SÅDAN GØR VI. En tidlig indsats for indadvendte elever. Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E. Arbejde med selvværdet Side 1-2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN GØR VI. En tidlig indsats for indadvendte elever. Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E. Arbejde med selvværdet Side 1-2"

Transkript

1 SÅDAN GØR VI Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E Arbejde med selvværdet Side 1-2 Trivselsprojekt for ensomme elever på Filstedvejens Skole Side 3-4 It opprioriteres i alle fag Side 4 Workshops med KaosPiloter Side 5 Førstehjælpsfilm på mobilen Side 5 Sådan gør vi Udsendes elektronisk til lærere, pædagoger, skoleledelser og øvrige pædagogiske medarbejdere ved Aalborg Kommunale Skolevæsen Redaktion Pædagogisk chef Bent Bengtson (ansv.) Funktions- og område chef Hans Jørgen Nielsen-Kudsk Udviklingskonsulent Helle Truesen Porsdal Journalist Tinka Brøndum Layout Grafiker Lise Særker Foto Fotograf Marianne Andersen m.fl. Forslag mailes til Næste blad udkommer marts 2010 En tidlig indsats for indadvendte elever Flere års erfaring med angste, ensomme og selvdestruktive unge har fået Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation til at udvikle et kursus, hvor folkeskolernes lærere og pædagoger uddannes til at arbejde med elever med lavt selv værd. En henvendelse fra Aalborg Handelsskole til Vok - senskolen for Undervisning og Kommunika tion, VUK, for fire år siden er indirekte årsagen til, at syv stille og indadvendte elever på Gug Skole nu er midtvejs i et forløb, der skal styrke deres selvværd og hjælpe dem til at ændre adfærd. Handelsskolen havde en elev, der var droppet ud på grund af ensomhed og depression. Pigen havde ingen faglige problemer, men hendes selvværd var så dårligt, at hun ikke kunne klare at gå på en uddannelse. Vi erfarede, at der var andre unge med samme problematik. Derfor besluttede vi at udvikle et tilbud til unge, som ikke kommer videre efter folkeskolen på grund af lavt selvværd. Siden har vi haft et hold hvert år. Der er desværre en række normaltbegavede unge, der mister deres ungdomsliv, fordi de bliver fastlåst i et mønster af social angst og negative tanker, fortæller lærerne Anni Andersson og Lone Kjær Jensen. Fortsættes side 2 Inge Kjær (tv), trivselsperson på Gug Skole, er blevet sidemandsoplært til selv at gennemføre det kursus, som Anni Andersson og Lone Kjær Jensen (th) fra VUK har udviklet til indadvendte elever i folkeskolen.

2 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E Det er tankerne, der styrer adfærden. Tanken kommer altid først, og den kan ændres. Derfor taler eleverne meget om, hvad de tænker i forskellige situationer. Inge Kjær har lært meget ved at lytte til elevernes stadig mere åbne samtaler med lærerne og hinanden. Anni Andersson og Lone Kjær Jensen arbejder primært med samtale - træning, personlige samtaler, rollespil, videoanalyser og personlige udfordringer på de særlige hold for unge med dårligt selvværd. Udgangspunktet er, at de unge kun kan ændre adfærd, hvis de får ændret den måde, de tænker på omverdenen og sig selv på. Nogle af vores elever har siddet på deres værelser i flere år, fordi den sociale fobi har taget magten fra dem. De tør ikke køre med en bus, købe ind eller bruge en telefon. Andre er droppet ud af en eller flere uddannelser. Nogle har spiseforstyrrelser eller anden selvskadende adfærd. Det er typisk unge, der har været stille og indadvendte i skolen. Elever, som smilede pænt og aldrig lavede ballade, fortæller Anni Andersson. Udviklingsprojekt i folkeskolen De fleste unge går på Voksenskolen for Under visning og Kommunikation et års tid, inden de i samarbejde med UU-vejledere, sagsbehandlere m.v. sluses ud på f.eks. Tech College, SOSU, VUC eller til forskellige former for kompenserende undervisning eller beskæftigelse. Jo ældre og mere problemtyngede de unge er, jo sværere er det for dem at ændre adfærd. Derfor søgte de to lærere i foråret 2009 Fælles Skole udvikling om midler til at udvikle et kursus målrettet folkeskoleelever, der udviser tegn på lavt selvværd og begyndende social angst. Målet med kurset er at få taget hånd om eleverne, inden deres problemer vokser sig så store, at de kan spænde ben for elevernes videre færd efter folkeskolen. Midlerne blev bevilget, og med basis i efteruddannelser som henholdsvis cognitiv be hand ler og NLP Master Coach har Lone Kjær Jensen og Anni Andersson nu udviklet et undervisningskompendium, som skolernes lærere kan gøre brug af efter at være blevet sidemandsoplært af de to lærere fra voksenskolen. Gode erfaringer på Gug Skole Inge Kjær, trivselsperson på Gug Skole, var den første, der sprang til, da Voksenskolen for Under visning og Kommunikation udbød det nye kursus. I samarbejde med klasselærerne har hun udvalgt syv indadvendte elever fra årgang, som siden efterårsferien har fået to timers gruppeundervisning om ugen af Lone Kjær Jensen og Anni Andersson. Inge Kjær og pædagog Kirsten Shaia sidder med som observatører i forløbet, der fortsætter frem til påske. Dermed har de på nærmeste hold oplevet, hvordan eleverne har ændret og åbnet sig, som ugerne er gået. Inden kurset mente de typisk, at deres eneste problem var, at de var lidt for stille i timerne. De havde ingen erkendelse af deres kropssprog og attituder. På kurset konfronteres de med, at de selv har et ansvar for, hvordan andre opfatter dem, og hvordan de kommer med i et fællesskab. Det kommer som en stor overraskelse for dem. Deres fokus er så indadrettet, at de ikke er klar over, hvad de signalerer, fortæller Inge Kjær. På kurset tvinges eleverne til at gennemtænke egen adfærd og give præcise svar. Det er ikke nok at sige, at man nogle gange rækker hånden op og sjældent indleder en samtale. Er nogle gange en gang om dagen eller en gang om ugen? Og hvor sjældent er sjældent? Og hvorfor markerer de sig ikke oftere? Gennem rollespil, samtaleøvelser og videoanalyser af kropssproget arbejder de med deres egen adfærd og sætter personlige mål, som lærerne følger op på fra gang til gang. Det er utroligt at følge den ændring, der er sket med dem. Nu snakker de løs. De er blevet fortrolige med hinanden og fortæller hinanden mange ting. Deres klasselærere fortæller, at de er blevet bedre til at markere sig og mere frie i klassen. Forældrene er også glade, fordi de kan se, at det er godt for deres børn at gå i gruppen, siger Inge Kjær. Gruppe for mellemtrinnet Ved et seminar for skolevæsenets trivselspersoner i januar udvekslede Gug Skole bl.a. erfaringer med PPR og Filstedvejens Skole, der har sammensat et forløb for stille og ensomme elever på mellemtrinnet. Beretningerne fra Filstedvejens Skole har bestyrket Inge Kjær og Kirsten Shaia i troen på, at det vil være lettere at ændre elevernes adfærd, hvis der sættes endnu tidligere ind. Efter vinterferien indleder Gug Skole derfor også et kursus for en gruppe indadvendte elever fra mellemtrinnet. Eleverne på mellemtrinnet er ikke så fastlåste i deres meninger. Jeg tror, de kan have stort udbytte af en forebyggende indsats, hvor de får nogle redskaber til at forstå og udvikle deres adfærd. Det udelukker ikke, at vi også kan have behov for indimellem at etablere kurser for de ældste årgange. Der kan opstå problematikker, som man ikke har kunnet forudse og forebygge, siger Inge Kjær. Læs om projektet på Filstedvejens Skole på næste side. 2

3 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E Udvikling af de personlige og sociale kompetencer Stille og/eller ensomme elever på 4. årgang tilbydes trivselsforløb på Filstedvejens Skole. Når jeg møder udadreagerende eller indadvendte elever på klassetrin, viser det sig ofte, at de har en forhistorie som stille og ensomme elever. Jeg nævnte det for Hanne Wulff, AKT-lærer hos PPR. Hun oplever nogle gange det samme, fortæller Jane Strube, koordinator på kompetencecentret på Filsted - vejens Skole. Vi talte om, at det kunne være godt at arbejde forebyggende i forhold til yngre elever, som viser begyndende tegn på mistrivsel, så de ikke bliver fastlåst i svære problematikker, når de bliver ældre. Vi var også inspirerede af at have læst professor Thomas Nordahls bog Eleven som aktør, hvor han skriver, at der med stor sandsynlighed er stille og ensomme elever i alle klasser. Han skriver også, at risikoen for social isolation er større, jo ældre eleverne er. Jane Strubes og Hanne Wulffs drøftelser mundede ud i et udviklingsarbejde med titlen Bedre trivsel for elever, som er stille og/eller ensomme. Fælles Skoleudvikling har støttet projektet, der henvender sig til elever på 4. klasse - trin. Til og med 3. klasse går eleverne i DUS, hvor der er mange voksne til at tage hånd om dem. Når de kommer i Juniorklubben i 4. klasse, er der færre voksne omkring dem. Samtidig har eleverne nået en alder, hvor de begynder at blive mere bevidste om, hvor de befinder sig i klassens hierarki, forklarer Jane Strube. Scorer i trivselsundersøgelse Første projektforløb blev gennemført i foråret 2009, og skolen har netop igangsat et nyt forløb. Otte elever fra de tre 4. klasser er udvalgt på basis af en trivselsundersøgelse blandt alle elever på årgangen. Skolen har valgt at anvende materialet Sådan er jeg fra Dansk Psykologisk Forlag. Den meget grundige spørge - skemaundersøgelse har vist sig rigtig god, bl.a. fordi den omregner svarene i scorer. Det gør det muligt at tilbyde forløbet til de elever, der har de laveste scorer. Forældrene informeres om undersøgelsen og projektet ved forældremøderne i 4. klasse. Alle har været positive, for trivselsundersøgelsen er med til at sætte generel fokus på klassen og øge klasseteamets indsigt i elevernes trivsel. Vi har også oplevet stor opbakning fra forældrene til de elever, der er blevet udvalgt til at deltage i projektet. Evalueringen af første forløb viste, at seks af eleverne har haft stort udbytte af tilbuddet. De to sidste har vanskeligheder på flere fronter og har ikke kunnet profitere tilstrækkeligt af projektet. Det har lært os, at vi skal være meget opmærksomme ved udvælgelsen af eleverne til forløbet, siger skoleleder Hanne Rødbro. Stemningen er god og glad i 4. klasserne på Filstedvejens Skole. Undersøgelsen afdækkede dog, at enkelte elever viser tegn på begyndende mistrivsel. Fortsættes side 4 3

4 besluttede at gennemføre forløbet i klubben. Elever - ne hyggede sig og var meget glade for at komme. Vores frygt for, at vi havde udtænkt for få aktiviteter, viste sig også helt ubegrundet. Eleverne ville meget gerne sidde og snakke i rundkredsen, fortæller Jane Strube. Samtalerne kredsede om følelser og adfærd om det sociale spil i klassen og elevernes manglende lyst og evne til at række hånden op, få venner og deltage aktivt i det sociale liv. Årsagerne blev vendt og drejet, og eleverne fik besked på at øve sig i at komme på banen i timerne og i samværet med klassekammeraterne. Netop fordi de skulle øve sig, blev forløbet først evalueret med elever, lærere og forældre 8-10 uger efter, at undervisningsforløbet var afsluttet. Koordinator i kompetencecentret Jane Strube (tv) og skoleleder Hanne Rødbro er glade for, at såvel elever som forældre og lærere har udtrykt stor tilfredshed med projektet. Udgangspunkt i Dankufferten be skri ver den systemiske tilgang til og den praktiske Projektet på Filstedvejens Skole løber over otte udførelse af rundkredssamtalerne. De valgte at henlægge forløbet til Juniorklubben, der ligger lidt væk uger og omfatter fire lektioner om ugen. Ved udviklingen af forløbet, som blev videreudviklet og tilpasset undervejs, var Jane Strube og Hanne Wulff styrret, og at der var plads til at arbejde med prak - fra skolen. Det betød, at gruppen var samlet ufor- enige om, at rundkredssamtalen skulle være den tiske aktiviteter, herunder fremstilling af malerier, som bærende metode. udtrykte elevernes følelser og dannede afsæt for De bestemte sig for at tage udgangspunkt i Dan B. mange gode samtaler. Chris tensens og Per Kjeldsens Dankufferten, der Det viste sig at være en rigtig god ide, at vi Nu i regi af kompetencecentret Foruden Hanne Wulff og Jane Strube deltog pædagog Jette Henriksen fra Juniorklubben i det første forløb. I det aktuelle forløb, der gennemføres i regi af kompetencecentret, er trivselsperson Lars Larsen med i stedet for Hanne Wulff. Det har været en utrolig positiv oplevelse at deltage i udviklingen af forløbet og se, hvor meget det flyttede eleverne. Jeg synes, vi har fundet nogle rigtig gode materialer og fået skabt et forløb, som andre skoler kan have stor glæde af uden at skulle bruge en masse tid på forarbejde, siger Hanne Wulff, der er spændt på at følge eleverne de kommende år og få afdækket langtidseffekten af forløbene. Øget integration af it i fagene Fleksible kurser på skolerne er blandt PITT s tilbud til skolerne, der i stadig højere grad skal indtænke it i undervisningen. I Fælles Mål 2009 er it-aspekterne langt mere fremherskende i beskrivelserne af de enkelte fag end tidligere. Samtidig fastslår en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, at det er væsentligt, at skolerne arbejder med en fagdidaktisk baseret integration af it i undervisningen. Hertil kommer, at Undervisningsministeriet er på trapperne med et nyt temahæfte, It- og mediekompetencer i folkeskolen, der beskriver de kompetencer, som eleverne bør besidde på it- og mediefronten efter folkeskolen. Erling Schmidt, teamleder i PITT, Pædagogisk IT-Team i Pædagogik og Udvikling, fortæller, at 6-bysamarbejdet p.t. er ved at forberede en konference, der holdes i april. På konferencen vil fem lærere fra hver by samles for at gøre målsætningerne i Fælles Mål 2009 og ministeriets temahæfte operationelle. I første omgang er det hensigten at producere materialer med konkrete eksempler og forslag til forløb i dansk, matematik, engelsk, billedkunst og natur/teknik. PITT har søsat flere nye tiltag, der skal støtte op om skolernes bestræbelser på at få it inddraget bedst muligt i undervisningen. PITT har bl.a. introduceret et nyt JITOL-projekt, Just in Time Open Learning, hvor en skole kan komme med egne ønsker til et uddannelsestema og få et kursus afviklet på skolen for en eller flere personalegrupper. Sideløbende er PITT ved at tilpasse et nyudviklet selvevalueringsværktøj fra Danmarks Evalueringsinstitut. Materialet gør det muligt for skolerne at afdække, hvor langt de er nået på it-fronten, hvordan de vil udvikle indsatsen, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges. 4

5 Kreativiteten i højsædet Workshops med KaosPiloter har givet lærerne på Gl. grupper blev deltagerne bl.a. bedt om at visualisere ideer til projektarbejde. De Hasseris Skole nye værktøjer til projektarbejdet. blev også præsenteret for en energizer i form af en opgave, hvor der blev konkurreret på tid, mens samarbejdsevner og lederskab blev sat på en prøve. Hvordan nytænker vi projektarbejdet, så arbejdsformerne bliver mere kreative og mindre forudsigelige for eleverne? I sidste skoleår fik disse spørgsmål lærerne på 9. årgang på Gl. Hasseris Skole til at søge Fælles Skoleudvikling om midler til et projekt, hvor KaosPiloter sparkede ny energi og gejst i lærernes og elevernes tilgang til projektarbejdet. Kurset med KaosPiloterne blev så stor en succes, at skolen i år har ønsket at give alle lærere og ledere mulighed for at hente ny inspiration til arbejdet med at udvikle de kreative arbejdsformer. Fordelt på tre hold for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling har lærerne her i januar-februar deltaget i to dages workshop i dynamisk projekttilgang. Workshopdagene blev afviklet i Aalborg Ungdomsskoles lokaler på Nordkraft med studerende fra KaosPilotuddannelsen som engagerede tovholdere. Opdelt i Sjov og ret så svær øvelse i nonverbalt samarbejde! Deltagerne her fra udskolingen lyttede opmærksomt til oplæggene fra KaosPiloterne. Victoria Kloppenborg (th), Inge Svendsen og Anders Groth visualiserer ideer med udvik- (Fotos: Flemming Møller) lingskonsulent Helle Truesen Porsdal, Skoleafdelingen. Førstehjælpsfilm på mobiltelefonen Hjerteforeningen har haft Center for Folke- introducere en lille instruktionsfilm, Mobil Hjerte- På Hjerteforeningen.dk. findes ligeledes en sundhed til at undersøge hjertestartindsatsen i start om genoplivning. Filmen henvender sig til række korte undervisningsfilm om livredning, Danmark. Undersøgelsen viser bl.a., at kun ca. børn og unge, og det særlige er, at den kan hjertets funktion, hjertesygdomme m.v., ligesom 30 procent af folkeskolerne underviser i livred- downlades til mobiltelefonen, så den er lige ved der findes forskellige materialer til undervisning i dende førstehjælp, mens kun ca. 25 procent hånden. sundhed og motion. Hjerteforeningen har bl.a. underviser i hjerte-lunge-redning på trods af, at Når man sms er hjertestart til 1231, modtager udviklet et sjovt undervisningsmateriale om førstehjælp er en obligatorisk del af undervisnin- man et link til filmen, som også kan findes på Rumlerikkerne til indskolingen. Rumlerikkerne gen i færdselslære. Undersøgelsen har fået Hjerteforeningen til at Facebook, You Tube og Hjerteforeningens hjem- kan også bestilles som teaterforestilling på sko- meside. lerne. Skole- og Kulturforvaltningen Skoleafdelingen Godthåbsgade 8 Tlf daks.dk 9400 Nørresundby Fax

SÅDAN GØR VI. Linjer i udskolingen øger motivationen. April 2012. Tema: Ungeindsatsen. Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3

SÅDAN GØR VI. Linjer i udskolingen øger motivationen. April 2012. Tema: Ungeindsatsen. Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3 SÅDAN GØR VI April 2012 Tema: Ungeindsatsen Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3 Efterværn til Kivaens sårbare elever Side 5 UngeCoach giver nyt syn på skolegangen Side 6 Styrket

Læs mere

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år.

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år. SÅDAN GØR VI August 2010 L E D E R : A F S K O L E C H E F L O N E V E S T E R G A A R D Centrale temaer i skoleåret 2010/2011 Side 1-2 Skolestarten i tal Side 2 MUS-samtaler med afsæt i ledernes observationer

Læs mere

SÅDAN. Indsatsen for de tosprogede GØR VI. 5. Årgang. Nr. 1 September 2009

SÅDAN. Indsatsen for de tosprogede GØR VI. 5. Årgang. Nr. 1 September 2009 SÅDAN N Y H E D S M A G A S I N F O R A A L B O R G K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N GØR VI 5. Årgang. Nr. 1 September 2009 Indsatsen for de tosprogede Der er mange faglige og kulturelle udfordringer

Læs mere

2. klasserne på Tornhøjskolen er meget glade for de netbooks, de fik udleveret sidste efterår. De små computere stimulerer

2. klasserne på Tornhøjskolen er meget glade for de netbooks, de fik udleveret sidste efterår. De små computere stimulerer SÅDAN GØR VI November 2010 Spændende forsøg med netbooks i indskolingen på Tornhøjskolen Side 1-3 Små elever skriver sig til læsning der snakker eller løber rundt. Alle elever sidder pænt på deres stole

Læs mere

dansk? Og hvordan kan læse- og skrivepædagogikken udvikles, så den i højere grad tilgodeser

dansk? Og hvordan kan læse- og skrivepædagogikken udvikles, så den i højere grad tilgodeser SÅDAN GØR VI Juni 2013 Tema: Projekt Tegn på sprog Skarnsknægten Emil er en laban Side 3 Forskellighed er en rigdom Side 5 Må vi også prøve på indonesisk? Side 7 Sådan gør vi Udsendes elektronisk til lærere,

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Skoletjenesten sætter fokus på energi og miljø. September 2012. Udfordrende kondisti på Gl. Lindholm Skole Side 4

SÅDAN GØR VI. Skoletjenesten sætter fokus på energi og miljø. September 2012. Udfordrende kondisti på Gl. Lindholm Skole Side 4 SÅDAN GØR VI September 2012 Udfordrende kondisti på Gl. Lindholm Skole Side 4 Skoletjenesten sætter fokus på energi og miljø Læringscenter på Ferslev Skole med kroppen i centrum Side 6 I samarbejde med

Læs mere

Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene

Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene SÅDAN GØR VI Februar 2012 Tema: Pædagogisk it Nomadisk læring med Google Apps Side 3 En strategi for it-indsatsen Temadag om ledelsesopgaven Side 5 Computere i stedet for bøger Side 6 Sådan gør vi Udsendes

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Styrker samarbejdet om elevernes videre færd. September 2011. Tema: Elev- og uddannelsesplaner. MinUddannelse i brug Side 1-2

SÅDAN GØR VI. Styrker samarbejdet om elevernes videre færd. September 2011. Tema: Elev- og uddannelsesplaner. MinUddannelse i brug Side 1-2 SÅDAN GØR VI September 2011 MinUddannelse i brug Side 1-2 Enkel implementering på Kongerslev Skole Side 2-3 Forstærket samarbejde mellem lærere og UUvejledere på Nibe Skole Side 4-5 Sådan gør vi Udsendes

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

SådAn GØR VI. Ugeskemaer er sagen. November 2014

SådAn GØR VI. Ugeskemaer er sagen. November 2014 SådAn GØR VI November 2014 Ugeskemaer er sagen Ugeskemaer på 3. årgang på Gistrup Skole styrker elevernes motivation og lærerteamets mulighed for at inkludere og differentiere. Der er elever i snart sagt

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Tjørnelyskolen for dygtige børn

Tjørnelyskolen for dygtige børn Tjørnelyskolen for dygtige børn Et udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-2010 1 Tjørnelyskolen for dygtige børn Udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-10 Oktober 2010 Redaktionsudvalg: Vinie Hansen, pædagogisk

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Telefon 72227400 E-mail sst@sst.dk BØRN i BALANCE II Børn i balance II beskriver de 10 kommunale projekter om forebyggelse af overvægt hos børn og

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

hurtige til at springe til, da de i 2008 blev spurgt, hinanden. global tænkning i et dannelsesperspektiv, antyder,

hurtige til at springe til, da de i 2008 blev spurgt, hinanden. global tænkning i et dannelsesperspektiv, antyder, SÅDAN GØR VI Juni 2011 Nye venner i Sydafrika og Indien Side 2 Studietur til Skotland Side 4 Global undervisning en del af dagligdagen Side 5 Det handler om menneskesynet Side 7 Vejledning og støtte fra

Læs mere

Ung & Sund. Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer for unge på kanten af uddannelse og arbejde. www.sst.

Ung & Sund. Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer for unge på kanten af uddannelse og arbejde. www.sst. www.sst.dk/ungogsund Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 77 22 74 00 Telefax 77 22 74 11 sst@sst.dk Omslag_FINAL.indd 1 Ung & Sund Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere