Teamledere: Christoffer Fanø. Joos Gregersen. Rasmus Brøner. Therese Bohn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teamledere: Christoffer Fanø. Joos Gregersen. Rasmus Brøner. Therese Bohn"

Transkript

1 Regionshuset Viborg MultifunC Midtjylland Damagervej 26 A 8260 Viby J Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Anmeldt tilsyn på Multifunc den 29. januar 2013 Dato Camilla Rebekka Rask Rapportudkast til kommentarer Tel Side 1 MultifunC Midtjylland Damagervej 26A, 8260 Viby Tlf.: Daglig leder Birthe Rosendal Teams Udredningsteamet Miljøteamet Skoleteamet Familieteamet Målgruppen på MultifunC Midtjylland er unge i alderen år med alvorlige vanskeligheder som kan være kriminalitet, aggressiv eller voldelig adfærd samt unge som har begået alvorlige regelbrud i hjem og skole. Desuden kan de unge have misbrugsproblemer. Det er unge, som har multiple risikofaktorer, og som er i høj risiko for fortsat at udvikle antisocial adfærd Tilbuddet drives i henhold til Lov om Social Service 67, og de unge visiteres efter Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 8 eller 58. Teamledere: Christoffer Fanø Joos Gregersen Rasmus Brøner Therese Bohn Specialområde MultifunC indgår i Specialområdet: Dømte og kriminalitetstruede børn og unge. Områdeleder: Lars Emil R. Andersen Tilsyn og historik Tilsynene udføres efter Lov om Social Service 148a og i henhold til Vejledning til tilsyn på

2 det sociale område, som er godkendt af Regionsrådet i Region Midtjylland. Vejledningen kan ses på Listen omfatter tilsyn fra 2012 og frem. Alle tilsynsrapporter kan ses på Dette tilsyn er det første af sin art på MultiFunC, som åbnede i oktober Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Tilsynets fokusområder Dette tilsyn havde fokus på: Den generelle faglige indsats: o Målgruppe o Den pædagogiske indsats o Pårørendesamarbejde og samarbejde med eksterne aktører o Dansk kvalitetsmodel og kvalitetssikring o Beboerøkonomi o Magtanvendelser Dokumentation o Opbevaring af personfølsomme oplysninger Fysiske og sundhedsmæssige rammer Medicinhåndtering og utilsigtede hændelser. Organisatoriske forhold: o Antal medarbejdere, fremmøde og medarbejdersammensætning o Kompetenceudvikling o Arbejdsmiljø Tilsynets metode Forud for tilsynsbesøget havde tilsynsteamet modtaget materiale fra MultifunC og tillige forberedt sig ud fra informationer i ESDH(elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) og på tilbuddets hjemmeside: o Informationsarrangement om MultifunC, den o MultifunC, Multifunktionel behandling i Institution og Nærmiljø, Centrale principper, Dansk Version, januar o MultifunC, Multifunktionel behandling i Institution og Nærmiljø, Teoretisk grundlag, Dansk version 2011 o MultifunC, Behandlingsprogram for unge, der begår kriminalitet eller udviser anden problematisk udadreagerende adfærd. o Ydelser og takster- udtræk fra hjemmeside o Udskrift fra Tilbudsportal o Besøgsnotat fra vedr. ung på MultifunC, gennemført af Århus Kommune. o MultifunCs procedure for gennemgang af anbringelsesgrundlag, magtbekendtgørelse og klageadgang med de unge. o Ni magtanvendelser fra oktober 2012 til december o Eksempel på 140 plan fra Århus kommune o Eksempel på behandlingsmål og planer på en ung o Oversigt over antal medarbejdere med angivelse af uddannelse o Procedure for håndtering af beboerøkonomi MultifunC Midtjylland o Medicinhåndtering på Grenen Side 2

3 o Vejledende instruks medicin, MultifunC Under tilsynsbesøget fik tilsynet udleveret følgende dokumenter: Plan for uge 4 og 5 for en beboer Beskrivelse af niveauer Vejlednings-og boosterplan MultifunC Midt1. halvår og 2.halvår 2013 Møder med MultifunC Midtjylland fra uge 43. Ved tilsynsbesøget blev følgende interviewet: Birthe Sande Rosendal, daglig leder, og Pædagog og tillidsrepræsentant (nyvalgt) og Pædagog og arbejdsmiljørepræsentant (nyvalgt) Ingen pårørende havde tilmeldt sig et interview og ingen unge havde ønsket at deltage i interview med tilsynsteamet. Tilsynet ankom kl og forlod tilbuddet igen kl Tilsynet gav afslutningsvist en tilbagemelding til ledelsen. Tilsynet er udført af Trine K.Birkemose Tilsynskonsulent Camilla Rebekka Rask Tilsynskonsulent Tlf.: Tlf.: Tilsynets samlede vurdering Indledningsvist bør det bemærkes at MultifunC på tidspunktet for tilsynets gennemførsel har fungeret i fire måneder og at der aktuelt kun er indskrevet en ung, hvorfor datagrundlaget er begrænset. I forhold til MultifunCs behandlingsmæssige indsats er det tilsynets vurdering: at der er overensstemmelse mellem medarbejdernes og ledelsens beskrivelse af organiseringen af indsatsen, metodiske tilgange og indholdet i indsatsen. at der arbejdes systematisk med individuelle planer og mål for indsatsen, som udmønter sig i detaljerede ugeskemaer. at den unge inddrages i mål for indsatsen og har selvvalgte aktiviteter. at der som en del af konceptet arbejdes med at understøtte en sammenhængende behandlingsindsats, som sikrer kontinuitet og stabilitet, gennem etablering af kontaktpersonteams. at indsatsen løbende kvalitetssikres gennem en tæt opfølgning fra Socialstyrelsen både i form af institutionsbesøg og skypevejledninger. Det er tilsynets vurdering at MultifunC efterlever reglerne om sikker opbevaring af personlige oplysninger gennem benyttelse af Bostedsystem og MULTIREC et journalsystem under socialstyrelsen. Derudover opbevarer udredningsteamet tillige testresultater på et fælles drev med begrænset adgang efter rådgivning fra regionens IT-afdeling. I forhold til magtanvendelser, er det tilsynets vurdering: at MultifunC efterlever servicelovens bestemmelser, herunder registrerings- og indberetningsforpligtigelsen og at medarbejdere er blevet undervist i gældende bekendtgørelse og tilhørende vejledninger. Side 3

4 At MultifunC har udviklet konsensus i tilgangen til magt, herunder en konfliktnedtrappende tilgang, som fremmer forebyggelsen af magtanvendelser. at MultifunC skal registrere alle indgreb i selvbestemmelsesretten i henhold til gældende lovgivning, fx når der indgår flere indgreb under en hændelse. Det er tilsynets vurdering, at de unges klageadgang og dermed retssikkerhed tilgodeses ved en separat registrering. at MultifunC med fordel kan lave mere detaljerede indberetninger, således det tydeligt fremgår hvilke forhold eller omstændigheder, der har bidraget til at kravsituationer har ændret sig til situationer, hvor de unge er blevet til fare for sig selv eller andre. Sidstnævnte fx ved inddragelse af de sekvensanalyser som foretages efter hver magtanvendelse. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer, som fremstår rene og ryddelige, er egnede til opgaveløsningen og målgruppen samt afspejler de metodiske principper som MultifunC, hviler på. I forhold til medicinhåndtering og utilsigtede hændelser, er det tilsynets vurdering: at MultifunCs medicininstruks omfatter hele forløbet fra ordination til bortskaffelse, herunder også håndtering af pn-medicin, håndkøbsog naturmedicin samt sektorovergange. at de unges medicin opbevares i aflåst skab på medarbejderkontoret og alt vedrørende medicin føres i medicinmodulet i Bosted System. at der foreligger procedure for registrering og indrapportering af u- tilsigtede hændelser til DPSD (DanskPatientSikkerhedsDatabase) I forhold til kompetenceudvikling er det tilsynets vurdering at MultifunC konceptet omfatter et detaljeret uddannelses- og vejledningsprogram i Motiverende Interview (MI), No power no Loose (NPNL), Aggression Replacement Training (ART), Multisystemisk terapi (MST) og Parent Management Training (PMT). at implementeringen understøttes af en tæt og koordineret mødeplanlægning og vejledning, som fremmer omsætning af metoderne til praksis. I forhold til arbejdsmiljø er det tilsynets vurdering: at ledelsen skal foranledige udfærdigelse af en arbejdsmiljøaftale at der foreligger skriftlige procedurer for håndtering af vold og trusler om vold. at ledelsen har opmærksomhed på at understøtte opbygningen af en organisationskultur, der fremmer en anerkendende og ligefremomgangstone. Anbefalinger o o o Tilsynet anbefaler at MultifunC styrker dokumentationen for magtanvendelserne, således det tydelig fremgår, hvilke forhold der førte til magtanvendelse. Tilsynet anbefaler at MultifunC registrerer alle indgreb i selvbestemmelsesretten i henhold til gældende lovgivning. Tilsynet anbefaler at tilbuddet udformer en arbejdsmiljøaftale. Opmærksomheds- o Tilsynet blev ikke præsenteret for forhold som gav anledning til opmærksomhedspunkter. Side 4

5 punkter Nedenstående er tilsynets bearbejdning af datagrundlaget, som er tilvejebragt ved interview, observationer under tilsynsbesøget eller ved dokumentgennemgang. Hvor ikke andet fremgår, er der sammenflad i oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Aktuelt Målgruppe Aktuelt bor der en ung på MultifunC og flere unge er under udredning for eventuel senere indflytning. Generelt beskriver lederen at der er stor efterspørgsel på pladserne. Der foreligger faste inklusionskriterier for unge på MultifunC. Inklusionskriterierne omfatter, at de unge skal være mellem 14 og 18 år, have begået kriminalitet, udvise aggressiv og voldelig adfærd, have en omfattende ødelæggelsestrang og have begået alvorlige regelbrud i hjem og skole samt udvise høj risiko for fortsat antisocial adfærd og have andre tillægsproblemer. Eksklusionskriterierne omfatter blandt andet unge med en alvorlig udviklingshæmning og/eller psykiatriske lidelser samt autisme. Ved indskrivning laver MultifunCs eget udredningsteam en vurdering af den unge og bedømmer, om han eller hun er i målgruppen og vil have gavn af opholdet - blandt andet med udgangspunkt i screeningsværktøjet YLS/CMI (Youth Level of Service/Case Management Inventory), der placerer den unge i en lav, moderat, høj eller meget høj risikokategori. Lederen oplyser at MultifunC har oplevet tre afbrudte behandlingsforløb siden tilbuddets opstart oktober MultifunC har derfor i samråd med Socialstyrelsen indgået aftale om at andre forhold, fx den unges motivation og lyst, misbrug og adfærd under eventuelt tidligere anbringelser, herunder mange rømninger, tages i betragtning forud for en anbringelse. Der lægges vægt på et tæt og koordineret samarbejde med den anbringende kommune forud for en anbringelse, således at der foruden en målgrupperapport tillige afholdes et møde både med kommunen og den unge. Målgrupperapporten udformes alene på foreliggende sagsakter, og den unge deltager først i en samtale, når det vurderet at han tilfører målgruppen. Side 5

6 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Pædagogisk indsats Lederen oplyser at et forløb i MultifunC regi omhandler et ambulant udredningsforløb på fire uger, et institutionsophold på seks til ni måneder og et udslusningsforløb på fire til fem måneder. Formålet med den pædagogiske tilgang er at afvikle de risikofaktorer, der er identificeret i forhold til den unge og opbygge beskyttelsesfaktorer, så den unge udvikler en positiv social adfærd, som afholder dem fra kriminalitet og giver dem mulighed for at indgå i skole, netværk og familie på hensigtsmæssige måder. Et vigtigt mål med programmet er tillige at styrke den unges familie, og hjælpe forældrene til bl.a. at få en bedre relation til deres barn og træne og opnå mere hensigtsmæssige forældrefærdigheder. Kontakt med andre unge på MultifunC forsøges reduceret til minimum, fx i form af høj personaledækning og fravær af fællesrum, så negativ påvirkning i form af forstærkning af uønskede adfærdsmønstre forebygges. Medarbejdere og ledelse oplyser samstemmende at indsatsen tager udgangspunkt i en manualiseret tilgang som bl.a. hviler på følgende metoder: Motiverende Interview, No power no Loose, Aggression Replacement Training (ART), Multisystemisk terapi (MST) og Parent Management Training (PMT). Den eneste tilgang, som er gruppebaseret er ART. Der laves forstærkningssystemer for de unge, som følger seks niveauer, som både tilrettelægges individuelt og følger strukturen i huset, fx omhandler niveau 1 at den unge skal lære at stå op til tiden, spise morgenmad, rydde op på værelse mv. På niveau 2 fokuseres på aftaler samt at motivere den unge til at udvikle nye venskaber og afvikle gamle. Tilsynet modtog på dagen en beskrivelse af formålet med og tilgangene under de enkelte trin. Der laves behandlingsplaner for den unge hver uge, som indeholder konkrete mål, der evalueres, tilpasses og revideres. Det er udredningsteamet som koordinerer behandlingsplanen, som udgøres af input både fra miljøteam, skoleteam og familieteam. Den unge inddrages i mål for planen efterfølgende det koordinerende behandlingsmøde. Behandlingsplaner omsættes i en detaljeret ugeplan for den enkelte unge, hvor den unges medbestemmelsesret ifølge medarbejderne tilgodeses gennem selvvalgte aktiviteter. Tilsynet modtog på dagen et eksempel på en ugeplan. Lederen oplyser at MultifunC er i gang med at etablere såkaldte kontaktteams, som skal understøtte koordinationen og sammenhængskraften i behandlingsarbejdet. Det er planen at der til hver ung etableres et team med repræsentanter fra henholdsvis miljøteamet, skoleteamet, familietemaet og udredningsteamet. Medarbejderne oplyser at der kan afholdes beboermøder og husmøder i ungegruppen. Aktuelt har møderne ikke været afholdt, dels fordi der kun er en ung for tiden og tidligere unge ikke har vist interesse for deltagelse. Pårørendesamarbejde Medarbejderne fortæller at det er miljøteamet, der varetager den daglige kontakt til de unges pårørende, hvorimod det er familieteamet, som står for den behandlende indsats som ydes i hjemmet. Side 6

7 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område og kvalitetssikring gennem Socialstyrelsen. Opbevaring af personfølsomme oplysninger. Beboerøkonomi Ledelsen oplyser at MultifunC anvender forskningsbaserede metoder, der både omfatter afdækning af brugernes kommunikative ressourcer og begrænsninger, individuelle behandlingsplaner og brugerinddragelse, der løbende kvalitetssikres af Socialstyrelsen. Efter aftale med socialchefen på Psykiatri og Socialområdet er det besluttet, at MultifunC indtil videre er fritaget for den del af DKM på det sociale område, som vedr. standarderne kommunikation, brugerinddragelse og individuelle planer. Socialstyrelsen iværksætter desuden et implementerings - og effektstudie, som løbende vurderer om MultifunC bedriver behandlingsarbejdet efter MultifunC konceptet. Tilsynet så på tilsynsdagen hvordan personfølsomme oplysninger opbevares og talte med teamlederen for udredningsteamet herom. Det fremgår at personfølsomme oplysninger opbevares på et fælles drev, som er opsat med en begrænset adgang gennem regionens It-afdeling, således at det alene er udredningsteamet og lederen, som har adgang til disse oplysninger. Udkast til behandlingsplaner og test resultater ligger på dette fællesdrev. Derudover opbevares papirjournaler i aflåst journalsystem, som står på teamlederes kontor, som ligeledes er aflåst. Behandlingsplaner laves i MULTIREC et journalsystem under socialstyrelsen. Herforuden føres dagbogsjournaler og ungeplaner i Bostedsystem både for miljøteam og skoleteamet. Af dokumentet: Procedure for håndtering af beboerøkonomi MultifunC Midtjylland, fremgår det at der udarbejdes en ugentlig lønseddel til den unge, at der oplyses om tøjpengesaldo og at ungelønnen er til disposition hver torsdag. Den generelle faglige indsats Magtanvendelser Konkrete magtindberetninger Praksis Der har været ni magtanvendelser fra ultimo oktober til og med december måned 2012, som alle har omhandlet føringer eller fastholdelser. Både ledelse og medarbejdere oplyser at der i forbindelse med tilbuddets etablering er blevet undervist i gældende bekendtgørelse og tilhørende vejledninger om anvendelsen af magt. Medarbejdere og ledelse fortæller samstemmende at den første tid har handlet om at finde en måde at håndtere balancen mellem at stille krav til de unge, fx at de unge ikke må ryge på egne værelser, og at forebygge at håndhævelse af regler ikke har bidraget til en konflikt, hvor den unge er blevet til fare for sig eller andre og magt er blevet anvendt. Ifølge ledelse og medarbejdere er der blevet arbejdet systematisk med sekvens analyser efterfølgende en magtanvendelse, ligesom der har været afholdt samtaler med de unge, hvilket har bidraget positivt til bestræbelser om at stå fast og håndhæve gældende regler og samtidig forebygge magtanvendelser. Der har ikke fundet nogen magtanvendelser sted i januar måned. Side 7

8 Tilsynet har gennemgået indberetningerne og bemærker, at de indeholder fyldige beskrivelser om selve indgrebets karakter, men at dokumentationen om hvilke forhold, der særligt har bidraget til at kravsituationer har ændret sig til situationer hvor de unge er blevet til fare for sig selv eller andre med fordel kan beskrives endnu tydeligere, fx gennem inddragelse af den viden som sekvensanalyser frembringer efter hver magtanvendelse. Sidstnævnte vil bidrage til at det konkret kan iagttages om principperne for mindsteindgreb, proportionalitet og individualitet tilgodeses. Nogle indberetninger indeholder tillige flere indgreb i selvbestemmelsesretten, fx flere fastholdelser og føren for at hindre den unge i at skade sig selv eller fastholdelser i kombination med nødværge. Endelig fremgår den del af indberetningsskemaet som omhandler opfølgning i forhold til barnet i nogle skemaer mangelfyldt. Fysiske og sundhedsmæssige rammer Fysiske rammer MultifunC er beliggende i Viby i umiddelbar nærhed af det regionale tilbud; Høskoven, botilbud og aktivitetstilbud til voksne med senhjerneskade. MultifunC råder over 1200 kvadratmeter fordelt på tre etager. På første sal ligger administrationen, som udgøres af udredningsteamet, familieteamet og skoleteamet. Desuden er tilbudslederens kontor placeret på første sal sammen med to undervisningslokaler. Stueetagen rummer konferencerum, medarbejderkontor, ART- rum og 8 beboerlejligheder med eget bad og tekøkken på ca kvadratmeter. Kælderen indeholder institutionskøkken, møderum/frokoststue, 2 torumsfamilielejligheder, vaske- og depotrum samt en ny indrettet hjemmebiograf, som også anvendes til undervisning. I overensstemmelse med konceptet er der ingen fællesrum, fx en stue, som kan benyttes af de unge. Tilbuddet fremstår nyrenoveret, rent og ryddeligt på tilsynsdagen. Medicinhåndtering og utilsigtede hændelser Der er aktuelt ingen unge, som er i medicinsk behandling. Dagmedarbejderen er udpeget som medicinansvarlig. Pågældende som har medicinkursus har ansvaret for at dosere de unges medicin. De unges medicin opbevares i aflåst skab på medarbejderkontoret. Alt vedrørende medicin føres i medicinmodulet i Bosted System. Der foreligger en vejledende medicininstruks som er identisk med Grenes medicininstruks, der omfatter hele forløbet fra ordination til bortskaffelse, herunder også håndtering af utilsigtede hændelser, pn-medicin, håndkøbs- og naturmedicin samt sektorovergange. Det fremgår ikke af instruksen, men ledelsen oplyser, at medarbejdere som arbejder med medicinhåndtering har gennemgået et medicinkursus. Ledelsen tilkendegiver at der ikke har været nogen utilsigtede hændelser siden tilbuddets opstart, men at de er vidende om deres indrapporteringsforpligtigelse til DPSD. De medicinansvarlige medarbejdere skal på UTH kursus den Side 8

9 Organisatoriske forhold Organisering Der er i alt ansat 27 medarbejdere inklusiv tilbudslederen. Foruden køkken- og administrativt personale er medarbejderne fordelt på fire teams, som varetager forskellige funktioner i forhold til den unge: o Udredningsteamet med en psykolog, en socialrådgiver og en teamleder. o Miljøteamet med 14 pædagoger og en teamleder. o Skoleteamet med en lærer og en teamleder. o Familieteamet med en familieterapeut og en teamleder. Det pædagogiske personale er normeret med 3 medarbejdere i morgen og aftentimerne, samt 2 medarbejdere i dagtimerne og en vågen og sovende nattevagt ved fire unge, som MultifunC aktuelt er normeret til. Lederen oplyser at der i rekruttering af personale til MultifunC er blevet lagt vægt på erfaring med målgruppen, køn, alder og robusthed. Der er to medarbejdere, som har opsagt deres stillinger efter opstart af MultifunC. Der foreligger en detaljeret mødeplan på ugentlig basis, hvor koordination af indsatsen internt i den enkelte teams og på tværs af de enkle teams understøttes. Kompetenceudvikling Medarbejderne blev ansat pr. 1. september 2012 og gennemgik i den forbindelse et 6 ugers uddannelsesforløb. Samtlige uddannelser forestås af Socialstyrelsen og har omfattet Grundkursus i Multifunc- programmet og NPNL, grundkursus i ART samt et grundkursus for MI. Min. 6 personer uddannes som ART- instruktører i miljøteamet. Udredningsteamet har modtaget kursus i målgruppevurdering og Familieteamet modtager oplæring i MST og PMTO. Der er udpeget ressourcepersoner indenfor hver metode. Desuden har ledelse og medarbejdergruppen modtaget kursus i hvordan den bedste og mest virksomme feedback faciliteres. Socialstyrelsen forestår Skype vejledninger af de enkelte teams samt af aflægger institutionsbesøg hver tredje uge. Der afholdes en såkaldt booster eller et uddannelses brunch up for hvert enkelt team hvert halve år og en fælles booster for alle medarbejdere hvert halve år. Arbejdsmiljø Tilbudslederen og den nyudvalgte Arbejdsmiljørepræsentant indgår i MED-Udvalget for specialområdet for dømte og kriminalitetstruede unge. Begge er tilmeldt den lovpligtige 9 arbejdsmiljøuddannelse. Der foreligger ikke en arbejdsmiljøaftale. Der foreligger skriftlige procedure for håndtering af vold og trusler om vold. Teamlederen for Miljøteamet er særlig ansvarlig for at proceduren er kendt og anvendt i medarbejdergruppen. Medarbejderrepræsentanterne beskriver det psykiske arbejdsmiljø som værende præget af en engageret medarbejdergruppe, der er optaget af de nye metoder og ungegruppen. Samtidig beskriver medarbejderne at det har været udfordrende at skulle lære at arbejde med manualer og belønningssystemer sideløbende med at de skulle fremstå professionelle overfor de unge. Side 9

10 Organisatoriske forhold Medarbejderne beskriver ledelsen som lydhør, med en direkte og åben kommunikationsform, der går foran med at opbygge en ligefrem organisationskultur, hvor medarbejdere og ledelse taler til og ikke om hinanden på en anerkendende måde. På de ugentlige teammøder er der indført et punkt Svesken på disken. Ifølge medarbejderne har det været hjælpsomt for den interne trivsel at have fået uddelegeret og placeret ansvar for forskellige opgaver i huset og få opbygget procedurer, strukturer og arbejdsgange, som understøtter det manualbaserede behandlingsarbejde. Lønforhandlingerne for pædagoggruppen er trukket ud, og medarbejderrepræsentanterne udtrykker utilfredshed hermed og samtidig frygt for, at kollegaer på sigt måtte søge andet arbejde, hvis lønforholdene ikke bringes i orden indenfor nærmeste fremtid. Side 10

Teamledere: Christoffer Fanø. Jes Barsøe. Stine Trust Laursen. Therese Bohn

Teamledere: Christoffer Fanø. Jes Barsøe. Stine Trust Laursen. Therese Bohn Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på MultifunC Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tilsynet er udført den 1. november 2013

Læs mere

MultifunC Midtjylland Damagervej 26A 8260 Viby J

MultifunC Midtjylland Damagervej 26A 8260 Viby J YDELSESBESKRIVELSE MultifunC Midtjylland Damagervej 26A 8260 Viby J Tlf.: 78 47 38 88 MultifunC@ps.rm.dk www.dok.rm.dk Institution Ydelse Mål- og aldersgruppe MultifunC Midtjylland MultifunC behandling

Læs mere

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Afdelingsledere Pia Algren Morten Randløv

Afdelingsledere Pia Algren Morten Randløv Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole

Læs mere

Afdelingsleder Tove Andersen Stræde

Afdelingsleder Tove Andersen Stræde Regionshuset Viborg Tagdækkervej Tagdækkervej 10-58 8450 Hammel Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Afdeling

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Stormly Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Dato 13-02-2013 Camilla Rebekka Rask Tel. +45 7841 0191 Camilla.Rask@stab.rm.dk 1-51-73-28-07 Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 21.2.2013 Side 1 Stormly Vejlevej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sønderparken. Udført den 9. januar Sønderparken Søndergade Hornsyld Tlf.:

Uanmeldt tilsyn på Sønderparken. Udført den 9. januar Sønderparken Søndergade Hornsyld Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Sønderparken Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 9. januar 2013 Dato 06-02-2013

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt

Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt Regionshuset Viborg Oustruplund Oustrupvej 14 8620 Kjellerup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Oustruplund

Læs mere

Afdelingsledere Steffen Albertsen. Sanne Selvaratnam

Afdelingsledere Steffen Albertsen. Sanne Selvaratnam Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Koglen Afdeling Lærkehuset Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tilsynet er udført den

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården. Udført den 7. februar 2013

Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården. Udført den 7. februar 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 7. februar 2013 Dato

Læs mere

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Ulriksdal Hamarvej 1 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn den 19.01.2012 Dato

Læs mere

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund Døgnafdelingerne Tilsynet er udført den 24. september 2013 af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Elbæk Højskole Elbækvej Horsens. Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole, afdeling Odder. Udført den

Elbæk Højskole Elbækvej Horsens. Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole, afdeling Odder. Udført den Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg. Udført den 2. maj 2013

Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg. Udført den 2. maj 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf. 87 88 20 80 Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bocentret, Fogedvænget. Udført den 12. november Bocentret Fogedvænget

Anmeldt tilsyn på Bocentret, Fogedvænget. Udført den 12. november Bocentret Fogedvænget Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Bocentret, Fogedvænget Udført den 12. november 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus Udført den 16. april 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 06-05-2013

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf. 87 70 20 20 Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Afdelingsledere Heidi Thellefsen. Jasper Højer Kyhl Nielsen

Afdelingsledere Heidi Thellefsen. Jasper Højer Kyhl Nielsen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på, Botilbuddet Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 19. februar 2013 Dato 19-03-2013

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13.

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf. 7847 6750 Afdeling Gl. Saustrup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Bo

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Saustrup Grønnevang 12, Skave 7500 Holstebro Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Ny Saustrup

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg.

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf. 78 47 62 50, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Holmstrupgård Afdeling, Engen Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand. Udført den 24.04. 2013

Uanmeldt tilsyn på Holmstrupgård Afdeling, Engen Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand. Udført den 24.04. 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Holmstrupgård Afdeling, Engen Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Tangkær HS Udført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf. 86 24 04 11, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Boligerne Svalevej Svalevej 5-6 Assentoft 8960 Randers SØ. Uanmeldt tilsyn på Boligerne Lene Bredahls Gade. Udført den 6.

Boligerne Svalevej Svalevej 5-6 Assentoft 8960 Randers SØ. Uanmeldt tilsyn på Boligerne Lene Bredahls Gade. Udført den 6. Regionshuset Viborg Svalevej Svalevej 5-6 Assentoft 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Lene

Læs mere

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret.

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fogedvænget, tlf: 7674 1290 Fogedvænget 25, 8722 Hedensted Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Afdelingsleder: Tina Kyed. Tina Kyed. Hanne Hauser. Hanne Hauser. Anni Rasmussen

Afdelingsleder: Tina Kyed. Tina Kyed. Hanne Hauser. Hanne Hauser. Anni Rasmussen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Gudenåkollegiet Afdeling Kollegiet Udført den 14. marts 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Specialområde

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Afdelingsledere Hanne Hejring Andersen. Inge Gejl Pedersen. Inge Gejl Pedersen. Kirsten Andreassen. Kirsten Andreassen. Kirsten Andreassen

Afdelingsledere Hanne Hejring Andersen. Inge Gejl Pedersen. Inge Gejl Pedersen. Kirsten Andreassen. Kirsten Andreassen. Kirsten Andreassen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Møllebækken Afdeling Kløvhøj/Kløvdal Udført den 14. november 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato september 2013 Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gudenåkollegiet, afdeling Overbygård, Overbygård 14, 7160 Tørring. Udført den 30. oktober 2012

Uanmeldt tilsyn på Gudenåkollegiet, afdeling Overbygård, Overbygård 14, 7160 Tørring. Udført den 30. oktober 2012 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Gudenåkollegiet, afdeling Overbygård, Overbygård

Læs mere

Afdelingsledere Marianne Brandt. Helle C. Jensen. Heines Marker. Jasper Nielsen. Pia Rothmann

Afdelingsledere Marianne Brandt. Helle C. Jensen. Heines Marker. Jasper Nielsen. Pia Rothmann Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Nørholm Kollegiet afdeling I-B, Bøgildparken 47-53, 7430 Ikast Udført den 25. september 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud 2010

Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud 2010 Regionshuset Viborg Direktions- og Rådssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud

Læs mere

Lovgivning SEL 67 stk. 2.

Lovgivning SEL 67 stk. 2. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Skovhuset Udført den 26. november 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 10-12-2013

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Saustrup Grønnevang 12, Skave 7500 Holstebro Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Saustrup,

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune. Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00

Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune. Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Marienlyst. Generelt er formålet

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Fenrishus 23.05.2012

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Afdelingsledere Lisa Weinreich Jette Klejs Petersen. Socialplanlægning Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg

Afdelingsledere Lisa Weinreich Jette Klejs Petersen. Socialplanlægning Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg Regionshuset Viborg Pilebakken Pilevej 4 Salten 8653 Them Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn den 23.05.2013.

Læs mere

Tlf.: Web:

Tlf.: Web: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Sønderparken Udført den 23. august 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 28-09-2012

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Udført den 6. oktober 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 25-10-2011

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Himmelbjergets Børn og Unge Center Himmelbjergvej 11 8680 Ry Stab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Stormly Udført den 10. september 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 21-10-2013

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Mellerup Skolehjem. Udført den 27. august Mellerup Skolehjem Støvringgårdvej 43, Mellerup 8930 Randers NØ

Anmeldt tilsyn på Mellerup Skolehjem. Udført den 27. august Mellerup Skolehjem Støvringgårdvej 43, Mellerup 8930 Randers NØ Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Mellerup Skolehjem Udført den 27. august 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg E-mail: VSA@rm.dk

Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg E-mail: VSA@rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Blåkærgård Udført den 11. december 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 11-01-2013

Læs mere

Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv

Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv Resume over arbejdsgange vedrørende indflydelse på eget liv Afdækning af borgerens ønsker til indflydelse, forudsætninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på Boligerne Lene Bredahls Gade den 11. maj Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten.

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på Boligerne Lene Bredahls Gade den 11. maj Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Svalevej, tlf. 87 95 15 00, Svalevej 5, 8960 Randers SØ. Team 1 og 2 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse

Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere