Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen"

Transkript

1 de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen Visitation Mål/estimat for visitation Samlet antal personer i målgruppen, som forventes at komme i forløb af min. 3 mdrs. varighed på et virksomhedscenter generation 2 i projektperioden ( )? Heraf personer i ressourceforløb? Heraf personer med komplekse problemer, som uafbrudt har modtaget kontanthjælp i min. 2 år? Milepæle og resultater for antal visiterede Primo jan. 1. maj 1. okt. 1. april 1. okt. Milepæle Resultater i projektperioden 3 Hvordan sikres at et tilstrækkeligt antal kandidater visiteres til virksomhedscentrene? En gennemgang af samtlige kontanthjælpssager foretaget tidligere på året viser, at vi i Middelfart Kommune har i omegnen af 196 borgere, der har modtaget kontanthjælp i minimum 2 år. Vi har således et godt grundlag for at visitere et tilstrækkeligt antal kandidater til virksomhedscentrene. Hvem sikrer dette? Teamlederen og sagsbehandlere Beskæftigelsesteamet har ansvaret for, at der løbende bliver visiteret kontanthjælpsmodtagere til virksomhedscentrene. Ressourceteamet sikrer, at borgere i ressourceforløb deltager. Beskriv visitationsflowet? Beskæftigelsesteamet: Der oprettes et nyt ugentligt sagsmøde for komplekse sager. Her skal de komplekse sager drøftes med henblik på aktive tilbud (praktik i virksomhedscenter). I denne sammenhæng får teamet mulighed for at få sparring på og læring omkring rollen som koordinerende sagsbehandler. Alle sager med mere end to års varighed skal systematisk gennemgås Flowdiagram og henvisningsprocedure for ressourceforløb er vedlagt som bilag. Identificer mulige forhindringer Det kan være en udfordring, hvis borgeren vurderes ikke at være klar til en praktik. Der ligger en holdningsbearbejdningsopgave i de faglige drøftelser omkring, hvornår en borger er klar til praktik, og hvordan praktikken kan indgå i en koordineret indsats baseret på parallelitet (og ikke serielt). 1. Borgere i praktik på virksomhedscentre generation 2 1, 2, 3 Oplysninger vedr. resultater i projektperioden indskrives i projektplanen og fremsendes til DISCUS Hvad umiddelbart skal der før til for hvert at af overkomme de 5 planlagte forhindringerne? indsatsgruppemøder i projektperioden. For at gøre borgeren klar til at kunne overkomme en praktik vil vi iværksætte forskellige parallelindsatser. Det er vigtigt med faglig sparring i den forbindelse. Ledelsesmæssigt meldes der helt klart ud om retningen og forventningen: Den virksomhedsrettede indsats skal danne 1 rammen om ethvert forløb dvs. praktik i kombination med andre indsatser.

2 Mål for antal virksomhedscentre generation 2 Hvor mange i alt? 25 Hvor mange af disse er kun for projektets målgruppe? 0 Hvor mange af disse er nuværende virksomhedscentre? Alle Hvor mange er nye virksomhedscentre? Vi vil løbende indgå aftaler med nye virksomhedscentre. Strategien er, at alle virksomhedscentre først etableres som Generation 1. Når de nye centre vurderes at være i stand til at kunne rumme borgere med komplekse problemstillinger ændrer de status til også at være Generation 2. Samme fremgangsmåde gælder for de nuværende Generation 1 virksomhedscentre. Forventet fordeling af virksomhedscentre på brancher, størrelser, off./priv. m.v.? 25% offentlige; skoler, børnehaver og plejecentre. 75% private; butik (JYSK, Føtex, Kvickly, Rema 1000, Netto, SuperBrugsen) Hotel & Restauration. Opgaverne i virksomhedscentrene spænder vidt: Køkken, kantine, tjener, pedel, service, rengøring, transport, lager, pleje, butiksmedhjælp i forskellige afdelinger, produktion, kontor, pædagogmedhjælper, reparation og vedligehold. Milepæle og resultater for antal virksomhedscentre generation Primo jan. 1. maj 1. okt. 1.april 1. okt. Milepæle Resultater i projektperioden 1 Mål for antal pladser Samlet antal pladser til målgruppen i virksomhedscentre generation 2? 35 Milepæle og resultater for antal pladser til målgruppen Primo jan. 1. maj 1. okt. 1. april 1.okt. Milepæle Resultater i projektperioden 2 2. og 7. Støtte fra virksomhedsmentorer samt opkvalificering Planlagte uddannelses /opkvalificeringsforløb for virksomhedsmentorer 2

3 Form og indhold Formålet med kurset er først og fremmest at uddanne virksomhedsmentorer. Deltagerne opkvalificeres, får ny inspiration fra oplæg og andre mentorer og konkrete redskaber de kan bruge i hverdagen som mentor på arbejdspladsen. Samtidig bliver de en del af et større netværk. Kurset strækker sig over to sammenhængende dage og er for både nye mentorer samt for dem, der har flere års erfaring. På kurset arbejdes med følgende temaer: Roller og opgaver, mentors værktøjskasse, forventningsafstemning, samtaleteknikker osv. Der er rig mulighed for erfaringsudveksling på kurset, der er baseret på en blanding af korte oplæg, øvelser og diskussioner. Efter en kortere periode hvor mentorerne har haft mulighed for at anvende de forskellige teknikker og redskaber i praksis afholdes en opfølgningsdag kun for mentorer i VC G2. Hvem er deltagerkredsen (virksomhedsmentorer o.a.)? Kurset henvender sig hovedsageligt til virksomhedsmentorer i de forskellige virksomhedscentre. Der er dog også mulighed for at deltage på kurset, hvis man har en mentorlignende funktion i en virksomhed der (endnu) ikke er virksomhedscenter. Hvor mange kurser forventes i projektperioden? Der er planlagt et kursus om måneden i løbet af projektperioden. Dog afholdes der ikke kurser i juni og juli måned. I alt er der således lagt op til at der afholdes 20 kurser. Hvornår forventes det første kursus? Det første kursus afholdes den januar Hvor mange deltagere forventes på første kursus (virksomhedsmentorer o.a.)? Der er stadig åben for tilmelding til kurset, og det forventes, at der vil komme omkring 15 deltagere/virksomhedsmentorer. Der vil være virksomhedsmentorer fra både generation 1 og generation 2 centrene på uddannelsen. Hvor mange deltagere forventes i alt på kurserne (virksomhedsmentorer o.a.)? Der forventes 15 deltagere på hvert hold, hvilket vil sige 300 deltagere i løbet af hele projektperioden. Hvem er hovedansvarlig i jobcentret? Der er i Job og Vækstcentret ansat en mentorkoordinator der er ansvarlig for uddannelsen af såvel virksomhedsmentorer samt de frivillige mentorer. Planlagte netværk for virksomhedsmentorer Form og indhold Hvem er deltagerkredsen? Hvem er hovedansvarlig i jobcentret? Hvor ofte og hvor afholdes netværksmøderne? Hvor mange deltagere forventes hver gang (virksomhedsmentorer o.a.)? Formålet med netværksmøderne er, at mentorerne løbende får mulighed for at mødes med hinanden, hvor de kan udveksle erfaringer og diskutere udfordringer og dilemmaer. Der er flere typer af netværksmøder for virksomhedsmentorerne: 1) Én gang årligt afholdes et stort arrangement, hvor både virksomhedsmentorer og frivillige mentorer deltager. Derudover er Beskæftigelses og Arbejdsmarkedsudvalget samt LBR bredt repræsenteret. I alt deltager i omegen af 130 gæster. Arrangementet har været afholdt siden De første år var det på Kulturøen, mens det de to sidste år har været på Hindsgavl Slot, som er et af vores virksomhedscentre. Det er ved dette arrangement at årets mentorpris og virk 3

4 somhedspris uddeles. 2) Kvartalsvis vil vi fortsat afholde større netværksmøder, hvor mentorerne inviteres til foredrag med en kendt oplægsholder. 3) Seks gange om året vil vi afholde mindre netværksmøder af tre timers varighed, med ca. 40 deltagere pr. gang. Til disse møder vil virksomhedskonsulenterne, virksomheds samt frivillige mentorer være inviteret. Disse møder vil foregå i Job og Kompetencehuset og der vil altid være et overordnet tema, der er fokus på. 4) Hver 6. uge vil vi afholde ERFAgruppemøder. Disse møder afholdes på skift på de forskellige mentorers arbejdspladser. Møderne afholdes i arbejdstiden og har en varighed af ca. 2 timer pr. gang. Man kommer automatisk i ERFAgruppe med dem man har gået på uddannelse sammen med. Der vil være mellem 815 deltagere i en sådan gruppe, da det ikke nødvendigvis er alle, der ønsker at deltage. Det er mentorkoordinatoren der har ansvaret for at planlægge de nævnte netværksmøder og arrangementer. 3. Arbejdsaftalen Vil jobcentret anvende AMS skabelon eller selv designe en arbejdsaftale? Jobcentret vil anvende AMS skabelon Hvordan skal arbejdsaftalen indgå ifht. øvrige planer og ifht. andre aftaler med virksomhederne? Arbejdsaftalen giver god mulighed for både at fokusere på borgerens skånehensyn samt mål og delmål i forhold til progression. Arbejdsaftalen vil tydeliggøre kontrakten imellem parterne; borger, Job og Vækstcenter og virksomhed. Det skal desuden fremgå af arbejdsaftalen at virksomhedsmentorerne har pligt til at reagere hurtigt og melde tilbage til Job og Vækstcentret i tilfælde af, at aftalen ikke overholdes, eller hvis der er behov for at justere denne. Hvem i jobcentret er ansvarlig for hhv. indgåelse og brug/løbende opdatering af arbejdsaftalen? Virksomhedskonsulenten/kontaktpersonen i Job og Kompetencehuset er ansvarlig for at arbejdsaftalen udfyldes og opdateres. Hvordan vil der blive arbejdet med at få borgeren til at tage ansvar for egen sag? Først og fremmest er det vigtigt, at virksomhedskonsulenten formår at forklare formålet med forløbet grundigt, da det er af afgørende betydning, at borgeren kan se meningen med det. Dernæst er det væsentligt, at borgeren inddrages og har medindflydelse på indholdet i arbejdsaftalen, således at borgeren får ejerskab til kontrakten. Det betyder således, at forventningsafstemningen skal være på plads. Vi vil ydermere lave en slags bevis til borgeren, når praktikken ophører. Heraf skal fremgå hvilke delmål, der er arbejdet med. Et sådan bevis hænger udmærket sam 4

5 men med arbejdsaftalen. Det kan samtidig fungere som en motiverende faktor for borgeren, at der er et ekstra mål at arbejde hen imod. 4. Tæt kontakt mellem borger, jobcenter og virksomhed Hvordan vil jobcentret tilrettelægge den tætte og løbende kontakt? (hvor ofte? hvor? hvem er ansvarlig for opfølgningen? Hvem udfører opfølgningen?) Hvor ofte? Virksomhedskonsulenten skal afholde opfølgningsmøder på virksomheden med borger og mentor/virksomhed med et fast interval, som aftales individuelt, da behovene er vidt forskellige. Hvem er ansvarlig for opfølgningen og hvem udfører den? Vi har erfaring med, at virksomhederne helst samarbejder med en fast kontaktperson fra Job og Vækstcentret. Det vil være denne kontaktperson der har ansvaret for at planlægge og gennemføre opfølgningen i det pågældende virksomhedscenter. Hvordan sikres det helt konkret, at jobcentret er let tilgængeligt for borger og virksomhed? Borgeren vil få tildelt en fast koordinerende sagsbehandler i Job og Vækstcentret samt en fast kontaktperson/virksomhedskonsulent i Job og Kompetencehuset. Kontaktoplysninger (telefonnr. og ) på disse udleveres til borgeren. Hvis borgeren har behov for at komme i kontakt med Job og Vækstcentret, og det ikke kan vente til næste opfølgningsmøde, kan henvendelse ske telefonisk eller pr. mail. Hvis sagsbehandler eller virksomhedskonsulent ikke kan træffes telefonisk henvises til hovednummeret, og en kollega i teamet vil træde til. Der laves en oversigt til medarbejderne i virksomhedsteamet, hvor det fremgår, hvilke borgere der er i de forskellige VC G2 centre. Dette skal medvirke til at øge serviceniveauet over for både borgere og virksomheder. Som tidligere nævnt er der tilknyttet en fast kontaktperson til det enkelte virksomhedscenter. Virksomheden har således de relevante kontaktoplysninger. Hvis virksomhedskonsulenten ikke kan træffes, gælder samme procedure som nævnt ovenfor. I forbindelse med VC G2projektet vil vi sørge for at opkvalificere virksomhedskonsulenterne. Deres kompetencer skal styrkes, så konsulenterne bliver bedre rustet til at arbejde med en målgruppe, der alt andet lige er svagere end den målgruppe, der hidtil har været i vores virksomhedscentre. Hvordan sikres hurtig reaktion fx ved akut behov for parallelle indsatser (sociale 5

6 eller sundhedsfaglige)? Vi har lavet en procedurebeskrivelse der skal sikre at kontaktpersonen reagerer hurtigt, når der er behov for det. Dvs. kontaktpersonen giver den koordinerende sagsbehandler besked så hurtigt som muligt. Herefter er det den koordinerende sagsbehandler, der har ansvaret for at sende oplysningerne videre i systemet og som sørger for, at der bliver iværksat parallelindsatser. Vi vil fortsætte med at arbejde tæt sammen med de andre forvaltninger og have nogle faste aftaler. Hvad omfatter den koordinerende sagsbehandlers rolle og ansvar? Henvisning til forløbet At fastsætte progressionsmål for forløbet sammen med borgeren. Deltage ved startsamtalen sammen med borger og virksomhedskonsulent. Ved dette møde aftales det videre forløb. Reagere på henvendelser fra og om borgeren. Herunder iværksætte parallelindsatser efter behov. Deltage ved statusmøder som virksomhedskonsulenten indkalder til. Det er sagsbehandlers opgave at skrive referat af samtalen. Bevilling af personlig mentor Hvilke opgaver lægges ud til virksomhedsmentoren? Det fremgår af arbejdsaftalen, hvad borgerens mål er og hvilke arbejdsopgaver denne skal beskæftige sig med. Det er vigtigt at disse mål er tydelige, da det er virksomhedsmentorens opgave at have fokus på, om der sker progression. Det er virksomhedsmentorens ansvar at sørge for at aftalen overholdes. Sker dette ikke, eller er der behov for ændringer, skal virksomhedsmentoren tage kontakt til virksomhedskonsulenten med henblik på at få aftalen justeret. Det er ligeledes virksomhedsmentorens ansvar at tage kontakt til Job og Vækstcentret, hvis borgeren har fravær. Inden borgeren starter i praktikken, er det aftalt hvor mange mentortimer, der er afsat til borgeren. Hvilken rolle skal den sociale mentor spille? Den sociale mentor har til opgave at støtte borgeren under praktikken, og hjælpe borgeren med at kunne fungere i dagligdagen. Ved at reducere eller fjerne barrierer som borgeren oplever dagligt uden for arbejdspladsen, giver dette borgeren mere overskud og dermed et bedre grundlag for at kunne lykkes i praktikken. Hvordan arbejder den personlige mentor sammen med virksomhed og den koordinerende sagsbehandler? Det er den koordinerende sagsbehandler der kan bevilge personlig mentor til en borger. Samarbejdet mellem parterne vil foregå ved møder ad hoc. Hvem skal være personlige mentorer? Den personlige mentorfunktion skal varetages af en virksomhedskonsulent, hvis der er tale om en isoleret opgave i en kortere periode. En sådan opgave kunne være at sørge for at transportere borgeren til og fra arbejde. Den personlige mentor kan i nogle tilfælde også være pågældendes virksomhedsmentor, hvor der aftales flere mentortimer efter behov. Endelig kan den personlige mentor være én fra det frivillige mentorkorps, som frikøbes til at tage sig af en kon 6

7 kret opgave. Hvordan klædes de personlige mentorer på til at håndtere denne målgruppe? Job og Vækstcentret uddanner både virksomheds og frivillige mentorer. Det vil derfor være naturligt også at uddanne den personlige mentor internt på et af disse kurser. 5. Fast kontaktperson i jobcentret for virksomhederne Hvordan organiseres jobcentrets kontaktflade til det enkelte virksomhedscenter generation 2? Som det allerede er tilfældet er der tilknyttet en fast virksomhedskonsulent til det enkelte virksomhedscenter. Dette bibeholder vi naturligvis. Hyppigheden for besøg aftales individuelt mellem virksomhedskonsulenten/kontaktpersonen og den enkelte virksomhed, hvilket vil fremgå af arbejdsaftalen. Når en ny borger skal placeres i virksomheden, vil virksomhedskonsulenten altid være med til at etablere aftalen. Hvem er den/de ansvarlige? Det er teamlederen i Job og Kompetencehuset, der har ansvaret for, at der er tilknyttet en fast kontaktperson/virksomhedskonsulent til de enkelte virksomhedscentre. Det fremgår af kontrakten med virksomhedscentret, hvem der er kontaktperson i Job og Kompetencehuset. 6. Væk med administrativt bøvl for virksomhederne Hvordan vil jobcentret sikre, at indsatsen foregår administrativt let for virksomheden? Job og Vækstcentret har gennem en del år haft et konstruktivt samarbejde med såvel offentlige som private virksomheder. Dette samarbejde vil vi nu udvikle med det formål at give udsatte borgere en mulighed for at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet og være en del af fællesskabet. I de eksisterende kontrakter er der aftalt et fast antal pladser som virksomheden løbende stiller til rådighed. Disse virksomheder skal fremover kunne rumme såvel de borgere der pt. er i målgruppen for at kunne komme i virksomhedscenter samt de borgere, der deltager i ressourceforløb og dermed har brug for en ekstra indsats og kræver mere støtte. Dette betyder at vi vil forny kontrakterne med de nuværende virksomhedscentre og tilføje et afsnit i kontrakten vedrørende dette. Det samme vil gøre sig gældende, når der etableres nye virksomhedscentre. I forbindelse med disse tiltag, har vi endvidere udviklet en folder, som fokuserer på Udviklingsforløb for udsatte borgere. De virksomheder der vælger at indgå i et sådant samarbejde med Job og Vækstcenteret får endvidere styrket deres CSRprofil i høj grad. I forbindelse med projektet er det endvidere vores opgave at forventningsafstemme helt klart omkring de administrative opgaver, der pålægges virksomhederne og stille os til rådighed med support herunder udfyldelsen af progressionsskemaerne. 7

8 8. Ansvarlig projektleder og indsatsgruppe Hvor er projektlederen placeret i jobcentret (afdeling/afsnit)? Projektlederen er placeret i Job og Vækstcentrets sekretariat og sidder fysisk i Jobog Kompetencehuset. Hvad er projektlederens mandat ifht. de enkelte afdelinger/afsnit i jobcentret omkring visitationen(kontanthjælpsafsnit, rehabteam) og omkring indgåelse af aftaler med virksomhederne (virksomhedsteamet)? Projektlederen har mandat til at uddelegere opgaver samt bede om oplysninger, data m.m. fra medarbejderne i de enkelte afdelinger. Alle er forpligtet til at følge projektlederens opfordringer. Hvordan sikres ledelsesmæssig opbakning til projektlederen? En del af ledelsen er inkluderet i indsatsgruppen. Den øverste ledelse orienteres løbende om status på projektet. Hvem sidder i indsatsgruppen? (titel, ansvarsområde, evt. navn) Hans Christian Norlyk, teamleder i Job og Kompetencehuset, ansvarlig for projektet samt for etablering af virksomhedscentre Jeanett Graversgaard Hansen, udviklingskonsulent, projektleder, ansvarlig for processen følges Jeanette Johansen, teamleder i beskæftigelsesteam, ansvarlig for at visitere kontanthjælpsmodtagere til tilbuddet HelleMargrethe Olesen, socialrådgiver, deltagelse i rehabteamet, arbejder med borgere i ressourceforløb og på kontanthjælp, ansvarlig for at visitere borgere til tilbuddet Mia Blomster, virksomhedskonsulent, deltager ad hoc efter behov Ulla Sørensen, mentorkoordinator, ansvarlig for mentoruddannelsen, både frivillige og virksomhedsmentorer, deltager ad hoc efter behov. Hvad er indsatsgruppens rolle? Indsatsgruppen er aktive både på det strategiske niveau samt på driftniveau. Det er gruppens ansvar, at være styrende i forhold til projektet og få arbejdet med at få VC G2 implementeret i den daglige drift. 8

Notat 1 Opstart af pilotprojektet

Notat 1 Opstart af pilotprojektet April 2013 Virksomhedscentre og ressourceforløb - pilotprojekt i 8 kommuner Notat 1 Opstart af pilotprojektet - 1 - Notat 1 Opstart af pilotprojektet INDHOLD Intro 3 1. Opsamling på tværs af kommuner og

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder PROJEKTRAPPORT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oversigt over de vigtige læringstemaer... 4 Workshops i 16 jobcentre om matchning... 6 Organisering af

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGREREDE INDSATSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for og forventninger til projektet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig Flemming Stoumann Telefonnummer på projektansvarlig 79755404 Mailadresse til projektansvarlig Flemming.Stoumann@hedensted.dk

Læs mere

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes?

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? 215 Top 1 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? Indsatsen i de 1 kommuner der er bedst til at skabe virksomhedsplaceringer (foreløbig opsamling) 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Resultatkontrakt. Journalnummer: 1-33-76-120-07. Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Journalnummer: 1-33-76-120-07. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Udviklingsplatform i Region Midtjylland for virksomhedernes sociale engagement og et rummeligt arbejdsmarked 1.4.2008 31.3.2009. Journalnummer: 1-33-76-120-07 Kontraktens parter

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder.

Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder. Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder Juli 2014 1 Indhold Indledning 3 Om projekt AKT-Vestegnen... 3 Målgruppen... 4 Læsevejledning

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

sssss NOTAT Erfaringer fra Projekt FleksPilot

sssss NOTAT Erfaringer fra Projekt FleksPilot sssss NOTAT Cabi, 16. september 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Notatets opbygning... 3 2. Resumé af de vigtigste erfaringer i FleksPilot... 5 3. Baggrund... 7 4. Præsentation af FleksPilot... 8 5.

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Projekt 4K - virksomhedsnær indsats for skrøbelige unge

Projekt 4K - virksomhedsnær indsats for skrøbelige unge December 2009 SLUTEVALUERING Projekt 4K - virksomhedsnær indsats for skrøbelige unge Indhold Sammenfatning og konklusion 3 1. Forord 5 Kort om brugen af virksomhedscentre i 4K... 6 Kort om de medvirkende

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune RAPPORT Det sociale kort for Ikast Kommune Januar 2003 Indhold Resume 3 Anbefalinger 6 Organisering af den arbejdsmarkedsrettede indsats...6 Omlægning fra social aktivering til virksomhedsaktivering...11

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere