Aftale 2014 DAGPLEJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale 2014 DAGPLEJEN"

Transkript

1 Aftale 2014 DAGPLEJEN Jammerbugt kommune Harriet Meisner Jens Jungersen Ellen Matthäi Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for

2 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring i Jammerbugt Kommune er overordnet et udtryk for en decentral styringsmodel, hvor kommunalbestyrelsen fastlægger visioner, mål, servicemål og en økonomisk ramme. Det er så op til institutionerne at beskrive, hvordan de vil udfylde rammen og opfylde målene. Det betyder, at aftalestyring har til formål at være et dialogværktøj, et styringsværktøj og et udviklingsværktøj for nye initiativer. For den enkelte institution eller afdeling bliver aftalestyring derfor: Et prioriteringsværktøj (hvordan forvaltes de ressourcer, der er?) Et værktøj til at styrke målrettet opgaveløsning En måde at styrke dialogen indad til og udad til En måde at skabe fokus om den enkelte institutions resultater En metode hvormed at institutionen kan arbejde med egne mål Og sidst men ikke mindst En metode til at sætte brugeren i centrum For at understøtte dette er der udformet en skabelon, der kan rumme et politikområdes mål og servicemål (bl.a. hentet i helhedsplanen og udstukket fra forvaltningen (fagchefen)). Disse mål skal derefter omsættes gennem lokale handleplaner, succeskriterier og evalueringsformer. Skabelonen indeholder desuden en resultat-kolonne, hvor resultatet af indsatsen vurderes det efterfølgende år. Skabelonen er inspireret af balanced scorecard, hvilket betyder at den er bygget op, så der kan arbejdes med 5 forskellige typer af mål, nemlig mål for økonomi og effekt, kvalitet og brugere, processer, læring og udvikling samt personale. Institutionernes opgave (med lederen i spidsen) er at drøfte og formulere, hvordan der lokalt arbejdes med de forskellige servicemål gennem formulering af konkrete handleplaner, succeskriterier og evalueringsmetoder. Med indførelsen af aftalestyring skal der ikke længere udformes virksomhedsplaner

3 2.0 Aftalens parter Dette er en aftale der er indgået mellem leder af Den kommunale Dagpleje, teamleder Ellen Matthäi, børnechef Harriet Meisner og Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune. Aftaleholderen forventes at være i løbende dialog med egne brugere, medarbejdere og pårørende omkring de mål, forpligtelser og rammer, der indgår i aftalen. 3.0 Generelle aftalevilkår Aftalen er ikke juridisk bindende, men anses som en gensidig forpligtende aftale som begge parter forventes at opfylde og respektere. Aftalen beskriver en række krav til aftaleholderen, men giver også en række frihedsgrader og kompetencer i forhold til den daglige ledelse. Hermed bliver aftalen grundlaget for en dialogstruktur mellem aftaleholderen, forvaltningsledelsen og fagudvalget. Der indgås kun én aftale for hvert fagområde/institution. I tilfælde, hvor et fagområde refererer til flere forvaltninger og/eller politiske udvalg, indgås der kun én samlet aftale. 3.1 Aftaleområdets navn og adresse Den kommunale Dagpleje Danmarksgade Fjerritslev Teamleder Ellen Matthäi / Kerneydelser og målgruppe Aftaleområdets kerneydelser: I den kommunale dagpleje er kerneydelsen pasning i et hjemligt miljø, hvor børn og forældre møder den samme voksne hver dag. Sammen med jævnaldrende vil barnet møde omsorg, nærvær, overskuelighed, forudsigelighed tid til læring og udvikling. Dagplejepædagogerne er den kommunale dagplejes faglige omdrejningspunkt for kompetenceudvikling i dagplejegruppen og garant for tidlig opsporing, tidlig indsats, inklusion, samarbejde med forældre, tværfagligt samarbejde med fokus på børns trivsel, udvikling, læring og sundhed - 3 -

4 Aftaleområdets målgruppe: Den kommunale dagpleje er et dagtilbud til aldersgruppen 24 uger - børnehavestart Aftaleområdets interne organisation: Pr. 1. januar 2014 er der indskrevet 445 børn i den kommunale dagpleje. Budgettet er fastsat til et gennemsnit på 435 børn. Personalet i den kommunale dagpleje består pr. 1. januar 2014 af teamleder 37 t, 6 dagplejepædagoger 194 timer og 127 dagplejere, hvoraf 2 er frikøbt til FTR og AMR opgaver Dagplejerne er opdelt i 27 legestuegrupper jævnt fordelt i de enkelte skoledistrikter Distrikter Antal legestuegrupper Antal dagplejere Fjerritslev 3 12 Thorup / Klim 1 3 Ørebro 1 4 Trekroner 1 5 Skovsgaard 1 4 Tranum 1 2 Brovst 2 9 Arentsminde 1 2 Aabybro 5 35 Birkelse 1 4 Biersted 1 5 Nørhalne 1 6 Gjøl 1 5 Jetsmark (Kaas) 2 11 Pandrup 2 8 Saltum 1 5 V. Hjermitslev 1 3 Hune 1 2 I alt i arbejde grupper 125 dagplejere Personalenormeringen er fastsat til 3,80 barn pr dagplejer Personalenormeringen er fastsat til 26 dagplejere pr. fuldtidsansat dagplejepædagog. Dagplejepædagogerne fører tilsyn i dagplejehjemmet 4-6 gange årligt og fra 2014 ca. 6 årlige tilsyn i legestuerne (inklusionsprojekt) 4 dagplejepædagoger har base i administrationsbygningen i Pandrup og 2 dagplejepædagoger + teamleder har base i administrationsbygningen i Fjerritslev. Pladsanvisningen har base i administrationsbygningen i Fjerritslev i tæt tilknytning til den kommunale dagpleje. I Pladsanvisningen er der 3 administrative medarbejdere, i alt 111 timer, hvoraf 37 timer er administrative timer i dagplejen (og privatpasning) - 4 -

5 3.3 Samarbejdspartnere Børnehaverne i lokalområderne for at sikre en tryg overgang fra dagpleje til børnehave Sundhedsplejen primært i forbindelse med tidlig indsats PPR i kompetenceforum i forhold til børn i udsatte positioner Familieafdelingen i forbindelse med netværksmøder Børneergoterapeut fra sundhedsafdelingen i forhold til enkelte børn og uddannelse til dagplejere Musikpædagog fra Musikskolen underviser i alle legestuegrupper 6 gange årligt Biblioteket bogen kommer ordningen til alle dagplejere i kommunen og samarbejde om sprogkufferter der udlånes fra biblioteket til dagplejere og forældre 4.0 Økonomiske vilkår 4.1 Økonomisk ramme Den økonomiske ramme jfr. budget økonomisk friplads ledelse på tværs af kommunegrænsen Lønsumstyringsbudget Forudsætninger for den økonomiske ramme Børnetal Barn pr. dagplejer 3,80 Dagplejere pr. fuldtidspædagog 26 Dagplejen er omfattet af lønsumstyring og der bliver reguleret på løn til dagplejere og løn til dagplejepædagoger i forhold til det gennemsnitlige børnetal ved årets udgang. Løn til dagplejepædagoger Løn til dagplejere Løn til særydelser (gæstepleje m.m.) Løn til administrativt personale (incl. pladsanvisningen) Personaleudgifter (kørsel, uddannelse m.m.) Børnerelaterede udgifter (legetøj, inventar, legestue m.m.) I alt

6 5.0 Målfastsættelse Institutionen/fagområdets målfastsættelse skal afspejle sig i mål indenfor følgende områder: Økonomi og effekt (dvs. fokus på budget- og regnskabsmål og bedre ressourceanvendelse m.m.) Kvalitet og brugere (dvs. fokus på brugerne og deres forventninger og oplevelser af kommunens ydelser m.m.) Processer (dvs. fokus på arbejdsgange, procedurer, funktioner og anvendelse af it m.m.) Udvikling og læring (dvs. fokus på udvikling af nye metoder og nye læringsformer m.m.) Personale (dvs. fokus på medarbejdertrivsel, kompetenceudvikling m.m.) Målene kan være 1. Fastlagt af politikerne, bestyrelser eller lignende (oppefra) 2. Fastlagt internt i institutionen/fagområdet - 6 -

7 5.1 Mål for økonomi og effekt (dvs. fokus på budget- og regnskabsmål og bedre ressourceanvendelse m.m.) Mål Eksempelvis resultatkrav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne af hvad der skal ændres Fokus på hvordan vi styrer og effektiviserer vores ressourceanvendelse Der arbejdes fortsat med at sikre den mest hensigtsmæssige brug af dagtilbuddets ressourcer ved at se på arbejdsgange og procedurer.. De økonomiske ressourcer i forbindelse med dobbeltpladser omlægges til en mere kvalitativ ressourceudnyttelse: Etablering af særligt indsatsteam i forhold til tilsyn med børn i udsatte positioner Udvikling af det generelle tilsyn i forhold til forebyggende indsats med fokus på den inkluderende praksis At vende tendensen i et stigende brug at dobbeltpladser At de ressourcer der fortsat bliver brugt på dobbeltpladser bliver gennemskuelige og styrbare Løbende opfølgning på budgettet med særligt fokus på udgiften til dobbeltpladser Antallet af dobbeltpladser er reduceret til et gennemsnit på 6 (i 2013 var gennemsnittet 16) Det er dagplejelederens ansvar at styre antallet af dobbeltpladser - gennemskueligheden sker ved månedlige møder med UDI (udvidet dagplejeindsats - 7 -

8 5.2. Mål for kvalitet og brugere (dvs. fokus på brugerne og deres forventninger og oplevelser af kommunens ydelser m.m.) Mål krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne af hvad der skal ændres Målrettet forældresamarbejde Vi inddrager forældrene i dagtilbuddets virke. Et særligt indsatsteam inddrager forældrene inden barnet starter i dagplejen At dagplejer og dagplejepædagog gør brug af forældrenes kendskab og viden om barnet Indsatsteamet evaluerer indsatsen løbende sammen med forældre og dagplejer Der er igangsat en ekstern evaluering november 2014 (UCN Aalborg). Denne evaluering retter sig specifikt mod de implicerede parters oplevede effekt af UDI (interview med forældre, dagplejere, sundhedsplejen, distriktspædagoger, UDI og ledelsen) UDI (udvidet dagplejeindsats) har pr opgaver. Distriktspædagogerne afholder forældresamtale sammen med dagplejeren efter at barnet har været i dagpleje i 3 5 måneder og de påbegynder At forældre føler sig reelt inddraget som betydningsfulde og nødvendige i forhold til barnets trivsel og udvikling i dagplejen Distriktspædagogen spørger forældrene efter samtalen om de føler sig mødt og inddraget. Forældre er meget glade for forældresamtale efter 3 5 måneder i dagplejen glade for at dele erfaringer /syn på barnet - 8 -

9 Mål krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne af hvad der skal ændres ALLE MED sammen med forældrene Omdrejningspunktet for samtalen er barnets trivsel og udvikling (opstart på ALLE MED) Vigtigt at ALLE MED materialet ikke står alene, men er et dialogværktøj mellem forældre, dagplejer og dagplejepædagog Udvikling af den inkluderende praksis med særligt fokus på tidlig indsats Etablering af særligt indsatsteam i forhold til tilsyn med børn i udsatte positioner At forældre oplever en hurtig og intensiveret støtte og målrettet kvalificeret vejledning med fokus på barnet Indsatsteamet evaluerer indsatsen løbende sammen med forældre og dagplejer Distriktspædagogen evaluerer forløbet sammen med dagplejerne i legestuegruppen Der er igangsat en ekstern evaluering november 2014 (UCN Aalborg). Denne evaluering retter sig specifikt mod de implicerede parters oplevede effekt af UDI (interview med forældre, dagplejere, sundhedsplejen, distriktspædagoger, UDI og ledelsen).udi (udvidet dagplejeindsats) har pr opgaver. Udvikling af det generelle tilsyn i forhold til Der er udarbejdet en drejebog for inklusion i dagplejen - 9 -

10 Mål krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne af hvad der skal ændres forebyggende indsats med fokus på den inkluderende praksis At alle børn oplever sig som en del af fællesskabet - Aftenmøde - Inklusionsfest - Proces i legestuen Forløbet om inklusion i legestuen har til formål at hjælpe hinanden med at få øje på in og ekslusion. Sammen at opøve refleksioner hos dagplejerne i legestuen At Kidslink er forældrenes foretrukne tilgang til kommunikation med dagtilbuddet i stedet for telefon. At Kidslink er implementeret i alle dagtilbud og bliver brugt af personale og forældre. Kids Link implementeres i dagplejen i løbet af foråret IPads er i restordre dagplejerne er klar til at blive introduceret for KidsLink At forældrene bruger KidsLink i kommunikation med dagplejerne At forældrene får generel information via KidsLink Drøftes i forældrebestyrelsen og på personalemøder P.t. er 70% af forældrene koblet op på Kids Link. Dagplejerne oplever, at en del forældre ikke er motiverede til at benytte KidsLink (giver ikke mening i en lille forældregruppe (4)) Hængepartier i forhold til at udnytte KidsLink optimalt i forhold til

11 Mål krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne af hvad der skal ændres overordnet kommunikation med forældre. Der arbejdes på sagen 5.3 Mål for Processer (dvs. fokus på arbejdsgange, procedurer, funktioner og anvendelse af it m.m.)

12 Mål krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne af hvad der skal ændres En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling At refleksion over egen praksis er en naturlig del af det pædagogiske arbejde. Distriktspædagogerne har fokus på refleksion i tilsynet Med distriktspædagogen som facilitator igangsættes et udviklingsforløb om det inkluderende arbejde i legestuen At dagplejerne oplever kompetenceudvikling i forhold til det pædagogiske arbejde i dagplejehjemmet At dagplejerne oplever kompetenceudvikling i forhold til inklusion At dagplejerne oplever et bedre fagligt samarbejde i legestuen Punkt på medarbejderudviklingssamtalen Distriktspædagogerne evaluerer forløbet sammen med dagplejerne i legestuegruppen Alle legestuer er i gang med processen - i forskelligt tempo. Nogle af legestuegrupperne er udtaget til Fremtidens Dagtilbud og det betyder at mange legestuedage bliver brugt til dette projekt (dagplejepædagogernes tid er samtidig hængt op på projektet) Der arbejdes med inklusion via 3 faser i legestuegruppen med dagplejepædagogen som facilitator: 1. viden om inklusion 2. mål, samarbejde, etik 3. handling, metoder

13 Mål krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne af hvad der skal ændres At jævnlige evalueringer danner grundlag for udvikling af den pædagogiske praksis. Aktiviteter der er beskrevet i årsplanen skal evalueres i skema At dagplejerne bruger evalueringen konstruktivt i forhold til udviklingen af den pædagogiske praksis i legestuen Dagplejepædagogen er tovholder på opsamling af evaluering m.h.p. refleksion i legestuegruppen Fremtidens Dagtilbud er kommet ind over og det betyder at dagplejepædagogerne har måttet nedprioritere tovholderfunktionen i forhold til evaluering af aktiviteter i legestuen

14 5.4 Mål for Udvikling og læring (dvs. fokus på udvikling af nye metoder og nye læringsformer m.m.) Mål krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne af hvad der skal ændres En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion At inklusion i praksis er beskrevet Med distriktspædagogen som facilitator igangsættes en proces omkring udvikling af det inkluderende arbejde i legestuen Der udarbejdes ALLE MED på alle børn af dagplejer, dagplejepædagog og forældre Fælles forståelse af begrebet inklusion At dagplejerne kan omsættes forståelsen til praksis At dagplejerne i legestuen benytter faglig sparring At dagplejerne får skærpet opmærksomhed på barnets trivsel, udvikling og læring Dagplejepædagogerne evaluerer inklusionsbegrebet på personalemøde Processen er i gang. Fælles forståelse fra teori til praksis Inklusionsprocessen foregår i meget forskelligt tempo o o må dvæle ved samarbejde i nogle grupper fokus på handling i andre grupper Tydeligt at der skal fokus på læring og inklusion i

15 5.5 Mål for Personale (dvs. fokus på medarbejdertrivsel, kompetenceudvikling m.m.) Mål krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne af hvad der skal ændres Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer At personalet fastholder fokus på den primære opgaveløsning. Der igangsættes kompetenceudvikling for dagplejepædagogerne via UCN. Dagplejepædagogen som proceskonsulent Pædagogen bliver opkvalificeret til at igangsætte og støtte lærings- og udviklingsprocesser hos dagplejerne med særligt fokus på legestuegrupperne som organisationsform Dialog mellem leder og dagplejepædagoger igennem forløbet At få inklusion, ALLE MED og Fremtidens Dagtilbud til at spille sammen er en proces der tager tid i en stor organisation med mange medarbejdere, der arbejder alene. Vi holder gryden i kog ved fast punkt på møder i pædagoggruppen og på møder i legestuen Kompetenceudvikling Udvikling af den inkluderende praksis med særligt fokus på tidlig indsats Etablering af særligt indsatsteam i forhold til tilsyn med børn i udsatte positioner At dagplejerne oplever en hurtig og kvalificeret vejledning i forhold til børn i udsatte positioner Indsatsteamet evaluerer indsatsen løbende med dagplejeren Der er igangsat en ekstern evaluering november 2014 (UCN Aalborg). Denne evaluering retter sig specifikt mod de implicerede parters oplevede effekt af UDI (interview med forældre, dagplejere,

16 Mål krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne af hvad der skal ændres Udvikling af det generelle tilsyn i forhold til forebyggende indsats med fokus på den inkluderende praksis Med distriktspædagogen som facilitator igangsættes et udviklingsforløb om udvikling af det inkluderende arbejde i legestuen At pædagogerne oplever der er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer Dagplejepædagogerne uddannes som proceskonsulent med coaching som en integreret del af uddannelsesforløbet Dialog mellem leder og dagplejepædagoger igennem forløbet sundhedsplejen, distriktspædagoger, UDI og ledelsen) Opprioriteret i 2014: inklusion i legestuegrupperne forældresamtaler og ALLE MED sparring i pædagoggruppen i forhold til inklusionsprocessen og Fremtidens Dagtilbud Nedprioriteret p.g.a. tid: Video der er den optimale model til at udvikling i det generelle tilsyn Kompetenceudvikling Kurser i 2014: At dagplejerne har kendskab til og reflek

17 Mål krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne af hvad der skal ændres I Pad kursus Et internt dagskursus i brug af IPad som et pædagogisk redskab sivt benytter de pædagogiske muligheder I Paden rummer Spørgeskema fra underviserne Internt IPad kursus er afviklet Grundkursus for nyansatte dagplejere Et internt uge kursus for nyansatte Grundkursus er udsat p.g.a. økonomi (et ugekursus til 15 dagplejere i COK regi koster kr ) når der er tid (forhåbentlig 2015) afvikles internt grundkursus Grundkursus i førstehjælp Internt 2 dages kursus til nyansatte dagplejere. Underviser Claus Hermansen, Jammerbugt Beredskab 2 dages grundkursus i førstehjælp er afviklet nov (10 deltagere) Opfølgning på førstehjælp Internt dagskursus hvert 3. år. Underviser Claus Hermansen, Jammerbugt Beredskab 1 dags kursus i supplerende færstehjælp er afviklet over 3 dage i nov (36 deltagere) Motorikkursus

18 Mål krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne af hvad der skal ændres Internt 2 dages kursus til nyansatte dagplejere 2 dages kursus afvikles af Sundhedsafdelingen 29. og 30. januar 2015 Motorik / idræt i dagplejen I samarbejde med Sundhedsafdelingen sætte fokus på bevægelse i dagplejen Sundhedsafdelingen udarbejder koncept om bevægelsesdagpleje (sundhedspolitikken) i samarbejde med 2 legestuer (Ørebro og Kaas) Særligt sensitive børn Internt uge kursus i løbet af 2014/2015 med særligt fokus på børn med særlige behov Udsat på grund af økonomi Kompetenceudvikling Fortsætte tiltag beskrevet i aftalestyring 2013 ALLE MED ICDP LÆREPLANER Alle tiltag i 2013 og 2014 er også fokusområder i ÅRSPLANER

19 Mål krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne af hvad der skal ændres GRØNNE SPI- RER NETVÆRK En sammensmeltning af læring og inklusion med fokus på kompetenceudvikling Sundhedstiltag for personalet. Frikøbt FTR og AMR fungerer som sundhedsambassadører. I samarbejde med sundhedsordningen iværksættes forskellige sundhedstiltag for dagplejerne i middagspausen i legestuen. Ligeledes oprettes der aftenhold efter dagplejernes ønske. For dagplejepædagogerne oprettes der tiltag på rådhuset Øget sundhed, styrket social sammenhold og forebyggelse i forhold til muskel/skelet. Pausegymnastik i legestuen til dem der ønsker det Gruppehold i fritiden (styrketræning m.m.) Sat i gang på baggrund af rundspørge hos dagplejerne og er sat i gang i et samarbejde mellem sundhedsambassadør og sundhedsordningen

20 Markeringer med gult er pejlemærker fra Task Force om fremtidens Dagtilbud

21 6.0 Særlige vilkår Her angives såfremt der måtte være særlige vilkår der gør sig gældende for institutionen/fagområdet

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport 2011-2012

Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport 2011-2012 Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport 2011-2012 1 Dagtilbud til Børn Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Tlf: 46 11 43 09 www.rudersdal.dk Mail: dagtilbud@rudersdal.dk 2 Indledning Denne

Læs mere

Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune

Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Det vil vi Perspektivplan 2014-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. DAGPLEJEN I AALBORG KOMMUNE... 4 2.1. OM DAGPLEJEN... 4 2.2 DAGPLEJEPÆDAGOGERNE... 4

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010 Dagtilbud til børn Virksomhedsplan 2010 1 Indledning Denne virksomhedsplan omfatter det samlede dagtilbudsområde i Rudersdal Kommune. Virksomhedsplanen (VP) forholder sig dels til lovfastsatte krav besluttet

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. INDHOLD: Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Vester Åby Skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere