Teamledere: Christoffer Fanø. Joos Gregersen. Rasmus Brøner. Therese Bohn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teamledere: Christoffer Fanø. Joos Gregersen. Rasmus Brøner. Therese Bohn"

Transkript

1 Regionshuset Viborg MultifunC Midtjylland Damagervej 26 A 8260 Viby J Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Anmeldt tilsyn på Multifunc den 29. januar 2013 Dato Camilla Rebekka Rask Rapportudkast til kommentarer Tel Side 1 MultifunC Midtjylland Damagervej 26A, 8260 Viby Tlf.: Daglig leder Birthe Rosendal Teams Udredningsteamet Miljøteamet Skoleteamet Familieteamet Målgruppen på MultifunC Midtjylland er unge i alderen år med alvorlige vanskeligheder som kan være kriminalitet, aggressiv eller voldelig adfærd samt unge som har begået alvorlige regelbrud i hjem og skole. Desuden kan de unge have misbrugsproblemer. Det er unge, som har multiple risikofaktorer, og som er i høj risiko for fortsat at udvikle antisocial adfærd Tilbuddet drives i henhold til Lov om Social Service 67, og de unge visiteres efter Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 8 eller 58. Teamledere: Christoffer Fanø Joos Gregersen Rasmus Brøner Therese Bohn Specialområde MultifunC indgår i Specialområdet: Dømte og kriminalitetstruede børn og unge. Områdeleder: Lars Emil R. Andersen Tilsyn og historik Tilsynene udføres efter Lov om Social Service 148a og i henhold til Vejledning til tilsyn på

2 det sociale område, som er godkendt af Regionsrådet i Region Midtjylland. Vejledningen kan ses på Listen omfatter tilsyn fra 2012 og frem. Alle tilsynsrapporter kan ses på Dette tilsyn er det første af sin art på MultiFunC, som åbnede i oktober Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Tilsynets fokusområder Dette tilsyn havde fokus på: Den generelle faglige indsats: o Målgruppe o Den pædagogiske indsats o Pårørendesamarbejde og samarbejde med eksterne aktører o Dansk kvalitetsmodel og kvalitetssikring o Beboerøkonomi o Magtanvendelser Dokumentation o Opbevaring af personfølsomme oplysninger Fysiske og sundhedsmæssige rammer Medicinhåndtering og utilsigtede hændelser. Organisatoriske forhold: o Antal medarbejdere, fremmøde og medarbejdersammensætning o Kompetenceudvikling o Arbejdsmiljø Tilsynets metode Forud for tilsynsbesøget havde tilsynsteamet modtaget materiale fra MultifunC og tillige forberedt sig ud fra informationer i ESDH(elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) og på tilbuddets hjemmeside: o Informationsarrangement om MultifunC, den o MultifunC, Multifunktionel behandling i Institution og Nærmiljø, Centrale principper, Dansk Version, januar o MultifunC, Multifunktionel behandling i Institution og Nærmiljø, Teoretisk grundlag, Dansk version 2011 o MultifunC, Behandlingsprogram for unge, der begår kriminalitet eller udviser anden problematisk udadreagerende adfærd. o Ydelser og takster- udtræk fra hjemmeside o Udskrift fra Tilbudsportal o Besøgsnotat fra vedr. ung på MultifunC, gennemført af Århus Kommune. o MultifunCs procedure for gennemgang af anbringelsesgrundlag, magtbekendtgørelse og klageadgang med de unge. o Ni magtanvendelser fra oktober 2012 til december o Eksempel på 140 plan fra Århus kommune o Eksempel på behandlingsmål og planer på en ung o Oversigt over antal medarbejdere med angivelse af uddannelse o Procedure for håndtering af beboerøkonomi MultifunC Midtjylland o Medicinhåndtering på Grenen Side 2

3 o Vejledende instruks medicin, MultifunC Under tilsynsbesøget fik tilsynet udleveret følgende dokumenter: Plan for uge 4 og 5 for en beboer Beskrivelse af niveauer Vejlednings-og boosterplan MultifunC Midt1. halvår og 2.halvår 2013 Møder med MultifunC Midtjylland fra uge 43. Ved tilsynsbesøget blev følgende interviewet: Birthe Sande Rosendal, daglig leder, og Pædagog og tillidsrepræsentant (nyvalgt) og Pædagog og arbejdsmiljørepræsentant (nyvalgt) Ingen pårørende havde tilmeldt sig et interview og ingen unge havde ønsket at deltage i interview med tilsynsteamet. Tilsynet ankom kl og forlod tilbuddet igen kl Tilsynet gav afslutningsvist en tilbagemelding til ledelsen. Tilsynet er udført af Trine K.Birkemose Tilsynskonsulent Camilla Rebekka Rask Tilsynskonsulent Tlf.: Tlf.: Tilsynets samlede vurdering Indledningsvist bør det bemærkes at MultifunC på tidspunktet for tilsynets gennemførsel har fungeret i fire måneder og at der aktuelt kun er indskrevet en ung, hvorfor datagrundlaget er begrænset. I forhold til MultifunCs behandlingsmæssige indsats er det tilsynets vurdering: at der er overensstemmelse mellem medarbejdernes og ledelsens beskrivelse af organiseringen af indsatsen, metodiske tilgange og indholdet i indsatsen. at der arbejdes systematisk med individuelle planer og mål for indsatsen, som udmønter sig i detaljerede ugeskemaer. at den unge inddrages i mål for indsatsen og har selvvalgte aktiviteter. at der som en del af konceptet arbejdes med at understøtte en sammenhængende behandlingsindsats, som sikrer kontinuitet og stabilitet, gennem etablering af kontaktpersonteams. at indsatsen løbende kvalitetssikres gennem en tæt opfølgning fra Socialstyrelsen både i form af institutionsbesøg og skypevejledninger. Det er tilsynets vurdering at MultifunC efterlever reglerne om sikker opbevaring af personlige oplysninger gennem benyttelse af Bostedsystem og MULTIREC et journalsystem under socialstyrelsen. Derudover opbevarer udredningsteamet tillige testresultater på et fælles drev med begrænset adgang efter rådgivning fra regionens IT-afdeling. I forhold til magtanvendelser, er det tilsynets vurdering: at MultifunC efterlever servicelovens bestemmelser, herunder registrerings- og indberetningsforpligtigelsen og at medarbejdere er blevet undervist i gældende bekendtgørelse og tilhørende vejledninger. Side 3

4 At MultifunC har udviklet konsensus i tilgangen til magt, herunder en konfliktnedtrappende tilgang, som fremmer forebyggelsen af magtanvendelser. at MultifunC skal registrere alle indgreb i selvbestemmelsesretten i henhold til gældende lovgivning, fx når der indgår flere indgreb under en hændelse. Det er tilsynets vurdering, at de unges klageadgang og dermed retssikkerhed tilgodeses ved en separat registrering. at MultifunC med fordel kan lave mere detaljerede indberetninger, således det tydeligt fremgår hvilke forhold eller omstændigheder, der har bidraget til at kravsituationer har ændret sig til situationer, hvor de unge er blevet til fare for sig selv eller andre. Sidstnævnte fx ved inddragelse af de sekvensanalyser som foretages efter hver magtanvendelse. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer, som fremstår rene og ryddelige, er egnede til opgaveløsningen og målgruppen samt afspejler de metodiske principper som MultifunC, hviler på. I forhold til medicinhåndtering og utilsigtede hændelser, er det tilsynets vurdering: at MultifunCs medicininstruks omfatter hele forløbet fra ordination til bortskaffelse, herunder også håndtering af pn-medicin, håndkøbsog naturmedicin samt sektorovergange. at de unges medicin opbevares i aflåst skab på medarbejderkontoret og alt vedrørende medicin føres i medicinmodulet i Bosted System. at der foreligger procedure for registrering og indrapportering af u- tilsigtede hændelser til DPSD (DanskPatientSikkerhedsDatabase) I forhold til kompetenceudvikling er det tilsynets vurdering at MultifunC konceptet omfatter et detaljeret uddannelses- og vejledningsprogram i Motiverende Interview (MI), No power no Loose (NPNL), Aggression Replacement Training (ART), Multisystemisk terapi (MST) og Parent Management Training (PMT). at implementeringen understøttes af en tæt og koordineret mødeplanlægning og vejledning, som fremmer omsætning af metoderne til praksis. I forhold til arbejdsmiljø er det tilsynets vurdering: at ledelsen skal foranledige udfærdigelse af en arbejdsmiljøaftale at der foreligger skriftlige procedurer for håndtering af vold og trusler om vold. at ledelsen har opmærksomhed på at understøtte opbygningen af en organisationskultur, der fremmer en anerkendende og ligefremomgangstone. Anbefalinger o o o Tilsynet anbefaler at MultifunC styrker dokumentationen for magtanvendelserne, således det tydelig fremgår, hvilke forhold der førte til magtanvendelse. Tilsynet anbefaler at MultifunC registrerer alle indgreb i selvbestemmelsesretten i henhold til gældende lovgivning. Tilsynet anbefaler at tilbuddet udformer en arbejdsmiljøaftale. Opmærksomheds- o Tilsynet blev ikke præsenteret for forhold som gav anledning til opmærksomhedspunkter. Side 4

5 punkter Nedenstående er tilsynets bearbejdning af datagrundlaget, som er tilvejebragt ved interview, observationer under tilsynsbesøget eller ved dokumentgennemgang. Hvor ikke andet fremgår, er der sammenflad i oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Aktuelt Målgruppe Aktuelt bor der en ung på MultifunC og flere unge er under udredning for eventuel senere indflytning. Generelt beskriver lederen at der er stor efterspørgsel på pladserne. Der foreligger faste inklusionskriterier for unge på MultifunC. Inklusionskriterierne omfatter, at de unge skal være mellem 14 og 18 år, have begået kriminalitet, udvise aggressiv og voldelig adfærd, have en omfattende ødelæggelsestrang og have begået alvorlige regelbrud i hjem og skole samt udvise høj risiko for fortsat antisocial adfærd og have andre tillægsproblemer. Eksklusionskriterierne omfatter blandt andet unge med en alvorlig udviklingshæmning og/eller psykiatriske lidelser samt autisme. Ved indskrivning laver MultifunCs eget udredningsteam en vurdering af den unge og bedømmer, om han eller hun er i målgruppen og vil have gavn af opholdet - blandt andet med udgangspunkt i screeningsværktøjet YLS/CMI (Youth Level of Service/Case Management Inventory), der placerer den unge i en lav, moderat, høj eller meget høj risikokategori. Lederen oplyser at MultifunC har oplevet tre afbrudte behandlingsforløb siden tilbuddets opstart oktober MultifunC har derfor i samråd med Socialstyrelsen indgået aftale om at andre forhold, fx den unges motivation og lyst, misbrug og adfærd under eventuelt tidligere anbringelser, herunder mange rømninger, tages i betragtning forud for en anbringelse. Der lægges vægt på et tæt og koordineret samarbejde med den anbringende kommune forud for en anbringelse, således at der foruden en målgrupperapport tillige afholdes et møde både med kommunen og den unge. Målgrupperapporten udformes alene på foreliggende sagsakter, og den unge deltager først i en samtale, når det vurderet at han tilfører målgruppen. Side 5

6 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Pædagogisk indsats Lederen oplyser at et forløb i MultifunC regi omhandler et ambulant udredningsforløb på fire uger, et institutionsophold på seks til ni måneder og et udslusningsforløb på fire til fem måneder. Formålet med den pædagogiske tilgang er at afvikle de risikofaktorer, der er identificeret i forhold til den unge og opbygge beskyttelsesfaktorer, så den unge udvikler en positiv social adfærd, som afholder dem fra kriminalitet og giver dem mulighed for at indgå i skole, netværk og familie på hensigtsmæssige måder. Et vigtigt mål med programmet er tillige at styrke den unges familie, og hjælpe forældrene til bl.a. at få en bedre relation til deres barn og træne og opnå mere hensigtsmæssige forældrefærdigheder. Kontakt med andre unge på MultifunC forsøges reduceret til minimum, fx i form af høj personaledækning og fravær af fællesrum, så negativ påvirkning i form af forstærkning af uønskede adfærdsmønstre forebygges. Medarbejdere og ledelse oplyser samstemmende at indsatsen tager udgangspunkt i en manualiseret tilgang som bl.a. hviler på følgende metoder: Motiverende Interview, No power no Loose, Aggression Replacement Training (ART), Multisystemisk terapi (MST) og Parent Management Training (PMT). Den eneste tilgang, som er gruppebaseret er ART. Der laves forstærkningssystemer for de unge, som følger seks niveauer, som både tilrettelægges individuelt og følger strukturen i huset, fx omhandler niveau 1 at den unge skal lære at stå op til tiden, spise morgenmad, rydde op på værelse mv. På niveau 2 fokuseres på aftaler samt at motivere den unge til at udvikle nye venskaber og afvikle gamle. Tilsynet modtog på dagen en beskrivelse af formålet med og tilgangene under de enkelte trin. Der laves behandlingsplaner for den unge hver uge, som indeholder konkrete mål, der evalueres, tilpasses og revideres. Det er udredningsteamet som koordinerer behandlingsplanen, som udgøres af input både fra miljøteam, skoleteam og familieteam. Den unge inddrages i mål for planen efterfølgende det koordinerende behandlingsmøde. Behandlingsplaner omsættes i en detaljeret ugeplan for den enkelte unge, hvor den unges medbestemmelsesret ifølge medarbejderne tilgodeses gennem selvvalgte aktiviteter. Tilsynet modtog på dagen et eksempel på en ugeplan. Lederen oplyser at MultifunC er i gang med at etablere såkaldte kontaktteams, som skal understøtte koordinationen og sammenhængskraften i behandlingsarbejdet. Det er planen at der til hver ung etableres et team med repræsentanter fra henholdsvis miljøteamet, skoleteamet, familietemaet og udredningsteamet. Medarbejderne oplyser at der kan afholdes beboermøder og husmøder i ungegruppen. Aktuelt har møderne ikke været afholdt, dels fordi der kun er en ung for tiden og tidligere unge ikke har vist interesse for deltagelse. Pårørendesamarbejde Medarbejderne fortæller at det er miljøteamet, der varetager den daglige kontakt til de unges pårørende, hvorimod det er familieteamet, som står for den behandlende indsats som ydes i hjemmet. Side 6

7 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område og kvalitetssikring gennem Socialstyrelsen. Opbevaring af personfølsomme oplysninger. Beboerøkonomi Ledelsen oplyser at MultifunC anvender forskningsbaserede metoder, der både omfatter afdækning af brugernes kommunikative ressourcer og begrænsninger, individuelle behandlingsplaner og brugerinddragelse, der løbende kvalitetssikres af Socialstyrelsen. Efter aftale med socialchefen på Psykiatri og Socialområdet er det besluttet, at MultifunC indtil videre er fritaget for den del af DKM på det sociale område, som vedr. standarderne kommunikation, brugerinddragelse og individuelle planer. Socialstyrelsen iværksætter desuden et implementerings - og effektstudie, som løbende vurderer om MultifunC bedriver behandlingsarbejdet efter MultifunC konceptet. Tilsynet så på tilsynsdagen hvordan personfølsomme oplysninger opbevares og talte med teamlederen for udredningsteamet herom. Det fremgår at personfølsomme oplysninger opbevares på et fælles drev, som er opsat med en begrænset adgang gennem regionens It-afdeling, således at det alene er udredningsteamet og lederen, som har adgang til disse oplysninger. Udkast til behandlingsplaner og test resultater ligger på dette fællesdrev. Derudover opbevares papirjournaler i aflåst journalsystem, som står på teamlederes kontor, som ligeledes er aflåst. Behandlingsplaner laves i MULTIREC et journalsystem under socialstyrelsen. Herforuden føres dagbogsjournaler og ungeplaner i Bostedsystem både for miljøteam og skoleteamet. Af dokumentet: Procedure for håndtering af beboerøkonomi MultifunC Midtjylland, fremgår det at der udarbejdes en ugentlig lønseddel til den unge, at der oplyses om tøjpengesaldo og at ungelønnen er til disposition hver torsdag. Den generelle faglige indsats Magtanvendelser Konkrete magtindberetninger Praksis Der har været ni magtanvendelser fra ultimo oktober til og med december måned 2012, som alle har omhandlet føringer eller fastholdelser. Både ledelse og medarbejdere oplyser at der i forbindelse med tilbuddets etablering er blevet undervist i gældende bekendtgørelse og tilhørende vejledninger om anvendelsen af magt. Medarbejdere og ledelse fortæller samstemmende at den første tid har handlet om at finde en måde at håndtere balancen mellem at stille krav til de unge, fx at de unge ikke må ryge på egne værelser, og at forebygge at håndhævelse af regler ikke har bidraget til en konflikt, hvor den unge er blevet til fare for sig eller andre og magt er blevet anvendt. Ifølge ledelse og medarbejdere er der blevet arbejdet systematisk med sekvens analyser efterfølgende en magtanvendelse, ligesom der har været afholdt samtaler med de unge, hvilket har bidraget positivt til bestræbelser om at stå fast og håndhæve gældende regler og samtidig forebygge magtanvendelser. Der har ikke fundet nogen magtanvendelser sted i januar måned. Side 7

8 Tilsynet har gennemgået indberetningerne og bemærker, at de indeholder fyldige beskrivelser om selve indgrebets karakter, men at dokumentationen om hvilke forhold, der særligt har bidraget til at kravsituationer har ændret sig til situationer hvor de unge er blevet til fare for sig selv eller andre med fordel kan beskrives endnu tydeligere, fx gennem inddragelse af den viden som sekvensanalyser frembringer efter hver magtanvendelse. Sidstnævnte vil bidrage til at det konkret kan iagttages om principperne for mindsteindgreb, proportionalitet og individualitet tilgodeses. Nogle indberetninger indeholder tillige flere indgreb i selvbestemmelsesretten, fx flere fastholdelser og føren for at hindre den unge i at skade sig selv eller fastholdelser i kombination med nødværge. Endelig fremgår den del af indberetningsskemaet som omhandler opfølgning i forhold til barnet i nogle skemaer mangelfyldt. Fysiske og sundhedsmæssige rammer Fysiske rammer MultifunC er beliggende i Viby i umiddelbar nærhed af det regionale tilbud; Høskoven, botilbud og aktivitetstilbud til voksne med senhjerneskade. MultifunC råder over 1200 kvadratmeter fordelt på tre etager. På første sal ligger administrationen, som udgøres af udredningsteamet, familieteamet og skoleteamet. Desuden er tilbudslederens kontor placeret på første sal sammen med to undervisningslokaler. Stueetagen rummer konferencerum, medarbejderkontor, ART- rum og 8 beboerlejligheder med eget bad og tekøkken på ca kvadratmeter. Kælderen indeholder institutionskøkken, møderum/frokoststue, 2 torumsfamilielejligheder, vaske- og depotrum samt en ny indrettet hjemmebiograf, som også anvendes til undervisning. I overensstemmelse med konceptet er der ingen fællesrum, fx en stue, som kan benyttes af de unge. Tilbuddet fremstår nyrenoveret, rent og ryddeligt på tilsynsdagen. Medicinhåndtering og utilsigtede hændelser Der er aktuelt ingen unge, som er i medicinsk behandling. Dagmedarbejderen er udpeget som medicinansvarlig. Pågældende som har medicinkursus har ansvaret for at dosere de unges medicin. De unges medicin opbevares i aflåst skab på medarbejderkontoret. Alt vedrørende medicin føres i medicinmodulet i Bosted System. Der foreligger en vejledende medicininstruks som er identisk med Grenes medicininstruks, der omfatter hele forløbet fra ordination til bortskaffelse, herunder også håndtering af utilsigtede hændelser, pn-medicin, håndkøbs- og naturmedicin samt sektorovergange. Det fremgår ikke af instruksen, men ledelsen oplyser, at medarbejdere som arbejder med medicinhåndtering har gennemgået et medicinkursus. Ledelsen tilkendegiver at der ikke har været nogen utilsigtede hændelser siden tilbuddets opstart, men at de er vidende om deres indrapporteringsforpligtigelse til DPSD. De medicinansvarlige medarbejdere skal på UTH kursus den Side 8

9 Organisatoriske forhold Organisering Der er i alt ansat 27 medarbejdere inklusiv tilbudslederen. Foruden køkken- og administrativt personale er medarbejderne fordelt på fire teams, som varetager forskellige funktioner i forhold til den unge: o Udredningsteamet med en psykolog, en socialrådgiver og en teamleder. o Miljøteamet med 14 pædagoger og en teamleder. o Skoleteamet med en lærer og en teamleder. o Familieteamet med en familieterapeut og en teamleder. Det pædagogiske personale er normeret med 3 medarbejdere i morgen og aftentimerne, samt 2 medarbejdere i dagtimerne og en vågen og sovende nattevagt ved fire unge, som MultifunC aktuelt er normeret til. Lederen oplyser at der i rekruttering af personale til MultifunC er blevet lagt vægt på erfaring med målgruppen, køn, alder og robusthed. Der er to medarbejdere, som har opsagt deres stillinger efter opstart af MultifunC. Der foreligger en detaljeret mødeplan på ugentlig basis, hvor koordination af indsatsen internt i den enkelte teams og på tværs af de enkle teams understøttes. Kompetenceudvikling Medarbejderne blev ansat pr. 1. september 2012 og gennemgik i den forbindelse et 6 ugers uddannelsesforløb. Samtlige uddannelser forestås af Socialstyrelsen og har omfattet Grundkursus i Multifunc- programmet og NPNL, grundkursus i ART samt et grundkursus for MI. Min. 6 personer uddannes som ART- instruktører i miljøteamet. Udredningsteamet har modtaget kursus i målgruppevurdering og Familieteamet modtager oplæring i MST og PMTO. Der er udpeget ressourcepersoner indenfor hver metode. Desuden har ledelse og medarbejdergruppen modtaget kursus i hvordan den bedste og mest virksomme feedback faciliteres. Socialstyrelsen forestår Skype vejledninger af de enkelte teams samt af aflægger institutionsbesøg hver tredje uge. Der afholdes en såkaldt booster eller et uddannelses brunch up for hvert enkelt team hvert halve år og en fælles booster for alle medarbejdere hvert halve år. Arbejdsmiljø Tilbudslederen og den nyudvalgte Arbejdsmiljørepræsentant indgår i MED-Udvalget for specialområdet for dømte og kriminalitetstruede unge. Begge er tilmeldt den lovpligtige 9 arbejdsmiljøuddannelse. Der foreligger ikke en arbejdsmiljøaftale. Der foreligger skriftlige procedure for håndtering af vold og trusler om vold. Teamlederen for Miljøteamet er særlig ansvarlig for at proceduren er kendt og anvendt i medarbejdergruppen. Medarbejderrepræsentanterne beskriver det psykiske arbejdsmiljø som værende præget af en engageret medarbejdergruppe, der er optaget af de nye metoder og ungegruppen. Samtidig beskriver medarbejderne at det har været udfordrende at skulle lære at arbejde med manualer og belønningssystemer sideløbende med at de skulle fremstå professionelle overfor de unge. Side 9

10 Organisatoriske forhold Medarbejderne beskriver ledelsen som lydhør, med en direkte og åben kommunikationsform, der går foran med at opbygge en ligefrem organisationskultur, hvor medarbejdere og ledelse taler til og ikke om hinanden på en anerkendende måde. På de ugentlige teammøder er der indført et punkt Svesken på disken. Ifølge medarbejderne har det været hjælpsomt for den interne trivsel at have fået uddelegeret og placeret ansvar for forskellige opgaver i huset og få opbygget procedurer, strukturer og arbejdsgange, som understøtter det manualbaserede behandlingsarbejde. Lønforhandlingerne for pædagoggruppen er trukket ud, og medarbejderrepræsentanterne udtrykker utilfredshed hermed og samtidig frygt for, at kollegaer på sigt måtte søge andet arbejde, hvis lønforholdene ikke bringes i orden indenfor nærmeste fremtid. Side 10

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Ulriksdal Hamarvej 1 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn den 19.01.2012 Dato

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Tangkær HS Udført

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Stormly Udført den 10. september 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 21-10-2013

Læs mere

Tlf.: 7847 8100 E-mail: fenrishus@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 8100 E-mail: fenrishus@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Fenrishus Udført

Læs mere

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3 Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Fenrishus, Dusines

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tlf.: 7847 9300 E-mail: ikh@ps.rm.dk Web: www.ikh.rm.dk

Tlf.: 7847 9300 E-mail: ikh@ps.rm.dk Web: www.ikh.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Institut for Kommunikation og Handicap Psykologgruppen Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Fonden Villaen Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg... 2 3. Kort præsentation

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tlf.: 7847 8600 E-mail: mail@holmstrupgaard.dk

Tlf.: 7847 8600 E-mail: mail@holmstrupgaard.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Holmstrupgård Udført den 22. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 01-06-2011

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet.

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet. Region Hovedstaden - Handicap UANMELDT TILSYN 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup.

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere