Evaluering af rengøringsprojektet 2009 Marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af rengøringsprojektet 2009 Marts 2010"

Transkript

1 Evaluering af rengøringsprojektet 2009 Marts Miljø, Teknik og Plan

2 Indholdsfortegnelse: Forord Konklusion Rengøringskvaliteten Arbejdsmiljø Synlig rengøring Samarbejde De interne samarbejdesrelationer i teamet Uddannelse Rengøringsudstyr Økonomi Detaljeret rapport Feltobservationer

3 Forord Der er gennemført en ny og ændret organisering af det tidligere rengøringselskab i de tidligere Haarby og Glamsbjerg kommuner. Der er i 2009 blevet gennemført Pilotprojekt rengøring omfattende den samme geografiske afgrænsning som de to tidligere nævnte kommuner. Projektet blev iværksat med det sigte at etablere en kommunal rengøringsordning, der derved skulle sikre muligheder for at skabe gode arbejdsbetingelser for medarbejderne og at udvikle området professionelt med faglige udviklingsmuligheder, korpsånd, karrieremuligheder m.v. En fælles løsning i kommunalt regi skulle samtidig optimere effektiviteten, fleksibiliteten og kvaliteten i opgaveløsningen samt sikre et politisk styrbart serviceniveau. Endelig har der været arbejdet med at udvikle arbejdspladsen relateret til Assens Kommunes indsats ift. det rummelige arbejdsmarked for de målgrupper, der skal sluses ind på arbejdsmarkedet. Projektet er således både et effektiviseringsprojekt og et arbejdsmiljøprojekt. For at få en indikation af, om målene er nået, blev der i februar 2010 gennemført en evaulering for modtagere af og medarbejdere i Rengøringsteam Assens Kommune. Evalueringen er gennemført ved dels en spørgeskemaundersøgelse samt feltobservationer. Fra styregruppen skal der lyde en tak til alle de personer, som har deltaget i evalueringen. Gennem jeres besvarelser har vi fået en række input, der skal være medvirkende til dels at forbedre opgaveløsningen fremadrettet, og dels til at belyse og indgå i et samlet beslutningsoplæg til Byrådet. Morten V. Pedersen Direktør 3

4 Konklusion På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen kan der konkluderende anføres følgende hovedpunkter: Rengøringskvaliteten På institutionerne er man overvejende tilfreds med kvaliteten af rengøringen, dog har 7 ud af 19 respondenter angivet, at de er neutrale i forhold til eller uenige i, at rengøringen udføres tilfredsstillende. Niveauet for rengøringen er fastsat af Byrådet som et harmoniseret niveau*, der skal gælde for institutioner i Assens Kommune. Når institutionsledere og servicemedarbejdere på institutionerne bliver spurgt til tilfredsheden med dette niveau er overvægten af besvarelser neutrale eller negative. * Et harmoniseret rengøringsniveau er et udtryk for en given standard. Ved hjælp af dette kan man opnå at rengøringen udføres på samme måde og lige grundigt på forskellige lokationer. For at sikre, at dette kan lade sig gøre, er der indlagt parametre i det rengøringsprogram der benyttes til udarbejdelse af beregninger og planer. Således kan man sikre den samme frekvens og samme grundighed for samme type rum, uanset destinationen og derved sikre samme standard og efterlevelse af Byrådets fastlagte niveau. Arbejdsmiljø Institutionerne er blevet bedt om at vurdere samarbejdet på en række punkter. Oplevelsen af samarbejdet med såvel rengøringsassistenterne som med rengøringsledelsen er overvejende positiv. For de to spørgsmål er henholdsvis 74 % og 84 % enige eller meget enige i, at samarbejdet er godt. Der er enighed blandt assistenterne9, at det er nemt at komme i kontakt med rengøringslederen. 86 % af rengøringsassistenterne anfører også, at deres arbejdsopgaver er klart defineret. Samtidig oplever 90 % at deres bemærkninger og særlige behov bliver hørt. Som led i etableringen af rengøringsteamet er alle assistenterne blevet tilbudt to former for uddannelse - en IKV workshop (individuel kompetence vurdering) og et AMU kursus grundlæggende rengøring (16 dages kursus). Alle de assistenter, som har deltaget har haft et godt udbytte af begge former for uddannelse. På baggrund af feltobservationerne kan der konkluderende anføres følgende hovedpunkter: Alle rengøringsassistenter er fordelt på arbejdsstederne med stor lydhørhed overfor ønsker om arbejdssted og arbejdstid, men også med det mål for øje, så vidt muligt at skabe fuldtidsstillinger og med en samlet daglig arbejdstid (synlig rengøring) Målet om at rengøringsassistenter skulle tilbydes uddannelse er opfyldt. Som sidegevinst har ledige fået en mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet via tilknytningen til rengøringsteamet som erstatningsarbejdskraft. 3F Vestfyns ønske om at få valgt tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant er opfyldt, ligeledes etableringen af lokalt MED udvalg. Konklusionen på forløbet set fra jobcenterets side er, at forløbet har været en succes. 2 deltagere er blevet ansat i teamet, 1 deltager vælger at starte eget rengøringsfirma, og 3 føler sig godt rustet til at søge arbejde inden for branchen. 4

5 Hovedmålene for projektet: Indførelse og sikring af det harmoniserede niveau på rengøringen. Sikring af ordentlige arbejdsforhold for assistenterne. Opdatering af assistenternes kvalifikationer. Styrkelse af sammenhold og korpsånd i teamet. Afløsning ved sygdom, uddannelse og ferie. Økonomisk overblik både i teamet og på institutionerne. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. Ud af 58 respondenter, besvarede 50 personer spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 86. Besvarelserne er fordelt som følger: Hvilken relation har du til rengøringsteam Assens Kommune? (sæt gerne flere krydser) Jeg er institutionsleder 16 32,0% Jeg er rengøringsassistent 22 44,0% Jeg er teknisk servicemedarbejder 4 8,0% Jeg er medlem er projekt-/styregruppe 10 20,0% I alt 50* 100,0% *To af respondenterne har haft flere funktioner. 5

6 Rengøringskvaliteten På institutionerne er man overvejende tilfreds med kvaliteten af rengøringen, dog har 7 ud af 19 respondenter angivet, at de er neutrale i forhold til eller uenige i, at rengøringen udføres tilfredsstillende. Rengøringen er tilstrækkelig til at dække vores behov (Udfyldt af institutionsledere og servicemedarbejdere på institutionerne) Helt enig 2 10,5% Enig 9 47,4% Hverken / eller 3 15,8% Uenig 5 26,3% I alt ,0% Niveauet for rengøringen er fastsat af Byrådet som et harmoniseret niveau, der skal gælde for institutioner i Assens Kommune. Når institutionsledere og servicemedarbejdere på institutionerne bliver spurgt til tilfredsheden med dette niveau er overvægten af besvarelser neutrale eller negative. Det af Byrådet fastsatte rengøringsniveau lever op til forventningerne (Udfyldt af institutionsledere og servicemedarbejdere på institutionerne) Helt enig 1 5,3% Enig 6 31,6% Hverken / eller 7 36,8% Uenig 2 10,5% Helt uenig 1 5,3% Ved ikke / ikke relevant 2 10,5% I alt ,0% 6

7 Arbejdsmiljø En væsentlig årsag til etableringen af Rengøringsteam Assens Kommune var at sikre gode arbejdsforhold for rengøringsassistenterne. De skulle blandt andet sikres en bedre uddannelse, tidssvarende rengøringsudstyr, arbejdstider, som lå indenfor normal arbejdstid og et godt samarbejde mellem institution og rengøringsassistenter/rengøringsteamet. Synlig rengøring Ideen med den synlige rengøring er, at den bliver udført i normal åbningstid det vil sige mellem 6 og 17. Dette giver en række fordele for rengøringsassistenterne, idet de i højere grad end tidligere kan arbejde i dagtimerne. Samtidig kan modtagerne se, at der bliver gjort rent, og institutionsledere og servicemedarbejdere kan nemmere komme i kontakt med rengøringspersonalet, fordi de opholder sig på arbejdspladsen på samme tid. For institutionerne kan det derimod opleves som en ulempe, at de skal til at tage hensyn til rengøringspersonalet, og de kan opleve, at rengøringen ikke holder så længe. Institutionsledere og servicemedarbejdere på institutionerne er blevet spurgt, om der udføres synlig rengøring og om rengøringen også fremover skal foregå på denne måde. 1/3 af respondenterne har ikke lagt mærke til den synlige rengøring eller oplever, at rengøringen foregår udenfor åbningstiden. De øvrige oplever, at rengøringen foregår i deres åbningstid. Adspurgt om rengøringen også fremover skal foregå synligt er næsten alle (90%) positive eller neutrale. En enkelt respondent så dog helst, at rengøringen foregik på et andet tidspunkt. Rengøringsassistenterne er blevet spurgt til deres arbejdstider, og her svarer 95%, at de er tilfredse: Dine arbejdstider er tilfredsstillende (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 15 68,2% Enig 6 27,3% Hverken / eller 0 0,0% Uenig 1 4,5% I alt ,0% 7

8 Samarbejde Samarbejdet mellem institutioner og rengøringsassistenter/rengøringsteamet er en vigtig parameter for den samlede opfattelse af tilfredsheden med rengøringen. Institutionerne er blevet bedt om at vurdere samarbejdet på en række punkter. Oplevelsen af samarbejdet med såvel rengøringsassistenterne som med rengøringsledelsen er overvejende positiv. For de to spørgsmål er henholdsvis 74 % og 84 % enige eller meget enige i, at samarbejdet er godt. Tilsvarende svarer knap 80 %, at de har en positiv oplevelse af, at deres bemærkninger eller særlige behov bliver hørt, Hvis vi har klager bliver de taget seriøst af rengøringslederen. Dog er 10 % meget uenige i, at deres særlige behov bliver hørt. Dette billede går igen, når det drejer sig om at foretage justeringer i aftalerne. En af rengøringsteamets styrker er, at afløsning ved sygdom/uddannelse kan klares internt i teamet uden brug af dyre vikarer. Her er der tale om en todelt problemstilling. På den ene side skal der komme en afløser, på den anden side skal afløseren udføre et tilfredsstillende stykke arbejde. Institutionsledernes opfattelse af rengøringsteamet er ikke entydig. Næsten 40 % svarer neutralt på spørgsmålet om, der er kommet afløsere ved sygdom/fravær, godt 50 % svarer positivt, mens de sidste 10 % har oplevet det negativt. Disse svar kan dække over en udvikling over tid i pilotprojektet. En af respondenterne skriver i den sammenhæng: Det er også blevet bedre, men set over tiden med korpset har det ikke været så godt. På spørgsmålet om, hvorvidt afløseren har udført et tilfredsstillende arbejde, svarer næsten halvdelen neutralt, mens 45 % svarer positivt. De interne samarbejdsrelationer i teamet For rengøringsassistenterne er det noget nyt, at de har en fælles leder, og at de er en del af et team af rengøringsassistenter. Der er enighed om, at det er nemt at komme i kontakt med rengøringslederen. 86 % af rengøringsassistenterne anfører også, at deres arbejdsopgaver er klart defineret. Samtidig oplever 90 % at deres bemærkninger og særlige behov bliver hørt. Dine eventuelle bemærkninger og særlige behov bliver hørt (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 10 45,5% Enig 10 45,5% Hverken / eller 1 4,5% Ved ikke / ikke relevant 1 4,5% I alt ,0% 8

9 Uddannelse Som led i etableringen af rengøringsteamet er alle assistenterne blevet tilbudt to former for uddannelse - en IKV workshop (individuel kompetence vurdering) og et AMU kursus grundlæggende rengøring (16 dages kursus). Alle de assistenter, som har deltaget har haft et godt udbytte af begge former for uddannelse. Du har haft godt udbytte af uddannelsen grundlæggende rengøring på (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 10 45,5% Enig 4 18,2% Hverken / eller 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 8 36,4% I alt ,0% Rengøringsudstyr Udgangspunktet for hele rengøringsprojektet var, at en eventuel besparelse skulle bruges på at opdatere rengøringsudstyret. Den indledende kortlægning af området viste, at der var stor forskel på kvaliteten af udstyr. Denne opdatering har nu fundet sted, og rengøringsassistenterne er enige om, at udstyret nu har et tilfredsstillende niveau: Vores rengøringsudstyr fungerer tilfredsstillende for dig (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 14 63,6% Enig 8 36,4% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% 9

10 Økonomi Den samlede økonomi i overgangen til et fælles rengøringsselskab skal som minimum være på niveau med tidligere års udgifter til rengøringen. Samtidig skal årets samlede rengøringsudgifter være kendt ved budgetlægningen. Afløsning og vikardækning dækkes internt i rengøringsfirmaet og kommer derfor ikke til at påvirke den enkelte institutions budget. Derfor er institutionsledere og servicemedarbejdere blevet spurgt til deres kendskab til de samlede årlige omkostninger til rengøringen. Generelt er der enighed om, at dette er tilfældet (84 %), men samtidig bliver det anført, at:..det har vi vist altid gjort - egentlig et underligt spørgsmål. 10

11 Detaljeret rapport 11

12 Besvarelse af spørgeskema Hvilken relation har du til rengøringsteam Assens Kommune? (sæt gerne flere krydser) Jeg er institutionsleder 16 32,0% Jeg er rengøringsassistent 22 44,0% Jeg er teknisk servicemedarbejder 4 8,0% Jeg er medlem er projekt-/styregruppe 10 20,0% I alt ,0% Rengøringen udføres tilfredssstillende (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 4 21,1% Enig 8 42,1% Hverken / eller 4 21,1% Uenig 3 15,8% I alt ,0% I Ældre oplever serviceniveauet på rengøringen af servicearealerne højere end for beboerarealer. Serviceniveauet er også højere end det var tidligere Delvist enig er et bedre svar. Det er blevet bedre end tidligere, men også ret så meget dyrere 25 %. Gulvrengøring/vedligehold er vi ikke tilfredse med. Toiletkummer ofte beskidte i børnehaven dagen efter rengøring. Snavs i hjørnerne. Der er snakket med rengøringslederen om det og det har hjulpet. Det er en fordel at vi har kunne rette henvendelse til Marian Vi er meget tilfredse, vi har en dygtig medarbejder til at gøre rent i vores institution. 12

13 Rengøringen er tilstrækkelig til at dække vores behov (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 2 10,5% Enig 9 47,4% Hverken / eller 3 15,8% Uenig 5 26,3% I alt ,0% Se foregående - delvist enig er et bedre svar. Det er svært at vurdere om vi har fået 25 % højere kvalitet, for det er jo det vi skal iflg prisen. Vi savner hovedrengøring, polish af gulve m.m. Ja rimeligt vi har selv fået lov at ændre og flytte timer. Indtil nu har vi haft hovedrengøring - det kommer vi til at mangle meget fremover Rengøringen udføres synligt (indenfor tidsrummet 06:00-17:00) (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 7 36,8% Enig 5 26,3% Hverken / eller 5 26,3% Uenig 1 5,3% Ved ikke / ikke relevant 1 5,3% I alt ,0% Der har været taget skridt til at fastlægge tidspunkterne, men dette ændredes pga. sygdom Den faste rengøring kommer ca. 1 time inden vi lukker, men når der er afløser på,kan det være udenfor åbningstiden Vi har set hende engang i mellem men hun venter med at gøre rent til vi har forladt stedet. Vi har rengøring før 6 og efter 17 - og noget tid indenfor

14 Vi skal også fremover fremme synligheden på udførelsen af rengøringsarbejdet (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 6 31,6% Enig 3 15,8% Hverken / eller 8 42,1% Uenig 1 5,3% Ved ikke / ikke relevant 1 5,3% I alt ,0% Hellere god rengøring en synlig, hvis det er det der er i spil Det kan være problematisk at rengøringer er i gang inden vi har lukket, ad forældrene og personalet skal gå henover våde gulve og hoppe over støvsuger ledninger m.m. Institutionen har et godt samarbejde med rengøringsassistenten (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 8 42,1% Enig 6 31,6% Hverken / eller 4 21,1% Uenig 1 5,3% I alt ,0% Meget skiftende rengøringsass. men alle flinke mennesker Institutionen har et godt samarbejde med rengøringsledelsen (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 6 31,6% Enig 10 52,6% Hverken / eller 2 10,5% Helt uenig 1 5,3% I alt ,0% Men... ting kan tage lang tid! 14

15 Institutionen eventuelle bemærkninger og særlige behov bliver hørt (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 3 15,8% Enig 12 63,2% Hverken / eller 2 10,5% Helt uenig 2 10,5% I alt ,0% Hvis vi har klager bliver de taget seriøst af rengøringslederen Der kommer afløser, når rengøringspersonale er syg/fraværende (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 1 5,3% Enig 9 47,4% Hverken / eller 7 36,8% Uenig 1 5,3% Helt uenig 1 5,3% I alt ,0% Dog ikke fra første dag Det er også blevet bedre, men set over tiden med korpset har det ikke været så godt Det er meget sjældent der ikke er afløser på Når rengøringspersonalet har været på uddannelse, er rengøringen blevet udført tilfredsstillende af afløsere (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 3 15,8% Enig 6 31,6% Hverken / eller 9 47,4% Ved ikke / ikke relevant 1 5,3% I alt ,0% 15

16 Det af Byrådet fastsatte rengøringsniveau lever op til forventningerne (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 1 5,3% Enig 6 31,6% Hverken / eller 7 36,8% Uenig 2 10,5% Helt uenig 1 5,3% Ved ikke / ikke relevant 2 10,5% I alt ,0% Rengøringsniveauet er højere end det vi tidligere har haft.rengøringsniveauet er højere end rengørindniveauet for de fælles arealer beboerne har. Dog mangler vi hovedrengøringen Det er let at foretage justeringer og lave aftaler med Rengøringsteamet (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 6 31,6% Enig 7 36,8% Hverken / eller 4 21,1% Helt uenig 2 10,5% I alt ,0% Mangler bare tilbagemeldinger på at det vi har aftalt så er gældende Institutionen ved allerede ved budgetlægningen, hvor meget rengøringen kommer til at koste for det næste år (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 3 15,8% Enig 13 68,4% Hverken / eller 1 5,3% Uenig 1 5,3% Helt uenig 1 5,3% I alt ,0% 16

17 Vi kender budgettet ved budgetlægningen, men udgiften er betydelig højere end de foregående år. Men det har vi vist altid gjort - egentlig et underligt spørgsmål Svaret ud fra budget 2010 Der benyttes miljøvenlige rengøringsmidler på vores institution (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 2 10,5% Enig 8 42,1% Hverken / eller 1 5,3% Ved ikke / ikke relevant 8 42,1% I alt ,0% Går jeg da ud fra De er måske ind imellem så miljø venlige at de ikke tager snavset helt? Jeg forventer det er miljøvenlige rengøringsmidler, og har tiltro til at de ansvarlige ved det og påtager sig det ansvar. Dine arbejdsopgaver er klart defineret (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 11 50,0% Enig 7 31,8% Hverken / eller 3 13,6% Ved ikke / ikke relevant 1 4,5% I alt ,0% Rengøringsplanerne er svære at forstå På nuværende tidspunkt er der klarhed, men det har taget tid at nå derhen. 17

18 Du kan komme i kontakt med din rengøringsleder (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 13 59,1% Enig 9 40,9% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% Dine eventuelle bemærkninger og særlige behov bliver hørt (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 10 45,5% Enig 10 45,5% Hverken / eller 1 4,5% Ved ikke / ikke relevant 1 4,5% I alt ,0% Er for ny til at kunne svare på spørgsmålet Dine arbejdstider er tilfredsstillende (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 15 68,2% Enig 6 27,3% Hverken / eller 0 0,0% Uenig 1 4,5% I alt ,0% Men arbjejdsstedet er ikke tilfreds med synlig rengøring 18

19 Du er en del af et team (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 7 31,8% Enig 10 45,5% Hverken / eller 3 13,6% Uenig 1 4,5% Ved ikke / ikke relevant 1 4,5% I alt ,0% Vi har fået kollegaer i har fået kollegaer Du har haft et godt udbytte af IKV workshoppen (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 5 22,7% Enig 6 27,3% Hverken / eller 2 9,1% Ved ikke / ikke relevant 9 40,9% I alt ,0% Du har haft godt udbytte af uddannelsen grundlæggende rengøring på AMU (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 10 45,5% Enig 4 18,2% Hverken / eller 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 8 36,4% I alt ,0% Har ikke gennemført uddannelsen Deltog ikke på grund af pension 19

20 Der har været fuld afløsning på dit arbejde, mens du var på uddannelse (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 11 50,0% Enig 2 9,1% Hverken / eller 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 9 40,9% I alt ,0% Fuld afløsning, men kvaliteteten var ikke tilfredsstillende Vores rengøringsmidler er miljørigtige (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 10 45,5% Enig 9 40,9% Hverken / eller 3 13,6% I alt ,0% Du har de værnemidler, som er nødvendige for dig i det daglige arbejde (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 11 50,0% Enig 9 40,9% Hverken / eller 0 0,0% Uenig 2 9,1% I alt ,0% Mangler støvler/skridsikkert fodtøj til baderum Mangler øjenskyller Mangler godt, sikkert fodtøj 20

21 Vores rengøringsudstyr fungerer tilfredsstillende for dig (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 14 63,6% Enig 8 36,4% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% Arbejdet i styre-/projektgruppen har fungeret tilfredsstillende (Udfyldt af projekt-/styregruppe) Helt enig 7 70,0% Enig 3 30,0% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% Fagforeningen 3F s deltagelse har åbnet rammerne for arbejdet og bragt det videre end kommunen selv ville kunne. De beslutninger, som er truffet i styregruppen, er blevet ført ud i livet (Udfyldt af projekt-/styregruppe) Helt enig 9 90,0% Enig 1 10,0% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% 21

22 Rengøringsteamet lever op til målsætningen med indførelse af det harmoniserede niveau (Udfyldt af projekt-/styregruppe) Helt enig 7 70,0% Enig 3 30,0% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% Rengøringsteamet lever op til målsætningen for bedre arbejdsmiljø for assistenterne (Udfyldt af projekt-/styregruppe) Helt enig 5 50,0% Enig 5 50,0% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% 22

23 Feltobservationer Jobcenter, Assens 3F Vestfyn, Fagforening Gerda Bagge, assistent Joan Christensen, assistent Janni Hoel, tillidsrepræsentant Søren, afløser fra jobcenteret 23

24 Assens Jeg har i efteråret 2009, på Jobcenterets vegne, haft fornøjelsen af at samarbejde med Assens rengøringsteam om at få ledige i aktivering som vikarer for rengøringspersonale, på efteruddannelse. Formålet er at skaffe kvalificerede vikarer, der kan indgå i rengøringsteamet når de faste medarbejdere skal efteruddannes, samt at få ledige i aktivering med mulighed for efterfølgende ansættelse inden for rengøringsbranchen, hvor der er et behov for arbejdskraft. Forløbet for de ledige i projektet: opstart med 3 ugers AMU-kursus i grundlæggende rengøring herefter 4 ugers praktik ude på institutionerne, hvor den 1. uge er som føl med en fastansat Herefter 9 uger ansat med løntilskud og selvstændig arbejdende, hvor der er behov. Gruppen på 6 ledige, der har indgået i aktiveringsprojektet, har bestået af både kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Det har i forløbet skabt nogle problemstillinger. Eksempelvis giver det anledning til forskellig aflønning for samme arbejdsindsats, forskellig beregning af arbejdstid set i forhold til forsørgelsesydelsen og forskellig administration. Men med en god vilje fra sagsbehandlere, ledige og arbejdsgivere til at finde fornuftige løsninger, har det medført at vi i jobcenteret har fået lavet procedurer for arbejdsgangene til rotationsprojekter, og at vi fremadrettet vil undgå en del af de opstartsproblemer der selvfølgelig også har været. Evalueringen af forløbet giver følgende forbedringsforslag: fokus på rekruttering, sagsbehandlere skal have grundig information om forløbet god information til de ledige om forløb og muligheder efter endt forløb under forløbet holdes opfølgende kontakt med teamleder og vikarer Det administrative skal søges at gøres simplere Konklusionen på forløbet set fra jobcenterets side er, at forløbet har været en succes. 2 deltagere er blevet ansat i teamet, 1 deltager vælger at starte eget rengøringsfirma, og 3 føler sig godt rustet til at søge arbejde inden for branchen. Hvis der er planer om at opstarte lignende forløb i øvrige dele af kommunen, vil vi fra jobcenterets side gerne medvirke. På vegne af jobcenter Assens Virksomhedskonsulent Pernille Petersen tlf:

25 Evaluering Rengøringsteam Assens Kommune Efter beslutningen om at udskyde beslutningen om de fremtidige rammer for rengøringen i Assens Kommune til foråret 2010, blev det besluttet at lave et pilotprojekt. Pilotprojektet skulle samle de tidligere mindre rengøringsenheder i Glamsbjerg og Hårby til en rengøringsenhed. Projektet blev forankret i Byg og plan under Miljø og Teknik. Der blev nedsat en styregruppe og en projektgruppe. Søren Holm blev udpeget til at lede projektet med hjælp fra Teknisk Serviceleder John Jørgensen og tilsynsassistent Gerda Bagge. Projektet tog udgangspunkt i det udarbejdede materiale fra Dansk Service Rådgivning og den politiske beslutning om det harmoniserede niveau Det blev besluttet at tage enkelte områder ud til kontrolopmåling. Kontrolopmålingen blev udført af rengøringskonsulent Torben Milandt fra 3F. Det viste sig hurtigt at der var forskellige unøjagtigheder mellem opmålingerne og de faktiske kendsgerninger, hvorfor Søren Holm og John Jørgensen har gennemgået samtlige opmålinger og standarder, som derefter er blevet rettet til. I det store og hele har 3F været enige i det endelige resultat, der var dog en enkelt institution, hvor det endelige resultat er en følge af en forhandling mellem Assens Kommune og 3F Vestfyn. 3F Vestfyn har i hele forløbet været involveret i styregruppe og projektgruppearbejdet, som har foregået i respekt for de forskellige roller deltagerne har, men også med stor lydhørhed overfor den faglige organisations viden og erfaring på området. Efter en lang men erfaringsrig indkøringsfase er Rengøringsteam Assens Kommune en realitet Alle rengøringsassistenter er fordelt på arbejdsstederne med stor lydhørhed overfor ønsker om arbejdssted og arbejdstid, men også med det mål for øje, så vidt muligt at skabe fuldtidsstillinger og med en samlet daglig arbejdstid (synlig rengøring) Alle rengøringsopmålinger er gennemgået og registreret, således at det nu også efter kommunens beslutning om at indkøbe eget opmålingsudstyr, er nemt at rette til ved ændringer i brug og standard af de enkelte lokaliteter. Målet om at alle skulle have arbejdsmiljømæssigt korrekt arbejdsudstyr er opfyldt og der er taget beslutning om indkøb af arbejdsbeklædning. Desuden er alle assistenter blevet udstyret med navneskilt. Målet om at rengøringsassistenter skulle tilbydes uddannelse er opfyldt. Som sidegevinst har ledige fået en mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet via tilknytningen til rengøringsteamet som erstatningsarbejdskraft. 3F Vestfyns ønske om at få valgt tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant er opfyldt, ligeledes etableringen af lokalt MED udvalg. Der er ansat kvalificeret ledelse (Mariann Lindemose) med eget kontor og organisationen er efter vores opfattelse på plads. 25

26 Det er blevet en rigtig arbejdsplads Der er indvundet værdifuld erfaring og Rengøringsteam Assens står godt rustet til eventuelt at blive større eller være rollemodel for andre projekter. Hvis man skal nævne et par enkelte ting, som kan forbedres og som bør tænkes ind i kommende projekter, så må der gerne være mere information til rengøringsassistenterne undervejs i opstartsfasen og muligvis også mere information til køberne af ydelserne, alternativt en anden form. Der har været stor usikkerhed i forhold til hvilken økonomi institutionerne har været tildelt. En anden ting er at der tidligere i processen bør være klarhed over hvem der fra kommunens side har forhandlingskompetancen til løn- og ansættelsesvilkår. Men afslutningsvis vil 3F Vestfyn takke for et godt samarbejde og allerede nu meddele at vi gerne stiller op igen. 26

27 Oplevelser fra grundkurset på AMU-Fyn Gerda Bagge, Hold 1: Vi var 4 af sted fra Rengøringsteam Assens på hold 1 på kursus på AMU-Fyn. Vi var afsted fra den 15/9 til 7/10, 16 dage, hvor vi bl.a. lærte om rengøringsmidler og overflader, hygiejne, førstehjælp, arbejdsteknikker, planlægning, rengøringsplaner. Førstehjælp var særlig interessant, hvor vi lærte bl.a. hjertemassage og så en hjertestarter og fik fortalt, hvordan den fungerer. Vi skulle blandt andet lære at samarbejde, blev inddelt på hold, 4 på vores (alle fra rengøringsteamet), fik 12 minutter til at udføre arbejdet, en masse aviser, en saks og en rulle tape. Vi skulle så bygge et tårn, så højt som muligt. Vi havde på et tidspunkt kun 5 cm tilbage af frihøjde til loftet, så hvem tror I der vandt? Dem fra Rengøringsteam Assens! Stærkt! Jeg synes, vi havde 16 gode dage, vi havde et kanon hold, og vi fik god sparring fra de andre deltagere, selvom vi hver dag måtte høre for, at vi havde fuld forplejning, som vi alle nød! Jeg tror, at vi alle har fået noget ud af kurset, selv om mange af os har gjort rent i mange år. Man skal bare komme med en positiv indstilling, så er der altid noget som kan bruges. Joan Christensen, Hold 2. Ja, jeg var jo lidt spændt på at skulle på kursus i grundlæggende rengøring, men det var der slet ikke nogen grund til, det var rigtig spændende. Jeg har også gjort rent i mange år. Vi var 4 assistenter af sted fra Rengøringsteam Assens. Vi gennemgik forskellige moduler, og der var da nogle ting, som jeg lige tænkte en ekstra gang over. Jeg fik en masse ideer til, hvordan jeg kunne mindske de mange vrid af klude, og fandt nogle handsker jeg bedre kan arbejde med og som skåner mine hænder. Prøvede også maskiner, jeg aldrig havde set før. Jeg har før fået førstehjælpskursus, men en del var lavet om, så det var godt at få de nye ting med også. Jeg føler mig godt rustet til at komme videre, så alt i alt har jeg nydt at lære og at være sammen med andre, høre deres meninger og ideer. Vi har haft adskillige diskussioner, men har da kunnet snakke sammen bagefter alligevel! 27

28 IKV Individuel Kompetence Vurdering v/tillidsrepræsentant Janni Hoel, Rengøringsteam Assens Kommune Den 25. og 26. august var Rengøringsteam Assens Kommune på IKV Kursus. Vi var ikke helt klar over hvad det gik ud på, andet end det var et for kursus til vores grundkursus i erhvervsrengøring. Vel mødt tog vi fat, der var ikke meget brug for papir og blyant, da det hele foregik på pc (og den fik vi hjælp til) Den første dag gik med velkomst og morgenkaffe, derefter en præsentation af IKV. En snak om realkompetencer, så skulle vi igennem en test i dansk (blev udskudt til næste dag) og matematik. Vi fik talt om matematikken, som mange af os ikke havde haft i mange år. En lidt spændende udfordring, for hvor meget husker vi lige, når vi sidder i det, men så kunne vi jo snakke frem og tilbage efter testen - hvordan er det lige man udregner procenter. Så gik vi i gang med kompetencemappen. Noget vi sådan set ikke havde hørt om før. Men nu har vi alle en og jeg synes personligt den er bedre end et CV. Den ligger på nettet og er lige klar til at udfylde og nem at håndtere. Næste dag vi i gang med efteruddannelsesmuligheder, fik forskellige adresser med kurser og uddannelser, som vi kunne gå ind og kigge på. Overraskelsen var stor, da vi fik at vide, at vi kunne tage orlov for at uddanne os i 18 mndr. (FVU) i samråd med arbejdsgiveren naturligvis. Lige nu er der mange arbejdsgivere der giver deres ansatte orlov på grund af krisen. En rigtig god ide så man undgår fyring af en god medarbejder. Så skulle dansktesten overstås. Mange frygter en sådan test, men det er rart lige at høre om man stadig har sine færdigheder, da vi ikke læser så meget mere og så går det lidt i glemmebogen med læsning og stavning. Vi fik også at vide at man kan få 60 lektioner i enten dansk eller matematik eller 30 lektioner af hver med løn (arbejdsgiveren får refunderet kursusgodtgørelsen) Aftalen om hvornår lektionerne lægges på VUC aftales med arbejdsgiveren. Til slut var der en individuel samtale om vores test. Det var rart man lige kunne sidde med underviseren og høre hvor man ligger. Skal man lige tage dansk eller matematik på VUC hvis man har planer om en eventuel uddannelse. Samtidig med samtalen kunne vi sidde med vores kompetencemapper. Vi afsluttede et rigtig godt kursus med en evaluering som var positiv. Vi er blevet en del klogere og nye muligheder er åbnet. Vi kan kun anbefale andre at tage et IKV kursus. Det er spændende, vi bliver klogere og vi kollegaer har det rigtigt sjovt med hinanden og ser hinanden fra en anden side end når vi er på arbejde. Hej jeg hedder Søren. Jeg har i august måned 2009 været på rengøringskursus på AMU-Fyn i Odense. Herefter har jeg været ansat i 3 måneder som afløser for Rengøringsteam, Assens Kommune, hvor jeg afløste det faste rengøringspersonale, som så skulle på kursus. Jeg startede med at gøre rent i børnehaver og derefter på Haarby Skole. Jeg har været tilfreds med forløbet og fået god oplæring af de andre, som jeg afløste. Jeg har fået positive bemærkninger hen af vejen af andet rersonale, på de steder jeg har været. Jeg har ikke haft rengøringsarbejde før men er blevet rigtig glad for det, og jeg kunne godt se mig selv som fremtidig rengøringsassistent. 28

29 29

30 32

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Temperaturmålingen af den ny organisation for teknisk service i Viborg Kommune er iværksat af den bredt sammensatte referencegruppe,

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde.

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde. CASE RENGØRING 1 CASE RENGØRING Situation nr. 1 I rengøringsselskabet Tornado rejses der ved et møde mellem medarbejdere og ledelse en række spørgsmål i forbindelse med rengøringen hos et af selskabets

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

GUIDE. Hold skolen ren!

GUIDE. Hold skolen ren! GUIDE Hold skolen ren! En miniguide om rengøring på skoler Det er god ide at sætte rengøring på dagsordenen en gang imellem. For hvis skolen er ren, bliver indeklimaet bedre, trivslen stiger, og det betyder

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4.

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4. Notat Emne Til Kopi til Statusnotat for rengøring i med særligt fokus på udbud af rengøring udvalget Nis Schultz Den 4. februar 2010 Århus Kommune I er rengøring af skoler, dagtilbud, specialtilbud og

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

ØKONOMIOVERSIGT. Vederlag pr. måned vedr. trappevask Kr. 1.531,00. Vederlag vedr. vinduespolering pr. gang. Kr. 825,00

ØKONOMIOVERSIGT. Vederlag pr. måned vedr. trappevask Kr. 1.531,00. Vederlag vedr. vinduespolering pr. gang. Kr. 825,00 ØKONOMIOVERSIGT Faste services: Vederlag pr. måned vedr. trappevask Kr. 1.531,00 SAMLET VEDERLAG PR. MÅNED Kr. 1.531,00 Vederlag vedr. vinduespolering pr. gang. Kr. 825,00 Ekstraopgaver: Vederlag vedr.

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

KLAGER. 1. oktober 2014 møde afholdt. 6. oktober 2014 referat PUNKTER:

KLAGER. 1. oktober 2014 møde afholdt. 6. oktober 2014 referat PUNKTER: KLAGER EMNE: DATO : DATO: Klager 1. oktober 2014 møde afholdt 6. oktober 2014 referat PUNKTER: 1. Tidsregistrering, f.eks. ved brug af Pancomp eller lignende system. 2. Bilag fra Pia fra Skævinge bibliotek

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. HALVÅR 2014 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse)

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse) Handlingsplan i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på VIA UC Psykomotorikuddannelsen, Forløb: Sikkerheds og Samarbejdsgruppen (SSG) på Psykomotorikuddannelsen drøftede resultaterne af APV-spørgeskema

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere