Årsrapport CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. CVR-nr. 43 95 51 28"

Transkript

1 Årsrapport 2006 CVR-nr

2 ÅRSRAPPORT 2006 Indhold SIDE 2 Finanskalender 2 Rekordår for Skælskør Bank 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 10 Revisionspåtegning 11 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Egenkapitalopgørelse 20 Kapitalforhold 21 Pengestrømsopgørelse 23 Koncern- og virksomhedsoversigt 24 Noter 25 Bankens ledelse 46 Vi samarbejder med 47 Finanskalender 2007 Ordinær generalforsamling 10. marts 2007 Udbetaling af udbytte 16. marts 2007 Aktionærmøde 16. marts 2007 Forventet udsendelse af regnskabsmeddelelser Første 3 måneder 2. maj 2007 Første halvår 22. august 2007 Første 9 måneder 7. november 2007 Hele året februar 2008 Ordinær generalforsamling 8. marts 2008

3 Rekordår for Skælskør Bank SIDE 3 Igen i år præsenterer vi en årsrapport, der nu for 6. år i træk viser et stigende resultat. Vi nåede 49,7 mio. kr. i overskud før skat i 2006 en rekordudvikling i forhold til regnskabet året før på hele 48 procent. Det flotte resultat skyldes naturligvis, at der har blæst gode vinde i dansk økonomi i Hjulene har drejet hurtigere og i kombination med, at vi har inddraget nyt land i form af nye forretnings- og markedsområder, er det lykkedes os at skabe et historisk flot resultat. Det er ikke, som man skulle tro, gebyrskruen, vi har justeret på. Med undtagelse af få såkaldt adfærdsregulerende og indtjeningsmæssigt ubetydelige gebyrer, så er de ikke blevet reguleret i mange år. Jovist, nettorente- og gebyrindtægter er steget fra 114,7 til 129,7 mio. kr., men som i mange andre erhverv stiger indtjeningen i naturlig takt med, at butikkens varesortiment og omsætning øges, som tilfældet er i Skælskør Bank. Betragtelige kursgevinster har også bidraget til det flotte resultat. I 2006 hjemtog vi kursgevinster for 16,4 mio. kr. mod 2,6 mio. kr. året før. Heraf vedrører 6 mio. kr. indtægter fra salget af Skælskør Banks sidste andel af Totalkredit-aktier, der blev solgt til Nykredit i På udlånssiden blev nedskrivning på udlån og tilgodehavender 8,8 mio. kr. I forhold til bankens store forretningsomfang, så er nedskrivningen i 2006 forholdsvis lille og en indikation på, at vi har udvist kritisk omhu i vores løbende kreditvurdering. I 2005 blev Skælskør Bank aktien optaget på OMX børsens SmallCap+ liste. Et initiativ der fordrede endnu større åbenhed og gennemsigtighed i vores aktiviteter udadtil, men også medvirkende til at bankens aktie er blevet lettere omsættelig og siden handlet flittigt. Aktiens kursværdi steg sidste år med 21 procent fra 237 til 287. Flot premiere på bonusprogram Skælskør Banks medarbejdere har om nogen andel i det flotte resultat. På min vej rundt i filialerne har jeg noteret, at der trods stor travlhed er vist en sjældent set entusiasme og arbejdsglæde blandt bankens ansatte det seneste år. Det er derfor også med stor glæde, at jeg kan afsløre, at vores bonusprogram der blev taget i brug 2006 udlodder for kr. aktier til alle medarbejdere, da 8 ud af 10 bonuspunkter blev opfyldt. Fuldt fortjent efter en fantastisk indsats i årets løb. Også bankens aktionærer kan nyde godt af fremgangen, der ikke kun har resulteret i en stigende aktiekurs. Bestyrelsen foreslår således at udbetale udbytte på 4 kr. pr. aktie. Der udloddes i alt 7,4 mio. kr. mod 5,7 mio. kr. forrige år, hvilket er en 30 procents stigning i bankens samlede udbytte. Forventninger til 2007 Mange aktiviteter har præget det forgangne år, men også 2007 bliver et år i nye aktiviteters tegn. Vi investerer bl.a. i en omfattende udvidelse og ombygning af Slagelse Filial, der i mange år har døjet med for lidt albueplads til kunderne og ikke mindst til medarbejderne i filialen. Sideløbende arbejder vi hårdt på at etablere et nyt Erhvervscenter i Slagelse. Et projekt som bankens aktionærer og kunder vil høre meget mere til i de kommende år. De relativt tunge investeringer forventes at påvirke forventningerne til 2007, der ligger en smule under 2006-resultatet. Vi forventer et overskud før skat på mellem 42 og 46 mio. kr. Med venlig hilsen Carsten Roth Adm. direktør

4 ÅRSRAPPORT 2006 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal SIDE 4 i kr. RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter - netto Gebyr- og provisionsindtægter - netto Netto rente - og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Øvrige driftsomkostninger netto Nedskrivning på udlån og tilgodehavender Resultat af egentlig bankdrift Kursregulering af værdipapirer Resultat før skat Skat netto Årets resultat BALANCE Obligationer og aktier Aktiver i alt Egenkapital FORRETNINGSGRUNDLAG Udlån Indlån Garantier m.v Banken ændrede regnskabspraksis i Hoved- og nøgletal for 2002 og 2003 er ikke tilpasset den nye regnskabspraksis. Hoved og nøgletal for 2004 er ikke tilpasset den nye regnskabspraksis f.s.a. finansielle aktiver og forpligtelser.

5 Ledelsesberetning Koncernens nøgletal SIDE 5 % Solvensprocent 11,6 12,8 13,5 14,8 12,3 Kernekapitalprocent 8,6 9,8 13,7 15,2 11,3 Egenkapitalforrentning før skat 18,8 13,6 14,4 16,5 12,2 Egenkapitalforrentning efter skat 14,6 10,4 10,9 14,1 8,6 Indtjening pr. omkostningskrone 1,49 1,40 1,42 1,37 1,27 Renterisiko 1,7 2,5 1,7 2,2 2,7 Valutaposition 9,2 10,8 9,6 10,9 9,8 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 113,0 105,3 89,0 79,8 85,9 Udlån i forhold til egenkapital 5,5 4,9 3,7 3,3 4,0 Årets udlånsvækst 23,7 37,3 23,4 10,1 2,4 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 13,3 39,0 75,2 155,1 131,6 Summen af store engagementer 100,4 64,2 69,2 37,0 82,7 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 0,4 0,6 1,2 1,5 1,2 Årets nedskrivningsprocent 0,3 0,0 0,5 1,4 1,0 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,9 0,8 1,9 3,5 2,9 Årets resultat pr. aktie 21,2 13,7 12,5 15,5 8,6 Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie Børskurs/resultat pr. aktie 13,5 17,3 13,4 8,2 11,9 Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,9 1,8 1,4 1,2 1,0 Børskurs, ultimo året Antal medarbejdere (gennemsnit) Banken ændrede regnskabspraksis i Hoved- og nøgletal for 2002 og 2003 er ikke tilpasset den nye regnskabspraksis. Hoved og nøgletal for 2004 er ikke tilpasset den nye regnskabspraksis f.s.a. finansielle aktiver og forpligtelser. Opgørelse over aktiebesiddelser i Skælskør Bank Insidere i Skælskør Bank Aktieselskab havde pr følgende aktiebesiddelser. Bestyrelse, direktion og nærtstående: Samlet beholdning stk., kursværdi kr. Øvrige med adgang til intern viden: Samlet beholdning stk., kursværdi kr.

6 ÅRSRAPPORT 2006 Ledelsesberetning SIDE 6 Forretningsgrundlag Skælskør Bank er en lokalbank med hovedsæde i Skælskør. Banken har 7 filialer og 2 kontorsteder. Filialerne er placeret i Vestsjælland, som er bankens naturlige markedsområde. Banken blev stiftet den 17. november Bankens hovedformål er at drive pengeinstitutvirksomhed og anden ifølge lov om finansiel virksomhed tilladt virksomhed. Vision Kurs 2010 Bankens vision er beskrevet i Vision Kurs 2010 og har som mål en årlig vækst i den egentlige bankdrift på 20%. Alle medarbejdere i banken har været med til at udforme visionen, og der tages udgangspunkt i visionen ved måling på opfyldelse af den bonusordning, der blev indført for alle medarbejdere i Bonusordningen har for 2006 udløst en bonus på aktier til en værdi af 16 tkr. pr. medarbejder. Skælskør Bank aktien Ved udgangen af 2006 havde banken aktionærer, hvilket svarer til ca. 45% af bankens kunder. Der er ingen aktionær, der ejer mere end 5% af bankens aktiekapital. Kursen på bankens aktier er steget fra kurs 237 ultimo 2005 til kurs 287 ultimo 2006, en stigning på 21%. Bankens aktier er noteret på Københavns Fondsbørs. Banken blev med virkning fra 1. januar 2006 optaget i Small- Cap+ indekset på OMX. Koncernregnskab Med virkning fra 1. januar 2006 udarbejder Skælskør Bank koncernregnskab. Koncernregnskabet udarbejdes efter de internationale regnskabsstandarder International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Der er ved udarbejdelsen af koncernregnskab ikke sket ændringer i indregning og måling. Ledelse og medarbejdere Godsejer Peter Melchior blev på generalforsamlingen i 2006 genvalgt til bestyrelsen. Til repræsentantskabet blev nyvalgt bedemand Claus Berner Nielsen, Ringsted, VVS konstruktør Henrik Bach Jensen, Korsør og direktør Henning Vølund, Kalundborg. Antallet af medarbejdere i koncernen er steget med 6 til i alt 113. Antallet af medarbejdere forventes at stige det kommende år som følge af de tiltag, banken arbejder med. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtrådt forhold efter regnskabsårets afslutning, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten. Forventningerne til 2007 Koncernens budget er baseret på forventning om, at den nuværende vækst i dansk økonomi opretholdes i Der forventes et resultat før skat på mio. kr. Regnskab og resultat Skælskør Bank koncernens resultat for 2006 er på 49,7 mio. kr. før skat, hvilket er en stigning på 48% sammenlignet med resultatet for Rekordresultatet er som forventet og svarer til det i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2006 udmeldte. Efter skat blev resultatet på 38,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 50% i forhold til året før. Bankens ledelse betegner resultatet som yderst tilfredsstillende. Det flotte resultat for 2006 er skabt på baggrund af et højt aktivitetsniveau og et stigende forretningsomfang i hele koncernen. Det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er steget med 24% fra mio. kr. til mio. kr. Datterselskaber Ved udgangen af 2006 har Skælskør Bank 3 datterselskaber. Skælskør Bolig A/S har i årets løb solgt ejendomsmægleraktiviteten til plen10 as og har som betaling herfor fået en ejerandel i dette selskab på 40%. Det er besluttet, at Skælskør Bolig A/S pr fusionerer med bankens datterselskab Nor Fjor Finans A/S. Resultatet for Skælskør Bolig for 2006 blev efter skat et underskud på 3,0 mio. kr. Nor Fjor Finans A/S har i årets løb byggemodnet og solgt en del af udstykningen Guldagergård. Selskabet er medejer af en række investeringsejendomme og har pr. 1. juli 2006 solgt den af selskabet ejede investeringsejendom Algade 20. Ejendommene bliver løbende værdisat til dagsværdi. Resultatet for Nor Fjor Finans for 2006 blev efter skat et overskud på 4,1 mio. kr. og er væsentlig bedre end det budgetterede resultat på 1,4 mio. kr. Bankens ejendomsselskab Hovedgaden 50, Dalmose A/S, der ejer ejendomme, hvorfra Banken driver filialer, har fået et resultat som budgetteret. Resultatet for Hovedgaden 50 for 2006 blev efter skat et underskud på 0,2 mio. kr. og er påvirket af købet af Kalundborgvej 4 i Holbæk.

7 Renter og provisionsindtægter I 2006 udgør netto rente- og gebyrindtægter 129,7 mio. kr. mod 114,7 mio. kr. i Netto renteindtægter er steget med 17% til 81,6 mio. kr. og er positivt påvirket af stigende udlån og negativt påvirket af faldende rentemarginal som følge af skærpede konkurrencevilkår. Gebyrer og provisionsindtægter er steget med 6% til 48,1 mio. kr., hvoraf provisionsindtægter fra udlandsforretninger og investeringsforeninger udgør 15,8 mio. kr. Kursreguleringer Årets samlede kursreguleringer udgør 16,4 mio. kr. og stammer primært fra kursreguleringer på aktierne i DLR Kredit og BankInvest samt børsnoterede aktier. I 2006 blev der realiseret en avance på 5,8 mio. kr. i forbindelse med salg af aktier i Totalkredit til Nykredit. I 2005 blev der ikke realiseret en tilsvarende avance. Driftsudgifter Udgifter til personale og administration er i 2006 steget med 11%, hvilket bl.a. er en følge af bankens fortsatte ekspansion. Stigningen kommer fra en lang række tiltag, bl.a. forøgelse af medarbejderstaben, der sker for at sikre en bedre indtjening i fremtiden. Bankens EDB udgifter er også steget i årets løb, bl.a. for at sikre at banken har opdaterede systemer til rådgivning af kunderne m.v. Nedskrivninger Nedskrivninger på udlån udgør 8,8 mio. kr. mod 0,3 mio. kr. sidste år. Overskudsdisponering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 4 kr. pr. aktie, svarende til 7,4 mio. kr. Udlån og garantier Udlån er steget med 24% til mio. kr., og garantier er steget med 33% til mio. kr. Indlån er steget med 15% til mio. kr. Ultimo 2006 udgjorde koncernbalancen mio. kr. mod sidste år mio. kr., en stigning på 19%. Efterstillet kapital Den supplerende kapital udgør i alt 99,6 mio. kr. som blev optaget 31. oktober 2005 med 10 mio. EUR og 17. november 2006 med 25 mio. DKK. Den supplerende kapital har styrket bankens kapitalgrundlag. Der er i årets løb førtidsindfriet 10 mio. DKK, som var optaget den 13. december Aktiekapital Bankens aktiekapital udgør 37 mio. kr. ultimo Aktiekapitalen blev medio 2006 nedskrevet med 1 mio. kr., som vedtaget på generalforsamlingen 22. marts Pengestrømme Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for årets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat før skat på 49,7 mio. kr. Pengestrømme fra drift opgøres som årets nettoresultat reguleret for ikke-kontante og kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrømme fra drift udgør 97,8 mio. kr. Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver, virksomheder og værdipapirer og udgør 12,0 mio. kr. Pengestrømme fra finansiering omfatter betalt udbytte samt bevægelser i egenkapital og efterstillede kapitalindskud og udgør 4,7 mio. kr. Kreditrisiko Kreditrisikoen er risikoen for, at betalingsforpligtelser ikke vil kunne inddrives på grund af debitors manglende evne eller vilje til at betale til den aftalte tid. Betalingsforpligtelser omfatter tilgodehavender, udlån og garantier. Kreditrisikoen kan desuden opstå i forbindelse med handel med værdipapirer, valuta og afledte finansielle instrumenter. Til styring af bankens kreditrisiko er udarbejdet en kreditpolitik, som skal sikre, at banken holder sig indenfor lovgivningens rammer, og i overensstemmelse med bankens mål og politikker formidler udlån på et sagligt og forsvarligt grundlag. Kreditpolitikken underbygges af en lang række forretningsgange, som omhandler opfølgning på engagementer samt rapporteringer, som tilgår bankens bestyrelse. Branchefordeling/risikospredning Banken tilstræber en fornuftig spredning af kreditgivning mellem privat og erhverv og inden for de forskellige erhvervsgrupper. Objektiv indikation for værdiforringelse individuel vurdering Der foretages en nedskrivning af engagementer, hvor der vurderes at være en objektiv indikation på værdiforringelsen. Objektiv indikation for værdiforringelse anses i det mindste for at være indtruffet i tilfælde af en eller flere af følgende begivenheder: Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder Låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og renter Banken yder låntager lempelser i lånevilkår som ikke ville være overvejet, hvis det ikke var på grund af låntagers økonomiske vanskeligheder Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive underlagt anden økonomisk rekonstruktion. gruppevise vurderinger Individuelt vurderede udlån, der ikke er nedskrevet, samt øvrige udlån inddeles i grupper, som har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko og vurderes herefter på porteføljebasis. Garantier Garantier indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på bankens økonomiske ressourcer og forpligtelsen kan måles pålideligt. Forpligtelsen måles til det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri den aktuelle forpligtelse på balancedagen, og diskonteres til markedsrenten. Koncernens samlede nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier udgjorde 26,3 mio. kr. ultimo 2006, hvilket svarer til 0,9% af de samlede udlån og garantier. Rentenulstillede udlån og kreditter udgjorde 11,3 mio. kr. SIDE 7

8 ÅRSRAPPORT 2006 SIDE 8 og svarer til 0,4% af de samlede udlån og garantier. De tilsvarende nøgletal var ultimo 2005 på henholdsvis 11,9 mio. kr. og 0,5%. Markedsrisiko Koncernens samlede markedsrisiko opgøres som summen af rente-, valuta-, aktie- og likviditetsrisiko. Markedsrisiko er risiko for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Markedsrisiko styres af bankens direktion efter politikker og rammer, der er fastlagt og vedtaget af bankens bestyrelse. Bankens ledelse modtager løbende udførlig rapportering om markedsrisiciene. Renterisiko Renterisikoen omfatter koncernens samlede tabsrisiko som følge af renteændringer på de finansielle markeder. Langt den overvejende renterisiko udgøres af koncernens konverterbare danske realkreditobligationer og statsobligationer. Renterisikoen på børsnoterede obligationer og afledte finansielle instrumenter må ved én procents ændring i renten ikke overstige hverken 4% af nettopositionen eller 8% af bankens egenkapital. Ved beregning af renterisikoen finder reglerne i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse anvendelse. Renterisiko fordelt efter varighed Mio. kr. 0-1 år 1-2 år 2-3,6 år >3,6 år I alt I alt I alt ,3 0,7 0,0 3,5 4,5 I alt ,9 0,5 0,2 4,3 5,9 Nedenfor er renterisikoen ultimo 2006 opgjort på positioner. Instrumenttype Lange Korte Rente- Mio. kr positioner positioner risiko Positioner i handelsbeholdningen: Værdipapirer i balancen 229,5 5,1 6,8 Rentekontrakter 24,9 24,9 0,0 Positioner udenfor handelsbeholdningen: Balanceførte poster 37,8 230,3-2,3 Positioner med begrænset eller afdækket renterisiko 1.692, ,9 0,0 I alt udenfor handelsbeholdningen 1.730, ,2-2,3 Alle positioner 1.984, ,2 4,5 Ved en lang position forstås en position, der giver en gevinst ved en kursstigning/et rentefald for de pågældende værdipapirer/instrumenter. Ved en kort position forstås en position, der giver et tab ved en kursstigning/et rentefald for de pågældende værdipapirer/ instrumenter. Valutarisiko Valutarisikoen angives ved valutakursindikator 1, som udtrykker det største beløb af nedennævnte nettoposition opgjort i procent af kernekapital efter fradrag. Valutakursindikator 1 udgør 9,2% ultimo Nedenfor er vist poster med valutarisiko Position i mio. kr. Sum af lange nettopositioner 62,1 Sum af korte nettopositioner 62,1 Ved en lang position forstås en position, der giver en gevinst ved en kursstigning/et rentefald for de pågældende værdipapirer/instrumenter. Ved en kort position forstås en position, der giver et tab ved en kursstigning/et rentefald for de pågældende værdipapirer/instrumenter. Aktierisiko Koncernens egenbeholdning af børsnoterede aktier udgør ved udgangen af ,4 mio. kr. mod 12,7 mio. kr. i Risikoen på bankens aktiebeholdning udgjorde ultimo 2006 kr. 10,0 mio. kr. Banken har valgt at beregne risikoen som 10% af den til enhver tid bestående kursværdi af aktiebeholdningen. Banken kan erhverve aktier op til 20% af bankens egenkapital. Aktierisici ved fald på kurser på 10% er vist i skema nedenfor Aktierisici ved fald i kurser på 10% Mio. kr Noteret på Københavns Fondsbørs 2,3 1,3 Børsnoterede udenlandske aktier 0,0 0,0 Unoterede aktier 7,7 6,2 I alt 10,0 7,5 Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er en del af koncernens markedsrisiko og omfatter risikoen for, at betalingsforpligtelser ikke kan honoreres ved hjælp af likviditetsberedskabet. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter anvendes bl.a. til afdækning og styring af bankens markedsrisici. Af specifikationerne på side fremgår omfanget af uafviklede forretninger ved udgangen af 2005 og Afledte finansielle instrumenter indgår i opgørelsen af koncernens markedsrisiko. Koncernens afledte finansielle instrumenter fremgår af oversigten herunder. Afledte finansielle instrumenter Nominelle beløb ultimo Mio. kr Rentekontrakter: Swaps DKK 45,0 20,0 Terminer/futures DKK 7,0 7,0 Operationel risiko Skælskør Bank har en stab af loyale og dygtige medarbejdere. Banken har ligeledes en lang række af specialister, bl.a. indenfor investering, pension og forsikring. Selvom banken har en lang række af nøglepersoner, vurderes det ikke at få nævneværdig indflydelse på banken drift, såfremt nogle af disse medarbejdere måtte opsige deres ansættelsesforhold. Banken har udarbejdet en beredskabsplan i tilfælde af større IT nedbrud. Ved strømsvigt af længere varighed er ligeledes udarbejdet en plan for den videre drift. De nye kapitaldækningsregler (Basel II), som trådte i kraft 1. januar 2007, indeholder regler for opgørelse af kapitalkrav for operationelle risici. Operationel risiko er i denne forbindelse risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer, mennesker, systemer eller eksterne hændelser. Corporate governance Bankens bestyrelse har igen i 2006 forholdt sig til Nørby-

9 udvalgets anbefalinger om corporate governance. En del af anbefalingerne er indarbejdet i Årsrapporten. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Skælskør Banks indkaldelsesvarsel til generalforsamlinger på min. 14 dage og max. 4 uger giver aktionærerne mulighed for at tage stilling til emnerne på generalforsamlingen. Alle navnenoterede aktionærer indkaldes til generalforsamlingen via AktionærNyt, ligesom der sker offentliggørelse i dagspressen i overensstemmelse med Bankens vedtægter. Skælskør Bank har stemmeretsbegrænsninger, således at ingen aktionær kan stemme for mere end stemmer. Denne værnsregel i vedtægterne er blevet vedtaget af aktionærerne på generalforsamlingen og skal ses som et udtryk for, at Skælskør Bank ønskes bevaret som et selvstændigt, stærkt, lokalt pengeinstitut til glæde for alle bankens interessenter. En ophævelse af værnsreglerne vil efter bestyrelsens opfattelse medføre, at Skælskør Banks aktier i høj grad gøres til et kortsigtet spekulationsobjekt, hvilket bestyrelsen ikke finder kan være i aktionærernes, kundernes, medarbejdernes og lokalsamfundets interesse. Bestyrelsen har derfor ikke til hensigt at foreslå ændrede vedtægtsbestemmelser herom. Bestyrelsen ser omvendt heller ikke noget behov for at indføre yderligere begrænsninger. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Bestyrelsen har udarbejdet en egentlig politik for Skælskør Banks forhold til sine interessenter, som indeholder idegrundlag, grundlæggende værdier og mål i form af Kurs 2010, som er præsenteret på bankens hjemmeside. Relationerne til Skælskør Banks interessenter er centrale for en meget lokalt forankret virksomhed, og der er derfor fra både bestyrelsens og direktionens side til stadighed opmærksomhed på at sikre og udbygge et godt samspil alt med henblik på at styrke bankens position. forretningsorden og i et notat, hvor formandens og næstformandens arbejdsopgaver er specificeret. Bestyrelsens skriftlige retningslinier til direktionen fastlægges i henhold til en instruks, hvori bl.a. arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges. Ved nyvalg til bestyrelsen udsendes der sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen en beskrivelse af de opstillede kandidaters baggrund. Der gives oplysninger om de rekrutteringskriterier, som bestyrelsen har fastlagt. Bestyrelsen offentliggør årligt en profil af bestyrelsens sammensætning. Skælskør Bank tilbyder nyvalgte bestyrelsesmedlemmer en grundig introduktion til bestyrelsesarbejdet, herunder mulighed for deltagelse i relevante kurser. Skælskør Bank benytter ikke udvalg og komitéer, idet bestyrelsen finder, at bestyrelsens mødefrekvens muliggør, at alle væsentlige drøftelser og beslutninger kan træffes af den samlede bestyrelse. Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde ca. 18 gange om året i henhold til en på forhånd fastlagt plan. SIDE 9 Åbenhed og gennemsigtighed Åbenhed og gennemsigtighed er af vital betydning for bankens fremtid, og bestyrelsen ønsker størst mulig åbenhed om Skælskør Bank. Det er derfor bankens politik at offentliggøre alle væsentlige oplysninger for aktionærer, kunder og finansmarkeder uden forsinkelse. Bestyrelsen lægger stor vægt på dialogen med såvel aktionærer som andre interessenter. Der stilles relevant investormateriale til rådighed på bankens hjemmeside, hvor der også findes et særligt afsnit om Corporate Governance relaterede emner. Årsrapport aflægges i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Bestyrelsen finder, at banken i relevant omfang redegør for sit forhold til sine interessenter og at yderligere rapportering ikke for nærværende er relevant. Banken har siden 2001 udsendt kvartalsrapporter. Bestyrelsens opgaver og ansvar Det er bestyrelsens opgave og ansvar at forestå den overordnede ledelse samt udøve tilsyn og kontrol med direktionens daglige ledelse. Bestyrelsen afholder én gang om året et strategiseminar, hvor alle væsentlige forhold drøftes og hvor bestyrelsens forretningsorden og instrukser til direktionen gennemgås. Rammerne for bestyrelsens arbejde, herunder formandens og næstformandens opgavefordeling er fastsat i bestyrelsens

10 ÅRSRAPPORT 2006 Ledelsespåtegning SIDE 10 Bestyrelsen og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for Skælskør Bank Aktieselskab. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten er herudover aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Skælskør, den 7. februar 2007 Direktionen for Skælskør Bank Carsten Roth adm. direktør Skælskør, den 7. februar 2007 /Marianne Hansen administrationschef Bestyrelsen for Skælskør Bank Paul Andersen Peter Nielsen Peter Melchior Christian Boye Freddy Hansen Per Vesterholm formand næstformand

11 Revisionspåtegning SIDE 11 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Skælskør Bank Aktieselskab Vi har revideret årsrapporten for Skælskør Bank Aktieselskab for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet. Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet og lov om finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet for moderselskabet samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er endvidere vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Skælskør, den 7. februar 2007 DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ERIK HOLST JØRGENSEN Statsautoriseret revisor JENS RINGBÆK Statsautoriseret revisor

12 ÅRSRAPPORT 2006 Anvendt regnskabspraksis SIDE 12 Generelt Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber De yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter er for koncernen fastlagt i IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder udstedt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt af Københavns Fondsbørs og for moderselskabet fastlagt i lov om finansiel virksomhed samt af Københavns Fondsbørs. Årsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der anses for at være den primære valuta for koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet. Den anvendte regnskabspraksis for moderselskabet vedrørende indregning og måling følger den for koncernen beskrevne regnskabspraksis bortset fra følgende: Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter indre værdis metode (equitymetoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til moderselskabets forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen. Anvendt regnskabspraksis for koncernregnskabet er beskrevet nedenfor. Ændring af anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet for 2006 er det første regnskab for koncernen, som aflægges i overensstemmelse med IFRS. Overgangen til aflæggelse af koncernregnskab i overensstemmelse med IRFS har ikke medført nogen ændringer i indregning og måling af koncernens aktiver og passiver. Overgangen, som er behandlet efter reglerne i IFRS 1 (First-time Adoption of International Finansial Reporting Standards), har alene påkrævet indarbejdelse af yderligere oplysninger. De yderligere oplysninger påkrævet efter IFRS er medtaget dels i ledelsesberetningen og dels i noterne. Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport er følgende nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag endnu ikke trådt i kraft og derfor ikke indarbejdet i årsrapporten: Ændret IAS 32, Finansielle instrumenter: Oplysninger og præsentation, vedrørende krav til oplysninger om finansielle instrumenter, der overføres til IFRS 7. Den ændrede standard træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2007 eller senere. Ændret IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling, vedrørende finansielle garantikontrakter. Den ændrede standard træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2007 eller senere. Ændret IFRS 4, Forsikringskontrakter, vedrørende finansielle garantikontrakter. Den ændrede standard træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2007 eller senere. Ny IFRS 8, Forretningssegmenter. Standarden træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt til brug i EU. Ny IFRIC 7, Anvendelse af omregningsmetoden i IAS 29 Regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomier. Fortolkningsbidraget træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. marts 2006 eller senere. Ny IFRIC 8, IFRS 2 s anvendelsesområde. Fortolkningsbidraget træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. maj 2006 eller senere. Ny IFRIC 9, Omvurdering af indbyggede afledte finansielle instrumenter. Fortolkningsbidraget træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. juni 2006 eller senere. Ny IFRIC 10, Delårsrapporter og nedskrivninger. Fortolkningsbidraget træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. november 2006 eller senere. Fortolkningsbidraget er endnu ikke godkendt til brug i EU.

13 Ny IFRIC 11, Koncerninterne transaktioner og egne aktier. Fortolkningsbidraget træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. marts 2007 eller senere. Fortolkningsbidraget er endnu ikke godkendt til brug i EU. Ny IFRIC 12, Koncessionsrettigheder. Fortolkningsbidraget træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2008 eller senere. Fortolkningsbidraget er endnu ikke godkendt til brug i EU. IFRS 7 er valgt førtidsimplementeret. Det er ledelsens vurdering, at anvendelse af øvrige nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten for de kommende regnskabsår, bortset fra de yderligere oplysningskrav til forretningssegmenter, der følger af implementering af IFRS 8. Regnskabsmæssige skøn Ved opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån, dagsværdier af unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Endvidere er koncernen underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater vil afvige fra disse skøn. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at alle fremtidige betalinger ikke modtages. For hensættelser til tab på garantier er det tillige forbundet med usikkerhed med at fastslå, i hvilket omfang garantien vil blive effektiv ved et økonomisk sammenbrud hos garantirekvirenten. For dagsværdier af unoterede finansielle instrumenter er der væsentlige skøn forbundet med målingen til dagsværdi. Unoterede aktier værdiansættes til en skønnet dagsværdi på baggrund af tilgængelige budget- og regnskabsdata for det pågældende selskab. For hensatte forpligtelser til pensioner o.l. er der væsentlige skøn forbundet med fastlæggelse af fremtidig medarbejderomsætningshastighed, diskonteringsrente og lønstigningstakt. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Skælskør Bank samt virksomheder, hvori Skælskør Bank har bestemmende indflydelse på de økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Virksomheder hvori koncernen besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne, eller på anden måde udøver betydelig men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af moderselskabets og de enkelte dattervirksomheders regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret for koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, som opstår mellem valutakursen på transaktionsdagen og afregningsdagen, indregnes i resultatopgørelsen. På balancedagen omregnes monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta til balancedagens kurs. Valutareguleringer af monetære aktiver og forpligtelser, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen. Ikke-monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, der efterfølgende omvurderes til dagsværdi, omregnes til valutakursen på omvurderingsdagen. Valutakursreguleringer indregnes som en bestanddel af ændringen i dagsværdien af aktivet/forpligtelsen. Øvrige ikke-monetære poster i fremmed valuta bibeholdes til transaktionsdagens kurs. Koncerninterne transaktioner Koncerninterne ydelser afregnes på markedsvilkår eller omkostningsdækkende basis. Løbende mellemværender forrentes på markedsbaserede vilkår. Koncerninterne handler med værdipapirer og andre aktiver afregnes til markedspriser. Generelle principper for indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Finansielle aktiver og forpligtelser indregnes på afregningsdatoen. Finansielle aktiver klassificeres på indregningstidspunktet i følgende fire kategorier: handelsportefølje, som måles til dagsværdi udlån, som måles til amortiseret kostpris hold til udløb investeringer finansielle aktiver designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen Finansielle forpligtelser klassificeres på indregningstidspunktet i følgende tre kategorier: handelsportefølje, som måles til dagsværdi finansielle forpligtelser designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen øvrige finansielle forpligtelser, som måles til amortiseret kostpris Aktiver og forpligtelser indregnes og måles i øvrigt som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. SIDE 13

14 ÅRSRAPPORT 2006 SIDE 14 Resultatopgørelse Renter Renteindtægter og -udgifter vedrørende rentebærende finansielle instrumenter som måles til amortiseret kostpris indregnes i resultatopgørelsen efter den effektive rentes metode baseret på kostprisen for det finansielle instrument. Renter inkluderer amortisering af gebyrer, der er en del af det finansielle instruments effektive afkast, herunder stiftelsesprovisioner, samt amortisering af en eventuel yderligere forskel mellem kostpris og indfrielseskurs. Renteindtægter og -udgifter omfatter endvidere renter på finansielle instrumenter til dagsværdi, bortset fra renter vedrørende aktiver og indlån i puljer, som indregnes under Kursreguleringer. Indregning af renter på udlån, som er nedskrevet, sker på baggrund af den nedskrevne værdi. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder omfatter andel af associerede og tilknyttede virksomheders resultat før skat. Skat i tilknyttede og associerede virksomheder medtages i posten skat. Skat Årets skat der omfatter skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt regulering af tidligere års skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalt acontoskat. Udbytte af aktier m.v. Udbytte af aktier m.v. omfatter udbytte og lignende indtægter fra kapitalandele. Gebyrer og provisionsindtægter Gebyrer og provisionsindtægter omfatter indtægter vedrørende tjenesteydelser for kundens regning, mens afgivne gebyrer og provisionsudgifter indeholder udgifter vedrørende forvaltningsgebyrer m.v. Kursreguleringer Kursreguleringer omfatter værdireguleringer af aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indgår valutakursreguleringer i posten. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale og administration omfatter vederlag til direktion og bestyrelse, samt personaleudgifter og øvrige administrationsomkostninger. Koncernen har indgået bidragsbaserede pensionsordninger for hovedparten af koncernens medarbejdere. I bidragsbaserede pensionsordninger indbetaler koncernen faste bidrag til en uafhængig pensionskasse m.v. Koncernen har ingen forpligtelse til at betale yderligere bidrag. Indbetalingerne medtages i resultatopgørelsen i den periode, de optjenes. Aktiebaseret vederlæggelse Direktionen og medarbejdere er omfattet af samme aktiebaserede vederlæggelse i form af en generel medarbejderaktieordning. I henhold til IFRS 2 (aktiebaseret vederlæggelse) er ordningen egenkapitalbaseret med indarbejdede betingelser. Aktiebaseret vederlæggelse indregnes som en personaleomkostning i resultatet. Omkostningen måles til dagsværdi på tildelingstidspunktet og indregnes henholdsvis i resultatopgørelsen og i egenkapitalen over optjeningsperioden. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. omfatter nedskrivninger på poster med kreditrisiko, samt hensættelser på garantier. I posten indgår endvidere værdiregulering af midlertidigt overtagne aktiver i forbindelse med afvikling af engagementer. Udskudt skat beregnes med aktuel skattesats af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de forventes at kunne udnyttes til. Skælskør Bank er sambeskattet med danske datterselskaber. Den aktuelle selskabsskat vedrørende de sambeskattede selskaber fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud), ligesom der beregnes rentetillæg mellem selskaberne. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Andre indtægter Andre indtægter omfatter gevinst/tab ved salg af materielle og immaterielle aktiver samt huslejeindtægter. Balance Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker samt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker og tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker måles såvel ved første indregning, som efterfølgende til dagsværdi. Under posten tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker indregnes alle tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker, herunder tilgodehavender i forbindelse med ægte købs- og tilbagesalgsforretninger. Udlån og tilgodehavender Udlån og tilgodehavender, herunder pantebreve, måles ved første indregning til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger og med fradrag af modtagne gebyrer og provisioner knyttet til etableringen. Udlån og tilgodehavender måles efterfølgende til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Nedskrivning vurderes ud fra en individuel vurdering af væsentlige engagementer, når der på individuelt niveau er en objektiv indikation på værdiforringelse. Individuelt vurderede udlån, der ikke er nedskrevet, samt øvrige udlån inddeles i grupper, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko, og vurderes herefter på porteføljebasis. De forventede, fremtidige betalinger estimeres på basis af de historiske tabserfaringer korrigeret for aktuelle forhold.

15 Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem amortiseret kostpris og den tilbagediskonterede værdi af de forventede betalingsstrømme herunder realisationsværdi af eventuel sikkerhed. En eventuel efterfølgende forøgelse af den tilbagediskonterede værdi af de forventede betalingsstrømme medfører hel eller delvis tilbageførsel af den foretagne nedskrivning. Til beregning af tilbagediskonteret værdi anvendes for fastforrentede udlån den oprindeligt fastsatte effektive rente og for variabelt forrentede udlån den aktuelt fastsatte effektive rente. Obligationer og aktier m.v. Beholdningen af børsnoterede obligationer og aktier måles til noteret kurs (lukkekursen) ultimo regnskabsåret. For obligationer, hvor der ikke findes en aktuel noteret lukkekurs, anvendes en værdiansættelsesmodel baseret på anerkendte metoder og aktuelle markedsdata. Unoterede aktier og andre kapitalandele måles til dagsværdi. Ved fastsættelse af dagsværdi tages udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler m.v. eller alternativt kapitalværdiberegninger. Såfremt en pålidelig dagsværdi ikke kan fastlægges, sker måling til kostpris med fradrag af eventuelle nedskrivninger. Værdipapirer, der ikke indgår i koncernens handelsbeholdning, måles til dagsværdi med værdiændringer i resultatopgørelsen ved anvendelse af muligheden herfor i IAS 39 (fair value option). Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode. Domicilejendomme måles til omvurderet værdi, som er dagsværdien på omvurderingstidspunktet med fradrag af efterfølgende akkumulerede afskrivninger. Dagsværdien ved omvurdering fastsættes efter samme princip som investeringsejendomme. For domicilejendomme foretages systematisk afskrivning af den regnskabsmæssige værdi over den forventede brugstid, der ikke overstiger 50 år på bygninger. På særlige installationer i bygninger afskrives lineært over brugstiden, der ikke overstiger 20 år. Ved opgørelse af afskrivninger tages hensyn til forventet scrapværdi. Opskrivninger af domicilejendomme henlægges til en særlig reserve under egenkapitalen Opskrivningshenlæggelser, mens af- og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver. Øvrige materielle aktiver Øvrige materielle aktiver omfatter driftsmidler og inventar, der indregnes til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger samt forventet restværdi. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, som forventes at være op til 5 år. Udgifter til indretning af lejede lokaler indregnes under øvrige materielle aktiver til anskaffelsessum og afskrives over lejeperioden, dog maksimalt 10 år. Andre aktiver Andre aktiver omfatter øvrige aktiver, der ikke henhører under andre aktivposter. Posten omfatter positiv dagsværdi af spotforretninger og afledte finansielle instrumenter, samt indtægter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning, herunder tilgodehavende renter og tilgodehavende udbytte. SIDE 15 Immaterielle aktiver Immaterielle aktiver omfatter goodwill og øvrige immaterielle aktiver. Goodwill indregnes ved første måling til dagsværdi opgjort som forskelsværdien mellem kostpris og dagsværdien af de overtagne nettoaktiver på overtagelsestidspunktet. Goodwill afskrives ikke. Der foretages årligt test for værdiforringelse og eventuelle nedskrivninger til en lavere genindvindingsværdi indregnes i resultatopgørelsen. Øvrige immaterielle aktiver, der består af erhvervet software, indregnes til kostpris. Ved opgørelsen af kostprisen indregnes alle eksterne omkostninger som direkte kan henføres til udviklingen af software og som sandsynligvis vil frembringe økonomiske fordele til koncernen. Alle øvrige omkostninger omkostningsføres løbende. Efterfølgende måles øvrige immaterielle aktiver til kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger eller til en eventuel lavere genindvindingsværdi. Øvrige immaterielle aktiver afskrives lineært over en forventet levetid på højest fem år. Investeringsejendomme Ejendomme indregnes ved erhvervelsen til anskaffelsesværdi og måles efterfølgende til dagsværdi. Dagsværdien opgøres ud fra aktuelle markedsdata på baggrund af en afkastmodel. Dagsværdien af den enkelte ejendom revurderes årligt med udgangspunkt i det aktuelle udlejningsmarked og renteniveau. Domicilejendomme Domicilejendomme er ejendomme, som koncernen selv benytter til administration, filial eller øvrig servicevirksomhed. Afledte finansielle instrumenter og uafviklede spotforretninger Fonds- og valutaterminsforretninger, rente- og valutaswaps samt uafviklede spotforretninger m.v. indregnes og måles til dagsværdi. Ved opgørelse af dagsværdi anvendes lukkekurs og bud-/udbudskurs ved værdiansættelse af noterede finansielle instrumenter, mens der for unoterede finansielle instrumenter anvendes en værdiansættelsesmodel baseret på anerkendte metoder og aktuelle markedsdata. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker samt indlån og anden gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker samt indlån og anden gæld måles til amortiseret kostpris. Andre passiver Andre passiver omfatter øvrige passiver, der ikke henhører under andre passivposter. Posten omfatter negativ dagsværdi af spotforretninger og afledte finansielle instrumenter, samt udgifter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning, herunder skyldige renter. Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen på den ordinære generalforsamling. Udbytte som foreslås udbetalt for året vises som en særskilt post under egenkapitalen indtil vedtagelsen. Egne aktier Egne aktier indregnes ikke som aktier i balancen. Ved køb el-

16 ÅRSRAPPORT 2006 SIDE 16 ler salg af egne aktier indregnes anskaffelsessummen henholdsvis afståelsessummen direkte på egenkapitalen. Hensatte forpligtelser Under hensatte forpligtelser indregnes forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse og/eller tidspunkt for afvikling, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. I tilfælde, hvor det er mindre sandsynligt at forhold vil udløse en forpligtelse og hvoraf der ikke kan gives et pålideligt skøn af forpligtelsens størrelse, oplyses forholdet som en eventualforpligtelse, medmindre det er meget usandsynligt, at der vil ske et træk på virksomhedes økonomiske ressource. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser omfatter blandt andet feriepengeforpligtelser og forpligtelser til jubilæumsgratiale m.v. over for ansatte, uanset at den fremtidige ydelse er betinget af, at den ansatte er ansat på ydelsestidspunktet. Værdien af de fremtidige ydelser måles som nutidsværdien af de ydelser, som ud fra det bedst mulige skøn må forventes at skulle betales. Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter resultatopgørelsens poster reguleret for ikke kontante driftsposter. Realiserede gevinster og tab ved salg af materielle aktiver indgår under pengestrømme fra investeringsaktivitet. Pengestrømme fra driftskapital omfatter de til driftsaktiviteten knyttede aktiver og passiver, herunder udlån, indlån m.v. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af dattervirksomheder, samt nettoinvestering i aktiver, der ikke knytter sig til driftsaktiviteten, herunder realiserede gevinster og tab ved afhændelse af disse. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter finansiering fra aktionærer samt finansiering ved optagelse af kort- og langfristede lån herunder udstedte obligationer. Likviditet omfatter likvide beholdninger og tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med en restløbetid op til 3 måneder. Hensættelser til tab på garantier måles til det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri den aktuelle forpligtelse på balancedagen. Hensættelsen vil dog som minimum indregnes til den modtagne præmie eller provision, systematisk afskrevet over risikoperioden, der er modtaget for at påtage sig garantien. Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud måles ved første indregning til dagsværdi svarende til modtaget vederlag med fradrag af afholdte direkte henførbare omkostninger. Efterfølgende måles efterstillede kapitalindskud til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode. Segmentoplysninger Forretningssegmenter er koncernens primære segmentopdeling. Koncernen dækker alene det danske marked, hvorfor der ikke er foretaget geografisk segmentopdeling. Segmentoplysningerne følger koncernens interne rapportering og afspejler en risikoopdeling på relevante forretningsområder. Transaktioner mellem segmenterne afregnes på markedsniveau. Segmentaktiviteter og -forpligtelser er de driftsaktiviteter og driftsmæssige forpligtelser, der anvendes i et segments drift, henholdsvis er opstået i forbindelse med segmentets drift, og som direkte er tilknyttet segmentet. Moderselskabets fællesomkostninger, øvrige resultatposter, øvrige aktiver, øvrige forpligtelser samt koncernmæssige elimineringer indgår under segmentet øvrige/elimineringer. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt i pengestrømme fra driftsaktivitet, driftskapital, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet. Pengestrømsopgørelsen er vist ved den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat før skat.

17 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens krav herom. Solvensprocent = Kernekapitalprocent = Egenkapitalforrentning før skat = Egenkapitalforrentning efter skat = Indtjening pr. omkostningskrone = Renterisiko = Valutaposition = Valutarisiko = Udlån i forhold til indlån = Udlån i forhold til egenkapital = Årets udlånsvækst = Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet = Summen af store engagementer = Andel af tilgodehavender med nedsat rente = Årets nedskrivningsprocent = Basiskapital x 100 Risikovægtede aktiver Kernekapital x 100 Risikovægtede aktiver Resultat før skat x 100 Egenkapital (gns.) Årets resultat x 100 Egenkapital (gns.) Indtægter Omkostninger (ekskl. skat) Renterisiko x 100 Kernekapital efter fradrag Valutakursindikator 1 x 100 Kernekapital efter fradrag Valutakursindikator 2 x 100 Kernekapital efter fradrag Udlån + nedskrivninger Indlån Udlån Egenkapital (Udlån ultimo Udlån primo) x 100 Udlån primo Overskydende likviditet efter opfyldelse af FL 152 (nr. 2) 10% lovkravet Sum af store engagementer Basiskapital Nedskrevne fordringer (nom.) Udlån + nedskrivninger Årets nedskrivninger på udlån x 100 Udlån + garantier + nedskrivninger SIDE 17

18 ÅRSRAPPORT 2006 Resultatopgørelse SIDE 18 Skælskør Skælskør Skælskør Skælskør Bank A/S Bank A/S Bank A/S Bank A/S Koncernen Koncernen Moderselskab Moderselskab Note kr Renteindtægter Renteudgifter NETTO RENTEINDTÆGTER Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder før skat RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Resultat og udbytte pr. aktie Årets resultat pr. aktie 21,2 13,7 Udvandet resultat pr. aktie 21,2 13,7 Foreslået udbytte pr. aktie 4,0 3,0 Forslag til resultatdisponering Årets resultat I alt til disposition Foreslået udbytte Henlagt til egenkapitalen I alt anvendt

19 Balance pr SIDE 19 Skælskør Skælskør Skælskør Skælskør Bank A/S Bank A/S Bank A/S Bank A/S Koncernen Koncernen Moderselskab Moderselskab Note kr AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKTIVER I ALT PASSIVER Gæld 20 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Egenkapital i alt heraf foreslået udbytte PASSIVER I ALT

20 ÅRSRAPPORT 2006 Egenkapitalopgørelse Koncern SIDE 20 Opskrivnings- Overført Foreslået kr. Aktiekapital henlæggelser *) resultat udbytte I alt Egenkapital Ændringer i anvendt regnskabspraksis Korrigeret egenkapital 1. januar Udbetalt udbytte Udbytte af egne aktier Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Skat 28% af realiseret gevinst ved salg af egne aktier Kapitaltilførsler/-nedsættelser Årets resultat Egenkapital Egenkapital Udbetalt udbytte Udbytte af egne aktier Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Skat 28% af realiseret gevinst ved salg af egne aktier Kapitaltilførsler/-nedsættelser Medarbejderaktier Årets resultat Egenkapital *) Opskrivningshenlæggelsen tkr. vedrører opskrivning af ejendommen Algade 18, 4230 Skælskør i 2004.

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 Å rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 ÅRSR APPORT 2008 Indhold Side 2 Finanskalender 2 Svært år - svære tider 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 11 Revisionspåtegning 12 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere