Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen"

Transkript

1 de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen Visitation Mål/estimat for visitation Samlet antal personer i målgruppen, som forventes at komme i forløb af min. 3 mdrs. varighed på et virksomhedscenter generation 2 i projektperioden ( )? Heraf personer i ressourceforløb? Heraf personer med komplekse problemer, som uafbrudt har modtaget kontanthjælp i min. 2 år? Milepæle og resultater for antal visiterede Primo jan. 1. maj 1. okt. 1. april 1. okt. Milepæle Resultater i projektperioden 3 Hvordan sikres at et tilstrækkeligt antal kandidater visiteres til virksomhedscentrene? En gennemgang af samtlige kontanthjælpssager foretaget tidligere på året viser, at vi i Middelfart Kommune har i omegnen af 196 borgere, der har modtaget kontanthjælp i minimum 2 år. Vi har således et godt grundlag for at visitere et tilstrækkeligt antal kandidater til virksomhedscentrene. Hvem sikrer dette? Teamlederen og sagsbehandlere Beskæftigelsesteamet har ansvaret for, at der løbende bliver visiteret kontanthjælpsmodtagere til virksomhedscentrene. Ressourceteamet sikrer, at borgere i ressourceforløb deltager. Beskriv visitationsflowet? Beskæftigelsesteamet: Der oprettes et nyt ugentligt sagsmøde for komplekse sager. Her skal de komplekse sager drøftes med henblik på aktive tilbud (praktik i virksomhedscenter). I denne sammenhæng får teamet mulighed for at få sparring på og læring omkring rollen som koordinerende sagsbehandler. Alle sager med mere end to års varighed skal systematisk gennemgås Flowdiagram og henvisningsprocedure for ressourceforløb er vedlagt som bilag. Identificer mulige forhindringer Det kan være en udfordring, hvis borgeren vurderes ikke at være klar til en praktik. Der ligger en holdningsbearbejdningsopgave i de faglige drøftelser omkring, hvornår en borger er klar til praktik, og hvordan praktikken kan indgå i en koordineret indsats baseret på parallelitet (og ikke serielt). 1. Borgere i praktik på virksomhedscentre generation 2 1, 2, 3 Oplysninger vedr. resultater i projektperioden indskrives i projektplanen og fremsendes til DISCUS Hvad umiddelbart skal der før til for hvert at af overkomme de 5 planlagte forhindringerne? indsatsgruppemøder i projektperioden. For at gøre borgeren klar til at kunne overkomme en praktik vil vi iværksætte forskellige parallelindsatser. Det er vigtigt med faglig sparring i den forbindelse. Ledelsesmæssigt meldes der helt klart ud om retningen og forventningen: Den virksomhedsrettede indsats skal danne 1 rammen om ethvert forløb dvs. praktik i kombination med andre indsatser.

2 Mål for antal virksomhedscentre generation 2 Hvor mange i alt? 25 Hvor mange af disse er kun for projektets målgruppe? 0 Hvor mange af disse er nuværende virksomhedscentre? Alle Hvor mange er nye virksomhedscentre? Vi vil løbende indgå aftaler med nye virksomhedscentre. Strategien er, at alle virksomhedscentre først etableres som Generation 1. Når de nye centre vurderes at være i stand til at kunne rumme borgere med komplekse problemstillinger ændrer de status til også at være Generation 2. Samme fremgangsmåde gælder for de nuværende Generation 1 virksomhedscentre. Forventet fordeling af virksomhedscentre på brancher, størrelser, off./priv. m.v.? 25% offentlige; skoler, børnehaver og plejecentre. 75% private; butik (JYSK, Føtex, Kvickly, Rema 1000, Netto, SuperBrugsen) Hotel & Restauration. Opgaverne i virksomhedscentrene spænder vidt: Køkken, kantine, tjener, pedel, service, rengøring, transport, lager, pleje, butiksmedhjælp i forskellige afdelinger, produktion, kontor, pædagogmedhjælper, reparation og vedligehold. Milepæle og resultater for antal virksomhedscentre generation Primo jan. 1. maj 1. okt. 1.april 1. okt. Milepæle Resultater i projektperioden 1 Mål for antal pladser Samlet antal pladser til målgruppen i virksomhedscentre generation 2? 35 Milepæle og resultater for antal pladser til målgruppen Primo jan. 1. maj 1. okt. 1. april 1.okt. Milepæle Resultater i projektperioden 2 2. og 7. Støtte fra virksomhedsmentorer samt opkvalificering Planlagte uddannelses /opkvalificeringsforløb for virksomhedsmentorer 2

3 Form og indhold Formålet med kurset er først og fremmest at uddanne virksomhedsmentorer. Deltagerne opkvalificeres, får ny inspiration fra oplæg og andre mentorer og konkrete redskaber de kan bruge i hverdagen som mentor på arbejdspladsen. Samtidig bliver de en del af et større netværk. Kurset strækker sig over to sammenhængende dage og er for både nye mentorer samt for dem, der har flere års erfaring. På kurset arbejdes med følgende temaer: Roller og opgaver, mentors værktøjskasse, forventningsafstemning, samtaleteknikker osv. Der er rig mulighed for erfaringsudveksling på kurset, der er baseret på en blanding af korte oplæg, øvelser og diskussioner. Efter en kortere periode hvor mentorerne har haft mulighed for at anvende de forskellige teknikker og redskaber i praksis afholdes en opfølgningsdag kun for mentorer i VC G2. Hvem er deltagerkredsen (virksomhedsmentorer o.a.)? Kurset henvender sig hovedsageligt til virksomhedsmentorer i de forskellige virksomhedscentre. Der er dog også mulighed for at deltage på kurset, hvis man har en mentorlignende funktion i en virksomhed der (endnu) ikke er virksomhedscenter. Hvor mange kurser forventes i projektperioden? Der er planlagt et kursus om måneden i løbet af projektperioden. Dog afholdes der ikke kurser i juni og juli måned. I alt er der således lagt op til at der afholdes 20 kurser. Hvornår forventes det første kursus? Det første kursus afholdes den januar Hvor mange deltagere forventes på første kursus (virksomhedsmentorer o.a.)? Der er stadig åben for tilmelding til kurset, og det forventes, at der vil komme omkring 15 deltagere/virksomhedsmentorer. Der vil være virksomhedsmentorer fra både generation 1 og generation 2 centrene på uddannelsen. Hvor mange deltagere forventes i alt på kurserne (virksomhedsmentorer o.a.)? Der forventes 15 deltagere på hvert hold, hvilket vil sige 300 deltagere i løbet af hele projektperioden. Hvem er hovedansvarlig i jobcentret? Der er i Job og Vækstcentret ansat en mentorkoordinator der er ansvarlig for uddannelsen af såvel virksomhedsmentorer samt de frivillige mentorer. Planlagte netværk for virksomhedsmentorer Form og indhold Hvem er deltagerkredsen? Hvem er hovedansvarlig i jobcentret? Hvor ofte og hvor afholdes netværksmøderne? Hvor mange deltagere forventes hver gang (virksomhedsmentorer o.a.)? Formålet med netværksmøderne er, at mentorerne løbende får mulighed for at mødes med hinanden, hvor de kan udveksle erfaringer og diskutere udfordringer og dilemmaer. Der er flere typer af netværksmøder for virksomhedsmentorerne: 1) Én gang årligt afholdes et stort arrangement, hvor både virksomhedsmentorer og frivillige mentorer deltager. Derudover er Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget samt LBR bredt repræsenteret. I alt deltager i omegen af 130 gæster. Arrangementet har været afholdt siden De første år var det på Kulturøen, mens det de to sidste år har været på Hindsgavl Slot, som er et af vores virksomhedscentre. Det er ved dette arrangement at årets mentorpris og virk 3

4 somhedspris uddeles. 2) Kvartalsvis vil vi fortsat afholde større netværksmøder, hvor mentorerne inviteres til foredrag med en kendt oplægsholder. 3) Seks gange om året vil vi afholde mindre netværksmøder af tre timers varighed, med ca. 40 deltagere pr. gang. Til disse møder vil virksomhedskonsulenterne, virksomheds samt frivillige mentorer være inviteret. Disse møder vil foregå i Job og Kompetencehuset og der vil altid være et overordnet tema, der er fokus på. 4) Hver 6. uge vil vi afholde ERFAgruppemøder. Disse møder afholdes på skift på de forskellige mentorers arbejdspladser. Møderne afholdes i arbejdstiden og har en varighed af ca. 2 timer pr. gang. Man kommer automatisk i ERFAgruppe med dem man har gået på uddannelse sammen med. Der vil være mellem 815 deltagere i en sådan gruppe, da det ikke nødvendigvis er alle, der ønsker at deltage. Det er mentorkoordinatoren der har ansvaret for at planlægge de nævnte netværksmøder og arrangementer. 3. Arbejdsaftalen Vil jobcentret anvende AMS skabelon eller selv designe en arbejdsaftale? Jobcentret vil anvende AMS skabelon Hvordan skal arbejdsaftalen indgå ifht. øvrige planer og ifht. andre aftaler med virksomhederne? Arbejdsaftalen giver god mulighed for både at fokusere på borgerens skånehensyn samt mål og delmål i forhold til progression. Arbejdsaftalen vil tydeliggøre kontrakten imellem parterne; borger, Job og Vækstcenter og virksomhed. Det skal desuden fremgå af arbejdsaftalen at virksomhedsmentorerne har pligt til at reagere hurtigt og melde tilbage til Job og Vækstcentret i tilfælde af, at aftalen ikke overholdes, eller hvis der er behov for at justere denne. Hvem i jobcentret er ansvarlig for hhv. indgåelse og brug/løbende opdatering af arbejdsaftalen? Virksomhedskonsulenten/kontaktpersonen i Job og Kompetencehuset er ansvarlig for at arbejdsaftalen udfyldes og opdateres. Hvordan vil der blive arbejdet med at få borgeren til at tage ansvar for egen sag? Først og fremmest er det vigtigt, at virksomhedskonsulenten formår at forklare formålet med forløbet grundigt, da det er af afgørende betydning, at borgeren kan se meningen med det. Dernæst er det væsentligt, at borgeren inddrages og har medindflydelse på indholdet i arbejdsaftalen, således at borgeren får ejerskab til kontrakten. Det betyder således, at forventningsafstemningen skal være på plads. Vi vil ydermere lave en slags bevis til borgeren, når praktikken ophører. Heraf skal fremgå hvilke delmål, der er arbejdet med. Et sådan bevis hænger udmærket sam 4

5 men med arbejdsaftalen. Det kan samtidig fungere som en motiverende faktor for borgeren, at der er et ekstra mål at arbejde hen imod. 4. Tæt kontakt mellem borger, jobcenter og virksomhed Hvordan vil jobcentret tilrettelægge den tætte og løbende kontakt? (hvor ofte? hvor? hvem er ansvarlig for opfølgningen? Hvem udfører opfølgningen?) Hvor ofte? Virksomhedskonsulenten skal afholde opfølgningsmøder på virksomheden med borger og mentor/virksomhed med et fast interval, som aftales individuelt, da behovene er vidt forskellige. Hvem er ansvarlig for opfølgningen og hvem udfører den? Vi har erfaring med, at virksomhederne helst samarbejder med en fast kontaktperson fra Job og Vækstcentret. Det vil være denne kontaktperson der har ansvaret for at planlægge og gennemføre opfølgningen i det pågældende virksomhedscenter. Hvordan sikres det helt konkret, at jobcentret er let tilgængeligt for borger og virksomhed? Borgeren vil få tildelt en fast koordinerende sagsbehandler i Job og Vækstcentret samt en fast kontaktperson/virksomhedskonsulent i Job og Kompetencehuset. Kontaktoplysninger (telefonnr. og ) på disse udleveres til borgeren. Hvis borgeren har behov for at komme i kontakt med Job og Vækstcentret, og det ikke kan vente til næste opfølgningsmøde, kan henvendelse ske telefonisk eller pr. mail. Hvis sagsbehandler eller virksomhedskonsulent ikke kan træffes telefonisk henvises til hovednummeret, og en kollega i teamet vil træde til. Der laves en oversigt til medarbejderne i virksomhedsteamet, hvor det fremgår, hvilke borgere der er i de forskellige VC G2 centre. Dette skal medvirke til at øge serviceniveauet over for både borgere og virksomheder. Som tidligere nævnt er der tilknyttet en fast kontaktperson til det enkelte virksomhedscenter. Virksomheden har således de relevante kontaktoplysninger. Hvis virksomhedskonsulenten ikke kan træffes, gælder samme procedure som nævnt ovenfor. I forbindelse med VC G2projektet vil vi sørge for at opkvalificere virksomhedskonsulenterne. Deres kompetencer skal styrkes, så konsulenterne bliver bedre rustet til at arbejde med en målgruppe, der alt andet lige er svagere end den målgruppe, der hidtil har været i vores virksomhedscentre. Hvordan sikres hurtig reaktion fx ved akut behov for parallelle indsatser (sociale 5

6 eller sundhedsfaglige)? Vi har lavet en procedurebeskrivelse der skal sikre at kontaktpersonen reagerer hurtigt, når der er behov for det. Dvs. kontaktpersonen giver den koordinerende sagsbehandler besked så hurtigt som muligt. Herefter er det den koordinerende sagsbehandler, der har ansvaret for at sende oplysningerne videre i systemet og som sørger for, at der bliver iværksat parallelindsatser. Vi vil fortsætte med at arbejde tæt sammen med de andre forvaltninger og have nogle faste aftaler. Hvad omfatter den koordinerende sagsbehandlers rolle og ansvar? Henvisning til forløbet At fastsætte progressionsmål for forløbet sammen med borgeren. Deltage ved startsamtalen sammen med borger og virksomhedskonsulent. Ved dette møde aftales det videre forløb. Reagere på henvendelser fra og om borgeren. Herunder iværksætte parallelindsatser efter behov. Deltage ved statusmøder som virksomhedskonsulenten indkalder til. Det er sagsbehandlers opgave at skrive referat af samtalen. Bevilling af personlig mentor Hvilke opgaver lægges ud til virksomhedsmentoren? Det fremgår af arbejdsaftalen, hvad borgerens mål er og hvilke arbejdsopgaver denne skal beskæftige sig med. Det er vigtigt at disse mål er tydelige, da det er virksomhedsmentorens opgave at have fokus på, om der sker progression. Det er virksomhedsmentorens ansvar at sørge for at aftalen overholdes. Sker dette ikke, eller er der behov for ændringer, skal virksomhedsmentoren tage kontakt til virksomhedskonsulenten med henblik på at få aftalen justeret. Det er ligeledes virksomhedsmentorens ansvar at tage kontakt til Job og Vækstcentret, hvis borgeren har fravær. Inden borgeren starter i praktikken, er det aftalt hvor mange mentortimer, der er afsat til borgeren. Hvilken rolle skal den sociale mentor spille? Den sociale mentor har til opgave at støtte borgeren under praktikken, og hjælpe borgeren med at kunne fungere i dagligdagen. Ved at reducere eller fjerne barrierer som borgeren oplever dagligt uden for arbejdspladsen, giver dette borgeren mere overskud og dermed et bedre grundlag for at kunne lykkes i praktikken. Hvordan arbejder den personlige mentor sammen med virksomhed og den koordinerende sagsbehandler? Det er den koordinerende sagsbehandler der kan bevilge personlig mentor til en borger. Samarbejdet mellem parterne vil foregå ved møder ad hoc. Hvem skal være personlige mentorer? Den personlige mentorfunktion skal varetages af en virksomhedskonsulent, hvis der er tale om en isoleret opgave i en kortere periode. En sådan opgave kunne være at sørge for at transportere borgeren til og fra arbejde. Den personlige mentor kan i nogle tilfælde også være pågældendes virksomhedsmentor, hvor der aftales flere mentortimer efter behov. Endelig kan den personlige mentor være én fra det frivillige mentorkorps, som frikøbes til at tage sig af en kon 6

7 kret opgave. Hvordan klædes de personlige mentorer på til at håndtere denne målgruppe? Job og Vækstcentret uddanner både virksomheds og frivillige mentorer. Det vil derfor være naturligt også at uddanne den personlige mentor internt på et af disse kurser. 5. Fast kontaktperson i jobcentret for virksomhederne Hvordan organiseres jobcentrets kontaktflade til det enkelte virksomhedscenter generation 2? Som det allerede er tilfældet er der tilknyttet en fast virksomhedskonsulent til det enkelte virksomhedscenter. Dette bibeholder vi naturligvis. Hyppigheden for besøg aftales individuelt mellem virksomhedskonsulenten/kontaktpersonen og den enkelte virksomhed, hvilket vil fremgå af arbejdsaftalen. Når en ny borger skal placeres i virksomheden, vil virksomhedskonsulenten altid være med til at etablere aftalen. Hvem er den/de ansvarlige? Det er teamlederen i Job og Kompetencehuset, der har ansvaret for, at der er tilknyttet en fast kontaktperson/virksomhedskonsulent til de enkelte virksomhedscentre. Det fremgår af kontrakten med virksomhedscentret, hvem der er kontaktperson i Job og Kompetencehuset. 6. Væk med administrativt bøvl for virksomhederne Hvordan vil jobcentret sikre, at indsatsen foregår administrativt let for virksomheden? Job og Vækstcentret har gennem en del år haft et konstruktivt samarbejde med såvel offentlige som private virksomheder. Dette samarbejde vil vi nu udvikle med det formål at give udsatte borgere en mulighed for at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet og være en del af fællesskabet. I de eksisterende kontrakter er der aftalt et fast antal pladser som virksomheden løbende stiller til rådighed. Disse virksomheder skal fremover kunne rumme såvel de borgere der pt. er i målgruppen for at kunne komme i virksomhedscenter samt de borgere, der deltager i ressourceforløb og dermed har brug for en ekstra indsats og kræver mere støtte. Dette betyder at vi vil forny kontrakterne med de nuværende virksomhedscentre og tilføje et afsnit i kontrakten vedrørende dette. Det samme vil gøre sig gældende, når der etableres nye virksomhedscentre. I forbindelse med disse tiltag, har vi endvidere udviklet en folder, som fokuserer på Udviklingsforløb for udsatte borgere. De virksomheder der vælger at indgå i et sådant samarbejde med Job og Vækstcenteret får endvidere styrket deres CSRprofil i høj grad. I forbindelse med projektet er det endvidere vores opgave at forventningsafstemme helt klart omkring de administrative opgaver, der pålægges virksomhederne og stille os til rådighed med support herunder udfyldelsen af progressionsskemaerne. 7

8 8. Ansvarlig projektleder og indsatsgruppe Hvor er projektlederen placeret i jobcentret (afdeling/afsnit)? Projektlederen er placeret i Job og Vækstcentrets sekretariat og sidder fysisk i Jobog Kompetencehuset. Hvad er projektlederens mandat ifht. de enkelte afdelinger/afsnit i jobcentret omkring visitationen(kontanthjælpsafsnit, rehabteam) og omkring indgåelse af aftaler med virksomhederne (virksomhedsteamet)? Projektlederen har mandat til at uddelegere opgaver samt bede om oplysninger, data m.m. fra medarbejderne i de enkelte afdelinger. Alle er forpligtet til at følge projektlederens opfordringer. Hvordan sikres ledelsesmæssig opbakning til projektlederen? En del af ledelsen er inkluderet i indsatsgruppen. Den øverste ledelse orienteres løbende om status på projektet. Hvem sidder i indsatsgruppen? (titel, ansvarsområde, evt. navn) Hans Christian Norlyk, teamleder i Job og Kompetencehuset, ansvarlig for projektet samt for etablering af virksomhedscentre Jeanett Graversgaard Hansen, udviklingskonsulent, projektleder, ansvarlig for processen følges Jeanette Johansen, teamleder i beskæftigelsesteam, ansvarlig for at visitere kontanthjælpsmodtagere til tilbuddet HelleMargrethe Olesen, socialrådgiver, deltagelse i rehabteamet, arbejder med borgere i ressourceforløb og på kontanthjælp, ansvarlig for at visitere borgere til tilbuddet Mia Blomster, virksomhedskonsulent, deltager ad hoc efter behov Ulla Sørensen, mentorkoordinator, ansvarlig for mentoruddannelsen, både frivillige og virksomhedsmentorer, deltager ad hoc efter behov. Hvad er indsatsgruppens rolle? Indsatsgruppen er aktive både på det strategiske niveau samt på driftniveau. Det er gruppens ansvar, at være styrende i forhold til projektet og få arbejdet med at få VC G2 implementeret i den daglige drift. 8

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR INDHOLD 03 FORORD 04 HVORDAN KAN LBR BAKKE OP OM VIRKSOMHEDS MENTORER? 10 Når mentor er nøglen til succes 14 MENTORORDNINGEN KORT FORTALT Titel:

Læs mere

Notat 3 Afsluttende opsamling

Notat 3 Afsluttende opsamling Marts 2014 Virksomhedscentre og ressourceforløb - pilotprojekt i 8 kommuner Notat 3 Afsluttende opsamling INDHOLD Intro... 3 1. Brug af erfaringerne fra pilotprojektet... 4 2. Opsamling af indsatsen i

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Ordentlighed (Nærvær)

Ordentlighed (Nærvær) 03/1-2012 Jobcenteret vil med udgangspunkt i RESEN DAYCARE`s funktionsbeskrivelse forberede den pågældende ledige på, hvilke opgaver, personen vil møde i RESEN DAYCARE. Det vil naturligvis altid være en

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig Flemming Stoumann Telefonnummer på projektansvarlig 79755404 Mailadresse til projektansvarlig Flemming.Stoumann@hedensted.dk

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde.

Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde. NOTAT Projektbeskrivelse for det kontrollerede forsøg: Mentor til udsatte unge uden udannelse og job 09. februar 2012 J.nr. 2012-0000214 2.kt. /sil,lj Baggrund Flere undersøgelser 1 indikerer, at mentorstøtte

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Samarbejdsaftale om Nytteindsats

Samarbejdsaftale om Nytteindsats Samarbejdsaftale om Nytteindsats Mellem Materielgården Frøslevvej 36 4660 Store Heddinge Og Center Arbejdsmarked Rådhuspladsen 4 4660 Store Heddinge [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale omfatter nytteindsats

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

FORSØG MED VIRKSOMHEDSCENTER Slutevaluering af hovedforsøget

FORSØG MED VIRKSOMHEDSCENTER Slutevaluering af hovedforsøget FORSØG MED VIRKSOMHEDSCENTER Slutevaluering af hovedforsøget September 2009 1 INDHOLD Forord 3 Resultater fra hovedforsøget 5 RESUMÈ - TALLENE VISER, AT VIRKSOMHEDSCENTERKONCEPTET VIRKER 5 UDDYBNING AF

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er implementeringsmanualen?... 3 De tre faser i implementeringsprocessen... 3 Forberedelsesfase... 4 Ledelse...

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere