gilt$ r ttlrt Efrlc for lomd og fsr lilfolhd. LOVTIDENDB A I9B3 - HAFTE 9 Lresi dette nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gilt$ r ttlrt Efrlc for lomd og fsr lilfolhd. LOVTIDENDB A I9B3 - HAFTE 9 Lresi dette nr."

Transkript

1 gilt$ r ttlrt Efrlc for lomd og fsr lilfolhd. :::::::::::::::::::::::::::::l::::::;:;:l:::i+:;:;::::::::::::::i::::::::::::::;i1i1i1l1l1l1l1l1!11;l;!13.1!:!..1i:3:!:i:iiii:* LOVTIDENDB A I9B3 - HAFTE 9 7. februar. Bekendtgorelse om kostforplejningen i danske skibe lssn 0t Nr.54, e q) a V) ob q b b0 q t o0 SJ s s "aa t if I mcdfsr af $ 55 i somandslov nr. 420 af 13. juni 1973 fastsettes: $ l. Kosten i danske skibe skal varc sammcnsat pe en sadan mlde, at dct nodvcndigc indhold af slvcl protcin, fcdt, kulhydrat som vitaminer, mincralcr og salte tilgodcses. Kos(cn skal tilbydcs i ct sedant omfang, at allc ombordvarcnde kan blivc mattc. Stt. 2. Kostcn skal verc velsmagcndc, varicrel mcst muligt og fremtrredc indbydende. Der skal i sl vid udstrakning som muligt anvcndcs friske rlvarer. Dybfrosset ksd, lisk, grontsagcr, frugt og brod skal i dennc sam. menhang bctragtes som friskc ravarer. Stt. J. Kosten skal tilbcredcs og servcres undcr forsvarlige, hygiejniske forhold. Srk. l. Kostcn skal fordelcs pl 3 hovcdmaltider og et cller flcre mcllcmmaltidcr. f nduttriministcricts j. N Industriministeriet, den 7. /ebruar l98j Srt. J. Kostens sammcnsetning skal afpasscs cfter dc klimatiske forhold. Srk.6. Kosten skal afpasses dc ansatte ssfolks religiosc overbcvisning. $ 2. Skibsforcren skal sorge for, at et elsemplar af denne bekcndtgorclsc og dcn af direktoratet for sofarendc udsendtc vcjledning om kostsammcnsetning til brug i handelsfl{dcns skibe findcs om bord og er tilgangelig for mandskabet. $ 3. Dennc bckend(gorelse trcder i kra[t den l. maj St,t.?. Rcglcment nr. 142 al ll. maj 1936 anglcndc forplcjningen i danskc skibc og bekcndtgorelse nr. 608 af 29. november 1973 odheves. l8 ST rr R / Torbcn Ginncrup 10.2 r/nou235l2r03r sq s E Vi modtog disse vise ord: En kendt sejler entusiast har engang sagt at,,sssport har det tilfelles. med Fgteskab, sldan at forstil, hvis man ikke har prwet det, si kan man ikke forestille sig hvordan det er - og har man provet det, er ingen forklaring fyldestgorende nok. " Lresi dette nr. 2 J 4 6 ll T2 Formanden har ordet! Det sker! Kantinen Brugerrfld for soer og vandlsb En forbrugerundersogelse. Svar fra bestyrelsen Himmelbjerg Grunden. l3 l3 t4 l5 l5 15 Kontingent. MAD! SMK'sVenner. Fra medlem til medlem! Radiolister! Redningweste. Side.: l6 Nr.4,2. irgang Maj 1994 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 4, 2. Argang Maj Side.: I

2 Nr: 4, 2. Argang. Oplag.: 750 Udgivol isamrad rcd SMK'S b styrelsa. Redigaring. (ansvh.).: Inger & Henrik Toll Svarrer Bytterhollsvej 18, Svejbek 9600 Silkeborg Ttf.: Bladudvalg.: Richard Jensen chang Puggaard S John Sorensen S Formnd.: Benny B, Borks 86S2 S523 Kasserer,: L6il G. ThsgeEen Nasllormand.: Knud Jensen U Sekret8r.: Hans Juul Nielsan Ovrige fisdlommr Birthe Ofeson Kad Bramen Og Allan Jensen UNalg.: Klubhusel.: Bsnny B. Borke Kanlineudvalg.: BirtheOfesen Hans Juul Nielsen 86812/t16 Broudvalg.: Knud Jenen Allan Jensen 86S04,1.14 Himrclbjerggrunden.: L6il G. ThrgeFen Kad Bramen Og Seis grunden.: Richard Jonsen Allan Jenscn lt4 Afriggedcsl.: Birthcofesen Hans Juul Nielssn Knud Janscn Kiubaftner.: Ka.l Eramen os BrugerAdcl.: Knud Jenssn /. Radioudvalg.: Kad Brarccn SMK vgnn r.: Kad Bramgn S Viglig lglefonnl: Kantinen Menl t.leton Opsyn Indelukkoi V irudsigten 153 Lyngby Radio ISO silkcborg Polili oo SMK - Nyt Udkornmer Deadlinc Nr 5-9t rpdioiuni 0i Nr G9/1 prim aug Formanden har ordet! Ja sifikvi overstiet vor standerhejsning. Nogle havde snydt og sat deres fsr tiden, men alt i alt si har det veret et godt forir og der mangler ikke mange bide at komme i vandet. Vi som kom til vort klubhus sondag den24. april for at hejse standeren kom i et herligt solskinsvej. Mange, bide nye og gamle medlemmer, var modt op og det var en stor glade at se si mange. Det var da ogsi eh historisk dag. Et stort harmonika-orkester og en ung pige til at satte standeren. Men hvad var det mon hun sang p& vej op af stigen.: Mel.: Den glade vandrer Det ordner jeg her med et tag og g&r pd stigen op sd tarjegfat i voresjlag og hejser det til top Birthe. Der skal lyde en stor tak til alle som var med til at give ethsjt humsr og nogle gode timer. Nu er det si starten pi nogle gode ture pi Silkeborg Soerne, men husk altid naturen som vi nyder, skal vi passe pi og det gar enhver SMK'er - for vi ved at der kommer nogle og skal overtage den efter os. Jeg ser igen den danske sommer og dnder lovetsfriske duft, og horer flue summer hojt i den renefordrsluft. Intet nyt om DMU-sagen. Benny Borke. Det sker! Ifolge programmet sker der i den narmeste fremtid folgende. 17. maj k I klubhuset, information for nye medlemmer. 28. maj fra kl Falck afprover brandslukkere. 15 juni. Valdemarsdag - Flagfest, i ir i Silkeborg Kirke, start kl fratorvet G19.) juni. River Boat Sejlads - hvem kan glemme det. Kantinen "Odelreg-selv-din-bsf'. Igen i ir bliver kantinens gril'ler ksrt i stilling i girdhaven. Til selvtilberedning kan der ksbes "gode bsffer med salat og flutes" til kun 55,00 kr. Husk vort TA-SELV-BORI) hver lordag fra kl pris pr. person kun kr. 40,00. Vil man vare sikker pi at fl et bord, er det en god id6 at ringe og bestille. Fi altid et tilbud fra KONGSHEDENS VVS TLF B L-TLF Fra den 1. juni, serverer vi dagens middag til kun 35,00 kr. Kantinens ibningstider: Juni mined Mandag Kskkenet: (Ingen varm mad) Tirsdag - onsdag - torsdag - fredag-lordag - sondag: Kskkenet: PS.: vi har lovet at meddele at kantinen har iben - og ulla er ikke mere pi "stikkerne" Skift ikke en klud far maj gir ud. medsejler hilsen Benny Borke. Side.:2 Nr.4,2. lrgang Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,2. irgang Maj Side.: 3

3 Brugerrid for soer og vandlsb Derernu dannet et Brugenidfor sser og vandlsb mellem Ry og Silkeborg til daglig kaldet Ry/- og Silkeborgsoernes Brugerrfld. Det nye brugerrid har netop at holdt sit stiftende mode, samt organiseret sig med koordinator og postadresse. Silkeborg Motorbfid Klub, Silke: borg Sejlklub, Silkeborg Kajakklub, Silkeborg Fiskeriforening, Aqva-foreningen Silkeborg, Danmarks naturfredningsforening, Dansk ornitologisk forening, Jagtforeningerne 9. kreds, Friluft sridet, Ry Sejlklub og Ry Bidlaug. Hovedformilet med brugerridet er informations- og kontaktformidling samt, at arbejde for, at Baggrunden for dannelsen af det lokale brugerrid er det stigende pres pi naturen omkring Gudeniensporgsmil mellem de tilsluttede etablere storre samarbejde i natur- klubber. Det har derfor varet naturlis, at etablere et klub-samarbejde pi Brugerridet representerer alene tv&rs, med det formil, at vcrne lokale ikke kommercielle interesser, i modsatning til f. eks. tu- om Gudeni-naturen, samtidig med, at der sikres lokalbefolkningen de bedste muligheristforeninger og kanoudlej ere. der for at benytte omridet til rekreative formil. af enhver Der er fra starten mange opgaver art. $iim B6d & ftlotor Nevcwcl2 & 21 Tlf. 88 Al ofurrrunprl r."o "r.r.#ll{r, 1890,00 qlryo 4o brugte pahengsmotorer. Nye motorerdl sturlc reducerede V prlser. NAVICO KT65OO Ita 5 dl go hk VHf RADI'. nlt I modo. tllbehff Kr.5l25,oo for brugerridet at tagefatpfi" og her skal bl.a. n&vnes nogle af de emner, der har varet oppe at vende: -Dannelse af et forum til drsftelse af fplles interesseomrlder for de lokale brugere. -Etablering af en falles kontaktflade overfor myndigheder/ interesseorganisationer og lignende. -Udarbejdelse af information om frerdsel m.m. for blde lokale og andre brugere ( Informationsfolder ). -Arbejde for etablering af,,sejlende" naturvejleder p[ Gudenien. -Udbygge brugerridets medlemskreds Brugerridet har sekretariat pi Ry Marina, Skimminghojvej 3, 8680 RY. Den daglige ledelse af brugerridet varetages afet forretningsudvalg bestiende af: Leo Nielsen, Ry Bidlaug Peter Geertz Hansen, Silkeborg Kajakklub Danmarks naturfredningsforening, Thomas Secher Jensen Silkeborg Motorbid Klub er i -Stsrre forstielse for,,hinandens brugerridet representeret ved ggrenog laden", ud fra de kontakler Carl Molgird, som ligeledes har der skabes gennem brugerr&det. deltaget i arbejdsgruppen, der har fbet brugerridet etableret. Carl Molgfrrd *suzukr Hempers produkter I7A]MRRIEH <ljjoutboaros "L:?il3;il[3,:f" Sejsllarinecenter ^ ^ ^ l l l ^ ^ l _ -L Julsovej 33, Sejs, 8600 Sitkeborg, ilf Side.: 4 Nr. 4, 2. Argang M zj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,2. lrgang Maj 1994.

4 En forbrugerunderssgelse. Sjaldent harvi oplevet noget mere behageligl. Under slogan' et,,bring din bid pi niveau med Hjejleselskabet" har vi provet noget nyt. Fra sedvanlig vis velunderrettet kilde (som journalister har for vane at sige nir de mener at vare i besiddelse af en viden de helst ikke m[ det anbefales at opbevare fremt man har hang trl kaligt al, bagefter skal sti til regnskab for),,glbeholderne" koligt, eller et par har vi hsrt at HEJREN har et timer fgr anvendelsen, da at frembring de i forvejen nedkslede fadolsanlag ombord. En sidan lakker facilitet har vi haft lejlighed til at teste i et,,familiestsrrelsesaske- men i en speciel form) og ksleelementer (som til en kslet- lystfartoj" - og lad os med det spende kolekappen med disse sarnme rabe attesten faldt positivt omkring keggy'en. Nedkolingstiden for en lunken Keggy skal vi ud. undlade at udtale os om, idet vi - forudseende - havde anbragt Hvad der ellers har henhsrtil,,gaven til ham der har alt" er blevet tilgengeligt for os alle. Albani har lanceret,,det transportable Fadslsanl&g" - blandt venner kaldet,,keggy", og hvem kan ik*e hurtigt komme blandt vennerne der! Aftapningshanen monteres pi slbeholderen (der tillige indeholder CO2) med et fikst greb (uden brug af verktoj - ud over klor fem), og straks er anlregget klar til brug, det kraver ingen brug af220y stikkontakt eller lign. 56- Keggy'en kaligt for forsoget, og derfor straks fra start kunne udskanke koligt frisktappet fadsl - men det larer man sikkert hurtigt. Ifalge vejledningen kan de fire ksleelementer holde sllet nedkslet i ca. otte timer - en tidshorisont Systemet bestir i alt sin enkelthed af en slbeholder (en KeggY), indeholdende 12,5 liter ol (ved ligesom vi mi satte et stort vi fra testpanelet kun kan benagte, start!), en aftapningshane, fire sporgsmilstegn ved deklarationen ksleelementer samt en isoleringskappe. sllet kunne holde sig til efteriret pikeggy'en, idet denne lovede at '94. Vores holdt ca et halvt ir kor- RADIOLISTE FOR 1994 oo1 PAPILON KJELD HANSEN oo2 MICHELLE LINDY LOURING XP 7970 oo3 o04 GUGGE LEIF BIRCK oo5 slrocco OLE MALLER oo6 TRIO BENNY B. BORKE XPA 554 oo7 MONICA BENT MELGAARD oo8 FLAMMEN SV. A. ENEVOLDSEN oo9 BOVL MOGENS D. JORGENSEN o 0 BUB BENNY TRETOW-LOOF o 1 UNISON MOGENS WILHELMSEN o 2 RINI LEIF G. HANSEN o 3 o VALIC SONNY JESPERSEN o 5 BITTEN EBBE THYGESEN 6 MUNKEN KRESTEN MUNK XPB o 7 SANNI IV LEON NIELSEN XPA o 8 o 9 LISE EGON L, PETERSEN 3920 o20 VITULINA JENS OLUF JENSEN o21 MIAN FLEMMING HANSEN )22 WINI WILLY FREDERIKSEN o23 ARNE JACOBSEN )24 )25 ELIZA BORGE MADSEN XPB 9889 )26 FERNANDO ELMER HEDEGAARD )27 GITTE II KUNO OLSEN )24 TRILLE SV. E. PETERSEN 129 SJUI ALFRED KRUSE 130 TRUNTE BENNY LOURING XPA CHABRI J. E. SONDERBAK o32 IRENE SVEND JEPPESEN o33 LILLE TUT KAJ JOHANSEN 134 GLENNI KNUD JENSEN l3s MAY JENS DAVIDSEN 136 GLENTEN BENT JENSEN )37 VENT PA MIG EJLER SKARUP o38 MARNA JENS WURTZ 139 VIETTE ARNE AGERHOLM o40 HAVSKUM KIRSTEN ALMOSETOFT o41 JETOBA TOMMY NIELSEN o42 TRINE VERNER MORTENSEN XPA o43 SO.VIND OLUF MORTENSEN 6242 o44 o45 SVIPPELINE SUNNAR FROST o46,am III IENNING THORLUND o47 H-BETH 30 STIG ANDERSEN o48 o49 SEJC SAREN THYGESEN Side.: 6 Nr.4,2. ergang Maj 199a. SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 4,2. irgang Maj Side.: 7

5 o50 o51 L.AIDI E. SOGAARD ANDERSEN o52 JENA CARL BRAMSEN XPB 2154 o53 MENITO LARS LYSDAL o54 o55 HOVSA JOHS. O. ANDERSEN c56 JOKE KENT RASMUSSEN o57 SMUT PER ANDERSEN o58 BULLER PER WELANDER o59,ogl,ohnny LAURIDSEN XPA 366! o60 SABRINA YERNER LAURIDSEN 061 MENITO 2 :RIK MORTENSEN o62 HARISSA HENRIK T. SVARRER o63 MIK OtE PEDERSEN 164 MAMI CARSTEN JENSEN 165 COLUMBINE VARNY M. NIELSEN c66 EL' RIDO JORGEN A. LARSEN )67 PAULINE KNUD JARGENSEN o68 FILIMUS ERHARDT WURTZ XPB 6606 o69 KI.BO BO NIELSEN o70 EROCA OLE JENSEN 071 CONNEL OVE HOJ 072 rut AAGE PEDERSEN(PER} o73 RELAX RICHARD JENSEN XPB 9985 o74 TUMLINGEN BJARNE PETERSEN o75 MAJ BRIT NIELS OVE NIELSEN c76 DELFINEN BENT HANSEN 077 NICOLINE JENS M. JENSEN o78 o79 HAABET B.JARNE JENSEN o ) RONJA KNUD JENSEN KPC BINE KENT CHRISTENSEN o86 o87 SIRIUS OLE BOJSEN o88 SEA.HUNTER LINDY JENSEN o89 INGSE JOHN LEHM o90 HENRIEfiE SV. E. PEDERSEN 091 TRIPI JACOB SIMONSEN c92 o93 LENA KELD KLODE o94 NGA POUT E. PETERSEN XPB 3424 o95 TRINE I.ARS BECK NIETSEN o96 RIE LEO V. NIELSEN XPB 5351 ) cloo sussl ERIK CHRISTENSEN I I I I101 DAFFY FRANK PEDERSEN CLATICA II JORN P. PEDERSEN t104 c 105 c 106 KOMET SV. E. BEIMENSCHNEIDER c107 KIPE PEER JENSEN XPC 2796 c108 BLINKA PREBEN JENSEN c PLAYTIME KARL HEMMINGSEN o o113 KLUMPE SVEND NISSEN o114 ADI HANS CHRISTENSEN o1 15 BUUE PREBEN BANG 0116 sukt tl ERIK S. JEPPESEN o117 SKARVEN KURT MIELSEN 0118 NUSER BENT K. RASMUSSEN 0119 o120 BONNY LASS PREBEN VESTERGAARD XP 6722 o121 BULLE LEO RASMUSSEN 0122 BERTHA AXEL de THURAH o123 BIBS BIRTHE OLESEN o124 o1 25 HAU EGON FRANDSEN XP 825 o126 ossl E.H. SCHULTZ o KIT MARIUS KJETDSEN c 129 c130 (RABASK KNUD HOBERG o131 o132 CILLA PREBEN HENR]KSEN XPB 6623 o133 NA V tl VIGGO HUSTED o134 o135 o136 LOAS KNUD L. RASMUSSEN o137 NO NAME BENT M. JENSEN o138 TOMALITI VILLY NIELSEN o139 o140 o141 KLUK.KLUK HANS JULI NIELSEN o142 JETH SV. A. NIELSEN )143 )144 BAYRA JENNY RASMUSSEN I145 I146 TIKI HELMER JOHANSEN J147 SLUT POUL GRAUTING XPB 2932 c LILLESO TOMMY BAK 0150 Side.:8 Nr. a, 2. tugani M aj smk - Nyt SMK - NYI Nr.4,2. Argang Maj 1994 Side.: 9

6 VHF OPKALD TIL LYNGBY RADIO: ARBEJDSKANAL 27 OPKALD LOKAL: KANAL 6, SKIFT DEREFTER TtL: L 1 ELLER L 2. BADNAVN EJER KODE NR. SMK w.t H -BETH BO STIG ANDERSEN XPB 6663 o41 srrrus OLE BOJSEN XPC 2776 o8i TRIO BENNY B. BORKE XPA 5546 oo JENA SARL BRAMSEN XPB 2154 o52 BRISEN II PALLE CHRISTIANSEN XPA 4084 GIPSY IARS ELMER XPB 6354 HAU EGON FRANDSEN XP ASKEPOT TORBEN A. GISSEL XPC 2250 SLUT POUL GRAUTING XPC EL-STBOM FLEMMING FRIIS HANSEN XPC 3809 comrch JENS HANSEN XPB 3952 PAPILON KJELD HANSEN XPA 6713 oo1 KISA SVEND HANSEN XPB 4293 LgVEN SOREN HANSEN XPA 5137 CILLA PREBEN HENRIKSEN XPB RONJA KNUD JENSEN XPC 5476 o84 KIPE?EER JENSEN XPC BELAX lich. JENSEN XPB.9985 o73 STEBO STEEN JENSEN XPC 4430 SgSTJERNEN WALTER JENSEN XPC 5685 FRADs KARLO JESPERSEN XPB 8136 KIBI NIELS JUST XPA 7326 ELI II PER KRISTIANSEN XP 9758 JOGI JOHNNY LAURIDSEN XPA 3669 o59 FLEM II LEIF LAURSEN XPC 4879 TBUNTE BENNY LOURING XPA 2809 o3c MICHEL LINDY LOURING XP 7970 o02 ELIZA BoRGE MADSEN XPB 9889 o25 ANNA II ENA MADSEN (CLAUS CHRISTIANSENI XPC 4333 TRINE YERNER MORTENSEN XPA 6242 o42 MUNKEN <RESTEN MUNK o16 AFRODITE ]ARL MOLGAARD XPA 2323 TRINE.ARS B. NIELSEN XPA 9722 RIE LEO V. NIELSEN XPB 5351 o96 SANNE IV LEON NIELSEN XPA 3920 o17 INGA POUL ERIK PETERSEN XPB 3424 o94 KEN. JOH FREDE POULSEN XPB 5457 PUG CHANG PUGGAARD XP? 0 MUSEN STEN RASMUSSEN XPB?0 SIMONE ELSE SIMOI{SEN (knud} XP 7348 PETREA KNUD THORUP XPB 5129 BANJA II LEIF THOGERSEN XPB 6066 BONNY LASS PREBEN VESTERGAARD XP Q FILIMUS ERHARDT WURTZ XPB 6606 o68 tere end lovet - men det var koligt og friskt og lekkert til sidste knuste flasker eller kapsler man kan Fordelene i systemet er.: Hverken dribe. skare sig pi, pi land eller under badning i sserne. Fri for tomme Okonomien i systemet er ca. (i flasker. Muligheden for at kunne priser set hos lokale supermarkeder) 12,5liter sl -> een keggy man trenger til, uden at vere ngd- skanke sigt/zglas al nir det er det : 168,00 kr. (ca), aftapningshanesagetil at skulle nedsvrelge 33 cl incl. ksleelementer og isoleringskappe knap 300,00 kr + pant for mindst fornojelsen ved et vel- (eller et multiplum deraf; - og ikke beholderen, der som almindeligt skanket glas fadol. flaskepant udbetales ved returnering - vi fik nu ikke noget retur, Lad mig afsluttende konkludere, idet vi straks pi stedet valgte en den hane var absolut en afde bedere ombytning af keggy'en med henblik pi en gentagelse af testen. dag. gaver jeg fik til min 40'irs fsdsels- Henrik. Svar frabestyrelsen - til et indleg i SMK-Nyt nr.2, Februar'94. I 1993 havde bestyrelsen en rrekke badning i toiletbygningen. aftener i klubhuset. Poletter til automaterne kan ksbes Bestyrelsen var tilstede for i klubhuset for 5 kr. pr. stk. sporgsmil fra medlemmerne, der I 1993 blev der solgt 182 poletter. kom desvarre kun ganske fil, si Indtagt til klubben kr. 910 og udgifter kr. I 137,81 (dakker ogsi lys) dette er ophort i Medlemmerne kan altid henvende si nettoudgiften blev kr. 227,81 i sig til bestyrelsen, hvis der er sporgsmil angfr'ende S.M.K. Der vil blive etableret el til ladning Men tilbage til Agnes Hansens pi broen pfl Sejsgrunden i sporgsmil. Nermere herom nir det engang er Jeg kan oplyse, at der ikke er telefon pi Sejsgrunden, men der er Leif G. Thogercen fardigt. indlagt el, bl.a. for varmt vand til Kasserer Side.: l0 Nr. 4,2. lrgang Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,2. irgang Maj Side.: ll

7 Himmelbjerg Grunden. Alle der sejler pi Julso kan se Himmelbjerget, men ved du ogsi at SMK har en grund til sine medlemmer der. Den ligger til hojre for Hjejlens anlobsplads inde i bugten med sine 5 broer og I tdr. land store bagland, er det en skon plet at vere pi - et meget besejlet sted. Vores himmelbjerggrund blev ksbt i 1935 af ksbmand Carl Sorensen, der var formand fra Kobsprisen var kr Matr. nr.22f Ry by's Norreskov. Det bemarkes i sksdet, at ejendommen ikke erbeheftet med servitutter afnogen art, og at der er skov pi parcellen. Ak ja! det var dengang, nu mi vi nesten ingen ting. Grunden nir helt op til toppen af den store skrent, over til vejen og ned til huset,,dugdriben' samt et stykke mod Himmelbjerget. Grunden er som skrevet - privat, og mi kun benyttes af SMK's medlemmer, og si af de gestesejlere der kommer til ssen og som forer SMK's stander. Der er borde og banke til fri benyttelse pi grunden, samt bfllsted med banke omkring. Oppe i skoven findes et toilet som den nogle du har ffiet udleveret, passer til - bag huset findes 2 skraldeposer. Har du born, er det en dejlig legeplads; der er gynger og tov til at slynge sig i, samt nok det vigtigste - en god badestrand, lawandet med en fin sandstrand at srave i. Er du lsbettsr for ferskvand, forefindes en kilde ved siden af stien hen mod Hotel Julss, dejligt rent, klart og koligt vand. SMK' s frikadellefest bliver afholdt der hvert ir. I ir afholdes den 20. august. Det er en fest som samler mange medlemmer. Det er ikke usadvanligt at der er bflde der ligger samlet mellem broerne, men der er altid plads til een til. Det er en aften med liv og fest, en aften der skal opleves. Der er nok mange SMK'er der tenker med glade pi de dejlige sommeraftener hvor vi sad banket om bilet med kaffen eller en ol og snakkede om biden, hvad vi havde oplevet eller lidt politik m.v. Himmelbjerggrunden er jo ogsi et godfudgangspunkt for en dejlig tur enten til,,bjerget" eller en tur op pi,,sletten", ellerbar en tur rundt i skoven. Sfl er du ny i SMK, si kom, kom og lar de gamle SMK'er at kende - kom si vi kan lare dig og din familie at kende. RJ. Kontingent. Husk at betale kontingent sivel det almindelige klubkontingent som til radiolisten. Har du ikke filet betalt endnu, er det ved at vare sidste udkald, hvis du vil undgi at blive slettet. I relation til ovennavnte, kunne vi godt tenke os at hsre din mening om udsendelsesmetoden af girokortene i ir. De varjo som bekendt indsat i SMK-Nyt. Arsagen hertil var jo bl.a. at det er en vesentlig billigere forsendelsesmetode - MAD! Kostforplejning i danske skibe: Alle fartojer i danske farvande er, uagtet det er fritids-fartoj, underlagt soloven og dens bestemmelser. Derfor har enhver skipper at folge de bestemmelser der galder for fartoj er i danske farvande. Ifald nogle skulle vere i tvivl om ordlyden i,,bekendtgorelse om kostforylejning i danske skibe" bringes den i dette nr af SMK-Nyt pi bagsiden. Klip den ud op placer den pi et synligt sted ombord. men vi mi desvrerre konstatere at ikke mindre en 35Yo ikke havde indbetalt kontingent I mined efter sidste Baunehojvej Silkeborg Tlf.: KOB. SALG. Side.: l2 Nr. 4, 2. irgang Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 4,2. irgang Maj Side.: 13

8 SMK's Venner. SMK's Venner!! Hvemf... er det? Dette er et sporgsmil som ofte bliverhgrt klubhuset. SMK's Venner er en stotteforening for Silkeborg motorbidsklub. Foreningen som kunne fejre l0 flrs jubilaum i 1993, har forst og fremmesttil formil at ststte, og eller arrangere Silkeborg motorbidsklubs sociale og festlige arrangementer,samt bidrage til vedligeholdelsen af klubhuset. Fuchsia - salg Som faste punkter pi programmet kan navnes Sanlt Hans festen pi Det er en rimelig billig fornojelse Sejs grunden, ogjulebanko i klubhuset. Dette er affangementer,hvorkontingentet er pt. pi kr.50,- pr.ir. at v&re medlem af SMK's venner, der er en meget stor deltagelse Kontingentet fastsettes pi irsmodet (generalforsamlingen) og til- bide fra SMK's venner,samt fra Silkeborg motorbidsklubs medlemmer. motorbidsklub, og skal primrert falder ubeskiret Silkeborg anvendes til vedligeholdelse af Hvem er det sf, der er medlem af klubhuset. vennerne? I)et er mennesker som af den ene eller anden grund ikke ejer en bid,men som alligevel har lyst til at have en tilknytning til miljoet omkring bidfolket,samt faciliteterne i indelukket. en blomstrende hobbv Ole Msller - Kirsebervej 17 - tlf Det drejer sig om mennesker med vidt forskellige baggrunde og interesser,men som har det til falles,at de gerne vil deltage i klublivet i,,indelukket" Alle ovrige midler som foreningen fiir ind i forbindelse med de sociale eller festlige arrangementer, skal anvendes til at stgtte andre sociale og festlige arrangementer. Foreningen ledes af 2 personer som bliver valgt pi irsmodet,samt en reprasentant som er udpeget fra Silkeborg motorbidsklub' s bestyrelse. Billigt: IYYT & BRUGT Udstyr, antenner, kabel m.v. Foreningen ledes i henhold til Kort sagt; mangler du noget til vedtagne vedtagter,som er i overensstemmelse med Silkeborg mo- VHF eller Walkie Talkie - si kontalt,,smk04" torbidsklub' s vedtagter. Leif Birck, Havmosevej 19 Sejs tlf eller Som medlem af SMK's.venner har man ret til,at deltage i alle Silkeborg motorbidsklub' s arrange- "Soens lrcngste frokostbord" er til salg. menter, undtagen besluttende N/IYRA 2l sager nye ejere, henvendelse tlf ,Inger msder. og Man har ligeledes ret til,at benytte klubhuset inden for normal ibningstid,samt at bruge klubhuset i forbindelse med familiefester og lignende. Dette er i korte trak Hvem, Hvad,og Hvorfor SMK' s. Venner. Skulle du efter at have lrest dette have fiiet lyst til,at blive medlem af foreningen,kan du blive indmeldt ved henvendelse i klubhuset i Indelukket. Den eneste betingelse for at blive medlem er,at du ikke er ejer af en bid! John B.Ssrensen Fra medlem til medlem! Henrik. Radiolister! Radiolister, i fuld stsrrelse, kan afhentes i klubhuset af medlemmer som har betalt kontingent hertil! Nye medlemmer kan optages pi radiolisterne ved henvendelse til radioudvalget!. Redningsveste. Husk sofartsstyrelsens bekendtgorelse nr. 848 af14. oktober 1992 som pibyder allefartojer at have redningsveste til alle ombordvarende. Nr. 4, 2. trgadg Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.4,2. Argang Maj Side.: 15

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995. Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, 1995. Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er

Læs mere

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl.

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Det Sker t' l I0:)0() 24. mai, Motorsejlerkapsejlads.Vi msdes i Akrogen kl. 10.00 til skippermode, og hiber at se mange nye medlernmer. Alle kan deltage. 24. mzj,information

Læs mere

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus.

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus. c) q.) -v (*.: z I v (t) q-) Postbesdrget blad 57016, (3245 ARC). Julefrokost i det gamle klubhus. I-Ordag den 19. november kl. 19.00 g3r startskuddet til den traditionelle julefrokost i klubhuset. Pris

Læs mere

$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August

$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August Postbesorget blad 57016, (82454RC). Nr.3/98 August $nft-nut,sdde for folftet og for hddfolfter Lsrdaq den B auqust gentagesidste drs succes, nemlig sejladsen for brugerne af Rosengdrdcentret. 6r afg6r

Læs mere

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl.

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Det Sker qffifis;,'ttt Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc - ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornojclig

Læs mere

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId. 19.00,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil

Læs mere

Kommende aktiviteter:

Kommende aktiviteter: S&*'* -" rhs' Postbes6rgetblad (8245ARC.) :is," Kommende aktiviteter: L6rdag den24. maj k.09.00 Falck / Markedsdag (ndelukket) L6dag den 24. maj kl. 10.00 Unibank.Motorseilerkapsejlads.t Akrogent Lgrdag

Læs mere

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 Postbesgrget blad s7016, (824sAncl. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 EilJtS I 'TU / Efrlc fot folhet 0$ f00 ffriiolhct. Itt :f.. :..)^:. i'jf':'

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk Kasserer Arne

Læs mere

Kommende aktiviteter:

Kommende aktiviteter: ii::- Kommende aktiviteter:.*to * l"yy-'qry1r:: i Lgrdag den L4. oktober kl. 19.00 Afriggerfesti Indelukket. Sgndag den22. oktober kl. 10.00 Standerstrygningi Indelukket. Fredag den L. december kl. 19.00

Læs mere

2013 21. årgang < En super dag på bjerget >

2013 21. årgang < En super dag på bjerget > 4 2013 21. årgang < En super dag på bjerget > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf:

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 4 2010 18. årgang < På vej hjem efter en god weekend på vandet > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt.

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Vi har nu modtaget indkaldelse til stiftende generalforsamling til en andelsboligforening. Jeg synes, det gir for sterkt, der

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2012 20. årgang. < Mon der kommer sne igen i år >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2012 20. årgang. < Mon der kommer sne igen i år > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 1 2012 20. årgang < Mon der kommer sne igen i år > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 8682 0882 kasserer@s-m-k.dk Næstformand

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sommerhilsen fra OM...Side 3-4. Sommerhilsen fra OB...Side 4-6. Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7

Indholdsfortegnelse. Sommerhilsen fra OM...Side 3-4. Sommerhilsen fra OB...Side 4-6. Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7 Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 48 august 2013 27469_Blad nr 1 august 2013.indd 1 10-07-2013, 12:57 Indholdsfortegnelse Sommerhilsen fra OM...Side 3-4 Sommerhilsen fra OB...Side 4-6 Gudstjeneste

Læs mere

26. ÅRG September-November 2003

26. ÅRG September-November 2003 4 26. ÅRG September-November 2003 Faaborg Drenge til junior VM i Moskva F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt Oplag: ca. 550 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

1 Februar 2004. 61. Årgang * Marineidræt 1/2004*

1 Februar 2004. 61. Årgang * Marineidræt 1/2004* 1 Februar 2004 61. Årgang * Marineidræt 1/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn E. Harder, E. Jørgensen, E. Christiansen

Læs mere

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk ÅRSSKRIFT 2013 3. årgang LEMVIG GOLFKLUB Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. Bestyrelse Formand Flemming Nielsen... 9782 2127 Næstformand Bente Knudsen...

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere