3е4,3м4,3 м5,4г,4м1,4е1,4е2 2е1,2е2,2е3,2е4,2м 1,2м2,2м3,2м4,4т,4 м2 ОР,2сц 1е2,3м1,3м2,3е2 3e2 2е1,2е2,2е4,4е1,4е2 4e2 Математика 13 ДА 100% / да 2м1,2м2,2е3,3г,4е3 Математика 8 ДА 100% / да 3е1,3е3,1г,1е1,1е3 Математика 8 ДА 100% / да 2т,2г,4м1,4м2,4г Математика(-) 9 НЕ 100% / не Математика (-) 4 НЕ 100% / не Рачунарство и информатика Рачунари(-) Рачунари и програмирање(-) Програмирање(-) Терминални уређаји(-) 40 ДА 100% / не 1м3,1е4,1м4,1т,3е4, 3т 1м1,1м2,3м3,3м4,3м 5 1е2,1е4,1м3 3е3,4е3 3е1 3е3 3е2

18 Име и презиме Врста стр. спреме Предмети који предаје Год. рад. стажа Лиценца % ангажо. у школи % ангажовања у другој школи (којој) Старешинс тво Одељења у којима предаје Милена Каљевић Гордана Остојић Јасна Радосављевић Марина Јешић Јасминка Менђан Павловић (замена Верица Корићанац) Гордана Ћитић Катарина Савић Станојка Јовановић Оливера Мисаиловић Марија Поповић Марија Жунић Професор техничког образовања Дипломирани биолог Професор биологије Дипломирани географ Дипломирани физико хемичар Дипломирани хемичар Дипломирани хемичар Дипломирани дефектолог Професор разредне наставе (-) Професор разредне наставе (-) Дипломирани сликар зидно сликарство Рачунарство и информатика 29 ДА 100% / да Биологија Екологија и заштита животне средине Екологија Биологија Основе природних дисциплина (-) Грађанско васпитање Географија Грађанско васпитање Основе друштвених дисциплина (-) Индустријска географија Грађанско васпитање Физика Општа и неорганска хемија Хемија 18 ДА 50% / да 10 ДА 35% 35% Прва основна школа, Ужице не 18 ДА 100% / да 7 ДА 100% / не 18 ДА 100% / да Хемија Органска хемија 4 ДА 20% Српски језик и књижевност Хемија Физичко васпитање Грађанско васпитање Математика Ликовна култура Грађанско васпитање Практична настава- Блок Српски језик и књижевност Ликовна култура Музика Физичко васпитање Практична настава- Блок Ликовна култура Практична настава(-) Историја уметности са теоријом форме(-) 31 ДА 50% 30%Еконо мска школа 50% ТШ Радоје Љубичић, Ужице не да 9 НЕ 92% / да 4 НЕ 82% / да 5 НЕ 100% / да 1е1,1е4,1м4,1м3,1г, 1т 1е1,1т,2м1 1е4,1м4,1м3 1г 2м2 ОР 2м2,ОР 2м1,2м2,1м3,1м4,1е 1,1е4,1т 2т ОР 1г,2г 2т 2м3,2е1,1е2,1м2,1е 1,1м3,2т,1м1,1е3,1т 1т 1м1,1м2,1м3,1г,1е4, 2г 1е1 2т 2СО 2СО 2СО,1сц 2СО ОР,1сц,2сц,2СО,3сц ОР 1сц,2сц,3сц 2сц ОР,1сц,2сц,3сц 2СО ОР 3сц 1сц 2е1,2т,2м5,2м4,1м3, 1е4 3г 1г,3г 17

19 Име и презиме Врста стр. спреме Предмети који предаје Год. рад. стажа Лиценца % ангажо. у школи % ангажовања у другој школи (којој) Старешинс тво Одељења у којима предаје Мирјана Вељковић Дипломирани музичар - педагог Музичка уметност 2 НЕ 35% 65% Музичка школа, Ужице Миле Остојић Професор историје Историја 27 ДА 100% / да Дејан Петровић Наташа Лазовић Човић Драган Дипломирани историчар Дипломирани филозоф Професор филозофије и социологије Историја 8 ДА 60% Филозофија 19 ДА 40% Филозофија 25 НЕ 30% 35% Уметничка школа, Ужице 60% Медицинс ка школа, Ужице 20% Уметничка школа, Ужице, не не не не 1е1,1е4,1г,1т,2м3,2 м4,2м5 1е1,1е2,1е3,1т,1г,2г,2м1,2м2,2м3,2е1,2т 1м1,1м2,1м3,1м4,1е 4 4м1,4м2,4г,4е3 4м3,4е1,4т Весна Обрадовић (замена Ана Урошевић) Милош Матијевић Љиљана Станић Јанко Божовић Мирјана Драшковић Андријана Долаш Поповић Александра Слађана Човић Дипломирани економиста Професор социологије Дипломирани правник Дипломирани инжењер електротехнике, вероучитељ Дипломирани географ Дипломирани педагог Дипломирани психолог Дипломирани инжењер Економика и организација предузећа Економика и организација производње Организација пословања Предузетништво Социологија Устав и права грађана Уређење друштва (-) Грађанско васпитање Устав и права грађана Грађанско васпитање НЕ 60% / не 36 НЕ 100% / да 7 ДА 45% 55% Економска школа, Ужице Верска настава 8 НЕ 100% / не Грађанско васпитање 8 ДА 100% / да Грађанско васпитање 6 НЕ 50% / да Психологија 5 НЕ 10% / не 3г Техничко цртање са машинским 12 ДА 100% / да не 4е1,4е3,3е4 4г 3т 4е2 3м1,3м2,3е1,3е3,3т, 3м3 4т 3сц 4т,4е2,4м3,3м2,3е1, 3е3 4е1,4е3,4м1,4м2,4м 3,4г,3е4,3м4 3м4 1м1,1м2,1м3,1м4, 1е1,1е2,1е3-4,1т-г, 2м1-2,2м3-4,2м5- е4,2е1,2е2,2е3- т,3м1-м2-м4- м5,3е1-е2-г,3т-е3- е4,4м1-м2-м3,4е1- е2-е3,4т-г 1е2,1е3,1е4,1м3,3м 3,4г,2е3,2м1,2е1,4е 3,2е2,1м1,3е4,3м5,3 е2,1е1,2м5,2м4,4м2,1м4,1т 1г,2г,3т,1м2,3м1,3г, 4е1,2е4,2м3,4м1 1т

20 Име и презиме Врста стр. спреме Предмети који предаје Год. рад. стажа Лиценца % ангажо. у школи % ангажовања у другој школи (којој) Старешинс тво Одељења у којима предаје Марина Јелисијевић Мр. Нада Јовичић Татјана Ћосовић Милена Вукотић Јелена Јокић Александра Поповић Никола Ћосић Ана Радановић Ана Петровић металургије Дипломирани инжењер металургије Дипломирани инжењер металургије Дипломирани инжењер металургије Дипломирани инжењер технологије Дипломирани инжењер технологије Инжењер технологије за графичку технологију елементима Врсте и својства отпада Прерада метала Безбедност и здравље на раду Познавање материјала Физичка металургија са термичком обрадом Контрола квалитета производа Општа и неорганска хемија Уређаји и опрема за рециклажу Контрола процеса производње Припрема и контрола сировина Испитивање металних материјала Математика(-) Технологија графичког материјала(-) Основи графичке технике Технологија графичког материјала Технологија образовног профила(-) Основи графичке технике Фотографија Аутоматска контрола процеса Органска хемија 17 НЕ 100% / да 4 НЕ 100% / не 12 НЕ 100% / не 20 ДА 45% 9 НЕ 60% 55% Економска школа, Ужица 40% Техничка школа Радоје Љубичић, Ужице Практична настава Практична настава(-) Технологија рада(-) 4 НЕ 100% / да Графички дизајнер Практична настава 3 НЕ 100% / не Инжењер технологије за графичку технологију Дипломирани графички дизајнер Практична настава Технологија графичког материјала Основи WEB дизајна Писмо Историја уметности са теоријом форме Обликовање графичких производа да не 7 НЕ 100% / не / НЕ 76% 24% Економска школа не 2т 3т 1т 2т 3т 4т 1т 2т 4т 3т 4т 2м4 1сц 2г 2г,3г 4г 1г 2г 3т 2т 4г 1сц 1сц 1г,2г,3г 1г,2г,4г 2сц 3г 1г,2г 2г 3г 19

21 Име и презиме Врста стр. спреме Предмети који предаје Год. рад. стажа Лиценца % ангажо. у школи % ангажовања у другој школи (којој) Старешинс тво Одељења у којима предаје Владислава Мијушковић Зорица Лазић Радосав Лечић Јелица Радовић Драган Шумаревић Оливера Шијакињић Драгана Бијељић Зоран Ковачевић Драгиња Костић Дипломирани сликар професор ликовне културе Дипломирани инжењер за индустријски менаџмент Дипломирани машински инжењер Дипломирани машински инжењер Професор машинства Дипломирани машински инжењер Дипломирани машински инжењер Дипломирани машински инжењер Дипломирани машински инжењер Обликовање графичких производа Графичко обликовање и писмо(-) Практична настава у специјалним од.(-) Технологија рада (-) Топ-ам Хидраулика и пнеуматика Технологија обраде Организација рада Испитивање машинских конструкција Техничко цртање са нацртном геометријом Техничко цртање Рачунарска графика и мултимедија Технологија обраде Технологија обраде Организација рада Технологија Термодинамика и хидраулика Механика Техничко цртање Технол. поступци са контролом Машински елементи Основе технике мерења и аутоматизације ТОП-АМ Машински материјали Механика Техничка механика са механизмима Програмирање за компјутерски управљане машине Компјутерска графика Моделирање машинских елемената и конструкција Механика Техничко цртање са нацртном геометријом Техничко цртање Аутоматизација производње и 1 НЕ 50% 20% Прва ОШ, 30% Специјална школа не 5 НЕ 100% / не 34 ДА 100% / да 32 ДА 100% / не 27 ДА 100% / да 24 ДА 100% / не 24 ДА 100% / да 18 ДА 100% / не 22 ДА 100% / да 1г,2г 1сц,2сц 1сц,2сц 2сц 2м4 3м1,3м2,3м3 3м1,3м2 3м4 4м1,4м2 1м2 1м3*,1м4**,1е3*,1е 3** 1е1 2м3,2м4* 2м4** 4м1,4м2,4м3 2м5 2м4,2м5 1е3 1е4,1м4** 2м3* 3м1,3м2,3м4 2м4** 3м4* 1м1,1м3 2м1,2м3 2е3 3м3,4м3 2м3** 3м1*,3м2*,3м3*,3м 3**,4м1**,4м2* 1м2,1м3,1м4 1м1 1м4 3м3,4м3 20

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП БЕОГРАД ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ БЕОГРАД Септембар, 2016. године 2 Увод Техничка школа ГСП основана је 3. октобра 1933. године. Тада је Дирекција трамваја и осветљења

Læs mere

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД»

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2019. ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» 1 САДРЖАЈ 1. УВОДНА РЕЧ... 4 2. ШКОЛА НЕКАД И САД... 5 3. РЕСУРСИ... 11 Материјално-технички

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2018/19. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2018/19. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2 НАРУЏБЕНИЦА 5 8. А ШКОЛСКA 2018/19. ГОДИНA ВАЖИ ДО 1.7.2018. СРПСКИ ЈЕЗИК Уџбенички комплет за разред по новом плану и програму је у припреми. КОМПЛЕТ 1 Читанка Корак Зорица Несторовић, Златко Грушановић

Læs mere

УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе. Eнглески Француски Немачки Руски Шпански

УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе. Eнглески Француски Немачки Руски Шпански УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе Eнглески Француски Немачки Руски Шпански Поштовани наставници и професори, С великим задовољством представљамо вам акредитоване уџбеничке комплете

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНA КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8. разреда

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНA КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8. разреда НАРУЏБЕНИЦА 5 8. А ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНA СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка Мост Зорица Несторовић, Златко Грушановић 840.00 Радна свеска Весна Ломпар, Зорица Несторовић 530.00 *Наставни листови уз граматику српског

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ПРЕДЛОГ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ

ПРЕДЛОГ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ ПРЕДЛОГ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ 1. разред Српски језик 1. Нова школа (срп1срп00290) 2. БИГЗ (срп1срп00146) 3. Креативни центар (срп1срп00905) Математика 1. Нова школа (срп1мат00302) 2. БИГЗ

Læs mere

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2017/18. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8.

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2017/18. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8. НАРУЏБЕНИЦА 5 8. А ШКОЛСКA 2017/18. ГОДИНA ВАЖИ ДО 15.06.2017. СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка Мост Зорица Несторовић, Златко Грушановић 840.00 Радна свеска Весна Ломпар, Зорица Несторовић 530.00 *Наставни листови

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број:01-2174/4-2009 18.06.2009. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од 18.06.2009.

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Мр Маријe М. Јовановић - "Карактеристике описног оцењивања и квалитет педагошке комуникације у основношколској настави"

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

Летопис 2016/ Секција за спорт орагнизовала је већ традиционални турнир у малом фудбалу.

Летопис 2016/ Секција за спорт орагнизовала је већ традиционални турнир у малом фудбалу. Летопис 2016/ 2017. Током јунског и августовског уписног рока у Дом је уписан 341 ученик. У Дому бораве ученици сва четири разреда свих средњих школа у Крагујевцу. Септембар- Септембар је месец интензивне

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!!

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!! Из садржаја: Ближи циљу 3 Интервју 6 Такмичења 8 Ученик генерације 18 Председник парламента 19 Екскурзије 24 Живот школе 26 Мала матура велико срце 28 Посете, излети 30 Забава 32 Спорт 33 Страна страна

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА АУТОНОМИЈЕ УЧЕНИКА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ИНФОРМАТОР 2008/2009.

ИНФОРМАТОР 2008/2009. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР 2008/2009. Крагујевац, 2008. ИЗДАВАЧ Правни факултет Јована Цвијића 1 Крагујевац тел. 034/306 505, 306 500 www.jura.kg.ac.yu wap.jura.kg.ac.yu faculty@jura.kg.ac.yu

Læs mere

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД др Владислав Илић СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА Београд, 2012. СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА др Владислав Илић, проф. (ДРУГО ИЗДАЊЕ) Издавачи: ДТА Београд Висока школа струковних

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА 2015. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНА Нa oснoву члaнa 15. и 45. Зaкoнa o jaвним агенцијама ("Сл. глaсник РС", бр.18/05 i бр.81/05) и члaнa 12. и 13.

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ На основу члана 62. став 3. тачка 15. Закона о основама система образовања и васпитања и члана

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

издавача Београд 50 1 електротехнике и рачунарства струковних студија 25 Grafart Београд Медија центар

издавача Београд 50 1 електротехнике и рачунарства струковних студија 25 Grafart Београд Медија центар Ранг листа првих 100 издавача, на основу библиографских записа у Узајамном каталогу Републике COBIB.SR, који се односе на прва издања монографских публикација објављених у 2015. години Издавач Место издавача

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица:

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица: ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: ОШ Вук Караџић Наставник: Мирјана Сандић и Биљана Јововић Наставни предмет: Географија Разред: Шести Наставна тема: Средња Европа Редни број теме: 5.7. Наставна јединица:

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

Лист Основне школе Свети Сава Београд. година II * број 7 * новембар Пејзажи. Књиге су у моди. Дани европске баштине.

Лист Основне школе Свети Сава Београд. година II * број 7 * новембар Пејзажи. Књиге су у моди. Дани европске баштине. Лист Основне школе Свети Сава Београд година II * број 7 * новембар 2017. Пејзажи Књиге су у моди Дани европске баштине Маштарије 1 Час на Врачарском платоу 19. септембар 2017. Час у Народној библиотеци

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

САВЕСНИ УЧЕНИЦИ: УСПЕШНИЈИ У ШКОЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋНИЈИ ЗБОГ ТОГА *

САВЕСНИ УЧЕНИЦИ: УСПЕШНИЈИ У ШКОЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋНИЈИ ЗБОГ ТОГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2009. ГОДИНИ Јавна здравствена установа Институт за јавно здравство Здравствено стање становништва Републике Српске у 2009.години Главни и одговорни уредник

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

ЛИСТ ЈКП ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА БЕОГРАД. Година: LV Београд, јун - октобар Електробуси у Београду СРЕЋАН ДАН ПРЕДУЗЕЋА И КРСНА СЛАВА

ЛИСТ ЈКП ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА БЕОГРАД. Година: LV Београд, јун - октобар Електробуси у Београду СРЕЋАН ДАН ПРЕДУЗЕЋА И КРСНА СЛАВА ЛИСТ ЈКП ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА БЕОГРАД Година: LV Београд, јун - октобар 2016. Електробуси у Београду СРЕЋАН ДАН ПРЕДУЗЕЋА И КРСНА СЛАВА СИНИША МАЛИ, ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА: Грађани добили још

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА 2008. ГОДИНУ Институт за заштиту здравља Републике Српске Здравствено стање становништва Републике Српске у 2008.години Главни и одговорни уредник : Др

Læs mere

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN 36 10 Година X број 36. јул - дец 2013. ISSN 1451-5393 Издаје : Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда Палмотићева 30 Телефон : 333 1 502 www.urbel.com За издавача и главни и одговорни

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом Година XLIX Сремска Митровица Среда 1. април 2009. Број 2510 Цена 40 динара у овом броју: У сремским општинама нема много прекобројних К Њ И Г А страна 3. Ко су најбољи војвођански винари страна 3. Фармери

Læs mere

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Зоран Петровић Пироћанац NOMENCLATURA SERBICA И РЕЧНИК ТЕХНОЛОГИЈЕ * IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Српској јавности, нарочито најмлађим генерацијама, готово је непозната

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА З А В Р Ш Н И Р А Д Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша Београд, 2013 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere