Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU"

Transkript

1 Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne Petersen, Carsten Fich Rasmussen, Torsten Lindum Poulsen og Jacob Vad, ref. Dagsorden Punkt 1 Godkendelse af referat fra FUT møde 28. maj Punkt 2 Fastsættelse af dagsorden Punkt 3 Orientering fra sekretariatet Punkt 4 Nyt fra Byggeriets Uddannelser Punkt 5 DM/VM Punkt 6 EUX Punkt 7 Uddannelseskonference Punkt 8 Læremidler Punkt 9 Udviklingsredegørelser Punkt 10 Efteruddannelse Punkt 11 Rådighedsbeløb Punkt 12 Anvendelse af logo Punkt 13 Budgetopfølgning Punkt 14 Behandling af indstillinger fra brancheudvalgene Punkt 15 Mødekalender 2013 Punkt 16 Eventuelt Punkt A Orienteringsbilag Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, 2. sal 2400 København NV Telefon Fax Bank: Giro: CVR:

2 2 Punkt 1. Godkendelse af referat fra FUT-møde ^ Referatet godkendt. Punkt 2. Fastsættelse af dagsorden ^ Dansk Byggeri ønskede at få drøftet fjernelse af fremmedsprog fra Træfagenes Byggeuddannelse. Behandledes under pkt. 9. Forslag til dagsorden godkendt med ovenstående tilføjelser. Punkt 3. Orientering fra sekretariatet ^ Svendeprøvegebyr: BU skriver til samtlige skoler for at indprente vigtigheden af, at virksomheder, der indgår restlæreforhold, bliver orienteret om, at der de skal betale svendeprøvegebyr for eleven. LUU EUC Nordvestsjælland: Dansk Byggeri forventer at kunne udpege nyt medlem til LUU ved EUC Nordvestsjælland snart. Vedkommende er blevet orienteret om, at mødeaktiviteten er max. 8 møder årligt. Vurdering af om elev er klar til svendeprøve: I den konkrete sag var eleven tidligere dumpet og havde i den mellemliggende periode haft meget sygefravær Kopi af faktura sendes til fagkomiteen, når der sendes gebyropkrævninger ud, så fagkomiteen er orienteret om, hvad der er udsendt. Bilagene taget til efterretning. Punkt 4. Nyt fra Byggeriets Uddannelser ^ Uddannelseskortet: Der er pt. færre brugere end forventet. I den digitale visning af kortoplysningerne, bliver det muligt at vise firmatilknytning. Lokale undervisningsplaner: Undersøgelsen af hvordan 37 timers undervisning i praksis beskrives og foregår, har vist at skolerne især har imødekommet behov hos de svage elever, i form at fx lektiecafeer. De stærke elever mangler udfordringer, fx i form af forskellige sværhedsgrader i de stillede opgaver. Generelt mangler der i de lokale undervisningsplaner beskrivelse og uddybning af, hvordan tiden mellem den skemalagte undervisning og 37 timers arbejde udfyldes. Bilaget taget til efterretning. Punkt 5. DM/VM ^ For DM 12 og 13 samt VM 13 er der et samlet underskud på kr. fordelt med kr. for tømrer og kr. for tækkemænd. Der søges om dækning af underskuddet i udannelsesfondene efter behandling i BU s bestyrelse.

3 3 Budgettet for DM 14 og 15 samt VM 15 viser pt. et underskud for tømrerne på Der er aftalt et koncept med Træsektionen for sponsorarbejde, der dog ikke været afprøvet endnu. Der er muligvis givet tilsagn fra Træsektionen om at øge deres sponsorat for tømrerspecialet med På 3Fs side arbejdes der på, at få 3F til at indgå som sponsor. Det undersøges gennem SkillsDanmark om Gulvlæggerspecialets ønske om at deltage i en international konkurrence, kan ske gennem EuroSkills. For at kunne stille op som konkurrencefag ved EuroSkills, kræves der deltagelse fra 6 lande, og der er allerede 5 andre interesserede lande. Det kræver endvidere et medlemsgebyr til EuroSkills. BU er derfor ved at undersøge, om andre uddannelser/faglige udvalg er interesserede i at deltage. Regnskabet for 2012 og 2013 taget til efterretning. Tømrer-, gulvlægger og tækkespecialerne skal fortsat deltage ved DM. Ligeledes skal tømrerne fortsat deltage ved VM. Torsten Lindum Poulsen og Ole Gregersen drøfter igangsættelse af sponsorarbejde med Træsektionen. Punkt 6. EUX ^ Dansk Byggeri bakker fortsat op om uddannelsen. Af juridiske grunde er det ikke muligt for Dansk Byggeri, at lægge navn til en fælles beregning af omkostningerne ved at have den ene eller den anden type elever. 3F oplyste, at de under alle omstændigheder vil lave en sådan beregning, der kan bruges af deres medlemmer i dialogen med praktikvirksomhederne. Endvidere at man måske skal overveje, om der skal være en anden fordeling af skoleperioderne. Af de ca. 350 igangværende EUX elever er godt halvdelen tømrere. Som tidligere giver SKP-kvoteordningen for de EUX elever, der ikke kan få en praktikplads. Flere skoler har brugt deres årlige kvote på det tidspunkt hvor optag i SKP er aktuelt for EUX-elever. På trods af at den samlede årlige kvote på Træfagenes Byggeuddannelse ikke bliver brugt, er skolerne utilbøjelige til at overlade ubrugte kvotepladser til en anden skole. Problematikken er rejst overfor ministeriet, men en ændring af den nuværende ordning kræver en ændring af hovedbekendtgørelsen. REU drøfter om det er muligt at løse problemet. Orienteringerne taget til efterretning. Punkt 7. Uddannelseskonference ^ Følgende temaer blev foreslået: Kort gennemgang af LUU s arbejdsopgaver Hvilke konsekvenser får den seneste reform af EUD for Træfagenes Byggeuddannelse?

4 4 Hvor er uddannelsen på vej hen? Er vi på rette vej? Hvilke opgaver får LUU i forhold til de nye Praktikcentre? Fremmedsprog i uddannelsen. BU skriver til de lokale uddannelsesudvalg og opfordrer dem til at komme med indspil til emner. Endvidere hvilke emner det er planen at tage op, således at deltagerne kan forberede sig. BU færdiggør program. Punkt 8. Læremidler ^ Murerne skal i gang med at digitalisere deres tagbog. I den forbindelse er forslaget at se hvorledes dette materiale kan kombineres med tømrernes nye tagkonstruktionsmateriale, således at det bliver tydeligere for eleverne, hvor fagene møder hinanden. Forslaget er endnu ikke drøftet med det faglige udvalg for VVS uddannelsen. Der arbejdes videre med at udvikle fælles læremiddelmateriale vedrørende tag på baggrund af det i bilag 8.2 skitserede forslag. Det skal dog præciseres, at eksisterende materiale ikke bortfalder, men indgår i det nye materiale. Når Erhvervsskolernes Forlag har fastlagt en pris på det nye læremiddelmateriale, udarbejdes der i budget over de forventede indtægter fra royalties. Forlagsaftale med Erhvervsskolernes Forlag og allonger vedrørende Tagkonstruktioner og Tegningslære blev godkendt. Punkt 9. Udviklingsredegørelser ^ Dansk Byggeri ønsker at Fremmedsprog udgår af uddannelsen. Dansk Byggeri foreslår, at Affaldshåndtering kommer til at indgå i uddannelsen. Byggeriets Uddannelser undersøger muligheden for at få oplyst, hvor mange elever på en given årgang, der har fået godskrivning eller fritagelse for fremmedsprog. Erfaringen om gennemførsel af fremmedsprogsundervisningen på skolerne drøftes på uddannelseskonferencen i oktober. I udviklingsredegørelsen for Træfagenes Byggeuddannelse ændres formuleringen s. 2 afsnit 2, således at det fremgår at det er uddannelsesansvaret og ikke vekseluddannelsesprincippet, der er under pres. I udviklingsredegørelsen for BMT slettes bemærkningerne vedrørende EUX og Praktikcentre nederst s. 1 og øverst s.2. Punkt 10. Efteruddannelse ^ Organisationerne har anmodet om et servicecheck af FKB og mål.

5 5 FKB en Gulvlægning og vådrumsopgaver drøftes på næste møde i gulvlæggerspecialets brancheudvalg. De skoler der udbyder FKB en Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer indkaldes til møde for at drøfte uddannelsesmål mm. Punkt 11. Rådighedsbeløb ^ Byggeriets et seneste bestyrelsesmøde i BU blev det faglige udvalgs indstilling om et rådighedsbeløb til LUU drøftet. Bestyrelsen besluttede følgende: Omkring ønsket om et rådighedsbeløb for de lokale uddannelsesudvalg, blev det besluttet at Træfagenes Byggeuddannelse til næste bestyrelsesmøde, uddyber indstillingen og kommer med et forslag til en økonomisk ramme. Det skønnes, at et beløb på 300 kr. pr. LUU medlem årligt vil være passende. Midlerne skal fx bruges til et socialt arrangement for LUU, gave til lærere i forbindelse med jubilæum eller fratrædelse o.lign. Forskellige økonomiske modeller blev drøftet. Udvalget arbejder videre med problemstillingen og kommer med en indstilling på et senere tidspunkt. Punkt 12. Anvendelse af logo ^ BU får med jævne mellemrum henvendelser om anvendelse af Træfagenes Byggeuddannelses logo. Dels fra skoler og dels fra private. Det kan både dreje sig om anvendelse direkte rettet mod elever i uddannelserne og mindre målrettede, generelle pr-formål. Senest har svendetrøjen.dk fået tilladelse til at bruge logoet til svendesweatshirts, hvis de har tilladelse fra det enkelte lokale uddannelsesudvalg, og det af den enkelte trøje fremgår hvilken skole eleven har gået på og hvilket årstal han er udlært. Svendetrøjen.dk har dog ikke fulgt disse anvisninger. De lokale uddannelsesudvalg kan give tilladelse til at logoet anvendes lokalt, under forudsætning af, at det i sammenhæng med logoet fremgår hvilken skole der er tale om og hvilket årstal. Det meddeles svendetrøjen.dk at de ikke længere må anvende uddannelsens logo, da de ikke har fulgt de retningslinjer, der er blevet givet. Ønsker de på et senere tidspunkt at bruge logoet, kræver det en fornyet ansøgning herom til det faglige udvalg. Punkt 13. Budgetopfølgning ^ Materiale: Budgetopfølgning pr Bilaget taget til efterretning.

6 6 Punkt 14. Behandling af indstillinger fra brancheudvalgene ^ Bilaget taget til efterretning. Punkt 15 Mødekalender ^ I henhold til samarbejdsaftalen mellem Træfagenes Byggeuddannelse og skolerne skal der afholdes et møde årligt, hvor læremidler, svendeprøver og uddannelsens indhold kan drøftes. BU foreslår at årets møde holdes i december, således at det nye læremiddelmateriale og de nye svendeprøver kan præsenteres. De uddannelsesansvarlige på skolerne indkaldes til møde d. 18. december. Punkt 16 Eventuelt ^ Punkt A Orienteringsbilag ^ Materiale: Igangværende uddannelsesaftaler Elever i skolepraktik Indgåede uddannelsesaftaler Igangværende og indgåede aftaler, ny mesterlære og korte Ophævede uddannelsesaftaler Udlærte elever Administrative afgørelser Virksomhedsgodkendelser Projekter i BUMødekalender 2013 Bilagene taget til efterretning.

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Til medlemmerne af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser Villy Jønsson Peter Hougård Nielsen Per Nielsen Peter Fristrup Jensen Henning Pedersen Jan Ejlerskov Petersen 22.december 2006, TLP

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere