Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015"

Transkript

1 Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015

2 2 Agenda Introduktion: mine og jeres forudsætninger Hvornår er der tale om statsstøtte? Eksempler på klassiske faldgruber Baggrund Hvornår er der tale om lovlig ( god ) statsstøtte? Hvad er konsekvensen af manglende overholdelse af statsstøttereglerne? Konsekvenser af manglende overholdelse af statsstøttereglerne

3 3 FAQs et udpluk Gælder statsstøtte-reglerne overhovedet i forhold til en privat virksomhed? Der må vel være en bagatel-grænse? Ikke når vi ser på KL 11a Reglerne gælder da ikke når det offentlige har afholdt udbud? Hvad er det værste der kan ske, hvis reglerne ikke overholdes? KL 11a Negativ omtale Konkurs af støttemodtager Erstatningskrav Fuldmagtsregler Håndhæves reglerne i praksis er det ikke bare justeri? KFST EU-Kommissionen National domstol Nu også Statsforvaltningen Er der da slet ikke nogen gode nyheder til os? GBER, De Minimis mv.

4 Anvendelse af en 2-trins test A. Foreligger der statsstøtte? TEUF artikel 107, stk. 1 + KL 11 a B. Kan støtten godkendes (evt. efter forudgående anmeldelse)? TEUF artikel 107, stk. 2 og stk. 3 // TEUF artikel 106, stk. 2 // TEUF artikel 108 // Diverse gruppefritagelser // Diverse retningslinjer og vejledninger fra Kommissionen KL 11a : lovlig iht. offentligretlig regulering => Ressortministeriet tager stilling Håndhævelse EU s statsstøtteregler håndhæves af EU-Kommissionen. Danske statsstøtteregler håndhæves af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Risiko for tilbagebetaling af uforenelig støtte, inkl. renters rente. KL 11 a: tilbagebetaling til statskassen (!)

5 I) Eksempler på klassiske faldgruber

6 6 I) Typiske eksempler på statsstøtte (faldgruber) A) Almindelig tildeling af direkte støtte B) Støtte ifm. prissætning af offentlige konkurrenceudsatte ydelser, fx transport, jobformidling eller hjemmepleje C) Samhandel med det offentlige (offentligt indkøb, salg af offentlig fastejendom, leje/forpagtning mv.) D) Støtte qua lempelige offentlige afgifter (fx spildevand til udvalgte virksomheder, fedtafgiften mv.) E) Samarbejde med det offentlige (OPP, OPS, OPI mv.)

7 7 A) Klassiske eksempler Direkte tildeling af støtte eks. kommunal støtte til byens professionelle fodboldklub eller til opførelse af multiarena Offentlig garantistillelse (ikke på markedsvilkår) eks. støtte til kommunale forsyningsselskaber i form af en garantistillelse

8 8 B) Støtte når det offentlige leverer kommercielle ( konkurrenceudsatte ) ydelser Leveren ydelsen på et konkurrencepræget marked? Prissættes ydelserne på markedsvilkår? Eksempler på de næste slides Klassisk problem er det offentliges salg af overskudskapacitet, hvor der sælges til de marginale omkostninger (risiko for krydssubsidiering)

9 9 NOGLE EKSEMPLER COWI klage over Kort- og Matrikelstyrelsens prisfastsættelse Rådsmødet den 21. juni 2006 Vejr 2 klage over Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) rådsmødet den 24. april 2002 Dansk Industris klage over Frederikssund Brand- og Redningsberedskab - rådsmøde den 23. maj 2011 Silkeborg Biblioteks salg af internetabonnementer 1997 Konkurrenceforvridende støtte til skolen for luftfartsuddannelse rådsmødet den 26. november 2003 Takstfastsættelse for bugsering af skibe rådsmødet den 28. oktober 1998 Klage over Københavns Kommunes Tolkeformidling rådsmødet den 27. november 2002 Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp - rådsmødet den 17. december 2003

10

11

12 12

13

14 14

15 15 C) Samhandel med det offentlige i) Salg til det offentlige Krav om betaling af markedsprisen (MØIP) Udbud ikke altid nok eksempler på typiske salg til det offentlige: Rådgivning ifm. bygge- anlægsopgaver IT-ydelser, eks. lønsystemer, ESDH-systemer mv. Forsikringer, herunder forsikringsmægler Salg af div. teknologi/rådgivning Kantineydelser Rengøringsydelser Etc. Etc. Eksempler på sager

16

17

18 18

19 19 ii) Køb/Leje/Forpagtning fra det offentlige (inkl. privatisering) Er aftalen indgået på markedsvilkår? Eksempler... Tårnby Havn (Hellers Yachtværft) - udlejning af havnearealer (SH-rettens dom af 18. juni 2013) IRMA s jordlejekontrakt i Værløse Bymidte (Konkurrencerådets afgørelse af 21. december 2011) Viborg Stadion sponsoraftale (Statsforvaltnings udtalelse af 28. marts 2014 og 10. november 2014) Eurovision lejeaftale (Statsforvaltningens udtalelse af 11. april 2014) => eksempel på aftale som indeholder vilkår, der kan medvirke til statsstøtteproblematik! Salg (privatisering) af statslige eller kommunale selskaber, fx DONG Københavns Lufthavne Post Danmark TDC TV 2 (aflyst)

20 20 Eksempel på hvor galt det kan gå - Bank Burgenland (Rettens dom af 28. februar 2012 i sag T-268/08) Obs! Ved køb af virksomheder kan støtten flytte med => vigtigt ifm Due Diligence

21 21 D) Støtte qua lempelige offentlige afgifter Afgørende er om afgiften skævvrider konkurrencen Eksempler: Statslige/kommunale punktafgifter: spildevand, vejbidrag, fedtafgift, sukkerafgift, reklameafgift, moms, brændeafgift (VEafgift) Energiområdet: NOX og CO2-afgiften

22 22 E) Samarbejder med det offentlige Fx forskningssamarbejde med det offentlige fx inden for Life Science. Hvem får retten til at udnytte forskningen og til hvilken pris? Samarbejder kan foreligge i mange fsk afskygninger, fx OPP, OPS, etc.

23 Baggrund II) Statsstøttebegrebet III) Muligheder for godkendelse IV) Konsekvenser af manglende overholdelse af statsstøttereglerne

24 II) Statsstøttebegrebet TEUF art. 107, stk. 1: Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Reglerne håndhæves af EU-Kommissionen Se også KL 11a, håndhævet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (når ej samhandelspåvirkning; ingen bagatelgrænse; andre muligheder for godkendelse)

25 25 II) Statsstøttebegrebet Økonomisk fordel Statsmidler Selektivitet Økonomisk aktivitet Konkurrencefordrejning Samhandelspåvirkning* *gælder ikke for konkurrencelovens 11a

26 26 III) Muligheder for godkendelse Forbuddet mod statsstøtte er ikke absolut eller ubetinget => støtte kan ydes, når den er godkendt af EU-Kommissionen ( god støtte ) Det skal undersøges om: A) Støtten er gruppefritaget (per se godkendt) eller B) Støtten kan godkendes af EU-Kommissionen efter forudgående anmeldelse

27 III) Muligheder for godkendelse Ad A) Er støtten gruppefritaget? 1. Generelle gruppefritagelsesforordning (KFO 651/2014) Regionalstøtte Støtte til SMV er Støtte til SMV ers adgang til finansiering Støtte til forskning, udvikling og innovation Uddannelsesstøtte Støtte til dårligt stillede og handicappede arbejdstagere Støtte til miljøbeskyttelse Støtte til at råde bod på skader, der er forårsaget af visse naturkatastrofer Social støtte til beboere i afsidesliggende områder til transportformål Støtte til bredbåndsinfrastruktur Støtte til kultur og bevarelse af kulturarv Støtte til sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative aktiviteter Støtte til lokal infrastruktur En række formalia skal være på plads, navnlig: Maksimale støttebeløb, som varierer fra støtteformål til støtteformål (mellem 2 10 mio. EUR) Det skal være muligt at fastlægge støttens værdi på forhånd Støtten skal have såkaldt tilskyndelsesvirkning (fx hvis der er ansøgt på forhånd) Offentliggørelse og indberetning til et centralt register

28 28 III) Muligheder for godkendelse 1. Public service-støtte (Gruppefritagelsesbeslutning 2012/21/EU) Vederlag på max 15 mio. euro per år Krav om en klart defineret public service-ydelse med forudgående transparens Dækning af de nødvendige meromkostninger Krav om regnskabsmæssig adskillelse af public service-opgaver og kommercielle opgaver

29 III) Muligheder for godkendelse Ad B) Mulighederne for godkendelse af EU-Kommissionen efter anmeldelse: Hvis støtten ikke er dækket af en gruppefritagelsesforordning eller af bagatelreglerne, skal den anmeldes til EU-Kommissionen inden den ydes: Anmeldelse til Kommissionen, jf. TEUF art. 108, stk. 3 (krav om standstill) Sagsbehandlingstiden er normalt mellem 6 og 24 måneder EU-Kommissionen skal vurdere Om støtten tjener et godt formål Om støtten er egnet til at opfylde formålet Om støtten afhjælper et markedssvigt (tilskyndelsesvirkning) Om støtten indebærer en for voldsom skævvridning af konkurrencen EU-Kommissionen er normalt positiv, hvis støttemodtager forfølger de formål, der er udstukket i Kommissionens retningslinjer

30 IV) Konsekvenser af manglende overholdelse af statsstøttereglerne Hvad sker der, hvis støtten udbetales uden forudgående krævet anmeldelse? Hvis støtten ikke kan anses for forenelig: krav om fuld tilbagebetaling inkl. renters rente støttemodtager kan i værste fald gå konkurs Hvis støtten anses for forenelig: krav om betaling af ulovlighedsrenter fra ydelsestidspunkt Støtte tilbagebetales til statskassen, jf. KL 11a, også når støtten er ydet af en kommune Risiko for erstatningskrav imod støtteyder Negativ presseomtale

31 31 Kontakt Michael Honoré Partner København EU & Konkurrenceret T M E København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere