gilt$ r ttlrt Efrlc for lomd og fsr lilfolhd. LOVTIDENDB A I9B3 - HAFTE 9 Lresi dette nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gilt$ r ttlrt Efrlc for lomd og fsr lilfolhd. LOVTIDENDB A I9B3 - HAFTE 9 Lresi dette nr."

Transkript

1 gilt$ r ttlrt Efrlc for lomd og fsr lilfolhd. :::::::::::::::::::::::::::::l::::::;:;:l:::i+:;:;::::::::::::::i::::::::::::::;i1i1i1l1l1l1l1l1!11;l;!13.1!:!..1i:3:!:i:iiii:* LOVTIDENDB A I9B3 - HAFTE 9 7. februar. Bekendtgorelse om kostforplejningen i danske skibe lssn 0t Nr.54, e q) a V) ob q b b0 q t o0 SJ s s "aa t if I mcdfsr af $ 55 i somandslov nr. 420 af 13. juni 1973 fastsettes: $ l. Kosten i danske skibe skal varc sammcnsat pe en sadan mlde, at dct nodvcndigc indhold af slvcl protcin, fcdt, kulhydrat som vitaminer, mincralcr og salte tilgodcses. Kos(cn skal tilbydcs i ct sedant omfang, at allc ombordvarcnde kan blivc mattc. Stt. 2. Kostcn skal verc velsmagcndc, varicrel mcst muligt og fremtrredc indbydende. Der skal i sl vid udstrakning som muligt anvcndcs friske rlvarer. Dybfrosset ksd, lisk, grontsagcr, frugt og brod skal i dennc sam. menhang bctragtes som friskc ravarer. Stt. J. Kosten skal tilbcredcs og servcres undcr forsvarlige, hygiejniske forhold. Srk. l. Kostcn skal fordelcs pl 3 hovcdmaltider og et cller flcre mcllcmmaltidcr. f nduttriministcricts j. N Industriministeriet, den 7. /ebruar l98j Srt. J. Kostens sammcnsetning skal afpasscs cfter dc klimatiske forhold. Srk.6. Kosten skal afpasses dc ansatte ssfolks religiosc overbcvisning. $ 2. Skibsforcren skal sorge for, at et elsemplar af denne bekcndtgorclsc og dcn af direktoratet for sofarendc udsendtc vcjledning om kostsammcnsetning til brug i handelsfl{dcns skibe findcs om bord og er tilgangelig for mandskabet. $ 3. Dennc bckend(gorelse trcder i kra[t den l. maj St,t.?. Rcglcment nr. 142 al ll. maj 1936 anglcndc forplcjningen i danskc skibc og bekcndtgorelse nr. 608 af 29. november 1973 odheves. l8 ST rr R / Torbcn Ginncrup 10.2 r/nou235l2r03r sq s E Vi modtog disse vise ord: En kendt sejler entusiast har engang sagt at,,sssport har det tilfelles. med Fgteskab, sldan at forstil, hvis man ikke har prwet det, si kan man ikke forestille sig hvordan det er - og har man provet det, er ingen forklaring fyldestgorende nok. " Lresi dette nr. 2 J 4 6 ll T2 Formanden har ordet! Det sker! Kantinen Brugerrfld for soer og vandlsb En forbrugerundersogelse. Svar fra bestyrelsen Himmelbjerg Grunden. l3 l3 t4 l5 l5 15 Kontingent. MAD! SMK'sVenner. Fra medlem til medlem! Radiolister! Redningweste. Side.: l6 Nr.4,2. irgang Maj 1994 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 4, 2. Argang Maj Side.: I

2 Nr: 4, 2. Argang. Oplag.: 750 Udgivol isamrad rcd SMK'S b styrelsa. Redigaring. (ansvh.).: Inger & Henrik Toll Svarrer Bytterhollsvej 18, Svejbek 9600 Silkeborg Ttf.: Bladudvalg.: Richard Jensen chang Puggaard S John Sorensen S Formnd.: Benny B, Borks 86S2 S523 Kasserer,: L6il G. ThsgeEen Nasllormand.: Knud Jensen U Sekret8r.: Hans Juul Nielsan Ovrige fisdlommr Birthe Ofeson Kad Bramen Og Allan Jensen UNalg.: Klubhusel.: Bsnny B. Borke Kanlineudvalg.: BirtheOfesen Hans Juul Nielsen 86812/t16 Broudvalg.: Knud Jenen Allan Jensen 86S04,1.14 Himrclbjerggrunden.: L6il G. ThrgeFen Kad Bramen Og Seis grunden.: Richard Jonsen Allan Jenscn lt4 Afriggedcsl.: Birthcofesen Hans Juul Nielssn Knud Janscn Kiubaftner.: Ka.l Eramen os BrugerAdcl.: Knud Jenssn /. Radioudvalg.: Kad Brarccn SMK vgnn r.: Kad Bramgn S Viglig lglefonnl: Kantinen Menl t.leton Opsyn Indelukkoi V irudsigten 153 Lyngby Radio ISO silkcborg Polili oo SMK - Nyt Udkornmer Deadlinc Nr 5-9t rpdioiuni 0i Nr G9/1 prim aug Formanden har ordet! Ja sifikvi overstiet vor standerhejsning. Nogle havde snydt og sat deres fsr tiden, men alt i alt si har det veret et godt forir og der mangler ikke mange bide at komme i vandet. Vi som kom til vort klubhus sondag den24. april for at hejse standeren kom i et herligt solskinsvej. Mange, bide nye og gamle medlemmer, var modt op og det var en stor glade at se si mange. Det var da ogsi eh historisk dag. Et stort harmonika-orkester og en ung pige til at satte standeren. Men hvad var det mon hun sang p& vej op af stigen.: Mel.: Den glade vandrer Det ordner jeg her med et tag og g&r pd stigen op sd tarjegfat i voresjlag og hejser det til top Birthe. Der skal lyde en stor tak til alle som var med til at give ethsjt humsr og nogle gode timer. Nu er det si starten pi nogle gode ture pi Silkeborg Soerne, men husk altid naturen som vi nyder, skal vi passe pi og det gar enhver SMK'er - for vi ved at der kommer nogle og skal overtage den efter os. Jeg ser igen den danske sommer og dnder lovetsfriske duft, og horer flue summer hojt i den renefordrsluft. Intet nyt om DMU-sagen. Benny Borke. Det sker! Ifolge programmet sker der i den narmeste fremtid folgende. 17. maj k I klubhuset, information for nye medlemmer. 28. maj fra kl Falck afprover brandslukkere. 15 juni. Valdemarsdag - Flagfest, i ir i Silkeborg Kirke, start kl fratorvet G19.) juni. River Boat Sejlads - hvem kan glemme det. Kantinen "Odelreg-selv-din-bsf'. Igen i ir bliver kantinens gril'ler ksrt i stilling i girdhaven. Til selvtilberedning kan der ksbes "gode bsffer med salat og flutes" til kun 55,00 kr. Husk vort TA-SELV-BORI) hver lordag fra kl pris pr. person kun kr. 40,00. Vil man vare sikker pi at fl et bord, er det en god id6 at ringe og bestille. Fi altid et tilbud fra KONGSHEDENS VVS TLF B L-TLF Fra den 1. juni, serverer vi dagens middag til kun 35,00 kr. Kantinens ibningstider: Juni mined Mandag Kskkenet: (Ingen varm mad) Tirsdag - onsdag - torsdag - fredag-lordag - sondag: Kskkenet: PS.: vi har lovet at meddele at kantinen har iben - og ulla er ikke mere pi "stikkerne" Skift ikke en klud far maj gir ud. medsejler hilsen Benny Borke. Side.:2 Nr.4,2. lrgang Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,2. irgang Maj Side.: 3

3 Brugerrid for soer og vandlsb Derernu dannet et Brugenidfor sser og vandlsb mellem Ry og Silkeborg til daglig kaldet Ry/- og Silkeborgsoernes Brugerrfld. Det nye brugerrid har netop at holdt sit stiftende mode, samt organiseret sig med koordinator og postadresse. Silkeborg Motorbfid Klub, Silke: borg Sejlklub, Silkeborg Kajakklub, Silkeborg Fiskeriforening, Aqva-foreningen Silkeborg, Danmarks naturfredningsforening, Dansk ornitologisk forening, Jagtforeningerne 9. kreds, Friluft sridet, Ry Sejlklub og Ry Bidlaug. Hovedformilet med brugerridet er informations- og kontaktformidling samt, at arbejde for, at Baggrunden for dannelsen af det lokale brugerrid er det stigende pres pi naturen omkring Gudeniensporgsmil mellem de tilsluttede etablere storre samarbejde i natur- klubber. Det har derfor varet naturlis, at etablere et klub-samarbejde pi Brugerridet representerer alene tv&rs, med det formil, at vcrne lokale ikke kommercielle interesser, i modsatning til f. eks. tu- om Gudeni-naturen, samtidig med, at der sikres lokalbefolkningen de bedste muligheristforeninger og kanoudlej ere. der for at benytte omridet til rekreative formil. af enhver Der er fra starten mange opgaver art. $iim B6d & ftlotor Nevcwcl2 & 21 Tlf. 88 Al ofurrrunprl r."o "r.r.#ll{r, 1890,00 qlryo 4o brugte pahengsmotorer. Nye motorerdl sturlc reducerede V prlser. NAVICO KT65OO Ita 5 dl go hk VHf RADI'. nlt I modo. tllbehff Kr.5l25,oo for brugerridet at tagefatpfi" og her skal bl.a. n&vnes nogle af de emner, der har varet oppe at vende: -Dannelse af et forum til drsftelse af fplles interesseomrlder for de lokale brugere. -Etablering af en falles kontaktflade overfor myndigheder/ interesseorganisationer og lignende. -Udarbejdelse af information om frerdsel m.m. for blde lokale og andre brugere ( Informationsfolder ). -Arbejde for etablering af,,sejlende" naturvejleder p[ Gudenien. -Udbygge brugerridets medlemskreds Brugerridet har sekretariat pi Ry Marina, Skimminghojvej 3, 8680 RY. Den daglige ledelse af brugerridet varetages afet forretningsudvalg bestiende af: Leo Nielsen, Ry Bidlaug Peter Geertz Hansen, Silkeborg Kajakklub Danmarks naturfredningsforening, Thomas Secher Jensen Silkeborg Motorbid Klub er i -Stsrre forstielse for,,hinandens brugerridet representeret ved ggrenog laden", ud fra de kontakler Carl Molgird, som ligeledes har der skabes gennem brugerr&det. deltaget i arbejdsgruppen, der har fbet brugerridet etableret. Carl Molgfrrd *suzukr Hempers produkter I7A]MRRIEH <ljjoutboaros "L:?il3;il[3,:f" Sejsllarinecenter ^ ^ ^ l l l ^ ^ l _ -L Julsovej 33, Sejs, 8600 Sitkeborg, ilf Side.: 4 Nr. 4, 2. Argang M zj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,2. lrgang Maj 1994.

4 En forbrugerunderssgelse. Sjaldent harvi oplevet noget mere behageligl. Under slogan' et,,bring din bid pi niveau med Hjejleselskabet" har vi provet noget nyt. Fra sedvanlig vis velunderrettet kilde (som journalister har for vane at sige nir de mener at vare i besiddelse af en viden de helst ikke m[ det anbefales at opbevare fremt man har hang trl kaligt al, bagefter skal sti til regnskab for),,glbeholderne" koligt, eller et par har vi hsrt at HEJREN har et timer fgr anvendelsen, da at frembring de i forvejen nedkslede fadolsanlag ombord. En sidan lakker facilitet har vi haft lejlighed til at teste i et,,familiestsrrelsesaske- men i en speciel form) og ksleelementer (som til en kslet- lystfartoj" - og lad os med det spende kolekappen med disse sarnme rabe attesten faldt positivt omkring keggy'en. Nedkolingstiden for en lunken Keggy skal vi ud. undlade at udtale os om, idet vi - forudseende - havde anbragt Hvad der ellers har henhsrtil,,gaven til ham der har alt" er blevet tilgengeligt for os alle. Albani har lanceret,,det transportable Fadslsanl&g" - blandt venner kaldet,,keggy", og hvem kan ik*e hurtigt komme blandt vennerne der! Aftapningshanen monteres pi slbeholderen (der tillige indeholder CO2) med et fikst greb (uden brug af verktoj - ud over klor fem), og straks er anlregget klar til brug, det kraver ingen brug af220y stikkontakt eller lign. 56- Keggy'en kaligt for forsoget, og derfor straks fra start kunne udskanke koligt frisktappet fadsl - men det larer man sikkert hurtigt. Ifalge vejledningen kan de fire ksleelementer holde sllet nedkslet i ca. otte timer - en tidshorisont Systemet bestir i alt sin enkelthed af en slbeholder (en KeggY), indeholdende 12,5 liter ol (ved ligesom vi mi satte et stort vi fra testpanelet kun kan benagte, start!), en aftapningshane, fire sporgsmilstegn ved deklarationen ksleelementer samt en isoleringskappe. sllet kunne holde sig til efteriret pikeggy'en, idet denne lovede at '94. Vores holdt ca et halvt ir kor- RADIOLISTE FOR 1994 oo1 PAPILON KJELD HANSEN oo2 MICHELLE LINDY LOURING XP 7970 oo3 o04 GUGGE LEIF BIRCK oo5 slrocco OLE MALLER oo6 TRIO BENNY B. BORKE XPA 554 oo7 MONICA BENT MELGAARD oo8 FLAMMEN SV. A. ENEVOLDSEN oo9 BOVL MOGENS D. JORGENSEN o 0 BUB BENNY TRETOW-LOOF o 1 UNISON MOGENS WILHELMSEN o 2 RINI LEIF G. HANSEN o 3 o VALIC SONNY JESPERSEN o 5 BITTEN EBBE THYGESEN 6 MUNKEN KRESTEN MUNK XPB o 7 SANNI IV LEON NIELSEN XPA o 8 o 9 LISE EGON L, PETERSEN 3920 o20 VITULINA JENS OLUF JENSEN o21 MIAN FLEMMING HANSEN )22 WINI WILLY FREDERIKSEN o23 ARNE JACOBSEN )24 )25 ELIZA BORGE MADSEN XPB 9889 )26 FERNANDO ELMER HEDEGAARD )27 GITTE II KUNO OLSEN )24 TRILLE SV. E. PETERSEN 129 SJUI ALFRED KRUSE 130 TRUNTE BENNY LOURING XPA CHABRI J. E. SONDERBAK o32 IRENE SVEND JEPPESEN o33 LILLE TUT KAJ JOHANSEN 134 GLENNI KNUD JENSEN l3s MAY JENS DAVIDSEN 136 GLENTEN BENT JENSEN )37 VENT PA MIG EJLER SKARUP o38 MARNA JENS WURTZ 139 VIETTE ARNE AGERHOLM o40 HAVSKUM KIRSTEN ALMOSETOFT o41 JETOBA TOMMY NIELSEN o42 TRINE VERNER MORTENSEN XPA o43 SO.VIND OLUF MORTENSEN 6242 o44 o45 SVIPPELINE SUNNAR FROST o46,am III IENNING THORLUND o47 H-BETH 30 STIG ANDERSEN o48 o49 SEJC SAREN THYGESEN Side.: 6 Nr.4,2. ergang Maj 199a. SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 4,2. irgang Maj Side.: 7

5 o50 o51 L.AIDI E. SOGAARD ANDERSEN o52 JENA CARL BRAMSEN XPB 2154 o53 MENITO LARS LYSDAL o54 o55 HOVSA JOHS. O. ANDERSEN c56 JOKE KENT RASMUSSEN o57 SMUT PER ANDERSEN o58 BULLER PER WELANDER o59,ogl,ohnny LAURIDSEN XPA 366! o60 SABRINA YERNER LAURIDSEN 061 MENITO 2 :RIK MORTENSEN o62 HARISSA HENRIK T. SVARRER o63 MIK OtE PEDERSEN 164 MAMI CARSTEN JENSEN 165 COLUMBINE VARNY M. NIELSEN c66 EL' RIDO JORGEN A. LARSEN )67 PAULINE KNUD JARGENSEN o68 FILIMUS ERHARDT WURTZ XPB 6606 o69 KI.BO BO NIELSEN o70 EROCA OLE JENSEN 071 CONNEL OVE HOJ 072 rut AAGE PEDERSEN(PER} o73 RELAX RICHARD JENSEN XPB 9985 o74 TUMLINGEN BJARNE PETERSEN o75 MAJ BRIT NIELS OVE NIELSEN c76 DELFINEN BENT HANSEN 077 NICOLINE JENS M. JENSEN o78 o79 HAABET B.JARNE JENSEN o ) RONJA KNUD JENSEN KPC BINE KENT CHRISTENSEN o86 o87 SIRIUS OLE BOJSEN o88 SEA.HUNTER LINDY JENSEN o89 INGSE JOHN LEHM o90 HENRIEfiE SV. E. PEDERSEN 091 TRIPI JACOB SIMONSEN c92 o93 LENA KELD KLODE o94 NGA POUT E. PETERSEN XPB 3424 o95 TRINE I.ARS BECK NIETSEN o96 RIE LEO V. NIELSEN XPB 5351 ) cloo sussl ERIK CHRISTENSEN I I I I101 DAFFY FRANK PEDERSEN CLATICA II JORN P. PEDERSEN t104 c 105 c 106 KOMET SV. E. BEIMENSCHNEIDER c107 KIPE PEER JENSEN XPC 2796 c108 BLINKA PREBEN JENSEN c PLAYTIME KARL HEMMINGSEN o o113 KLUMPE SVEND NISSEN o114 ADI HANS CHRISTENSEN o1 15 BUUE PREBEN BANG 0116 sukt tl ERIK S. JEPPESEN o117 SKARVEN KURT MIELSEN 0118 NUSER BENT K. RASMUSSEN 0119 o120 BONNY LASS PREBEN VESTERGAARD XP 6722 o121 BULLE LEO RASMUSSEN 0122 BERTHA AXEL de THURAH o123 BIBS BIRTHE OLESEN o124 o1 25 HAU EGON FRANDSEN XP 825 o126 ossl E.H. SCHULTZ o KIT MARIUS KJETDSEN c 129 c130 (RABASK KNUD HOBERG o131 o132 CILLA PREBEN HENR]KSEN XPB 6623 o133 NA V tl VIGGO HUSTED o134 o135 o136 LOAS KNUD L. RASMUSSEN o137 NO NAME BENT M. JENSEN o138 TOMALITI VILLY NIELSEN o139 o140 o141 KLUK.KLUK HANS JULI NIELSEN o142 JETH SV. A. NIELSEN )143 )144 BAYRA JENNY RASMUSSEN I145 I146 TIKI HELMER JOHANSEN J147 SLUT POUL GRAUTING XPB 2932 c LILLESO TOMMY BAK 0150 Side.:8 Nr. a, 2. tugani M aj smk - Nyt SMK - NYI Nr.4,2. Argang Maj 1994 Side.: 9

6 VHF OPKALD TIL LYNGBY RADIO: ARBEJDSKANAL 27 OPKALD LOKAL: KANAL 6, SKIFT DEREFTER TtL: L 1 ELLER L 2. BADNAVN EJER KODE NR. SMK w.t H -BETH BO STIG ANDERSEN XPB 6663 o41 srrrus OLE BOJSEN XPC 2776 o8i TRIO BENNY B. BORKE XPA 5546 oo JENA SARL BRAMSEN XPB 2154 o52 BRISEN II PALLE CHRISTIANSEN XPA 4084 GIPSY IARS ELMER XPB 6354 HAU EGON FRANDSEN XP ASKEPOT TORBEN A. GISSEL XPC 2250 SLUT POUL GRAUTING XPC EL-STBOM FLEMMING FRIIS HANSEN XPC 3809 comrch JENS HANSEN XPB 3952 PAPILON KJELD HANSEN XPA 6713 oo1 KISA SVEND HANSEN XPB 4293 LgVEN SOREN HANSEN XPA 5137 CILLA PREBEN HENRIKSEN XPB RONJA KNUD JENSEN XPC 5476 o84 KIPE?EER JENSEN XPC BELAX lich. JENSEN XPB.9985 o73 STEBO STEEN JENSEN XPC 4430 SgSTJERNEN WALTER JENSEN XPC 5685 FRADs KARLO JESPERSEN XPB 8136 KIBI NIELS JUST XPA 7326 ELI II PER KRISTIANSEN XP 9758 JOGI JOHNNY LAURIDSEN XPA 3669 o59 FLEM II LEIF LAURSEN XPC 4879 TBUNTE BENNY LOURING XPA 2809 o3c MICHEL LINDY LOURING XP 7970 o02 ELIZA BoRGE MADSEN XPB 9889 o25 ANNA II ENA MADSEN (CLAUS CHRISTIANSENI XPC 4333 TRINE YERNER MORTENSEN XPA 6242 o42 MUNKEN <RESTEN MUNK o16 AFRODITE ]ARL MOLGAARD XPA 2323 TRINE.ARS B. NIELSEN XPA 9722 RIE LEO V. NIELSEN XPB 5351 o96 SANNE IV LEON NIELSEN XPA 3920 o17 INGA POUL ERIK PETERSEN XPB 3424 o94 KEN. JOH FREDE POULSEN XPB 5457 PUG CHANG PUGGAARD XP? 0 MUSEN STEN RASMUSSEN XPB?0 SIMONE ELSE SIMOI{SEN (knud} XP 7348 PETREA KNUD THORUP XPB 5129 BANJA II LEIF THOGERSEN XPB 6066 BONNY LASS PREBEN VESTERGAARD XP Q FILIMUS ERHARDT WURTZ XPB 6606 o68 tere end lovet - men det var koligt og friskt og lekkert til sidste knuste flasker eller kapsler man kan Fordelene i systemet er.: Hverken dribe. skare sig pi, pi land eller under badning i sserne. Fri for tomme Okonomien i systemet er ca. (i flasker. Muligheden for at kunne priser set hos lokale supermarkeder) 12,5liter sl -> een keggy man trenger til, uden at vere ngd- skanke sigt/zglas al nir det er det : 168,00 kr. (ca), aftapningshanesagetil at skulle nedsvrelge 33 cl incl. ksleelementer og isoleringskappe knap 300,00 kr + pant for mindst fornojelsen ved et vel- (eller et multiplum deraf; - og ikke beholderen, der som almindeligt skanket glas fadol. flaskepant udbetales ved returnering - vi fik nu ikke noget retur, Lad mig afsluttende konkludere, idet vi straks pi stedet valgte en den hane var absolut en afde bedere ombytning af keggy'en med henblik pi en gentagelse af testen. dag. gaver jeg fik til min 40'irs fsdsels- Henrik. Svar frabestyrelsen - til et indleg i SMK-Nyt nr.2, Februar'94. I 1993 havde bestyrelsen en rrekke badning i toiletbygningen. aftener i klubhuset. Poletter til automaterne kan ksbes Bestyrelsen var tilstede for i klubhuset for 5 kr. pr. stk. sporgsmil fra medlemmerne, der I 1993 blev der solgt 182 poletter. kom desvarre kun ganske fil, si Indtagt til klubben kr. 910 og udgifter kr. I 137,81 (dakker ogsi lys) dette er ophort i Medlemmerne kan altid henvende si nettoudgiften blev kr. 227,81 i sig til bestyrelsen, hvis der er sporgsmil angfr'ende S.M.K. Der vil blive etableret el til ladning Men tilbage til Agnes Hansens pi broen pfl Sejsgrunden i sporgsmil. Nermere herom nir det engang er Jeg kan oplyse, at der ikke er telefon pi Sejsgrunden, men der er Leif G. Thogercen fardigt. indlagt el, bl.a. for varmt vand til Kasserer Side.: l0 Nr. 4,2. lrgang Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,2. irgang Maj Side.: ll

7 Himmelbjerg Grunden. Alle der sejler pi Julso kan se Himmelbjerget, men ved du ogsi at SMK har en grund til sine medlemmer der. Den ligger til hojre for Hjejlens anlobsplads inde i bugten med sine 5 broer og I tdr. land store bagland, er det en skon plet at vere pi - et meget besejlet sted. Vores himmelbjerggrund blev ksbt i 1935 af ksbmand Carl Sorensen, der var formand fra Kobsprisen var kr Matr. nr.22f Ry by's Norreskov. Det bemarkes i sksdet, at ejendommen ikke erbeheftet med servitutter afnogen art, og at der er skov pi parcellen. Ak ja! det var dengang, nu mi vi nesten ingen ting. Grunden nir helt op til toppen af den store skrent, over til vejen og ned til huset,,dugdriben' samt et stykke mod Himmelbjerget. Grunden er som skrevet - privat, og mi kun benyttes af SMK's medlemmer, og si af de gestesejlere der kommer til ssen og som forer SMK's stander. Der er borde og banke til fri benyttelse pi grunden, samt bfllsted med banke omkring. Oppe i skoven findes et toilet som den nogle du har ffiet udleveret, passer til - bag huset findes 2 skraldeposer. Har du born, er det en dejlig legeplads; der er gynger og tov til at slynge sig i, samt nok det vigtigste - en god badestrand, lawandet med en fin sandstrand at srave i. Er du lsbettsr for ferskvand, forefindes en kilde ved siden af stien hen mod Hotel Julss, dejligt rent, klart og koligt vand. SMK' s frikadellefest bliver afholdt der hvert ir. I ir afholdes den 20. august. Det er en fest som samler mange medlemmer. Det er ikke usadvanligt at der er bflde der ligger samlet mellem broerne, men der er altid plads til een til. Det er en aften med liv og fest, en aften der skal opleves. Der er nok mange SMK'er der tenker med glade pi de dejlige sommeraftener hvor vi sad banket om bilet med kaffen eller en ol og snakkede om biden, hvad vi havde oplevet eller lidt politik m.v. Himmelbjerggrunden er jo ogsi et godfudgangspunkt for en dejlig tur enten til,,bjerget" eller en tur op pi,,sletten", ellerbar en tur rundt i skoven. Sfl er du ny i SMK, si kom, kom og lar de gamle SMK'er at kende - kom si vi kan lare dig og din familie at kende. RJ. Kontingent. Husk at betale kontingent sivel det almindelige klubkontingent som til radiolisten. Har du ikke filet betalt endnu, er det ved at vare sidste udkald, hvis du vil undgi at blive slettet. I relation til ovennavnte, kunne vi godt tenke os at hsre din mening om udsendelsesmetoden af girokortene i ir. De varjo som bekendt indsat i SMK-Nyt. Arsagen hertil var jo bl.a. at det er en vesentlig billigere forsendelsesmetode - MAD! Kostforplejning i danske skibe: Alle fartojer i danske farvande er, uagtet det er fritids-fartoj, underlagt soloven og dens bestemmelser. Derfor har enhver skipper at folge de bestemmelser der galder for fartoj er i danske farvande. Ifald nogle skulle vere i tvivl om ordlyden i,,bekendtgorelse om kostforylejning i danske skibe" bringes den i dette nr af SMK-Nyt pi bagsiden. Klip den ud op placer den pi et synligt sted ombord. men vi mi desvrerre konstatere at ikke mindre en 35Yo ikke havde indbetalt kontingent I mined efter sidste Baunehojvej Silkeborg Tlf.: KOB. SALG. Side.: l2 Nr. 4, 2. irgang Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 4,2. irgang Maj Side.: 13

8 SMK's Venner. SMK's Venner!! Hvemf... er det? Dette er et sporgsmil som ofte bliverhgrt klubhuset. SMK's Venner er en stotteforening for Silkeborg motorbidsklub. Foreningen som kunne fejre l0 flrs jubilaum i 1993, har forst og fremmesttil formil at ststte, og eller arrangere Silkeborg motorbidsklubs sociale og festlige arrangementer,samt bidrage til vedligeholdelsen af klubhuset. Fuchsia - salg Som faste punkter pi programmet kan navnes Sanlt Hans festen pi Det er en rimelig billig fornojelse Sejs grunden, ogjulebanko i klubhuset. Dette er affangementer,hvorkontingentet er pt. pi kr.50,- pr.ir. at v&re medlem af SMK's venner, der er en meget stor deltagelse Kontingentet fastsettes pi irsmodet (generalforsamlingen) og til- bide fra SMK's venner,samt fra Silkeborg motorbidsklubs medlemmer. motorbidsklub, og skal primrert falder ubeskiret Silkeborg anvendes til vedligeholdelse af Hvem er det sf, der er medlem af klubhuset. vennerne? I)et er mennesker som af den ene eller anden grund ikke ejer en bid,men som alligevel har lyst til at have en tilknytning til miljoet omkring bidfolket,samt faciliteterne i indelukket. en blomstrende hobbv Ole Msller - Kirsebervej 17 - tlf Det drejer sig om mennesker med vidt forskellige baggrunde og interesser,men som har det til falles,at de gerne vil deltage i klublivet i,,indelukket" Alle ovrige midler som foreningen fiir ind i forbindelse med de sociale eller festlige arrangementer, skal anvendes til at stgtte andre sociale og festlige arrangementer. Foreningen ledes af 2 personer som bliver valgt pi irsmodet,samt en reprasentant som er udpeget fra Silkeborg motorbidsklub' s bestyrelse. Billigt: IYYT & BRUGT Udstyr, antenner, kabel m.v. Foreningen ledes i henhold til Kort sagt; mangler du noget til vedtagne vedtagter,som er i overensstemmelse med Silkeborg mo- VHF eller Walkie Talkie - si kontalt,,smk04" torbidsklub' s vedtagter. Leif Birck, Havmosevej 19 Sejs tlf eller Som medlem af SMK's.venner har man ret til,at deltage i alle Silkeborg motorbidsklub' s arrange- "Soens lrcngste frokostbord" er til salg. menter, undtagen besluttende N/IYRA 2l sager nye ejere, henvendelse tlf ,Inger msder. og Man har ligeledes ret til,at benytte klubhuset inden for normal ibningstid,samt at bruge klubhuset i forbindelse med familiefester og lignende. Dette er i korte trak Hvem, Hvad,og Hvorfor SMK' s. Venner. Skulle du efter at have lrest dette have fiiet lyst til,at blive medlem af foreningen,kan du blive indmeldt ved henvendelse i klubhuset i Indelukket. Den eneste betingelse for at blive medlem er,at du ikke er ejer af en bid! John B.Ssrensen Fra medlem til medlem! Henrik. Radiolister! Radiolister, i fuld stsrrelse, kan afhentes i klubhuset af medlemmer som har betalt kontingent hertil! Nye medlemmer kan optages pi radiolisterne ved henvendelse til radioudvalget!. Redningsveste. Husk sofartsstyrelsens bekendtgorelse nr. 848 af14. oktober 1992 som pibyder allefartojer at have redningsveste til alle ombordvarende. Nr. 4, 2. trgadg Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,2. Argang Maj Side.: 15

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Nr Spillere i Centerturneringen - 2016/2017 17-05-2016 Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Aktivitetscenter 28,06 8 2. Aage Larsen Glostrup Aktivitetscenter

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m.

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m. VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m. 30-34 år: Hans-Henrik Grabe (77)+2,0 11,02 08 Egon Meyer (36) 10,9 66 Søren Haahr Jensen (63) 11,3 94 Lars Rasmussen (64) +1,6 11,61 98 Tom Olaf Jensen (60) 11,4 90 Gerhardt

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Allan Jensen DK 126 16 153M 2 Allan Jensen DK 126 16 159M 3 Anny Frantzen DK 075 16 8601M 4 Arne Poulsen DK 084 16 501M 5 Arne Poulsen DK 084 16 502M 6 Bent Jørgensen DK 093 16 382M

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

DM 2014 SKUETS BEDSTE. FARVEKANARIE: nr.707, Belgisk Bossu Per Pedersen FIGURKANARIE: nr.105, Sort Rød Villy Rasmussen DANMARKSMESTRE 2014:

DM 2014 SKUETS BEDSTE. FARVEKANARIE: nr.707, Belgisk Bossu Per Pedersen FIGURKANARIE: nr.105, Sort Rød Villy Rasmussen DANMARKSMESTRE 2014: DM 2014 SKUETS BEDSTE FARVEKANARIE: nr.707, Belgisk Bossu Per Pedersen FIGURKANARIE: nr.105, Sort Rød Villy Rasmussen DANMARKSMESTRE 2014: NR OPDRÆTTER Stamme Point GSB GV DM 1 Niels O. Kristensen 93 G

Læs mere

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1 Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M Randers Badminton Klub 1 1 Martin Quist Olesen Ikast 3 Jesper Sørensen 4 Anders Buss Jensen Triton 5 Per Busted 6 Erik Pedersen Snejbjerg 7 Jørgen Andersen 8 Michael

Læs mere