Integrationsrådet REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsrådet REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad hadid, Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden 2 2. Godkendelse af referat Vedtaget forretningsorden 2 4. Indbydelse til Borgermøde 3 5. Lær at bo på dansk 4 6. Integrationspolitik 5 7. Kvoteflygtninge i Orientering fra formanden 9 9. Orientering fra medlemmerne Orientering fra forvaltningen Eventuelt 10 Bilagsoversigt 11 Underskriftsside 12 1

3 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referat Afbud/fraværende: Sahat Safari,, Jesper Andreasen, Wyssam, Nouf, Mohammad Hadid, Referat godkendt Bilag: 1 Referat Integartionsrådet 14. december 2010 (2160/11) 3. Vedtaget forretningsorden Sagsfremstilling Godkendt Indstilling Det indstilles overfor Integrationsrådet, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Integrationsrådet den 14. december 2010 Afbud/fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad Hadid Der blev udleveret en opdateret forretningsdagsordnen på mødet med dato på, hvornår den blev vedtaget i Byrådet. Der blev stillet spørgsmål ved, hvordan man skal forstå de 9 nævnte personer, som står i forretningsordenen. Skal det læses som 9 personer, 2

4 hvoraf de to er fra administrationen og derudover 2 politikere, så er forretningsdagsordnen korrekt, da der så er 11 i rådet, med den nævnte sammensætning, hvilket svarer til de faktiske forhold i rådet. Den juridiske afdelingen samt Helle Hallmann kontaktes vedr. dette. Sagen blev udsat til næste møde. Supplerende sagsfremstilling Juridisk afdeling har undersøgt sagen. Man skal læse formuleringen i forretningsordenen sådan, at der udpeges 7 personer blandt etniske minoriteter samt 2 fra administrationen og endelig vælges der 2 politikere på byrådets konst. møde. Juridisk afdeling foreslår at forretningsordenen bibeholdes som den er i dag. Indstilling: Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Integrationsrådet at: Forretningsordenen bibeholdes som den er i dag. Beslutning i Integrationsrådet den 24. januar 2010 Afbud/fraværende Sahat safari, Jesper Andreasen, Wyssam, Nouf, Mohammad Hadid, Godkendt Bilag: 1 Integrationsrådets forretningsorden 2010 (72454/10) 4. Indbydelse til Borgermøde Sagsfremstilling Byrådet har besluttet at invitere en udvalgt del af borgerne til et borgermøde, som skal munde ud i forslag til planstrategi Integrationsrådet bedes drøfte om de ønsker at deltage i fremtidsværkstedt. Kirstine Lund vil koordinere tilmeldingerne. Tovholder/informationsansvarlig Kirstine Lund 3

5 Indstilling Det indstilles overfor Integrationsrådet, at: der tages beslutning om deltagelse i fremtidsværksted. Integrationsrådet vil gerne deltage. Douce Machozi, Reze Shanjani, Sahat Safari, Mohammed Hadid og Haq Murad Safari. Bilag: 1 Vær med til at udvikle Haderslev Kommune - i et samarbejde med Byrådets politikere. (2352/11) 2 Planstrateri_endeligt_febr08.pdf (2378/11) 5. Lær at bo på dansk Sagsfremstilling Jobcenter Integrationsafdelingen er i samarbejde med boligselskaberne ved at udarbejde et kursus, som skal have til formål, at hjælpe og vejlede personer der ikke har den fornødne tilgang til at bo i en boligbebyggelse. Kurset vil ske i samarbejde med sprogsskolen og boligselskaberne. Her vil formålet være at undervise i samfundsforståelse, samt generel husorden. Herunder brug af komfur, vaskemaskine og meget andet. Sagen er under udarbejdelse og Integrationsrådet vil blive orienteret om forløbet. Tovholder/informationsansvarlig Bente H. Hansen Indstilling Det indstilles overfor Integrationsrådet at: orienteringen tages til efterretning 4

6 Orienteringen taget til efterretning. Integrationsrådets medlemmer vil gerne være behjælpelige med at tage med på kurserne og deltage som f.eks. tolkebistand. Kursusafholderne må gerne ringe til medlemmerne fra Integrationsrådet. Kontaktoplysningerne på Rådet kan videregives til Bente Hansine Hansen teamleder i Jobcenteret. Bilag: 1 Opfølgning på dialogmøde med Boligselskaberne (2202/11) 2 Navne på Boligselskaber i Haderslev Kommune (3707/11) 6. Integrationspolitik Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af en fremtidig Integrationspolitik, er Voksen og Sundhedsservice kontaktet. Der arbejdes for tiden på, at definere hvilke opgaver, der skal ligge i hvilket serviceområde. Når denne proces er gennemført, vil der blive taget stilling til, hvordan sagen bringes videre. Juridiske aspekter Jf. styrelsesvedtægten gældende fra 1. januar 2010 er Integrationsrådet placeret under Ældre og Handicappede. Se evt. 12 Tovholder/informationsansvarlig Louise Berg Indstilling Det indstilles overfor Integrationsrådet at: Orienteringen tages til efterretning. 5

7 Orienteringen tages til efterretning. 7. Kvoteflygtninge i 2011 DISLOR / 10/27189 Sagsfremstilling Udlændingeservice udarbejder hvert år et forslag til fordeling af det antal kvoteflygtninge, som Danmark har forpligtet sig til at modtage. Fordelingen foretages på såvel regionsniveau som kommuneniveau. Det er hensigten, at der efterfølgende skal indgås frivillige aftaler mellem kommunerne i hver region omkring det konkrete antal kvoteflygtninge, som hver kommune forpligter sig til at modtage. Kommunekontaktrådet (KKR) Syddanmark har på sit møde den 2. juni godkendt fordelingen af 595 kvoteflygtninge i de syddanske kommuner i Haderslev Kommune skal jf. denne fordeling modtage 38 kvoteflygtninge i I forbindelse med finanslovsforhandlingerne primo november 2010 blev det besluttet, at der var behov for at opskrive landstallet for kvoteflygtninge i Det medførte, at Udlændingeservice har fremsendt et nyt forslag til fordeling af 752 kvoteflygtninge mellem kommunerne i Region Syddanmark. Haderslev Kommune skal på den baggrund modtage yderlige 9 kvoteflygtninge og dermed i alt 47 kvoteflygtninge i Økonomiske forhold Integrationsopgaven er i Haderslev Kommune fordelt på flere serviceområder. Voksen- og Sundhedsservice har vurderet, at opskrivningen af antallet af kvoteflygtninge fra 38 til 47 i 2011 ikke vil få afledte økonomiske konsekvenser, da ændringen, i de ydelser serviceområdet er ansvarlig for i relation til de modtagne kvoteflygtninge, forventes at være marginal. Voksen- og Sundhedsservice er ansvarlig for at anvise bolig samt sprogundervisning. Denne vurdering skal ses i lyset af at der gennemsnitligt er 500 kursister på Sprogcenteret om året. Eventuelle merudgifter vil indgå i en budgetkontrol i

8 Udover anvisning af bolig og sprogundervisningen er Verdande, et værested for traumatiserede flygtninge samt Oasen, et aktiveringstilbud til kvinder af anden etnisk baggrund forankret i Voksen- og Sundhedsservice. Ansvaret for udgifter til forsørgelse, indskud og etablering mv. er placeret under Erhverv og Borgerservice. Til sagens behandling i Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv vil der foreligge en vurdering fra Erhvervs- og Borgerservice om eventuelle afledte økonomiske konsekvenser i dette serviceområde. Procedure Behandling i Udvalget for Ældre og Handicappede den 3. januar 2011 Høring i Integrationsrådet den 24. januar 2011 Behandling i Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv den 26. januar 2011 Tovholder/informationsansvarlig Teamleder Louise Berg, Erhverv- og Borgerservice / Chefkonsulent Søren Lorenzen, Voksen- og Sundhedsservice Indstilling Voksen og Sundhedsservice indstiller, at Udvalget for Ældre og Handicappede tager orientering til efterretning at sagen fremsendes til behandling i Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv samt til Integrationsrådet. Beslutning i Udvalget for Ældre og Handicappede den 3. januar 2011 Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Taget til efterretning. Godkendt i henhold til indstilling. Supplerende sagsfremstilling Haderslev Kommune skal i 2011 modtage 47 nye flygtninge på den aftalte kvote. Det vides ikke på forhånd om der er tale om 47 enkeltpersoner eller et antal familier med børn. Både voksne og børn tælles med i de 47 personer. Haderslev Kommune får sædvanligvis tildelt de nye borgere over hele året. Udlændingeservice giver besked om visitering nye borgere ca. 1 måned i forvejen. Antallet af nye borgere er mere end fordoblet i de sidste 5 år. I 2007 modtog Haderslev Kommune 18 borgere på kvoten, i 2008 var tallet 20, i 2009 var tallet 18, i 2010 var tallet 37. 7

9 I Integrationsgruppen sagsbehandles pr ca. 60 personer på ydelse under Integrationsloven, det vil derfor kræve en stor ekstraindsats i Integrationsgruppen at skulle modtage så mange nye flygtninge på 1 år. Økonomi: Forsørgelse Introduktionsydelse De første 3 år Starthjælp fra 3 år og 1 dag frem til og med 7 års ophold Enlig u 25 år Enlig o 25 år Gift/samlevende Forsørger Tillæg pr. barn dog max 2 børn til enlige pr. barn dog max 2 børn gift/samlev Kontanthjælp efter 7 år forudsat 2,5 års ordinært arbejde (4.810 timer) Ingen tillæg Det er vanskeligt at forudsige konkret hvilken økonomisk betydning en forhøjelse af kvoten vil få det vil dog give øgende udgifter til: - sagsbehandling - tolkebistand - forsørgelse - etableringsudgifter (bord, stol, seng mv.) - boligsikring og særlig støtte i forbindelse med høje huslejeudgifter - danskuddannelse - aktiveringsforløb - børnepasning - familieydelse Indstilling: Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Integrationsrådet at: Orienteringen tages til efterretning. 8

10 Orienteringen tages til efterretning. Integrationsrådet vil gerne stå til rådighed og hjælpe med forskellige integrationstiltag. Der undersøges om, det er muligt at have en indtjening ved siden af introduktionsydelsen uden at denne modregnes introduktionsydelsn..desuden ønskes en belysning af, hvorledes det fungerer i forhold til SU (Statens Uddannelsesstøtte). 8. Orientering fra formanden Intet 9. Orientering fra medlemmerne Intet. Reze Shanjani deltager fremadrettet i LBR aktiviteter. 10. Orientering fra forvaltningen De to vedhæftede bilag om gebyrer og kursus blev gennemgået. 9

11 Bilag: 1 Kursus i Interkulturel Kommunikation (2174/11) 2 Orientering om gebyrer - Pjece gebyrer godkendt (2170/11) 11. Eventuelt Integrationsrådet vil gerne i dialog med et af udvalgene i fremtiden. Inden et sådan møde vil Integrationsrådet forberede et oplæg. 10

12 Bilagsoversigt 2. Godkendelse af referat Referat Integartionsrådet 14. december 2010 (2160/11) 3. Vedtaget forretningsorden 1. Integrationsrådets forretningsorden 2010 (72454/10) 4. Indbydelse til Borgermøde 1. Vær med til at udvikle Haderslev Kommune - i et samarbejde med Byrådets politikere. (2352/11) 2. Planstrateri_endeligt_febr08.pdf (2378/11) 5. Lær at bo på dansk 1. Opfølgning på dialogmøde med Boligselskaberne (2202/11) 2. Navne på Boligselskaber i Haderslev Kommune (3707/11) 10. Orientering fra forvaltningen 1. Kursus i Interkulturel Kommunikation (2174/11) 2. Orientering om gebyrer - Pjece gebyrer godkendt (2170/11) 11

13 Underskriftsside Douce Machozi Haq Murad Safari Wyssam Nouf Mohammad Hadid Princess May Gildhoff Reza Shanjani Carsten Worch Helge Gellert 12

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Integrationsrådet 2008, 20-02-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen mødte kl. 16.05

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl.

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: Frivillighedscentret Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Økonomi 2013 og 2014 3 9 Emner til fællesseminar 5 10 LBRs virksomhedsrettede

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 23-11-2010 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 23-11-2010 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 15. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Helle Hansen deltog i mødet som

Læs mere