Bilag 3 Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale"

Transkript

1 Bilag 3 Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale Følgende er en instruks for den avancerede hjertestopbehandling. Avanceret hjertestopbehandling udføres af hjertestophold eller andre med tilsvarende ekspertise med kompetence til at gennemføre og evt. afslutte behandling. Teamleder og teamarbejde Avanceret hjertestopbehandling er kompliceret både fagligt og organisatorisk. Diagnostik og behandling skal gennemføres effektivt og på så kort tid som overhovedet muligt. For at sikre koordination samt at opgaverne bliver løst hurtigst muligt og effektivt er det nødvendigt med en teamleder. Teamlederen kan være defineret ud fra lokale instrukser. Hvis ikke andet er aftalt gælder følgende: Hjertestopholdets teamleder er den først-ankomne læge fra hjertestopholdet (eller tilsvarende funktion), der har gennemført et certificeret Advanced Life Support (ALS)-kursus med teamledertræning. Koordinationen af behandlingen indtil en teamleder når frem skal varetages af en anden læge fra holdet, selv om vedkommende ikke har et ALS-kursus eller gennemgået specifik teamtræning. Klassifikation af hjertestop Under fortsat basal genoplivning tilkobles defibrillator hurtigst muligt for at vurdere, om den primære rytme er en stødbar eller en ikke-stødbar rytme. De specifikke interventioner afhænger af, om der er tale om en stødbar rytme eller en ikke-stødbar rytme og evt. tilgrundliggende årsager. Det skal fremhæves, at der i det konkrete forløb oftest er tale om skiftende rytmer. Stødbare rytmer Stødbare rytmer omfatter ventrikelflimren (VF) og pulsløs ventrikulær tachykardi (pvt). Stødbare rytmer har oftest en god prognose. Ikke-stødbare rytmer Ikke- stødbare rytmer deles i asystoli og pulsløs elektrisk aktivitet (PEA). Asystoli har oftest en dårlig prognose. Pulsløs elektrisk aktivitet tidligere kaldet pumpesvigt eller elektro-mekanisk dissociation omfatter alle øvrige hjertestop, der ikke er VF/VT eller asystoli. Karakteristisk er, at EKG kan vise alt fra en normal sinusrytme evt. med tachykardi til frustrane breddeøgede QRS komplekser med langsom frekvens, men at patienten har klinisk hjertestop. PEA udgør oftest hovedparten af hjertestop på hospital og er oftest ikke primært kardielt udløst, men er forårsaget en række andre komplikationer som hypoxi eller hypovolæmi. Prognosen afhænger af den tilgrundliggende årsag og tidlig behandling af denne. 1/7

2 Prioriteret behandlingsrækkefølge En prioriteret behandling omfatter normalt nedenstående under samtidig og kontinuerlig basal genoplivning med ventilation og hjertemassage. 1. Vurdering af behandlingsindikation I forbindelse med iværksættelse af avanceret genoplivning er det væsentligt at afklare, om der er indikation for at påbegynde og/eller fortsætte allerede påbegyndt behandling. Dette sker blandt andet udfra en vurdering af evt. tilgrundliggende lidelser hos patienten (svær kronisk sygdom eller cancer), patientens evt. udtrykte ønsker om ikke at ville modtage genoplivningsforsøg samt en vurdering af en eventuel effekt af et behandlingsforsøg i det konkrete forløb. Dette kan være vanskeligt at afklare i den akutte situation. Hvis der ikke foreligger sikre og dokumenterede oplysninger, der kontraindicerer genoplivningsforsøg, skal behandling iværksættes. 2. EKG-rytme vurderes Hvis patienten ikke i forvejen er EKG-monitoreret, kan aflæsning af EKG-rytme ske hurtigt via defibrillator stødplader (paddles) eller via påsatte elektroder fra defibrillator. Ved forekomst af stødbare rytmer defibrilleres straks Ved fin ventrikelflimren eller ved tvivl skal der ikke defibrilleres men i stedet fortsættes med kompressioner og ventilationer i 2 minutter. Ved asystoli skal evt. fejlkilder udelukkes, dvs. kontrollér at elektroderne er korrekt påsatte, og at EKG-signalet er korrekt (forsøg flere afledninger og maximal forstærkning). 3. Ventilation og endotracheal intubation Maskeventilation med ilttilskud kan oftest sikre en tilstrækkelig oxygenering umiddelbart, men er ikke altid tilstrækkelig og indebærer risiko for aspiration af ventrikelindhold til lungerne. Hvis det er vanskeligt eller ikke-muligt at sikre en sufficient ventilation ved maskeventilation, skal patienten intuberes umiddelbart. Endotracheal intubation bør i øvrigt foretages så snart muligt og af kvalificeret personale. Tubeplacering kontrolleres med stetoskopi og med capnograf hvis muligt under samtidig hjertemassage. Hvis intubation er vanskeligt eller ikke-muligt, følges normale retningslinjer for vanskelig intubation, herunder brug af larynxmaske eller evt. cricothyreodotomi. Varighed af intubationsforsøg bør begrænses mest muligt, da samtidig hjertemassage ikke er muligt. Intubation bør ske så snart muligt, men må ikke forsinke defibrillering. 4. Intravaskulær adgang Intravaskulær adgang bør etableres hurtigst muligt med henblik på administration af medicin. Der opsættes infusionsvæske til kontinuerligt indløb for at sikre kontrol af en korrekt og blivende adgang og for at sikre, at medicinindgift fordeles til det centrale kredsløb. Intravaskulær adgang bør være via større vener fx jugularis externa eller cubitalregioner. Andre adgange kan anvendes afhængig af de konkrete muligheder, herunder en central adgang, en intraossøs adgang eller administration af medicin via endotracheal tuben. Intrakardiel administration af farmaka anvendes kun som sidste mulighed. 5. Medicinering Den foretrukne administrationsvej for medicin ved hjertestop er intravenøs. Alternativt kan der gives medicin endotrachealt eller intraossøst. Dosis afhænger af administrationsvejen. De anførte doseringer er anbefalinger for normale voksne. For specifik dosering af farmaka til børn 2/7

3 og voksne efter vægt henvises til almindelige lærebøger fx European Resuscitation Councils Pocketbook eller ERC s Advanced Life Support Manual Ved alle hjertestop hos voksne gives adrenalin1 mg intravenøst hvert 3-5 minut. Ved ikkestødbare rytmer giver der adrenalin, så snart der er en intravenøs adgang. Ved stødbare rytmer gives der adrenalin, hvis der fortsat er VF/pVT efter 2. defibrilleringsforsøg. Ved VF/VT gives et antiarytmikum. Amiodaron er førstevalg ved VF/VT undtagen ved Torsade de Pointes. Amiodaron gives normalt efter 3. defibrilleringsforsøg. Amiodaron gives initialt som 300 mg IV og kan suppleres med yderligere 150 mg som bolus. Herefter kan der fortsættes med infusionsbehandling. Ved behandlings-refraktær VF/VT overvejes magnesium 8 mmol IV. Ved asystoli gives atropin 3 mg IV som engangsdosis. Ved pulsløs elektrisk aktivitet gives der atropin (3 mg IV som engangsdosis), hvis frekvensen er under 60 per minut. 6. Ekstern pacing Ved AV-blok og evt. ved asystoli forsøges ekstern pacing. Paceelektroder påsættes som vist på elektroderne. Pacefrekvens (typisk for voksne per minut) og styrke (typisk for voksne ma) indstilles. Styrken øges gradvis til effekt. 7. Find mulige årsager Der er vigtigt ved alle former for hjertestop at identificere en evt. tilgrundliggende lidelse, der kan behandles. Ved VF/pVT er årsagen ofte iskæmisk betinget hjertesygdom. Ved PEA er det alt afgørende i den akutte fase at identificere den tilgrundliggende årsag og behandle denne. Årsager, der skal overvejes, omfatter følgende: hypoxi, hypovolæmi, hypotermi, metabolisk acidose, elektrolytforstyrrelser specielt hyper- og hypokaliæmi og hypocalcæmi, forgiftning, pericardietamponade, trykpneumothorax, lungeemboli eller akut myocardieinfarkt med svært nedsat cardiac output. Behandlingen retter sig efter den mistænkte årsag. Huskeregel: 4 H er og 4 T er: Hypoxi, Hypovolæmi, Hyperkaliæmi/metabolisk, Hypotermi Trykpneumothorax, Tamponade (hjerte-), Toxicitet/tabletter, Trombose (koronar eller pulmonal) 8. Vurdering af behandlingseffekt I forbindelse med enhver hjertestopbehandling skal kvaliteten af behandlingen løbende vurderes, herunder om der er puls på igangværende hjertemassage. Blodgasanalyser kan anvendes til at vurdere behandlingseffekt. Pupildilatation og manglende lysreaktion kan ikke anvendes som udtryk for en dårlig prognose, men normal pupilstørrelse og reaktion på lysreaktion er tegn på en god prognose. 9. Ophør med behandling Den fortsatte behandlingsindikation skal vurderes løbende i forhold til tidsforløbet, behandlingseffekten og prognosen. I et behandlingsforløb kan der fremkomme nye oplysninger, der gør, at yderligere behandling er udsigtsløs og dermed kontraindicerer fortsat genoplivningsforsøg. Når behandling indstilles, skal dette ske i konsensus mellem de involverede ansvarshavende læger. Præmisserne for behandlingsophør skal gøres klart for alle involverede og dokumenteres i journalen. Ved fortsat og vedvarende asystoli hos voksne med normal temperatur kan yderligere behandling indstilles, hvis der ikke er effekt efter minutter trods ovenstående behandling. 3/7

4 Monitorering, defibrillering og medicinering i øvrigt Monitorering Patienten skal i behandlingsforløbet monitoreres med kontinuerligt EKG og pulsoximeter. Capnografi (måling af end-tidal CO 2 ) er den bedste monitor for vurdering af korrekt endotracheal tubeplacering og en god indirekte monitor for cardiac output ved hjertestop. Capnografi bør anvendes, hvis overhovedet muligt. Ved korrekt intubation vil værdien på kapnografen og ændringer i denne oftest være den hurtigste og mest pålidelige monitor for hjertets pumpefunktion (cardiac output). Capnografen giver kun en end-tidal CO 2 værdi, hvis tuben er placeret i trachea/hovedbronchie OG der samtidig er en central cirkulation (enten spontan eller ved hjertemassage). Blodgasanalyser, enten arterielle eller venøse, giver ligeledes et pålideligt udtryk for den udførte behandling. Defibrillatorer, sikker defibrillering og ekstern pacing Defibrillering kan ske med en manuel defibrillator eller en automatisk eller semiautomatisk ekstern defibrillator (AED) såkaldt hjertestarter. Defibrillatorer kan være monofasiske eller bifasiske. Bifasiske defibrillatorer bør anvendes, hvor disse findes, alternativt anvendes en monofasisk defibrillator. Defibrillatorerne bør være tydeligt mærket som monofasiske eller bifasiske. For de bifasiske defibrillatorer bør producentens anbefaling for energiniveau ved hjertestop være anført. Afhængig af typen kan en defibrillator afgive stød enten via stødpadler eller via tilkoblet stødelektroder (håndfrit), eller med mulighed for begge dele. Defibrillatorer med mulighed for håndfri monitorering og stødafgivelse bør anvendes, hvis muligt. Stødpadlerne kan evt anvendes ved første kontakt hvor EKG-rytmen straks skal monitoreres og stød evt afgives, såkaldt Quick-look. Procedure for sikker defibrillering Den, der defibrillerer, har ansvaret for at defibrillering gennemføres som en sikker procedure. Hvis der anvendes stødpadler, skal disse altid være enten i defibrillatorens holdere eller på patientens brystkasse, når defibrillatoren er tændt. Hvis padlerne ikke er et af disse to steder, er det fordi, de hurtigt er ved at blive flyttet fra den ene position til den anden. Bekræft klinisk hjertestop ved hurtigt at vurdere bevidsthed, frie luftveje, respiration og puls eller andre tegn på liv Sæt gel-patch på patienten (stødelektroder hvis håndfrit) Tænd defibrillatoren sæt evt. defibrillatoren direkte på den ønskede energimængde Sig højt: Alle væk Ved brug af stødpadler: Flyt padlerne fra defibrillatoren til patientens brystkasse Aflæs EKG-rytmen Ved ventrikelflimren eller pulsløs ventrikulær tachykardi fortsættes med følgende sekvens 1. Vælg korrekt energimængde 2. Sig højt: Alle væk jeg lader fjern ilten 3. Sikre visuelt at alle er væk ( hoved, krop, ben og mig selv ) 4. Oplad defibrillatoren 5. Kontroller en sidste gang, at der forsat er en stødbar rytme på EKG et 6. Sig højt: Jeg støder og afgiv stød. 4/7

5 Der henvises i øvrigt til Dansk Råd for Genoplivnings anbefaling for sikker defibrillering. Manuel defibrillering kan enten ske via stødpladerne (padles) eller for visse modeller evt. direkte ved tilkoblet pace-stødplader-modul. DC stød gives asynkront og som enkelte stød. Inden stødafgivelse skal den, der afgiver stødet, sikre sig, at ingen andre er i direkte kontakt med patienten. Alle stød afgives som enkeltstød. Med monofasisk defibrillator gives alle stød med 360 joule. Med bifasisk defibrillator gives J ved første stød og ved alle efterfølgende stød. For små voksne og børn gives 4 Joule per kg. Der defibrilleres hvert 2. minut ved fortsat VF/VT forudgået af basal genoplivning med hjertemassage og ventilation og evt. antiarytmika for at øge sandsynligheden for succes ved næste defibrillering. Automatisk defibrillering med AED er hurtigt og effektivt og kan oftest anvendes uden forudgående undervisning. Følg anvisningerne på AED-en eller den tale-besked som AED-en giver. En AED analyserer selv hjerterytmen og vil give besked om stød anbefales eller ej. Følg anbefalingen, da analysesikkerheden er100 pct. Ekstern pacing. Visse defibrillatorer har mulighed for ekstern pacing. Ved AV-blok og evt. ved asystoli forsøges ekstern pacing. Paceelektroder påsættes som vist på elektroderne. Pacefrekvens (typisk per minut) og styrke (typisk ma) indstilles. Styrken øges gradvis til effekt. 5/7

6 Samlet rækkefølge for defibrillering og medicinering ved stødbare rytmer Huskeregel: Drug-Shock-CPR-Rhythme check. Start hjertemassage/ventilation (30:2) straks Tilslut defibrillator så snart muligt Behandlingscyklus ved stødbar rytme Giv DC-stød (Monofasisk:360 J; Bifasisk: J første gang, herefter J). Giv hjertemassage/ventilation (30:2) i 2 minutter svarende til 5 sekvenser Tjek rytme / evt puls Efter 2. cyklus gives adrenalin 1 mg IV, herefter hvert 3-5 minut Efter 3. cyklus gives amiodaron 300 mg IV Ved fortsat VF/pVT suppleres med amiodaron 150 mg IV Ved fortsat VF/pVT overvejes magnesium 8 mmol IV evt gentaget efter 10 minutter. Samlet rækkefølge for behandling af ikke-stødbare rytmer (PEA og asystoli) Start hjertemassage/ventilation (30:2) straks Tilslut defibrillator så snart muligt Behandlingscyklus ved ikke-stødbare rytmer Giv hjertemassage/ventilation (30:2) i 2 minutter Tjek rytme / evt puls Giv adrenalin 1 mg IV, så snart der er vaskulær adgang, og herefter hvert 3-5 minut Ved PEA med frekvens <60 per minut: giv atropin 3 mg IV Ved asystoli: giv atropin 3 mg IV og overvej transkutan pacing Medicinering i øvrigt Volumenterapi Ved mistanke om hypovolæmi gives volumenekspander i form af ringerlaktat eller natriumklorid 20 ml/kg, kolloid eller blodprodukter. Volumenekspansion gives hurtigt og gentages til effekt. Ved behov for blodprodukter gives O Rhesus negativt blod, hvis der ikke forefindes type og forligeligt blod. Adrenalin Ved alle hjertestop hos voksne gives adrenalin1 mg IV hvert 3-5 minut. Ved ikke-stødbare rytmer giver der adrenalin efter så snart der er en intravenøs adgang. Ved stødbare rytmer gives der adrenalin efter 2. defibrilleringsforsøg, hvis der fortsat er VF/pVT. Amiodaron Ved VF/VT gives et antiarytmikum. Amiodaron er førstevalg ved VF/VT undtagen ved Torsade de Pointes. 6/7

7 Amiodaron gives normalt efter 3 defibrilleringsforsøg (behandlingssekvens). Amiodaron gives initialt som 300 mg IV og kan suppleres med yderligere 150 mg IV som bolus efter 4 defibrilleringsforsøg/behandlinscyklus. Herefter kan der fortsættes med infusionsbehandling. Atropin Ved asystoli gives atropin 3 mg IV som engangsdosis. Ved pulsløs elektrisk aktivitet gives der atropin (3 mg IV som engangsdosis), hvis frekvensen er under 60 per minut. Calciumklorid Calcium er indiceret ved hyperkaliæmi eller hypocalcæmi. Dosis er 5 mmol IV evt. gentaget hos voksne. For børn er dosis 0,1 mmol/kg evt. gentaget. Natriumbikarbonat Natriumbikarbonat er indiceret ved svær metabolisk acidose typisk med ph under 7.1 eller ved samtidig svær hyperkaliæmi. En lav ph bør ikke korrigeres, hvis årsagen primært er respiratorisk dvs. samtidig forhøjet pco2. Dosis er sædvanligvis 1 mmol/kg, evt. gentaget efter kontrol af blodgas. Magnesium Magnesium er indiceret ved Torsade de Pointes eller anden behandlingsrefraktær VF. Dosis er 0,1-0,2 mmol magnesium pr. kg svarende til mg/kg både for voksen og børn. Dosis er identiske uanset intraossøs eller intravenøs administration. 7/7

Retningslinjer for genoplivning 2010. Guidelines 2010 (G2010)

Retningslinjer for genoplivning 2010. Guidelines 2010 (G2010) Retningslinjer for genoplivning 2010 Guidelines 2010 (G2010) Dansk introduktion De nye internationale retningslinjer for genoplivning guidelines 2010 - blev offentliggjort den 18. oktober 2010 på ERC s

Læs mere

Hjertestopbehandling 2012

Hjertestopbehandling 2012 LKO kursusdag 7/februar 2012 Hjertestopbehandling 2012 Kirsten Kittner Claus Tveskov 1 4 Hjertestop Pludselig livløshed Ingen livstegn Abnorm/ingen vejrtrækning Stødbar rytme (VF/ pulsløs VT) Asystoli

Læs mere

»Behandling af atrieflimren og atrieflagren«

»Behandling af atrieflimren og atrieflagren« »Behandling af atrieflimren og atrieflagren«dansk Cardiologisk Selskab (DCS) nedsatte i foråret 2002 en rapportgruppe med det formål at redegøre for atrieflimren og atrieflagren med henblik på: a) kvantitering

Læs mere

Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus

Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus 2011 Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sundhedsstyrelsen.dk

Læs mere

SEDASJON OG MONITORERING

SEDASJON OG MONITORERING SEDASJON OG MONITORERING Jacob Rosenberg (DK), Kirsti Myre (N), februar 2014. Den teknologiske udvikling indenfor radiologi og minimal invasiv kirurgi har de senere år været næsten utrolig. Procedurer

Læs mere

forholdet til kolleger er vigtigst Ringe MUS-tilfredshed Største stigning

forholdet til kolleger er vigtigst Ringe MUS-tilfredshed Største stigning Forholdet til kollegerne er vigtigst Generelt er medarbejderne på Skejby Sygehus blevet en lille smule mere tilfredse i de seneste år. Og dét, der betyder mest for os, er forholdet til kollegerne. Det

Læs mere

Bilag 3 (Notat om begrundelsen for de foreslåede formuleringsændringer i strategien

Bilag 3 (Notat om begrundelsen for de foreslåede formuleringsændringer i strategien REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 30. oktober 2007 Sag nr. 5 Emne: Høringssvar til strategi for jordforurening Bilag 3 (Notat om begrundelsen for de foreslåede formuleringsændringer i strategien

Læs mere

Akutte situationer i tandlægestolen

Akutte situationer i tandlægestolen Akutte situationer i tandlægestolen MERETE AABOE og BRIAN LERCHE Sammensætningen af befolkningen har ændret sig, således at mængden af ældre er stigende. Mængden af behandlingstilbud er ligeledes stigende,

Læs mere

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner 60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2 Organdonation Manual til nøglepersoner 2003 60673 Faneblade 16/12/02 17:07 Side 1 Forord Introduktion Del 1 Nøglepersonernes opgaver Hvordan udføres opgaven?

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

GENOPLIVING AF DEN OBSTETRISKE PATIENT

GENOPLIVING AF DEN OBSTETRISKE PATIENT Sandbjerg Obstetrisk Guideline: GENOPLIVING AF DEN OBSTETRISKE PATIENT Godkendt med rettelser: Præsenteres ved Sandbjergmøde Januar 2013 Arbejdsgruppens deltagere: Mette Fabricius, Næstved Søren Helbo,

Læs mere

Dansk Indeks for Akuthjælp. AMK - vagtcentralernes værktøj for visitation til præhospitale ressourcer

Dansk Indeks for Akuthjælp. AMK - vagtcentralernes værktøj for visitation til præhospitale ressourcer Dansk Indeks for Akuthjælp AMK - vagtcentralernes værktøj for visitation til præhospitale ressourcer Landsudgaven, version 1.4 - revideret august 2013 Dansk Indeks for Akuthjælp - Version 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUD PÅ EN BEDRE INDSATS

BUD PÅ EN BEDRE INDSATS BUD PÅ EN BEDRE INDSATS Bud på en BEDRE INDSATS Forord Alle borgere har ret til fri og lige adgang til sundhedsydelser, uanset hvor i Danmark, de bor eller befinder sig. Det gælder naturligvis også en

Læs mere

Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer

Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer 1. udgave 24. juni 2014 Udarbejdet af De Offentlige Tandlægers Hovedbestyrelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: ØRE NÆSE HALS KLINIKKEN I/S Trangstræde 15 8900 Randers C Danmark Morten Christian Grøn Besøgsdato: 20.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: Sundhedsklinikken Røde Kors Ryesgade 1, 2 8000 Aarhus C Danmark Peter Poulsen Besøgsdato: 28. april 2015

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Titel National klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3 Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr. 3 Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr.3 Udgivet august 2007 af : Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads 10 1127

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR 2007 Vejledning Behandling med antipsykotiske lægemidler Redaktion Enhed for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks

Læs mere

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter er oversat fra engelsk og redigeret af læge Helene Kobbernagel, projektkoordinator Maria Phillipsen, afdelingslæge

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER 2005 INDHOLD Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Sygdommens natur, diagnostik og epidemiologi Janne Milton, Charlotte Anker,

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 1. Siden sidste nyhedsbrev har Kurt Stage valgt at trække sig som formand for DUAG. Det er vi kede af, men takker Kurt rigtigt meget for den store indsats han har gjort for

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Baggrund...6 2.1 Type 2 diabetes...7 3. Forløbsprogrammets patientgruppe...9

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Case. Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid

Case. Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid Case Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid Resume Case En patient dør pga. indgift af koncentreret kaliumklorid Under behandling af akut hjertesyg patient kontrollerer en sygeplejerske om en

Læs mere