Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 25

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Solvang - Socialpsykiatrisk Botilbud Vintappervej Kirke Hyllinge Tlf.: Hjemmeside: lejre.dk/solvang 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) *Målgrupper: til år () Pladser i alt: til 82 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lene Smith Skovsen (Socialtilsyn Øst) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 25

3 *Samlet vurdering: Socialtilsyn Øst ved Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen udførte den 7. oktober 2014 anmeldt tilsyn på det Socialpsykiatriske botilbud Solvang i Lejre Kommune. Tilsynet havde forinden den 21. maj 2014 deltaget som observatør ved tilsyn, udført af Folketingets ombudsmand. De fysiske rammer er besigtiget og ledelse, beboere og medarbejdere er interviewet i tilsynet. Der er indsendt skema til brug for driftsorienteret tilsyn samt øvrig relevant dokumentation til tilsynet. Tilbudsportalen er opdateret. Alt ses at være udleveret uden forbehold. Det anmeldte tilsyn blev gennemført ud fra 3 udvalgte temaer - Tema 4 - organisation og ledelse, Tema 5 - kompetencer og Tema 7 - fysiske rammer, i Socialtilsynets kvalitetsmodel. Hele kvalitetsmodellen gennemgås ved regodkendelse af tilbuddet i Tilsynet følte sig velkommen på Solvang og stedet er fremvist med en åben holdning og tilsynet har mødt en ledelse og et personale som er stolte over deres tilbud. Det anmeldte tilsyn har givet anledning til enkelte anbefalinger fra tilsynet, som skal ses som en måde for tilbuddet at opkvalificere stedet, men ingen påbud. Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse på Tilbudsportalen, været i høring ved Solvang. Solvang er et kommunalt tilbud, som har været i drift i en længere årrække og den lange erfaring med målgruppen og med det at drive et botilbud mærkes, når man bevæger sig på Solvang. Tilsynet fik oplevelsen af en stor ro, men samtidig en selvsikkerhed og målrettethed, i forhold til de overvejelser der kontinuerligt gøres på Solvang, i forhold til beboerne. Tilsynet fik generelt et indtryk af, et veldrevet og veletableret tilbud og et tilbud som vurderes, at være et godt bud på et tilbud til borgere, indenfor 108 og 107 området. Tilsynet fik overordnet et indtryk af et tilbud, som har været igennem en lang proces i forhold til at skabe en kultur i medarbejdergruppen, som understøtter det store arbejde bedre, der gøres i forhold til beboerne. Tilsynet vurderer, at dette er lykkes godt og ser et tilbud, som fortsat ser kritisk på egne rutiner og arbejdsgange og hvor der er fuld power på udvikling, både for medarbejdere og beboere. Ledelsen har udviklet et værdigrundlag som danner udgangspunkt for deres daglige ledelse og tilsynet kunne konstatere, at medarbejderne også oplever, at værdierne omsættes til praksis. Side 3 af 25

4 Både beboere og medarbejdere udtrykker stor tilfredshed med at være på stedet og medarbejderne fortæller om en arbejdsplads, som prioritere beboernes selvbestemmelse og indflydelse højt. Der prioriteres, at det er et hjem og at beboerne er voksne, myndige borgere som skal respekteres som sådan. Tilsynet ser generelt en medarbejderegruppe og en ledelse med det rette menneskesyn og med en høj grad af erfaring, med de godkendte målgrupper. Der ses et højt uddannelsesniveau, både blandt medarbejdere og ledelse. Herunder ses ledelsen, at have relevant ledelseserfaring og lederuddannelse. Tilsynet bifalder, at Solvang, ud fra de indskrevne målgrupper, har bevæget sig imod mere fokus på de socialfaglige kompetencer og der ses nu, at være en relevant fordeling imellem faggrupperne på stedet. Dog bør ledelsen kontinuerligt være opmærksomme på, om der til enhver tid er den rette normering i de enkelte grupper og have fokus på, om der er sammenhæng imellem vagtplanlægning og antal medarbejdere på vagt og sygefraværet. Herunder om der er behov for yderligere tilbud om sparring, supervision eller anden støtte. Tilsynet besigtigede de fysiske rammer og de vurderes generelt velegnet til målgruppen. Boligerne ses at være af en passende størrelse ud fra beboernes behov og de ses at være lyse og individuelt indrettet. Fællesarealerne er ligeledes rummelige og hyggeligt indrettet og det er tydeligt, at man har fokus på at nedtone indtrykket af at det har været et tidligere ældrecenter. Der ses at være fokus på sikkerheden, herunder brand- og beredskab. Herunder bifalder tilsynet, at beboerne deltager i evakueringsøvelserne. I forhold til beboernes lejligheder bør aktuelle praksis hvor der gives lejekontrakter til borgerne i 107 og 108 tilbud, fremadrettet ændres, da denne praksis ikke er lovlig. Dette således at beboere i 107 tilbud ikke får lejekontrakter og således at beboere i 108 i stedet modtager et boligdokument. Endvidere bør Solvangs 104 tilbud beskrives således at dette ligeledes kan godkendes formelt. Tilsynet vurderer, at Solvang hen imod regodkendelse i 2015 bør arbejde med, at sammenholde oprindelig ide med stedet, op imod de målgrupper der p.t. er indskrevet og at der ses på stedets visioner/ønsker for fremtiden. Dette Side 4 af 25

5 således, at der udarbejdes en tydelig målgruppebeskrivelse, herunder et fokus på beboersammensætningerne, også sat op imod de fysiske rammer. Endvidere en beskrivelse af de anvendte tilgange og metoder til de enkelte sammenholdt med medarbejdernes kompetencer og med et fokus på hvad Solvang ønsker at arbejde med fremover. Tilsynet oplever, at Solvang spreder sig over en stor målgruppe og vurderer, at stedet med fordel kan se på, hvor Solvangs hovedkompetencer og ønsker ligger. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Praksis omkring lejekontrakter til beboerne skal ændres. Aktivitetstilbuddet på stedet skal beskrives så det kan godkendes jf. Lov om Social Service 104. Side 5 af 25

6 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn. CV og 3 stk. eksamensbeviser forstander. Cv og eksamensbevis teamleder for gruppe 1, 23 og nattevagterne. 2 stk. eksamensbeviser teamleder for gruppe 45, aktiviteten og rengøringen. Opgørelse over ansatte på Solvang pr Medarbejderoversigt med ansættelsesdatoer/ophør samt uddannelsesbaggrund. Sygefraværsstatistik. Værdigrundlag for lederteamet. Følgebrev til tilsynet vedr. sygefravær m.v. Der er ikke foretaget egentlig observation, kun den observation tilsynet har kunne foretage ved sin gang på stedet. Interview foretaget af leder Anne Røder, Teamleder Henrik Andersen og Teamleder Jette Kristensen. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 6 af 25

7 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Vintappervej 88, 4070 Kirke Hyllinge Lene Smith Skovsen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Der har i tilsynet for 2014 været fokus på Tema 4, 5 og 7 i kvalitetsmodellen. Side 7 af 25

8 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 8 af 25

9 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,7 Solvang er et stort kommunalt tilbud i Lejre Kommune og har således et stabilt fundament og der ses en relevant opbygning af stedet generelt, i forhold til fysiske rammer, indretning, valget af ledelse og medarbejdere. Solvangs ledelse vurderes at have et højt niveau af uddannelse og ledelseserfaring og erfaring med målgrupperne. Der ses at være en tydelig ledelse og medarbejdere og beboere giver udtryk for, at ledelsen har rettet op på meget på stedet og der er generelt stor tilfredshed med ledelsen på stedet. Medarbejderne føler at der er lydhørhed og at de bakkes op i det daglige af deres teamledere. De føler, at de får god faglig sparring og at de tilbydes relevant uddannelse og supervision. Tilsynet kan konstatere, at medarbejderne har en oplevelse af at personaledækningen indimellem ikke hænger sammen og at de således har meget travlt. De oplever at det praktiske arbejde indimellem får overtaget i forhold til det pædagogiske når der er for mange vikarer indover. Tilsynet anbefaler at ledelsen overvejer om dette kan gøres anderledes. Det ses, at der søges at skabe så stabilt et miljø som muligt til beboeren, som de respekteres så voksne Side 9 af 25

10 borgere og føler sig hjemme. Der ses således at der er er foretaget relevante overvejelser i forhold til at der arbejdes i teams, i enheder og at der er kontaktpersoner til beboerne. Der er relevante mødeforums både til medarbejdere og beboere. Der ses at der laves APV og der afholdes MUS samtaler. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Ledelsen på Solvang ses at have en relevant sammensætning i forhold til ledelse af de ansatte medarbejdere og i forhold til at drive stedet. Ledelsen består af både sundhedsfagligt og socialfagligt uddannet personer og afspejler således medarbejdergruppens kompetencer og målgruppens behov. Ledelsen ses at have en bred erfaring som matcher de indskrevne målgrupper og har relevant lederuddannelse og ledererfaring til at drive stedet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Solvang er et kommunalt tilbud i Lejre Kommune. Solvang er p.t. godkendt til 32 pladser, heraf 30 pladser jf. Lov om Social Service 108 pladser og 2 pladser jf. Lov om Social Service 107. Stedet har endvidere et udkørende team til borgere jf. Lov om Social Service 85 og der udbydes aktivitet jf. Lov om Social Service 104. Ledelsesteamet på Solvang består af Forstander Anne Røder, Teamleder Henrik Andersen og teamleder Jette Kristensen. Anne Røder er uddannet socialpædagog i 1981 og har været leder af Solvang siden Af Cv og eksamensbeviser samt øvrig dokumentation ses det, at Anne Røder har en merkonom i personaleudvikling og en 1 årig lederuddannelse, samt en akademiuddannelse i ledelse. Endvidere en hel række relevante kurser, herunder i Recovery og kognitiv terapi. Der ses en åre lang erfaring som socialpædagog med relevante målgrupper i forhold til Solvang. Endvidere mange års erfaring Side 10 af 25

11 som leder af andre tilbud, med tilsvarende målgrupper. Teamleder Henrik Andersen er leder af team 45, 104 tilbuddet og rengøringen. Henrik er uddannet socialpædagog i 2002 og har endvidere en diplomuddannelse i ledelse fra Eksamensbeviser er set af tilsynet. Det ses endvidere, at Henrik har relevant erfaring, herunder indenfor psykiatri- og misbrugsområdet. Teamleder Jette Kristensen er leder af gruppe 1, 23 og nattevagterne og er uddannet Social- og Sundhedsassistent. Har relevant erfaring fra bl.a. hjemmeplejen og fra sygehuse. Ses at have flere kurser indenfor ledelse og endvidere ledelses erfaring. Endvidere uddannelse i kognitiv terapi, kurser i psykologi og psykiatri. Det ses af fremsendt dokumentation, at ledelsen sammen har udviklet et værdigrundlag for lederteamet på Solvang. Værdigrundlaget er: Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 5 (i meget høj grad opfyldt) Positiv, tillid, opmærksomhed. Vi ser efter muligheder Autoritet, ærlighed, integritet. Vi gør, hvad vi siger Kreativitet, teamwork, stabilitet. Vi forholder os til uforudsigelighed Viden, kommunikation, mod. Vi udvikler og optimerer i forhold til omverden. Alle medarbejderne på Solvang modtager supervision fra ekstern supervisor, som er uddannet i den systemiske - narrative metode, hver 4. uge. Der kan derudover tilbydes ekstra supervision ved behov. Supervisionen afholdes i hver gruppe. Ledelsen har ligeledes fast tilknyttet supervisor som har en baggrund som psykolog. Medarbejderne oplyste ved interview med tilsynet, at de var meget glade for deres supervision og at de følte, at den var meget nødvendig. De syntes dog godt, at de kunne bruge mere supervision og at det ikke altid var nok at have det hver 4 uge. En medarbejdere følte ofte, at det var længe at skulle Side 11 af 25

12 vente, hvis der var en problematik som medarbejderen ønskede at gå i dybden med. De oplyste samlet, at de oplever at de bruger deres kolleger meget i forhold til sparring og også ledelsen, herunder deres teamleder, som de oplevede at få god sparring og respons fra. De oplevede at teamlederen var meget god til at fornemme når medarbejderne havde behov for sparring. De oplevede at sparringen og supervisionen virker meget forebyggende i det daglige arbejde. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Der ses en relevant organisation på stedet og et relevant niveau af ledelse. Det ses at der sker medinddragelse af de øvrige medarbejdere i ansættelse af medarbejdere og der arbejdes med teams og primær og sekundær kontaktperson til beboerne. Det ses, at der er foretaget flere ledelsesmæssige tiltag, herunder medinddragelse af beboerne i indretningen af stedet, der er beboermøder og det er tydeligt, at det respektfulde menneskesyn, som mærkes på stedet, implementeres ovenfra ledelsen og ned i organisationen til den enkelte medarbejder. Det vurderes, at der prioriteres et velkvalificeret personale og der er fokus på deres trivsel og sikkerhed. Herunder har både ledelse og medarbejdere supervision og der anvendes overfaldsalarmer i arbejdet. Det kan endvidere konstateres, at ledelsen har haft stort fokus på at skabe en positiv kultur, hvor det er tilladt at forholde sig åbent til arbejdspladsen og kollegerne og har bl.a. indført "Den forstyrrende ven". Dette oplyses af både ledelse og medarbejdere at have haft en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Det ses at medarbejderne er glade for deres arbejdsplads, hvilket også afspejles i opgørelsen over personaleflow. Sygefraværet ses at være indenfor det gennemsnitlige niveua, dog har medarbejderne en oplevelse af, at sygefraværet for en dels vedkommende skyldes, at arbejdet med beboerne kan være udfordrende og til tider, stressende. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen oplyser, at de oplever at hele huset er et team og er fælles om at løse opgaverne. Hver gruppe fungerer dog som et team og et team er nu slået sammen, således at det har opgaven med 12 beboere frem for 6 tidligere. Side 12 af 25

13 kompetencer Hvert team arbejder sammen om den gruppe beboere de er tilknyttet. Der er to kontaktpersoner om hver borger, en primær kontaktperson og en sekundær. Både ledelsen og medarbejdere oplever, at alle teams nu fungerer godt. Oplyser dog, at der tidligere har været problemer med at der kunne udvikles en egen kultur i et team, men at der nu er en god kultur på stede. Der har været arbejdet med at slippe den gamle kultur fra plejehjem - til nu hjem med pleje. Der har bl.a. været arbejdet med "Den forstyrrende ven", som er et begreb som nu benyttes på hele Solvang. Dette er en metode hvor det er ok, at være en forstyrrende ven som stiller spørgsmål til kollegaens arbejde, uden at det opfattes som kritik. Medarbejderne oplyser, at det fungerer godt, at der både er sundhedsfagligt personale og social fagligt personale i de enkelte teams. De vurderer at den sammensatte faglighed tilgodeser beboernes samlede behov. De oplever, at beboerne nemt lurer af hvem der har de forskellige kompetencer og vælger således også frit hvem de ønsker at benytte. Der opleves også god opbakning fra ledelsen til at flytte medarbejderne rundt, efter beboernes ønsker og behov og vurdering i medarbejdergruppen. De oplever, at det har været godt at der er er kommet en bedre balance i medarbejdergruppen. Herunder ses der en god aldersspredning, der er kommet flere mandlige medarbejdere og der er kommet mere pædagogisk personale ind. Medarbejderne oplever, at det at en af grupperne er slået sammen til en stor gruppe har været både godt og dårligt. De føler, at lidt af hyggen i gruppen er forsvundet, men at det har givet en god dynamik og åbenhed og har gjort grupperne mindre sårbare i forhold til hvis en kollega f. eks er syg. Det giver for medarbejderne større udfordringer fagligt, men også mere de skal kunne, når der er tale om forskellige målgrupper, med forskellige behov. Beboerne oplyste til tilsynet, at de begge var meget glade for deres kontaktpersoner. De følte sig Side 13 af 25

14 godt hjulpet og respekteret. De udtrykte generelt stor tilfredshed med medarbejderne. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad opfyldt) Se endvidere indikator 10b. vedr. kompetencer. Ledelsen har oplyst til tilsynet, at personaleomsætningen/-hastigheden er på 5 %. Tallene omfatter 2 medarbejdere. Den ene er gået på pension og den anden har ønsket, at arbejde i det udekørende team. Af opgørelse over medarbejdere ses det at den gennemsnitlige anciennitet er på 7 år og 7 måneder. Medarbejderne oplyser, at de jo altid kunne ønske sig mere tid til det pædagogiske arbejde, men at de ellers vurderer, at normeringen er i orden på stedet. Indimellem føler de dog, at der er for lidt personale og at det har kunnet mærkes efter at to af grupperne blev slået sammen til en større gruppe. Der er således flere de skal tage sig af og have kendskab til. Når de har oplevelsen af for lidt personale, hænger det dog ikke sammen med den generelle normering, men at det er pga. medarbejderes ferieafvikling, afspadsering m.v. De synes dog i perioder, at der har været for mange vikarer inde. Der har været en fast vikarskare, men der er nu vikarbureau og medarbejderne oplever ikke, at det er det samme de levere, f.eks. i forhold til de udadreagerende beboere, hvilket de føler er rigtigt ærgeligt. De føler indimellem at vikarerne ikke har mulighed for at have den samme indsigt og tilgang og et for stort fokus på plejeopgaverne og de praktiske ting der skal gøres og ikke på det pædagogiske arbejde. Medarbejderne understreger dog overfor tilsynet, at de føler, at de alligevel er priviligerede i forhold til andre botilbud de kender til og at de ikke føler, at der er et stort flow ud og ind hos beboerne, af medarbejdere. De vurderer, at medarbejderne er i stand til at afhjælpe beboernes behov og at beboeren også selv kan vælge hvem de er mest trygge ved, til de forskellige former for hjælp de har brug for. Vikarerne bruges mest ved akut sygdom og vagter forsøges ellers dækket ind ved at de faste medarbejde løber stærkere og at de bytter vagter. Medarbejderne føler, at dette fungere godt og til Side 14 af 25

15 glæde for beboerne. De oplyser, at de mest samarbejder med de andre grupper ved forflytningsopgaver og ved plejeopgaver. Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad opfyldt) Beboerne som tilsynet talte med, oplyste at de ikke følte, at der var for mange omkring dem. De føler at de kender alle godt og oplyser, at føler sig trygge ved de medarbejdere der tager sig af dem. Ledelsen har oplyst til tilsynet, at stedet har indberettet sygefraværet til Tilbudsportalen til 21,84 sygedage i gennemsnit pr. medarbejder. I tallene til Tilbudsportalen indgår dog barsel med 250 dage. Endvidere har der været 3 langtidssyge medarbejdere. Udtages disse tal er sygefraværet gennemsnit pr. medarbejder 9,53 dage pr år. Tema Gns. bedømmelse Ved samtale med medarbejdere gav de udtryk for, at de oplevede at der var en del sygefravær og at langtidssygemeldinger ofte har at gøre med det direkte borgerrelaterede arbejde, i forhold til at medarbejderne går ned med stress eller lign. De foreslog, at adgang til at tale med en psykolog kunne hjælpe på sygefraværet. De oplevede i øvrigt, at der var stor sparring generelt imellem medarbejderne og god adgang til at spare med ledelsen, som forebyggelse i forhold til stress m.m. De syntes, at de oplevede en god åbenhed omkring travlhed og stress og at der var mulighed for at skåne hinanden, hvis en kollega var lidt presset en dag og at der så var mulighed for at kollegaen kunne tage det lidt mere roligt næste dag. De oplyste også, at der ikke var nogen medarbejdere der blev presset, til at tage en bestemt beboer og at det også var positivt, at beboeren selv kunne vælge kontaktperson. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Tilsynet vurderer generelt, at der er et højt uddannelsesniveau og erfarings niveau i forhold til målgruppen på stedet. Medarbejderne ses at have Tilsynet anbefaler, at stedet arbejder med at beskrive den samlede medarbejdergruppes kendskab til tilgange og metoder, herunder at kortlægge skjulte kompetencer i Side 15 af 25

16 relevante kompetencer og erfaring til at arbejde med de indskrevne beboere og tilsynet bifalder, at stedet prioritere at give alle medarbejdere samme uddannelse i kognitiv metode. Der ses at være prioriteret faglige temadage og medarbejderne oplyser, at føle sig godt klædt på til opgaven og føler der er god adgang til at blive opkvalificeret. Beboerne tilsynet talte med, oplyste at de følte at medarbejderne var dygtige og gode til at støtte og udfordre dem til udvikling. forhold til udvikling af metoder og tilgange i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Solvang ses at have en stor medarbejdergruppe med en samlet stor sundhedsfaglig- og socialfagligt erfaring og et højt uddannelsesniveau. De er således i stand til at dække sig ind fagligt, i forhold til de indskrevne beboere med mangeartede problematikker og diagnoser. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne formår at kunne favne over mange beboere og målgrupper, men det er også tilsynet vurdering, at dette kræver stor omstillingsparathed og at det må være krævende for medarbejderne, lynhurtigt at skulle kunne skifte imellem metoder og tilgange, da målgrupperne er meget blandede i enhederne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad opfyldt) Det ses af opgørelse over medarbejdere, at der på Solvang i alt er ansat 14 Social- og Sundhedsassistenter, 19 uddannede pædagoger, heraf har 2 medarbejdere både en uddannelse som pædagog og Social- og Sundhedsassistent. 3 pædagogmedhjælpere, 1 sygehjælper uddannet, 1 plejeruddannet, en omsorgsmedhjælper samt en administrativ assistent og 2 rengøringsmedarbejdere. Side 16 af 25

17 Ledelsen oplyser, at det prioriteres at alle medarbejdere med sundhedsfaglig- eller socialfaglig baggrund, får den 1 årige uddannelse i kognitiv terapi. Dette så alle har et fælles tredje. Kurser til medarbejderne vurderes individuelt. Der prioriteres ellers at bruge penge på supervision og på de to årlige temadage. I ulige år sættes der fokus på konflikthåndtering. Hvert andet år er det førstehjælp og brandøvelse. De 2 temadage afholdes i foråret for hele huset, hvor også adm., og rengøring deltager. Det skal derfor være relevant for alle og handler meget om arbejdsmiljøet. Dette års tema for hele huset hed Magt og den usynlige magt. Den anden temadag (afholdelse nov./dec. måned) kaldes faglig fordybelse og er for det pædagogiske og sundhedsfaglige personale, dvs. personale, som har relationsarbejdet i forhold til beboerne. Tema for 2014 bliver Seksualitet og Handicap. Medarbejdergruppen bekræfter ovenstående og en medarbejder oplyser supplerende, at hun også har ønsket at få en overbygning til den kognitive uddannelse, hvilket blev bevilget uden problemer. Medarbejderne oplyser i øvrigt, at de oplever, at ledelsen er gode til at bevilge kurser. De oplever, at der kontinuerligt bliver arbejdet på, at forbedre medarbejdernes kompetencer. En nyere medarbejder som tilsynet talte med oplevede, at stedet afholder gode, seriøse og faglige temadage. Medarbejderne oplevede arbejdet med flere forskellige målgrupper, udvikler deres kompetencer, dog skulle de ofte spænde bredt, i forhold til de mange indskrevne målgrupper. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejdergruppen oplyser, at det er positivt, at de medinddrages i ansættelse af nye medarbejder. Tilsynet har ikke foretaget egentlig observation af samspillet imellem medarbejdere og beboerne. Tilsynet kunne dog observere en tillidsfuld og fri tone imellem de medarbejdere og beboere som tilsynet så tale sammen. Samspillet var tydeligt præget af humor og respekt for hinanden og tilsynet fik i det hele taget indtrykket af et trygt miljø, hvor det var tydeligt at der var tale om beboernes Side 17 af 25

18 Tema Gns. bedømmelse hjem. Det var tydeligt for tilsynet, at medarbejderne har den rette tilgang til de beboere de talte med og beboeren følte sig mødt af medarbejderen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,7 Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer modsvarer de indskrevne beboeres behov. Rammerne er besigtiget og fremvist af medarbejdere og beboere. Solvang er beliggende i et tidligere ældrecenter, hvilket nemt giver et institutionspræget indtryk og hvor det kan være svært at skabe den hjemlige stemning. Tilsynet vurderer dog, at der kontinuerligt gøres et stort stykke arbejde på Solvang for at fastholde at det er et hjem. Dette er gjort ved at fjerne alt institutionspræget møblement, som det har været muligt og selv lade beboerne være med til at vælge og indkøbe nyt til de fælles rammer på stedet. Tilsynet synes, at dette er lykkes rigtigt godt og der er alle steder tænkt i, at bryde rammerne med små hyggelige opholdsmiljøer, planter, billeder, farverige puder, nips mv. også beboernes boliger vurderes at være rummelige og lyse og det ses, at beboerne selv kan indrette boligerne som de ønsker. Det er tilsynets oplevelse, at beboerne reelt også føler at det er deres eget hjem og at der er den respekt som det fordre fra medarbejderne, at færdes i andres hjem. Tilsynet anbefaler, at Solvang frem mod regodkendelse af stedet i 2015 arbejder målrettet med at praksis omkring lejekontrakter til beboerne ændres. Tilsynet anbefaler, at der i arbejdet med målgrupper frem imod regodkendelse også indtænkes beboersammensætningen i de forskellige enheder, set i forhold til de fysiske rammer. Side 18 af 25

19 Rammerne på Solvang fremstår rydelige, rene og samtidige hjemlige. Der ses en relevant inddeling i forhold til de ældre med demens, i forhold til at være placeret i et separat leve- bomiljø. Boligerne er kun en 1 værelses lejlighed, men vurderes at opfylde beboernes behov, da de er overskuelige for den demente. Boligerne til 107 er separat placeret på 1. salen. Dette vurderes at give god mening i forhold til deres behov for ro til evt. udredning og i forhold til øget selvhjulpenhed, i forhold til den øvrige målgruppe på Solvang. Det ses at være godt styr på sikkerheden på stedet, herunder brand- og beredskab samt førstehjælp. Herunder ses der at være evakuerings- og beredskabsplaner, der afholdes fast brand- og førstehjælpskursus for alle medarbejdere og ledelse hvert andet år. Der ses at være flugtveje som er konstateret ryddet og der er fokus på medarbejdernes sikkerhed, herunder bærer alle medarbejdere overfaldsalarmer Tilsynet vurderer, via interview og observation på stedet, at beboernes generelt trives i rammerne på Solvang. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes Det er tilsynets vurdering, at Solvangs rammer er egnet til de indskrevne målgrupper og at der ses en relevant opdeling af de fysiske rammer i leve- bomiljøer, ud fra beboernes behov. Både det samlede personale på Solvang og Side 19 af 25

20 udvikling og trivsel beboerne er godt tilfredse med rammerne og vurderer, at rammerne opfylder deres behov i det daglige. Dette både i forhold til boligernes størrelse og indretning, samt mulighed for aktivitet i fritiden for beboerne, afslapning og mulighed for udeliv. Medarbejderne vurderer rammerne gode og egnede i forhold til deres behov til en arbejdsplads med den godkendte målgruppe og vurderer, at beboerne trives i rammerne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 5 (i meget høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) De to beboere som tilsynet interviewede oplyste begge stor tilfredshed med Solvang som helhed og med deres egen bolig. De oplyste begge, at de oplevede, at det var store rummelige boliger og at de følte, at det var deres bolig og at de havde fuld råderet og bestemmelse over den. De oplyste, at de blot bad medarbejderne om at gå ud af deres bolig, hvis de ikke ønskede deres tilstedeværelse og at dette altid blev respekteret. De oplyste, at medarbejderne altid spurgte om lov til at komme ind i boligen. Beboerne oplyste endvidere, at de selv havde indrettet boligen som de ønskede og at de begge var meget glade for at være flyttet på Solvang. De udtrykte også stor tilfredshed med fællesrammerne, som de kunne benytte efter behov. En beboer udtrykte stor glæde ved at kunne benytte havens faciliteter og aktivitetens muligheder. Botilbuddet Solvang er et tilbud i Lejre Kommune, tæt på landbyerne Rye og Kirke Hyllinge. Solvang er beliggende i et tidligere ældrecenter og er placeret ude på landet med udsigt til marker og er omkranset af en stor have. Haven er indrettet med bl.a. terrasser, drivhus, bålplads, højbede til blomster og grøntsager og en sansehave. Foran bygningen er en stor parkeringsplads, cykelskur og adgang til haven. Botilbuddet er indrettet i en større gulstensbygning således, at enhederne udgår fra hovedbygningen og indgangspartiet, hvor også administration, mødelokale og ledelse er placeret. Endvidere er der ved indgangen placeret et rygeskur til beboere og gæster i den ene gårdhave. Botilbuddet er inddelt i 3 leve- bomiljøer/enheder som betegnes gruppe 1, 23 og gruppe 45. Der er i Side 20 af 25

21 alt 32 godkendte pladser. Tilsynet har i 2014 endvidere givet dispensation til en konkret borger, således at der aktuelt er 33 pladser. Der kan ikke søges om yderligere dispensation. Boligerne i gruppe 1 er 1 værelses boliger og er alle på m2. Der er 5 boliger i gruppe 1. Boligerne i gruppe 23 og gruppe 45 er 2 værelses lejligheder og er alle imellem 62 og 84 m2. I alle 1 og 2 værelses boliger har borgerne eget køkken og bad. Alle boligerne i bomiljøerne har tilknyttet et stor køkken og opholdsstue og der er ligeledes udgang til haven fra alle bomiljøer, Der er også placeret et kontor til medarbejderne i hvert bomiljø og der er indrettet enkelte grupperum til brug for medarbejderne. I tilknytning til gruppe 1, er nu yderligere 3 boliger. De to af boligerne er godkendt til akut-/venteliste boliger jf. Lov om Social Service 107 og er placeret på 1. sal. Boligerne her er begge på ca. 20 m2, med fælles bad, køkken og opholdsstue. Den ene beboer anvender køleskabet i køkkenet, den anden beboer har køleskab på gangen. Tilsynet har i 2014 givet tilladelse til at tage yderligere et værelse i brug, som i en periode har stået tomt. Værelset er på ca. 28 m2 og beboeren har adgang til eget stort badeværelse, som er beliggende ved siden af stedets aktivitetsrum. Der er udstedt særlig dispensation til anvendelse af værelset til den konkrete borger jf. Lov om Social Service 107. I midten af botilbuddet er et stor fællesrum, som er opdelt i et opholdsrum med spisepladser og sofagrupper og i et stort køkken/alrum. Fællesfaciliteterne bruges alle til borgernes aktivitets tilbud jf. Lov om Social service 104. Ved siden af køkken/alrummet ligger et lokale som også bruges til kreative aktiviteter som del af tilbuddet. Aktiviteten har åbent alle hverdage imellem Endvidere en månedlig café aften. Aktivitetstilbuddet benytter også havens muligheder. Ledelsen har ved tilsynet oplyst, at der også sælges 104 tilbud til borgere som kommer ude fra. Såfremt Solvang fortsat ønsker dette ved regodkendelse skal der laves egentlig godkendelse på 104 Side 21 af 25

22 tilbuddet også. Alle boliger er etableret jf. lov om ældreboliger og boligerne administreres af boligselskabet DAB. Beboerne har p.t. egne huslejekontrakter. Socialtilsynet gjorde på tilsynsbesøget opmærksom på, at praksis med at udstede lejekontrakter ikke er lovlig. Borgere placeret jf. Lov om Social Service 108 skal have et bolig dokument. Borgere placeret jf. Lov om Social Service 107 skal ikke have en lejekontrakt jf. lejelovens bestemmelser, da tilbuddet er midlertidigt. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) Der er i hele ejendommen installeret ABA- anlæg og det kan konstateres, at alle boliger og fællesarealer har serieforbundne røgalarmer. Udbyder af ABA anlægget tjekker systemet 1 gang årligt og Dansk Brandteknisk Institut udfører 1 gang årligt ligeledes brandtilsyn på stedet. Der ses at være brandtæpper, brandslanger og skumslukker i alle enheder på stedet. Falck har tilsyn med alt brandmateriel. Der forefindes beredskabs- og evakueringsplaner. Der forefindes sikkerhedsgruppe som gennemgår stedet i forhold til sikkerhed hver 3. måned, herunder om flugtvejene er ryddet og tilgængelige. I beboernes boliger er flugtveje vinduer og udgangsdør. På alle fællesarealer er der flere flugtveje i form af vinduer og døre. Der afholdes hvert andet år kombineret førstehjælps- og brandøvelse. Medarbejdere og ledelse deltager. Beboerne deltager p.t. ikke og ledelsen oplyser, at de ikke har overvejet dette endnu. Ledelsen har oplyst til tilsynet at de oplever, at borgerne ved første besøg på stedet får et indtryk af nogle flotte rammer og at der er gode transport muligheder til og fra stedet. Tidligere var hele botilbuddet fyldt op af institutionsprægede møbler. Dette er nu ændret i forsøg på at fjerne det institutionsprægede indtryk og for at søge at gøre rammerne mere hjemlige. Alle grupperne indkøber nu selv inventaret, herunder møblerne. Afgørelse om hvad der skal indkøbes træffes i samråd med grupperne. Borgerne har det oppe på møde i deres grupper. Side 22 af 25

23 Ledelsen oplyser, at indretningen af beboernes hjem som hjemlig og egen bolig ofte støder imod arbejdsmiljølovgivningens regler for en arbejdsplads og at dette dilemma løbende debatteres i medarbejdergruppen. Stedet er dog meget opmærksom på, at få dette til at lykkes under mest hensyn til beboerne. Alle boliger ses at være individuelt indrettet, efter borgernes egne ønsker og behov. Fællesarealerne ses ligeledes at være indrettet hyggeligt, med møbler som bløder rammerne op og med farver, planter og billeder på væggene. De borgere som tilsynet talte med oplyste, at de frit kunne indrette som de ønskede, dog således at medarbejderne kunne få adgang til at udføre eventuelle plejeopgaver. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 23 af 25

24 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud 3,00 Ejendomsudgifter 1,10 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 74,00 Lønomkostninger, fast personale - 2,00 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær 72,00 1, Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 107. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 1.854,00 Tilbudstype: 108. I alt 0,00 0,00 0, ,00 Side 24 af 25

25 Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 1.854,00 I alt 0,00 0,00 0, ,00 Side 25 af 25

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere