Målgruppe Målgruppen i forsøget er årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde."

Transkript

1 NOTAT Projektbeskrivelse for det kontrollerede forsøg: Mentor til udsatte unge uden udannelse og job 09. februar 2012 J.nr kt. /sil,lj Baggrund Flere undersøgelser 1 indikerer, at mentorstøtte kan hjælpe unge i job og uddannelse. For det første er der gennemført et forskningsreview, som viser, at der er stærk evidens for, at en kombination af mentorstøtte med relevant behandling og hurtig udslusning til et job (IPS-metoden) virker i forhold til at få borgere med svære psykiske lidelser i job. For det andet viser indsatsen i projekt Unge Godt i gang, at en mere intensiveret aktiv indsats, herunder med styrket mentorstøtte, får flere udsatte unge i uddannelse. Ligeledes peger forsøgsprojekt med sociale mentorer på, at mentorstøtte kan hjælpe borgere med psykiske lidelser til at få et job eller uddannelse. Dette forsøg skal afdække den specifikke effekt af at tilbyde mentorstøtte til udsatte unge i forhold til at bringe unge i uddannelse, subsidiært job. Mål Målet med forsøget er, at få udsatte unge årige i gang med en uddannelse enten klasse eller en ungdoms- og eller erhvervskompetencegivende uddannelse, subsidiært et job. Forsøget skal belyse effekten af intensiv mentorstøtte i forhold til denne målsætning. Målgruppe Målgruppen i forsøget er årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde. Der er dog unge årige kontanthjælpsmodtagere, match 2, som ikke indgår i målgruppen for forsøget. Unge, der er omfattet af nedenstående, indgår ikke i forsøget. Jobcentret skal derfor ikke udtage disse til hverken deltager- eller kontrolgruppe. Personer, der har en social mentor efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats dvs. personer, der i forvejen har en mentor, som svarer til forsøgets mentor. Personer, der indgår i et STU-forløb (særlig tilrettelagt undervisning). STU forløb er målrettet sent udviklede, der har et retskrav på at deltage i STU. Personer, der har graviditetsbetingede sygdomme, da de først på et meget sent tidspunkt ville kunne indgå i forsøget. Personer, der er i døgnforløb, herunder personer i udslusningsforløb fra kriminalforsorgen. Personer, der er friholdt fra både at deltage i kontaktforløb og aktivt forløb jf. 28 i BEK om en aktiv beskæftigelsesindsats og 13 i lov om en aktiv social politik og 14 i BEK om forsøgsordninger. 1 Af bilag fremgår uddybende information om effekter af mentorstøtte

2 Indsats Indsatsen i forsøget består i: Efter forsøgsstart udvælges unge ved den førstkommende jobsamtale til at indgå i deltagergruppen (eller kontrolgruppen). Ved samtalen i jobcentret tilbydes alle unge i deltagergruppen at få en mentor. Herefter finder jobcentret en mentor til den unge, som påbegynder kontakten med den unge senest en måned efter samtalen har fundet sted. Der skal som minimum være ugentlig kontakt mellem mentor og den unge. Mentorstøtten inden for rammerne af forsøget gives, indtil den unge er kommet godt i gang med en uddannelse (eller et job) i op til maksimalt 12 måneder. Jobcentrene kan fortsætte mentorstøtten længere end 12 måneder, hvis det er nødvendigt, men denne indsats vil ikke indgå i forsøget. Kontrolgruppen får den almindelige indsats i jobcentret. Der er følgende krav til mentoren: Mentor er lønnet af kommunen efter LAB-loven til at være en støtte for den unge. Mentor er ikke en frivillig mentor. Mentoren er ikke en myndighedsperson. Hvis jobcentret ansætter en sagsbehandler som mentor i forsøget, skal denne frikøbes til projektet, da man i forsøget ikke både må være sagsbehandler for unge og mentor på samme tid. Mentor skal være i kontakt med den unge mindst én gang om ugen (i perioder vil de unge dog formentlig have stort behov for at mødes med mentor flere gange om ugen). Det skal sikres, at mentor ikke får tilknyttet flere unge, end at mentor har tilstrækkelig tid til at give de unge en kvalificeret hjælp. Mentor skal deltage i et mentorkursus (se afsnit om mentorkursus). Mentoren udvælges, ansættes og aflønnes i øvrigt efter de almindelige regler i LAB om mentorstøtte. Det skal sikres, at mentor løbende kan modtage supervision under forsøget. Det vil være muligt for flere jobcentre at gå sammen om at stille supervision til rådighed. Mentorens opgaver Mentor er ansat af jobcentret og skal derfor understøtte de aftalte aktiviteter mellem jobcentret og den unge, jf. den unges job- og uddannelsesplan. Mentor i forsøget samarbejder også med evt. øvrige mentorer til den unge fx virksomhedsmentorer på en arbejdsplads eller uddannelsesmentorer på uddannelsesinstitutionerne og skal understøtte, at aftalte initiativer igangsættes. Eksempler på mentorens indsats kan være: Fokus på målet om uddannelse For unge uden uddannelse er målet, at de kommer i uddannelse. Derfor skal mentoren have konstant fokus på dette. Mentorens opgaver kan bl.a. bestå i: 2

3 Inspirere og motivere til uddannelse. Hjælpe den unge med at tage kontakt til uddannelsesinstitutioner. Støtte den unge i uddannelsesstarten (efterværn). Stå klar til at gribe den unge, hvis der opstår akutte problemer på skolen. Samarbejde med en eventuel uddannelsesmentor. Opgaver i relation til job For nogle unge går vejen til uddannelse gennem et job, evt. med støtte i form af løntilskud eller virksomhedspraktik, der kan inspirere og kvalificere uddannelsesvalget. Mentorens opgaver kan bl.a. bestå i: Inspirere og motivere til at komme i job (evt. med støtte i form af løntilskud/virksomhedspraktik). Hjælpe den unge med at tage kontakt til virksomheder. Støtte den unge i opstartsfasen på en virksomhed. Stå klar til at gribe den unge, hvis der opstår problemer i forløbet. Samarbejde og koordination med en eventuel mentor på virksomheden. Personrelaterede opgaver Mange unge i gruppen vil have sammensatte problemer, der rækker udover manglende uddannelse og job. Mentoren skal hjælpe og guide den unge til at få løst og håndteret disse problemer sideløbende med indsatsen rettet mod uddannelse og job. Mentorens opgaver kan bl.a. bestå i: Bistå med at udrede personlige problemer, der er en hindring for at komme i gang med uddannelse. Hjælpe den unge med at gøre brug af sine rettigheder (fx oplyser den unge om muligheden for at blive henvist til psykolog ved depression). Støtte den unge i at blive professionel bruger af sundhedssystemet fx hjælper med at få kontakt til egen læge, misbrugscenter, psykolog og lign. Bistår ved møder. Yde personlig vejledning (fx hjælper den unge til at tage kontakt til banken, hvis den unge har brug for at få styr på privatøkonomien). Bistå ved møder. Hjælpe den unge med at finde en bolig. Hjælpe den unge med at huske aftaler hos myndighederne og er bisidder ved møder. Hjælper den unge med at holde styr på, hvad der konkret bliver aftalt. Motivere og hjælpe den unge til at komme i gang med sunde fritidsinteresser. Stå klar til at gribe den unge, hvis der opstår akutte problemer med bolig, økonomi eller andet. Kursus for mentorer og sagsbehandlere i forsøget Relevante sagsbehandlere og alle mentorer i forsøget skal gennemgå et centralt tilrettelagt kursus. Det centrale kursus omhandler mentoropgaverne i forsøget og giver nogle konkrete redskaber ift. det at være mentor, som er relevante på tværs af jobcentre. Centralt kursus De mest almindelige problemstillinger hos de unge (psykiske problemer, misbrug, manglende faglige kompetencer, gæld, manglende netværk/opbakning og lign.). 3

4 Erkende egen rolle som mentor dvs. forstå, at der er grænser for, hvilke opgaver mentor kan varetage (mentor kan fx ikke begynde at agere som psykolog, men skal have kendskab til forskellige psykiske sygdomme). Unges rettigheder i uddannelses-, beskæftigelses-, social- og sundhedssystemet (fx ret til at blive henvist til psykolog, ret til misbrugsbehandling, ret til uddannelsesvejledning og lign.). Kendskab til typiske forløb, der involverer flere forvaltninger. Viden om en koordineret indsats på tværs af forskellige forvaltninger/systemer. Motivere og sikre ejerskab hos de unge (empowerment). Finde gode og holdbare løsninger på konflikter. Hvordan man lytter og forsøger at forstå den anden, og hvordan man bevarer kontakten, også når kommunikationen bevæger sig ind på sårbare områder. Rollefordelingen mellem mentor og sagsbehandlere i forsøget. Rollefordelingen mellem mentor og andre støttepersoner fx virksomhedsmentorer, uddannelsesmentorer og støttekontaktpersoner efter servicelovens 85 og 99. Kendskab til frafaldsproblemer ved uddannelsesstart. Derudover er det afgørende for mentorer i forsøget, at de kender til den lokale kommunes tilbud og har adgang til relevante kontaktpersoner i de forskellige forvaltninger. Derfor skal alle deltagende kommuner afholde et skræddersyet kursus, hvor mentorer, der deltager i forsøget hører om de lokale tilbud, får lejlighed til at møde de forskellige relevante kontaktpersoner og udveksle kontaktoplysninger. Kommunalt kursus: Formålet med det kommunale kursus er at orientere alle relevante parter om forsøget og skabe opbakning blandt parterne til mentorernes virke i forsøget. Jobcentret samler alle relevante parter for målgruppen i forsøget dvs. mentorerne i forsøget, relevante sagsbehandlere i jobcentret, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), personer der arbejder med misbrugs, støttebolig, ungdomsrådgivning, læger, psykologer, psykiatere, andre støttepersoner for den unge fx støttekontaktpersoner efter servicelovens 85 og 99. Jobcentret orienterer om forsøget, og på kurset udveksles viden om, hvilke lokale tilbud, der er til unge i målgruppen for forsøget Jobcentret indsamler og formidler kontaktoplysninger fra mødedeltagerne (dvs. navne, profession, mail, tlf.) Det er obligatorisk for sagsbehandlere og mentorer, at deltage i begge kurser. Seminarer Der planlægges afholdt et landsdækkende opstartsseminar, midtvejsseminar og et afslutningsseminar. Jobcentrene i forsøget er forpligtede til at deltage i de centralt afholdte seminarer. Jobcentrene er herudover forpligtigede til at medvirke i beskæftigelsesregionernes aktiviteter i relation til forsøget. 4

5 Forsøgets varighed Der er løbende indtag over tre måneder, og de unge får mentorstøtte i op til 12 måneder med start senest 1 måned efter udvælgelsessamtale. Sammenlagt varer forsøgsindsatsen dermed i op til 13 måneder for den enkelte deltager og 16 måneder i forsøget som helhed. Hovedforsøget forventes påbegyndt i august 2012 og afsluttes i november Tabel 1. Forsøgets tidsramme Forsøgets tidsramme Opstart af forsøget 1. August 2012 Optag af deltagere forventes afsluttet 31. Oktober 2012 Forsøget slutter 30. November 2013 Udvælgelse De unge udvælges tilfældigt til enten deltager- eller kontrolgruppe. Under samtalen med den unge indtastes den unges cpr. nr. i forsøgets it-værktøj, som herefter fortæller om den unge er i deltager eller kontrolgruppe. Brev til deltagere Deltagerne i forsøget modtager enslydende breve, i forbindelse med den samtale, hvor de bliver udtrukket til forsøget. Brevet udleveres umiddelbart efter de er udtrukket til forsøget. Indtagets størrelse Jobcentrene giver hver 100 unge et tilbud om at få en mentor ifm. forsøget. Det forventes, at ca unge udvælges til forsøget, hvor halvdelen (1.300) indgår i deltagergruppen, mens den resterende halvdel (1.300) indgår i kontrolgruppen. Ommatchning og ophør Deltagerne kan i løbet af forsøgsperioden blive ommatchet. Deltagere, der i løbet af forsøgsperioden overgår til matchgruppe 1 eller 3, fortsætter med at modtage programindsatsen dvs. fortsætter deres tilknytning til mentor. Personer, der afgår til uddannelse eller job beholder deres mentor indtil de er kommet godt i gang med deres uddannelse/job. Den unge og mentor beslutter sammen med jobcentret, hvornår mentorforløbet slutter. Skulle de pågældende deltagere på et senere tidspunkt igen søge kontanthjælp i kommunen, vil de genindtræde i forsøget og fortsætte i forsøgsprogrammet, hvor de slap. Personer, der flytter til en anden kommune vil ophøre i forsøget (uanset om personen flytter til en kommune, der også er med i forsøget). Registrering Mentorindsatsen registreres i et særligt værktøj, som også bruges til opfølgningsrapporter i forsøget, evaluering og udbetaling af tilskud. 5

6 Jobcentrene i forsøget og regionerne vil få mulighed for at se ugentlige opgørelser over indsatsen i forsøget. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller disse rapporter til rådighed, som jobcentrene og regionerne kan støtte sig til i deres opfølgning. Pilotforsøg i få udvalgte jobcentre Der igangsættes pilotforsøg i få udvalgte jobcentre i maj Formålet er, at stå på mere sikker grund, når hovedforsøget starter i august Der kan altså umiddelbart før hovedforsøget ske små justeringer i forsøget. Det er derimod ikke tanken, at pilotforsøget skal anvendes til vurdering af effekter. Nedsættelse af styregruppe I forbindelse med forsøget skal jobcentrene nedsætte en styregruppe, som løbende skal følge op på forsøgets implementering. Styregruppen består af jobcenterchefen, den projektansvarlige leder, relevante teamleder(e), medarbejderrepræsentant(er), mentor/og eller mentorrepræsentant samt evt. øvrige interessenter. Styregruppen skal løbende sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen. Styregruppen holder møder efter behov - dog min. 3 gange i forsøgsperioden. Der udarbejdes beslutningsreferater fra styregruppens møder, som sendes til beskæftigelsesregionen til orientering. Derudover skal jobcenteret løbende være i dialog med beskæftigelsesregionen om projektets gennemførelse, så regionen løbende orienteres om projektets fremdrift. Ved eventuelle problemer i forsøget og ved særlige milepæle i forsøget afholdes møde mellem styregruppen og beskæftigelsesregionen. Jobcentrenes beskrivelse af forsøgsindsatsen For at give beskæftigelsesregionerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen et overblik over, hvordan det enkelte jobcenter tilrettelægger forsøget, udarbejder hvert jobcenter inden projektets start en beskrivelse af indsatsen (dels forsøgsindsats, som deltagergruppen skal modtage og dels deres nuværende indsats, som kontrolgruppen vil modtage). I beskrivelsen af forsøgsindsatsen skal jobcentrene bl.a. nøje gøre rede for, hvordan de vil sikre, at de får forankret deres mentorer i beskæftigelsessystemet, og hvordan de vil tilrettelægge det kommunale kursus? Hvis jobcentret anvender private aktører til varetagelse af forsøgsindsatsen, skal begrundelsen tydeligt fremgå af projektbeskrivelsen. Beskæftigelsesregionernes understøtning Beskæftigelsesregionen følger løbende forsøgets implementering og drøfter den med jobcentrene, og er behjælpelig med at besvare spørgsmål fra jobcentrene. Endvidere faciliterer beskæftigelsesregionen erfaringsudveksling og netværksopbygning jobcentrene imellem. Beskæftigelsesregionerne kan ved behov understøtte jobcentrenes tilrettelæggelse af de kommunale kurser og udarbejdelse af jobopslag. 6

7 Hvis det skønnes formålstjenligt, udarbejder regionerne i samarbejde med jobcentrene handlingsplaner med milepæle for forsøget. Dette sker under alle omstændigheder, hvis indsatsen ikke er tilfredsstillende. Derudover drøftes fremdriften i forsøget på de løbende dialogmøder. Evaluering og opfølgning Forsøget evalueres kvantitativt og kvalitativt af eksterne evaluatorer. Evalueringen deles i to. En evaluering af implementering, som vil foreligge i løbet af projektperioden og en evaluering af effekterne, som vil blive foretaget efter forsøgets afslutning. Endvidere afdækkes ændringer i kompetencer, adfærd og holdninger hos de unge i et spørgeskema, som hhv. de unge og mentorerne skal besvare undervejs i projektet. Tilskud Det er frivilligt for kommunerne at deltage i forsøget. Der gives økonomisk støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til jobcentre, der deltager i forsøget. Det er en forudsætning for tilskud, at jobcentrene gennemfører forsøgsindsatsen i overensstemmelse med denne projektbeskrivelse. Der afsættes 39 mio. kr. i en pulje fra puljen Særlige indsatser, konto , hvorfra jobcentre kan ansøge om tilskud til forsøget. Der udbetales støtte til de faktiske mentorudgifter i forsøget op til et loft på 3 mio. kr. for hvert enkelt jobcenter (dvs. 100 pct. dækning op til en bestemt grænse). Alle jobcentre i forsøget forventes at give ca. 100 unge en mentor. Udgifter, der dækkes af puljen Særlige indsatser, kan ikke samtidig anmeldes til refusion. Afholdelse af mentorudgifter ud over loftet (dvs. som ikke dækkes af puljen Særlige indsatser ) kan refunderes med 50 pct. efter gældende regler. Efter forsøgets afslutning indsender jobcentrene oplysninger om det faktisk afholdte antal mentortimer, timeløn og den samlede mentorudgift i løbet af forsøgsperioden for hver enkelt person i deltagergruppen og for deltagergruppen i alt. De indsendte oplysninger skal påtegnes en revisorerklæring, og bagvedliggende dokumentation skal kunne fremvises ved behov. Støtten udbetales i to rater. Første rate udgør halvdelen af det mulige tilskudsbeløb (loftet), og betales ved forsøget start. Anden rate udbetales ved forsøgets afslutning, og beregnes på baggrund af de faktiske mentorudgifter i forsøgsperioden i det enkelte jobcenter. Anden rate kan maksimalt udgøre halvdelen af det mulige tilskudsbeløb, og der kan være tale om tilbagebetaling, hvis det samlede tilskud udgør mindre end første rate. 7

8 Eksempel på udbetaling af tilskud: Et jobcenter får udmeldt en samlet ramme på 3 mio. kr. til afholdelse af mentorudgifter i forsøget. Første rate udgør halvdelen af det mulige tilskudsbeløb = 1,5 mio. kr. Når forsøget er slut opgør Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af jobcentres registreringer de endelige udgifter til mentorstøtte til 2,5 mio. kr. Anden rate udgør dermed 2,5 mio. kr. 1,5 = 1,0 mio. kr. Hvis de endelige mentorudgifter havde været 3,5 mio. kr. ville anden rate udgøre 3,0 mio. kr. 1,5 mio. kr.= 1,5 mio. kr. De resterende ½ mio. kr. kan indmeldes til refusion efter gældende regler, hvorved kommunen kan få refunderet halvdelen. Øvrige udgifter Arbejdsmarkedsstyrelsen afholder derudover udgifter til det centrale kursus for mentorer, samt til seminarer og workshops og evaluering af forsøget. Kommunerne finansierer tabt arbejdsfortjeneste og transport i forbindelse med deltagelse i workshops, seminarer og kurser. Kommunernes udgifter til forplejning og evt. oplægsholdere til det kommunale kursus kan ligeledes refunderes inden for jobcentrets loft på 3 mio. kr. 8

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Mentor Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Målgruppe Tilbud Indsatser 1 Faglærte/med uddannelse: LVU MVU (løntilskud/praktik) Jobværksted Coach til egen jobsøgning KVU Videnpiloter

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

EVALUERING PÅ RETTE VEJ I JOB

EVALUERING PÅ RETTE VEJ I JOB Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Slutrapport Dato september 2013 EVALUERING PÅ RETTE VEJ I JOB EVALUERING PÅ RETTE VEJ I JOB Dato 2013-09-09 Udarbejdet af Joachim Boll Sophie Danneris Jensen Michael

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen Visitation Mål/estimat for visitation Samlet antal personer i målgruppen, som forventes at komme i forløb af min. 3 mdrs. varighed på et virksomhedscenter generation

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Samarbejdsaftale om Nytteindsats

Samarbejdsaftale om Nytteindsats Samarbejdsaftale om Nytteindsats Mellem Materielgården Frøslevvej 36 4660 Store Heddinge Og Center Arbejdsmarked Rådhuspladsen 4 4660 Store Heddinge [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale omfatter nytteindsats

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere