UDDANNELSESPROGRAM OG LOGBOG FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I PSYKIATRI I BOGEN. Region Øst, Syd, Nord Revideret februar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPROGRAM OG LOGBOG FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I PSYKIATRI I BOGEN. Region Øst, Syd, Nord Revideret februar 2008"

Transkript

1 UDDANNELSESPROGRAM OG LOGBOG FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I PSYKIATRI I BOGEN Region Øst, Syd, Nord Revideret februar 2008 VUU, Dansk Psykiatrisk Selskab, marts 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 INDLEDNING 4 Bogens udvikling 4 Erfaringer og tvivlsspørgsmål 4 OM INTRODUKTIONSUDDANNELSEN 5 Afgrænsning af uddannelsen 5 UDDANNELSESPLAN 7 Forudsætninger for at indgå i specialet 7 Mål og forventninger til opholdet i afdelingen 7 Beskrivelse af strategier til at indfri mål og forventninger 7 BESKRIVELSE AF AFDELINGEN 8 LÆRINGSMETODER 9 Klinisk vejledning 9 Eksempler på typer af klinisk vejledning 9 Uddannelsesvejledning 9 EVALUERINGSMETODER 11 Audit 11 Struktureret kollegial bedømmelse 11 Godkendelse af kursus graders evaluering 12 DEN PSYKOTERAPEUTISKE GRUNDUDDANNELSE 13 MÅL FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN 14 En kerne af viden og færdigheder 14 Måden at arbejde på 14 Professionalisme 14 Mål for kompetencer 14 I-KURSUS 16 CHEKLISTE FOR VEJLEDERSAMTALER 16 AUDIT-LISTE 17 CURRICULUM 18 BILAG 1: 360 GRADERS EVALUERING BILAG 2: CHEKLISTE FOR KOMPETENCER 2

3 FORORD Speciallægekommissionens Betænkning fra Maj 2000 lagde op til, at der blev indført nye initiativer i videreuddannelsen. For det første skulle uddannelserne beskrives ud fra forventning om fremtidens speciallæge i form af syv roller og tilhørende kompetencer. Disse omfatter ikke kun viden og tekniske færdigheder, men også kompetence inden for kommunikation, sundhedsfremme, samarbejde, ledelse og organisation, videnskabelighed og professionalisme. Som noget nyt skal de yngre læger ikke kun læres op inden for alle disse områder, men der skal også foregå en kontinuerlig vurdering af kompetence. Tankerne og idéerne i Speciallægekommissionens Betænkning er gode, men omsættelsen af disse til den praktiske virkelighed har været - og er stadig - en stor udfordring. Denne uddannelsesbog er et konkret eksempel, som beskriver introduktionsuddannelsen i psykiatri med tilhørende strategier for kompetenceudvikling og konkrete metoder til vurdering af kompetence. Bogen er udviklet på baggrund af Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Psykiatri, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS). Bogen er revideret januar 2008 som konsekvens af revision af målbeskrivelsen. Bogen er inspireret af lignende Introduktionsuddannelsesbøger fra andre specialer, og blev oprindeligt udarbejdet i samarbejde med H:S Postgraduate Medicinske Institut (HSPMI). Uddannelsesbogen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde og bygger på kendskab til patientunderlag, kvalitetssikringsdata i psykiatri samt på litteratur om uddannelse. Dette solide grundlag har gjort, at bogen har en umiddelbar praktisk relevans. Bogen stiller store krav til de enkelte afdelinger, hvilket kræver en stor indsats fra både uddannelsesgivere og uddannelsessøgende. Det er væsentligt, at afdelingsledelserne støtter og opmuntrer implementeringen og respekterer den indsats, der er påkrævet. God uddannelse er en forudsætning for kvalitet i hospitalernes ydelser og for patientsikkerheden. Med ændringen i ansættelsesprocedurer til H-stilling, vil en omhyggelig vurdering af I-lægens kompetencer og potentiale desuden blive meget central. Det er vores ønske, at andre sygehuse, specialer og uddannelser vil lade sig inspirere af de forskellige metoder og idéer, som findes i bogen, udvikle og evt. forbedre disse, gøre sig deres egne erfaringer og forhåbentlig dele disse med os. 3

4 INDLEDNING Denne uddannelsesbog beskriver introduktionsuddannelsen i psykiatri. Bogen er tænkt som et arbejds-redskab for uddannelsessøgende og uddannelsesgivere. Uddannelsesbogen findes på DPS s hjemmeside Bagest i bogen findes et appendiks med diverse bilag. I-bogen forventes at kunne fungere som uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i psykiatri. Bogens udvikling Bogen er inspireret af H:S Postgraduate Medicinske Institut (HSPMI) som i et samarbejde med en lang række specialister har udviklet Introduktionsbøger for Intern Medicin og Anæstesiologi Bogen er udarbejdet på baggrund af arbejdet med Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i psykiatri og den endelige udformning er gennemarbejdet af en landsdækkende arbejdsgruppe, bestående af Postgraduate kliniske lektorer og uddannelsesansvarlige overlæger. Som baggrundsmateriale er anvendt Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i psykiatri. Endvidere er der anvendt inspiration fra forskellig litteratur om uddannelse samt kursus i Intraining-assessment, afholdt feb med underviserne prof. Cees Van der Vleuten og prof. Albert Scherpbier, begge fra Universitet i Maastricht, Holland Uddannelsesbogen for Introduktionsuddannelsen i psykiatri er udarbejdet af Uddannelsesansvarlig overlæge Torben Lindskov Hansen, H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk afdeling, som led i arbejdet i videreuddannelsesrådet for Psykiatri, region Øst. De øvrige regioner har været inddraget i arbejdet på forskellig vis og der er anvendt materiale fra Logbog for psykiateruddannelsen, udarbejdet af Jette Rask Nielsen og en arbejdsgruppe under DPS. Erfaringer og tvivlsspørgsmål Der vil givet komme tvivlsspørgsmål samt erfaringer, som er nyttige i den stadige udvikling af Uddannelsesbogen. Vejlederne, de uddannelsesansvarlige overlæger og de uddannelsessøgende opfordres til at viderebringe erfaringer og henvende sig ved tvivlsspørgsmål til de kontaktpersoner, som findes i sekretariaterne for lægelig videreuddannelse, eller til de specialespecifikke uddannelsesråd. Sekretariat for lægelig videreuddannelse, region Øst/Nord/Syd: Region øst hovedstaden/sekretariat for lægelig uddannelse Region syd Region nord 4

5 OM INTRODUKTIONSUDDANNELSEN Formålet med introduktionsuddannelsen i psykiatri er at gøre den uddannelsessøgende så fortrolig med arbejdet i psykiatri, specialets virkeområde, værdier og holdninger, at der ved afslutningen af uddannelsen kan tages beslutning om, hvorvidt en speciallægeuddannelse i psykiatri er det rigtige valg. Introduktionsuddannelsen i psykiatri varer et år og foregår gennem ansættelse i introduktionsstillinger på afdelinger med et bredt indtag af psykiatriske patienter, hvoraf nogle også har specialfunktioner. Introduktionsuddannelsen fokuserer på de patientkategorier, sygdomstilstande og problemstillinger, som optræder med rimelig hyppighed i alle afdelinger. Stillingerne opslås og besættes af de psykiatriske afdelinger og kan søges af læger, der som minimum har gennemgået turnusuddannelse. Godkendt uddannelsesforløb i en introduktionsstilling i psykiatri er en forudsætning for ansøgning til hoveduddannelsen i psykiatri. Afgrænsning af uddannelsen Den uddannelsessøgende i introduktionsstilling i psykiatri har begrænset teoretisk og praktisk erfaring med psykiatri fra den prægraduate uddannelse, i kraft af teoretisk undervisning, klinisk oplæring og eksamination. Introduktionslægen i psykiatri har også en del praktisk erfaring med psykiatriske patienter fra turnusuddannelsen. Arbejdsopgaverne i introduktionsstillingen i psykiatri er koncentreret om den initiale modtagelse og primærhåndtering af patienter, de tildeles efterhånden større ansvar og forventes at have tiltagende selvstændighed % af patienterne i psykiatriske afdelinger er akut indlagte, enten via skadestuen eller via henvisning fra primærsektoren. I lidt større udstrækning end turnus-kandidaterne varetager introduktionslægerne også de indlagte patienter. Læger i hoveduddannelsen og speciallæger arbejder hovedsageligt med patienter, der er indlagte og med patienter, der ses i ambulatorium eller daghospital, hvor større erfaring og selvstændighed er påkrævet. Liste over de hyppigste patientkategorier og sygdomstilstande Akutte psykiatriske tilstande Akutte psykoser Akutte affektive tilstande Akut belastningsreaktion Akutte neurologiske tilstande Vurdering af suicidalfare Tvangsindlæggelser Tvangstilbageholdelser Forgiftning Delir (akut organisk psykosyndrom) Kroniske psykiatriske tilstande Skizofreni Bipolær lidelse Svære Angsttilstande Personlighedsforstyrrelser Spiseforstyrrelser 5

6 Alkoholrelaterede sygdomme Alkohol hallucinose Werniche/korsakoff Alkoholabstinenser Neurologiske tilstande Demens Retspsykiatriske patienter Surrogatarrestanter Behandlingsdømte 6

7 UDDANNELSESPLAN Formål: At kvalificere og nuancere den individuelle uddannelsesplan. Afsnittet udfyldes af den uddannelsessøgende læge efter samtale med vejleder/mentor. De enkelte punkter kan bruges som udgangspunkter til samtale mellem uddannelsessøgende læge og vejleder (jvf. Sundhedsstyrelsens håndbog: Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen 1998) Skitsering af forudsætninger og erfaringer for at indgå i specialet Udfyldes ved start af introduktionsstilling samt ved skift af arbejdssted Den relevante del af dit curriculum Hvad ved du allerede om specialet? Hvordan vil du kunne udnytte den viden og de erfaringer, du allerede har? Hvilke særlige kvalifikationer har du, som afdelingen kan drage nytte af? Hvad er baggrunden for at du har søgt specialet psykiatri og/eller denne stilling? Mål og forventninger til opholdet i afdelingen Dette fastsættes for en given tidsperiode, fx hver 3. måned i introduktionsuddannelsen. Egne mål og forventninger relateret til nye og allerede erhvervede kompetencer: Klinisk arbejde, herunder at samtale med patienter Særlige patientgrupper og symptomkomplekser Særlige sagsområder og problemstillinger Undervisning og vejledning Vedligeholdelse af teoretisk viden Kvalitetssikringsarbejde og videnskabeligt arbejde Administrativt arbejde Samarbejde med andre faggrupper inden for og uden for sygehuset Læge- patient forholdet Din egen personlige faglige udvikling Beskrivelse af strategier til at indfri de opstillede mål og forventninger Hvilke kompetencer opfylder du? Hvilke kompetencer vil du arbejde med, primært og sekundært? Hvordan? teoretisk? praktisk? (læringstrategi) Hvilke ressourcer vil du inddrage? Og hvornår? ( teori, kolleger, vejleder, o.a.) Hvornår forventer du, at målet er opnået? Hvordan vil du vurdere, at du har indfriet dine personlige målsætninger og forventninger? (f.eks. egne oplevelser, vejleders vurdering og evaluering, tilbagemelding fra andre) 7

8 BESKRIVELSE AF AFDELINGENS OVERORDNEDE RAMMER OG UDDANNELSESSTEDETS STRUKTUR 8

9 LÆRINGSMETODER Klinisk vejledning og uddannelsesvejledning Oplæring i introduktionsuddannelsen foregår dels ved kurser som bygger på den prægraduate uddannelse og dels ved praktisk oplæring i forbindelse med det kliniske arbejde og endelig ved selvstudier. Det unikke ved den kliniske oplæring er den tætte sammenhæng med daglig praksis, således at der ikke er noget skel mellem at udføre arbejde på den ene side og at uddanne sig på den anden. Praksis læring (eller mesterlære som det nogen steder kaldes) forudsætter tilgængelig vejledning og feed-back på det udførte arbejde. Der skelnes mellem to forskellige funktioner, klinisk vejledning og Uddannelsesvejledning: Klinisk vejledning Herved forstås den vejledning/instruktion/oplæring som kan og skal foregå ved uddannelsesgivende læger, i forbindelse med det daglige kliniske arbejde. Denne form for vejledning har til formål, at sikre den uddannelsessøgende mulighed for at erhverve de kompetencer som kræves for at fungere i specialet. Typer af klinisk vejledning kan beskrives som nedenfor: Eksempler på typer af klinisk vejledning A: uddannelsesgivende uddannelsessøgende læge Type 1: Rene A gå Den uddannelsessøgende læge går med vejleder og observerer situationen. Type 2: A Gå + opfølgning Som type 1, med efterfølgende gennemgang/diskussion, hvor der lægges vægt på uddannelsesmæssige aspekter. Type 3: Vejleder A går + opfølgning Den uddannelsessøgende læge varetager funktionen (samtale, ECT osv.) med vejleder som observatør. Disse situationer har ingen undervisningsværdi, hvis der ikke er mulighed for opfølgning. Type 4: Opfølgning Samtaler, der relaterer til kliniske situationer, hvor vejleder ikke har deltaget direkte, og hvor vejledningen finder sted på baggrund af den uddannelsessøgende læges fremstilling. Type 5: Kliniske konferencer Konferencer, hvor aktuelle kliniske problemstillinger præsenteres /gennemgås med henblik på diagnostik/behandlingsplan (hertil medregnes morgenkonferencen og behandlingskonferencer på afdelinger og i distrikter.) Type 6: Anden type (beskriv) Type 1-3 er direkte vejledning og bør have højest vægt i starten af uddannelsesforløbet. Type 4 og 5 er indirekte vejledning. 9

10 Uddannelsesvejledning Har til formål at tilrettelægge og monitorere uddannelsesforløbet for og med den enkelte uddannelsessøgende. Vejledningen er beskrevet i Sundhedsstyrelsens håndbog Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse (januar 1998). Supplerende kan man anvende et skema til læringsdagbog, som vist herunder. Læringsdagbog udfyldes af den uddannelsessøgende læge. Formål: At fungere som et redskab til at forstå arbejdspraksis, med særligt fokus på de personlige læreprocesser og problemstillinger. Optegnelserne kan bruges til at kvalificere kompetencerne. At vurdere læreprocesserne, særligt i lyset af læringsrammerne. Optegnelserne kan bruges i, og som forberedelse til, vejledningssamtalerne, samt indgå i den løbende evaluering af såvel den uddannelsessøgende læge som uddannelsesstedet. Mål Baggrund. Plan Vurdering (Hvordan forløb arbejdet med at opnå målet. Fulgte du planen?) Vurdering af læreprocesserne Vælg et mål du i den kommende tid vil arbejde med. Hvilken viden og erfaring har du i forhold til målet. Beskriv hvorledes du vil opnå målet. Brug evt. de 7 hv- ord hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor, hvordan og hvad så. Overvej brug af vejledning. Beskriv hvorledes du arbejdede med at nå målet Brug evt. de 7 hv- ord Brugte du vejledning? Nåede jeg målet? Hvorfor? Hvorfor ikke? 10

11 EVALUERINGSMETODER Evaluering foregår enten ved audit, kollegial bedømmelse eller ved godkendelse af kurser. Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om kompetencevurdering i speciallægeuddannelsen, publiceret 2007 (www.sst.dk). Audit Ved audit forstås en struktureret bedømmelse af skriftligt materiale udarbejdet som led i den uddannelsessøgende læges daglige arbejde. Bedømmelsen sker ved vejlederen. Den uddannelsessøgende indsamler kopi af det nødvendige antal journaler, epikriser m.v. til brug for audit. Det vil således være de journaler, epikriser m.v. som den uddannelsessøgende anser for de bedst egnede at præsentere til evaluering. Med henblik på evaluering af psykofarmakologisk behandling må det sikres, at de vurderede journaler omfatter alle de nævnte grupper. De kriterier, der kan indgå i bedømmelsen, kan være anamnesens grundighed, fuldstændighed af den objektive undersøgelse, kvalitet af diagnostiske overvejelser, hvilke undersøgelser der bliver ordineret, mv. Til hvert område bør udarbejdes en simpel skala til bedømmelse, fx fuldt professionelt, tilfredsstillende, ikke tilfredsstillende, ikke udført, hvilket stærkt øger metodens reliabilitet. De anførte Audit kan grupperes og udføres samlet, hvor dette er relevant og gennemførligt. Struktureret kollegial bedømmelse Herved forstås en bedømmelse af den uddannelsessøgende læges observerede adfærd, som den udvises under udførelse af det daglige arbejde. Det er en forudsætning, at arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at vejleder og/eller kolleger kan observere den uddannelsessøgende i udførelsen af arbejdsopgaver. Den uddannelsessøgende skal selv meddele vejlederen, at der ønskes en bedømmelse af en given situation med henblik på attestation af opnået uddannelsesmål. Bedømmelsesskemaer skal som hovedregel produceres ud fra afdelingens instruks på det pågældende område. Struktureret kollegial bedømmelse kan og bør også anvendes som element i læringsmetoderne idet det giver mulighed for vejledende feed-back. Metoden kan bruges til at evaluere lægelige praktiske færdigheder af meget forskellige slags. I den simpleste form er der tale om at en erfaren kollega påtager sig ansvaret for at erklære at den uddannelsessøgende besidder den omhandlede kompetence i tilstrækkelig grad til at udannelseselementet kan godkendes. Det er et veletableret faktum, at validitet og reliabilitet øges hvis en sådan bedømmelse struktureres ved anvendelse af kompetencekort eller lignende for eksempel 360 graders evalueringen eller Calgary Cambridge observations guide (CCOG). Et forslag til 360 graders evaluering er medtaget, mens CCOG kan findes på: (http://www.trainer.org.uk/members/tools/calgary_skills.htm) Reliabiliteten kan forbedres ved strukturering, dvs. at man i forvejen gennemtænker færdigheden og konstruerer et bedømmelsesskema, og ved at øge antallet af observationstilfælde. Endvidere øges reliabiliteten ved at flere og uafhængige bedømmere deltager. Afdelingernes instrukser kan i vidt omfang anvendes som forlæg til struktureret observation. Godkendelse af kursus Foretages af kursusleder efter gældende retningslinier. 11

12 360-graders evaluering Det anbefales, at 360 graders evaluering gennemføres forud for midtvejsevalueringen i introduktionsuddannelsen. Herved vil den strukturerede kollegiale bedømmelse vedrørende målene for kommunikator- og samarbejderrollen være varetaget tilfredsstillende. Vejlederen vælger sammen med den uddannelsessøgende forskelligt erfarent personale til at indgå i 360-graders evalueringen. De pågældende skal have en eller anden konkret samarbejdsrelation med den uddannelsessøgende. Det kan være den administrerende overlæge, den uddannelsesansvarlige overlæge, en specialeansvarlig overlæge, afdelingssygeplejerske fra sengeafdeling, skadestue, distriktspsykiatrien og/eller en sekretær, socialrådgiver, psykolog etc. samt evt. samarbejdspartnere udenfor afdelingen, men af betydning for lægens funktion i systemet. Sådanne kan være samarbejdspartnere fra andre specialer for eksempel anæstesilæge eller afdelinger hvor den uddannelsessøgende har gået på tilsyn. Der skal vælges mellem 10 og 20 personer til at evaluere. Skemaet er ikke offentligt, men den uddannelsessøgende og vejlederen skal efterfølgende kunne se og bearbejde skemaerne. Skemaerne er vedlagt som bilag 1. 12

13 DEN PSYKOTERAPEUTISKE GRUNDUDDANNELSE Psykoterapiuddannelse som led i speciallægeuddannelserne i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri påbegyndes under I-tiden. Grunduddannelse: Adgangskriterie: Terapeutisk metode: Udført terapi: Modtaget supervision: Modtaget teori: Kompetence: Ansættelse i I-stilling Valgfri 60 sessioner a 45 min. - mindst 30 sessioner individuelt på max. 2 patientforløb - mindst 10 sessioner gruppe-, par- eller familieterapi i et eller flere forløb. Børne- og ungdomspsykiaterne skal dog have mindst 10 sessioner familieterapi. Et forløb er 5 sessioner eller mere 60 sessioner a 45 min. - mindst 30 individuelt, resten i mindre gruppe 60 undervisningstimer, kontinuert eller i blokke Bredt kendskab til kendte psykoterapeutiske teorier. Hovedvægt på psykodynamisk teori Obligatorisk del af speciallægeuddannelsen Undervisere: Personer med godkendt specialiseret psykoterapeutuddannelse (vejledergodkendelse). Uddannelsessted: På ansættelsesstedet eller hvor ansættelsesstedet har arrangeret det Tidsramme: Påbegyndes under I-stilling, må være kontinuert og vare ca. 2 år. Individuel minimum 45 minutter terapisession Gruppe- par- eller minimum 60 minutter. familiesession Supervisionssession minimum 45 minutter. Undervisningstime minimum 60 minutter Den psykoterapeutiske grunduddannelse godkendes ved fremsendelse af udfyldt godkendelsesskema til Videreuddannelsesudvalget for Voksenpsykiatri, jfr. Betænkning om uddannelse i psykoterapi, Dansk Psykiatrisk Selskab januar

14 MÅL FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN Det brede spektrum af kompetencer, som man i dag skal vægte i kompetenceudviklingen og - vurderingen i speciallægeuddannelsen, er grupperet i syv roller: Medicinsk ekspert Kommunikator Sundhedsfremmer Samarbejder Organisator Akademiker Professionel. En kerne af viden og færdigheder De tre første roller, medicinsk ekspert, kommunikator og sundhedsfremmer omfatter de kernekundskaber, som er en forudsætning for udøvelse af faget: Viden om psykiatriske sygdomme, undersøgelsesteknikker, behandlingsmetoder, tekniske færdigheder, kommunikative færdigheder samt viden og færdigheder inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Måden at arbejde på Rollerne som samarbejder, organisator og akademiker indeholder kompetencer, som viser sig i måden at arbejde på. Samarbejdskompetence omfatter evnen til at samarbejde med andre og emotionel kompetence, dvs. etisk forståelse for udøvelse af faget og respekt for andre. Organisatorisk kompetence er evnen til systematisk, struktureret tilgang til arbejdsopgaverne. Akademisk kompetence indeholder kritisk og analytisk tænkning, basalvidenskabelig forståelse, indhentning og vurdering af information og formidling til andre. Professionalisme Begrebet professionalisme omfatter den professionelle holdning og viser sig ved omhyggelighed med arbejdet, engagement og ansvarlighed. Den professionelle læge placerer patientens interesser over sine egne, udviser etisk ansvarlig praksis og viser respekt for menneskers forskellighed og forskellige behov. Professionalisme omfatter også holdningen til og opfattelsen af lægefagets placering i og uden for sundhedsorganisationen. Endelig omfatter professionalisme den enkeltes evne og holdning til udvikling af sig selv, faget og organisationen. Mål for kompetencer Målene for introduktionsuddannelsen i psykiatri er beskrevet i Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i psykiatri og grupperet inden for de syv roller. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside: I denne bog er den del af de beskrevne kompetencer som kræves opnået for godkendelse af introduktionsstillingen anført. Det drejer sig om specifikke kompetencer indenfor områderne Medicinsk ekspert, samarbejder, kommunikator og leder/administrator. Nedenfor er anført supplerende beskrivelser af målene for de fire kompetenceområder som skal vurderes i forbindelse med Introduktionsuddannelsen i psykiatri. Disse mål skal ikke evalueres udover det som fremgår af den egentlige målbeskrivelse, men er tænkt som støtte og inspiration for den uddannelsessøgende og vejlederen. 14

15 Mål for rollen som medicinsk ekspert Målet for introduktionsuddannelsen er, at den uddannelsessøgende kan håndtere de hyppigst forekommende sygdomskategorier og -tilstande, som findes i enhver psykiatrisk afdeling, se listen. Demonstrere basalt kendskab til sygdomsmekanismer, sygdomsfremkaldende/-forværrende faktorer, komplikationer og prognose samt evt. forebyggende eller sundhedsfremmende foranstaltninger. Indhente præcis og tilstrækkelig information fra patienten, evt. pårørende eller andre, samt fra diverse dokumenter i form af tidligere journal, henvisning eller epikriser og instrukser, opslagsværker, evt. eksperter m.m. Korrekt udføre relevant og tilstrækkelig objektiv undersøgelse samt andre primære undersøgelsesteknikker. Iværksættelse af primært undersøgelsesprogram af betydning for såvel den primære diagnosticering og håndtering som af betydning for opfølgende diagnostik og behandling. Integrere den indhentede information fra de forskellige kilder inklusive undersøgelserne og formulere en problemstilling, arbejdshypotese og tentativ diagnose samt redegøre for relevante differentialdiagnoser. Opstille rationel behandlingsplan i overensstemmelse med den samlede kliniske vurdering og med respekt for patientens ønsker. Beskrive og redegøre for overvågningsintensitet af patienten i den akutte fase samt indikatorer for ændring i overvågning og/eller behandling. Kan bedømme, begrunde og specificere behov for ekspertbistand i form af konsultation ved senior kollega i psykiatri eller kolleger fra andre specialer, såsom anæstesiologi, neurologi, kirurgi m.m. Kan diskutere behov for overflyttelse til anden afdeling/hospital og i overensstemmelse med samarbejdsparter specificere medicinske/organisatoriske kriterier for overflyttelse. Kan bedømme og stabilisere patientens tilstand, således at evt. flytning, internt i hospitalet eller eksternt, kan iværksættes. Kan organisere flytningen, herunder de forhold, hvorunder patienten skal monitoreres og behandles under flytning samt hvilket personale, der evt. skal følge patienten. Kan systematisk danne sig et overblik over et patientforløb, resumere indlæggelsesproblematik og primær undersøgelses- og behandlingsplan. Kan diskutere effektiviteten af forløbet og rationalet for ændringer i undersøgelses- og behandlingsplan i forhold til primær plan. Mål for rollen som kommunikator Kan varetage det medicinske interview med patient og evt. pårørende med respekt for patienten og dennes forståelse af sygdom eller problemstilling. Kan give informationer til patient og evt. pårørende med respekt for patientens ønsker om og evne til medinddragelse i beslutning om undersøgelses- og behandlingsplaner. Kan give information om alvorlige tilstande eller undersøgelsesresultater på en empatisk samt etisk og faglig forsvarlig måde i relation til grænser for egen kompetence og afdelingens praksis for håndtering af alvorlige samtaler. Kan varetage en samtale med patient og evt. pårørende, som giver udtryk for utilfredshed, med respekt for patientens synspunkter og i overensstemmelse med grænser for egen kompetence og afdelingens praksis for håndtering af klager, utilsigtede hændelser og fejl. Kan varetage og koordinere en effektiv skriftlig dokumentation og journalføring for undersøgelse, behandling og monitorering samt udarbejde skriftlige resumeer, herunder epikriser samt skriftlig og mundtlig anmodning om tilsyn fra kollega i egen eller anden afdeling med formulering af klar problemstilling og spørgsmål, der skal tages stilling til. 15

16 Mål for rollen som samarbejder Kan fungere som teamleder ved modtagelsen af den akutte patient, herunder evt. supervisere og instruere yngre kolleger, studenter og andre personalemedlemmer, som indgår i teamet, og koordinere arbejdet de forskellige faggrupper imellem. Kan indgå i samarbejdet med andre kolleger og samarbejdsparter og fungere som teammedlem, hvor teamlederrollen mest hensigtsmæssigt overlades til andre. Kan som teamleder varetage debriefing af teamet, herunder diskutere og håndtere eventuelle fejl eller utilsigtede hændelser. Kan varetage effektivt teamsamarbejde under stuegang, med respekt for andre faggrupper, specificere teamets roller og funktion og lave klare aftaler med personalet, herunder opfølgning på beslutninger og planer. Kan varetage udskrivelse af patienter, herunder identificere relevante parter, der skal inddrages eller informeres, planlægge og beskrive evt. opfølgende undersøgelse og behandling og i hvilket regi dette vil foregå. Kan sikre sig, at alle relevante parter er indforstået med planen og klar over, hvordan og hvilken behandling, der skal fortsætte og hvilke indikatorer, som fordrer henvendelse til læge eller andet sundhedspersonale. Mål for rollen som leder/administrator Kan prioritere egne ressourcer i forhold til klinisk arbejde, uddannelse, forskning og eksterne aktiviteter Kompetenceliste Cheklisten over kompetencer som skal godkendes i I-uddannelsen findes vedlagt som bilag 2. I-kursus i psykiatri I løbet af I-stillingen gennemføres introduktionskursus i psykiatri (Øst, Vest eller Syd): Kurset er en bred basal gennemgang af psykiatriens fagområder og varer dage, enkeltdage eksternat, fordelt over et år. Godkendelse af kurset eller tilsvarende kursus er en forudsætning for ansættelse i hoveduddannelsesforløb. I-kurserne afholdes i hhv. region syd, øst og nord. Der er løbende optagelse. Indhold af kursus og oplysninger om kursusledere samt ansøgningsskemaer findes på: dpsnet.dk. Checklister Checkliste for Vejledersamtaler Ved vejledersamtalerne anvendes formularerne fra Sundhedsstyrelsens håndbog Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse (januar 1998). Samtale type Planlagt dato Afholdt dato Notater Introduktionssamtale Justeringssamtale Justeringssamtale Justeringssamtale Justeringssamtale 16

17 Justeringssamtale Justeringssamtale Evalueringssamtale Auditliste for introduktionsuddannelsen(til inspiration, ej obligatorisk) Tekst Vælge relevant diagnose ved epikriseskrivning Fremsætte relevante diagnoseforslag i forbindelse med gennemgange Gennemføre relevant psykiatrisk interview, afpasset efter patientens tilstand og de givne omstændigheder, således at patientens situation bliver bedst muligt belyst fra et biomedicinsk, psykologisk og socialt perspektiv. Beskrive objektiv somatisk undersøgelse i journal (eller skaderapport) Introduktions uddannelse 10 epikriser 10 gennemgange Audit på anamnestiske oplysninger i 10 journaler somatiske undersøgelser i 10 journaler. Udføre klinisk psykiatrisk undersøgelse, som sikrer en nuanceret og udtømmende beskrivelse af tilstandsbilledet som grundlag for psykiatrisk diagnostik, rådgivning og behandling. Opstille og journalisere initiale udredningsplaner for akutte patienter Opstille og journalisere diagnostiske overvejelser for patienter i udrednings- og behandlings fase. Indenfor diagnosegrupperne F1x,F2x og F3x Opstille og journalisere behandlingsplaner for patienter i udrednings- og behandlings fase. Indenfor diagnosegrupperne F1x,F2x og F3x Udføre psykofarmakologisk behandling i overensstemmelse med bilag 2. Udfylde protokoller på tvangsindlæggelser, tvangstilbageholdelser, tvangsfikseringer og tvangsbehandlinger. Tekst Struktureret kollegial bedømmelse af klinisk psykiatriske undersøgelser fra min 4 diagnostiske hovedgrupper. Intro: 5 bedømmelser. Behandlingsplan i 10 journaler. 10 journaler 10 behandlingsplaner Vejledersamtale og journalaudit 10 tvangsprotokoller. Evalueringsmetode Udføre ECT-behandling Psykoterapeutiske uddannelse påbegyndt Varetage behandling af ukompliceret alkoholabstinenssyndrom Struktureret kollegial bedømmelse samt vejledersamtale Supervision og godkendelse af kursus Struktureret kollegial bedømmelse og audit på journaler Kommunikator Struktureret kollegial vurdering (eller 360 grader) Samarbejder (patient og pårørende) Struktureret kollegial vurdering (eller 360 grader) Samarbejder (kolleger og tværfagligt team) Delkompetence Struktureret kollegial vurdering (eller 360 grader) 17

18 13 CURRICULUM Her anføres ansættelser, kursusdeltagelse, forskningsaktiviteter og organisatorisk arbejde. Der henvises til Supplerende kriterier for opnåelse af hoveduddannelsesstilling som kan findes på Dadlnet under rubrikken videreuddannelse. Ansættelser Dato Bemærkninger Kurser Dato Bemærkninger Forskning /publikationer Beskrivelse Bemærkninger Organisatorisk arbejde Beskrivelse Bemærkninger Andet Beskrivelse Bemærkninger 18

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Psykiatri

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Psykiatri Målbeskrivelse for uddannelsen i Psykiatri Sundhedsstyrelsen Dansk Psykiatrisk Selskab Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 1.1 BESKRIVELSE AF SPECIALET 1.2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Juli 2012 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 7 Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Frederiksberg 01.12.2012 1

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrien i Haderslev og Augustenborg arbejder frem mod sammenlægning af afdelingerne

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANISH NEUROLOGICAL SOCIETY København d. 6. juni 2008 Introduktion til neurologien Neurologi er et speciale der gennemgår en meget hurtig udvikling. Specialet er dog samtidig

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb: 6a, b og c Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Afdeling Ringkjøbing Amt Kirurgisk Klinik Herning Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse,

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 5 a og b Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Uddannelsesprogram for. lægen i Klinisk Basisuddannelse. Region Øst

Uddannelsesprogram for. lægen i Klinisk Basisuddannelse. Region Øst Uddannelsesprogram for lægen i Klinisk Basisuddannelse Region Øst Navn: i forløbet bestående af 6 måneders ansættelse i perioden fra. til ved... (afdeling) og 6 måneders ansættelse i perioden fra.. til

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning Denne version af uddannelsesprogrammet er udarbejdet februar 2015, efter vi i december 2014 indledte et uddannelsesmæssigt

Læs mere

Navn CPR. for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi

Navn CPR. for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi Sundhedsstyrelsen og Dansk Reumatologisk Selskab Januar 2005 Revideret august 2007 1 PORTEFØLJENS FORMÅL Porteføljen er et redskab til:

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Februar 2004 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål rammer... 4 1.1. Formål 4 1.2. Overordnede rammer

Læs mere

for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi

for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi Sundhedsstyrelsen og Dansk Reumatologisk Selskab Januar 2005 Revideret marts 2010 1 PORTEFØLJENS FORMÅL Porteføljen er et redskab til:

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere