Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901"

Transkript

1 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsregnskab 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling torsdag den 18. juni 2015 Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Årsregnskabets godkendelse Ledelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Beretning 4 Årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 15 Balance 16 Noter 17

3 Ledelsens påtegning Årsregnskabets godkendelse Bestyrelse og direktør har dags dato behandlet og godkendt Årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Danmarks Lungeforening. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den for ikke erhvervsdrivende foreninger gældende lovgivning samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København Ø, den 15. april 2015 Adm. Direktør Anne Brandt I bestyrelsen Johannes Flensted-Jensen Birgitte Blixen-Finecke Hanne Markussen formand næstformand Thomas Ringbæk Hanne Ragn-Hansen Henrik Vincentz Hanne Dalsgaard Birthe Hellquist Dahl Ingrid Titlestad Søren Pedersen 1

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Danmarks Lungeforening Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Lungeforening for regnskabsåret 1. januar december 2014 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den for ikke erhvervsdrivende foreninger gældende lovgivning samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med nødvendige tilpasninger. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den for ikke erhvervsdrivende foreninger gældende lovgivning samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med nødvendige tilpasninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførslen af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der givet et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation i regnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med den for ikke erhvervsdrivende foreninger gældende lovgivning samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Danmarks Lungeforening har i overensstemmelse med årsregnskabsloven og den for ikke erhvervsdrivende foreninger gældende lovgivning som sammenligningstal i resultatopgørelsen og balancen for regnskabsåret 2014 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultat- og balancebudget for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København Ø, den 15. april 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lars Søndergaard statsautoriseret revisor Lars Vagner Hansen statsautoriseret revisor 3

6 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings formål er at: Udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdommene gennem oplysninger om årsager og behandling Støtte, de som har lunge- og luftvejssygdomme og varetage interesser for alle med lunge- og luftvejssygdomme Forebygge at lunger og luftveje bliver syge Yde støtte til forskning, udvikling og uddannelse Indrette og drive rekreationshjem Fremme internationalt samarbejde Øge befolkningens og myndighedernes engagement i og støtte til arbejdet for mennesker med lunge- og luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og luftvejssygdomme Formålet søges opnået gennem blandt andet: Et aktivt foreningsliv, lokalt og på landsplan med udgangspunkt i videndeling og engagerende oplevelser i et socialt samvær Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed Kommunikation med medlemmerne, herunder en hjemmeside, der tjener til information og som debatforum samt inspiration for medlemmerne og øvrige interessenter At påvirke myndigheder og øvrige interessenter med henblik på at skabe øget fokus på lunger og luftveje Støtte til forskning og udvikling af forebyggelse, behandling og rehabilitering Udvikle netværk for personer med lunge- og luftvejssygdomme og deres pårørende 2014 var året, hvor lungerne fik et stort gennembrud. Rent politisk var den største sejr for lungesagen i 2014, at lungerne, efter at de blev skrevet ind som særligt fokusområde i regionernes økonomiaftale med regeringen, efterfølgende fik en særlig plads i regeringens sundhedsstrategi JO FØR JO BEDRE. Så var vejen banet for, at regeringen kunne få en sundhedsaftale på plads i finansloven med øremærkede midler til en lungesatsning. Danmarks Lungeforening har længe argumenteret for at forbedre vilkårene for alle, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet. Året bragte således en fortsat god udvikling af alt det, som foreningen har arbejdet hårdt for de sidste 4½ år. ÅRETS RESULTAT I KORTE TRÆK Danmarks Lungeforening har siden 2010 ført en offensiv strategi for at styrke lungesagen og give mennesker, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet, bedre levevilkår og behandlingsmuligheder. Den offensive strategi har betydet væsentlige investeringer, som i første omgang er gået til at opbygge en robust organisation, øge kendskabet til lungesagen og sikre patienterne rådgivning og støtte. Da bestyrelsen ønsker at sikre de opnåede resultater et fortsat liv i fremtiden, har bestyrelsen valgt at 4

7 fortsætte investeringerne for at sikre en bæredygtig forening på sigt. Investeringerne kan tydeligt aflæses i årsregnskabet i form af øgede aktivitetsudgifter. På indtægtssiden er målet ikke helt indfriet i 2014, hvilket primært skyldes, at arbejdet for at indsamle midler først kom rigtigt i gang i maj måned, men også at kapitalindtægterne fortsat er lave. Indsamlingsaktiviteterne har glædeligvis vist deres positive potentiale for fremtiden især i den sidste del af året. Fortsat offensiv strategi for lungesagen Når verden forandrer sig, er det vigtigt at følge med og være proaktiv i sine handlinger. Siden 2010 har foreningen fulgt en offensiv strategi, som skulle nås over en femårig perioden. Ved en evaluering i 2013 stod det klart, at mange af de opstillede målsætninger allerede var indfriede eller forsøgt nået i slutningen af Derfor besluttede bestyrelsen allerede i 2014 at vedtage en strategi for , der skal sikre en bæredygtig økonomisk udvikling i foreningen primært via indsamlingsaktiviteter finansieret af egenkapitalen, da den ikke kunne komme via sammenlægninger med andre foreninger har fungeret som et overgangsår til den nye strategiperiode , og som det fremgår af årsregnskabet, er de afsatte 15 mio. kr. til investering i første strategiperiode afsluttet i Ved generalforsamlingen i juni 2014 afholdt foreningen sit første valg til bestyrelsen efter de nye vedtægter fra Bestyrelsen fik dermed et flertal af medlemsvalgte, da 6 ud af de op til 11 mulige medlemmer er valgt direkte af medlemmerne. På baggrund af sammensætningen af de seks medlemsvalgte og tre udpegede medlemmer besluttede en enig bestyrelse at udnytte muligheden for at supplere bestyrelsen med to personer, der har komplementære kompetencer, således at den samlede bestyrelse også dækker kompentercer inden for det pædiatriske område ved professor i pædiatri, dr.med. Søren Pedersen. Herundover har bestyrelsen i løbet af 2014 identificeret et behov for at supplere med komplementære kompetencer inden for sundhedsøkonomi og indsamling. En yderligere udpegning af professor i sundhedsøkonomi, Kjeld Møller Pedersen, træder i kraft i løbet af Det bærende element i udviklingen er fortsat en stærk vision om sundere lunger livet igennem: Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge, at lungerne bliver syge. Vi skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen. TÆT PÅ PATIENTERNE Som patient- og sygdomsbekæmpende forening er vores fortsatte rolle og leverancer til vores omgivelser baseret på de tre vigtigste områder patientstøtte, forskning og forebyggelse. Det forpligter at være en patientforening. For os betyder det, at alle vores aktiviteter først og fremmest er for patienernes og deres pårørendes skyld. Vi støtter lungepatienter og styrker dem til at leve et så godt liv, som muligt, med deres lungesygdom. Vi arbejder for mere forskning i lungesygdomme, så vi kan blive klogere på sygdommene og mulige behandlinger af dem. Og vi så arbejder vi for at forebygge, at flere bliver syge i deres lunger. Medlemsbladet, Lungenyt, udkommer 4 gange om året og henvender sig lungepatienter og deres pårørende med artikler om bl.a. patientstøtte, forskning og behandling. I 2014 gennemførte vi en 5

8 læserundersøgelse, som viser, at vores medlemmer er tilfredse med vores tilbud og oplever, vi skaber en værdi for dem: 71 % svarer, at de henter deres viden om lungesygdomme i Lungenyt (på nær hos deres læge), og 39 % svarer, at de henter deres viden på 89 % svarer, at de er tilfredse med deres medlemskab, og 83 % ville anbefale et medlemskab Et andet helt konkret eksempel på en aktivitet, hvor vi støtter patienter og pårørende medlemmer så vel som ikke-medlemmer er vores rådgivningsservice. Vi oplever fortsat et støt stigende behov for rådgivning, særligt viden omkring sygdomme, diagnose og behandling og sociale og retslige forhold. I 2014 havde vi 33% flere henvendelser til vores rådgivere i 2. halvår i forhold til samme periode året før. Derfor er det også en glæde, at vi i 2014 igen kunne udvide vores rådgiverkorps med viden inden for bl.a. psykologi og børneområdet. UDVIKLINGEN POLITISK Arbejdet med at påvirke den politiske arena fortsatte i 2014, hvor vi slap i Regeringen og regionernes økonomiaftale for 2014, som indeholdt et afsnit om lunger, var kun et første skridt på vejen mod en bedre behandling af lungerne i Danmark. Det meget stærke og veldokumenterede argumentationspapir for en national forpligtende indsats på lunge- og allergiområdet, hvori der også indgår samfundsøkonomiske beregninger, har også i 2014 vist sig meget velegnet til at få det landspolitiske niveau i tale. Det har givet foreningen mulighed for at komme bredere ud på lungeområdet ved at muliggøre en øget og fokuseret politisk indsats også på det nationale niveau. Dokumentet var således medvirkende årsag til, at lungerne i august 2014 fik en særlig plads i regeringens sundhedsudspil Jo før, jo bedre i form af en særlig national satsning for mennesker med en lungesygdom. Lungesatsningen blev siden vedtaget som en del af sundhedsaftelen i finansloven 2015 med et beløb på 250 mio. kr. over fire år afsat til bl.a. at finde lungesygdomme tidligere og derved give mulighed for bedre behandling. Det er første gang i nyere tid, at lungerne på denne måde har fået afsat særligt øremærkede midler i en finanslov. I årets sidste måned var Danmarks Lungeforening ved formand, Johannes Flensted-Jensen, og direktør, Anne Brandt, inviteret med på et dialogtopmøde sammen med over 100 af sundhedsvæsnets ledende aktører for at rådgive sundhedsminister Nick Hækkerup om, hvordan regeringens afsatte 6,5 mia. kr. til sundhed de næste fire år skal bruges. Også her mødte vi lydhørhed over for den vedtagne lungesatsning. National handlingsplan for organdonation Arbejdet for at give flere lungesyge mulighed for at overleve deres sygdom, hvad enten det er en folkesygdom som KOL eller en mere sjælden lungesygdom, ved at blive tilbudt en lungetransplantation, har også fyldt meget i Danmarks Lungeforening var sammen med andre eksperter og patientforeninger medafsendere på en rapport, der kommer med en række konkrete forslag til, hvordan vi får flere til at tage aktivt stilling til organdonation. Rapporten blev præsenteret for Folketinget i begyndelsen af året og i juli lancerede regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten en ny national handlingsplan, der skal gøre det muligt for flere syge danskere at få den transplantation, de venter på. Et af punkterne drejer sig også om organiseringen af området. Danmarks Lungeforening har i fællesskab med andre patientforeninger været fortaler for at lægge Oplysning om Organdonation ind under ledelsen 6

9 af den faglige forankring af arbejdet på Dansk Center for Organdonation for derved at opnå en større synergi mellem den faglige viden på området og oplysningsarbejdet ud til befolkningen. UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMI I 2014 arbejdede Danmarks Lungeforening fortsat på at samle lungesagen, men vi må konstatere, at det tager tid at opnå synergier, indgå alliancer og fusionere med andre patientforeninger. Vi arbejder fortsat frem mod og er åbne over for alle samarbejdsmuligheder, der kan samle alle lungesygdomme organisatorisk. Da vi ikke har haft mulighed for at høste de fordele, der ligger i fusioner og alliancer, har bestyrelsen, som nævnt, måttet tænkte i alternativer. Som led i det prioriterede og væsentlige strategiarbejde tog bestyrelsen i 2014 en proaktiv beslutning om at investere af formuen for at få flere medlemmer, flere som støtter arbejdet og flere midler til bl.a. forskning, oplysningsarbejde og patientstøtte. Indsamling i Danmarks Lungeforening Indsamling er en særlig disciplin, der udover særlige kompetencer også kræver store investeringer i opstartsfasen. Bestyrelsen har således aktivt valgt fortsat at anvende en del af formuen de næste par år for at sikre en økonomisk bæredygtig forening på sigt. De fleste danske NGO er lever primært af indsamling fra private personer via månedlige bidrag. Fra 2014 har indsamling fra private været et strategisk satsningsområde for foreningen, da vi derigennem ønsker at sikre en langsigtet bæredygtig finansiering af det øgede aktivitetsniveau i foreningen. Bestyrelsen har med andre ord valgt at investere nu for at sikre i fremtidig finansiering af foreningens virke, hvilket er i fuld overensstemmelse med vores strategi. Idet indsamlingsaktiviteterne først kom rigtigt i gang i maj måned efter en pilotafprøvning, har det ikke været muligt at nå budgetmålet på TDDK 2.907, men kun TDDK Allerede i 2014 lykkedes det at hæve antallet af medlemmer og faste støtter betragteligt, således at foreningen ved årets udgang havde medlemmer, hvilket svarer til en stigning på 35%. En stor tak til alle nye som eksisterende medlemmer, der støtter vores arbejde, hvad enten det er med et almindeligt medlemskab eller støttemedlemskab. Aktiviter På aktivitetssiden har foreningen også hentet midler til et øget aktivitetsniveau. Projekter og samarbejder i 2014 har således givet indtægter, men samtidig lige så mange udgifter i forbindelse med afholdelsen af aktiviteterne, og derfor gavner de ikke direkte bundlinjen. Det øget aktivitetsniveau gav igen et stærkt fokus på og kendskab til lungerne i medier og hos politikere i 2014, og vi har igen oplevet, at flere og flere ønsker at samarbejde med os. Det har i 2014 givet anledning til, at vi har kunnet fortsætte et højt aktivitetsniveau afspejlet i aktivitetsudgifter på TDKK mod budgetteret TDKK Når underskuddet er større end forventet, skal det ses i lyset af, at medlemsindtægter og kapitalindtæger er lavere end ventet. Bestyrelsens proaktive beslutning om at investere i udviklingsaktiviteter aflæses således forventeligt i form af et underskud på ca. TDKK mod budgetterede TDKK Kapitalindtægter Resultatet af investeringsafkastet har vist sig mindre end forventet i Finansmarkedernes udvikling har 7

10 vist sig mere træg end antaget og har således også i 2014 medført lavere indtægter end ventet. Bestyrelsen har nøje forholdt sig til udviklingen og mener fortsat, der via den nuværende formueforvaltning er potentiale for et højere afkast i fremtiden. NØGLETAL FOR ÅRETS UDVIKLING Nedenstående grafer dokumenterer vores meget tilfredsstillende aktivitetsniveau i Medlemstilvæksten i Danmarks Lungeforening har været støt stigende siden I 2014 rundede vi medlemmer, hvilket svarer til en medlemsvækst på 35%. Til sammenligning har den gennemsnitlige medlemstilgang i årene været på 7%. Vi kan således allerede i 2014 se resultatet af et øget fokus og investering i indsamlingsaktiviteter. Antallet af presseomtaler, hvor Danmarks Lungeforening var nævnt eller citeret, endte på et rekord højt niveau i I alt var foreningen nævnt eller citeret gange det tal var tilsvarende på i Dette er et helt exceptionelt niveau, som blev prioriteret højt for at understøtte arbejdet for den nationale satsning for mennesker med en lungesygdom. Således er Danmarks Lungeforening i 2014 blevet citeret i både landsdækkende radio og TV-indslag samt i mange, større artikler om lungesygdomme i landsdækkende medier blev året, hvor vi lancerede Danmarks Lungeforenings elektroniske nyhedsbrev, som går ud til over abonnenter, der både tælle medlemmer og andre med interesse i lungesagen. 8

11 Vores hjemmeside er også fortsat populær. En større synlighed på nettet er afgørende vigtig for, at man finder Danmarks Lungeforening via søgemaskiner som fx Google. Som følge af en større eksponering i 2014 både i medier og via SEO (søgemaskineoptimering) har hjemmesiden således også oplevet en stigning i antal unikke besøgende. Fra januar 2014 til januar 2015 er der sket en stigning på 63,2 %. I forbindelse med den internationale Lungedag i november satte hjemmesiden rekord med unikke besøgende. STRATEGISKE PROJEKTER OG PARTNERSKABER Vores arbejde fokuserer fortsat på at dække lungerne hele livet. I 2014 har vi arbejdet videre med at udvikle partnerskaber som samarbejdsform, da det også giver mulighed for at styrke indsatsen på hele livsaksen. Vi har i 2014 haft den glæde, at flere og flere har kontaktet os for at indgå i partnerskaber omkring projekter. Strategiske projekter Det er med stor glæde og taknemmelighed, at vi 2014 fik mulighed for at igangsætte et nyt stort projekt Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber med en støtte fra Velux Fonden. Projektet er en del af Danmarks Lungeforenings satsning i forhold til sundhedsteknologi og telemedicin, og vil, efter det er afsluttet, blive en vigtig brik til at forstå, hvordan kronisk lungesyge mennesker bedst bevarer livsmodet. Projektet afdækker unge og voksne lungesyges sociale behov, som ikke bliver mødt i dag, og det bygger videre på den viden, vi opnåede i projektet vedr. palliation til KOL-patienter fra Det projekt viste tydeligt, at følelsen af ikke at få opfyldt sine behov er stærkt medvirkende til, at man som lungepatient føler sig isoleret og ensom. Et særligt fokus vil derfor være at udvikle e-løsninger, til blandt andet mobiltelefon, tablet og computer, som skal modvirke ensomhed og følelsen af at være afskåret fra et socialt liv. Offentlige puljer I foråret 2014 udmøntede Sundhedsminitseriet en stor partnerskabspulje på 100 mio. kr. og en storrygerpulje på 5 mio. kr. Danmarks Lungeforening valgte at lægge mange ressourcer i at søge disse offentlige puljer om støtte til projekter i samarbejde med andre foreninger, organisationer og kommuner. Vi er stolte af, at vi fik søgt om støtte til 11 partnerskabsprojekter og opnåede støtte til de seks. Med disse projekter har vi fået konkret mulighed for at arbejde videre med nogle meget vigtige områder, som alle bidrager til vores vision om sundere lunger livet igennem: Sunde børn og unge i sundere boligområder Formålet med dette projekt er at mindske den sociale ulighed i sundhed ved at øge den fysiske aktivitet og lungesundheden blandt de mere end børn og unge i alderen 8-21 år, som bor i de almene boligområder i Danmark. Projektet vil ved at skabe lettilgængelige, fleksible og røgfrie gadeidrætsmiljøer styrke de unges interesse og mulighed for at deltage i den nye og voksende bevægelseskultur på gadeplan samtidig med, at de unge motiveres til et sundere liv uden rygning. Vores partnere i projektet: BL (Danmarks Almene Boliger), DS Elcobyg og GAME Sundere erhvervsskoler et pilotprojekt i Holstebro kommune Formålet med dette projekt er at udvikle samt udbrede en projektmodel, der kan påvirke erhvervsskoleelevers tobaks-, motions- og kostvaner i sundere retning og dermed forebygge 9

12 hjertekarsygdomme, lungesygdomme (oa. sygdomme) samt at frembringe viden og erfaringer som kan bruges i fremtidige projekter. Vores partnere i projektet: Hjerteforeningen, Erhvervsskolen i Holstebro og Aalborg Universitet Mere liv i lungerne og mere lighed i sundhed et stærkt samarbejde med Matas Formålet med dette projekt var at bevidstgøre flere danskere omkring deres lungefunktion, så de om nødvendigt kommer videre og bliver udredt og behandlet for lungesygdomme. Samtidig arbejdede vi for at motivere flere danskere til rygestop gennem en kort rådgivning om rygestop. Projektet blev afviklet med stor succes i to uger i oktober 2014,hvor over mennesker fik målt deres lungefunktion i 50 forskellige Matasbutikker landet over. Vores partner i projetet: Matas Sundhed for kortuddannede på arbejdspladser Formålet med dette projekt er at øge sundheden for personer med kort uddannelse, herunder særligt kortuddannede mænd, gennem en systematisk indsats på arbejdspladser, hvor ledelsen og medarbejdere aktivt inddrages i implementeringen og forankringen af sundhedsindsatsen. Vores partnere i projetet: Hjerteforeningen, Rådgivende Sociologer, Type2Dialog/Just Justesen, Weltklass og Arla Foods Gi røgen en pause Formålet med projektet er at udvikle og afprøve nye metoder til at nå og fastholde de kortudannede medarbejdere på arbejdspladsen i rygestop. Metoderne kan efterfølgende implementeres, så indsatsen vil være et væsentligt bidrag til at forebygge udviklingen af lungesygedomme. Vores partner i projektet: 3F Rygestop for alle - task force til fremme af røgfrihed blandt socialt udsatte Formålet med dette projekt er at øge sundheden i den danske befolkning gennem at fremme røgfrihed blandt de mest socialt udsatte, hvor rygeprævalensen er højest. Det vil ske gennem udvikling og afprøvning af en systematisk indsats for støtte på den enkelte institution til rygestop og røgfri miljøer gennem overordnet 1)en uddannet task force 2) målrettet implementering af allerede eksisterende materialer, så personale, ledelse og borgere opkvalificeres til at gennemføre og fortsætte indsatsen til rygestop og røgfrihed. Vores partnere i projektet: Københavns Kommune, Regions Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse og Syddansk Universitet. Gennem aktivitetspuljen opnåede vi endvidere støtte til dels at videreudvikle konceptet FamilieCamp for familier med lungesyge børn, der oplever at være socialt isolerede som konsekvens af barnets sygdom, og dels at udbrede kendskab til og anvendelse af vores digitale læringssite målrettet folkeskolen, Livilungerne.dk, der har til formål at motivere unge til et sundt og aktivt liv, der forebygger lungesygdom. Stærke samarbejdspartnere Igen i år har vores goodwill ambassadør, Line Kruse, arbejdet utrætteligt for lungesagen. Hun har med sit kunstneriske tallent skabt 12 nye videoer Mærk vejret, som er nye positive historier om liv og lunger målrettet særligt børn og unge. Herudover har hun deltaget i et utal af events og begivenheder, hvor hun 10

13 har sat fokus på lungerne, bl.a. i sin egen enestående præstation i Vild med Dans i efteråret. Line Kruse vil fremover bestride en bestyrelsespost i den nystiftede Børnelungefond. Hvert år afholder den danske it-virksomhed KMD Danmarks største motionstriatlon 4:18:4 i Odense, Aalborg, Aarhus, København og Kronborg, hvor distancerne er 400 m svømning, 18 km cykling og 4 km løb. I I 2014 videreudviklede vi vores positive samarbejde med KMD ved i fællesskab at sætte mere fokus på lungerne gennem stafetter og enkeltstarter for lungepatienter, pårørende, fagfolk og kendte. Sammen med Danmarks Lungeforening søsatte Henrik Slot Nielsen projekt Svøm for Liv og Lunger i sommeren 2014, og en lang række sponsorerer og bidragsydere har løbende støttet op om projektet. Henriks mål var at skabe opmærksomhed om lungesygdommen KOL, og hvor vigtig motion er for sundere lunger. Samtidigt var målet at indsamle kr. for hvert år Henriks mor levede - i alt 74 år - til Danmarks Lungeforenings arbejde. 29. august 2014 gennemførte Henrik svømmeturen med stor succes. Danmarks Lungeforening har i forbindelse med partnerskabet Røgfrit København 2025 under Københavns Kommune udviklet og afprøvet et nyt koncept, der supplerer de nuværende rygestopkurser. Det nye koncept tilføjer støtte i processen op til, under og efter rygestoppet, hvor mange oplever at mangle støtte og derfor enten ikke får gennemført et rygestop, eller falder i efter en periode med rygestop. Igen i år stor tak til vores løbende samarbejde med TrygFonden, A.P. Møller Fonden, Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet samt en lang række kommuner og private virksomheder for deres støtte og samarbejde. De videnskabelige og faglige selskaber, som Danmarks Lungeforening har sekretariatsfunktion for, giver en stor værdi til foreningens arbejde. En særlig stor tak til samarbejdet med Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA), som i mange sammenhænge og på en lang række andre fronter er en stærk alliance for foreningen. Danmarks Lungeforening nyder i øvrigt det positive samarbejde med landets lungespecialister, både hvad angår sygeplejersker og læger, som gør en stor indsats. LOKALFORENINGER, LOKALE OG LANDSDÆKKENDE NETVÆRK Danmaks Lungeforening værdsætter et tæt og godt samarbejde med Alfa-1 Danmark, og de landsdækkende netværk: Nye Lunger (for lungetransplanterede og ventelistepatienter), Sarkoidosenetværket, Lungefibrosenetværket, Netværk for sjældne lungesygdomme og Lungebarn (for familier med alvorligt lungesyge børn). Stadig flere engagerer sig frivilligt i Danmarks Lungeforening, især har vi oplevet en stor stigning i vores mange lokale netværksgrupper, der i 2014 nåede op på 73. En enkelt ny lokalforening kom også til. En kæmpestor tak til alle frivillige også dem som arbejder frivilligt på sekretariatet. Dette arbejde bidrager til, at vi kan gøre en endnu større forskel i at forbedre livet for mennesker, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet. 11

14 KYSTSANATORIET I HJERTING Hjerting Kystsanatorium er det eneste sanatorium, som Danmarks Lungeforening fortsat ejer. Der foregår fortsat en flot udvikling her. I 2014 videreudvikledes samarbejde med både Sundhedstjenesten i Sydslesvig og Esbjerg Kommune. Stedet er i dag godkendt som social institution til at aflaste og kortvarigt have anbragte børn for danske kommuner. STIFTELSE AF BØRNELUNGEFOND Som en særlig målrettet indsats for bl.a. at øge midler til lungeforskning og generelle aktiviteter på børneog ungeområde, lykkedes det på Danmarks Lungeforenings initiativ at rejse de nødvendige midler, TDKK 250, til at stifte en Børnelungefond i 2. kvartal Børnelungefonden er en selvstændig fond, hvis formål er støtte forskning, aktiviter og rådgivning til familier med lungesyge børn og unge. En særlig tak til stifterne samt de virksomheder og private, der gjorde fonden mulig. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR / FREMTIDEN Med bestyrelsens beslutning om at fortsætte den offensive strategi, dels med ambitiøse målsætninger og investeringer i indsamling for at fremtidssikre en økonomisk bæredygtig lungeforening,og dels en national satsning for mennesker, der lever med en lungesygdom, som del af finanslovens sundhedsaftale er der et stærkt grundlag for de kommende år. Foreningens vækst skal fortsat komme af, at vi øger kendskabet til vores arbejde hos alle der er påvirkede af en lungesygdom, hos politikerne og i sundhedsvæsenet, men særligt at vi tiltrækker flere medlemmer og private bidragsydere, der støtter arbejdet og deltager i sammenholdet for lungesagen. Projekter inden for patientstøtte, forskning og forebyggelse vil have sekretariatets 100% dedikation, og bestyrelsen vil følge udviklingen tæt for at sikre, at vi når startegiens mål og vores vision om sundere lunger til alle i vores samfund. 12

15 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Danmarks Lungeforening 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt og indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Indtægter Indtægter består af kapitalindtægter fra foreningens kapitalgrundlag, medlemsindtægter og bidrag, gaver, tips- og lottomidler samt administrationsbidrag. Indtægter indregnes på det tidspunkt, for foreningen har erhvervet endelig ret til midlerne hvilket i væsentligste omfang er på betalingstidspunktet. Løn og personaleomkostninger Løn og personaleomkostninger består af gager og lønafhængige omkostninger til foreningens ansatte. Administrationsomkostninger Omkostninger til administration dækker foreningens omkostninger til kontorhold, lokaleomkostninger, mødeaktivitet mv. 13

16 Anvendt regnskabspraksis Strategiske udviklingsalliancer Posten består af omkostninger afholdt til indgåelse af strategiske alliancer. Vederlag ekstern bistand Vederlag eksterne bistand består af omkostninger til advokat og revisor. Aktivitetsudgifter Aktivitetsudgifter omfatter foreningens udgifter til opretholdelse af aktiviteten. Posten dækker omkostninger til IT, udarbejdelse af pjecer, Lungenyt mv. Balancen Ejendom Ejendommen værdiansættes til senest kendte offentlige kontantværdi på statustidspunktet. Regulering af ejendommens værdi indregnes direkte i egenkapitalen. Regnskabsmæssigt resultat ved ejendommenes drift indregnes i resultatopgørelsen. Pante- og gældsbreve Pante- og gældsbreve værdiansættes til skønnet handelsværdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes direkte i egenkapitalen. Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører. Værdipapirer Investeringsforeningsbeviser, obligationer og aktier, værdiansættes til den noterede kurs på statustidspunktet. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes direkte i egenkapitalen. Udbytte indregnes i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Øvrige gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 14

17 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2014 Regnskab Budget Regnskab Note DKK TDKK TDKK Indtægter Medlemskontingenter og -bidrag Arv, gaver og estimerede indtægter Bidrag fra fonde Tilskud til konkrete projekter Tips- og lottomidler mv Kapitalindtægter Administrationsvederlag Indtægter Udgifter Løn og personaleomkostninger Administrationsomkostninger Strategiske alliancer Vederlag, ekstern bistand Aktivitetsudgifter Udgifter Årets resultat Årets resultat kan forklares således: Resultat af budgetterede aktiviteter Resultat af strategiske alliancer Reduceret afkast af værdipapirer

18 Balance pr. 31. december 2014 Regnskab Budget Regnskab Aktiver Note DKK TDKK TDKK Ejendomme Pante- og gældsbreve Aktier Obligationer Aktier Andre tilgodehavender Likvide beholdninger AKTIVER Passiver Egenkapital Pensionsforpligtelse Dansk Sundhedstjeneste Depositum Cystisk Fibrose Foreningen Langfristet gæld Forskningsprojekt KB + DL Periodiserede projektomkostninger Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 7 16

19 Noter til årsregnskabet 1 Løn og personaleomkostninger mv DKK TDKK Løn Pension Andre sociale ydelser Andre personaleomkostninger Ejendom Kystsanatoriet Hjerting, offentlig ejendomsvurdering Obligationer Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kursregulering Bevægelser i årets løb Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december

20 Noter til årsregnskabet 4 Aktier DKK TDKK Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kursregulering Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Andre tilgodehavender Tilgodehavende renter Diverse tilgodehavender Mellemregning med Danmarks Lungeforenings Fond Depositum, lejemål Egenkapital Saldo pr. 1. januar Kursregulering af værdipapir Kursregulering af kontante midler Regulering ejendomsvurdering Kystsanatoriet Hjerting 0 0 Overført fra resultatdisponering Eventualforpligtelser Foreningen har indgået lejeaftale med 6 måneders opsigelsesvarsel, svarende til en eventualforpligtelse på TDKK 263. Foreningen har indgået en operationel leasingaftale med en restløbetid på 45 måneder og en samlet forpligtelse på TDKK

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 1166 3141 Årsrapporten for 2011 Danmarks Lungeforening Sundere lungt r - livet igonnem Årsrapportens godkendelse Ledelsens påtegning

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Danmarks Lungeforening

Danmarks Lungeforening Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens årsmøde torsdag den 12. juni 2014 Dirigent Da

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr.

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Danmarks Lungeforening

Danmarks Lungeforening Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygd stiftet 1901 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens årsmøde den 6. juni 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr. 72

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere