Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet."

Transkript

1 Afholdt den: 23. marts 2011, kl i Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 71 stemmeberettigede beboere inkl. fuldmagter Repræsentantskab: Marie-Louise Kauman, (formand), Carsten Schiøler, Kaare Madsen og Nena Wiinstedt. Fra administrationen: Morten Udsholt, ejendomschef, & Christian Fries (ref.) Ordinær #JobInfo generalforsamling Criteria=KABside1# 2011 i Ved Classens Have A. Valg af dirigent Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Enkelte beboere kritiserede, at repræsentantskabets forslag til generalforsamlingen ikke var udsendt senest d. 15. februar ligesom de øvrige beboeres. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der i vedtægterne skelnes mellem medlemmer af Ved Classens Have og repræsentantskabet. Repræsentantskabet har mulighed for at stille forslag frem til indkaldelsestidspunktet. Af 30 fremgår det, at dagsordenen omdeles 8 dage før og at den indeholder forslag fra repræsentantskabet. Derudover blev det nævnt, at et af de indkomne forslag ved en fejl ikke var blevet omdelt. Det blev tilføjet indkomne forslag under punkt K, 13 (sammenlagt med forslag 12). Der var derudover også en fejl i bogstav-angivelsen som rettes. B. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen, som Ved Classens Have vedtog på sidste generalforsamling, blev godkendt. C. Valg af stemmeudvalg - 3 personer Til stemmeudvalget blev Lis Olsen, Anne-Mette Helweg og Omar Søgaard valgt. D. Repræsentantskabets beretning for det forløbne år 2010 har været et år, der i allerhøjeste grad har været mærket af, at vores ejendomskontor ikke har fungeret efter hensigten, og at samarbejdet med den nye afdeling i KAB først efter sommerferien kom rigtigt op at køre. Det har haft indflydelse på årets regnskabsmæssige resultat, idet der kun blev igangsat meget lidt arbejde i ejendommen, hvorved årets overskud blev meget større end planlagt. Ejendomskontoret 1/13

2 Ved årets begyndelse var Jesper Larsen ansat som driftsleder og Henrik Pedersen som driftsassistent/gårdmand. Allerede nogle måneder inde i året stod det lysende klart, at ejendommen ikke blev drevet som forventet, og Repræsentantskabet blev derfor nødt til at opstille klare forventninger og krav til driftslederens ansvar og arbejdsopgaver, og Marie-Louise Kauman og Søren Molander blev sammen med driftschef Bjarne Magnusson fra KAB enige om benytte sommeren til at få defineret de specifikke arbejdsopgaver, vi ønskede ejendomsfunktionærerne skulle udføre. Vi taler i denne forbindelse om en detaljegrad helt ned til, hvornår der skulle fejes hvor og udskiftning af navne på postkasser ved flytninger! I august måned måtte vi imidlertid erkende, at det med største sandsynlighed ikke ville komme til at fungere efter hensigten, og Repræsentantskabet indstillede derfor til KAB om, at samarbejdet med driftsleder Jesper Larsen skulle ophøre. Jesper Larsen fratrådte sin stilling i begyndelsen af september. Det havde tidligere været muligt for ejendommens funktionærer at dække hinanden ind under ferie og ved sygdom, men op til sommerferien trængte fællesarealerne i den grad til en kærlig hånd, at det blev besluttet at ansætte en ferieafløser. Bastian Skov kunne springe til med det samme, og da han jo allerede var fortrolig med ejendommes rutiner, og der derfor ikke skulle bruges tid på oplæring, blev det Bastian, der vikarierede i først Henriks og dernæst Jespers sommerferie. Da Jesper fratrådte, og Henrik blev fungerende driftsleder indtil årets udgang, blev Bastian ansat som vikar. Desværre blev Bastian sygemeldt kort tid efter, og ansættelsesforholdet måtte ophøre igen. Resten af året benyttede ejendommen et eksternt ejendomsservicefirma til at bistå Henrik med den daglige drift. I oktober blev kravene til en ny driftsleder defineret, og i løbet af november måned havde Repræsentantskabet og KAB ansættelsessamtaler med 9 udvalgte ansøgere til stillingen. Vi var meget enige om at vælge Hardy Nielsen, som blev ansat per 1. januar Heldigvis tyder alt på, at valget var det rigtige, for Hardy har i løbet at få måneder fået sat gevaldigt skik på såvel ejendomskontor som ejendommens fællesarealer. Arbejdsopgaver er blevet defineret og skemalagt og udføres nu rutinemæssigt, der er ryddet op i de mange sager, der lå fra tidligere (blandt andet flyttesager, hvor regnskaberne aldrig var blevet færdiggjort, samt diverse ubesvarede henvendelser fra beboerne), og Repræsentantskabet er nu begyndt at modtage de indspark og ideer til ejendommens drift, som vi ikke selv har forudsætninger for at komme med og derfor har efterlyst tidligere. KAB Per 1. januar 2010 oprettede KAB en specialkundeenhed, hvor blandt andet de parlamentariske selskaber kom til at høre under. Det betød, at de kontaktpersoner, Ved Classens Have tidligere havde haft i form af inspektør og forretningsfører, ikke længere var tilknyttet os. I stedet fik vi nye kontaktpersoner, nemlig driftschef Bjarne Magnusson og kundechef Morten Udsholt. Bjarne Magnusson varetog kontakten til ejendomsfunktionærerne, men da disse som nævnt ikke var specielt selvkørende, krævedes der ekstra stort fokus på vores ejendom. Et fokus, KAB tilsyneladende ikke havde kalkuleret med i den nye organisation, og som derfor desværre trak uforholdsmæssigt meget på de tildelte ressourcer. Samarbejdet var for så vidt udmærket, der var bare ikke nok af det! Efter sommerferien skulle vi beslutte det fremtidige samarbejde med KAB ud fra det nye ydelseskatalog, men på det tidspunkt havde vi som tidligere repræsentantskaber måttet konstatere, at KAB ikke altid leverer den sagsbehandling og rådgivning, vi mener at have krav på, og Repræsentantskabet var derfor parat til at sammen- 2/13

3 sætte en ny aftale på et absolut minimumsniveau. Ved Classens Have er som bekendt ikke fri til at vælge et andet administrationsselskab, men vi så i det mindste ingen grund til fortsat at betale for ydelser, vi ikke mente at modtage. Imidlertid fik KAB strammet gevaldigt op på leverancer og samarbejde, og efter mange diskussioner om den nye samarbejdsmodel valgte vi derfor i første omgang en model, der gør, at samarbejdet kan fortsætte på samme vilkår som tidligere. Repræsentantskabet Ved generalforsamlingen sidste år var Kaare Madsen og Nena Wiinstedt på valg, og de blev begge genvalgt. Kirsten Groth Willesen blev atter valgt som 1. suppleant, og Repræsentantskabet kunne derfor fortsætte sit arbejde som før. I efteråret ønskede Søren Molander imidlertid at træde ud af Repræsentantskabet, hvorefter Kirsten overtog hans plads. Det betyder, at Kirsten er fuldgyldigt medlem af Repræsentantskabet, indtil hendes valgperiode udløber i Bredbåndsleverandør På generalforsamlingen sidste år blev det aftalt at nedsætte et it-udvalg, der skulle komme med et oplæg til Repræsentantskabet med henblik på skift af udbyder. Repræsentantskabet modtog i maj måned et oplæg med tilbud om skift til andels.net, men vi blev meget overrasket over at se, at det skulle være forbundet med betydelige omkostninger at skifte udbyder, idet der skulle betales for køb og installation af nye switche. Derfor valgte Repræsentantskabet i første omgang at henvende sig til Dansk Bredbånd, og over sommeren blev vores kontrakt genforhandlet, og vi fik tilbudt nogle nye og mere konkurrencedygtige priser. Desværre fik Dansk Bredbånd ny ledelse, mens vi ventede på, at den nye aftale blev effektueret, og den nye ledelse trak det fremsatte tilbud tilbage. Et nyt og mindre attraktivt tilbud om øget båndbredde til samme pris blev implementeret per 1. november, og beboerne kunne derefter opnå en mindre besparelse ved at reducere deres båndbredde til det oprindeligt aftalte. Men det var ikke en holdbar løsning, og Repræsentantskabet arbejdede derfor videre med at finde en alternativ udbyder og er kommet frem til, at Parknet vil være en attraktiv ny samarbejdspartner. Forslag om skift til Parknet som ny bredbåndsleverandør bliver fremsat på generalforsamlingen. Vinduesrenovering Repræsentantskabet har ved hjælp af advokatbistand fået fastslået, at det vil blive yderst vanskeligt at gøre krav gældende mod samarbejdspartnerne i vinduessagen, idet det er svært at fastslå, hvilke ekstraomkostninger det medfører, at vinduerne ikke kan vedligeholdes som oprindeligt anbefalet, og sagen er derfor lukket. Der er i stedet igangsat undersøgelser af vinduernes nuværende tilstand med henblik på udarbejdelse af ny vedligeholdelsesvejledning og implementering af en sådan i ejendommens langtidsplanlægning. Planlægning af større arbejde Stadig med udgangspunkt i den i foråret 2009 udarbejdede tilstandsvurdering arbejder Repræsentantskabet fortsat med planlægning af vedligeholdelsesarbejde både på den korte og på den lange bane. Vi har vurderet, at udskiftning af vvs-installationer og varmecentraler bør prioriteres først, da installationerne er i meget ringe stand, og der løbende er betydelige udgifter forbundet med reparationer. Der fremsættes her på generalforsamlingen forslag om bevilling af rammebudget. Derudover er der igangsat undersøgelser og indhentning af tilbud på renovering af el-installationer og tag samt vedligeholdelse af vinduer. 3/13

4 Lidt af hvert Det nye brevkasseanlæg blev taget i brug fra begyndelsen af året. I foråret måtte gården ved Classensgade/Strandboulevarden endnu en gang graves op for at fjerne og imødegå rotteproblemer. Der har ikke været problemer siden, og vi håber derfor at have fået lukket sagen. I sommerferien blev der gennemført en større oprydningsrunde på lofter og i kældre, og diverse møbler og andre efterladte effekter blev smidt ud. Cykler i kældre og gårde blev mærket, og udfasede cykler blev derefter fjernet. Det store skybrud medio august medførte vand i de fleste kældre med efterfølgende skader og forsikringsanmeldelser. Nogle af forsikringssagerne var ved årets udgang endnu ikke afsluttet. Ejendommens traktor var på grund af store snemængder flittigt i brug både først og sidst på året. Traktoren har for at være i forsvarlig og brugbar stand gennemgået uforholdsmæssigt mange reparationer i løbet af året og var ved årets udløb ved at være udtjent. Først i det nye år blev der indkøbt en ny (brugt) traktor, og den gamle traktor blev solgt. Flytninger i 2010 Der har i løbet af året været 6 interne flytninger og 5 indflytninger af nye medlemmer, som enten har arvet eller er kommet ind via børnelisten. Vi byder velkommen til alle nye medlemmer og deres familier. I erhvervslejemålene er der kommet 3 nye lejere til i Fastelavn Og ingen beretning uden en afsluttende tak til fastelavnsudvalget. En dejlig solrig formiddag havde de endnu en gang arrangeret en sjov og hyggelig fastelavnsfest. Og selvom der blev sat VCH-rekord i antal slag mod den sidste tønde (halvanden time tog det herrerne at få bugt med deres!), så havde vi alle en dejlig dag. Stor tak til fastelavnsudvalget for det store arbejde. Orientering fra formanden: Lejeloven I midten af februar 2011 afsagde Landsretten dom i en sag mellem et parlamentarisk selskab (Bakkehusene) og Grundejernes Investeringsfond (GI) og fastslog dermed, at de parlamentariske selskaber ikke er omfattet af lejelovgivningen. Indtil videre afventes, om GI anker dommen (frist til 14. april 2011), men hvis ikke den ankes, skal der ses på, hvilken betydning det vil få for Ved Classens Have, idet vi så fremover alene skal drives i henhold til vores vedtægter og ikke som hidtil er underlagt lejelovgivningen. Dette kan også have indflydelse på det lån, VCH har optaget i GI. Herefter var der kommentarer til beretningen fra beboerne. Thomas Norling ville gerne høre, hvad det kostede Ved Classens Have at afskedige Jesper Larsen, og hvorfor det nedsatte it-udvalget ikke er blevet hørt. 4/13

5 Marie-Louise svarede, at Jesper Larsen var ansat i henhold til KABs regelsæt, og at alle lovgivningsmæssige forhold var blevet overholdt. Vedrørende it-udvalget måtte der være sket en misforståelse, da der var afsendt 3 mails med invitationer til repræsentantskabets møder. Morten Skytte spurgte, hvorfor der er betalt kr. i et forlig med Jesper Larsen, og sagde, at it-udvalget fik en mail 2 dage før repræsentantskabsmødet og en mail dagen efter. Som arbejdsgiveransvarlig understregede Morten Udsholt, KAB, at der generelt ikke kommenteres på personsager. Der er indgået en aftale om fritstilling, hvilket er normal praksis. Der er ikke tale om erstatning, når der indgås et kompromis, med mindre KAB har lavet fejl, der er ansvarspådragende. Marie-Louise supplerede, at det er muligt, at det er blevet opfattet som erstatning, men repræsentantskabet mente ikke, at det var hensigtsmæssigt at have ham gående i opsigelsesperioden. Thomas Norling mente, at det ikke var nødvendigt at give Jesper Larsen en ekstra måned løn. Debatten blev afsluttet ved, at en beboer anfægtede diskussioner af personsager på generalforsamlingen, og at beboerne bør have tillid til det siddende repræsentantskab eller vælte dem på en afvisning af årets beretning. 1 stemte imod, 3 stemte hverken for eller imod og resten stemte for beretningen, som derved blev vedtaget. E. Revideret årsregnskab for det forløbne regnskabsår, samt statusopgørelse til generalforsamlingens godkendelse Carsten Schiøler gennemgik det reviderede årsregnskab med det hovedbudskab at det realiserede overskud skyldes en manglende iværksættelse af budgetterede vedligeholdelsesaktiviteter. Omvendt har der også været en overskridelse af budgetter for renholdelse, som skyldes udgifter til snerydning først og sidst på året og ekstra personale i perioder. Overskuddet foreslås overført til dispositionskontoen, som herefter udgør 16,6 mio. kr. Denne opsparing kan derved bruges til fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Afslutningsvis gennemgik Carsten forløbet for placering af likvide midler i Sydbank. Sikkerheden har her været den vigtigste faktor, og Sydbank, som har klaret en stress-test fint, vurderes som et sikkert bankforetagende. Herefter var der kommentarer fra beboerne. Ivan Munkstrup spurgte til placeringen af likvide midler, og om det kunne overvejes at sætte en stor del af midlerne i korte obligationer. 5/13

6 Carsten svarede, at det kan være svært at vurdere, hvor korte obligationerne skal være i fht. hvornår vedligeholdelsesarbejder sættes i gang. Det indgår dog i overvejelserne. Thomas Norling spurgte, hvordan der kan være underskud på antenneregnskabet, når der ikke må være underskud ifølge den fælles antennelovgivning. Derudover kommenterede Thomas, at ejendomsforbedringerne stod til 0 mod kr. i 2009, og om Ved Classens Have skal påføres udgifter til inkasso. Endelig spurgte Thomas til, hvad investeringen på kr. i itanlægget dækker over. Carsten svarede til underskuddet på antenneregnskabet, at budgettet udformes så det korrekte antennebidrag opkræves. Derefter er der varslet nogle stigninger fra Yousee, som så ikke har været indeholdt i budgettet. Underskud på antenneregnskabet er igennem årene akkumuleret til over kr. Morten Udsholt supplerede med, at den fælles antennelovgivning kun gælder, hvis flere ejendomme er gået sammen om et antenneanlæg. Carstens svarede til det manglende beløb ud for ejendomsforbedringer, at opskrivningsfonden er blevet opskrevet næsten tilsvarende. Mht. inkassosagerne har der været en udgift på kr. for et erhvervslejemål, hvor det ikke har været muligt at inddrive de skyldige beløb. Repræsentantskabet skylder til gengæld et svar på, hvad investeringen i it-anlægget dækker over. Herefter blev regnskabet vedtaget enstemmigt. F. Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet på valg er: Jesper Schytt modtager ikke genvalg Carsten Schiøler Carsten Schiøler valgte ikke at genopstille, derfor håbede repræsentantskabet at en anden person med en stor økonomisk viden ville stille op. Lise Helweg stillede op på baggrund af en skriftlig fuldmagt, og Knud Svendsen stillede op. De blev dermed begge valgt, og kommer til at sidde i en 3-årig periode. G. Valg af 3 suppleanter Følgende blev valgt som suppleanter: 1. suppleant. Adam Cold. 2. suppleant: Omar Søgaard 6/13

7 3. suppleant: Carsten Schiøler H. Valg af lokal revisor og fastsættelse af dennes honorar på valg er: Niels-Henrik Topp modtager genvalg Niels-Henrik Topp genopstillede og imødeså gerne et kampvalg. Det betød, at Thomas Norling også stillede op. Niels-Henrik Topp fik 57 stemmer og Thomas Norling fik 12 stemmer. Dermed forsætter Niels-Henrik Topp. Honoraret på kr. fastholdes. I. Orientering fra gårdudvalg Omar orienterer om årets gang i gårdudvalget. Sidste år blev det rigtigt startet op med 6 personer, og i dag er de så 3. Det er lige i underkanten. Der er blevet afholdt et godt møde med Hardy. Sidste år kom borde og stole frem, som nu allerede er sat ud. Omar er sikker på, at de kan få flere, hvis der er brug for det. Endelig har Hardy foreslået at det gamle fyrrum kan bruges til at stille inventar ind i. Gårdudvalget mødes 1 gang om måneden for at prøve at finde på tiltag for gårdmiljøet. J. Budget for 2011 Carsten Schiøler gennemgik budgettet for 2011, og bemærkede indledningsvis at KAB har forbedret deres ydelse væsentligt. Der foreligger mange beregninger bag ved, og dokumentation for de enkelte poster i, budgettet. Repræsentantskabet fremlægger et budget med et 0 på bundlinjen. Der er derved ingen planer om at ændre ved strukturen for de faste omkostninger, og det betyder, at der er sat penge af på posten for planlagt og periodisk vedligeholdelse. Morten Udsholt vurderer, at dette beløb er passende eller måske i overkanten af, hvad Ved Classens Have kan nå at bruge. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet, som blev enstemmigt vedtaget. K. Indkomne forslag 1) Forslag om renovering af VVS installationer Carsten Schiøler præsenterede forslaget om renovering af VVS-installationer 7/13

8 Unni Reitzel kunne godt tænke sig en 5-årsplan, hvor alle projekterne adresseres. Thomas Norling var lidt bekymret for taget, men ikke for varmecentralen. Der er ifølge Thomas for nylig skiftet hovedvekselplader, hovedpumpe og strengventiler. Han stod uforstående over for at det pilotprojekt som allerede er gennemført ikke bruges, og endelig tilbød han hjælp til gennemgang af filtre i termostatsbatterierne i lejlighederne. Svend Poulsen syntes, at forslaget var udmærket, men trods alt også lidt svært at sætte sig ind i et projekt på 16. mio. kr. på 8 dage. Derfor indstillede han, at der blev udtrykt tillid til repræsentantskabet inden for en ramme af 4 mio. kr. Inden for den ramme igangsættes et pilotprojekt, og til næste generalforsamling vil man have mere viden. Derudover kunne man se lidt mere kreativt på mulighederne i stedet for en 1 til 1-udskiftning. Eventuelt en gårdrenovering og/eller tilskudsmidler. En beboer syntes, at taget også bør prioriteres, men grundlæggende at ideen om et pilotprojekt var god. Et par medlemmer af repræsentantskabet kan lave en følgegruppe for at se på ydre rammebetingelser, så et tagprojekt ikke startes op med hovedet under armen, fordi det er akut til den tid. Morten Skytte mente, at problemet med varmeanlægget er, at det aldrig er blevet indstillet korrekt. Der er meget at hente på det område. Han foreslog derfor en ændring til forslaget. Projektet med VVS-installationerne fortsættes, men der holdes igen med varmeanlægget. Der bliver regnet efter og indstillingerne på varmeanlægget korrigeres. Bliver resultatet ikke bedre, kan varmeanlægget altid udskiftes året efter. Morten vil gerne hjælpe til med at finde de korrekte indstillinger. Morten Udsholt forklarede hefter, at varmeanlægget desværre ikke var indregnet i prisen. Problemet for Ved Classens Have er, at der bruges kr. årligt på at holde VVSinstallationerne kørende. Der bliver udskiftet dele over det hele. Der er udskiftet 15 faldstammer alt i alt. Dette arbejde bliver voldsomt dyrere, hvis der ikke gøres noget i løbet af de næste par år. Mht. varmecentralerne kan der ved at omlægge varmecentralerne i fht. de her investeringer opnås en årlig besparelse på ca kr. om året, ifølge vurderingerne. Overordnet set handler det om vandinstallationer, taget og el-delen. El-systemet er nedslidt med gamle stofledninger og utidssvarende ting. Alle tre ting arbejder repræsentantskabet på. Mandag kommer en stor lift og gennemgår taget. Udgangspunktet er at få en detailrapport om vedligeholdelse af taget. Der er ikke råd til mio. kr. for vandinstallationer, mio. kr. for taget og el-renovering. Svend Poulsen stillede herefter et ændringsforslag. Generalforsamlingen giver repræsentantskabet mandat til at iværksætte teknisk rådgivning og et pilotprojekt inden for et budget på 5 mio. kr. Resultatet af rådgivningen og erfaringer med pilotprojektet fremlægges ved temamøde og/eller til beslutning ved generalforsamlingen Går undersøgelsen bedre end forventet, kan repræsentantskabet vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at indhente en tidligere beslutning. En beboer ønskede, at der bliver indhentet alternative projektforslag, og at der indkaldes til en 8/13

9 ekstraordinær generalforsamling, hvor de præsenteres. Marie-Louise Kauman lagde vægt på, at alle installationer ikke bare udskiftes. Hun har foranlediget, at Østberg VVS er med inde i rådgivningsprocessen, og advarer imod at fejlen ved Fibernet ikke gentages. Det er vigtigt at få det rigtige billede af lejlighedernes indretning ved at sørge for at komme ind i lejlighederne. Herefter blev der stemt om ændringsforslaget og det oprindelige forslag. Ændringsforslaget blev vedtaget. 2) Forslag om individuel vandmåling Forslag 8, Individuel vandmåling blev behandlet sammen med dette forslag, som Thomas Norling præsenterede. Carsten Schiøler kommenterede, at beboerne i Ved Classens Have bruger mellem 100 og 110 liter vand pr. dag. Det er enten lige på eller under gennemsnittet for Københavnere. At administrere et vandregnskab koster kr., vurderer KAB. Dertil varer målerne ikke evigt, og derfor pågår der en nedslidning, som medfører en omkostning for udskiftning af målere. Det betyder, at det koster mellem kr. om året for hver lejlighed for at holde systemet kørende. Derved skal der spares 15 % på vandforbruget for at få pengene hjem. Thomas Norling vurderede, at der ved vandmålere vil komme en besparelse på % og i nogle tilfælde op til 35 %, ligesom udgiften til administration af varmeregnskab ikke vil ligge på kr. Morten Udsholt foreslog, at en individuel vandmåling i så fald den blev vedtaget blev gennemført i forbindelse med renoveringsprojektet. Det ville være meget dyrt at gennemføre det nu. Det var der opbakning til, og der blev stemt om, hvorvidt der skulle indføres individuel vandmåling i forbindelse med renoveringen. Forslaget blev ikke vedtaget. 3) Forslag om indmeldelse i Parknet Forslag 10, Aftale om andelsnet blev behandlet sammen med dette forslag. Thomas Norling præsenterede sit forslag om Andelsnet og herefter præsenterede Carsten Schiøler repræsentantskabets forslag om Parknet. En beboer sagde, at der ikke bør investeres i internetsystemer, da vi om 3 år alle har mobilt bredbånd. 9/13

10 Marie-Louise Kauman kunne ikke forstå, at anlægsomkostningnere for Andelsnet til forskel fra et år siden nu er 0 kr. Det kostede tidligere kr. Thomas Norling svarede, at de er interesserede i at give Ved Classens Have det gratis, da de så har en it-struktur, som de kan bruge. De kan trække et fibernet over til naboejendommen. Morten Skytte sagde, at de også kan leveres tv via antennekabler, hvilket er en fordel. Svend Poulsen mente, at beslutningsgrundlaget for begge tilbud var meget uklart. Carsten Schiøler forklarede om Parknet, at det kan se voldsomt ud at investere i dette udstyr. Men der er tale om en engangsudgift, og med en udbyder med en forbindelse til 65 kr. om måneden, bliver der ikke en stigning i fiberbidrag. Carsten mente til gengæld, at aftalegrundlaget for Andelsnet ikke er blevet vist. Herunder hvilke forpligtelser der følger med. Forslaget om Andelsnet blev vedtaget, og forslaget om Parknet blev dermed nedstemt. 4) Forslag om nedlæggelse af Kommunikations budget og regnskab. Det blev besluttet at behandle forslag 9, Forslag om at ændre VCH nettets installation, sammen med dette forslag. Efter en kort debat var der enighed omkring at stemme om, hvorvidt udgiften til it-anlægget skal fordeles på alle beboere fra d. 1. januar Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 5) Forslag om at ændre skralderum Forslaget blev trukket med en opfordring til gårdudvalget om at fortsætte med projektet og eventuelt at søge professionel hjælp. 6) Forslag om ændring af vedtægt for tildeling af lejlighed Unni Reitzel præsenterede forslaget. Marie-Louise Kauman kommenterede forslaget med en udredning af, hvem som ville have gavn af forslaget. I Ved Classens Have er der samlet set 32 lejligheder med 5 eller flere værelser. De sidste 20 år har der været 29 flytninger i 23 lejligheder. 9 af dem gik i arv eller var i bytte. Det betyder, at der er 20 lejligheder/flytninger på 20 år tilbage. 12 af de familier der bor i de lejligheder, har børn der allerede har lejligheder i Ved Classens Have. Bliver en af de 12 lejligheder ledige, går de højst sandsynligt i arv. I de 32 lejligheder bor 6 familier som har 10/13

11 mindre børn. De flytter højst sandsynligt ikke foreløbig. Stuelejligheder går typisk til folk på børnelisten. Så der er vist ikke et behov. Derudover skal vi ned til nr. 72 på listen for at finde familier med 3 børn. Så hvis en stor lejlighed bliver ledig, hvilket ikke er så sandsynligt, skal halvdelen af beboerne i Ved Classens Have forbigås. En regel om forfordeling af familier med 3 børn vil også betyde, at familier med 2 børn bliver forbigået. Forslaget blev herefter kort debatteret, og Unni Reitzel trak forslaget tilbage. 7) Forslag om at ændre vedtægter vedrørende internt bytte Thomas Norling præsenterede forslaget. Marie-Louise Kauman kommenterede forslaget med en henvisning til, at Ved Classens Have i øjeblikket står imellem to landsretsdomme. Den ene landsretsdom siger, at Ved Classens Have er underlagt den private lejelovgivning, som giver beboere retten til at bytte, og den anden siger, at Ved Classens Have alene drives på baggrund af sine vedtægter, som ikke giver mulighed for bytte. Det er derfor farligt at begynde, at tilføje i vedtægterne at former for bytte skal godkendes af repræsentantskabet, hvis det viser sig, at Ved Classens Have ikke skal følge den private lejelovgivning. I så fald træder Ved Classens Have sig selv over tæerne. Morten Skytte kommenterede forslaget ved at sige, at vedtægterne skal afspejle den nuværende praksis. Hvis der ikke tillades bytte, skal det også fremgå af vedtægterne. Thomas Norling påpegede, at der i 73 stk. 2. eller 3 står, at hvis der er en begrundelse for ikke at acceptere byttet, kan det afvises. Der er en intern liste i Ved Classens Have og derfor også en begrundelse. Morten Udsholt svarede hertil, at retspraksis i boligretten i henhold til den private lejelovgivning viser, at en intern forordning ikke vil veje tungt i forhold til den enkelte lejers rettigheder. Debatten blev afsluttet med en markering fra generalforsamlingen af, hvorvidt der skal arbejdes videre på en vedtægtsændring. Ingen stemte for og 3 beboere stemte hverken for eller imod. 11) Forslag om regler vedrørende børnelisten. Birthe Buhl præsenterede forslaget om regler for børnelisten, og supplerede med at sige, at der skal være tale om en regelliste og ikke vedtægtsændringer. Marie-Louise Kauman kommenterede forslaget ved at sige, at forslaget viser normal praksis i 11/13

12 dag. Punkterne 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 10 bliver fulgt i dag, og børnelisten er tilgængelig på ejendomskontoret. Punkt 8 kan ikke lade sig gøre, da KAB s opnoteringssystem ikke kan håndtere -adresser. Punkt 7 er helt ny, og hvis punktet skal vedtages er der tale om en vedtægtsændring. I vedtægternes 3 står, at der skal tages forbehold for andre parlamentariske selskaber før der sker henvendelse til den eksterne venteliste. Forslagsstilleren præciserede, at de forhold der krævede en vedtægtsændring blev taget ud af forslaget, men at alle børn skal nøjes med 1 chance for at få en lejlighed. Hvis børnene kommer tilbage i Ved Classens Have kan de komme bagerst i børnelisten. Thomas Norling sagde, at han har oplevet at glemte personer flere gange er dukket op i KAB s system igen. Tobias Nordentoft kunne ikke forstå, hvorfor børn der gerne vil ud og kigge på verden, skal straffes. På den måde skabes en lille gruppe af personer, der aldrig kommer ud. Carsten Schiøler mente, at man skal respektere, at folk har skiftende behov i tilværelsen. Marie-Louise Kauman svarede Thomas Norling vedrørende KAB s opnoteringssytem, at hun ikke kender til nogen, der står på børnelisten uberettiget. KAB giver koder til beboere, og hvis koderne er forkerte, kan børn ryge ud af børnelisten, men stadig findes i KABs ventelistesystem. De fejl er nu rettet på baggrund af børnenes indskrivningsbeviser. Forslaget minus punkt 8 og de sidste to linjer i punkt 7 blev sendt til afstemning. 1 stemte for forslaget, og resten stemte imod. 12) Forslag om beboermeddelelser. Birthe Buhl præsenterede forslaget. Marie-Louise kommenterede forslaget ved at sige, at repræsentantskabet gerne vil informere mere, men at der ind imellem ikke er noget at fortælle. Derfor sendes der ikke noget information ud i perioder. I 2010 skete meget lidt. Vil man gerne følge med, kan man følge op på generalforsamlingen eller læse referatet. Men overordnet set forsøger repræsentantskabet at informere så meget som muligt. Forslaget blev herefter trukket. L. Eventuelt. En beboer påpegede, at der står cykler alle steder, og at der er behov for at gøre noget i den henseende. 12/13

13 Gårdudvalget svarede, at de er i gang med at håndtere problemet. En beboer var træt af, at unge ryger hash hver dag nede på basketball-banen. Han blev opfordret til at kontakte politiet. En beboer gjorde opmærksom på, at hjemmesiden er sygnet hen. Det er det nemmeste middel til at kommunikere til beboerne, og derfor er det ærgerligt. Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. Mødet sluttede kl Marie-Louise Kauman Formand Morten Udsholt Dirigent 13/13

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012 i Ved Classens Have

Ordinær generalforsamling 2012 i Ved Classens Have Generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 29. marts 2012, kl. 19.00 i Østerbrohuset, Århusgade 103. Til stede: 78 stemmeberettigede beboere inkl. 23 fuldmagter. Repræsentantskab: Marie-Louise

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 15 Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 82 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere