Målgruppe Målgruppen i forsøget er årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde."

Transkript

1 NOTAT Projektbeskrivelse for det kontrollerede forsøg: Mentor til udsatte unge uden udannelse og job 09. februar 2012 J.nr kt. /sil,lj Baggrund Flere undersøgelser 1 indikerer, at mentorstøtte kan hjælpe unge i job og uddannelse. For det første er der gennemført et forskningsreview, som viser, at der er stærk evidens for, at en kombination af mentorstøtte med relevant behandling og hurtig udslusning til et job (IPS-metoden) virker i forhold til at få borgere med svære psykiske lidelser i job. For det andet viser indsatsen i projekt Unge Godt i gang, at en mere intensiveret aktiv indsats, herunder med styrket mentorstøtte, får flere udsatte unge i uddannelse. Ligeledes peger forsøgsprojekt med sociale mentorer på, at mentorstøtte kan hjælpe borgere med psykiske lidelser til at få et job eller uddannelse. Dette forsøg skal afdække den specifikke effekt af at tilbyde mentorstøtte til udsatte unge i forhold til at bringe unge i uddannelse, subsidiært job. Mål Målet med forsøget er, at få udsatte unge årige i gang med en uddannelse enten klasse eller en ungdoms- og eller erhvervskompetencegivende uddannelse, subsidiært et job. Forsøget skal belyse effekten af intensiv mentorstøtte i forhold til denne målsætning. Målgruppe Målgruppen i forsøget er årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde. Der er dog unge årige kontanthjælpsmodtagere, match 2, som ikke indgår i målgruppen for forsøget. Unge, der er omfattet af nedenstående, indgår ikke i forsøget. Jobcentret skal derfor ikke udtage disse til hverken deltager- eller kontrolgruppe. Personer, der har en social mentor efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats dvs. personer, der i forvejen har en mentor, som svarer til forsøgets mentor. Personer, der indgår i et STU-forløb (særlig tilrettelagt undervisning). STU forløb er målrettet sent udviklede, der har et retskrav på at deltage i STU. Personer, der har graviditetsbetingede sygdomme, da de først på et meget sent tidspunkt ville kunne indgå i forsøget. Personer, der er i døgnforløb, herunder personer i udslusningsforløb fra kriminalforsorgen. Personer, der er friholdt fra både at deltage i kontaktforløb og aktivt forløb jf. 28 i BEK om en aktiv beskæftigelsesindsats og 13 i lov om en aktiv social politik og 14 i BEK om forsøgsordninger. 1 Af bilag fremgår uddybende information om effekter af mentorstøtte

2 Indsats Indsatsen i forsøget består i: Efter forsøgsstart udvælges unge ved den førstkommende jobsamtale til at indgå i deltagergruppen (eller kontrolgruppen). Ved samtalen i jobcentret tilbydes alle unge i deltagergruppen at få en mentor. Herefter finder jobcentret en mentor til den unge, som påbegynder kontakten med den unge senest en måned efter samtalen har fundet sted. Der skal som minimum være ugentlig kontakt mellem mentor og den unge. Mentorstøtten inden for rammerne af forsøget gives, indtil den unge er kommet godt i gang med en uddannelse (eller et job) i op til maksimalt 12 måneder. Jobcentrene kan fortsætte mentorstøtten længere end 12 måneder, hvis det er nødvendigt, men denne indsats vil ikke indgå i forsøget. Kontrolgruppen får den almindelige indsats i jobcentret. Der er følgende krav til mentoren: Mentor er lønnet af kommunen efter LAB-loven til at være en støtte for den unge. Mentor er ikke en frivillig mentor. Mentoren er ikke en myndighedsperson. Hvis jobcentret ansætter en sagsbehandler som mentor i forsøget, skal denne frikøbes til projektet, da man i forsøget ikke både må være sagsbehandler for unge og mentor på samme tid. Mentor skal være i kontakt med den unge mindst én gang om ugen (i perioder vil de unge dog formentlig have stort behov for at mødes med mentor flere gange om ugen). Det skal sikres, at mentor ikke får tilknyttet flere unge, end at mentor har tilstrækkelig tid til at give de unge en kvalificeret hjælp. Mentor skal deltage i et mentorkursus (se afsnit om mentorkursus). Mentoren udvælges, ansættes og aflønnes i øvrigt efter de almindelige regler i LAB om mentorstøtte. Det skal sikres, at mentor løbende kan modtage supervision under forsøget. Det vil være muligt for flere jobcentre at gå sammen om at stille supervision til rådighed. Mentorens opgaver Mentor er ansat af jobcentret og skal derfor understøtte de aftalte aktiviteter mellem jobcentret og den unge, jf. den unges job- og uddannelsesplan. Mentor i forsøget samarbejder også med evt. øvrige mentorer til den unge fx virksomhedsmentorer på en arbejdsplads eller uddannelsesmentorer på uddannelsesinstitutionerne og skal understøtte, at aftalte initiativer igangsættes. Eksempler på mentorens indsats kan være: Fokus på målet om uddannelse For unge uden uddannelse er målet, at de kommer i uddannelse. Derfor skal mentoren have konstant fokus på dette. Mentorens opgaver kan bl.a. bestå i: 2

3 Inspirere og motivere til uddannelse. Hjælpe den unge med at tage kontakt til uddannelsesinstitutioner. Støtte den unge i uddannelsesstarten (efterværn). Stå klar til at gribe den unge, hvis der opstår akutte problemer på skolen. Samarbejde med en eventuel uddannelsesmentor. Opgaver i relation til job For nogle unge går vejen til uddannelse gennem et job, evt. med støtte i form af løntilskud eller virksomhedspraktik, der kan inspirere og kvalificere uddannelsesvalget. Mentorens opgaver kan bl.a. bestå i: Inspirere og motivere til at komme i job (evt. med støtte i form af løntilskud/virksomhedspraktik). Hjælpe den unge med at tage kontakt til virksomheder. Støtte den unge i opstartsfasen på en virksomhed. Stå klar til at gribe den unge, hvis der opstår problemer i forløbet. Samarbejde og koordination med en eventuel mentor på virksomheden. Personrelaterede opgaver Mange unge i gruppen vil have sammensatte problemer, der rækker udover manglende uddannelse og job. Mentoren skal hjælpe og guide den unge til at få løst og håndteret disse problemer sideløbende med indsatsen rettet mod uddannelse og job. Mentorens opgaver kan bl.a. bestå i: Bistå med at udrede personlige problemer, der er en hindring for at komme i gang med uddannelse. Hjælpe den unge med at gøre brug af sine rettigheder (fx oplyser den unge om muligheden for at blive henvist til psykolog ved depression). Støtte den unge i at blive professionel bruger af sundhedssystemet fx hjælper med at få kontakt til egen læge, misbrugscenter, psykolog og lign. Bistår ved møder. Yde personlig vejledning (fx hjælper den unge til at tage kontakt til banken, hvis den unge har brug for at få styr på privatøkonomien). Bistå ved møder. Hjælpe den unge med at finde en bolig. Hjælpe den unge med at huske aftaler hos myndighederne og er bisidder ved møder. Hjælper den unge med at holde styr på, hvad der konkret bliver aftalt. Motivere og hjælpe den unge til at komme i gang med sunde fritidsinteresser. Stå klar til at gribe den unge, hvis der opstår akutte problemer med bolig, økonomi eller andet. Kursus for mentorer og sagsbehandlere i forsøget Relevante sagsbehandlere og alle mentorer i forsøget skal gennemgå et centralt tilrettelagt kursus. Det centrale kursus omhandler mentoropgaverne i forsøget og giver nogle konkrete redskaber ift. det at være mentor, som er relevante på tværs af jobcentre. Centralt kursus De mest almindelige problemstillinger hos de unge (psykiske problemer, misbrug, manglende faglige kompetencer, gæld, manglende netværk/opbakning og lign.). 3

4 Erkende egen rolle som mentor dvs. forstå, at der er grænser for, hvilke opgaver mentor kan varetage (mentor kan fx ikke begynde at agere som psykolog, men skal have kendskab til forskellige psykiske sygdomme). Unges rettigheder i uddannelses-, beskæftigelses-, social- og sundhedssystemet (fx ret til at blive henvist til psykolog, ret til misbrugsbehandling, ret til uddannelsesvejledning og lign.). Kendskab til typiske forløb, der involverer flere forvaltninger. Viden om en koordineret indsats på tværs af forskellige forvaltninger/systemer. Motivere og sikre ejerskab hos de unge (empowerment). Finde gode og holdbare løsninger på konflikter. Hvordan man lytter og forsøger at forstå den anden, og hvordan man bevarer kontakten, også når kommunikationen bevæger sig ind på sårbare områder. Rollefordelingen mellem mentor og sagsbehandlere i forsøget. Rollefordelingen mellem mentor og andre støttepersoner fx virksomhedsmentorer, uddannelsesmentorer og støttekontaktpersoner efter servicelovens 85 og 99. Kendskab til frafaldsproblemer ved uddannelsesstart. Derudover er det afgørende for mentorer i forsøget, at de kender til den lokale kommunes tilbud og har adgang til relevante kontaktpersoner i de forskellige forvaltninger. Derfor skal alle deltagende kommuner afholde et skræddersyet kursus, hvor mentorer, der deltager i forsøget hører om de lokale tilbud, får lejlighed til at møde de forskellige relevante kontaktpersoner og udveksle kontaktoplysninger. Kommunalt kursus: Formålet med det kommunale kursus er at orientere alle relevante parter om forsøget og skabe opbakning blandt parterne til mentorernes virke i forsøget. Jobcentret samler alle relevante parter for målgruppen i forsøget dvs. mentorerne i forsøget, relevante sagsbehandlere i jobcentret, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), personer der arbejder med misbrugs, støttebolig, ungdomsrådgivning, læger, psykologer, psykiatere, andre støttepersoner for den unge fx støttekontaktpersoner efter servicelovens 85 og 99. Jobcentret orienterer om forsøget, og på kurset udveksles viden om, hvilke lokale tilbud, der er til unge i målgruppen for forsøget Jobcentret indsamler og formidler kontaktoplysninger fra mødedeltagerne (dvs. navne, profession, mail, tlf.) Det er obligatorisk for sagsbehandlere og mentorer, at deltage i begge kurser. Seminarer Der planlægges afholdt et landsdækkende opstartsseminar, midtvejsseminar og et afslutningsseminar. Jobcentrene i forsøget er forpligtede til at deltage i de centralt afholdte seminarer. Jobcentrene er herudover forpligtigede til at medvirke i beskæftigelsesregionernes aktiviteter i relation til forsøget. 4

5 Forsøgets varighed Der er løbende indtag over tre måneder, og de unge får mentorstøtte i op til 12 måneder med start senest 1 måned efter udvælgelsessamtale. Sammenlagt varer forsøgsindsatsen dermed i op til 13 måneder for den enkelte deltager og 16 måneder i forsøget som helhed. Hovedforsøget forventes påbegyndt i august 2012 og afsluttes i november Tabel 1. Forsøgets tidsramme Forsøgets tidsramme Opstart af forsøget 1. August 2012 Optag af deltagere forventes afsluttet 31. Oktober 2012 Forsøget slutter 30. November 2013 Udvælgelse De unge udvælges tilfældigt til enten deltager- eller kontrolgruppe. Under samtalen med den unge indtastes den unges cpr. nr. i forsøgets it-værktøj, som herefter fortæller om den unge er i deltager eller kontrolgruppe. Brev til deltagere Deltagerne i forsøget modtager enslydende breve, i forbindelse med den samtale, hvor de bliver udtrukket til forsøget. Brevet udleveres umiddelbart efter de er udtrukket til forsøget. Indtagets størrelse Jobcentrene giver hver 100 unge et tilbud om at få en mentor ifm. forsøget. Det forventes, at ca unge udvælges til forsøget, hvor halvdelen (1.300) indgår i deltagergruppen, mens den resterende halvdel (1.300) indgår i kontrolgruppen. Ommatchning og ophør Deltagerne kan i løbet af forsøgsperioden blive ommatchet. Deltagere, der i løbet af forsøgsperioden overgår til matchgruppe 1 eller 3, fortsætter med at modtage programindsatsen dvs. fortsætter deres tilknytning til mentor. Personer, der afgår til uddannelse eller job beholder deres mentor indtil de er kommet godt i gang med deres uddannelse/job. Den unge og mentor beslutter sammen med jobcentret, hvornår mentorforløbet slutter. Skulle de pågældende deltagere på et senere tidspunkt igen søge kontanthjælp i kommunen, vil de genindtræde i forsøget og fortsætte i forsøgsprogrammet, hvor de slap. Personer, der flytter til en anden kommune vil ophøre i forsøget (uanset om personen flytter til en kommune, der også er med i forsøget). Registrering Mentorindsatsen registreres i et særligt værktøj, som også bruges til opfølgningsrapporter i forsøget, evaluering og udbetaling af tilskud. 5

6 Jobcentrene i forsøget og regionerne vil få mulighed for at se ugentlige opgørelser over indsatsen i forsøget. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller disse rapporter til rådighed, som jobcentrene og regionerne kan støtte sig til i deres opfølgning. Pilotforsøg i få udvalgte jobcentre Der igangsættes pilotforsøg i få udvalgte jobcentre i maj Formålet er, at stå på mere sikker grund, når hovedforsøget starter i august Der kan altså umiddelbart før hovedforsøget ske små justeringer i forsøget. Det er derimod ikke tanken, at pilotforsøget skal anvendes til vurdering af effekter. Nedsættelse af styregruppe I forbindelse med forsøget skal jobcentrene nedsætte en styregruppe, som løbende skal følge op på forsøgets implementering. Styregruppen består af jobcenterchefen, den projektansvarlige leder, relevante teamleder(e), medarbejderrepræsentant(er), mentor/og eller mentorrepræsentant samt evt. øvrige interessenter. Styregruppen skal løbende sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen. Styregruppen holder møder efter behov - dog min. 3 gange i forsøgsperioden. Der udarbejdes beslutningsreferater fra styregruppens møder, som sendes til beskæftigelsesregionen til orientering. Derudover skal jobcenteret løbende være i dialog med beskæftigelsesregionen om projektets gennemførelse, så regionen løbende orienteres om projektets fremdrift. Ved eventuelle problemer i forsøget og ved særlige milepæle i forsøget afholdes møde mellem styregruppen og beskæftigelsesregionen. Jobcentrenes beskrivelse af forsøgsindsatsen For at give beskæftigelsesregionerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen et overblik over, hvordan det enkelte jobcenter tilrettelægger forsøget, udarbejder hvert jobcenter inden projektets start en beskrivelse af indsatsen (dels forsøgsindsats, som deltagergruppen skal modtage og dels deres nuværende indsats, som kontrolgruppen vil modtage). I beskrivelsen af forsøgsindsatsen skal jobcentrene bl.a. nøje gøre rede for, hvordan de vil sikre, at de får forankret deres mentorer i beskæftigelsessystemet, og hvordan de vil tilrettelægge det kommunale kursus? Hvis jobcentret anvender private aktører til varetagelse af forsøgsindsatsen, skal begrundelsen tydeligt fremgå af projektbeskrivelsen. Beskæftigelsesregionernes understøtning Beskæftigelsesregionen følger løbende forsøgets implementering og drøfter den med jobcentrene, og er behjælpelig med at besvare spørgsmål fra jobcentrene. Endvidere faciliterer beskæftigelsesregionen erfaringsudveksling og netværksopbygning jobcentrene imellem. Beskæftigelsesregionerne kan ved behov understøtte jobcentrenes tilrettelæggelse af de kommunale kurser og udarbejdelse af jobopslag. 6

7 Hvis det skønnes formålstjenligt, udarbejder regionerne i samarbejde med jobcentrene handlingsplaner med milepæle for forsøget. Dette sker under alle omstændigheder, hvis indsatsen ikke er tilfredsstillende. Derudover drøftes fremdriften i forsøget på de løbende dialogmøder. Evaluering og opfølgning Forsøget evalueres kvantitativt og kvalitativt af eksterne evaluatorer. Evalueringen deles i to. En evaluering af implementering, som vil foreligge i løbet af projektperioden og en evaluering af effekterne, som vil blive foretaget efter forsøgets afslutning. Endvidere afdækkes ændringer i kompetencer, adfærd og holdninger hos de unge i et spørgeskema, som hhv. de unge og mentorerne skal besvare undervejs i projektet. Tilskud Det er frivilligt for kommunerne at deltage i forsøget. Der gives økonomisk støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til jobcentre, der deltager i forsøget. Det er en forudsætning for tilskud, at jobcentrene gennemfører forsøgsindsatsen i overensstemmelse med denne projektbeskrivelse. Der afsættes 39 mio. kr. i en pulje fra puljen Særlige indsatser, konto , hvorfra jobcentre kan ansøge om tilskud til forsøget. Der udbetales støtte til de faktiske mentorudgifter i forsøget op til et loft på 3 mio. kr. for hvert enkelt jobcenter (dvs. 100 pct. dækning op til en bestemt grænse). Alle jobcentre i forsøget forventes at give ca. 100 unge en mentor. Udgifter, der dækkes af puljen Særlige indsatser, kan ikke samtidig anmeldes til refusion. Afholdelse af mentorudgifter ud over loftet (dvs. som ikke dækkes af puljen Særlige indsatser ) kan refunderes med 50 pct. efter gældende regler. Efter forsøgets afslutning indsender jobcentrene oplysninger om det faktisk afholdte antal mentortimer, timeløn og den samlede mentorudgift i løbet af forsøgsperioden for hver enkelt person i deltagergruppen og for deltagergruppen i alt. De indsendte oplysninger skal påtegnes en revisorerklæring, og bagvedliggende dokumentation skal kunne fremvises ved behov. Støtten udbetales i to rater. Første rate udgør halvdelen af det mulige tilskudsbeløb (loftet), og betales ved forsøget start. Anden rate udbetales ved forsøgets afslutning, og beregnes på baggrund af de faktiske mentorudgifter i forsøgsperioden i det enkelte jobcenter. Anden rate kan maksimalt udgøre halvdelen af det mulige tilskudsbeløb, og der kan være tale om tilbagebetaling, hvis det samlede tilskud udgør mindre end første rate. 7

8 Eksempel på udbetaling af tilskud: Et jobcenter får udmeldt en samlet ramme på 3 mio. kr. til afholdelse af mentorudgifter i forsøget. Første rate udgør halvdelen af det mulige tilskudsbeløb = 1,5 mio. kr. Når forsøget er slut opgør Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af jobcentres registreringer de endelige udgifter til mentorstøtte til 2,5 mio. kr. Anden rate udgør dermed 2,5 mio. kr. 1,5 = 1,0 mio. kr. Hvis de endelige mentorudgifter havde været 3,5 mio. kr. ville anden rate udgøre 3,0 mio. kr. 1,5 mio. kr.= 1,5 mio. kr. De resterende ½ mio. kr. kan indmeldes til refusion efter gældende regler, hvorved kommunen kan få refunderet halvdelen. Øvrige udgifter Arbejdsmarkedsstyrelsen afholder derudover udgifter til det centrale kursus for mentorer, samt til seminarer og workshops og evaluering af forsøget. Kommunerne finansierer tabt arbejdsfortjeneste og transport i forbindelse med deltagelse i workshops, seminarer og kurser. Kommunernes udgifter til forplejning og evt. oplægsholdere til det kommunale kursus kan ligeledes refunderes inden for jobcentrets loft på 3 mio. kr. 8

Projektbeskrivelse: På rette vej i job

Projektbeskrivelse: På rette vej i job Projektbeskrivelse: På rette vej i job Juli 2010 J.nr.2010-0000991 Indledning Der iværksættes et kontrolleret forsøg for kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 (ny match). Personer i målgruppen

Læs mere

Spørgsmål og svar i kontrolleret forsøg: Mentor til unge i match 2 uden uddannelse og job

Spørgsmål og svar i kontrolleret forsøg: Mentor til unge i match 2 uden uddannelse og job Spørgsmål og svar i kontrolleret forsøg: Mentor til unge i match 2 uden uddannelse og job 08.8.2012 Hvor registreres tid, som mentor har haft sammen med flere unge på én gang? Svar. Denne tid registreres

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Planlægning af opstart af det kontrollerede forsøg Mentor til indsatsklare unge uden uddannelse Version 3.0

Planlægning af opstart af det kontrollerede forsøg Mentor til indsatsklare unge uden uddannelse Version 3.0 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 27. juni 2012 Jnr.: 2011-0015479 Planlægning af opstart af det kontrollerede forsøg Mentor til indsatsklare unge uden uddannelse Version 3.0 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Faktaark. Resultater i mentorforsøget

Faktaark. Resultater i mentorforsøget Faktaark Resultater i mentorforsøget Oktober 2014 J.nr. 2014-0010013 2 kt/sil Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i perioden august 2012-november 2013 sammen med 13 jobcentre gennemført

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Beskrivelse af Jobcenter Holbæks gennemførelse af pilotfase i det kontrollerede forsøg: Mentor til indsatsklare unge uden kompetencegivende uddannelse

Beskrivelse af Jobcenter Holbæks gennemførelse af pilotfase i det kontrollerede forsøg: Mentor til indsatsklare unge uden kompetencegivende uddannelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 12. juni 2012 Jnr.: 2011-0017073 Beskrivelse af Jobcenter Holbæks gennemførelse af pilotfase i det kontrollerede forsøg: Mentor til indsatsklare unge uden

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011)

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011) Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov. 2010 til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov. 2010 til marts 2011) Målgruppe: matchgruppe 2, indsatsklare kontant og starthjælpsmodtagere.

Læs mere

Der afsættes en pulje på landsplan i perioden Puljen kan søges m.h.p. på lokale forsøg på området.

Der afsættes en pulje på landsplan i perioden Puljen kan søges m.h.p. på lokale forsøg på området. 1 Bilag 1: Beskrivelse af enkeltinitiativer i ungepakken på Beskæftigelsesministeriets område kronologisk efter 1. Initiativer, der træder i kraft i 2010 uden nærmere tidsangivelse i forligsteksten landsplan

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst opdateret d. 8. februar 2016.

Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst opdateret d. 8. februar 2016. N O T A T 08. februar 2016 Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst opdateret d. 8. februar 2016. 1. Visitation og deltagelse 1.1 Spørgsmål: Har kommunen mulighed for selv at fravælge målgrupper til JobFirst,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) og beskæftigelsesregionerne har i september 2009 igangsat en landsdækkende 2 årig kampagne med det

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Temadrøftelsens formål og indhold

Temadrøftelsens formål og indhold Temadrøftelsens formål og indhold Formål: At informere udvalget om forvaltningens brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen set i lyset af kontanthjælpsreformen 2 oplæg med efterfølgende drøftelse 1)

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. juni 2013 Formål og tema Formål med netværket Bidrage til at begrænse tilgangen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Kort om virksomhedscentre

Kort om virksomhedscentre Kort om virksomhedscentre Hvad er et virksomhedscenter? Hvad er resultaterne fra forsøg med virksomhedscentre? Hvad virker? Beskæftigelsesregion Nord 2. november 2009 Forsøg med virksomhedscentre Pilotforsøg

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012 Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3 Informationsmøde den 14. juni 2012 Program Brug for alle et nyt initiativ Ved Beskæftigelsesregionen Formål med initiativet, elementerne

Læs mere

Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012

Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012 Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012 2 Program for informationsmøde 13:00 13:30: Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet v/beskæftigelsesregion Syddanmark 13:30

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Virksomhedsmentorer Uddannelse og netværk Projektperiode : 1. marts

Læs mere

Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2

Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2 Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2 16. august 2013 Baggrund Sigtet i førtidspensionsreformen er, at flere skal inkluderes i arbejdsfællesskabet, og at færre skal tilgå permanent offentlig

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

Udvidet varslingsindsats. Rimelighedskravet Førtidspensionister ansat med løntilskud

Udvidet varslingsindsats. Rimelighedskravet Førtidspensionister ansat med løntilskud Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Familiens Hus Unge ledige kvinder med nuværende eller kommende forældrerolle, styrkes ved en helhedsorienteret ind i uddannelse eller beskæftigelse.

Familiens Hus Unge ledige kvinder med nuværende eller kommende forældrerolle, styrkes ved en helhedsorienteret ind i uddannelse eller beskæftigelse. Oversigt over eksisterende samarbejder mellem Jobcenter Esbjerg og andre forvaltninger ved Esbjerg Kommune. Direktørområde Kort beskrivelse af samarbejdet Projekt styrket helhedsindsats for unge. Under

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Varslingspuljerne De to varslingspuljer To puljer hvorfra der kan søges om midler til en indsats for borgere der har været omfattet af en varsling: Den almindelige

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Mentor Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Målgruppe Tilbud Indsatser 1 Faglærte/med uddannelse: LVU MVU (løntilskud/praktik) Jobværksted Coach til egen jobsøgning KVU Videnpiloter

Læs mere

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs?

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 09-06-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-44

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Projektgrundlag. Projektnavn: Projektperiode: SBSYS sagsnummer: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse 15.04.10-P20-9-20.

Projektgrundlag. Projektnavn: Projektperiode: SBSYS sagsnummer: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse 15.04.10-P20-9-20. Projektnavn: Projektgrundlag Projekt Brug for Alle Projektleder: Heidi Andersen Indsatsområde: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse Projektperiode: 01.08.2012 31.07.2013 SBSYS sagsnummer:

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland Kampagneperiode 2009-2011 Version 26/10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INDLEDNING

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Oversigt over indsatser i Jobcenter Varde for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse

Oversigt over indsatser i Jobcenter Varde for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse Oversigt over indsatser i Jobcenter Varde for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse Nedenstående er en oversigt over de indsatser, som Jobcenter Varde har til unge uden erhvervskompetencegivende

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 473 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07874

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2017-1 - Indhold INDLEDNING...3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK...3 FORMÅLET MED ORDNINGEN...4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN...4 PRINCIPPERNE

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE Ledige på dagpenge skal hurtigere i arbejde via en intensiv indsats med hyppige jobrettede samtaler først i ledighedsperioden 29. november 2016

Læs mere

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne:

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne: Forslag til implementering af ny beskæftigelsesstrategi. Dato. 14. april 2008 Acadresagsnr. 07/45075 Int. ACJ Baggrunden for dette forslag er, at der på Erhvervsudvalgets møde d. 17. januar 2008 blev godkendt

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere