Referat fra KSP møde d.4.september i Psykiatrien Syd, Gæstespisestuen, Færgegårdsvej 15, Vordingborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra KSP møde d.4.september i Psykiatrien Syd, Gæstespisestuen, Færgegårdsvej 15, Vordingborg"

Transkript

1 Godkendt Referat fra KSP møde d.4.september i Psykiatrien Syd, Gæstespisestuen, Færgegårdsvej 15, Vordingborg Deltagere: Mia Hesselberg Nielsen (formand for KSP, Ledende oversygeplejerske, Psykiatrien Syd) Anne Brink (Teamleder, Psykiatrisk Klinik Maribo, Psykiatrien Syd) Heidi Graulund Eriksen (Afd.sygeplejerske, afsnit S5, Psykiatrien Syd) Pernille Rømer (Teamleder, Distriktspsykiatrien Næstved, Psykiatrien Syd) Torben Grandfeldt (Teamleder Psykoseteamet, Psykiatrien Syd) Helle Andrea Pedersen (Leder af Centerterapien, Klinik for ergo- og fys, Psyk. Syd) Jette Frost (Leder af Psykiatri/Handicap, Næstved kommune) Marita Dalsgaard (Psykiatri- og Handicapchef, Vordingborg kommune) Pia Haupt Holm (Souchef, Psykiatri og Handicapsekretariatet Vordingborg kommune) Annelise Pedersen (Teamkoordinator, Socialpsykiatri, Lolland kommune) Gitte Helver (Teamleder, Socialpsykiatri, Lolland kommune) Niels Svensson (praksiskonsulent) Mogens Nielsen (SIND) Birgit Parkdal (Alzheimerforeningen) Erik Ravn (Bedre Psykiatri) Svend Hansen (Bedre Psykiatri) Kirsten Lundsgaard (Bedre Psykiatri) Hanne Wiingaard (LAP) Jette Balslev (Depressionsforeningen) Gæster: Tine Würtz, Psykiatrisk visitationsklinik Merete Kristiansen, Psykiatrisk Visitationsklinik Svend Christensen, konsulent, Psykiatrihuset Annette Holm Billund (Referent, kvalitets- og udviklingskonsulent, Psykiatrien Syd) Afbud: Allan Ruders (Socialchef, Lolland kommune) Anna Pind (Teamchef, Næstved kommune) Lone Gøttler (Leder af Socialpsykiatrien, Guldborgsund kommune) Dorthe Foersom (Fagchef, Guldborgsund kommune) Carl Krebs (SIND) Lisbeth Lund Pedersen (Ledende overlæge, Psykiatrien Syd 1

2 Ad 1: Velkomst Mia Hesselberg byder velkommen og præsenterer sig som ny ledende oversygeplejerske i Psykiatrien Syd og formand for KSP samarbejdet. Herefter præsenterer alle sig og der bydes velkomment til nyt medlem, Kirsten Lundsgaard, Bedre Psykiatri, Næstved afdelingen. Ad 2: Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes Ad 3: Gensidig orientering Mia Hesselberg indleder med kort at præsentere sin baggrund for at være formand for KSP Psykiatrien Syd. Mia har siddet med i KSP samarbejdsforummet i Psykiatrien Vest i kraft af sit tidligere job som afdelingssygeplejerske på Psykiatrisk Akutmodtagelse i Slagelse. Hun har stor interesse for det tværsektorielle arbejde og glæder sig til det fremtidige samarbejde i KSP Psykiatrien Syd. Mia orienterer om, at der i Psykiatrien Syd er ansættelsesstop, der formentligt vil fortsætte året ud. Ansættelsesstoppet gælder både i de kliniske enheder og i administrationen. Mia gør rede for, at projekt Broen til bedre sundhed endnu ikke er kommet i gang og det måske har været for ambitiøst. Man er derfor ved at se på muligheder for at kvalificere projektet og lade det starte forfra. Der er i denne forbindelse indgået samarbejde med Region Sjællands Center for Sundhedsinnovation i forhold til dette arbejde. Fokus er fortsat på at skabe forbedret sundhed på Lolland. Mia vil give løbende orienteringer om arbejdet i dette projekt. Lokalt i Psykiatrien Syd er der på sengeafsnit S1 et projekt i gang med titlen Nedbringelse af tvang. Det er nu besluttet at udbrede projektet til flere sengeafsnit i Vordingborg. Der er ligeledes afsat midler til individuelle patient-aktiviteter. Derudover er Psykiatrien Syd involveret i en del andre projekter p.t. Nogle af projekterne har Psykiatrien Syd selv valgt, andre projekter er pålagt fra Psykiatriledelsen. Det er ressourcekrævende at være involveret i disse projekter og derfor må Psykiatrien Syd melde fra i forhold til involvering i fremtidige nye projekter. Torben Grandfeldt, Psykoseteamet Nyk. F.: Psykoseteamet lukker pr , da Guldborgsund kommune har trukket sig i forhold til at yde teamet den hidtidige økonomiske støtte. Borgerne/patienterne, der har været tilknyttet Psykoseteamet, vil overgå til socialpsykiatrien i Guldborgsund kommune. For psykoseteamets medarbejdere er de alle tilbudt og har takket ja til at blive omplaceret i Psykiatrien Syds øvrige enheder. Anne Brink, Psykiatrisk klinik Maribo: En af klinikkens store opgave er for øjeblikket, er arbejdet med implementeringen af de 9 behandlingspakker. Niels Svensson, praksiskonsulent og prakt. læge på Femø: Som praksiskoordinator modtager han input fra praktiserende læger i Psykiatrien Syds optagerområde. Han orienterer om, at den nye procedure med at visitere via Psykiatriens visitationsklinik, Dianalund, overordnet fungerer godt. Afviste henvisninger er faldet fra 20 procent til 10 procent på et år. Mogens Nielsen, SIND: Den kommende kreds-omlægning er en stor opgave. Man har i SIND besluttet, at de lokale kredse i Vordingborg og på Lolland-falster skal være nedlagt pr og vil blive erstattet af en samlet kreds. Der er ved at blive udarbejdet nye vedtægter. 2

3 Hanne Wiingaard, LAP: Man har i LAP ansat en konsulent, der har til opgave at igangsætte aktiviteter og involvering i nye projekter på Lolland-falster, der styrker lokalområdet. Helle Andrea Pedersen, Centerterapien & ergo- og fys: Centerterapien vil sammen med PsykInfo deltage i Verdens mentale Sundhedsdag på Sundbækholm. Dagen vil bl.a. byde på paneldebat og der kan indhentes yderligere oplysninger via PsykInfos hjemmeside: Marita Dalsgaard, Vordingborg kommune: Orienterer om den fælles projektansøgning som Vordingborg kommune, Psykiatrien syd og Ungdommens Røde Kors har sendt til Sundhedsministeriet. Projektets fokus er tilbud, der er rettet til psykisk sårbare unge. Man vil etablere et hus for de unge samt etablere mentor-ordninger, der kan hjælpe de unge til at fuldføre uddannelse/ forblive i job. Ønsket er via dette projekt at arbejde med brugerinvolvering og nye metoder på tværs af den kommunale, regionale og frivillige sektor. Ungdommens Røde Kors har et stort ønske om at etablere sig uden for hovedstaden og skabe et aktivt lokalt frivillige netværk. Svar på projektansøgningen forventes at foreligge start nov Derudover har Vordingborg kommune ønske om at finde et egnet lokale i Præstø by, der kan danne rammen om et værested, der har fokus på at hjælpe borgerne med at få inspiration til lave sund mad og tage del i aktiviteter i naturen. Gitte Helver, Lolland kommune: Social- og sundhedsområdet sammenlægges med arbejdsmarkedsområdet, da man ønsker at styrke det tværfaglige samarbejde. Overgangen til fuld digitalisering fylder meget i kommunen. Borgerservice-kontorerne lukker ned og erstattes af selvbetjenings-standere. Målet er, at alle borgere med udgangen af 2014 har en e-boks. Digitaliseringen er en udfordring for kommunernes udsatte borgere. Det forventes at dreje sig om 5-10 procent af befolkningen, der ikke kan anvende eller har kendskab til brugen af en pc. Der vil i en længere overgangsperiode blive udsendt officielle meddelelser pr. brev til den andel af borgere, der ikke er blevet oprettet med en e-boks. Frivilligcentrene i Lolland kommune samt Ældresagen tilbyder gratis kurser for borgere, der ønsker at lære at betjene en pc. Heidi Graulund Eriksen, afsnit S5, Psykiatrien Syd: Orienterer om, at i forbindelse med, at afsnittet pr blev målrettet patienter med depression er man blevet i stand til at varetage sværere patient-situationer. Det har medvirket til gode faglige drøftelser i medarbejdergruppen. Projektet brugerstyrede senge som der vil orienteres mere om senere på indeværende møde, vil fysisk betyde placeringen af 3 senge på afsnit S5, Vordingborg. Erik Ravn, Bedre Psykiatri: Det nationale Psykiatriudvalg vil snarest udgive en rapport som forventes at ville lede til en bred offentlig debat om Psykiatrien. Derudover har det forestående kommunalvalg stor bevågenhed. Der vil blive inviteret til vælgermøder med 9 regionspolitikere fra hvert deres parti til debat om Psykiatrien og deres tanker om den fremtidige Psykiatri-politik i Region Sjælland. I forhold til det lokale frivillige arbejde på Lolland-falster er der det seneste år sket et markant fald i antal frivillige som man i august måned i år besluttede at gøre en indsats for at vende. Det var nødvendigt, at nye kræfter ville træde til og man har derfor bl.a. kørt en synlig kampagne i lokalmedierne som har betydet, at man nu har fået nye friske kræfter blandt de frivillige og i bestyrelsen. Det har været meget positivt at se. 3

4 Kirsten Lundsgaard, Bedre Psykiatri: Kirsten orienterer om, at hun har været aktiv i Bedre Psykiatri, Næstved, siden 2008 og har bl.a. været ansvarlig for samtalegrupper. Man oplever også i Næstved, at de frivilliges ressourcer svinger meget. Hun gør opmærksom på, at hun ofte ser, at der igangsættes projekter med midler, der er bundet til en begrænset periode af f.eks. 2-3 år. Efter projektperioden ophører tilbuddet, hvilket rammer de involverede borgere/brugere hårdt og har en yderst negativ virkning. Svend Hansen, Bedre Psykiatri: Man ønsker fra Bedre Psykiatri, Næstved, at der ville være mere dialog med Næstved kommune. I forlængelse af snakken om projekter ønskes en drøftelse af, hvad projekterne generelt fører til? Oplever som borger og pårørende oftere at gode tiltag lukkes ned. Mia Hesselberg gør rede for, at Psykiatrien finansieres via satspuljemidler, dvs. projektmidler, og det er den måde man sikrer vidensudveksling, erfaringer deles og arbejdsgange implementeres. Det er i Psykiatrien en vedvarende måde at arbejde på som ikke lukker tiltag, men derimod sikrer, at der sker en udvikling samtidigt med den daglige drift. Allan Claumarch, SIND: Man har etableret en mentorordning for unge med brug for støtte på produktionsskolen.. Oplevelsen i SIND er også, at dele af det frivillige arbejde er svært. SIND i Nakskov kan ikke for øjeblikket opstarte pårørendegrupper. Ad 4: Præsentation af dobbeltdiagnoseaftalen v. Annette Holm Billund Der blev i foråret 2013 afholdt en fælles temadag med deltagere fra kommuner, bruger og pårørendeorganisationer og Psykiatrien Syd med fokus på det fælles arbejde med patienter med dobbeltdiagnose. Oplægsholder var Jørn Lykke, klinikchef, afdeling M, Sct. Hans, Hospital. Der blev i slutningen af dagen nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra bruger.- og pårørende, kommuner og Psykiatrien Syd som henover foråret og sommeren har arbejdet med at udarbejde en aftale som pr.1.sept blev sendt til godkendelse i Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, og Lolland kommune og Psykiatrien. Aftalen forventes at være på plads i slutningen af sept hvorefter den vil sendes ud til orientering til alle medlemmer. Det er aftalt at aftalen revurderes en gang årligt. Ad 5: Præsentation af brugerstyrede senge v. Heidi Graulund Eriksen, faglig projektleder Projektet handler om, at man i samarbejde med distriktspsykiatrier udvælger ca. 25 patienter, der tilbydes muligheden for at råde over tre senge på afsnit S5, Vordingborg, som patienterne selv kan indlægge sig i uden at skulle omkring Psykiatrisk Akutmodtagelse som patienter vanligt skal eller via egen praktiserende læge. Kriterierne for at deltage er, at man som patient har haft flere indlæggelser bag sig og har været udsat for tvang. Erfaringer fra Norge viser, at dette tiltag har en positiv effekt på brugen af tvang nedbringes og patienter har kortere indlæggelser. Man kan som patient i en brugerstyret seng maksimalt være indlagt i 7 døgn. Er der behov for en forlængelse af indlæggelsen, vil patienten overføres til et ordinært afsnit. Styregruppe og projektgruppe er ved at udfærdige kontrakterne og sikre sig, at alt er på plads til projektopstart pr.1.okt. Der vil blive et tæt samarbejde imellem sengeafsnittet og de tilknyttede distriktspykiatrier. Projektets periode er fastsat til 3 år og bruger og pårørende har været aktive partnere i projektets udvikling. Der lægges stor vægt på aktiv patient- og pårørendeinddragelse og løbende dialog, herunder med midtvejs evalueringer, så projektet kan tilpasses. Derfor skal 4

5 man som patient være villig til at bidrage i f.eks. evalueringsskemaer og interviews så der kan indsamles viden til læring. PsykInfo og Enheden for brugerstyret Psykiatri, Region Sjælland, er begge aktive partnere i projektet i forhold til henholdsvis formidling og evaluering, Lignende tiltag med brugerstyrede senge, også kaldet brugerstyrede indlæggelser, vil igangsættes i de øvrige regioner. Fælles drøftelse i plenum af udfordringerne omkring transport som man også har tænkt ind i projektet da optagerområdet er stort. Det er en udfordring, der også gælder i det daglige. Ad 5: Orientering ved Tine Würtz og Merete Kristiansen, visitatorer i den fælles psykiatriske visitationsklinik (PVK), Dianalund Fra 1. september 2012 indførte Psykiatrien Region Sjælland en central visitation af voksne patienter, henvist til psykiatrisk behandling. Fra 1. oktober 2013 skal Psykiatrisk Visitationsklinik (PVK) også varetage visitation til Afdelingen for Børne- og ungdomspsykiatri. Klinikkens formål er, at borgere i regionen kan opnå lige og hurtig adgang til et kvalificeret udrednings/behandlingsforløb. PVK forestår den centrale visitation. Klinikken er lokaliseret i Dianalund og bemandet med sekretærer og sundhedsfagligt personale og serviceres af en gruppe speciallæger, som dagligt vurderer henvisninger, der ikke umiddelbart kan vurderes på baggrund af visitationskriterier. PVK har taget initiativ til at møde de lokale KSP grupper med henblik på at udbygge det tværsektorielle samarbejde og alle parter får et øget kendskab til hinandens tilbud og målgrupper. Dette giver mulighed for udvikling af eventuelle samarbejdsflader og sparring, På vegne af de praktiserende læger gør Niels Svensson PVK opmærksom på, at der mangler information om f.eks. mulige tilbud i Socialpsykiatrien. Fælles drøftelse af vigtigheden i at få afstemt, hvad visitationsklinikken vurderer den enkelte kommune skal levere af oplysninger. Her tilrådes det at benytte de officielle postkasser understøttet af faglige kontakter. Vær opmærksom på sårbarheden ved personlige mailadresser på ledere og medarbejdere samt at kommunerne er forskelligt organiseret. Ad 6: Orientering om shared care med fokus på psykisk sårbare unge v. konsulent i Psykiatrihuset, Svend Christensen: Fokus er unge imellem år som man har fået tildelt midler til at sikre, at Psykiatrien Syd i samarbejde med Vordingborg kommune og evt. Lolland kommune sammen kan udvikle tiltag, der styrker de unges ressourcer via f.eks. kompetenceløft af faglige medarbejdere i kommunerne og Psykiatrien. Projektets form gør det muligt at inddrage andre initiativer og derved give en bredere samarbejdsflade. Ad 7: Evt. Ingen tilføjelser 5

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet... PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Psykiatri og Social Administrationen Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid

BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige BROEN Danmark: Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige - status for aktiviteter, støtte og frivillige

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning Årsberetning 2013 1 Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

Sundhedsafdelingens årsrapport

Sundhedsafdelingens årsrapport Sundhedsafdelingens årsrapport 2010 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 05 Direktionens strategiplan side 07 Tandplejen side 09 Sundhedsplejen side 21 Seniorhuset Korsagergård side 27 Demenskoordinatoren

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere