Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014"

Transkript

1 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette Freitag

2 Indholdsfortegnelse : LOVPLIGTIGT KOMMUNALT TILSYN... 3 VURDERING AF TILSYNET. 4 Samtale med beboere... 4 Skriftlig dokumentation 4 Personlig og praktisk hjælp 4 Ernæring 4 Miljø og trivsel 4 Træning og aktiviteter 5 Magtanvendelse og værgemål 5 Forslag til forbedringer 5 Samtale med medarbejdere 5 Beboere og pårørende 5 Oplæring og uddannelse 6 Samarbejdsrelationer 6 Administrative retningslinjer 6 Kvalitetsudvikling 6 Forslag til forbedringer 6 Samtale med ledelsen.. 6 Beboere og pårørende 7 Personale 7 Kvalitetsudvikling 7 Magtanvendelse og værgemål 7 Forslag til forbedringer 7 KONKLUSION PÅ TILSYNET.. 7 ANBEFALINGER FRA TILSYNET... 8 OVERSIGT OVER BILAG.. 8 2

3 Lovpligtigt kommunalt tilsyn I henhold til lovbekendtgørelse nr af 05/09/2013 Kapitel 26 om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v. gennemførte Stevns Kommune den 17. november 2014 kl et uanmeldt tilsyn på Plejecenter Hotherhaven. Tilsynet blev ført af afsnitsleder Anne Hagstrøm og visitator Mette Freitag. Program for tilsynet er vedlagt rapporten som bilag 1. Jævnfør bekendtgørelsens 151 har den stedlige kommune pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf I Stevns Kommune tager et uanmeldt tilsyn udgangspunkt i en helhedsvurdering af det enkelte plejecenter gennem: Interview med beboere, tilstedeværende pårørende, medarbejdere og ledelsen. Observation af udvalgte beboeres bolig og plejecenterets fællesarealer. Kontrol af plejecenterets faglige dokumentation. Det tilstræbes at føre individuelle samtaler med to til tre tilfældigt valgte beboere og tilstedeværende pårørende til disse beboere samt to tre medarbejdere og teamlederen på det enkelte plejecenter. Kriterier for udvælgelse af beboere til samtale: De tilsynsførende udpeger i alt fem tilfældige lejlighedsnumre. Teamlederen eller vagthavende medarbejdere præsenteres for de valgte lejlighedsnumre og vurderer, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at de tilsynsførende interviewer beboerne i disse boliger. Forud for samtaler med beboerne informerer personalet og de tilsynsførende den enkelte om samtalens formål og forløb. Endvidere om at det er frivilligt at deltage i samtalen og, at alle oplysninger behandles fortroligt. Beboernes skriftlige samtykke afgives til de tilsynsførende ved samtalens start. Under nærværende tilsyn blev der ført individuelle samtaler med to beboere i den enkelte beboers hjem. Samt en borger som midlertidigt var på en korttidsplads på KAS. Ingen af disse beboere havde deltagelse af pårørende. Interviewskema for beboersamtaler er vedlagt som bilag 2 og samtykkeerklæring som bilag 3. Foruden samtale med beboere blev der ført samtale med to medarbejdere, jævnfør bilag 4 og med teamlederne på henholdsvis Hotherhaven plejecenter samt KAS, bilag 5. I det følgende redegøres for tilsynets vurdering af samt konklusion og anbefalinger fra det uanmeldte tilsyn på Hotherhaven. 3

4 Vurdering af tilsynet Plejecenter Hotherhaven har to teamledere, der har ledelsesansvaret for hvert sit område og det til området knyttede personale. Aktuelt har den ene teamleder samtlige faste boliger tilknyttet sit område, og den anden teamleder har ledelsesansvaret for korttidspladserne kaldet KAS. Samtale med beboere De tre beboere deltog aktivt i samtalen, og gav overordnet udtryk for tilfredshed med forholdene på Hotherhaven/ KAS. Skriftlig dokumentation Den skriftlige dokumentation i CARE var ført tilfredsstillende hos de to beboere. Der forelå således konkrete og aktuelle vurderinger af den enkelte beboers behov for hjælp, og der var udarbejdet relevante handleplaner, herunder medicinskema, der løbende blev ajourført. Borgerbøgerne på stuerne var ikke opdaterede. Personlig og praktisk hjælp De tre beboere var tilfredse med kvaliteten af den personlige hjælp, de hver især modtog. Hvis jeg beder om det, så får jeg hjælp, tilføjede den ene beboer. En anden beboer svarede, det er dejligt at det er sådanne nogle venlige mennesker som er her. Også med kvaliteten af den praktiske hjælp var der tilfredshed Jeg behøver ikke at bede om noget det hele kommer af sig selv!, udtalte en beboer. Beboere blev medinddraget i tilrettelæggelsen og udførelsen af hjælpen, og oplevede, at individuelle behov blev tilgodeset. Hos ingen af de tre beboere var pårørende inddraget i plejen. Ernæring Beboerne gav begge udtryk for tilfredshed med maden. det er fattigerøve som klager over maden de er ikke vant til at få ordentlig mad og den er god og rigelig, blev der tilføjet af beboerne. Miljø og trivsel De to beboere var tilfredse med at bo på Hotherhaven, og beboeren på KAS var godt tilfreds, og følte sig godt informeret om, hvad der foregik på centeret. Der var stor tilfredshed med personalet. De er søde alle sammen, og De er søde til at spørge mig om jeg vil med ud at gå var ordene fra beboerne. Beboerne havde en fast kontaktperson, men ikke alle var ikke selv klar over hvem Jeg har mest med to personaler at gøre udtalte en beboer. De tilkendegav ikke at have problemer med at forskellige personaler hjalp dem i dagligdagen. De var alle godt tilfreds med hjælpen. 4

5 Træning og aktiviteter Beboerne i plejeboligerne modtog ikke træning, Jeg har ikke behov ønsker ikke træning sagde en enkelt og en anden beboer tilføjede, jeg ville gerne træne, men de har opgivet mig jeg kan ikke trænes grundet mit hjerte. Borgeren på KAS modtog træning og oplyste at der også var mulighed for at træne selv. Med hensyn til aktiviteter var de alle godt tilfreds, Jeg deltager i alt hvad jeg kan det er sjovt at danse og hvis der er noget får vi det gerne at vide dagen i forvejen det er vældig godt fundet på blev der udtalt. Der var tilfredse med kvaliteten af aktiviteterne. Beboerne oplevede at få dækket egne behov for sociale aktiviteter, imens KAS borgeren fandt tiden lang. Magtanvendelse og værgemål Hos ingen af de tre beboere var magtanvendelsesreglerne taget i brug, og der var ikke indgået personligt værgemål. Forslag til forbedringer Ingen af beboerne havde forslag til forbedringer eller ændringer. Jeg kan ikke finde på noget svarede en af beboerne afslutningsvis. Samtale med medarbejdere Indledningsvis gav de to medarbejdere udtryk for tilfredshed med at arbejde på Hotherhaven. Vi er dyre for vi har været her længe og Vi er glade for at arbejde her faldt ordene. Beboere og pårørende Generelt gav dagligdagen dem mulighed for at levere en god kvalitet og mulighed for at inddrage beboerne i plejen, svarede medarbejderne. Generelt synes jeg at vi kan nå det, når man ser det over en 14 dages periode Det kniber mere med aktiviteter. Forholdene for borgere med særlige behov fandt medarbejderne vanskeliggjort særlig efter at KAS er etableret på Hotherhaven. Pårørende til KAS giver meget uro for H4 som egentlig har behov for ro fordi de er psykiatriske. Samarbejdet med beboerne blev vurderet godt. Ja vi ved jo at de er gamle og syge. Vi har da enkelte udfordringer med vanskelige beboere. Også samarbejdet med pårørende fandt medarbejderne godt, men udtalte, det vi oplever er, at de pårørende ikke har forståelse for sygdommen. Vi kan ikke passe de pårørende også. 5

6 Oplæring og uddannelse Nye medarbejdere introduceres til stedet, og alle får den nødvendige oplæring. På samme måde som eleverne følger nye med en erfaren medarbejder, svarede medarbejderne. Oplæring i nye arbejdsopgaver sker, blandt andet ved kompetenceafklaring i relation til den enkelte beboers pleje, svarede medarbejderne, og fortsatte. Det er godt, at der er noget personale, der arbejder i alle tre vagtlag. Specielt på aflastningsstuerne hjælper det til at give kontinuitet for både borgerne og deres pårørende. Det har blandt andet også været med til at forbedre forståelsen for, hvad og hvorfor tingene er, som de er i bestemte vagter. Medarbejderne fandt, at det kniber med at komme på eksterne kurser. De interne kurser er OK, men man har godt af også at komme uden for, for at få andre indtryk, tilføjede medarbejderne. Vi får også andre borgerproblemer, fx misbrugere, og har derfor brug for at få ny og opdateret viden. Samarbejdsrelationer Medarbejderne var enige om, at samarbejdet med ledelsen var godt, jeg er glad for at det er en sygeplejerske udtalte den ene medarbejder. Medarbejderne udtrykte udfordringer i samarbejdet med sygeplejerskerne, de er ikke meget for at hjælpe i morges havde vi et fald hvor vi ringede efter sygeplejersken men ingen svarede Det viste sig at de holdt møde og ikke svarede deres telefon Vi fik besked på at så måtte vi jo ringe efter vagtlægen. Men der er jo en kommandovej..! Samarbejdet med andre faggrupper fungerede godt men, vi ser aldrig træningsterapeuterne fortalte medarbejderne. Administrative retningslinjer Medarbejderne havde et godt kendskab til diverse instrukser og administrative retningslinjer. Kvalitetsudvikling Der blev arbejdet med kvalitetsudvikling, om medarbejderne viste os tavlen og forklarede meningen med triage, de gav begge udtryk for at de anvendte det aktivt. Forslag til forbedringer Medarbejderne udtalte, Vi er glade for at arbejde her. Men der er sket så meget igennem det seneste år. Pårørende til KAS giver meget uro for H4 som har behov for ro fordi de er psykiatriske det er ikke godt for beboerne. Vi foreslår at dagcentret og nichen flyttes til Sundhedscentret så der kommer mere ro. Samtale med ledelsen Teamlederne oplyste, at der var blevet fulgt op på anbefalingerne fra sidste års uanmeldte tilsyn. 6

7 Beboere og pårørende Der var ikke sket væsentlige ændringer i beboersammensætningen i plejeboligerne. Men samling af korttidspladserne har givet et anderledes hus. Der er i alt 19 korttidspladser og det giver logistiske udfordringer. Samarbejdspartnere skal igennem huset, hvilket giver uro og der mangles plads til hjælpemidler som derfor står på gangene. Lederne oplevede at der var en god dialog med beboerne og der blev arbejdet med tiltag på pårørendeområdet. Lederne påpegede at boligerne i H3 var meget små for små. Personale Lederne fortalte at der var sket væsentlige ændringer på personalesiden. Ved sammenlægning af korttidspladserne har der været en sammenlægning af kulturer. Lederens muligheder for efteruddannelse som leder er der gode muligheder, og for personalet er det et spørgsmål om at ønske Sygefraværet er faldet og ligger under 5% - vi følger Stevns kommunes retningslinjer for sygefravær forklarede lederne. Kvalitetsudvikling Lederen oplyste, at de arbejdede med kvalitetsudvikling. På KAS blev der gennemført audit. Der er obs på bl.a. ernæring. Magtanvendelse og værgemål Hos ingen af de involverede beboere var magtanvendelsesreglerne aktuelt i anvendelse. Hos en enkelt beboer i H2 var der ringemåtte, og Hotherhaven havde for nyligt afsluttet en bæltefiksering. Lederen af plejeboligerne udtalte til spørgsmålet om forholdene var registreret som magtanvendelse, hvis det ikke er gjort gør jeg det nu For en enkelt beboer var der aftalt iværksættelse af værgemål. Forslag til forbedringer For små boliger ellers kan jeg ikke slynge noget ud som vi ikke selv kan forbedre Konklusion på tilsynet Det er tilsynets opfattelse, at beboerne på Hotherhaven har det godt, og modtager en tilfredsstillende pleje og omsorg. Tilsynet blev mødt af to engagerede ledere og et ligeså engageret personale. Hotherhaven bar præg af, at mange har deres daglige gang i huset. Der stod hjælpemidler på gangarealerne, gamle møbler uden funktion og kælderen fremstod rodet og overfyldt. 7

8 Anbefalinger fra tilsynet Det uanmeldte tilsyn har givet anledning til følgende anbefalinger: At ledelsen og medarbejderne viderefører de mange gode initiativer, der allerede er iværksat. At ledelsen får taget initiativ til at få ryddet unødvendige og kassable møbler væk fra gangarealerne. Der vil ske en opfølgning på ovennævnte anbefalinger ved næstkommende kommunale tilsyn på Hotherhaven. Oversigt over bilag 1. Program for uanmeldt kommunalt tilsyn på Hotherhaven den 3. november Interviewguide til brug for individuelle samtaler med beboere ved uanmeldt tilsyn 3. Samtykkeerklæring til brug ved lovpligtigt kommunalt tilsyn 4. Interviewguide til brug for dialogmøder med medarbejdere ved uanmeldt tilsyn 5. Interviewguide til brug for dialogmøder med ledelsen ved uanmeldt tilsyn 8

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen fremkommer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Rapport fra uanmeldt tilsyn

Rapport fra uanmeldt tilsyn Århus Kommune Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg Sekretariatet Tilsynsafdelingen Rapport fra uanmeldt tilsyn Plejeboligenhed Fortegården Fra uanmeldt tilsynsbesøg den 2. og 3. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013 Uanmeldt tilsyn Margarethagården Nørrevej 97, Snekkersten Onsdag den 6.marts 2013 Tilsynet er udført af: Tina Knop Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

Rapport fra uanmeldt tilsyn

Rapport fra uanmeldt tilsyn Århus Kommune Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg Sekretariatet Tilsynsafdelingen Rapport fra uanmeldt tilsyn Plejeboligenhed Kløvervangen Fra uanmeldt tilsynsbesøg den 17. og 18. marts 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Tilsynsrapport for plejeboliger Kommunalt uanmeldt

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gaderummet Tilsynsførende Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen Tilsynet udført d. 2. juni og 15. august 2006 Forrige tilsyn udført d. Ingen tidligere tilsyn Tilsynet var

Læs mere