UNDERVISNING I DEMENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNING I DEMENS"

Transkript

1 UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014

2 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra et motto om, at viden om demenssygdommen og alle dens forskellige udtryk skal udfordre sygdommen. Derfor har vi fokus på undervisning og uddannelse af både borgere, pårørende og ikke mindst medarbejdere, der arbejder med pleje og omsorg for mennesker med demens. I det herværende katalog finder du en samlet oversigt over kurser udbudt til medarbejdere. Kurserne er korte tema-baserede kurser, der sigter på at ruste deltagerne til at håndtere specifikke demensrelaterede udfordringer i hverdagen. Kurserne er målrettet på både emne, deltagernes erfaringer og deltagernes faglige baggrund. Derfor er ikke alle kurser relevante for alle. Det anbefales, at du i samarbejde med nærmeste leder afklarer, hvilke kurser der passer bedst til dig, så du bringer de mest relevante nye kompetencer med hjem til det daglige arbejde. Flere kurser udbydes flere gange for på den vis at give plads til at flest muligt får muligheden for at deltage. Ved alle kurser er der et deltagerantal mellem 15 og 50. Dvs. kurser kan aflyses ved for få tilmeldte. Tilmelding foregår ved at skrive til: Der skal angives kursustitel og dato, deltagernavn, område, titel og telefonnummer (hvis kurset mod forventning aflyses). Seneste tilmelding er en uge før kursets afholdelse. Al undervisning foregår i DemensHjørnet, Kannikegade 18. Indgang gennem porten til gården og ad døren markeret med "Undervisning". Katalogets indhold er med forbehold for mindre ændringer. 2 AARHUS KOMMUNE

3 Undervisning efterår 2014 Demensformer og deres udtryk Grundlæggende indføring i typer af demens og deres udtryk. Kurset giver en basal forståelse af, hvad man på baggrund af demens-formerne vil kunne opleve, når man arbejder med mennesker med demens. Målgruppe: alle medarbejdere, der arbejder med mennesker med demens. Alle faggrupper. Undtaget teknisk og administrativt personale Underviser: Lene Brolund-Jensen, demenstræner og Tina Normann Andersen, leder af Demenshjørnet. Datoer og tidspunkt: 6. oktober og 11. november kl. 13 til 16. Grundlæggende demens-forståelse Kurset giver en grundlæggende introduktion til demensformer og deres udtryk. Der er fokus på at se og forstå demensen, når man møder mennesker med demens i det daglige arbejde. Målgruppe: Andet personale, teknisk og administrativt personale, mv. Undervisningsform: foredrag. Underviser: Mariann Nedergaard, Mette Brynskov demensfaglige rådgivere. Datoer og tidspunkt: 19. august og 20. oktober kl. 13. til 15 Når adfærd udfordrer Om adfærdsmæssige forstyrrelser ved demens. Kurset baseres på erfaringer fra demenstrænerforløb, hvor der er fokus på analyse, struktur, samarbejde, fælles refleksion og udvikling på baggrund af succesoplevelser. Målgruppe: Alle, med fokus på plejeboliger. Underviser: Lene Brolund-Jensen og Birgit Nielsen, demenstrænere. Datoer og tidspunkt: 22. september og 8. oktober kl. 13 til 16. AARHUS KOMMUNE 3

4 Musik i demensomsorgen Musik: tempo, timing, sang musikken i kommunikation med demensramte. Kurset er en indføring i musik som fagligt redskab i omsorgsarbejdet for mennesker med demens. demens. Nogen erfaring forudsættes. Undervisningsform: Foredrag og dialog. Underviser: Chris Lykkegaard, musikterapeut. Datoer og tidspunkt: 3. september og 12. november kl. 13 til 15. DemensVidensportalen - et læringsredskab Kurset er en indføring i anvendelse af DemensCentrums vidensportal, der er et internetbaseret lærings-redskab. Deltagerne introduceres til systemet og de mange vidensartikler, man finder her. Målgruppe: Alle. Underviser: Anders Kristian Krogager Andersen, demensfaglig konsulent og Lissie la Cour, demenschef. Dato og tidspunkt: 19. september kl. 13 til 15. Sexualitet og demens Med en demenssygdom svækkes kognitive funktioner, men det er ikke ensbetydende med, at man mister almenmenneskelige behov og ønsker. Kurset tager fat på temaet sexualitet og demens og anskuer de forskellige problematikker, der kommer i spil i forhold til pårørende, beboere i plejeboliger og plejepersonale. Målgruppe: Alle faggrupper. Nogen erfaring med at arbejde med mennesker med demens forudsættes. Undervisningsform: Foredrag og dialog. Underviser: Lene Brolund-Jensen, ergoterapeut og demenstræner. Datoer og tidspunkt: 29. oktober og 18. november kl. 13 til AARHUS KOMMUNE

5 Lederens rolle i demensomsorgen Struktur, struktur, struktur. Det er et helt grundlæggende element i omsorgen for mennesker med demens. Men, hvad betyder det helt præcis i forhold til bestemte typer af demens, og hvordan kan man som teamleder understøtte personalets arbejde? Dette kursus tager udgangspunkt i de forskellige demensformers udtryk dvs. hvad ser vi i hverdagen? Herudfra beskrives centrale planlægningsmæssige redskaber, der er nødvendige for at indsatsen for mennesker med forskellige typer demens lykkes. Der vil også være intro til metoder, der fremmer vidensdeling i teamet. Målgruppe: ledere, der arbejder med mennesker med demens. Underviser: Maria Tønnersen, demensfaglig leder. Datoer og tidspunkt: 24. september og 28. november kl. 13 til Fællesarealerne som med- og modspiller ved demens Kom ud og få en kop kaffe med alle os andre det er så hyggeligt. Sociale relationer er vigtige for mennesker, og hvad er mere oplagt end at invitere beboere i plejeboliger ud i fællesarealerne til socialt samvær? Men, hvordan er det vi bruger fællesarealerne? Kan der være problemer ved det? Er de hensigtsmæssigt indrettet i forhold til en person med demens? Kurset sigter mod en større bevidsthed omkring, hvordan vi benytter fællesarealerne og samtidig, hvordan vi undgår at misforstå fællesarealernes funktion. demens. Der forudsættes kendskab til demens. Underviser: Anne Moeslund, demenskoordinator. Datoer og tidspunkt: 9. september og 26. november kl. 13 til 16. AARHUS KOMMUNE 5

6 Delir og demens Hvornår er det demens og hvornår er der tale om delir? Kan der være tale om begge dele? Hvad betyder det? Kurset sætter fokus på de udfordringer, der opstår, når mennesker med demens også bliver deliriøse. Der arbejdes med redskaber og arbejdesrutiner, der sikrer opmærksomhed på temaet. demens. Nogen erfaring forudsættes. Underviser: Anne Moeslund, demenskoordinator. Dato og tidspunkt: 23. september kl. 13 til 15. Kommunikation og omsorg Hvad er omsorg og hvordan giver vi omsorg? I dette kursus sættes der fokus på begreberne omsorg og kommunikation. Det handler om, måden hvorpå vi drager omsorg for mennesker med demens. Og hvad der forudsættes, for at vi er i stand til at drage omsorg for mennesker med demens. Målgruppe: Alle der arbejder med mennesker med demens. Undervisningsform: Foredrag og dialog. Underviser: Susanne Boel, Psykolog. Datoer og tidspunkt: 29. september og 7. november kl. 13 til 15. Demensfagligt inspirations-kursus for dagtilbud Hvilke grundpiller skal tænkes ind i den daglige indsats. Hvilke faglige og personlige kompetencer forudsætter den demensfaglige indsats? Kurset er en inspirationsworkshop med fagligt oplæg i forhold til både personen med demens, den pårørende og ledelsen af dagtilbud. Målgruppe: Medarbejdere i dagtilbud. Undervisningsform: fagligt oplæg med workshop. Undervisere: Judith Lykke Petersen, social og sundhedsassistent og Maria Tønnersen, demensfaglig leder. Datoer og tidspunkt: 25. august og 1. december kl. 13 til AARHUS KOMMUNE

7 Pårørende forståelse og samarbejde Hvad gør det ved os, at få en demenssygdom tæt på? Hvad gør det ved pårørende, og hvad gør det ved personalet. Foredraget tager udgangspunkt i emner som sorg, krise og mestringsstrategier og giver derigennem en forståelse for, hvordan man som plejepersonale bedst muligt tackler kommunikationen med pårørende, når både pårørende og/ eller personale er presset? demens. Nogen erfaring forudsættes. Undervisningsform: Foredrag og dialog. Underviser: Susanne Boel, psykolog. Datoer og tidspunkt: 16. september og 24. november kl. 13 til 15. Ambulering hvorfor går hr. Hansen? Ambulering eller når et menneske med demens forlader hjemmet eller plejeboligen, er frygtet af alle. Både pårørende og personale. Og hvad kan man gøre? Kurset tager fat på problematikken ud fra en analyse af, hvorfor personen går. Herudfra får deltagerne redskaber til at analysere givne situationer og iværksætte passende handlinger bl.a. risikovurdering. demens. Nogen erfaring forudsættes. Underviser: Anne Moeslund, demenskoordinator og Charlotte Hald, opsøgende medarbejder. Datoer og tidspunkt: 20. august og 19. november kl. 13 til 16. AARHUS KOMMUNE 7

8 Omsorgspligt og -svigt i demensplejen Jeg skal jo ellers svigter jeg. Eller hvordan hænger det nu sammen? Hvad har vi pligt til, og hvornår er der tale om svigt. Det er en balancegang, men kurset her arbejder med begge begreber ud fra det lovmæssige grundlag, og klæder dermed deltagerne på til at stå ved sin pligt og undgå svigt. Målgruppe: Alle, der arbejder med mennesker med demens. Underviser: Helle Krab Skøtt, demensfaglig specialist. Datoer og tidspunkt: 22. august og 1. oktober kl. 13 til 15. Magtanvendelse i demensplejen Hvad er magtanvendelse? Hvornår må man anvende magt? Hvad siger loven? Kurset her gennem-går både juraen og praksis omkring magtanvendelse herunder værgemål samt brugen af forskellige tekniske hjælpemidler så som GPS mv. demens. Nogen erfaring forudsættes. Underviser: Helle Krab Skøtt, demensfaglig specialist og Lissie la Cour, demenschef. Datoer og tidspunkt: 10. september og 28. oktober kl. 13 til 16 Kognitive tab ved neuro-degenerative sygdomme Forskellige neurodegenerative sygdomme medfører ændrede kognitive funktionsniveauer, der derfor medfører behov for særlig støtte og hjælp. Kurset sigter på gennem grundig indføring i sygdommene, at klæde deltagerne på til i højere grad at kunne vurdere behov. Målgruppe: Borgerkonsulenter sygeplejersker, DemensNøglepersoner, sosu-assistenter, terapeuter. Undervisningsform: Foredrag og dialog. Underviser: Annette Torvin Møller, afd. Læge på neurologisk afdeling. Dato(er) og tidspunkt: 8. december 13 til 15 8 AARHUS KOMMUNE

9 Struktur og opfølgning på demenssygdomme i plejebolig Kan man være på forkant med de udfordringer en demenssygdom medfører for beboere i plejebolig? Kurset dykker ned i problematikken og giver med basis i Kitwoods teorier nogle bud på metoder til at se sygdommens udvikling og dermed give bedre grundlag for at foregribe kommende udfordringer. Målgruppe: Teamledere, sygeplejersker, terapeuter. Underviser: Anne Moeslund, demenskoordinator. Dato og tidspunkt: 5. november kl. 13 til 16. Aktiviteter i plejeboliger, kreativitet, konkrete ideer og inspiration Et grundlæggende begreb for alle mennesker er meningsfuld beskæftigelse. Det gælder også for mennesker med demens. Kurset her giver ud fra praksiserfaringer en lang række ideer og inspiration til, hvordan man skaber meningsfulde aktiviteter og hverdagsliv for mennesker med demens i plejeboliger. demens. Nogen erfaring forudsættes. Underviser: Lene Brolund-Jensen, ergoterapeut og demenstræner. Datoer og tidspunkt: 17. september og 3. november kl. 13 til 15. AARHUS KOMMUNE 9

10 Etniske minoriteter Etniske minoriteter risikerer også at få demens. Dermed vil man oftere og oftere møde mennesker af anden etnisk herkomst i arbejdet. Der ligger her kulturelle forskelle, som kan skabe udfordringer. Kurset har fokus på temaer, der toner frem i mødet med forskellige etniske grupper. demens. Underviser: Agnete Andreasen, demenskoordinator. Datoer og tidspunkt: 17. november kl. 13 til 15. Forebyggelse og tidlig opsporing Kurset vil være en drøftelse af, hvad forebyggelse og tidlig opsporing på demensområdet indebærer. Ligesom vi vil diskutere jeres rolle i forhold til forebyggelse og tidlig opsporing. Hvorfor skal jeg interessere mig for forebyggelse af demens? Kan demens overhovedet forebygges? Er tidlig opsporing af demens relevant? Man kan jo ikke gøre noget alligevel. Målgruppe: Fagpersoner der arbejder på ældreområdet. Grundlæggende viden om demensformer og symptomer er en forudsætning. Undervisningsform: Oplæg og diskussion. Underviser: Charlotte Hald, opsøgende medarbejder. Datoer og tidspunkt: 1. september og 10. november kl. 13 til AARHUS KOMMUNE

11 Samlet overblik Grundlæggende demensforståelse Ambulering hvorfor går hr. Hansen Omsorgspligt/svigt Demensfagligt inspirationskursus Forebyggelse og tidlig opsporing Musik i demensomsorgen Fællesarealerne som med- og modspiller Magtanvendelse i demensplejen Kognitiv deficit ved neu.deg. sygdomme Pårørende forståelse og samarbejde Aktiviteter i plejeboliger Demensvidensportalen Når adfærd udfordrer Delir og demens Lederens rolle Kommunikation og omsorg Omsorgspligt/svigt Demensformer Når adfærd udfordrer Grundlæggende demensforståelse Magtanvendelse i demensplejen Seksualitet og demens Aktiviteter i plejeboliger Struktur og opfølgning Kommunikation og omsorg Forebyggelse og tidlig opsporing Demensformer Musik i demensomsorgen Etniske minoriteter Seksualitet og demens Ambulering hvorfor går hr. Hansen Pårørende forståelse og samarbejde Fællesarealerne som med- og modspiller Lederens rolle Demensfagligt inspirationskursus 19. august 20. august 22. august 25. august 1. september 3. september 9. september 10. september 8. december 16. september 17. september 19. september 22. september 23. september 24. september 29. september 1. oktober 6. oktober 8. oktober 20. oktober 28. oktober 29. oktober 3. november 5. november 7. november 10. november 11. november 12. november 17. november 18. november 19. november 24. november 26. november 28. november 1. december AARHUS KOMMUNE 11

12 DemensCentrum Graham Bells Vej Aarhus N Tlf:

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015 Sorgforståelse Ny demensforståelse Etik Pårørendes forventninger Udadreagerende adfærd Sociallov Årskursus 2015 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af etiske, juridiske og praktiske

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg. Med den

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis.

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis. Demensindsats Viden etik Årskursus 2012 Viden, og etik i demensindsatsen Viden DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 19. år i træk til Årskursus Forventningen fra såvel borgere med demens, pårørende

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU 2015-16 Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

Læs mere