gilt$ r ttlrt Efrlc for lomd og fsr lilfolhd. LOVTIDENDB A I9B3 - HAFTE 9 Lresi dette nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gilt$ r ttlrt Efrlc for lomd og fsr lilfolhd. LOVTIDENDB A I9B3 - HAFTE 9 Lresi dette nr."

Transkript

1 gilt$ r ttlrt Efrlc for lomd og fsr lilfolhd. :::::::::::::::::::::::::::::l::::::;:;:l:::i+:;:;::::::::::::::i::::::::::::::;i1i1i1l1l1l1l1l1!11;l;!13.1!:!..1i:3:!:i:iiii:* LOVTIDENDB A I9B3 - HAFTE 9 7. februar. Bekendtgorelse om kostforplejningen i danske skibe lssn 0t Nr.54, e q) a V) ob q b b0 q t o0 SJ s s "aa t if I mcdfsr af $ 55 i somandslov nr. 420 af 13. juni 1973 fastsettes: $ l. Kosten i danske skibe skal varc sammcnsat pe en sadan mlde, at dct nodvcndigc indhold af slvcl protcin, fcdt, kulhydrat som vitaminer, mincralcr og salte tilgodcses. Kos(cn skal tilbydcs i ct sedant omfang, at allc ombordvarcnde kan blivc mattc. Stt. 2. Kostcn skal verc velsmagcndc, varicrel mcst muligt og fremtrredc indbydende. Der skal i sl vid udstrakning som muligt anvcndcs friske rlvarer. Dybfrosset ksd, lisk, grontsagcr, frugt og brod skal i dennc sam. menhang bctragtes som friskc ravarer. Stt. J. Kosten skal tilbcredcs og servcres undcr forsvarlige, hygiejniske forhold. Srk. l. Kostcn skal fordelcs pl 3 hovcdmaltider og et cller flcre mcllcmmaltidcr. f nduttriministcricts j. N Industriministeriet, den 7. /ebruar l98j Srt. J. Kostens sammcnsetning skal afpasscs cfter dc klimatiske forhold. Srk.6. Kosten skal afpasses dc ansatte ssfolks religiosc overbcvisning. $ 2. Skibsforcren skal sorge for, at et elsemplar af denne bekcndtgorclsc og dcn af direktoratet for sofarendc udsendtc vcjledning om kostsammcnsetning til brug i handelsfl{dcns skibe findcs om bord og er tilgangelig for mandskabet. $ 3. Dennc bckend(gorelse trcder i kra[t den l. maj St,t.?. Rcglcment nr. 142 al ll. maj 1936 anglcndc forplcjningen i danskc skibc og bekcndtgorelse nr. 608 af 29. november 1973 odheves. l8 ST rr R / Torbcn Ginncrup 10.2 r/nou235l2r03r sq s E Vi modtog disse vise ord: En kendt sejler entusiast har engang sagt at,,sssport har det tilfelles. med Fgteskab, sldan at forstil, hvis man ikke har prwet det, si kan man ikke forestille sig hvordan det er - og har man provet det, er ingen forklaring fyldestgorende nok. " Lresi dette nr. 2 J 4 6 ll T2 Formanden har ordet! Det sker! Kantinen Brugerrfld for soer og vandlsb En forbrugerundersogelse. Svar fra bestyrelsen Himmelbjerg Grunden. l3 l3 t4 l5 l5 15 Kontingent. MAD! SMK'sVenner. Fra medlem til medlem! Radiolister! Redningweste. Side.: l6 Nr.4,2. irgang Maj 1994 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 4, 2. Argang Maj Side.: I

2 Nr: 4, 2. Argang. Oplag.: 750 Udgivol isamrad rcd SMK'S b styrelsa. Redigaring. (ansvh.).: Inger & Henrik Toll Svarrer Bytterhollsvej 18, Svejbek 9600 Silkeborg Ttf.: Bladudvalg.: Richard Jensen chang Puggaard S John Sorensen S Formnd.: Benny B, Borks 86S2 S523 Kasserer,: L6il G. ThsgeEen Nasllormand.: Knud Jensen U Sekret8r.: Hans Juul Nielsan Ovrige fisdlommr Birthe Ofeson Kad Bramen Og Allan Jensen UNalg.: Klubhusel.: Bsnny B. Borke Kanlineudvalg.: BirtheOfesen Hans Juul Nielsen 86812/t16 Broudvalg.: Knud Jenen Allan Jensen 86S04,1.14 Himrclbjerggrunden.: L6il G. ThrgeFen Kad Bramen Og Seis grunden.: Richard Jonsen Allan Jenscn lt4 Afriggedcsl.: Birthcofesen Hans Juul Nielssn Knud Janscn Kiubaftner.: Ka.l Eramen os BrugerAdcl.: Knud Jenssn /. Radioudvalg.: Kad Brarccn SMK vgnn r.: Kad Bramgn S Viglig lglefonnl: Kantinen Menl t.leton Opsyn Indelukkoi V irudsigten 153 Lyngby Radio ISO silkcborg Polili oo SMK - Nyt Udkornmer Deadlinc Nr 5-9t rpdioiuni 0i Nr G9/1 prim aug Formanden har ordet! Ja sifikvi overstiet vor standerhejsning. Nogle havde snydt og sat deres fsr tiden, men alt i alt si har det veret et godt forir og der mangler ikke mange bide at komme i vandet. Vi som kom til vort klubhus sondag den24. april for at hejse standeren kom i et herligt solskinsvej. Mange, bide nye og gamle medlemmer, var modt op og det var en stor glade at se si mange. Det var da ogsi eh historisk dag. Et stort harmonika-orkester og en ung pige til at satte standeren. Men hvad var det mon hun sang p& vej op af stigen.: Mel.: Den glade vandrer Det ordner jeg her med et tag og g&r pd stigen op sd tarjegfat i voresjlag og hejser det til top Birthe. Der skal lyde en stor tak til alle som var med til at give ethsjt humsr og nogle gode timer. Nu er det si starten pi nogle gode ture pi Silkeborg Soerne, men husk altid naturen som vi nyder, skal vi passe pi og det gar enhver SMK'er - for vi ved at der kommer nogle og skal overtage den efter os. Jeg ser igen den danske sommer og dnder lovetsfriske duft, og horer flue summer hojt i den renefordrsluft. Intet nyt om DMU-sagen. Benny Borke. Det sker! Ifolge programmet sker der i den narmeste fremtid folgende. 17. maj k I klubhuset, information for nye medlemmer. 28. maj fra kl Falck afprover brandslukkere. 15 juni. Valdemarsdag - Flagfest, i ir i Silkeborg Kirke, start kl fratorvet G19.) juni. River Boat Sejlads - hvem kan glemme det. Kantinen "Odelreg-selv-din-bsf'. Igen i ir bliver kantinens gril'ler ksrt i stilling i girdhaven. Til selvtilberedning kan der ksbes "gode bsffer med salat og flutes" til kun 55,00 kr. Husk vort TA-SELV-BORI) hver lordag fra kl pris pr. person kun kr. 40,00. Vil man vare sikker pi at fl et bord, er det en god id6 at ringe og bestille. Fi altid et tilbud fra KONGSHEDENS VVS TLF B L-TLF Fra den 1. juni, serverer vi dagens middag til kun 35,00 kr. Kantinens ibningstider: Juni mined Mandag Kskkenet: (Ingen varm mad) Tirsdag - onsdag - torsdag - fredag-lordag - sondag: Kskkenet: PS.: vi har lovet at meddele at kantinen har iben - og ulla er ikke mere pi "stikkerne" Skift ikke en klud far maj gir ud. medsejler hilsen Benny Borke. Side.:2 Nr.4,2. lrgang Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,2. irgang Maj Side.: 3

3 Brugerrid for soer og vandlsb Derernu dannet et Brugenidfor sser og vandlsb mellem Ry og Silkeborg til daglig kaldet Ry/- og Silkeborgsoernes Brugerrfld. Det nye brugerrid har netop at holdt sit stiftende mode, samt organiseret sig med koordinator og postadresse. Silkeborg Motorbfid Klub, Silke: borg Sejlklub, Silkeborg Kajakklub, Silkeborg Fiskeriforening, Aqva-foreningen Silkeborg, Danmarks naturfredningsforening, Dansk ornitologisk forening, Jagtforeningerne 9. kreds, Friluft sridet, Ry Sejlklub og Ry Bidlaug. Hovedformilet med brugerridet er informations- og kontaktformidling samt, at arbejde for, at Baggrunden for dannelsen af det lokale brugerrid er det stigende pres pi naturen omkring Gudeniensporgsmil mellem de tilsluttede etablere storre samarbejde i natur- klubber. Det har derfor varet naturlis, at etablere et klub-samarbejde pi Brugerridet representerer alene tv&rs, med det formil, at vcrne lokale ikke kommercielle interesser, i modsatning til f. eks. tu- om Gudeni-naturen, samtidig med, at der sikres lokalbefolkningen de bedste muligheristforeninger og kanoudlej ere. der for at benytte omridet til rekreative formil. af enhver Der er fra starten mange opgaver art. $iim B6d & ftlotor Nevcwcl2 & 21 Tlf. 88 Al ofurrrunprl r."o "r.r.#ll{r, 1890,00 qlryo 4o brugte pahengsmotorer. Nye motorerdl sturlc reducerede V prlser. NAVICO KT65OO Ita 5 dl go hk VHf RADI'. nlt I modo. tllbehff Kr.5l25,oo for brugerridet at tagefatpfi" og her skal bl.a. n&vnes nogle af de emner, der har varet oppe at vende: -Dannelse af et forum til drsftelse af fplles interesseomrlder for de lokale brugere. -Etablering af en falles kontaktflade overfor myndigheder/ interesseorganisationer og lignende. -Udarbejdelse af information om frerdsel m.m. for blde lokale og andre brugere ( Informationsfolder ). -Arbejde for etablering af,,sejlende" naturvejleder p[ Gudenien. -Udbygge brugerridets medlemskreds Brugerridet har sekretariat pi Ry Marina, Skimminghojvej 3, 8680 RY. Den daglige ledelse af brugerridet varetages afet forretningsudvalg bestiende af: Leo Nielsen, Ry Bidlaug Peter Geertz Hansen, Silkeborg Kajakklub Danmarks naturfredningsforening, Thomas Secher Jensen Silkeborg Motorbid Klub er i -Stsrre forstielse for,,hinandens brugerridet representeret ved ggrenog laden", ud fra de kontakler Carl Molgird, som ligeledes har der skabes gennem brugerr&det. deltaget i arbejdsgruppen, der har fbet brugerridet etableret. Carl Molgfrrd *suzukr Hempers produkter I7A]MRRIEH <ljjoutboaros "L:?il3;il[3,:f" Sejsllarinecenter ^ ^ ^ l l l ^ ^ l _ -L Julsovej 33, Sejs, 8600 Sitkeborg, ilf Side.: 4 Nr. 4, 2. Argang M zj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,2. lrgang Maj 1994.

4 En forbrugerunderssgelse. Sjaldent harvi oplevet noget mere behageligl. Under slogan' et,,bring din bid pi niveau med Hjejleselskabet" har vi provet noget nyt. Fra sedvanlig vis velunderrettet kilde (som journalister har for vane at sige nir de mener at vare i besiddelse af en viden de helst ikke m[ det anbefales at opbevare fremt man har hang trl kaligt al, bagefter skal sti til regnskab for),,glbeholderne" koligt, eller et par har vi hsrt at HEJREN har et timer fgr anvendelsen, da at frembring de i forvejen nedkslede fadolsanlag ombord. En sidan lakker facilitet har vi haft lejlighed til at teste i et,,familiestsrrelsesaske- men i en speciel form) og ksleelementer (som til en kslet- lystfartoj" - og lad os med det spende kolekappen med disse sarnme rabe attesten faldt positivt omkring keggy'en. Nedkolingstiden for en lunken Keggy skal vi ud. undlade at udtale os om, idet vi - forudseende - havde anbragt Hvad der ellers har henhsrtil,,gaven til ham der har alt" er blevet tilgengeligt for os alle. Albani har lanceret,,det transportable Fadslsanl&g" - blandt venner kaldet,,keggy", og hvem kan ik*e hurtigt komme blandt vennerne der! Aftapningshanen monteres pi slbeholderen (der tillige indeholder CO2) med et fikst greb (uden brug af verktoj - ud over klor fem), og straks er anlregget klar til brug, det kraver ingen brug af220y stikkontakt eller lign. 56- Keggy'en kaligt for forsoget, og derfor straks fra start kunne udskanke koligt frisktappet fadsl - men det larer man sikkert hurtigt. Ifalge vejledningen kan de fire ksleelementer holde sllet nedkslet i ca. otte timer - en tidshorisont Systemet bestir i alt sin enkelthed af en slbeholder (en KeggY), indeholdende 12,5 liter ol (ved ligesom vi mi satte et stort vi fra testpanelet kun kan benagte, start!), en aftapningshane, fire sporgsmilstegn ved deklarationen ksleelementer samt en isoleringskappe. sllet kunne holde sig til efteriret pikeggy'en, idet denne lovede at '94. Vores holdt ca et halvt ir kor- RADIOLISTE FOR 1994 oo1 PAPILON KJELD HANSEN oo2 MICHELLE LINDY LOURING XP 7970 oo3 o04 GUGGE LEIF BIRCK oo5 slrocco OLE MALLER oo6 TRIO BENNY B. BORKE XPA 554 oo7 MONICA BENT MELGAARD oo8 FLAMMEN SV. A. ENEVOLDSEN oo9 BOVL MOGENS D. JORGENSEN o 0 BUB BENNY TRETOW-LOOF o 1 UNISON MOGENS WILHELMSEN o 2 RINI LEIF G. HANSEN o 3 o VALIC SONNY JESPERSEN o 5 BITTEN EBBE THYGESEN 6 MUNKEN KRESTEN MUNK XPB o 7 SANNI IV LEON NIELSEN XPA o 8 o 9 LISE EGON L, PETERSEN 3920 o20 VITULINA JENS OLUF JENSEN o21 MIAN FLEMMING HANSEN )22 WINI WILLY FREDERIKSEN o23 ARNE JACOBSEN )24 )25 ELIZA BORGE MADSEN XPB 9889 )26 FERNANDO ELMER HEDEGAARD )27 GITTE II KUNO OLSEN )24 TRILLE SV. E. PETERSEN 129 SJUI ALFRED KRUSE 130 TRUNTE BENNY LOURING XPA CHABRI J. E. SONDERBAK o32 IRENE SVEND JEPPESEN o33 LILLE TUT KAJ JOHANSEN 134 GLENNI KNUD JENSEN l3s MAY JENS DAVIDSEN 136 GLENTEN BENT JENSEN )37 VENT PA MIG EJLER SKARUP o38 MARNA JENS WURTZ 139 VIETTE ARNE AGERHOLM o40 HAVSKUM KIRSTEN ALMOSETOFT o41 JETOBA TOMMY NIELSEN o42 TRINE VERNER MORTENSEN XPA o43 SO.VIND OLUF MORTENSEN 6242 o44 o45 SVIPPELINE SUNNAR FROST o46,am III IENNING THORLUND o47 H-BETH 30 STIG ANDERSEN o48 o49 SEJC SAREN THYGESEN Side.: 6 Nr.4,2. ergang Maj 199a. SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 4,2. irgang Maj Side.: 7

5 o50 o51 L.AIDI E. SOGAARD ANDERSEN o52 JENA CARL BRAMSEN XPB 2154 o53 MENITO LARS LYSDAL o54 o55 HOVSA JOHS. O. ANDERSEN c56 JOKE KENT RASMUSSEN o57 SMUT PER ANDERSEN o58 BULLER PER WELANDER o59,ogl,ohnny LAURIDSEN XPA 366! o60 SABRINA YERNER LAURIDSEN 061 MENITO 2 :RIK MORTENSEN o62 HARISSA HENRIK T. SVARRER o63 MIK OtE PEDERSEN 164 MAMI CARSTEN JENSEN 165 COLUMBINE VARNY M. NIELSEN c66 EL' RIDO JORGEN A. LARSEN )67 PAULINE KNUD JARGENSEN o68 FILIMUS ERHARDT WURTZ XPB 6606 o69 KI.BO BO NIELSEN o70 EROCA OLE JENSEN 071 CONNEL OVE HOJ 072 rut AAGE PEDERSEN(PER} o73 RELAX RICHARD JENSEN XPB 9985 o74 TUMLINGEN BJARNE PETERSEN o75 MAJ BRIT NIELS OVE NIELSEN c76 DELFINEN BENT HANSEN 077 NICOLINE JENS M. JENSEN o78 o79 HAABET B.JARNE JENSEN o ) RONJA KNUD JENSEN KPC BINE KENT CHRISTENSEN o86 o87 SIRIUS OLE BOJSEN o88 SEA.HUNTER LINDY JENSEN o89 INGSE JOHN LEHM o90 HENRIEfiE SV. E. PEDERSEN 091 TRIPI JACOB SIMONSEN c92 o93 LENA KELD KLODE o94 NGA POUT E. PETERSEN XPB 3424 o95 TRINE I.ARS BECK NIETSEN o96 RIE LEO V. NIELSEN XPB 5351 ) cloo sussl ERIK CHRISTENSEN I I I I101 DAFFY FRANK PEDERSEN CLATICA II JORN P. PEDERSEN t104 c 105 c 106 KOMET SV. E. BEIMENSCHNEIDER c107 KIPE PEER JENSEN XPC 2796 c108 BLINKA PREBEN JENSEN c PLAYTIME KARL HEMMINGSEN o o113 KLUMPE SVEND NISSEN o114 ADI HANS CHRISTENSEN o1 15 BUUE PREBEN BANG 0116 sukt tl ERIK S. JEPPESEN o117 SKARVEN KURT MIELSEN 0118 NUSER BENT K. RASMUSSEN 0119 o120 BONNY LASS PREBEN VESTERGAARD XP 6722 o121 BULLE LEO RASMUSSEN 0122 BERTHA AXEL de THURAH o123 BIBS BIRTHE OLESEN o124 o1 25 HAU EGON FRANDSEN XP 825 o126 ossl E.H. SCHULTZ o KIT MARIUS KJETDSEN c 129 c130 (RABASK KNUD HOBERG o131 o132 CILLA PREBEN HENR]KSEN XPB 6623 o133 NA V tl VIGGO HUSTED o134 o135 o136 LOAS KNUD L. RASMUSSEN o137 NO NAME BENT M. JENSEN o138 TOMALITI VILLY NIELSEN o139 o140 o141 KLUK.KLUK HANS JULI NIELSEN o142 JETH SV. A. NIELSEN )143 )144 BAYRA JENNY RASMUSSEN I145 I146 TIKI HELMER JOHANSEN J147 SLUT POUL GRAUTING XPB 2932 c LILLESO TOMMY BAK 0150 Side.:8 Nr. a, 2. tugani M aj smk - Nyt SMK - NYI Nr.4,2. Argang Maj 1994 Side.: 9

6 VHF OPKALD TIL LYNGBY RADIO: ARBEJDSKANAL 27 OPKALD LOKAL: KANAL 6, SKIFT DEREFTER TtL: L 1 ELLER L 2. BADNAVN EJER KODE NR. SMK w.t H -BETH BO STIG ANDERSEN XPB 6663 o41 srrrus OLE BOJSEN XPC 2776 o8i TRIO BENNY B. BORKE XPA 5546 oo JENA SARL BRAMSEN XPB 2154 o52 BRISEN II PALLE CHRISTIANSEN XPA 4084 GIPSY IARS ELMER XPB 6354 HAU EGON FRANDSEN XP ASKEPOT TORBEN A. GISSEL XPC 2250 SLUT POUL GRAUTING XPC EL-STBOM FLEMMING FRIIS HANSEN XPC 3809 comrch JENS HANSEN XPB 3952 PAPILON KJELD HANSEN XPA 6713 oo1 KISA SVEND HANSEN XPB 4293 LgVEN SOREN HANSEN XPA 5137 CILLA PREBEN HENRIKSEN XPB RONJA KNUD JENSEN XPC 5476 o84 KIPE?EER JENSEN XPC BELAX lich. JENSEN XPB.9985 o73 STEBO STEEN JENSEN XPC 4430 SgSTJERNEN WALTER JENSEN XPC 5685 FRADs KARLO JESPERSEN XPB 8136 KIBI NIELS JUST XPA 7326 ELI II PER KRISTIANSEN XP 9758 JOGI JOHNNY LAURIDSEN XPA 3669 o59 FLEM II LEIF LAURSEN XPC 4879 TBUNTE BENNY LOURING XPA 2809 o3c MICHEL LINDY LOURING XP 7970 o02 ELIZA BoRGE MADSEN XPB 9889 o25 ANNA II ENA MADSEN (CLAUS CHRISTIANSENI XPC 4333 TRINE YERNER MORTENSEN XPA 6242 o42 MUNKEN <RESTEN MUNK o16 AFRODITE ]ARL MOLGAARD XPA 2323 TRINE.ARS B. NIELSEN XPA 9722 RIE LEO V. NIELSEN XPB 5351 o96 SANNE IV LEON NIELSEN XPA 3920 o17 INGA POUL ERIK PETERSEN XPB 3424 o94 KEN. JOH FREDE POULSEN XPB 5457 PUG CHANG PUGGAARD XP? 0 MUSEN STEN RASMUSSEN XPB?0 SIMONE ELSE SIMOI{SEN (knud} XP 7348 PETREA KNUD THORUP XPB 5129 BANJA II LEIF THOGERSEN XPB 6066 BONNY LASS PREBEN VESTERGAARD XP Q FILIMUS ERHARDT WURTZ XPB 6606 o68 tere end lovet - men det var koligt og friskt og lekkert til sidste knuste flasker eller kapsler man kan Fordelene i systemet er.: Hverken dribe. skare sig pi, pi land eller under badning i sserne. Fri for tomme Okonomien i systemet er ca. (i flasker. Muligheden for at kunne priser set hos lokale supermarkeder) 12,5liter sl -> een keggy man trenger til, uden at vere ngd- skanke sigt/zglas al nir det er det : 168,00 kr. (ca), aftapningshanesagetil at skulle nedsvrelge 33 cl incl. ksleelementer og isoleringskappe knap 300,00 kr + pant for mindst fornojelsen ved et vel- (eller et multiplum deraf; - og ikke beholderen, der som almindeligt skanket glas fadol. flaskepant udbetales ved returnering - vi fik nu ikke noget retur, Lad mig afsluttende konkludere, idet vi straks pi stedet valgte en den hane var absolut en afde bedere ombytning af keggy'en med henblik pi en gentagelse af testen. dag. gaver jeg fik til min 40'irs fsdsels- Henrik. Svar frabestyrelsen - til et indleg i SMK-Nyt nr.2, Februar'94. I 1993 havde bestyrelsen en rrekke badning i toiletbygningen. aftener i klubhuset. Poletter til automaterne kan ksbes Bestyrelsen var tilstede for i klubhuset for 5 kr. pr. stk. sporgsmil fra medlemmerne, der I 1993 blev der solgt 182 poletter. kom desvarre kun ganske fil, si Indtagt til klubben kr. 910 og udgifter kr. I 137,81 (dakker ogsi lys) dette er ophort i Medlemmerne kan altid henvende si nettoudgiften blev kr. 227,81 i sig til bestyrelsen, hvis der er sporgsmil angfr'ende S.M.K. Der vil blive etableret el til ladning Men tilbage til Agnes Hansens pi broen pfl Sejsgrunden i sporgsmil. Nermere herom nir det engang er Jeg kan oplyse, at der ikke er telefon pi Sejsgrunden, men der er Leif G. Thogercen fardigt. indlagt el, bl.a. for varmt vand til Kasserer Side.: l0 Nr. 4,2. lrgang Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,2. irgang Maj Side.: ll

7 Himmelbjerg Grunden. Alle der sejler pi Julso kan se Himmelbjerget, men ved du ogsi at SMK har en grund til sine medlemmer der. Den ligger til hojre for Hjejlens anlobsplads inde i bugten med sine 5 broer og I tdr. land store bagland, er det en skon plet at vere pi - et meget besejlet sted. Vores himmelbjerggrund blev ksbt i 1935 af ksbmand Carl Sorensen, der var formand fra Kobsprisen var kr Matr. nr.22f Ry by's Norreskov. Det bemarkes i sksdet, at ejendommen ikke erbeheftet med servitutter afnogen art, og at der er skov pi parcellen. Ak ja! det var dengang, nu mi vi nesten ingen ting. Grunden nir helt op til toppen af den store skrent, over til vejen og ned til huset,,dugdriben' samt et stykke mod Himmelbjerget. Grunden er som skrevet - privat, og mi kun benyttes af SMK's medlemmer, og si af de gestesejlere der kommer til ssen og som forer SMK's stander. Der er borde og banke til fri benyttelse pi grunden, samt bfllsted med banke omkring. Oppe i skoven findes et toilet som den nogle du har ffiet udleveret, passer til - bag huset findes 2 skraldeposer. Har du born, er det en dejlig legeplads; der er gynger og tov til at slynge sig i, samt nok det vigtigste - en god badestrand, lawandet med en fin sandstrand at srave i. Er du lsbettsr for ferskvand, forefindes en kilde ved siden af stien hen mod Hotel Julss, dejligt rent, klart og koligt vand. SMK' s frikadellefest bliver afholdt der hvert ir. I ir afholdes den 20. august. Det er en fest som samler mange medlemmer. Det er ikke usadvanligt at der er bflde der ligger samlet mellem broerne, men der er altid plads til een til. Det er en aften med liv og fest, en aften der skal opleves. Der er nok mange SMK'er der tenker med glade pi de dejlige sommeraftener hvor vi sad banket om bilet med kaffen eller en ol og snakkede om biden, hvad vi havde oplevet eller lidt politik m.v. Himmelbjerggrunden er jo ogsi et godfudgangspunkt for en dejlig tur enten til,,bjerget" eller en tur op pi,,sletten", ellerbar en tur rundt i skoven. Sfl er du ny i SMK, si kom, kom og lar de gamle SMK'er at kende - kom si vi kan lare dig og din familie at kende. RJ. Kontingent. Husk at betale kontingent sivel det almindelige klubkontingent som til radiolisten. Har du ikke filet betalt endnu, er det ved at vare sidste udkald, hvis du vil undgi at blive slettet. I relation til ovennavnte, kunne vi godt tenke os at hsre din mening om udsendelsesmetoden af girokortene i ir. De varjo som bekendt indsat i SMK-Nyt. Arsagen hertil var jo bl.a. at det er en vesentlig billigere forsendelsesmetode - MAD! Kostforplejning i danske skibe: Alle fartojer i danske farvande er, uagtet det er fritids-fartoj, underlagt soloven og dens bestemmelser. Derfor har enhver skipper at folge de bestemmelser der galder for fartoj er i danske farvande. Ifald nogle skulle vere i tvivl om ordlyden i,,bekendtgorelse om kostforylejning i danske skibe" bringes den i dette nr af SMK-Nyt pi bagsiden. Klip den ud op placer den pi et synligt sted ombord. men vi mi desvrerre konstatere at ikke mindre en 35Yo ikke havde indbetalt kontingent I mined efter sidste Baunehojvej Silkeborg Tlf.: KOB. SALG. Side.: l2 Nr. 4, 2. irgang Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 4,2. irgang Maj Side.: 13

8 SMK's Venner. SMK's Venner!! Hvemf... er det? Dette er et sporgsmil som ofte bliverhgrt klubhuset. SMK's Venner er en stotteforening for Silkeborg motorbidsklub. Foreningen som kunne fejre l0 flrs jubilaum i 1993, har forst og fremmesttil formil at ststte, og eller arrangere Silkeborg motorbidsklubs sociale og festlige arrangementer,samt bidrage til vedligeholdelsen af klubhuset. Fuchsia - salg Som faste punkter pi programmet kan navnes Sanlt Hans festen pi Det er en rimelig billig fornojelse Sejs grunden, ogjulebanko i klubhuset. Dette er affangementer,hvorkontingentet er pt. pi kr.50,- pr.ir. at v&re medlem af SMK's venner, der er en meget stor deltagelse Kontingentet fastsettes pi irsmodet (generalforsamlingen) og til- bide fra SMK's venner,samt fra Silkeborg motorbidsklubs medlemmer. motorbidsklub, og skal primrert falder ubeskiret Silkeborg anvendes til vedligeholdelse af Hvem er det sf, der er medlem af klubhuset. vennerne? I)et er mennesker som af den ene eller anden grund ikke ejer en bid,men som alligevel har lyst til at have en tilknytning til miljoet omkring bidfolket,samt faciliteterne i indelukket. en blomstrende hobbv Ole Msller - Kirsebervej 17 - tlf Det drejer sig om mennesker med vidt forskellige baggrunde og interesser,men som har det til falles,at de gerne vil deltage i klublivet i,,indelukket" Alle ovrige midler som foreningen fiir ind i forbindelse med de sociale eller festlige arrangementer, skal anvendes til at stgtte andre sociale og festlige arrangementer. Foreningen ledes af 2 personer som bliver valgt pi irsmodet,samt en reprasentant som er udpeget fra Silkeborg motorbidsklub' s bestyrelse. Billigt: IYYT & BRUGT Udstyr, antenner, kabel m.v. Foreningen ledes i henhold til Kort sagt; mangler du noget til vedtagne vedtagter,som er i overensstemmelse med Silkeborg mo- VHF eller Walkie Talkie - si kontalt,,smk04" torbidsklub' s vedtagter. Leif Birck, Havmosevej 19 Sejs tlf eller Som medlem af SMK's.venner har man ret til,at deltage i alle Silkeborg motorbidsklub' s arrange- "Soens lrcngste frokostbord" er til salg. menter, undtagen besluttende N/IYRA 2l sager nye ejere, henvendelse tlf ,Inger msder. og Man har ligeledes ret til,at benytte klubhuset inden for normal ibningstid,samt at bruge klubhuset i forbindelse med familiefester og lignende. Dette er i korte trak Hvem, Hvad,og Hvorfor SMK' s. Venner. Skulle du efter at have lrest dette have fiiet lyst til,at blive medlem af foreningen,kan du blive indmeldt ved henvendelse i klubhuset i Indelukket. Den eneste betingelse for at blive medlem er,at du ikke er ejer af en bid! John B.Ssrensen Fra medlem til medlem! Henrik. Radiolister! Radiolister, i fuld stsrrelse, kan afhentes i klubhuset af medlemmer som har betalt kontingent hertil! Nye medlemmer kan optages pi radiolisterne ved henvendelse til radioudvalget!. Redningsveste. Husk sofartsstyrelsens bekendtgorelse nr. 848 af14. oktober 1992 som pibyder allefartojer at have redningsveste til alle ombordvarende. Nr. 4, 2. trgadg Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,2. Argang Maj Side.: 15

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus.

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus. c) q.) -v (*.: z I v (t) q-) Postbesdrget blad 57016, (3245 ARC). Julefrokost i det gamle klubhus. I-Ordag den 19. november kl. 19.00 g3r startskuddet til den traditionelle julefrokost i klubhuset. Pris

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Holdskydnings- Turnering 2014. for jagtforeninger på Fyn. www.holdturneringfyn.dk

Holdskydnings- Turnering 2014. for jagtforeninger på Fyn. www.holdturneringfyn.dk Holdskydnings- Turnering 2014 for jagtforeninger på Fyn www.holdturneringfyn.dk Odense-Midtfyn 1 FFK 1 Tranekær/Tullebølle Strandager ung. Østrup 1 Hindevad/Hårslev Strandager 1 Mester-rækken Udebane År

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 ved Cornelia Kaas, direktionssekretrer og webmaster hos Lykkeberg A/S.. Hvad er en saltsild? o Hvad er forskellen

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2006 41. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Velkommen til Islev Bridgeklub

Velkommen til Islev Bridgeklub Velkommen til Islev Bridgeklub Kære bridge-spiller! Velkommen til Islev Bridge Klub. Vi er en aktiv bridgeklub, hvor klublivet bridge, hygge og venskaber er i højsædet, og hvor medlemmerne selv driver

Læs mere