8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011"

Transkript

1 Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 2. januar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Information til politikerne 2 Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked 3 Årsrulleplan for Arbejdsmarkedsudvalget Status sygedagpengeindsats 5 Undersøgelse af responstid på lægeblanketter 6 Tilsyn med kommunens administration af rådighedsreglerne 7 Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige 8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan Status på rettidighed 10 Temamøde i Udvalget for Arbejdsmarked 11 Orienteringssager Lukkede dagsordenpunkter Åbne dagsordenpunkter A Information til politikerne På baggrund af DR Nordjyllands omtale af politikeres erfaringer med at blive klædt på til at træffe de rigtige beslutninger, ønsker borgmesteren en dialog med udvalget om, hvorvidt medlemmerne oplever, at de får den nødvendige information. Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: 1. Får du altid den information fra embedsmænd/forvaltning som du har brug for forud for en beslutning i udvalg/byråd?

2 2. Hvis ikke, hvad savner/mangler du for at kunne træffe din beslutning? 3. Er det din oplevelse, at der er sket en ændring i kvaliteten af den information du modtager fra embedsmænd/forvaltning gennem de seneste 4-5 år? 4. Hvor ofte må du bede om uddybende materiale forud for en beslutning i udvalg/byråd? 5. Er sagsfremstillingen i dagsordensteksterne fyldestgørende for at du kan træffe en beslutning? 6. Er der ting administrationen kan gøre bedre for at kvalificere det politiske arbejdes samt bedre arbejdsvilkårene for politikerne? Indstilles til drøftelse. Drøftedes Ø Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked Der er udarbejdet økonomirapport pr. 30. november 2011 vedr. regnskabsåret Økonomirapport-Arbejdsmarked-Hovedkonto pr (trafiklys) Økonomirapport-Arbejdsmarked-Funktionsniveaupr Direktøren indstiller rapporten til orientering.

3 Tages til efterretning A Årsrulleplan for Arbejdsmarkedsudvalget 2012 Arbejdsmarkedschefen har udarbejdet vejledende årsrulleplan 2012 for sager til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Planen vil løbende blive revideret og forelagt udvalget efter behov. Arbejdsmarkedsudvalgets årsrulleplan 12 Direktøren indstiller den vejledende årsrulleplan til drøftelse. Godkendtes Ø Status sygedagpengeindsats I forlængelse af orientering fra arbejdsmarekedschefen pkt. 97 den 28. november 2011 i Udvalget for arbejdsmarked fremkom oplysninger til udvalget om, at antallet af langtidssyge sammenlignet med andre kommuner ligger for højt, og at der er behov for en faglig opkvalificering af medarbejderne samt vurdering af behov for nye tilbud til borgerne, for at imødegå udviklingen. Det kan efterfølgende oplyses, at følgende initiativer er igangssat med henblik på en tidlig indsats og hurtig afklaring af sygemeldte:

4 Faglig sparring til sagsbehandlerne via revisonsfirma i samarbejde med beskæftigelsesregionen (afsluttes 2011) delvist finansieret af beskæftigelsesregionen Forhandling om ny aftale om faglig sparring for 2012 Afvikling af kursus for alle sagsbehandlere i janaur 2012 i samarbejde med revionsfirma finansieret af trepartsmidler. Drøftelse og præcisering af lægekonuslentens rolle med lægeservice, der servicerer området i MFK Igangsat forhandling med LO A-kasserne Mariagerfjord om fælles indsats vedrørende indsatsen overfor sygemeldte ledige. Igangsat samarbejde med LO A-kasserne vedrørende udredning af behov for nye tilbud og indsats i forhold til sygemeldte generelt. Igangsat samarbejde med LO A kasserne om fælles kompetenceudvikling med jobcentret vedrøende fælles målgrupper m.v. Planlægning af midtvejsevaluring af forløb for sygemeldte med stress på Sverigesvej i Hadsund Udarbejdelse af undersøgelse af lægeattester og varighed (j.f. særskilt punkt herom) Udmøntning af strategi for sygedagpengeområdet i samarbejde med medarbejdere og teamleder om håndtering og sagsforløb, herunder også vedrørende fastholdelse på arbejdspladsen med udgangspunkt i faglig opkvalicering Etablering af Fagligt Forum på tværs af alle afdelinger bestående af teamledere med henblik på udredning af forsørgelsesgrundlaget Arbejdsmarekdschefen vurderer, at der i 2012 vil være behov for yderligere faglig opkvalificering af medarbejderne på sygedagepengeområdet, behov for etablering af nye tilbud til del-grupper af sygemeldte, samt støtte og eventuel undervisning af arbejdsgivere vedrørende fastholdelse af sygemeldte i jobbet. Eventuelle initiativer foreslås finansieret helt eller delvist gennem besparelser på forsørgelsesydelsen i 2012 vedrørende sygedagepenge. Målet er at nedbringe de langvarigt sygemeldte svarende til et niveau på 90 årsværk (sager over 52 uger uden statsrefusion). Til sammenligning var der i opgørelse af november 2011 knap 130 årsværk.. Direktøren indstiller, at sagen drøftes med henblik på styrkelse af en aktiv beskæftigelsesindsats på sygedagpengeområdet.

5 Udvalget for Arbejdsmarked tilkendegav opbakning til de i sagsfremstillingen igangsatte og planlagte initiativer, herunder målsætningen om max 90 årsværk over 52 uger. Udvalget peger på, at borgerne så vidt muligt benytter sig af muligheden for at medtage bisiddere i forbindelse med udredningen af en sygedagpengesag P Undersøgelse af responstid på lægeblanketter Der er mellem Kommunernes Landsforening og medlemmerne af Lægeforeningen lavet en aftale til fremme af dialog og samarbejdet mellem kommuner og læger. Der er i aftalen fastsat følgende tidsfrister for aflevering af attester.: LÆ 121/125 - Statusattester 14 dage efter lægen har modtaget anmodningen fra kommunen. LÆ 131/135 - Specifik helbredsattest 14 dage efter konsultation og senest 30 dage efter lægen har modtaget anmodningen fra kommunen. LÆ 141/145 - Generel helbredsattest 14 dage efter konsultation og senest 30 dage efter lægen har modtaget anmodningen fra kommunen. De forskellige attester indhentes især i forbindelse med opfølgning på sygedagpengesager, herunder afklaring og vurdering af fortsat berettigelse til sygedagpenge, samt i forbindelse med sygemeldte kontanthjælpsmodtagere. Konsekvensen ved at lægeattesterne modtages senere end de fastsatte responstider kan være, at initiativer i indsatsen forsinkes eller at sygedagpengeudbetalingen fortsætter i længere tid, end der reelt er grundlag for. Der er foretaget en undersøgelse af afsendte anmodninger i 1. kvartal I alt består undersøgelse af 200 afsendte anmodninger, enten statusattester, specifikke helbredsattester eller generelle helbredsattester. Undersøgelsen viser, at 46,5 % af lægeattesterne er modtaget efter de aftalte responstider.

6 Brev til lægerne Direktøren indstiller sagen til drøftelse. Det besluttedes, at lægerne kontaktes med henblik på at opfordre til at responstiden for lægeattester overholdes. Det udleverede udkast til henvendelse til lægerne godkendtes med de fremkomne bemærkninger. Jobcentret følger udviklingen fremadrettet K Tilsyn med kommunens administration af rådighedsreglerne Resumé Det fremgår af 13d i lov om en aktiv socialpolitik, at Beskæftigelsesministeriet fører tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har ansøgt om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed. Kommunalbestyrelsen skal behandle det samlede resultat af Beskæftigelsesministeriets tilsyn på et møde. Beskæftigelsesministeriets tilsynsenhed har gennemført en stikprøvekontrol vedrørende kommunens administration af rådighedsreglerne i 2. kvartal Tilsynsenheden har i forbindelse med tilsynet behandlet 86 sager. Der er registreret fejl i 4, heraf 4, hvor der skal ske berigtigelse af statsrefusionen med i alt kr fejl angik manglende fradrag til personer, der ikke havde registrering som arbejdssøgende i jobcentret. 1 fejl angik manglende fradrag til person, der udeblev fra jobsamtale.

7 1 fejl angik manglende fradrag til person, der udeblev fra tilbud. Kommunen har under tilsynsbesøget fremlagt eksisterende procedurer for håndtering af reglerne. Beskæftigelsesministeriet har ikke kommentarer til procedurene. Afrapportering af tilsyn for 2. kvartal 2011 Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesministeriets tilsynsrapport oversendes til behandling i Byrådet i henhold til lovgivningen. Udvalget for Arbejdsmarked anbefaler Byrådet at tage tilsynsrapporten til efteretning Ø Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige I forbindelse med at bl.a. KKR Nordjylland har henvendt sig til KL med krav om ændring af den nuværnede model for tildeling af beskæftigelsestilskud til finansiering af de forsikrede ledige, har KL afsluttet arbejdet med analyse og udarbejdelse af ny model i et samarbejde med kommunerne heraf to nordjyske kommuner, Aalborg og Mariagerfjord. Arbejdet har resulteret i, at KL har rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager, samt Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen med ønske om ændring af det nuværende beskæftigelsestilskudssystem fra KLs side. KL har samtidig orienteret borgmestrene i alle landets kommuner herom (brev til borgmesteren vedlagt i bilag). Økonomi Direktøren indstiller sagen til orientering.

8 Brev af 15. december 2011 fra KL til borgmesterene Indstiller sagen til orientering Tages til efterretning P Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011 På tidspunktet for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2011 gav Arbejdsmarkedsstyrelsens officielle database (jobindsats) indtryk af, at der i alt var 773 fuldtidsbruttoledige under 30 år i Mariagerfjord Kommune. Af samme grund blev nævnte antal indarbejdet i beskæftigelsesplanen som udgangspunkt for målfastsættelse af ministerens tredje indsatsområde - begrænsning af unge under 30 år på en offentlig forsørgelsesydelse. Således lyder mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011: Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 773 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en ændring på 0 % fra december 2009 til december Et udtræk fra selvsamme officielle database pr. 19. december 2011 viser, at der rent faktisk var 822 fuldtidspersoner omfattet af målgruppen pr. december 2009, hvorfor udgangspunktet for fastsættelse af niveaumålet reelt er foretaget på et forkert grundlag. Årsagen til divergensen skyldes efterregistreringer i sags- og økomisystemerne. De operationelle niveaumål i beskæftigelsesplanen er på udarbejdelsestidspunktet fastsat på baggrund af forventninger til målgruppernes udvikling over en 2-årig periode og er baseret på en procentuel estimering af målgruppeudviklingen. Arbejdsmarkedsstyrelsens skabelon for udarbejdelse af planen påbyder imidlertid også jobcentret at opstille et antalsmæssigt udgangspunkt for målfastsættelsen, hvilket i nævnte tilfælde disharmonerer med de nuværende officielle historiske data.

9 Et rimeligt grundlag for en fremtidig vurdering af jobcentrets indfrielse af målsætningen i Beskæftigelsesplan 2011 for ungemålgruppen bør derfor ske med udgangspunkt i 822 fuldtidspersoner og ikke 773, som det "fejlagtigt" fremstår i planen. Personer under 30 år pr. dec (målgruppe for 3. mål i BP 2011) Direktøren indstiller det reviderede udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011 til orientering og drøftelse. Det reviderede tal godkendtes P Status på rettidighed Arbejdsmarkedsstyrelsens nyeste data for rettidige samtaler og aktiveringstilbud til henholdsvis forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere fremsendes til behandling i Udvalget for Arbejdsmarked. Bemærk, at der endnu ikke er nyopdaterede rettidighedsdata for a-dagpengemodtagernes aktiveringstilbud, hvorfor samme periode præsenteres som ved sidste statusopdatering. Rettidighed - Kontant- og starthjælp pr. dec Rettidighed - A-dagpenge pr. dec Direktøren indstiller, at sagen fremsendes til drøftelse og orientering. Drøftedes og tages til efterretning.

10 P Temamøde i Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Arbejdsmarked har tidligere bedt om et temamøde fastlagt til den 30. januar Udgangspunktet er en drøftelse af især temaerne: Unge, samt ledighedsydelse og fleksjobs. Arbejdsmarkedschefen medtager udkast til program til mødet. Der ønskes en drøftelse med henblik på endelig tilrettelæggelse af programindhold, deltagerere og sted mv. Direktøren indstiller sagen tildrøftelse jf sagsfremstillingen. Temadagen finder sted på specialenheden, Sverigesvej i Hadsund fra kl den 30. januar. Temamødet tager udgangspunkt i temaerne Overførselsindkomster, Ledighedsydelse og Fleksjobs, Unge og Samarbejdsstrategi. Nærmere program udsendes forinden mødet. Umiddelbart efter temamødet afholdes ordinært møde i udvalget G Orienteringssager Orientering fra repræsentanter i råd og nævn m.m. Finn Cilleborg orienterede fra Integrationsrådets sidste møde, jf. referat af 13.december 2011.

11 Finn Cilleborg orienterede fra integrationsrådet, herunder børne/kulturnatten, der var en succes. Lukkede dagsordenpunkter

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Bruttoliste Bruttoliste til udarbejdelse af ledelsesinformationsrapporter Beskæftigelseschef og Jobcenterchef På baggrund af workshoppen om behovsafklaring den 20. oktober 2008 er der udarbejdet følgende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaard Hansen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 5. december 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Evaluering af aktiverings- og revalideringsstrategi...3

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere