bevar rørvig Referat fra side 4 generalforsamlingen Mindeord for side 7 Flemming Brinck ved poplen side 8 Årets plakette 2011 side 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bevar rørvig Referat fra side 4 generalforsamlingen Mindeord for side 7 Flemming Brinck ved poplen side 8 Årets plakette 2011 side 13"

Transkript

1 bevar rørvig 33. årgang OKTOBER 2011 nr.2 kr. 20,- lokalhistorisk forening for rørvig sogn indhold: Referat fra side 4 generalforsamlingen Mindeord for side 7 Flemming Brinck ved poplen side 8 Årets plakette 2011 side 13 Byvandringer side 14 Cottageparkens side 16 historie Lodshuset side 24 En Rørvig kunstner side 27

2 Formand, ansvarshavende redaktør Henrik Larsen, Sct. Georgs Vej Nykøbing Sj. - Tlf Kasserer Bjarne Langkilde, H.P. Hansensvej Nykøbing Sj. - Tlf Bestyrelsesmedlem Svend Kirkegaard-Sørensen, Højsandsparken Rørvig - Tlf Bestyrelsesmedlem Lotte Kappel-Boysen,Vestergade Rørvig - Tlf Bestyrelsesmedlem Flemming Hansen, Løvstræde Rørvig - Tlf Bestyrelsesmedlem Søren Ussing,Vestergade Rørvig - Tlf Bestyrelsesmedlem Ove R. de Klauman, Gaudebjergvej 26, Nakke 4500 Nykøbing Sj. - Tlf Suppleant, PR-udvalg Lola Berg,Toldbodvej Rørvig - Tlf Suppleant Hans Normann,Vestergade Rørvig - Tlf Bygningskonsulent Bjarne Østrup,Toldbodvej Rørvig - Tlf Kære medlem Efteråret er over os, og selv om sommeren rent vejrmæssigt ikke har været den bedste, har der været stor interesse for foreningen. Vi valgte i år at være på havnen i Lodshuset både lørdage og søndage i skoleferien. Det stillede selvfølgelig større krav til bestyrelsens medlemmer, men det gav os til gengæld mange gode kontakter til såvel eksisterende som nye medlemmer. Vi har været meget optaget af arbejdet omkring den nye lokalplan for Rørvig, som netop har været til afstemning i byrådet. Den har været i høring, og der er indkommet mange svar, som kommunen i store træk har lyttet til.vi kan med stor glæde konstatere, at et flertal har valgt at respektere fredningen af haven ved Lodsoldermandsgården. Det betyder, at flertallet er imod et byggefelt til ferieboliger, som var med i forslaget til lokalplanen. I øvrigt har kommunen imødekommet en del af de andre indsigelser, som er fremsendt. Dette beviser, at det kan betale sig at være aktiv i processen. Vi vil informere løbende på foreningens hjemmeside om det videre forløb, ligesom nyhedsbreve vil blive udsendt. Vi er glade for vores aftale med kommunen omkring høringsret i byggesager. I øjeblikket er der en række gamle huse, som er under istandsættelse. Det er dejligt at se, at der gøres meget for at bevare de gamle ejendomme. Foreningen deltager aktivt med gode råd, og vores bygningsudvalg er blevet udvidet, så der nu er fire medlemmer. Endelig er vi glade for at byde velkommen til vores fire nye bestyrelsesmedlemmer Lotte Kappel-Boysen, Flemming Hansen, Søren Ussing og Hans Normann. Med venlig hilsen Henrik Larsen Formand Bevar Rørvig - udgives af Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn Redaktion: Sct. Georgs Vej 7, 4500 Nykøbing Sj.Tlf Medlemskab kr. 100,- pr. år kan tegnes ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller på hjemmesiden. Bank: Danske Bank - Reg.nr konto nr Giro: PR-udvalg, annoncesalg: Lola Berg og Bjarne Langkilde Tryk: CENTERTRYK A/S,Tlf Oplag. 800 ex. Forsidefoto: ved poplen Vignetfoto: ved poplen 3

3 GENERALFORSAMLING D. 30. JULI 2011 I SOGNEGÅRDEN Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Aflæggelse af beretning og forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år 3 Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent 4 Behandling af indkomne forslag 5 Valg af bestyrelse, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og bestyrelsessuppleanter 6 Eventuelt Fremmødet til årets generalforsamling var på ca. 50 personer inkl. bestyrelsen. Formanden Henrik Larsen bød velkommen og introducerede aftenens program. Efter den egentlige generalforsamling ville der være en pause, hvor foreningen bød på en sandwich samt kaffe og te. Øl, vand og vin kunne købes. Endvidere var der mulighed for at købe de ting, foreningen normalt sælger fra Lodshuset. Efter pausen ville direktør og overfartsleder Bo Andersen fra færgeselskabet give en opdatering på færgeprojektet. Ad.1 Formanden foreslog Bo Bræstrup, formand for Rørvig Naturfredningsforening, til dirigent. Dette blev godkendt af forsamlingen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig i overensstemmelse med vedtægterne. Ad.2 Formanden aflagde beretning støttet af et antal power points. Han indledte med at mindes bestyrelsesmedlem Flemming Brinck, som havde ydet en stor indsats for foreningen gennem flere år, og som var afgået ved døden kort før generalforsamlingen. Æret være Flemming Brincks minde. Henrik Larsen fortsatte med en kort introduktion af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Herefter fortsatte han med hovedpunkter fra foreningens indsats i det forgangne år. - Den lange og fortsatte proces med udarbejdelsen af en ny lokalplan for Rørvig blev ridset op - Ny planchef og planmedarbejder er trådt til. Planlægningsprocessen fortsætter hen over sensommeren - Nævnte eksempler på fordele og ulemper ved lokalplanforslaget. Grundstørrelse 1000 m2 en fordel, men vi er imod krænkelse af fredningsbestemmelserne vedrørende Lodsoldermandsgården, muligheden for ferieboliger langs Oldermandsvej, forøgelse af byg geprocen ten langs Toldbodvej og udlægning af jordbrugsparceller på Møllegårdens jorder - Foreningen har med stor taknemmelighed modtaget en testamentarisk gave på kr. fra Inge og Poul Clausen, formidlet af Hanne og Otto Graham. Midlerne indgår i bygningsbevaringsfonden. Rørvig Naturfredningsforening har modtaget en tilsvarende donation. Bestyrelsen overvejer anvendelsen af pengene. Forslag fra medlemmerne er velkomne - Foreningen har en høringsret, ikke påtaleret, i byggesager. Denne forvaltes af Bevaringsforeningens byggesagsudvalg. I regi af Rørvig Foreningsråd er der indbudt til deltagelse af særligt kyndige ved behandling af specifikke sager. På spørgsmål kunne formanden bekræfte, at vi får alle sager, hvis der er søgt! - Omtalte vort medlemsblad. Stort aktiv for foreningen, men også krævende at producere og dyrt at trykke og sende. Foreløbig forsøger vi at fortsætte linjen. Hjemmesiden har været forsømt en periode, men vil blive holdt opdateret - Nævnte udvidet åbning i Lodshuset i år. Efterlyste medlemmer, der har lyst til at deltage i bemandingen - Omtalte Rørvig Foreningsråd. 14 foreninger med tilsammen ca medlemmer.viste billeder af uskøn offentlig skiltning m.v. Et område foreningsrådet passende kunne udtale sig om - Arbejdet med Nakkebogen fortsætter, men der er behov for mere tid til planlægning. Desuden mangler vi en overordnet tovholder. Efterlyste en sådan i medlemskredsen - Byvandringerne er nu genoptaget ved Jørn Olesen, og der har været en glædelig stor tilslutning - Foreningens plakette for god vedligeholdelse er i år tildelt Løvstræde 7, omtalt i vort medlemsblad nr under navnet Rørvighuset. På opfordring af formanden fik Susse Brandt mulighed for på fængslende vis at fortælle om den store indsats med den udvendige istandsættelse af huset - Formanden sluttede med en tak til annoncører, samarbejdsparter og medlemmerne for deres støtte til foreningens virke i det forløbne år. Dirigenten havde tilladt spørgsmål og kommentarer undervejs. Generalforsamlingen godkendte beretningen uden yderligere kommentarer. Kassereren, Bjarne Langkilde, gennemgik det reviderede regnskab for 2010, som har været trykt i medlemsbladet nr Underskuddet på ca kr. kunne i et vist omfang tilskrives en noget dyrere generalforsamling sidste år samt tilskud til turen til Frilandsmuseet. Der var spørgsmål til afkastet af formuen. Afkastet fandtes meget lille. Kassereren oplyste, at vi var i dialog med et nyt pengeinstitut for at få en bedre forrentning. Ad.3 Kassereren fremsatte mundtligt budgetforslag baseret på et uændret kontingent på 100 kr. Dette blev vedtaget. Ad.4 Der var ingen indkomne forslag. 4 5

4 Ad.5 Formanden indledte valghandlingen med at forklare, at der blandt andet pga. Flemming Brincks bortgang skulle vælges flere til bestyrelsen end vanligt. På valg var: Bjarne Langkilde, Ove Klauman og Maikeen Gulmann. Maikeen ønskede ikke genvalg. Bjarne Langkilde og Ove Klauman blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog Flemming Hansen til nyt bestyrelsesmedlem. Han blev valgt. Bjarne Schouby havde ønsket at udtræde af bestyrelsen, og Lotte Kappel-Boysen blev valgt i stedet. Søren Ussing, som egentlig var indstillet som suppleant, blev indvalgt for 1 år i stedet for Flemming Brinck. Bestyrelsessuppleanterne Lola Berg og Christel Poulsen var på valg. Christel ønskede ikke genvalg. Lola blev genvalgt. Fra salen meldte Hans Normann sig som emne til bestyrelsessuppleant. Han blev valgt. Der var genvalg af revisorerne Majken Nevermann og Steen Dirch-Poulsen. Revisorsuppleant Søren Mosbæk blev genvalgt. Formanden nævnte, at Bjarne Østrup indgik i byggesagsudvalget samt repræsenterede foreningen i Rørvig Foreningsråd. Ad.6 Formanden takkede Maikeen Gulmann og Christel Poulsen for deres store indsats for foreningen. Mindeord for Flemming Brinck Bestyrelsesmedlem og næstformand i Bevaringsforeningen Flemming Brinck er stille sovet ind den 24. juli 2011 kort tid efter sin 70 års fødselsdag. Siden 1962 har Flemming og hans hustru Birthe haft tilknytning til Rørvig via forældrenes sommerhus ved Skærby strand, og i 2003 købte de "Det gamle Posthus", Østergade 11, som de igennem årene har renoveret med nænsom hånd. Flemming blev i 2006 valgt ind i bestyrelsen, og han var et stort aktiv for foreningen. Altid nærværende og parat til at gøre en indsats, og med sin positive og humoristiske måde at være på kom han alle i møde. Han vil blive savnet. Ære være hans minde Generalforsamling i billeder Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og formanden takkede dirigenten for god og sikker ledelse af generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen gav Bo Andersen en orientering om den nye færge og færgelejeanlægget i Rørvig. En nye færge får plads til 28 personbiler, bliver 50 meter lang med en dybgang på 2,25 meter. Overfartstiden bliver den samme, men med et lille fartoverskud skulle regulariteten bedre kunne holdes. Færgeselskabet satser ikke på lastbiltrafik og har i dag kun få lastbiloverførsler. Færgen ventes i drift i løbet af 2012, men Skansehage (den lille) fortsætter med at være driftklar for at sikre stabilitet i driften. Færgelejet i Rørvig skal ændres og vil blive placeret i forlængelse af det asfalterede stykke nord for det nuværende leje, som formentligt fyldes op. Afviklingen af fra- og tilkørsel til færgen og de gående passagerers adgang til færgen drøftes intenst med bl.a. kommunen og Færdselsstyrelsen. Det er et krav at holde de forskellige trafikarter separeret bedst muligt. Nuværende billetkontor og ventesal m.v. skal nedrives og erstattes af noget andet. I en overgangsperiode bliver der formentligt etableret en pavillon-bygning. Færgeselskabet er i dialog med kommunen, Rørvig Naturfredningsforening, Bevaringsforeningen og havnens brugerråd. Det er opfattelsen, at færgeselskabet er meget opmærksom på at skabe et anlæg, der harmonerer med Rørvigs unikke havnemiljø. Snakken går livligt medlemmerne imellem. Der var mange spørgsmål fra salen især til udformningen af landanlægget i Rørvig. Intet er endnu afgjort. Formanden takkede for den fyldige orientering og mente, at noget af uroen og rygterne om det nye nu var manet i jorden. Formanden aflægger beretning. Bo Andersen fra færgeselskabet fortæller om planerne for den nye færge og havnen. 6 7

5 "ved poplen" - er navnet på dette charmerende gamle hus med bindingsværk, opkaldt efter en gammel poppel med en omkreds på 5-6 meter og en højde på 20 meter.træet væltede desværre under en storm i 2002, efter det var blevet stynet af to omgange, og den sidste styning svækkede det. - her føler jeg mig hjemme! Den nuværende ejer fortæller. Husets alder kendes ikke præcist, men det er i hvert fald over 200 år gammelt. Det har oprindeligt været en tilbygning til Den gamle Skole og har været anvendt som vaskehus, brændeskur og retirade. I 1963 blev huset udmatrikuleret, og samme år købte mine forældre det af nu afdøde sagfører H. Toftbøl. Min mors familie er altid kommet i Rørvig, og fra min søster og jeg var helt små, holdt vi ferie heroppe. Først i lejede værelser i Willumsens hus,toldbodvej 28, siden i lejet sommerhus. Mine forældre satte hele huset i stand, da de overtog det. Min mor drømte altid om at være blevet arkitekt, så jeg mindes svagt, hvordan hun tegnede og samarbejdede med håndværkerne. Af lokale folk var Christian Hansen (tidligere ejer af Damkærgård) hendes sparringspartner. Han kunne alt med hænderne og slog sig senere helt på det, efter at have lagt landbruget op. De øverste vinduer i gavlene stammer fra det gamle Rigshospital. Min mor fandt dem og entrerede med en nedrivningsmand. Man har et ansvar... Mine forældre satte stor pris på at holde huset og bevare det, som det oprindeligt var. Når man er så heldig at få sådan et gammelt hus i sin varetægt, har man et vist ansvar. Foto: Lola Berg Idyllisk ser det ud med den dobbelte fyldningsdør og de småsprossede vinduer. Huset bliver vedligeholdt udvendigt med jævne mellemrum.tidligere kalkede mine forældre det, men nu bliver det behandlet med silikatmaling, som er Alpernes svar på samme. Det er pulveriseret sten og åndbart som kalk, men det holder langt bedre og længere. Det er malermester Jørgen Hansen, der står for den side af sagen, ligesom han tjærer og maler sokkel og vinduer. Indvendigt fik jeg sidste år lavet en større renovering, Indgangsdøren omkranset af sneglehuse på snor og gamle fiskekugler. 8 9

6 Her ses den åbne have og det store poppeltræ, da familien i 1963 overtog huset. 2. Romatik og nostalgi med piksten og store rosenbuske på gårdspladsen. 3. Ejerens forkærlighed for hinkesten ses her på trappestenen. 4. Pelagonierne trives på det hjembragte Fil de fer blomsterbord. 5. Tørreplads med kurve og klemmer. 6. Indgangsparti til køkkenet med den gamle revledør. "ved poplen" I den forbindelse fik jeg en ny glasdør i køkkenet. Det giver meget mere lys og luft. Når man istandsætter sådan et gammelt hus, synes jeg, det er vigtigt at holde stilen, sprosserne og looket, og jeg er imod at overistandsætte og ligeså at lade stå til. Jens Karkov inspiration. Jeg elsker ting, som gør, at man kan gå på opdagelse. Sneglehusene på snoren til højre for hoveddøren har jeg lavet sammen med Jens Karkov fra Kastanjegården for 45 år siden, og det var også hans flasketræ på Kastanjegården, der inspirerede mig til at få en betontrappesten fyldt op med hinkesten. Jeg har altid været vild med hinkesten og deres farver. Kurvekuglerne og glaskuglerne - fra fiskenet - er samlet gennem årene Min grund er ca. 500 km2, og selvom jeg bor midt i et beboelsesområde, føler jeg, at jeg har mit eget lille sted, helt ugenert og tilbagetrukket. Min far fandt ved et tilfælde piksten et spadestik under jordlaget. De har formentlig været en del af den gamle skolegård. Siden gravede han dem fri, og det glæder jeg mig dagligt over. Han plantede også rosen, der nu er en kæmpe busk. Det er forgængeren for New Dawn, dr. van Fleet, som desværre kun blomstrer én gang i juli måned med sarte lyserøde blomster. Blomsterbordet har jeg engang slæbt med hjem fra Paris - med fly. Hvert år kommer mine blomster fra København herop i lys og luft. Men sidste år blev jeg inspireret til at fylde det med pelargonier i flere sorter og farver

7 "ved poplen" 1. og 2. Gavlen mod sydøst med det karakteristiske vindue fra Rigshospitalet øverst PRÆMIERET BYGNING 2011 Min nabos søn Jacob er heldigvis gartner, og udover at lave de mest fantastiske buketter, uanset årstid, passer han min have. Jeg kunne ikke have det så skønt uden ham.vi forstår hinanden, og han lever sig ind i mit ønske om en blanding af orden og kaos, roser og ukrudt. Jeg elsker at tage til Rørvig og slappe af. Stilheden og brændeovnen er noget, jeg sætter stor pris på og med alderen ikke desto mindre. Naturen her er skøn, og heldigvis skal hunden luftes. Ellers kunne jeg nok nogen gange henfalde til ikke at bevæge mig uden for huset. Om sommeren holder jeg af at have masser af gæster. Det er på en eller anden måde mere ukompliceret her end i København. Måske er det i virkeligheden blot fordi, jeg har ferie og rigtig slapper af. Helt tilbage til vores barndom har vi holdt jul heroppe, og nytårsaften har jeg også tilbragt i huset flere gange. Rørvig er dejlig på alle årstider. Her føler jeg mig hjemme. 1 2 Formand Henrik Larsen overrækker her årets plakette til Susse Brandt og Simon Christiansen. Iblandt Rørvigs mange gamle bevaringsværdige ejendomme er der flere, som igennem årene har gennemgået en renovering eller blot almindelig vedligeholdelse, hvor der er taget hensyn til alder og bygningsstil. Nogle af disse huse er blevet præmieret og har modtaget en plakette til opsætning på bygningen. Bevaringsforeningen har i år valgt at uddele plaketten til Susse Brandt og Simon Christiansen i Rørvighuset, Løvstræde 7, for påskønnelse af god vedligeholdelse af deres hus. I Bevar Rørvig nr kan man læse mere om husets gennemgribende renovering. Når man spadserer ned ad det lille stræde, kan man glæde sig over, at endnu et af Rørvigs smukke gamle huse er blevet bevaret for eftertiden. Huse, der tidligere har modtaget plaketten, kan ses på hjemmesiden

8 Byvandringer Den 12. og 26. juli havde foreningen arrangeret to byvandringer med guide i det gamle Rørvig. Vi var så heldige at få Jørn Olesen, der er vokset op i Rørvig, til at være guide. Med sit kendskab til husene og menneskene, der har boet og stadig bor her, forstod han på en humoristisk og nærværende måde at kæde historierne sammen. På den anden rundvisning blev deltagerne inviteret ind på den hyggelige gårdsplads på Damkærgård i Vestergade, hvor der blev budt på kaffe og kage. Her fik man at se, hvordan gården er ved at blive sat i stand.alle vinduer er netop udskiftet, og der er holdt fast i sprossede og koblede vinduer. Med den tilslutning og opbakning, der var til byvandringsturene, vil vi til næste år igen forsøge at overtale Jørn Olesen til at gennemføre et par ture. Jørn Olesen fortæller, her i Brøndstræde med blikket rettet mod Vestergades gamle huse. Det gamle hus i Strædet 20 beundres. Der er trængsel i Strædet. Her fortælles om restaurering af gamle vinduer. For en række år siden var det arkitekt Bent Ankarfeldt, der var med til udgivelsen af Registranten, Det gamle Rørvig, der gennemførte disse byvandringer. Det var derfor vigtigt for bestyrelsen at finde en person, der med sit lokalkendskab ville være i stand til at genoptage disse ture. Der gøres holdt ved den gamle telefoncentral. Damkærgård serverer kaffe og kage på gårdspladsen

9 Cottageparkens historie Her kunne min far hjælpe, idet han havde fået passerkort/tilladelse med stempel og ørn på af politiet og den tyske besættelsesmagt til at hente kød og andre madvarer i slagtermester Hans Jørgensens lastvogn i Kødbyen. Samtidig kunne han så indkøbe og bringe andre madvarer og ting, som de selv havde svært ved at skaffe, op til Rørvig. Postkort anno 1950 med Marie Ritzaus underskrift på bagsiden. - fortalt af en Københavnerdreng. Af Gert Leif Gyldvig, formand for Cottageparken Foto: Privat eje og Lola Berg Jeg var næsten lige blevet født i maj 1941, da mine forældre tog mig og min broder med op til Rørvig i juli måned. Min far var slagtersvend i København/Frederiksberg hos slagtermester Hans Jørgensen på Falkoner Alle. Årsagen til, at mine forældre skulle til Rørvig, var, at mange af slagtermester Hans Jørgensens kunder var taget op til sommerlandet i Tårbæk, Skodsborg og Rørvig, og derfor var der ikke nok arbejde til alle de ansatte i hans store slagterbutik på Frederiksberg. Hans Jørgensen kendte slagtermester Hemming Jørgensen i Rørvig, og i stedet for, at min far blev arbejdsløs i sommerperioden, blev de enige om, at min far kunne tage op til Rørvig og hjælpe Hemming Jørgensen i hans butik. Samtidig kunne han tage sin familie med. Der var sørget for, vi kunne bo hos nogle fastboende. Første gang hos skomager Christian Søe & Gete, senere hos Rigmor & Tage Møller og mange andre steder. Derved fik hele familien mulighed for at holde sommerferie på landet, og om aftenen kunne min far så nyde sin familie og naturen/stranden. Denne ordning stod på i mange somre, og min far blev kendt af byens borgere som slagteren fra København, særligt i de svære år under krigen. Byens borgere/spidser Mine forældre blev så glade for Rørvig, at de sammen med deres venner næsten hvert år lejede et sommerhus i Rørvig, og derved holdt de forbindelsen ved lige til byens borgere/spidser, såsom købmændene Christoffer Larsen og Børge Jensen, bagermester Ebbe Larsen og sognerådsformand Henry Jacobsen. Endvidere var der Valdemar Jacobsen, tømrermester Åge Petersen, fiskeeksportør Hansen, vognmanden Alfred og Marie samt deres hest Lotte. Og så var der selvfølgelig også busvognmanden Eyvind Lønholdt Nielsen og hustruen Margrethe (Søster), som sørgede for Den smalle grusvej med græs i midten snor sig gennem Cottageparken

10 Cottageparkens historie posten/pakker til sognets beboere (postmester) og samtidig havde et apotekerudsalg, samt murermester Ritzau og hustru. Vi børn legede sammen med deres børn og blev derved en naturlig del af ungdommen/børnene i Rørvig. Før 1936 og nu 2011 Slagbænk og den pladsbesparende skydedør ses her bevaret. Huset set mod køkkenvinduet - en senere tilbygning ses tydeligt. I sommeren 1956 havde jeg købt et ABC telt med fast bund og oversejl plus et verandasejl, og jeg og mine forældre samt kæreste havde fået lov til at slå teltet op på bager Ebbe Larsens grund på Rørvig Kirkevej. Her havde han fået lavet en lille campingplads med vand og toiletbygning. Denne campingplads blev aldrig til noget, da Sognerådet syntes, at det var nok med én i Rørvig By (den på Møllebakken hos Hønse Kai). Så derfor lånte min far den af Ebbe Larsen for 1 kr. om dagen, som blev betalt hver morgen, samtidig med at der blev hentet morgenbrød. (Dette kunne sognerådet ikke forhindre, da det var en privat grund og kun for bekendte). Det var denne sommer, at slagtermester Hemming Jørgensen, som kom hver morgen efter sit morgen-strandbad til vores telt for at drikke morgenkaffe og hygge sig med os, tog nogle nøgler op af sin lomme og sagde til mine forældre, at her var nogle nøgler til nogle sommerhuse, som han ejede i Cottageparken, en sidevej til Telegrafvej. Nu kunne de begge tage hen og se, hvilket hus de ville have. Min far havde det ikke godt den dag, han havde trådt sit fodrodsben ned og kunne næsten ikke gå, og det regnede meget, så vi sad alle sammen under forteltet/verandaen. (Hemming Jørgensen havde ikke syntes, at hans venner Gerda & Leif skulle bo i telt under de forhold). Mine forældre sagde, at de ikke havde råd til at købe et sommerhus.til dette svarede slagtermesteren, at min far altid havde hjulpet Rørvigboerne, og at han bare kunne betale ham, når han kom til penge, uden renter. Der var dog én betingelse, at han altid måtte komme og få sin morgenkaffe efter sit morgen-strandbad. Vi tog derefter hen i Cottageparken og så på hvilket hus, vi nu ville have/købe. Min mor bestemte, og det blev nr. 8, som vi kaldte Cottagehuset. Syv små røde sommerhuse Oprindelig var Cottageparken et lyngområde, hvor man fra en bakketop kunne se Kattegat, og området havde dengang næsten ingen træer. Dette skønne landskab havde murermester Ritzau & hustru fået øje på og købte det. De havde set en begyndende mangel på sommerhuse til udlejning til de mange nye sommergæster, der kom til Rørvig. De plantede nåletræer og i 20'erne opførte de syv små røde sommerhuse, der alle var ens.alle havde et toiletskur med spand, der skulle tømmes, og der var vandpumpe fra en brønd i køkkenet. Der var ingen elektricitet i husene, kun petroleumslamper. Der var hverken pejs eller ildsted til opvarmning af husene, og man måtte vaske sig udenfor eller i køkkenet. Madlavningen foregik i mange år enten i køkkenet eller udendørs ved et lille komfur eller sprit/primusapparat, før man senere gik over til flaskegas eller el. Husene var kvadratiske og bestod af et stort rum med en stor slagbænk i hele stuens bredde og et indbygget skab med hylder til porcelænet. Der var fire ens små rum i hvert hjørne af huset, alle med skydedøre for at spare plads, og der var udgang til grunden gennem en fløjdør, der kunne åbnes helt, således at man rigtigt følte sig nær naturen

11 hinanden, således at postvæsnet kunne finde ud af rækkefølgen på sommerhusene. Pandekagehuset og familien Ritzau Min familie og jeg kendte godt Cottageparken, før vi blev ejere, idet et af husene, som nu ligger på Rådyrvej 3, var Pandekagehuset, hvor man kunne købe kaffe/te og æbleskiver/pandekager. Der kom mange mennesker og nød deres kaffe her. Vi børn kunne få to gratis æbleskiver eller pandekager, hvis vi kom med en cykelkurv fyldt med store grankogler, som vi havde indsamlet i skoven ved stranden, og nogen gange fik vi en sodavand i stedet for af værten. Cottageparkens historie Et af de fire små rum var indrettet til et lille køkken med udgang til grunden gennem en halvdør(stalddør), i gulvet var der en lem, hvor der var monteret en zinkkasse, man kunne holde ting kolde i (datidens køleskab), og der var også et indbygget stort fadebur (køkkenskab). De tre andre rum var indrettet som soverum til to personer med køjesenge, indbygget klædeskab og et servanteskab, der var fremstillet af de for hånden værende materialer, brædder og OMA margarine kasser. Senere, da to andre familier indgik i ejerskabet af Cottageparken, blev der yderligere opført otte forskellige sommerhuse, således at der nu var femten sommerhuse til udlejning. Husene fik husnumre i den rækkefølge, de blev opført. (Disse er senere blevet ændret, idet postvæsnet ikke kunne finde ud af, at nr. 2 var i den ene ende, og nr. 1 i den anden osv.). Ejerne besluttede på et tidspunkt, at alle ejere skulle medbringe deres husnummer på generalforsamlingen, for at man her kunne bytte dem med 1 Familien Ritzau startede med at udleje sommerhusene, efterhånden som de blev opført, og det var både til familier og firmaer f.eks. Gentofte Amt Sygehus Personaleforening og Personaleforeningen i Politikens Hus. Denne udlejning foregik i mange år frem til midten af (Der fortælles, at lejen pr. sommerhus pr. sæson dengang var 600 kr.). Fru Ritzau var da blevet enke, og hun kunne ikke længere magte at passe udlejningen. Hun måtte derfor meddele de faste familier, som havde lejet husene hos hende år efter år, at det nu var slut, og hun måtte sælge dem. Hun ville selv beholde et, således at hun stadig kunne nyde sommeren og naturen i Cottageparken. Hun boede på Toldbodvej i et hus, som hendes mand selv havde ladet bygget. Det sommerhus, hun havde valgt som sit eget, var det nuværende nr.13, som var et af de første syv oprindelige huse. Sammenholdet var stort i Cottageparken, man hjalp hinanden, når der skulle bygges ud og graves, når man fik vandværksvand/toilet og el indlagt, og når der skulle fældes træer. Dette sammenhold er der stadig, og mange af sommerhusene er gået i arv, så man kender hinanden godt. 1. Cottagehuset nr. 8, som det ser ud i dag - et af de sidste, der er tilbage. 2. Cottageparken bevokset med lyng, ca Den gamle vandpumpe - nu kun til pynt. Man passer på hinanden - og ser efter husene, når ejerne ikke er der. Cottageparken er en af de første udstykninger i Rørvig, og i dag er der ikke mange af de oprindelige huse tilbage. Området har bevaret det åbne landskab. Der er ingen hække eller hegn mellem grundene, og de smalle snoede grusveje med to hjulspor og græs i midten, sørger man for, ikke lider nogen overlast og derved forsvinder.træerne, som familien Ritzau plantede, er nu blevet høje, men man fornemmer stadig det smukke og bakkede naturområde, som var her engang Pandekagehuset, også kaldet Middagskøkkenet, hvor fru Ritzau serverede middagsmaden

12 Rørvigvej 221, 4500 Nykøbing Sj.. tlf mail: Bevar det gamle Rørvig smukt og giv plads til nyt, hvor gammel Rørvig-arkitektur indbygges... - til de smukke omgivelser i Rørvig RØRVIG Smedestrædet Rørvig Tlf TØMRER- OG SNEDKERFIRMA v/klaus Willumsen, Nakke Vestvej 45, 4500 Nykøbing Sj. Tlf Fax Deres lokale snedker- og tømrermester i Rørvig siden 1929 i 4. generation Tlf Mobil Fax Mobil Malerfirmaet HANSEN & NIELSE N ApS - et team af dygtige faglærte medarbejdere, parate med stor erfaring, og hvor ethvert arbejde altid er i de bedste hænder. MØLLEBAKKEN RØRVIG TLF

13 Lodshuset Det summer af liv ved Lodshuset på havnen. Sommeren er gået med skiftende vejr, men det har dog ikke afholdt de mange feriegæster fra at besøge Rørvig Havn og Lodshuset. Det er som om, antallet af besøgende stiger for hvert år. Har man først forelsket sig i Rørvig og den skønne natur, er sommerferie nemlig lig med Rørvig, og generation efter generation følger efter. I Lodshuset er der i efterårsferien nedsatte priser på udvalgte varer. Åbningstider i efterårsferien: Lørdag og søndag oktober Lørdag og søndag oktober Alle dage kl Jul på havnen 18. december kl SIMON CHRISTIANSEN ARKITEKT MAA Vikingeskib fra Roskilde på besøg. TELEFON ÅBNINGSTIDER: Fra 1. sept dec åben torsdag - søndag Bordbestilling anbefales Lukket: Januar, februar og marts Åbner igen til Påske

14 TØMREREN I RØRVIG ApS Per Andersen Vestergade Rørvig Tlf Mobil Autorep. Toldbodvej 10 Plæneklipperrep Rørvig Tlf Tækkefirmaet Max Akselbo Tømrer Maskinsnedkeri Glarmester Fjordvænget Rørvig Tlf./fax Mobil Vi har bussen til alle formål De Grønne Busser 4581 Rørvig Tlf en rørvig kunstner Majken Zoëga Majken Zoëga er et menneske, som leger med den æstetiske side af livet. Hun udfordrer det visuelle i en blanding med vores alle sammens iboende vaner, tanker og ikke mindst ligheder. De fleste mennesker tænker på sig selv som en isoleret og unik personlighed, men er vi det? Eller er vi måske et produkt af alle andre og hinanden? Vi kopierer de andre, vi kæmper med at være unikke, samtidig med at vi følger trends, flertallet eller det medieskabte. Hvem er vi hver især? Majken Zoëga arbejder med historier, visuelle oplevelser, følelser og ligheder eller skævheder i os alle. 26 Aut. VVS- & Kloakmester Nørrevangsvej Rørvig Tlf Mobil Malerierne byder beskueren op til en fremmed, men alligevel kendt virkelighed. De vækker os, de provokerer os, de glæder os, de larmer, de beroliger. De fortæller os, hvem vi er. 27

15 DanBolig Søren Mosbæk Hos DanBolig Søren Mosbæk har vi forstand på boligmarkedet. Kom ind og hør mere om køb og salg af alle boligtyper. DanBolig Nykøbing Sj. v/søren Mosbæk, Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar, MDE Svanetorvet, 4500 Nykøbing Sj., Tlf

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion. Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården

Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion. Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Konstatering

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening.

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening. SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Generalforsamling marts 2006 Generalforsamlingsprotokollat Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere