Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen"

Transkript

1 de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen Visitation Mål/estimat for visitation Samlet antal personer i målgruppen, som forventes at komme i forløb af min. 3 mdrs. varighed på et virksomhedscenter generation 2 i projektperioden ( )? Heraf personer i ressourceforløb? Heraf personer med komplekse problemer, som uafbrudt har modtaget kontanthjælp i min. 2 år? Milepæle og resultater for antal visiterede Primo jan. 1. maj 1. okt. 1. april 1. okt. Milepæle Resultater i projektperioden 3 Hvordan sikres at et tilstrækkeligt antal kandidater visiteres til virksomhedscentrene? En gennemgang af samtlige kontanthjælpssager foretaget tidligere på året viser, at vi i Middelfart Kommune har i omegnen af 196 borgere, der har modtaget kontanthjælp i minimum 2 år. Vi har således et godt grundlag for at visitere et tilstrækkeligt antal kandidater til virksomhedscentrene. Hvem sikrer dette? Teamlederen og sagsbehandlere Beskæftigelsesteamet har ansvaret for, at der løbende bliver visiteret kontanthjælpsmodtagere til virksomhedscentrene. Ressourceteamet sikrer, at borgere i ressourceforløb deltager. Beskriv visitationsflowet? Beskæftigelsesteamet: Der oprettes et nyt ugentligt sagsmøde for komplekse sager. Her skal de komplekse sager drøftes med henblik på aktive tilbud (praktik i virksomhedscenter). I denne sammenhæng får teamet mulighed for at få sparring på og læring omkring rollen som koordinerende sagsbehandler. Alle sager med mere end to års varighed skal systematisk gennemgås Flowdiagram og henvisningsprocedure for ressourceforløb er vedlagt som bilag. Identificer mulige forhindringer Det kan være en udfordring, hvis borgeren vurderes ikke at være klar til en praktik. Der ligger en holdningsbearbejdningsopgave i de faglige drøftelser omkring, hvornår en borger er klar til praktik, og hvordan praktikken kan indgå i en koordineret indsats baseret på parallelitet (og ikke serielt). 1. Borgere i praktik på virksomhedscentre generation 2 1, 2, 3 Oplysninger vedr. resultater i projektperioden indskrives i projektplanen og fremsendes til DISCUS Hvad umiddelbart skal der før til for hvert at af overkomme de 5 planlagte forhindringerne? indsatsgruppemøder i projektperioden. For at gøre borgeren klar til at kunne overkomme en praktik vil vi iværksætte forskellige parallelindsatser. Det er vigtigt med faglig sparring i den forbindelse. Ledelsesmæssigt meldes der helt klart ud om retningen og forventningen: Den virksomhedsrettede indsats skal danne 1 rammen om ethvert forløb dvs. praktik i kombination med andre indsatser.

2 Mål for antal virksomhedscentre generation 2 Hvor mange i alt? 25 Hvor mange af disse er kun for projektets målgruppe? 0 Hvor mange af disse er nuværende virksomhedscentre? Alle Hvor mange er nye virksomhedscentre? Vi vil løbende indgå aftaler med nye virksomhedscentre. Strategien er, at alle virksomhedscentre først etableres som Generation 1. Når de nye centre vurderes at være i stand til at kunne rumme borgere med komplekse problemstillinger ændrer de status til også at være Generation 2. Samme fremgangsmåde gælder for de nuværende Generation 1 virksomhedscentre. Forventet fordeling af virksomhedscentre på brancher, størrelser, off./priv. m.v.? 25% offentlige; skoler, børnehaver og plejecentre. 75% private; butik (JYSK, Føtex, Kvickly, Rema 1000, Netto, SuperBrugsen) Hotel & Restauration. Opgaverne i virksomhedscentrene spænder vidt: Køkken, kantine, tjener, pedel, service, rengøring, transport, lager, pleje, butiksmedhjælp i forskellige afdelinger, produktion, kontor, pædagogmedhjælper, reparation og vedligehold. Milepæle og resultater for antal virksomhedscentre generation Primo jan. 1. maj 1. okt. 1.april 1. okt. Milepæle Resultater i projektperioden 1 Mål for antal pladser Samlet antal pladser til målgruppen i virksomhedscentre generation 2? 35 Milepæle og resultater for antal pladser til målgruppen Primo jan. 1. maj 1. okt. 1. april 1.okt. Milepæle Resultater i projektperioden 2 2. og 7. Støtte fra virksomhedsmentorer samt opkvalificering Planlagte uddannelses /opkvalificeringsforløb for virksomhedsmentorer 2

3 Form og indhold Formålet med kurset er først og fremmest at uddanne virksomhedsmentorer. Deltagerne opkvalificeres, får ny inspiration fra oplæg og andre mentorer og konkrete redskaber de kan bruge i hverdagen som mentor på arbejdspladsen. Samtidig bliver de en del af et større netværk. Kurset strækker sig over to sammenhængende dage og er for både nye mentorer samt for dem, der har flere års erfaring. På kurset arbejdes med følgende temaer: Roller og opgaver, mentors værktøjskasse, forventningsafstemning, samtaleteknikker osv. Der er rig mulighed for erfaringsudveksling på kurset, der er baseret på en blanding af korte oplæg, øvelser og diskussioner. Efter en kortere periode hvor mentorerne har haft mulighed for at anvende de forskellige teknikker og redskaber i praksis afholdes en opfølgningsdag kun for mentorer i VC G2. Hvem er deltagerkredsen (virksomhedsmentorer o.a.)? Kurset henvender sig hovedsageligt til virksomhedsmentorer i de forskellige virksomhedscentre. Der er dog også mulighed for at deltage på kurset, hvis man har en mentorlignende funktion i en virksomhed der (endnu) ikke er virksomhedscenter. Hvor mange kurser forventes i projektperioden? Der er planlagt et kursus om måneden i løbet af projektperioden. Dog afholdes der ikke kurser i juni og juli måned. I alt er der således lagt op til at der afholdes 20 kurser. Hvornår forventes det første kursus? Det første kursus afholdes den januar Hvor mange deltagere forventes på første kursus (virksomhedsmentorer o.a.)? Der er stadig åben for tilmelding til kurset, og det forventes, at der vil komme omkring 15 deltagere/virksomhedsmentorer. Der vil være virksomhedsmentorer fra både generation 1 og generation 2 centrene på uddannelsen. Hvor mange deltagere forventes i alt på kurserne (virksomhedsmentorer o.a.)? Der forventes 15 deltagere på hvert hold, hvilket vil sige 300 deltagere i løbet af hele projektperioden. Hvem er hovedansvarlig i jobcentret? Der er i Job og Vækstcentret ansat en mentorkoordinator der er ansvarlig for uddannelsen af såvel virksomhedsmentorer samt de frivillige mentorer. Planlagte netværk for virksomhedsmentorer Form og indhold Hvem er deltagerkredsen? Hvem er hovedansvarlig i jobcentret? Hvor ofte og hvor afholdes netværksmøderne? Hvor mange deltagere forventes hver gang (virksomhedsmentorer o.a.)? Formålet med netværksmøderne er, at mentorerne løbende får mulighed for at mødes med hinanden, hvor de kan udveksle erfaringer og diskutere udfordringer og dilemmaer. Der er flere typer af netværksmøder for virksomhedsmentorerne: 1) Én gang årligt afholdes et stort arrangement, hvor både virksomhedsmentorer og frivillige mentorer deltager. Derudover er Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget samt LBR bredt repræsenteret. I alt deltager i omegen af 130 gæster. Arrangementet har været afholdt siden De første år var det på Kulturøen, mens det de to sidste år har været på Hindsgavl Slot, som er et af vores virksomhedscentre. Det er ved dette arrangement at årets mentorpris og virk 3

4 somhedspris uddeles. 2) Kvartalsvis vil vi fortsat afholde større netværksmøder, hvor mentorerne inviteres til foredrag med en kendt oplægsholder. 3) Seks gange om året vil vi afholde mindre netværksmøder af tre timers varighed, med ca. 40 deltagere pr. gang. Til disse møder vil virksomhedskonsulenterne, virksomheds samt frivillige mentorer være inviteret. Disse møder vil foregå i Job og Kompetencehuset og der vil altid være et overordnet tema, der er fokus på. 4) Hver 6. uge vil vi afholde ERFAgruppemøder. Disse møder afholdes på skift på de forskellige mentorers arbejdspladser. Møderne afholdes i arbejdstiden og har en varighed af ca. 2 timer pr. gang. Man kommer automatisk i ERFAgruppe med dem man har gået på uddannelse sammen med. Der vil være mellem 815 deltagere i en sådan gruppe, da det ikke nødvendigvis er alle, der ønsker at deltage. Det er mentorkoordinatoren der har ansvaret for at planlægge de nævnte netværksmøder og arrangementer. 3. Arbejdsaftalen Vil jobcentret anvende AMS skabelon eller selv designe en arbejdsaftale? Jobcentret vil anvende AMS skabelon Hvordan skal arbejdsaftalen indgå ifht. øvrige planer og ifht. andre aftaler med virksomhederne? Arbejdsaftalen giver god mulighed for både at fokusere på borgerens skånehensyn samt mål og delmål i forhold til progression. Arbejdsaftalen vil tydeliggøre kontrakten imellem parterne; borger, Job og Vækstcenter og virksomhed. Det skal desuden fremgå af arbejdsaftalen at virksomhedsmentorerne har pligt til at reagere hurtigt og melde tilbage til Job og Vækstcentret i tilfælde af, at aftalen ikke overholdes, eller hvis der er behov for at justere denne. Hvem i jobcentret er ansvarlig for hhv. indgåelse og brug/løbende opdatering af arbejdsaftalen? Virksomhedskonsulenten/kontaktpersonen i Job og Kompetencehuset er ansvarlig for at arbejdsaftalen udfyldes og opdateres. Hvordan vil der blive arbejdet med at få borgeren til at tage ansvar for egen sag? Først og fremmest er det vigtigt, at virksomhedskonsulenten formår at forklare formålet med forløbet grundigt, da det er af afgørende betydning, at borgeren kan se meningen med det. Dernæst er det væsentligt, at borgeren inddrages og har medindflydelse på indholdet i arbejdsaftalen, således at borgeren får ejerskab til kontrakten. Det betyder således, at forventningsafstemningen skal være på plads. Vi vil ydermere lave en slags bevis til borgeren, når praktikken ophører. Heraf skal fremgå hvilke delmål, der er arbejdet med. Et sådan bevis hænger udmærket sam 4

5 men med arbejdsaftalen. Det kan samtidig fungere som en motiverende faktor for borgeren, at der er et ekstra mål at arbejde hen imod. 4. Tæt kontakt mellem borger, jobcenter og virksomhed Hvordan vil jobcentret tilrettelægge den tætte og løbende kontakt? (hvor ofte? hvor? hvem er ansvarlig for opfølgningen? Hvem udfører opfølgningen?) Hvor ofte? Virksomhedskonsulenten skal afholde opfølgningsmøder på virksomheden med borger og mentor/virksomhed med et fast interval, som aftales individuelt, da behovene er vidt forskellige. Hvem er ansvarlig for opfølgningen og hvem udfører den? Vi har erfaring med, at virksomhederne helst samarbejder med en fast kontaktperson fra Job og Vækstcentret. Det vil være denne kontaktperson der har ansvaret for at planlægge og gennemføre opfølgningen i det pågældende virksomhedscenter. Hvordan sikres det helt konkret, at jobcentret er let tilgængeligt for borger og virksomhed? Borgeren vil få tildelt en fast koordinerende sagsbehandler i Job og Vækstcentret samt en fast kontaktperson/virksomhedskonsulent i Job og Kompetencehuset. Kontaktoplysninger (telefonnr. og ) på disse udleveres til borgeren. Hvis borgeren har behov for at komme i kontakt med Job og Vækstcentret, og det ikke kan vente til næste opfølgningsmøde, kan henvendelse ske telefonisk eller pr. mail. Hvis sagsbehandler eller virksomhedskonsulent ikke kan træffes telefonisk henvises til hovednummeret, og en kollega i teamet vil træde til. Der laves en oversigt til medarbejderne i virksomhedsteamet, hvor det fremgår, hvilke borgere der er i de forskellige VC G2 centre. Dette skal medvirke til at øge serviceniveauet over for både borgere og virksomheder. Som tidligere nævnt er der tilknyttet en fast kontaktperson til det enkelte virksomhedscenter. Virksomheden har således de relevante kontaktoplysninger. Hvis virksomhedskonsulenten ikke kan træffes, gælder samme procedure som nævnt ovenfor. I forbindelse med VC G2projektet vil vi sørge for at opkvalificere virksomhedskonsulenterne. Deres kompetencer skal styrkes, så konsulenterne bliver bedre rustet til at arbejde med en målgruppe, der alt andet lige er svagere end den målgruppe, der hidtil har været i vores virksomhedscentre. Hvordan sikres hurtig reaktion fx ved akut behov for parallelle indsatser (sociale 5

6 eller sundhedsfaglige)? Vi har lavet en procedurebeskrivelse der skal sikre at kontaktpersonen reagerer hurtigt, når der er behov for det. Dvs. kontaktpersonen giver den koordinerende sagsbehandler besked så hurtigt som muligt. Herefter er det den koordinerende sagsbehandler, der har ansvaret for at sende oplysningerne videre i systemet og som sørger for, at der bliver iværksat parallelindsatser. Vi vil fortsætte med at arbejde tæt sammen med de andre forvaltninger og have nogle faste aftaler. Hvad omfatter den koordinerende sagsbehandlers rolle og ansvar? Henvisning til forløbet At fastsætte progressionsmål for forløbet sammen med borgeren. Deltage ved startsamtalen sammen med borger og virksomhedskonsulent. Ved dette møde aftales det videre forløb. Reagere på henvendelser fra og om borgeren. Herunder iværksætte parallelindsatser efter behov. Deltage ved statusmøder som virksomhedskonsulenten indkalder til. Det er sagsbehandlers opgave at skrive referat af samtalen. Bevilling af personlig mentor Hvilke opgaver lægges ud til virksomhedsmentoren? Det fremgår af arbejdsaftalen, hvad borgerens mål er og hvilke arbejdsopgaver denne skal beskæftige sig med. Det er vigtigt at disse mål er tydelige, da det er virksomhedsmentorens opgave at have fokus på, om der sker progression. Det er virksomhedsmentorens ansvar at sørge for at aftalen overholdes. Sker dette ikke, eller er der behov for ændringer, skal virksomhedsmentoren tage kontakt til virksomhedskonsulenten med henblik på at få aftalen justeret. Det er ligeledes virksomhedsmentorens ansvar at tage kontakt til Job og Vækstcentret, hvis borgeren har fravær. Inden borgeren starter i praktikken, er det aftalt hvor mange mentortimer, der er afsat til borgeren. Hvilken rolle skal den sociale mentor spille? Den sociale mentor har til opgave at støtte borgeren under praktikken, og hjælpe borgeren med at kunne fungere i dagligdagen. Ved at reducere eller fjerne barrierer som borgeren oplever dagligt uden for arbejdspladsen, giver dette borgeren mere overskud og dermed et bedre grundlag for at kunne lykkes i praktikken. Hvordan arbejder den personlige mentor sammen med virksomhed og den koordinerende sagsbehandler? Det er den koordinerende sagsbehandler der kan bevilge personlig mentor til en borger. Samarbejdet mellem parterne vil foregå ved møder ad hoc. Hvem skal være personlige mentorer? Den personlige mentorfunktion skal varetages af en virksomhedskonsulent, hvis der er tale om en isoleret opgave i en kortere periode. En sådan opgave kunne være at sørge for at transportere borgeren til og fra arbejde. Den personlige mentor kan i nogle tilfælde også være pågældendes virksomhedsmentor, hvor der aftales flere mentortimer efter behov. Endelig kan den personlige mentor være én fra det frivillige mentorkorps, som frikøbes til at tage sig af en kon 6

7 kret opgave. Hvordan klædes de personlige mentorer på til at håndtere denne målgruppe? Job og Vækstcentret uddanner både virksomheds og frivillige mentorer. Det vil derfor være naturligt også at uddanne den personlige mentor internt på et af disse kurser. 5. Fast kontaktperson i jobcentret for virksomhederne Hvordan organiseres jobcentrets kontaktflade til det enkelte virksomhedscenter generation 2? Som det allerede er tilfældet er der tilknyttet en fast virksomhedskonsulent til det enkelte virksomhedscenter. Dette bibeholder vi naturligvis. Hyppigheden for besøg aftales individuelt mellem virksomhedskonsulenten/kontaktpersonen og den enkelte virksomhed, hvilket vil fremgå af arbejdsaftalen. Når en ny borger skal placeres i virksomheden, vil virksomhedskonsulenten altid være med til at etablere aftalen. Hvem er den/de ansvarlige? Det er teamlederen i Job og Kompetencehuset, der har ansvaret for, at der er tilknyttet en fast kontaktperson/virksomhedskonsulent til de enkelte virksomhedscentre. Det fremgår af kontrakten med virksomhedscentret, hvem der er kontaktperson i Job og Kompetencehuset. 6. Væk med administrativt bøvl for virksomhederne Hvordan vil jobcentret sikre, at indsatsen foregår administrativt let for virksomheden? Job og Vækstcentret har gennem en del år haft et konstruktivt samarbejde med såvel offentlige som private virksomheder. Dette samarbejde vil vi nu udvikle med det formål at give udsatte borgere en mulighed for at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet og være en del af fællesskabet. I de eksisterende kontrakter er der aftalt et fast antal pladser som virksomheden løbende stiller til rådighed. Disse virksomheder skal fremover kunne rumme såvel de borgere der pt. er i målgruppen for at kunne komme i virksomhedscenter samt de borgere, der deltager i ressourceforløb og dermed har brug for en ekstra indsats og kræver mere støtte. Dette betyder at vi vil forny kontrakterne med de nuværende virksomhedscentre og tilføje et afsnit i kontrakten vedrørende dette. Det samme vil gøre sig gældende, når der etableres nye virksomhedscentre. I forbindelse med disse tiltag, har vi endvidere udviklet en folder, som fokuserer på Udviklingsforløb for udsatte borgere. De virksomheder der vælger at indgå i et sådant samarbejde med Job og Vækstcenteret får endvidere styrket deres CSRprofil i høj grad. I forbindelse med projektet er det endvidere vores opgave at forventningsafstemme helt klart omkring de administrative opgaver, der pålægges virksomhederne og stille os til rådighed med support herunder udfyldelsen af progressionsskemaerne. 7

8 8. Ansvarlig projektleder og indsatsgruppe Hvor er projektlederen placeret i jobcentret (afdeling/afsnit)? Projektlederen er placeret i Job og Vækstcentrets sekretariat og sidder fysisk i Jobog Kompetencehuset. Hvad er projektlederens mandat ifht. de enkelte afdelinger/afsnit i jobcentret omkring visitationen(kontanthjælpsafsnit, rehabteam) og omkring indgåelse af aftaler med virksomhederne (virksomhedsteamet)? Projektlederen har mandat til at uddelegere opgaver samt bede om oplysninger, data m.m. fra medarbejderne i de enkelte afdelinger. Alle er forpligtet til at følge projektlederens opfordringer. Hvordan sikres ledelsesmæssig opbakning til projektlederen? En del af ledelsen er inkluderet i indsatsgruppen. Den øverste ledelse orienteres løbende om status på projektet. Hvem sidder i indsatsgruppen? (titel, ansvarsområde, evt. navn) Hans Christian Norlyk, teamleder i Job og Kompetencehuset, ansvarlig for projektet samt for etablering af virksomhedscentre Jeanett Graversgaard Hansen, udviklingskonsulent, projektleder, ansvarlig for processen følges Jeanette Johansen, teamleder i beskæftigelsesteam, ansvarlig for at visitere kontanthjælpsmodtagere til tilbuddet HelleMargrethe Olesen, socialrådgiver, deltagelse i rehabteamet, arbejder med borgere i ressourceforløb og på kontanthjælp, ansvarlig for at visitere borgere til tilbuddet Mia Blomster, virksomhedskonsulent, deltager ad hoc efter behov Ulla Sørensen, mentorkoordinator, ansvarlig for mentoruddannelsen, både frivillige og virksomhedsmentorer, deltager ad hoc efter behov. Hvad er indsatsgruppens rolle? Indsatsgruppen er aktive både på det strategiske niveau samt på driftniveau. Det er gruppens ansvar, at være styrende i forhold til projektet og få arbejdet med at få VC G2 implementeret i den daglige drift. 8

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal?

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal? Virksomhedscenter Generation 2 Gal eller normal? Hvad er et Virksomhedscenter? Virksomhedscenter En fast aftale mellem et jobcenter og en virksomhed, hvor virksomheden stiller et antal pladser til rådighed

Læs mere

Virksomhedscentre generation 2. Hvorfor - og hvordan?

Virksomhedscentre generation 2. Hvorfor - og hvordan? Virksomhedscentre generation 2 Hvorfor - og hvordan? Hvad er et virksomhedscenter? En struktureret samarbejdsform mellem jobcenter og virksomhed Virksomheden kan være privat eller offentlig Der indgås

Læs mere

Rammerne for projektet

Rammerne for projektet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedscenter Generation 2 Informationsmøde d. 28. august 2013 Rammerne for projektet Målgruppe: Personer i ressourceforløb og kontanthjælpsmodtagere, der

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Virksomhedscenter Generation 2. Model og erfaringer i Halsnæs

Virksomhedscenter Generation 2. Model og erfaringer i Halsnæs Virksomhedscenter Generation 2 Model og erfaringer i Halsnæs Undersøgelse af forudsætninger: Stort relevant virksomhedsnetværk Stort engagement Mentoruddannelse Erfagruppe Målgruppeanalyse Intern kontrakt:

Læs mere

Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2

Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2 Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2 16. august 2013 Baggrund Sigtet i førtidspensionsreformen er, at flere skal inkluderes i arbejdsfællesskabet, og at færre skal tilgå permanent offentlig

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøger Kommune Middelfart Navn og titel på projektansvarlig Per Rasmussen, Jobcenterchef Telefonnummer på projektansvarlig 88 88 49 74/ 20 25 39 09 Mailadresse

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

ANSØGNING OM DELTAGELSE I PROJEKT VIRKSOMHEDCENTER

ANSØGNING OM DELTAGELSE I PROJEKT VIRKSOMHEDCENTER OM DELTAGELSE I PROJEKT VIRKSOMHEDCENTER 1. Ansøgers navn (jobcentret), samt kontaktperson (ledelsesansvarlig) Jobcenter Norddjurs Torvet 3, 8500 Grenå Jobcenterchef Karen Skau 89 59 20 00 kas@norddjurs.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Inspirationsoplæg. Erfaringer fra pilotprojekt i 2013 Virksomhedscentre og ressourceforløb. Inspirationsoplæg

Inspirationsoplæg. Erfaringer fra pilotprojekt i 2013 Virksomhedscentre og ressourceforløb. Inspirationsoplæg Inspirationsoplæg Erfaringer fra pilotprojekt i 2013 Virksomhedscentre og ressourceforløb Inspirationsoplæg DISCUS oplæg forsøg og rammevilkår målgruppen virksomhedssamarbejdet jobcentrenes organisering

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR INDHOLD 03 FORORD 04 HVORDAN KAN LBR BAKKE OP OM VIRKSOMHEDS MENTORER? 10 Når mentor er nøglen til succes 14 MENTORORDNINGEN KORT FORTALT Titel:

Læs mere

Kort om virksomhedscentre

Kort om virksomhedscentre Kort om virksomhedscentre Hvad er et virksomhedscenter? Hvad er resultaterne fra forsøg med virksomhedscentre? Hvad virker? Beskæftigelsesregion Nord 2. november 2009 Forsøg med virksomhedscentre Pilotforsøg

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Ressourceforløb og rehabiliteringsteams i praksis Beskæftigelsespolitisk konference 11.december 2013

Ressourceforløb og rehabiliteringsteams i praksis Beskæftigelsespolitisk konference 11.december 2013 Ressourceforløb og rehabiliteringsteams i praksis Beskæftigelsespolitisk konference 11.december 2013 Hvad er det nye At der lægges en fælles tværfaglig og koordineret plan sammen med borgeren At virksomhederne

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Oplæg informationsmøde STV projektet, AMK Syd v. Jeanette Johansen. Odense, d. 2. september 2016

Oplæg informationsmøde STV projektet, AMK Syd v. Jeanette Johansen. Odense, d. 2. september 2016 Oplæg informationsmøde STV projektet, AMK Syd v. Jeanette Johansen Odense, d. 2. september 2016 Virksomhedsrettet indsats for udsatte gruppe Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Ressourceforløb Virksomhedscentre

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland Kampagneperiode 2009-2011 Version 26/10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INDLEDNING

Læs mere

Notat 3 Afsluttende opsamling

Notat 3 Afsluttende opsamling Februar 2014 Virksomhedscentre og ressourceforløb - pilotprojekt i 8 kommuner Notat 3 Afsluttende opsamling - 1 - INDHOLD Intro... 3 1. Perspektivering af erfaringerne fra pilotprojektet... 4 2. Opsamling

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem BRFkredit-koncernen (herefter BRFkredit), Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter Gentofte

Partnerskabsaftale mellem BRFkredit-koncernen (herefter BRFkredit), Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter Gentofte Gentofte Maltegårdsvej 1 2920 Charlottenlund Tel +45 39 98 68 00 Fax +45 39 98 05 12 www.jobnet.dk Partnerskabsaftale mellem BRFkredit-koncernen (herefter BRFkredit), Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) og beskæftigelsesregionerne har i september 2009 igangsat en landsdækkende 2 årig kampagne med det

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Notat 3 Afsluttende opsamling

Notat 3 Afsluttende opsamling Marts 2014 Virksomhedscentre og ressourceforløb - pilotprojekt i 8 kommuner Notat 3 Afsluttende opsamling INDHOLD Intro... 3 1. Brug af erfaringerne fra pilotprojektet... 4 2. Opsamling af indsatsen i

Læs mere

Samarbejdsaftale om. straksaktivering

Samarbejdsaftale om. straksaktivering Samarbejdsaftale om mellem straksaktivering Drift og Service Rønnevangsalle 5 3400 Hillerød og Jobcenter Hillerød Trollesmindealle 27 3400 Hillerød [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale mellem Drift og

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Ordentlighed (Nærvær)

Ordentlighed (Nærvær) 03/1-2012 Jobcenteret vil med udgangspunkt i RESEN DAYCARE`s funktionsbeskrivelse forberede den pågældende ledige på, hvilke opgaver, personen vil møde i RESEN DAYCARE. Det vil naturligvis altid være en

Læs mere

.i Vesthimmerlands kommune

.i Vesthimmerlands kommune Virksomhedsrettet indsats.i Vesthimmerlands kommune Virksomhedsindsats - historie 1. Arbejdsformidlingen 2. Det rummelige arbejdsmarked FFI 3. 2-strenget beskæftigelsessystem 4. Formidlingsenheder 2003

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Den gode opstart på ressourceforløb. Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde

Den gode opstart på ressourceforløb. Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde Den gode opstart på ressourceforløb Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde Borgers vej videre fra rehabiliteringsteamet Drejebog for overdragelsesmøde Formål med overdragelsesmøde:

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Januar 2010 1 Visitation til virksomhedscentre En af de største

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt

Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt Reformer skaber brændende platform Nye fokuspunkter i vores arbejde Stiller krav om hyppigere

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. juni 2013 Formål og tema Formål med netværket Bidrage til at begrænse tilgangen

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33

Læs mere

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Jobrettet ACT En sund og holdbar vej i arbejdslivet Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Om Jobrettet ACT Jobrettet ACT er en optimal kombination. Forløbene

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Virksomhedsmentorer Uddannelse og netværk Projektperiode : 1. marts

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

TRE HOVEDVEJE TIL JOB ET INDBLIK TRE HOVEDVEJE TIL JOB NOVEMBER 2016

TRE HOVEDVEJE TIL JOB ET INDBLIK TRE HOVEDVEJE TIL JOB NOVEMBER 2016 ET INDBLIK INTRODUKTION KORT PRÆSENTATION AF PROJEKTET Pulje fra beskæftigelsesreformen Skabe større viden om, hvilke indsatser der virker for: Unge med en uddannelse og mindst seks måneders ledighed.

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Projektperiode: 1. januar 2014 1. oktober

Læs mere

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FLERE SKAL MED ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FORMÅL Borger, virksomhed og jobcenter skal indgå en klar aftale om timer og opgaver, opfølgning og ordinære løntimer i virksomhedsforløbet 1. Formålet med

Læs mere

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION Din virksomhed kan gøre en forskel for at opkvalificere flygtninge til at komme ude på det danske arbejdsmarked. ALLE KAN BIDRAGE Den bedste integration og læring

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Line Honoré, teamleder i Sundhedsafdelingen. Anne Gliemann, psykolog i Job og vækstcenter Middelfart. 1 Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb

Læs mere

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse april 7 Unge forløbet 2015 CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse Målgruppe: Unge aktivitetsparate under 30 år 2.13 Formålet med forløbet er: Det, der arbejdes med i ungeforløbet, har overskriften Hjælp

Læs mere

Det gode match. - et lidt bedre liv. Oplæg af: Rune Bech Teamleder for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt fleks

Det gode match. - et lidt bedre liv. Oplæg af: Rune Bech Teamleder for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt fleks Det gode match Oplæg af: Rune Bech Teamleder for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt fleks Helle Thorsson Teamleder for virksomhedsindsatsen Oktober 2016 - et lidt bedre liv Lidt fakta om

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere