"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Årsrapport 2012 Utilsigtede hændelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Årsrapport 2012 Utilsigtede hændelser"

Transkript

1 "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Årsrapport 2012 Utilsigtede hændelser

2 Indledning Formål med rapportering af utilsigtede hændelser Formålet er at forebygge, at der sker fejl og skader utilsigtede hændelser når patienter/borgere behandles eller på anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet. Konkrete tiltag for at nå formålet: Rapportere og analysere de utilsigtede hændelser, der sker, for derved at lære af dem og forebygge, at de sker igen Opbygge sikkerhedssystemer og indføre arbejdsgange, der forebygger og fanger utilsigtede hændelser, før de når at skade patienten Udvikle en kultur, hvor man taler åbent om utilsigtede hændelser for at lære af dem Inddrage patienterne som samarbejdspartnere 1 Definition på en utilsigtet hændelse Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats, eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder 2 Hvem er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser En sundhedsperson, der som led i sin faglige virksomhed bliver opmærksom på en utilsigtet hændelse, skal rapportere hændelsen til regionen. En hændelse, der er forekommet i den kommunale sundhedssektor, skal dog rapporteres til kommunen. 3 September 2011 fik borgere og pårørende mulighed for at kunne rapportere utilsigtede hændelser på LBK nr. 913 af 13/07/2010, Bekendtgørelse af sundhedsloven 198 stk. 4 3 Som fodnote 1

3 Flere afdelinger har beskrevet de pårørende og borgeres muligheder i kvalitetsstandarderne for 2012 og medarbejderne er orienteret og kan udlevere en pjece specifik til borgerne/pårørende, som samtidig også kan ses på På Egedal kommunes hjemmeside er der oprettet en side hvor der er beskrevet om utilsigtede hændelser. Lidt historie Lov om patientsikkerhed blev enstemmigt vedtaget i Folketinget den 17. marts Loven var enestående i verden, blandt andet fordi der lægges vægt på, at rapportering ikke er sanktionsgivende og aldrig kan anvendes i f.eks. klagesager. Siden 2004 har ansatte på landets hospitaler været forpligtet til at rapportere. 1. januar 2007 blev lov om patientsikkerhed en del af Sundhedsloven. Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget, at patientsikkerhedsordningen også skal omfatte den kommunale sundhedssektor, praksissektoren, apotekssektoren og den præhospitale indsats. For disse trådte rapporteringspligten i kraft 1. september Fra september 2011 fik borgere og pårørende adgang til at rapportere. har siden januar 2007 haft et papirrapporteringssystem, da man dengang forudså, at pligten ville blive udvidet til den kommunale sektor. Organisatorisk opbygning i For at skabe den nødvendige læring i organisationen, er en decentralisering af rapporteringen og sagsbehandlingen af utilsigtede hændelser prioriteret i Egedal Kommune, dog med fast forankring hos centercheferne. Risikomanagers i er organiseret under følgende centre: Center for Sundhed og Omsorg: Pia Leiholm Teamleder Center for Dagtilbud og Skole: Nina Rasch ledende sundhedsplejerske Center for Social Service: Irma Rubusch og Britt Christensen (Skelhøj), Eivind Johannesen (Søvænge).

4 Patientombuddet og kommunerne blev i 2012 meget opmærksom på socialpsykiatrien, og der forventes fra 2013 at der udpeges en repræsentant for botilbuddene og de ud kørende i socialpsykiatrien. Værdigrundlag Det er vigtigt at være opmærksom på at arbejde ud fra et værdigrundlag ved rapportering af utilsigtede hændelser. Menneskelige fejl er uundgåelige. Hvor mennesker arbejder sammen i komplekse organisationer og varetager komplicerede funktioner, er det ikke muligt at sikre fejlfri adfærd. Menneskelige fejl er symptomer på dybere liggende problemer i systemet, hvorfor det er altafgørende, at arbejdsprocesser, teknik og apparater sikres så godt som muligt, så risiko for menneskelige fejl mindskes. Med ovenstående systemperspektiv tages der udgangspunkt i, at fokus skal være, at der i organisationen skal ske læring af fejlene, og dermed at finde frem til barrierer og sikkerhedsforanstaltninger, der fremover kan minimere risikoen. Fokus er og må derfor ikke være den person, der er involveret i den utilsigtede hændelse. Der arbejdes hen imod, at de nye centre: Center for Sundhed og Omsorg, Center for Dagtilbud og Skole og Center for Social Service i har en kultur hvor det accepteres, at hvor der er mennesker, begås der fejl. At der tales åbent om fejlene samt at det er positivt og uden sanktioner for den enkelte at gøre opmærksom på såvel begåede fejl som fejl, der var lige ved at ske (kun gennem refleksion er det muligt at lære og blive bevidstgjort 4 ). Det er ikke ensbetydende med, at medarbejderen kan agere uansvarligt eller med manglende omhu, men skyld og skam kan ikke forebygge fremtidige lignende hændelser. Læringen skal dermed ske ude i den enkelte afdelingen og det skulle gerne give et kvalitetsløft i sidste ende for borgerne. En del af spørgsmålene som skal drøftes lokalt er blandt andet: Med henblik på at forebygge fremtidige utilsigtede hændelser, skal det beskrives hvorfor hændelsen skete. Ikke kun kendte årsager beskrives, men også formodninger om mulige årsager ved eksempelvis organiseringen af arbejdet, kommunikationen, arbejdsbelastning, uddannelse og kompetence. Det skal beskrives, hvad der skete med borgeren samt hvad der kunne være sket, såfremt der ikke blev grebet ind. Det skal endvidere beskrives om lignende hændelser er sket i afdelingen/gruppen. 4 Den bedste er ikke fejlfri, - men forberedt, James Reason

5 Konstatering af eller forslag til hvordan den utilsigtede hændelse kunne være undgået, beskrives. Antal utilsigtede hændelser fordelt på måneder Egedal kommune Jan. Feb. marts april maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec I statistikken kan der kun ses de utilsigtede hændelser hvor lokalisationsstedet er. Der er registreret 578 (288 i 2011) utilsigtede hændelser i alt internt i Egedal i 2012, og det svarer gennemsnitlig til 48 ( ) pr. måned. Det er en 100 procent stigning i Hændelsessted internt i

6 Alvorlighedsgrad Værdier Beskrivelse Ingen skade Mild Moderat Alvorlig Dødelig Ingen skade Lettere forbigående skade, som ikke kræver øget behandling eller øget plejeindsats Forbigående skade, som kræver indlæggelse eller behandling hos praktiserende læge eller øget plejeindsats eller for indlagte patienter øget behandling. Permanent skader, som kræver indlæggelse eller behandling hos praktiserende læge eller øget pleje indsats eller for indlagte patienter øget behandling, eller andre skader, som kræver akut livreddende behandling. Dødelig De alvorlige utilsigtede hændelser udgjorde 2,4 % i 2012.

7 Fokus punkter Center for Social Service: Medarbejderne indrapporterer i større omfang de hændelser de støder på, hvilket vi ser som et positivt tegn på at begrebet UTH er blevet en kendt faktor. Det opleves både på Skelhøj og Søvænge at der generelt ikke er den store modstand mod indrapportering af UTH i dag. Vi har ikke oplevet at pårørende har indrapporteret utilsigtede hændelser. De utilsigtede hændelser vi som risikomanager på Skelhøj og Søvænge har modtaget har været i kategorien ikke alvorlige. De typiske problemstillinger har og er at procedurerne ikke har været kendt eller fulgt af udfører. Vi har bl.a. på Skelhøj udarbejdet en hændelsesanalyse, hvor vi inddrog 7 næsten samtidige indrapporteringer, der alle vedrørte procedurer for håndtering af medicin. Det førte til en ensartet indretning af beboernes medicinskabe samt beskrevet procedure for hvorledes vi oplærer nye medarbejdere i håndtering herunder også når hændelser opstår. Vi kan se, at i de perioder hvor den enkelte afdeling, har haft en del vikarer/udskiftning af personale, stiger hændelsesraten. Dog stadig i kategorien ikke farlige, hvilket har betydet at vi er opmærksomme på at tydeliggøre procedurer for de vikarer, der i disse perioder er udvalgt til at varetage uddeling af doseret medicin til beboerne. På både Skelhøj og Søvænge skal samtlige faste medarbejdere på medicinkursus om medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde og Psykofarmaka med fokus på psykisk syge og udviklingshæmmede. Center for Sundhed og Omsorg: Der har været afholdt én allround brush up temaeftermiddag for teamledere og borgersikkerhedskoordinatorer ved overlæge Hans Trier. Der har været afholdt en temaeftermiddag ved risikomanager Pia Leiholm. Der var bredt fokus på mulighederne i DPSD samt vidensdeling og sparring. Der var særligt fokus på, hvordan tværsektorielle indberettes idet disse generelt indberettes for sjældent, og ligeledes ofte er blevet indberettet forkert. Patientsikkerheden har ofte været sat på dagsordenen på teamledermøderne. Sparring, læring og vidensdeling i forhold til aktuelle hændelser og/eller tendenser har været i fokus i teamledergruppen.

8 Medicin har været et fokus område med baggrund i, at langt de fleste hændelser både på landsplan med ligeledes i Egedal udspiller sig indenfor medicinområdet. Risikomanager har udarbejdet en oversigt over samtlige medicinhændelser for halvårlig periode med henblik på at blive bevidst om hvilke hændelser, der er tale om. Sundhedsstyrelsen folder; korrekt håndtering af medicin er gennemgået i teamleder gruppen og lokale medicinske retningsliner er tilrettet med udgangspunkt i denne. Folderen er udleveret til samtlige medarbejdere og gennemgået lokalt i enhederne af respektive teamledere. Lægemiddelstyrelsens; reagér på en bivirkning. Er udleveret til teamlederne med henblik på undervisning lokalt i enhederne. Der er udarbejdet kvalitetssikringsskema på medicinområdet, som pt. afprøves og tilrettes. Planen er, at medarbejderne går på tværs i CSO og udfører kvalitetssikring i anden enhed end ens egen. Der er foretaget en kerneårsagsanalyse med udgangspunkt i en alvorlig hændelse, hvor en borger faldt ud af kørestol under en gåtur. Risikomanager og teamleder har efterfølgende udarbejdet; Vejledning til personale, frivillige og brugere af kørestole. Teamlederne i plejen er informeret om folderen; Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt. Denne er ligeledes udleveret. Center for Skole og Dagtilbud: I Sundhedstjenesten er der registreret 17 utilsigtede hændelser til Hospitalerne. Egedal kommune har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at se det samlede antal utilsigtede hændelser der er rapporteret tværsektionelt. Hovedparten af de tværsektionelle hændelser er rettet mod hospitalerne og manglende fødselsanmeldelse. Det har f.eks. resulteret i at familier har gået og ventet på en opringning fra en sundhedsplejerske, at amningen er gået i stå, at barnet ikke har taget nok på. Sundhedsplejersken må efterfølgende kontakte hospitalet for at få fødselsanmeldelse og kvalitetstandarden for småbørn i sundhedstjenesten er dermed svær at leve op til hvor familierne skal kontaktes indenfor 3 dage og de ambulante fødsler skal tilbydes besøg indenfor de første 3 dage. Tandplejen havde ingen UTH haft i afdelingen eller tværsektionelt. Generelt: I 2011 og 2012 har risiko manager oplevet at der er sket en kulturændring, hvor sundhedspersoner taler mere åbent om utilsigtede hændelser, og hvor de personer, der rapporterer, har en følelse af, at det forbedrer patientsikkerheden. Antallet af rapporterede hændelser er således ikke et udtryk for, at der sker flere fejl, men mere en tendens til større åbenhed.

9 Risiko managernes erfaring er at de fleste utilsigtede hændelser er rapporteret af medarbejdere der har en fysisk tilknytning og er i tæt dialog med risiko manageren eller ledere. De områder, der ikke har en risiko manager tæt på eller en aktiv leder på området, lever ikke i samme grad op til sundhedsloven i forhold til rapportering af utilsigtede hændelser. Udarbejdet: 25. januar 2013 Af Center for Sundhed og Omsorg: Pia Leiholm Teamleder, Center for Dagtilbud og Skole: Nina Rasch ledende sundhedsplejerske, Center for Social Service: Irma Rubusch og Britt Christensen Skelhøj, Eivind Johannesen Søvænge

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Status på implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune.

Status på implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune. Notat til Voksen- & Plejeudvalgets møde d. 20.12.2012. Udarbejdet af Line Kristensen, Ældreområdet. Status på implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune. Den 17. marts 2009

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6 DPSD årsberetning 2014 Titel: DPSD årsberetning 2014 Patientombuddet, marts 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg URL: http://www.patientombuddet.dk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

DPSD Årsberetning 2014. Bidrag fra sundhedsvæsenet.! Printadvarsel: 177 sider.

DPSD Årsberetning 2014. Bidrag fra sundhedsvæsenet.! Printadvarsel: 177 sider. DPSD Årsberetning 2014 Bidrag fra sundhedsvæsenet! Printadvarsel: 177 sider. Titel: DPSD Årsberetning 2014 Bidrag fra Sundhedsvæsenet Patientombuddet, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Årsberetning 2012. Patientombuddet

Årsberetning 2012. Patientombuddet Årsberetning 2012 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2012, Patientombuddet Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Dokumentationsrapport 2012 Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Stråleterapi

Dokumentationsrapport 2012 Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Stråleterapi Dokumentationsrapport 2012 Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb Stråleterapi Patientinvolvering i patientsikkerhed Sekretariatet for Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhed er et vidt begreb og indeholder mange aspekter. Mange opfatter sundhed som synonym med sund kost, motion og fravær af sygdom. Det er rigtigt, men det

Læs mere

Kerneårsagsanalyser. Kompendium for risikomanagere og andre med ansvar for analyse af utilsigtede hændelser. Elisabeth Brøgger Jensen.

Kerneårsagsanalyser. Kompendium for risikomanagere og andre med ansvar for analyse af utilsigtede hændelser. Elisabeth Brøgger Jensen. Kerneårsagsanalyser Kompendium for risikomanagere og andre med ansvar for analyse af utilsigtede hændelser Elisabeth Brøgger Jensen August 2004 www.patientsikkerhed.dk Forord Der findes ikke i dag artikler

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center H:S Hvidovre Hospital Maj 2006 Klinisk risikostyring i H:S Hvidovre Hospital 2 1. FORORD Patientsikkerhed

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Koncern Praksis Decembeer 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 Plan for kapacitet og tilgængelighed 4 Geografisk dækning og den samlede

Læs mere

- en sammenfatning af tre projekter

- en sammenfatning af tre projekter Kvalitetsenheden Kræftens Bekæmpelse Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - en sammenfatning af tre projekter 2010 Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere