Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet."

Transkript

1 Afholdt den: 23. marts 2011, kl i Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 71 stemmeberettigede beboere inkl. fuldmagter Repræsentantskab: Marie-Louise Kauman, (formand), Carsten Schiøler, Kaare Madsen og Nena Wiinstedt. Fra administrationen: Morten Udsholt, ejendomschef, & Christian Fries (ref.) Ordinær #JobInfo generalforsamling Criteria=KABside1# 2011 i Ved Classens Have A. Valg af dirigent Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Enkelte beboere kritiserede, at repræsentantskabets forslag til generalforsamlingen ikke var udsendt senest d. 15. februar ligesom de øvrige beboeres. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der i vedtægterne skelnes mellem medlemmer af Ved Classens Have og repræsentantskabet. Repræsentantskabet har mulighed for at stille forslag frem til indkaldelsestidspunktet. Af 30 fremgår det, at dagsordenen omdeles 8 dage før og at den indeholder forslag fra repræsentantskabet. Derudover blev det nævnt, at et af de indkomne forslag ved en fejl ikke var blevet omdelt. Det blev tilføjet indkomne forslag under punkt K, 13 (sammenlagt med forslag 12). Der var derudover også en fejl i bogstav-angivelsen som rettes. B. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen, som Ved Classens Have vedtog på sidste generalforsamling, blev godkendt. C. Valg af stemmeudvalg - 3 personer Til stemmeudvalget blev Lis Olsen, Anne-Mette Helweg og Omar Søgaard valgt. D. Repræsentantskabets beretning for det forløbne år 2010 har været et år, der i allerhøjeste grad har været mærket af, at vores ejendomskontor ikke har fungeret efter hensigten, og at samarbejdet med den nye afdeling i KAB først efter sommerferien kom rigtigt op at køre. Det har haft indflydelse på årets regnskabsmæssige resultat, idet der kun blev igangsat meget lidt arbejde i ejendommen, hvorved årets overskud blev meget større end planlagt. Ejendomskontoret 1/13

2 Ved årets begyndelse var Jesper Larsen ansat som driftsleder og Henrik Pedersen som driftsassistent/gårdmand. Allerede nogle måneder inde i året stod det lysende klart, at ejendommen ikke blev drevet som forventet, og Repræsentantskabet blev derfor nødt til at opstille klare forventninger og krav til driftslederens ansvar og arbejdsopgaver, og Marie-Louise Kauman og Søren Molander blev sammen med driftschef Bjarne Magnusson fra KAB enige om benytte sommeren til at få defineret de specifikke arbejdsopgaver, vi ønskede ejendomsfunktionærerne skulle udføre. Vi taler i denne forbindelse om en detaljegrad helt ned til, hvornår der skulle fejes hvor og udskiftning af navne på postkasser ved flytninger! I august måned måtte vi imidlertid erkende, at det med største sandsynlighed ikke ville komme til at fungere efter hensigten, og Repræsentantskabet indstillede derfor til KAB om, at samarbejdet med driftsleder Jesper Larsen skulle ophøre. Jesper Larsen fratrådte sin stilling i begyndelsen af september. Det havde tidligere været muligt for ejendommens funktionærer at dække hinanden ind under ferie og ved sygdom, men op til sommerferien trængte fællesarealerne i den grad til en kærlig hånd, at det blev besluttet at ansætte en ferieafløser. Bastian Skov kunne springe til med det samme, og da han jo allerede var fortrolig med ejendommes rutiner, og der derfor ikke skulle bruges tid på oplæring, blev det Bastian, der vikarierede i først Henriks og dernæst Jespers sommerferie. Da Jesper fratrådte, og Henrik blev fungerende driftsleder indtil årets udgang, blev Bastian ansat som vikar. Desværre blev Bastian sygemeldt kort tid efter, og ansættelsesforholdet måtte ophøre igen. Resten af året benyttede ejendommen et eksternt ejendomsservicefirma til at bistå Henrik med den daglige drift. I oktober blev kravene til en ny driftsleder defineret, og i løbet af november måned havde Repræsentantskabet og KAB ansættelsessamtaler med 9 udvalgte ansøgere til stillingen. Vi var meget enige om at vælge Hardy Nielsen, som blev ansat per 1. januar Heldigvis tyder alt på, at valget var det rigtige, for Hardy har i løbet at få måneder fået sat gevaldigt skik på såvel ejendomskontor som ejendommens fællesarealer. Arbejdsopgaver er blevet defineret og skemalagt og udføres nu rutinemæssigt, der er ryddet op i de mange sager, der lå fra tidligere (blandt andet flyttesager, hvor regnskaberne aldrig var blevet færdiggjort, samt diverse ubesvarede henvendelser fra beboerne), og Repræsentantskabet er nu begyndt at modtage de indspark og ideer til ejendommens drift, som vi ikke selv har forudsætninger for at komme med og derfor har efterlyst tidligere. KAB Per 1. januar 2010 oprettede KAB en specialkundeenhed, hvor blandt andet de parlamentariske selskaber kom til at høre under. Det betød, at de kontaktpersoner, Ved Classens Have tidligere havde haft i form af inspektør og forretningsfører, ikke længere var tilknyttet os. I stedet fik vi nye kontaktpersoner, nemlig driftschef Bjarne Magnusson og kundechef Morten Udsholt. Bjarne Magnusson varetog kontakten til ejendomsfunktionærerne, men da disse som nævnt ikke var specielt selvkørende, krævedes der ekstra stort fokus på vores ejendom. Et fokus, KAB tilsyneladende ikke havde kalkuleret med i den nye organisation, og som derfor desværre trak uforholdsmæssigt meget på de tildelte ressourcer. Samarbejdet var for så vidt udmærket, der var bare ikke nok af det! Efter sommerferien skulle vi beslutte det fremtidige samarbejde med KAB ud fra det nye ydelseskatalog, men på det tidspunkt havde vi som tidligere repræsentantskaber måttet konstatere, at KAB ikke altid leverer den sagsbehandling og rådgivning, vi mener at have krav på, og Repræsentantskabet var derfor parat til at sammen- 2/13

3 sætte en ny aftale på et absolut minimumsniveau. Ved Classens Have er som bekendt ikke fri til at vælge et andet administrationsselskab, men vi så i det mindste ingen grund til fortsat at betale for ydelser, vi ikke mente at modtage. Imidlertid fik KAB strammet gevaldigt op på leverancer og samarbejde, og efter mange diskussioner om den nye samarbejdsmodel valgte vi derfor i første omgang en model, der gør, at samarbejdet kan fortsætte på samme vilkår som tidligere. Repræsentantskabet Ved generalforsamlingen sidste år var Kaare Madsen og Nena Wiinstedt på valg, og de blev begge genvalgt. Kirsten Groth Willesen blev atter valgt som 1. suppleant, og Repræsentantskabet kunne derfor fortsætte sit arbejde som før. I efteråret ønskede Søren Molander imidlertid at træde ud af Repræsentantskabet, hvorefter Kirsten overtog hans plads. Det betyder, at Kirsten er fuldgyldigt medlem af Repræsentantskabet, indtil hendes valgperiode udløber i Bredbåndsleverandør På generalforsamlingen sidste år blev det aftalt at nedsætte et it-udvalg, der skulle komme med et oplæg til Repræsentantskabet med henblik på skift af udbyder. Repræsentantskabet modtog i maj måned et oplæg med tilbud om skift til andels.net, men vi blev meget overrasket over at se, at det skulle være forbundet med betydelige omkostninger at skifte udbyder, idet der skulle betales for køb og installation af nye switche. Derfor valgte Repræsentantskabet i første omgang at henvende sig til Dansk Bredbånd, og over sommeren blev vores kontrakt genforhandlet, og vi fik tilbudt nogle nye og mere konkurrencedygtige priser. Desværre fik Dansk Bredbånd ny ledelse, mens vi ventede på, at den nye aftale blev effektueret, og den nye ledelse trak det fremsatte tilbud tilbage. Et nyt og mindre attraktivt tilbud om øget båndbredde til samme pris blev implementeret per 1. november, og beboerne kunne derefter opnå en mindre besparelse ved at reducere deres båndbredde til det oprindeligt aftalte. Men det var ikke en holdbar løsning, og Repræsentantskabet arbejdede derfor videre med at finde en alternativ udbyder og er kommet frem til, at Parknet vil være en attraktiv ny samarbejdspartner. Forslag om skift til Parknet som ny bredbåndsleverandør bliver fremsat på generalforsamlingen. Vinduesrenovering Repræsentantskabet har ved hjælp af advokatbistand fået fastslået, at det vil blive yderst vanskeligt at gøre krav gældende mod samarbejdspartnerne i vinduessagen, idet det er svært at fastslå, hvilke ekstraomkostninger det medfører, at vinduerne ikke kan vedligeholdes som oprindeligt anbefalet, og sagen er derfor lukket. Der er i stedet igangsat undersøgelser af vinduernes nuværende tilstand med henblik på udarbejdelse af ny vedligeholdelsesvejledning og implementering af en sådan i ejendommens langtidsplanlægning. Planlægning af større arbejde Stadig med udgangspunkt i den i foråret 2009 udarbejdede tilstandsvurdering arbejder Repræsentantskabet fortsat med planlægning af vedligeholdelsesarbejde både på den korte og på den lange bane. Vi har vurderet, at udskiftning af vvs-installationer og varmecentraler bør prioriteres først, da installationerne er i meget ringe stand, og der løbende er betydelige udgifter forbundet med reparationer. Der fremsættes her på generalforsamlingen forslag om bevilling af rammebudget. Derudover er der igangsat undersøgelser og indhentning af tilbud på renovering af el-installationer og tag samt vedligeholdelse af vinduer. 3/13

4 Lidt af hvert Det nye brevkasseanlæg blev taget i brug fra begyndelsen af året. I foråret måtte gården ved Classensgade/Strandboulevarden endnu en gang graves op for at fjerne og imødegå rotteproblemer. Der har ikke været problemer siden, og vi håber derfor at have fået lukket sagen. I sommerferien blev der gennemført en større oprydningsrunde på lofter og i kældre, og diverse møbler og andre efterladte effekter blev smidt ud. Cykler i kældre og gårde blev mærket, og udfasede cykler blev derefter fjernet. Det store skybrud medio august medførte vand i de fleste kældre med efterfølgende skader og forsikringsanmeldelser. Nogle af forsikringssagerne var ved årets udgang endnu ikke afsluttet. Ejendommens traktor var på grund af store snemængder flittigt i brug både først og sidst på året. Traktoren har for at være i forsvarlig og brugbar stand gennemgået uforholdsmæssigt mange reparationer i løbet af året og var ved årets udløb ved at være udtjent. Først i det nye år blev der indkøbt en ny (brugt) traktor, og den gamle traktor blev solgt. Flytninger i 2010 Der har i løbet af året været 6 interne flytninger og 5 indflytninger af nye medlemmer, som enten har arvet eller er kommet ind via børnelisten. Vi byder velkommen til alle nye medlemmer og deres familier. I erhvervslejemålene er der kommet 3 nye lejere til i Fastelavn Og ingen beretning uden en afsluttende tak til fastelavnsudvalget. En dejlig solrig formiddag havde de endnu en gang arrangeret en sjov og hyggelig fastelavnsfest. Og selvom der blev sat VCH-rekord i antal slag mod den sidste tønde (halvanden time tog det herrerne at få bugt med deres!), så havde vi alle en dejlig dag. Stor tak til fastelavnsudvalget for det store arbejde. Orientering fra formanden: Lejeloven I midten af februar 2011 afsagde Landsretten dom i en sag mellem et parlamentarisk selskab (Bakkehusene) og Grundejernes Investeringsfond (GI) og fastslog dermed, at de parlamentariske selskaber ikke er omfattet af lejelovgivningen. Indtil videre afventes, om GI anker dommen (frist til 14. april 2011), men hvis ikke den ankes, skal der ses på, hvilken betydning det vil få for Ved Classens Have, idet vi så fremover alene skal drives i henhold til vores vedtægter og ikke som hidtil er underlagt lejelovgivningen. Dette kan også have indflydelse på det lån, VCH har optaget i GI. Herefter var der kommentarer til beretningen fra beboerne. Thomas Norling ville gerne høre, hvad det kostede Ved Classens Have at afskedige Jesper Larsen, og hvorfor det nedsatte it-udvalget ikke er blevet hørt. 4/13

5 Marie-Louise svarede, at Jesper Larsen var ansat i henhold til KABs regelsæt, og at alle lovgivningsmæssige forhold var blevet overholdt. Vedrørende it-udvalget måtte der være sket en misforståelse, da der var afsendt 3 mails med invitationer til repræsentantskabets møder. Morten Skytte spurgte, hvorfor der er betalt kr. i et forlig med Jesper Larsen, og sagde, at it-udvalget fik en mail 2 dage før repræsentantskabsmødet og en mail dagen efter. Som arbejdsgiveransvarlig understregede Morten Udsholt, KAB, at der generelt ikke kommenteres på personsager. Der er indgået en aftale om fritstilling, hvilket er normal praksis. Der er ikke tale om erstatning, når der indgås et kompromis, med mindre KAB har lavet fejl, der er ansvarspådragende. Marie-Louise supplerede, at det er muligt, at det er blevet opfattet som erstatning, men repræsentantskabet mente ikke, at det var hensigtsmæssigt at have ham gående i opsigelsesperioden. Thomas Norling mente, at det ikke var nødvendigt at give Jesper Larsen en ekstra måned løn. Debatten blev afsluttet ved, at en beboer anfægtede diskussioner af personsager på generalforsamlingen, og at beboerne bør have tillid til det siddende repræsentantskab eller vælte dem på en afvisning af årets beretning. 1 stemte imod, 3 stemte hverken for eller imod og resten stemte for beretningen, som derved blev vedtaget. E. Revideret årsregnskab for det forløbne regnskabsår, samt statusopgørelse til generalforsamlingens godkendelse Carsten Schiøler gennemgik det reviderede årsregnskab med det hovedbudskab at det realiserede overskud skyldes en manglende iværksættelse af budgetterede vedligeholdelsesaktiviteter. Omvendt har der også været en overskridelse af budgetter for renholdelse, som skyldes udgifter til snerydning først og sidst på året og ekstra personale i perioder. Overskuddet foreslås overført til dispositionskontoen, som herefter udgør 16,6 mio. kr. Denne opsparing kan derved bruges til fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Afslutningsvis gennemgik Carsten forløbet for placering af likvide midler i Sydbank. Sikkerheden har her været den vigtigste faktor, og Sydbank, som har klaret en stress-test fint, vurderes som et sikkert bankforetagende. Herefter var der kommentarer fra beboerne. Ivan Munkstrup spurgte til placeringen af likvide midler, og om det kunne overvejes at sætte en stor del af midlerne i korte obligationer. 5/13

6 Carsten svarede, at det kan være svært at vurdere, hvor korte obligationerne skal være i fht. hvornår vedligeholdelsesarbejder sættes i gang. Det indgår dog i overvejelserne. Thomas Norling spurgte, hvordan der kan være underskud på antenneregnskabet, når der ikke må være underskud ifølge den fælles antennelovgivning. Derudover kommenterede Thomas, at ejendomsforbedringerne stod til 0 mod kr. i 2009, og om Ved Classens Have skal påføres udgifter til inkasso. Endelig spurgte Thomas til, hvad investeringen på kr. i itanlægget dækker over. Carsten svarede til underskuddet på antenneregnskabet, at budgettet udformes så det korrekte antennebidrag opkræves. Derefter er der varslet nogle stigninger fra Yousee, som så ikke har været indeholdt i budgettet. Underskud på antenneregnskabet er igennem årene akkumuleret til over kr. Morten Udsholt supplerede med, at den fælles antennelovgivning kun gælder, hvis flere ejendomme er gået sammen om et antenneanlæg. Carstens svarede til det manglende beløb ud for ejendomsforbedringer, at opskrivningsfonden er blevet opskrevet næsten tilsvarende. Mht. inkassosagerne har der været en udgift på kr. for et erhvervslejemål, hvor det ikke har været muligt at inddrive de skyldige beløb. Repræsentantskabet skylder til gengæld et svar på, hvad investeringen i it-anlægget dækker over. Herefter blev regnskabet vedtaget enstemmigt. F. Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet på valg er: Jesper Schytt modtager ikke genvalg Carsten Schiøler Carsten Schiøler valgte ikke at genopstille, derfor håbede repræsentantskabet at en anden person med en stor økonomisk viden ville stille op. Lise Helweg stillede op på baggrund af en skriftlig fuldmagt, og Knud Svendsen stillede op. De blev dermed begge valgt, og kommer til at sidde i en 3-årig periode. G. Valg af 3 suppleanter Følgende blev valgt som suppleanter: 1. suppleant. Adam Cold. 2. suppleant: Omar Søgaard 6/13

7 3. suppleant: Carsten Schiøler H. Valg af lokal revisor og fastsættelse af dennes honorar på valg er: Niels-Henrik Topp modtager genvalg Niels-Henrik Topp genopstillede og imødeså gerne et kampvalg. Det betød, at Thomas Norling også stillede op. Niels-Henrik Topp fik 57 stemmer og Thomas Norling fik 12 stemmer. Dermed forsætter Niels-Henrik Topp. Honoraret på kr. fastholdes. I. Orientering fra gårdudvalg Omar orienterer om årets gang i gårdudvalget. Sidste år blev det rigtigt startet op med 6 personer, og i dag er de så 3. Det er lige i underkanten. Der er blevet afholdt et godt møde med Hardy. Sidste år kom borde og stole frem, som nu allerede er sat ud. Omar er sikker på, at de kan få flere, hvis der er brug for det. Endelig har Hardy foreslået at det gamle fyrrum kan bruges til at stille inventar ind i. Gårdudvalget mødes 1 gang om måneden for at prøve at finde på tiltag for gårdmiljøet. J. Budget for 2011 Carsten Schiøler gennemgik budgettet for 2011, og bemærkede indledningsvis at KAB har forbedret deres ydelse væsentligt. Der foreligger mange beregninger bag ved, og dokumentation for de enkelte poster i, budgettet. Repræsentantskabet fremlægger et budget med et 0 på bundlinjen. Der er derved ingen planer om at ændre ved strukturen for de faste omkostninger, og det betyder, at der er sat penge af på posten for planlagt og periodisk vedligeholdelse. Morten Udsholt vurderer, at dette beløb er passende eller måske i overkanten af, hvad Ved Classens Have kan nå at bruge. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet, som blev enstemmigt vedtaget. K. Indkomne forslag 1) Forslag om renovering af VVS installationer Carsten Schiøler præsenterede forslaget om renovering af VVS-installationer 7/13

8 Unni Reitzel kunne godt tænke sig en 5-årsplan, hvor alle projekterne adresseres. Thomas Norling var lidt bekymret for taget, men ikke for varmecentralen. Der er ifølge Thomas for nylig skiftet hovedvekselplader, hovedpumpe og strengventiler. Han stod uforstående over for at det pilotprojekt som allerede er gennemført ikke bruges, og endelig tilbød han hjælp til gennemgang af filtre i termostatsbatterierne i lejlighederne. Svend Poulsen syntes, at forslaget var udmærket, men trods alt også lidt svært at sætte sig ind i et projekt på 16. mio. kr. på 8 dage. Derfor indstillede han, at der blev udtrykt tillid til repræsentantskabet inden for en ramme af 4 mio. kr. Inden for den ramme igangsættes et pilotprojekt, og til næste generalforsamling vil man have mere viden. Derudover kunne man se lidt mere kreativt på mulighederne i stedet for en 1 til 1-udskiftning. Eventuelt en gårdrenovering og/eller tilskudsmidler. En beboer syntes, at taget også bør prioriteres, men grundlæggende at ideen om et pilotprojekt var god. Et par medlemmer af repræsentantskabet kan lave en følgegruppe for at se på ydre rammebetingelser, så et tagprojekt ikke startes op med hovedet under armen, fordi det er akut til den tid. Morten Skytte mente, at problemet med varmeanlægget er, at det aldrig er blevet indstillet korrekt. Der er meget at hente på det område. Han foreslog derfor en ændring til forslaget. Projektet med VVS-installationerne fortsættes, men der holdes igen med varmeanlægget. Der bliver regnet efter og indstillingerne på varmeanlægget korrigeres. Bliver resultatet ikke bedre, kan varmeanlægget altid udskiftes året efter. Morten vil gerne hjælpe til med at finde de korrekte indstillinger. Morten Udsholt forklarede hefter, at varmeanlægget desværre ikke var indregnet i prisen. Problemet for Ved Classens Have er, at der bruges kr. årligt på at holde VVSinstallationerne kørende. Der bliver udskiftet dele over det hele. Der er udskiftet 15 faldstammer alt i alt. Dette arbejde bliver voldsomt dyrere, hvis der ikke gøres noget i løbet af de næste par år. Mht. varmecentralerne kan der ved at omlægge varmecentralerne i fht. de her investeringer opnås en årlig besparelse på ca kr. om året, ifølge vurderingerne. Overordnet set handler det om vandinstallationer, taget og el-delen. El-systemet er nedslidt med gamle stofledninger og utidssvarende ting. Alle tre ting arbejder repræsentantskabet på. Mandag kommer en stor lift og gennemgår taget. Udgangspunktet er at få en detailrapport om vedligeholdelse af taget. Der er ikke råd til mio. kr. for vandinstallationer, mio. kr. for taget og el-renovering. Svend Poulsen stillede herefter et ændringsforslag. Generalforsamlingen giver repræsentantskabet mandat til at iværksætte teknisk rådgivning og et pilotprojekt inden for et budget på 5 mio. kr. Resultatet af rådgivningen og erfaringer med pilotprojektet fremlægges ved temamøde og/eller til beslutning ved generalforsamlingen Går undersøgelsen bedre end forventet, kan repræsentantskabet vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at indhente en tidligere beslutning. En beboer ønskede, at der bliver indhentet alternative projektforslag, og at der indkaldes til en 8/13

9 ekstraordinær generalforsamling, hvor de præsenteres. Marie-Louise Kauman lagde vægt på, at alle installationer ikke bare udskiftes. Hun har foranlediget, at Østberg VVS er med inde i rådgivningsprocessen, og advarer imod at fejlen ved Fibernet ikke gentages. Det er vigtigt at få det rigtige billede af lejlighedernes indretning ved at sørge for at komme ind i lejlighederne. Herefter blev der stemt om ændringsforslaget og det oprindelige forslag. Ændringsforslaget blev vedtaget. 2) Forslag om individuel vandmåling Forslag 8, Individuel vandmåling blev behandlet sammen med dette forslag, som Thomas Norling præsenterede. Carsten Schiøler kommenterede, at beboerne i Ved Classens Have bruger mellem 100 og 110 liter vand pr. dag. Det er enten lige på eller under gennemsnittet for Københavnere. At administrere et vandregnskab koster kr., vurderer KAB. Dertil varer målerne ikke evigt, og derfor pågår der en nedslidning, som medfører en omkostning for udskiftning af målere. Det betyder, at det koster mellem kr. om året for hver lejlighed for at holde systemet kørende. Derved skal der spares 15 % på vandforbruget for at få pengene hjem. Thomas Norling vurderede, at der ved vandmålere vil komme en besparelse på % og i nogle tilfælde op til 35 %, ligesom udgiften til administration af varmeregnskab ikke vil ligge på kr. Morten Udsholt foreslog, at en individuel vandmåling i så fald den blev vedtaget blev gennemført i forbindelse med renoveringsprojektet. Det ville være meget dyrt at gennemføre det nu. Det var der opbakning til, og der blev stemt om, hvorvidt der skulle indføres individuel vandmåling i forbindelse med renoveringen. Forslaget blev ikke vedtaget. 3) Forslag om indmeldelse i Parknet Forslag 10, Aftale om andelsnet blev behandlet sammen med dette forslag. Thomas Norling præsenterede sit forslag om Andelsnet og herefter præsenterede Carsten Schiøler repræsentantskabets forslag om Parknet. En beboer sagde, at der ikke bør investeres i internetsystemer, da vi om 3 år alle har mobilt bredbånd. 9/13

10 Marie-Louise Kauman kunne ikke forstå, at anlægsomkostningnere for Andelsnet til forskel fra et år siden nu er 0 kr. Det kostede tidligere kr. Thomas Norling svarede, at de er interesserede i at give Ved Classens Have det gratis, da de så har en it-struktur, som de kan bruge. De kan trække et fibernet over til naboejendommen. Morten Skytte sagde, at de også kan leveres tv via antennekabler, hvilket er en fordel. Svend Poulsen mente, at beslutningsgrundlaget for begge tilbud var meget uklart. Carsten Schiøler forklarede om Parknet, at det kan se voldsomt ud at investere i dette udstyr. Men der er tale om en engangsudgift, og med en udbyder med en forbindelse til 65 kr. om måneden, bliver der ikke en stigning i fiberbidrag. Carsten mente til gengæld, at aftalegrundlaget for Andelsnet ikke er blevet vist. Herunder hvilke forpligtelser der følger med. Forslaget om Andelsnet blev vedtaget, og forslaget om Parknet blev dermed nedstemt. 4) Forslag om nedlæggelse af Kommunikations budget og regnskab. Det blev besluttet at behandle forslag 9, Forslag om at ændre VCH nettets installation, sammen med dette forslag. Efter en kort debat var der enighed omkring at stemme om, hvorvidt udgiften til it-anlægget skal fordeles på alle beboere fra d. 1. januar Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 5) Forslag om at ændre skralderum Forslaget blev trukket med en opfordring til gårdudvalget om at fortsætte med projektet og eventuelt at søge professionel hjælp. 6) Forslag om ændring af vedtægt for tildeling af lejlighed Unni Reitzel præsenterede forslaget. Marie-Louise Kauman kommenterede forslaget med en udredning af, hvem som ville have gavn af forslaget. I Ved Classens Have er der samlet set 32 lejligheder med 5 eller flere værelser. De sidste 20 år har der været 29 flytninger i 23 lejligheder. 9 af dem gik i arv eller var i bytte. Det betyder, at der er 20 lejligheder/flytninger på 20 år tilbage. 12 af de familier der bor i de lejligheder, har børn der allerede har lejligheder i Ved Classens Have. Bliver en af de 12 lejligheder ledige, går de højst sandsynligt i arv. I de 32 lejligheder bor 6 familier som har 10/13

11 mindre børn. De flytter højst sandsynligt ikke foreløbig. Stuelejligheder går typisk til folk på børnelisten. Så der er vist ikke et behov. Derudover skal vi ned til nr. 72 på listen for at finde familier med 3 børn. Så hvis en stor lejlighed bliver ledig, hvilket ikke er så sandsynligt, skal halvdelen af beboerne i Ved Classens Have forbigås. En regel om forfordeling af familier med 3 børn vil også betyde, at familier med 2 børn bliver forbigået. Forslaget blev herefter kort debatteret, og Unni Reitzel trak forslaget tilbage. 7) Forslag om at ændre vedtægter vedrørende internt bytte Thomas Norling præsenterede forslaget. Marie-Louise Kauman kommenterede forslaget med en henvisning til, at Ved Classens Have i øjeblikket står imellem to landsretsdomme. Den ene landsretsdom siger, at Ved Classens Have er underlagt den private lejelovgivning, som giver beboere retten til at bytte, og den anden siger, at Ved Classens Have alene drives på baggrund af sine vedtægter, som ikke giver mulighed for bytte. Det er derfor farligt at begynde, at tilføje i vedtægterne at former for bytte skal godkendes af repræsentantskabet, hvis det viser sig, at Ved Classens Have ikke skal følge den private lejelovgivning. I så fald træder Ved Classens Have sig selv over tæerne. Morten Skytte kommenterede forslaget ved at sige, at vedtægterne skal afspejle den nuværende praksis. Hvis der ikke tillades bytte, skal det også fremgå af vedtægterne. Thomas Norling påpegede, at der i 73 stk. 2. eller 3 står, at hvis der er en begrundelse for ikke at acceptere byttet, kan det afvises. Der er en intern liste i Ved Classens Have og derfor også en begrundelse. Morten Udsholt svarede hertil, at retspraksis i boligretten i henhold til den private lejelovgivning viser, at en intern forordning ikke vil veje tungt i forhold til den enkelte lejers rettigheder. Debatten blev afsluttet med en markering fra generalforsamlingen af, hvorvidt der skal arbejdes videre på en vedtægtsændring. Ingen stemte for og 3 beboere stemte hverken for eller imod. 11) Forslag om regler vedrørende børnelisten. Birthe Buhl præsenterede forslaget om regler for børnelisten, og supplerede med at sige, at der skal være tale om en regelliste og ikke vedtægtsændringer. Marie-Louise Kauman kommenterede forslaget ved at sige, at forslaget viser normal praksis i 11/13

12 dag. Punkterne 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 10 bliver fulgt i dag, og børnelisten er tilgængelig på ejendomskontoret. Punkt 8 kan ikke lade sig gøre, da KAB s opnoteringssystem ikke kan håndtere -adresser. Punkt 7 er helt ny, og hvis punktet skal vedtages er der tale om en vedtægtsændring. I vedtægternes 3 står, at der skal tages forbehold for andre parlamentariske selskaber før der sker henvendelse til den eksterne venteliste. Forslagsstilleren præciserede, at de forhold der krævede en vedtægtsændring blev taget ud af forslaget, men at alle børn skal nøjes med 1 chance for at få en lejlighed. Hvis børnene kommer tilbage i Ved Classens Have kan de komme bagerst i børnelisten. Thomas Norling sagde, at han har oplevet at glemte personer flere gange er dukket op i KAB s system igen. Tobias Nordentoft kunne ikke forstå, hvorfor børn der gerne vil ud og kigge på verden, skal straffes. På den måde skabes en lille gruppe af personer, der aldrig kommer ud. Carsten Schiøler mente, at man skal respektere, at folk har skiftende behov i tilværelsen. Marie-Louise Kauman svarede Thomas Norling vedrørende KAB s opnoteringssytem, at hun ikke kender til nogen, der står på børnelisten uberettiget. KAB giver koder til beboere, og hvis koderne er forkerte, kan børn ryge ud af børnelisten, men stadig findes i KABs ventelistesystem. De fejl er nu rettet på baggrund af børnenes indskrivningsbeviser. Forslaget minus punkt 8 og de sidste to linjer i punkt 7 blev sendt til afstemning. 1 stemte for forslaget, og resten stemte imod. 12) Forslag om beboermeddelelser. Birthe Buhl præsenterede forslaget. Marie-Louise kommenterede forslaget ved at sige, at repræsentantskabet gerne vil informere mere, men at der ind imellem ikke er noget at fortælle. Derfor sendes der ikke noget information ud i perioder. I 2010 skete meget lidt. Vil man gerne følge med, kan man følge op på generalforsamlingen eller læse referatet. Men overordnet set forsøger repræsentantskabet at informere så meget som muligt. Forslaget blev herefter trukket. L. Eventuelt. En beboer påpegede, at der står cykler alle steder, og at der er behov for at gøre noget i den henseende. 12/13

13 Gårdudvalget svarede, at de er i gang med at håndtere problemet. En beboer var træt af, at unge ryger hash hver dag nede på basketball-banen. Han blev opfordret til at kontakte politiet. En beboer gjorde opmærksom på, at hjemmesiden er sygnet hen. Det er det nemmeste middel til at kommunikere til beboerne, og derfor er det ærgerligt. Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. Mødet sluttede kl Marie-Louise Kauman Formand Morten Udsholt Dirigent 13/13

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012 i Ved Classens Have

Ordinær generalforsamling 2012 i Ved Classens Have Generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 29. marts 2012, kl. 19.00 i Østerbrohuset, Århusgade 103. Til stede: 78 stemmeberettigede beboere inkl. 23 fuldmagter. Repræsentantskab: Marie-Louise

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Ejerforeningen Solvej

Ejerforeningen Solvej Ejerforeningen Solvej Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 27. september 2011 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for 2010/11. 3. Årsregnskab for 2010/11 til godkendelse.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 26. marts 2009, kl på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 26. marts 2009, kl på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling den 26. marts 2009, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 77 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Jan Peder

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Dato for referat: 10. juni 2003

Dato for referat: 10. juni 2003 Side 1 af 5 Dato for referat: 10. juni 2003 Referat fra: Ordinær generalforsamling for Forening: Sted: Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. Tv. Dato: Mandag, den 2. juni 2003 Kl.: 18.30 Dagsorden

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 21. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere