Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)"

Transkript

1 VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan hjælpe forbrugeren med at udfylde de forskellige afsnit. De nævnte eksempler vedrører problemer, som De kan støde på i forbindelse med Deres transaktioner med erhvervsdrivende og de krav, som De kan præsentere en erhvervsdrivende for. Det forhold, at Deres problem er anført blandt eksemplerne i denne vejledning betyder dog ikke nødvendigvis, at den erhvervsdrivendes adfærd er ulovlig, og at De har ret rent juridisk. Det samme gælder Deres krav: Fortegnelsen over krav, der er anført i skemaets del III - Forbrugerkrav - er ikke et katalog over Deres rettigheder; det er alene en vejledende liste over forskellige former for krav til erhvervsdrivende og kan ikke ophæve de rettigheder, der findes i henhold til den eksisterende lovgivning. I princippet behøver De for at beskrive Deres problem kun at afkrydse et enkelt felt. Hvis det viser sig nødvendigt, kan De dog afkrydse flere felter for at beskrive forskellige aspekter af samme problem. Lad os tage et praktisk eksempel: De har afgivet ordre på montering af et nyt køkken, og den erhvervsdrivende monterer kun en del af det, idet han dog lover, at han vil færdiggøre arbejdet til en bestemt dato - og så ser De ham ikke mere. Desuden har den erhvervsdrivende sendt Dem en regning på transportudgifter, hvilket er i strid med den oprindelige aftale. For at beskrive de forskellige aspekter af Deres problem ved hjælp af listen i skemaet, kan De afkrydse felterne 2, 4, 19 og 32 (punkt I). Vedrørende udformningen af Deres krav kan De ligeledes afkrydse flere felter. I dette tilfælde ville De kunne afkrydse felt 35, 43 og 48 (punkt III)for at kræve, at arbejdet gøres færdigt, at regningen annulleres, samt at De får tilbagebetalt den sum, De har betalt. Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) 1. Produktet ikke leveret: Det produkt, De har bestilt, er ikke blevet leveret. Eksempel: De har bestilt en bog pr. korrespondance, som De ikke har modtaget, eller De har købt en vaskemaskine i en forretning, og levering finder ikke sted. 2. Tjenesteydelse ikke eller mangelfuldt præsteret: Den tjenesteydelse, De har bestilt, er ikke eller kun delvist blevet præsteret. Eksempel: De har bestilt montering af en veranda, hvilket ikke er sket; den erhvervsdrivende har kun installeret en del af et køkken, som De har bestilt osv. De kan ligeledes komme ud for manglende præstation af en tjenesteydelse inden for andre områder af byggeri eller montering, reparation eller fremstilling, transport osv. I lignende tilfælde kan De ofte afkrydse felt nr. 29.

2 3. Forsinket levering af produktet: Det produkt, De har bestilt, er ikke leveret til den aftalte dato, men forsinket. I dette tilfælde skal De anføre forsinkelsens omfang på den dertil afsatte plads. Eksempel: De har købt møbler, og levering finder ikke sted på det tidspunkt, der er aftalt med sælger osv. 4. Forsinket præstation af tjenesteydelse: Den tjenesteydelse, De har bestilt, er ikke blevet præsteret inden for den aftalte frist. De kan angive forsinkelsens varighed på den dertil afsatte plads. Eksempel: De har bestilt montering af et fuldstændigt udstyret køkken til en bestemt dato, og en måned efter denne dato er opgaven stadig ikke løst, hvilket kan påføre Dem en skade. Dette felt vedrører ligeledes byggeri- eller monteringsarbejde, reparation eller produktion, transport osv. Hvis De på grund af denne forsinkelse er blevet påført en skade, afkrydses felt Produktfejl: Det produkt, De har købt, er fejlbehæftet og/eller fungerer ikke korrekt. Eksempel: Husholdningsapparater, telefonudstyr, computere, der ikke fungerer korrekt, beklædningsgenstande med fejl osv. Beskriv fejlen på den plads, der er afsat hertil. 6. Fejl ved præstation af tjenesteydelse: Den tjenesteydelse, De har bestilt, er ikke blevet præsteret i overensstemmelse med det, der er aftalt med den erhvervsdrivende, eller er ikke gennemført i den kvalitet, det er rimeligt at forvente, især ud fra den erhvervsdrivendes navn og ry, mærke, pris osv. Eksempel: Utilstrækkelig reparation af et apparat, dårlig udførelse eller montering af arbejde, overnatning på et hotel af dårligere kvalitet end lovet af rejsearrangøren osv. Beskriv fejlen på den dertil afsatte plads. 7. Produktet stemmer ikke overens med ordren: Det produkt, De har fået leveret, svarer ikke til det, De har bestilt. Eksempel: De har pr. korrespondance bestilt et produkt, og det, De modtager, svarer ikke til det, der blev præsenteret i kataloget, eller det er et andet produkt. Eksempel: Den erhvervsdrivende sender Dem en blå skjorte i stedet for en grøn; De har bestilt den sidste nye model af en computer af et bestemt mærke i en forretning, og De får leveret en computer af samme mærke, men en ældre eller mindre model osv. 8. Produkter/tjenester, der ikke er bestilt: Den erhvervsdrivende forsøger at få Dem til at modtage og betale et produkt eller en tjeneste, som De ikke udtrykkeligt har bestilt. Eksempel: Deres kreditkort bliver debiteret en tjeneste, som De ikke har bestilt; et postordrefirma sender Dem et produkt, De ikke har bestilt og en regning; inden for rammerne af en anden kontrakt bliver De afkrævet betaling for forsikringsudgifter, som De ikke har bestilt. 9. Forvoldt skade: De har lidt skade på grund af utilstrækkelig præstation af en tjenesteydelse eller et defekt produkt. Eksempel: Beklædningsgenstande, der er blevet beskadiget i forbindelse med kemisk rensning; løsøre, der er blevet beskadiget i forbindelse med flytning; skader forårsaget på Deres køretøj under vask i en vasketunnel; Deres film er gået tabt ved fremkaldelsen; beklædningsgenstande er blevet beskadiget i en defekt vaskemaskine; De lider fysisk skade på grund af en defekt maskine osv. Hvis skaden opstår på grund af en fejl ved produktet eller tjenesteydelsen, kan De ligeledes afkrydse felt nr. 5 eller 6. Hvis De har lidt skade på -2-

3 grund af dårlig information (brugsanvisning eller vejledning fra sælger), kan De angive dette i felt nr Manglende opfyldelse af garantien: Den garantiperiode, som den erhvervsdrivende har givet, er endnu ikke udløbet, men han nægter at påtage sig sit ansvar for det defekte produkt eller den utilstrækkeligt udførte tjenesteydelse og at gøre, hvad han er forpligtet til i henhold til denne garanti såsom at reparere produktet, forbedre præstationen af tjenesteydelsen osv. 11. Salg afslået: Den erhvervsdrivende nægter at sælge Dem et produkt af en grund, som De opfatter som subjektiv eller endog diskriminerende. Eksempel: De ønsker at købe et køretøj i Tyskland, og den erhvervsdrivende nægter at sælge Dem det med den forklaring, at De bor i Danmark. 12. Tjenesteydelse afslået: Den erhvervsdrivende nægter at præstere en tjenesteydelse af en grund, som De opfatter som subjektiv eller endog diskriminerende. 13. Handelspraksis/salgsmetoder: De har underskrevet en kontrakt eller foretaget et køb under pres eller på grund af aggressive salgsmetoder eller fejlagtige oplysninger. Eksempel: Reklamer, der lover for meget; underskrivelse af en kontrakt under pres; salg af en vare, som De ønsker at erhverve, men som er betinget af køb af en anden vare, De ikke ønsker (betinget salg) - i dette tilfælde kan De afkrydse felt nr. 8; køb af et produkt, hvis mirakuløse egenskaber sælgeren har prist i høje toner, men som viser sig at være unyttigt/ineffektivt; konkurrence med løfte om udbetaling af store beløb for korrekte svar på spørgsmål, der er yderst enkle, men som frister til at foretage meget dyre telefoniske opkald. 14. Mangelfuld information: De oplysninger, De har fået om et produkts eller en tjenesteydelses karakteristika eller om brug af et produkt, er forkerte eller unøjagtige. Eksempel: Information om indholdet af en fødevare; information om brug af et husholdningsapparat; information om priser, rejserute eller hotelophold; information om kreditloft eller renter; tilbagekaldelsesprocedure; en forsikrings dækning; ret til at ophæve en kontrakt osv. 15. Utilstrækkelig information: Den information, De har fået, er ikke fuldstændig (se også eksemplerne under pkt. 14). 16. Betalingsvilkår: De betalingsvilkår, der er aftalt mellem den erhvervsdrivende og Dem, overholdes ikke (ratebetaling osv.), eller man tilbyder Dem i strid med gældende lovgivning ikke noget valg vedrørende betalingsvilkår (tvungen betaling med kreditkort ved postordresalg; kun kontant betaling i en forretning osv.). 17. Pris: De kan ikke acceptere det samlede beløb, som De skulle/skal betale for et produkt eller en tjenesteydelse. Eksempel: Den fakturerede pris svarer ikke til den pris, der er angivet i forretningen eller i en reklame; den erhvervsdrivendes måde at beregne den samlede pris gør det ikke muligt for Dem nøjagtigt at se, hvad De skal betale (opsplitning af prisen ud fra forskellige flydende elementer såsom den erhvervsdrivendes transport). -3-

4 18. Prisforhøjelse: Den erhvervsdrivende har forhøjet den oprindeligt aftalte pris uden Deres samtykke. De kan ikke acceptere denne prisstigning. 19. Yderligere omkostninger: De afkræves betaling af yderligere omkostninger i forhold til de oprindeligt aftalte ved den endelige betaling af prisen. Eksempel: Omkostninger til indledning eller afslutning af en sag; De afkræves betaling af den erhvervsdrivendes transportudgifter, selvom dette ikke var aftalt; De afkræves betaling for yderligere udgifter til konventionalbod, forud fastsat skadeserstatning osv. 20. Uberettigede udgifter/uberettiget fakturering: De afkræves betaling for ikkeaftalte udgifter uden begrundelse/berettigelse eller uden gyldig grund. Eksempel: diverse udgifter faktureres i forbindelse med en transaktion ud over den faste pris på denne operation eller i forbindelse af betaling af det skyldige restbeløb til den erhvervsdrivende. 21. Kontraktvilkår: De har ikke fået udleveret de generelle kontraktvilkår før underskrivelsen af den; De underskriver en standardkontrakt, der indeholder vilkår, som er skrevet med vanskeligt læselig skrift (små bogstaver), og/eller som De mener er uacceptable. Eksempel: Bestemmelse, der udelukker eller begrænser den erhvervsdrivendes ansvar for fejl eller forsinkelser i leveringen af produktet eller præstationen af tjenesteydelsen; bestemmelse, der gør det muligt for den erhvervsdrivende ensidigt at ændre eller ophæve bestemmelser i kontrakten. 22. Kontraktens dækning: Kontrakten dækker ikke alle de situationer/områder, der var grunden til, at De indgik den. Eksempel: Den af kontrakten omfattede garanti dækker ikke de risici, den skulle dække i henhold til det oplyste eller aftalte; Deres assurandør nægter at dække de risici, som De mente var dækket af Deres forsikring, eller nægter at følge kontrakten, hvis risikoen flyttes til en anden medlemsstat. 23. Vurdering af skader: Vurderingen af skader/tab, De har lidt, dækker ikke hele den skade, De mener at have lidt. Eksempel: De er uenig i Deres forsikringsselskabs vurdering af en skade. 24. Kompensation afslået: Den erhvervsdrivende nægter at betale erstatning, for eksempel med den begrundelse, at Deres krav ikke er fremsat i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakten (frist, skriftligt osv.); den erhvervsdrivende nægter at betale erstatning, idet han påberåber sig, at ansvaret påhviler tredjemand eller en underleverandør, som han ikke er ansvarlig for; forsikringsselskabet nægter at intervenere osv. 25. Utilstrækkelig kompensation: Det beløb, man tilbyder Dem i erstatning, forekommer Dem utilstrækkeligt i forhold til den lidte skade. Eksempel: Beklædningsgenstand, der er blevet beskadiget renseriet, forslag om kompensation, der ligger langt under genstandens værdi. 26. Ændring af kontrakten: De bliver stillet over for nye kontraktlige betingelser i kontraktens løbetid uden forudgående forhandling og accept fra Deres side. Eksempel: Ændring af afrejsedato eller rejsemål, reservation/præsentation af en anden forestilling end den, De har betalt for. -4-

5 27. Utilstrækkelig gennemførelse af kontrakten: Generelt alle tilfælde, hvor den erhvervsdrivende ikke overholder de kontraktlige forpligtelser. De kan afkrydse et særligt felt, hvis de øvrige felter ikke dækker Deres tilfælde. 28. Annullering eller ophævelse af kontrakten: Deres kontrakt annulleres eller ophæves uden accept fra Deres side. Eksempel: Deres kreditkort annulleres; Deres forsikringsselskab beslutter at ophæve forsikringen, selvom Deres kontrakt endnu ikke er udløbet. 29. Annullering af en ydelse: Den ydelse, De har betalt for, annulleres. Eksempel: En forestilling, en flyafgang eller en rejse annulleres. De kan i mange tilfælde ligeledes afkrydse felt nr Tilbagebetaling af lån: De får problemer i forbindelse med et lån, De har indgået. Eksempel: Selvom den gældende lovgivning giver Dem mulighed for at anmode om udsættelse af tilbagebetaling af lån i tilfælde, hvor De har alvorlige økonomiske problemer, nægter den erhvervsdrivende Dem at give Dem vilkår, der gør det muligt for Dem at tilbagebetale det lån, De har indgået; eller De ønsker tværtimod at tilbagebetale hele lånet, og Deres långiver nægter Dem denne mulighed eller pålægger Dem overdrevent høje gebyrer. 31. Rentekrav: De opkræves, hvad De finder er overdrevent høje renter af beløb, som De skal betale, eller den i kontrakten fastsatte rente respekteres ikke. 32. Manglende opfyldelse af en forpligtelse: Den erhvervsdrivende har skriftligt, mundtligt, gennem reklamer eller på anden vis afgivet et løfte, som han ikke holder. Eksempel: Sælgeren lover Dem mundtligt en forlængelse af betalingsfristen og fremsætter umiddelbart derefter påkrav om betaling pr. anbefalet skrivelse; den erhvervsdrivende lover at reparere Deres varmekedel, men kommer ikke osv. De kan ligeledes ofte afkrydse felt nr. 27. Forskellige former for forbrugerkrav Skemaets punkt II (felt 35-52) 35. Levering af produktet eller tjenesteydelsen: De kræver, at den erhvervsdrivende leverer det produkt, De har bestilt, og som De ikke har fået, eller præsterer den tjenesteydelse eller del af en tjenesteydelse, der endnu ikke er præsteret. 36. Reparation af produktet eller forbedring af tjenesteydelsen: De kræver, at det fejlbehæftede produkt, De har købt, repareres, eller at tjenesteydelsen forbedres. 37. Udskiftning af produktet: De kræver, at det fejlbehæftede produkt, De har købt, udskiftes med et andet produkt. 38. Annullering af salget: De kræver, at salget går tilbage, det vil sige, at den erhvervsdrivende tager produktet tilbage og helt eller delvist godtgør Dem det beløb, De har betalt. -5-

6 39. Opfyldelse af garantien: De kræver, at den erhvervsdrivende påtager sig sit ansvar for det fejlbehæftede produkt og opfylder de forpligtelser, der påhviler ham i overensstemmelse med den garanti, han har givet Dem. 40. Opfyldelse af forpligtelser: De kræver, at den erhvervsdrivende opfylder de forpligtelser, han har indgået. 41. Indgåelse af kontrakten: De kræver, at den erhvervsdrivende indgår en kontrakt med Dem. For eksempel efter afslag på salg. De kræver, at den erhvervsdrivende sælger Dem den samme bilmodel, som han sælger til andre kunder; De kræver udstedelse af et kreditkort, ret til at indgå en forsikringskontrakt eller at den kontrakt, der er blevet ophævet/annulleret af den erhvervsdrivende, atter træder i kraft. 42. Annullering/opsigelse af kontrakten: De kræver, at Deres kontrakt med den erhvervsdrivende annulleres eller ophæves, således at begge parter gensidigt fritager hinanden for enhver fuldbyrdelse, at De forpligtes til at foretage gensidige genindsættelser eller at Deres kontrakt med fagmanden/specialisten bortfalder i fremtiden. 43. Annullering af en faktura: De kræver at få annulleret en faktura, De ikke kan acceptere, for eksempel på grund af fakturering af yderligere, evt. uberettigede udgifter. 44. Fremsendelse af information: De kræver, at den erhvervsdrivende tilstiller Dem information, han har forholdt Dem, eller at han giver Dem korrekte oplysninger. 45. Korrektion af skadesvurdering: De kræver, at forsikringsselskabet eller en anden erhvervsdrivende korrigerer vurderingen af den skade eller det tab, De har lidt. 46. Udbetaling af skadeserstatning: De kræver, at forsikringsselskabet udbetaler en skadeserstatning, der svarer til skadens omfang; De kræver, at den erhvervsdrivende udbetaler Dem erstatning for den skade, som han har forvoldt Dem på grund af manglende eller utilstrækkelig opfyldelse af sine forpligtelser. Anfør det pågældende beløb samt valuta på den dertil afsatte plads. 47. Godtgørelse af acontobetaling: De kræver at få tilbagebetalt et acontobeløb, som De har udbetalt til en erhvervsdrivende. Anfør det pågældende beløb samt valuta på den dertil afsatte plads. 48. Godtgørelse af andre betalinger: De kræver godtgørelse for al anden betaling, som De betragter som supplerende eller uberettiget. Anfør det pågældende beløb samt valuta på den dertil afsatte plads. 49. Prisnedslag: De kræver et prisnedslag. Anfør det pågældende beløb samt valuta på den dertil afsatte plads. 50. Betalingsvilkår: De kræver, at den erhvervsdrivende yder Dem visse betalingsvilkår. De kan for eksempel ikke betale det samlede opkrævede beløb på én gang og kræver, at den erhvervsdrivende accepterer ratebetaling; selvom De ikke er -6-

7 uenig i de supplerende omkostninger, De bliver opkrævet, har De økonomiske problemer, og De kræver, at den erhvervsdrivende forlænger betalingsfristen. -7-

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser

Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser Lyt til Livet PLUS aftale udbydes af: Dansk HøreCenter Nørregade 71 5000 Odense C. CVR 1015015 1. Generelle vilkår for tegning af Lyt til Livet

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2017 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Hawaii og Californien,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Life- Style.dk, Skovsholm 1, 6470 Sydals, Tlf. 74422070. CVR nr. 13459932, netbutik:

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur 4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur Du kan gøre indsigelse, hvis du har betalt varen/ydelsen med Dankort og du har udnyttet din lovbestemte fortrydelsesret

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser.

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Århus 15/12 2013-LR 1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. 2. Aftalens Formål Denne

Læs mere

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser 1. Aftalen 1.1 Arrangøren har ansvaret for at den rejsende modtager de ydelser der indgår i aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, der skal opfyldes

Læs mere

Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Aarhus d

Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Aarhus d Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Aarhus d. 04.10.2017 1. Gyldighedsområde Med mindre andet er skriftligt aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. De generelle salgs-

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Handels- og forretningsbetalinger PLAY-TALK.dk

Handels- og forretningsbetalinger PLAY-TALK.dk Handels- og forretningsbetalinger PLAY-TALK.dk Bestemmelser for levering af produkter 1. Produktinformation 1. Varerne, som præsenteres på Play-Talk.dk` hjemmesider, udgør Play-talk.dks almindelige sortiment.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D.

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Handelsbetingelser Ved køb hos JB3D Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer,

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr Leasingaftale Navn Adresse By Cpr Mellem ovennævnte bruger og Typhoon Blokhus Aps, Nyborgvej 14, 9400 Nørresundby, SE 27975763 indgås en leasingaftale om overladelse af brugsretten til nedennævnte køretøj.

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14758 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx CVR-nr.: xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

Læs mere

Kontoindehaveren skal udfylde navn, adresse og hans -adresse underskrive og sende formularen til os.

Kontoindehaveren skal udfylde navn, adresse og hans  -adresse underskrive og sende formularen til os. Standardformular for annullering / ophævelse af køb Venligst kun udfyld denne formular og retuner denne, hvis du ønsker at annullere / ophævet aftalen. Kontoindehaveren skal udfylde navn, adresse og hans

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. "Aftale om støtte"

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. Aftale om støtte STANDARDKONTRAKT Ledsageforanstaltninger "Aftale om støtte" -1- AFTALE om STØTTE mellem Det Europæiske Fællesskab ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Kommissionen"),

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere