Evaluering af rengøringsprojektet 2009 Marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af rengøringsprojektet 2009 Marts 2010"

Transkript

1 Evaluering af rengøringsprojektet 2009 Marts Miljø, Teknik og Plan

2 Indholdsfortegnelse: Forord Konklusion Rengøringskvaliteten Arbejdsmiljø Synlig rengøring Samarbejde De interne samarbejdesrelationer i teamet Uddannelse Rengøringsudstyr Økonomi Detaljeret rapport Feltobservationer

3 Forord Der er gennemført en ny og ændret organisering af det tidligere rengøringselskab i de tidligere Haarby og Glamsbjerg kommuner. Der er i 2009 blevet gennemført Pilotprojekt rengøring omfattende den samme geografiske afgrænsning som de to tidligere nævnte kommuner. Projektet blev iværksat med det sigte at etablere en kommunal rengøringsordning, der derved skulle sikre muligheder for at skabe gode arbejdsbetingelser for medarbejderne og at udvikle området professionelt med faglige udviklingsmuligheder, korpsånd, karrieremuligheder m.v. En fælles løsning i kommunalt regi skulle samtidig optimere effektiviteten, fleksibiliteten og kvaliteten i opgaveløsningen samt sikre et politisk styrbart serviceniveau. Endelig har der været arbejdet med at udvikle arbejdspladsen relateret til Assens Kommunes indsats ift. det rummelige arbejdsmarked for de målgrupper, der skal sluses ind på arbejdsmarkedet. Projektet er således både et effektiviseringsprojekt og et arbejdsmiljøprojekt. For at få en indikation af, om målene er nået, blev der i februar 2010 gennemført en evaulering for modtagere af og medarbejdere i Rengøringsteam Assens Kommune. Evalueringen er gennemført ved dels en spørgeskemaundersøgelse samt feltobservationer. Fra styregruppen skal der lyde en tak til alle de personer, som har deltaget i evalueringen. Gennem jeres besvarelser har vi fået en række input, der skal være medvirkende til dels at forbedre opgaveløsningen fremadrettet, og dels til at belyse og indgå i et samlet beslutningsoplæg til Byrådet. Morten V. Pedersen Direktør 3

4 Konklusion På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen kan der konkluderende anføres følgende hovedpunkter: Rengøringskvaliteten På institutionerne er man overvejende tilfreds med kvaliteten af rengøringen, dog har 7 ud af 19 respondenter angivet, at de er neutrale i forhold til eller uenige i, at rengøringen udføres tilfredsstillende. Niveauet for rengøringen er fastsat af Byrådet som et harmoniseret niveau*, der skal gælde for institutioner i Assens Kommune. Når institutionsledere og servicemedarbejdere på institutionerne bliver spurgt til tilfredsheden med dette niveau er overvægten af besvarelser neutrale eller negative. * Et harmoniseret rengøringsniveau er et udtryk for en given standard. Ved hjælp af dette kan man opnå at rengøringen udføres på samme måde og lige grundigt på forskellige lokationer. For at sikre, at dette kan lade sig gøre, er der indlagt parametre i det rengøringsprogram der benyttes til udarbejdelse af beregninger og planer. Således kan man sikre den samme frekvens og samme grundighed for samme type rum, uanset destinationen og derved sikre samme standard og efterlevelse af Byrådets fastlagte niveau. Arbejdsmiljø Institutionerne er blevet bedt om at vurdere samarbejdet på en række punkter. Oplevelsen af samarbejdet med såvel rengøringsassistenterne som med rengøringsledelsen er overvejende positiv. For de to spørgsmål er henholdsvis 74 % og 84 % enige eller meget enige i, at samarbejdet er godt. Der er enighed blandt assistenterne9, at det er nemt at komme i kontakt med rengøringslederen. 86 % af rengøringsassistenterne anfører også, at deres arbejdsopgaver er klart defineret. Samtidig oplever 90 % at deres bemærkninger og særlige behov bliver hørt. Som led i etableringen af rengøringsteamet er alle assistenterne blevet tilbudt to former for uddannelse - en IKV workshop (individuel kompetence vurdering) og et AMU kursus grundlæggende rengøring (16 dages kursus). Alle de assistenter, som har deltaget har haft et godt udbytte af begge former for uddannelse. På baggrund af feltobservationerne kan der konkluderende anføres følgende hovedpunkter: Alle rengøringsassistenter er fordelt på arbejdsstederne med stor lydhørhed overfor ønsker om arbejdssted og arbejdstid, men også med det mål for øje, så vidt muligt at skabe fuldtidsstillinger og med en samlet daglig arbejdstid (synlig rengøring) Målet om at rengøringsassistenter skulle tilbydes uddannelse er opfyldt. Som sidegevinst har ledige fået en mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet via tilknytningen til rengøringsteamet som erstatningsarbejdskraft. 3F Vestfyns ønske om at få valgt tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant er opfyldt, ligeledes etableringen af lokalt MED udvalg. Konklusionen på forløbet set fra jobcenterets side er, at forløbet har været en succes. 2 deltagere er blevet ansat i teamet, 1 deltager vælger at starte eget rengøringsfirma, og 3 føler sig godt rustet til at søge arbejde inden for branchen. 4

5 Hovedmålene for projektet: Indførelse og sikring af det harmoniserede niveau på rengøringen. Sikring af ordentlige arbejdsforhold for assistenterne. Opdatering af assistenternes kvalifikationer. Styrkelse af sammenhold og korpsånd i teamet. Afløsning ved sygdom, uddannelse og ferie. Økonomisk overblik både i teamet og på institutionerne. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. Ud af 58 respondenter, besvarede 50 personer spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 86. Besvarelserne er fordelt som følger: Hvilken relation har du til rengøringsteam Assens Kommune? (sæt gerne flere krydser) Jeg er institutionsleder 16 32,0% Jeg er rengøringsassistent 22 44,0% Jeg er teknisk servicemedarbejder 4 8,0% Jeg er medlem er projekt-/styregruppe 10 20,0% I alt 50* 100,0% *To af respondenterne har haft flere funktioner. 5

6 Rengøringskvaliteten På institutionerne er man overvejende tilfreds med kvaliteten af rengøringen, dog har 7 ud af 19 respondenter angivet, at de er neutrale i forhold til eller uenige i, at rengøringen udføres tilfredsstillende. Rengøringen er tilstrækkelig til at dække vores behov (Udfyldt af institutionsledere og servicemedarbejdere på institutionerne) Helt enig 2 10,5% Enig 9 47,4% Hverken / eller 3 15,8% Uenig 5 26,3% I alt ,0% Niveauet for rengøringen er fastsat af Byrådet som et harmoniseret niveau, der skal gælde for institutioner i Assens Kommune. Når institutionsledere og servicemedarbejdere på institutionerne bliver spurgt til tilfredsheden med dette niveau er overvægten af besvarelser neutrale eller negative. Det af Byrådet fastsatte rengøringsniveau lever op til forventningerne (Udfyldt af institutionsledere og servicemedarbejdere på institutionerne) Helt enig 1 5,3% Enig 6 31,6% Hverken / eller 7 36,8% Uenig 2 10,5% Helt uenig 1 5,3% Ved ikke / ikke relevant 2 10,5% I alt ,0% 6

7 Arbejdsmiljø En væsentlig årsag til etableringen af Rengøringsteam Assens Kommune var at sikre gode arbejdsforhold for rengøringsassistenterne. De skulle blandt andet sikres en bedre uddannelse, tidssvarende rengøringsudstyr, arbejdstider, som lå indenfor normal arbejdstid og et godt samarbejde mellem institution og rengøringsassistenter/rengøringsteamet. Synlig rengøring Ideen med den synlige rengøring er, at den bliver udført i normal åbningstid det vil sige mellem 6 og 17. Dette giver en række fordele for rengøringsassistenterne, idet de i højere grad end tidligere kan arbejde i dagtimerne. Samtidig kan modtagerne se, at der bliver gjort rent, og institutionsledere og servicemedarbejdere kan nemmere komme i kontakt med rengøringspersonalet, fordi de opholder sig på arbejdspladsen på samme tid. For institutionerne kan det derimod opleves som en ulempe, at de skal til at tage hensyn til rengøringspersonalet, og de kan opleve, at rengøringen ikke holder så længe. Institutionsledere og servicemedarbejdere på institutionerne er blevet spurgt, om der udføres synlig rengøring og om rengøringen også fremover skal foregå på denne måde. 1/3 af respondenterne har ikke lagt mærke til den synlige rengøring eller oplever, at rengøringen foregår udenfor åbningstiden. De øvrige oplever, at rengøringen foregår i deres åbningstid. Adspurgt om rengøringen også fremover skal foregå synligt er næsten alle (90%) positive eller neutrale. En enkelt respondent så dog helst, at rengøringen foregik på et andet tidspunkt. Rengøringsassistenterne er blevet spurgt til deres arbejdstider, og her svarer 95%, at de er tilfredse: Dine arbejdstider er tilfredsstillende (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 15 68,2% Enig 6 27,3% Hverken / eller 0 0,0% Uenig 1 4,5% I alt ,0% 7

8 Samarbejde Samarbejdet mellem institutioner og rengøringsassistenter/rengøringsteamet er en vigtig parameter for den samlede opfattelse af tilfredsheden med rengøringen. Institutionerne er blevet bedt om at vurdere samarbejdet på en række punkter. Oplevelsen af samarbejdet med såvel rengøringsassistenterne som med rengøringsledelsen er overvejende positiv. For de to spørgsmål er henholdsvis 74 % og 84 % enige eller meget enige i, at samarbejdet er godt. Tilsvarende svarer knap 80 %, at de har en positiv oplevelse af, at deres bemærkninger eller særlige behov bliver hørt, Hvis vi har klager bliver de taget seriøst af rengøringslederen. Dog er 10 % meget uenige i, at deres særlige behov bliver hørt. Dette billede går igen, når det drejer sig om at foretage justeringer i aftalerne. En af rengøringsteamets styrker er, at afløsning ved sygdom/uddannelse kan klares internt i teamet uden brug af dyre vikarer. Her er der tale om en todelt problemstilling. På den ene side skal der komme en afløser, på den anden side skal afløseren udføre et tilfredsstillende stykke arbejde. Institutionsledernes opfattelse af rengøringsteamet er ikke entydig. Næsten 40 % svarer neutralt på spørgsmålet om, der er kommet afløsere ved sygdom/fravær, godt 50 % svarer positivt, mens de sidste 10 % har oplevet det negativt. Disse svar kan dække over en udvikling over tid i pilotprojektet. En af respondenterne skriver i den sammenhæng: Det er også blevet bedre, men set over tiden med korpset har det ikke været så godt. På spørgsmålet om, hvorvidt afløseren har udført et tilfredsstillende arbejde, svarer næsten halvdelen neutralt, mens 45 % svarer positivt. De interne samarbejdsrelationer i teamet For rengøringsassistenterne er det noget nyt, at de har en fælles leder, og at de er en del af et team af rengøringsassistenter. Der er enighed om, at det er nemt at komme i kontakt med rengøringslederen. 86 % af rengøringsassistenterne anfører også, at deres arbejdsopgaver er klart defineret. Samtidig oplever 90 % at deres bemærkninger og særlige behov bliver hørt. Dine eventuelle bemærkninger og særlige behov bliver hørt (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 10 45,5% Enig 10 45,5% Hverken / eller 1 4,5% Ved ikke / ikke relevant 1 4,5% I alt ,0% 8

9 Uddannelse Som led i etableringen af rengøringsteamet er alle assistenterne blevet tilbudt to former for uddannelse - en IKV workshop (individuel kompetence vurdering) og et AMU kursus grundlæggende rengøring (16 dages kursus). Alle de assistenter, som har deltaget har haft et godt udbytte af begge former for uddannelse. Du har haft godt udbytte af uddannelsen grundlæggende rengøring på (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 10 45,5% Enig 4 18,2% Hverken / eller 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 8 36,4% I alt ,0% Rengøringsudstyr Udgangspunktet for hele rengøringsprojektet var, at en eventuel besparelse skulle bruges på at opdatere rengøringsudstyret. Den indledende kortlægning af området viste, at der var stor forskel på kvaliteten af udstyr. Denne opdatering har nu fundet sted, og rengøringsassistenterne er enige om, at udstyret nu har et tilfredsstillende niveau: Vores rengøringsudstyr fungerer tilfredsstillende for dig (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 14 63,6% Enig 8 36,4% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% 9

10 Økonomi Den samlede økonomi i overgangen til et fælles rengøringsselskab skal som minimum være på niveau med tidligere års udgifter til rengøringen. Samtidig skal årets samlede rengøringsudgifter være kendt ved budgetlægningen. Afløsning og vikardækning dækkes internt i rengøringsfirmaet og kommer derfor ikke til at påvirke den enkelte institutions budget. Derfor er institutionsledere og servicemedarbejdere blevet spurgt til deres kendskab til de samlede årlige omkostninger til rengøringen. Generelt er der enighed om, at dette er tilfældet (84 %), men samtidig bliver det anført, at:..det har vi vist altid gjort - egentlig et underligt spørgsmål. 10

11 Detaljeret rapport 11

12 Besvarelse af spørgeskema Hvilken relation har du til rengøringsteam Assens Kommune? (sæt gerne flere krydser) Jeg er institutionsleder 16 32,0% Jeg er rengøringsassistent 22 44,0% Jeg er teknisk servicemedarbejder 4 8,0% Jeg er medlem er projekt-/styregruppe 10 20,0% I alt ,0% Rengøringen udføres tilfredssstillende (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 4 21,1% Enig 8 42,1% Hverken / eller 4 21,1% Uenig 3 15,8% I alt ,0% I Ældre oplever serviceniveauet på rengøringen af servicearealerne højere end for beboerarealer. Serviceniveauet er også højere end det var tidligere Delvist enig er et bedre svar. Det er blevet bedre end tidligere, men også ret så meget dyrere 25 %. Gulvrengøring/vedligehold er vi ikke tilfredse med. Toiletkummer ofte beskidte i børnehaven dagen efter rengøring. Snavs i hjørnerne. Der er snakket med rengøringslederen om det og det har hjulpet. Det er en fordel at vi har kunne rette henvendelse til Marian Vi er meget tilfredse, vi har en dygtig medarbejder til at gøre rent i vores institution. 12

13 Rengøringen er tilstrækkelig til at dække vores behov (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 2 10,5% Enig 9 47,4% Hverken / eller 3 15,8% Uenig 5 26,3% I alt ,0% Se foregående - delvist enig er et bedre svar. Det er svært at vurdere om vi har fået 25 % højere kvalitet, for det er jo det vi skal iflg prisen. Vi savner hovedrengøring, polish af gulve m.m. Ja rimeligt vi har selv fået lov at ændre og flytte timer. Indtil nu har vi haft hovedrengøring - det kommer vi til at mangle meget fremover Rengøringen udføres synligt (indenfor tidsrummet 06:00-17:00) (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 7 36,8% Enig 5 26,3% Hverken / eller 5 26,3% Uenig 1 5,3% Ved ikke / ikke relevant 1 5,3% I alt ,0% Der har været taget skridt til at fastlægge tidspunkterne, men dette ændredes pga. sygdom Den faste rengøring kommer ca. 1 time inden vi lukker, men når der er afløser på,kan det være udenfor åbningstiden Vi har set hende engang i mellem men hun venter med at gøre rent til vi har forladt stedet. Vi har rengøring før 6 og efter 17 - og noget tid indenfor

14 Vi skal også fremover fremme synligheden på udførelsen af rengøringsarbejdet (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 6 31,6% Enig 3 15,8% Hverken / eller 8 42,1% Uenig 1 5,3% Ved ikke / ikke relevant 1 5,3% I alt ,0% Hellere god rengøring en synlig, hvis det er det der er i spil Det kan være problematisk at rengøringer er i gang inden vi har lukket, ad forældrene og personalet skal gå henover våde gulve og hoppe over støvsuger ledninger m.m. Institutionen har et godt samarbejde med rengøringsassistenten (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 8 42,1% Enig 6 31,6% Hverken / eller 4 21,1% Uenig 1 5,3% I alt ,0% Meget skiftende rengøringsass. men alle flinke mennesker Institutionen har et godt samarbejde med rengøringsledelsen (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 6 31,6% Enig 10 52,6% Hverken / eller 2 10,5% Helt uenig 1 5,3% I alt ,0% Men... ting kan tage lang tid! 14

15 Institutionen eventuelle bemærkninger og særlige behov bliver hørt (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 3 15,8% Enig 12 63,2% Hverken / eller 2 10,5% Helt uenig 2 10,5% I alt ,0% Hvis vi har klager bliver de taget seriøst af rengøringslederen Der kommer afløser, når rengøringspersonale er syg/fraværende (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 1 5,3% Enig 9 47,4% Hverken / eller 7 36,8% Uenig 1 5,3% Helt uenig 1 5,3% I alt ,0% Dog ikke fra første dag Det er også blevet bedre, men set over tiden med korpset har det ikke været så godt Det er meget sjældent der ikke er afløser på Når rengøringspersonalet har været på uddannelse, er rengøringen blevet udført tilfredsstillende af afløsere (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 3 15,8% Enig 6 31,6% Hverken / eller 9 47,4% Ved ikke / ikke relevant 1 5,3% I alt ,0% 15

16 Det af Byrådet fastsatte rengøringsniveau lever op til forventningerne (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 1 5,3% Enig 6 31,6% Hverken / eller 7 36,8% Uenig 2 10,5% Helt uenig 1 5,3% Ved ikke / ikke relevant 2 10,5% I alt ,0% Rengøringsniveauet er højere end det vi tidligere har haft.rengøringsniveauet er højere end rengørindniveauet for de fælles arealer beboerne har. Dog mangler vi hovedrengøringen Det er let at foretage justeringer og lave aftaler med Rengøringsteamet (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 6 31,6% Enig 7 36,8% Hverken / eller 4 21,1% Helt uenig 2 10,5% I alt ,0% Mangler bare tilbagemeldinger på at det vi har aftalt så er gældende Institutionen ved allerede ved budgetlægningen, hvor meget rengøringen kommer til at koste for det næste år (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 3 15,8% Enig 13 68,4% Hverken / eller 1 5,3% Uenig 1 5,3% Helt uenig 1 5,3% I alt ,0% 16

17 Vi kender budgettet ved budgetlægningen, men udgiften er betydelig højere end de foregående år. Men det har vi vist altid gjort - egentlig et underligt spørgsmål Svaret ud fra budget 2010 Der benyttes miljøvenlige rengøringsmidler på vores institution (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 2 10,5% Enig 8 42,1% Hverken / eller 1 5,3% Ved ikke / ikke relevant 8 42,1% I alt ,0% Går jeg da ud fra De er måske ind imellem så miljø venlige at de ikke tager snavset helt? Jeg forventer det er miljøvenlige rengøringsmidler, og har tiltro til at de ansvarlige ved det og påtager sig det ansvar. Dine arbejdsopgaver er klart defineret (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 11 50,0% Enig 7 31,8% Hverken / eller 3 13,6% Ved ikke / ikke relevant 1 4,5% I alt ,0% Rengøringsplanerne er svære at forstå På nuværende tidspunkt er der klarhed, men det har taget tid at nå derhen. 17

18 Du kan komme i kontakt med din rengøringsleder (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 13 59,1% Enig 9 40,9% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% Dine eventuelle bemærkninger og særlige behov bliver hørt (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 10 45,5% Enig 10 45,5% Hverken / eller 1 4,5% Ved ikke / ikke relevant 1 4,5% I alt ,0% Er for ny til at kunne svare på spørgsmålet Dine arbejdstider er tilfredsstillende (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 15 68,2% Enig 6 27,3% Hverken / eller 0 0,0% Uenig 1 4,5% I alt ,0% Men arbjejdsstedet er ikke tilfreds med synlig rengøring 18

19 Du er en del af et team (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 7 31,8% Enig 10 45,5% Hverken / eller 3 13,6% Uenig 1 4,5% Ved ikke / ikke relevant 1 4,5% I alt ,0% Vi har fået kollegaer i har fået kollegaer Du har haft et godt udbytte af IKV workshoppen (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 5 22,7% Enig 6 27,3% Hverken / eller 2 9,1% Ved ikke / ikke relevant 9 40,9% I alt ,0% Du har haft godt udbytte af uddannelsen grundlæggende rengøring på AMU (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 10 45,5% Enig 4 18,2% Hverken / eller 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 8 36,4% I alt ,0% Har ikke gennemført uddannelsen Deltog ikke på grund af pension 19

20 Der har været fuld afløsning på dit arbejde, mens du var på uddannelse (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 11 50,0% Enig 2 9,1% Hverken / eller 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 9 40,9% I alt ,0% Fuld afløsning, men kvaliteteten var ikke tilfredsstillende Vores rengøringsmidler er miljørigtige (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 10 45,5% Enig 9 40,9% Hverken / eller 3 13,6% I alt ,0% Du har de værnemidler, som er nødvendige for dig i det daglige arbejde (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 11 50,0% Enig 9 40,9% Hverken / eller 0 0,0% Uenig 2 9,1% I alt ,0% Mangler støvler/skridsikkert fodtøj til baderum Mangler øjenskyller Mangler godt, sikkert fodtøj 20

21 Vores rengøringsudstyr fungerer tilfredsstillende for dig (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 14 63,6% Enig 8 36,4% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% Arbejdet i styre-/projektgruppen har fungeret tilfredsstillende (Udfyldt af projekt-/styregruppe) Helt enig 7 70,0% Enig 3 30,0% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% Fagforeningen 3F s deltagelse har åbnet rammerne for arbejdet og bragt det videre end kommunen selv ville kunne. De beslutninger, som er truffet i styregruppen, er blevet ført ud i livet (Udfyldt af projekt-/styregruppe) Helt enig 9 90,0% Enig 1 10,0% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% 21

22 Rengøringsteamet lever op til målsætningen med indførelse af det harmoniserede niveau (Udfyldt af projekt-/styregruppe) Helt enig 7 70,0% Enig 3 30,0% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% Rengøringsteamet lever op til målsætningen for bedre arbejdsmiljø for assistenterne (Udfyldt af projekt-/styregruppe) Helt enig 5 50,0% Enig 5 50,0% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% 22

23 Feltobservationer Jobcenter, Assens 3F Vestfyn, Fagforening Gerda Bagge, assistent Joan Christensen, assistent Janni Hoel, tillidsrepræsentant Søren, afløser fra jobcenteret 23

24 Assens Jeg har i efteråret 2009, på Jobcenterets vegne, haft fornøjelsen af at samarbejde med Assens rengøringsteam om at få ledige i aktivering som vikarer for rengøringspersonale, på efteruddannelse. Formålet er at skaffe kvalificerede vikarer, der kan indgå i rengøringsteamet når de faste medarbejdere skal efteruddannes, samt at få ledige i aktivering med mulighed for efterfølgende ansættelse inden for rengøringsbranchen, hvor der er et behov for arbejdskraft. Forløbet for de ledige i projektet: opstart med 3 ugers AMU-kursus i grundlæggende rengøring herefter 4 ugers praktik ude på institutionerne, hvor den 1. uge er som føl med en fastansat Herefter 9 uger ansat med løntilskud og selvstændig arbejdende, hvor der er behov. Gruppen på 6 ledige, der har indgået i aktiveringsprojektet, har bestået af både kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Det har i forløbet skabt nogle problemstillinger. Eksempelvis giver det anledning til forskellig aflønning for samme arbejdsindsats, forskellig beregning af arbejdstid set i forhold til forsørgelsesydelsen og forskellig administration. Men med en god vilje fra sagsbehandlere, ledige og arbejdsgivere til at finde fornuftige løsninger, har det medført at vi i jobcenteret har fået lavet procedurer for arbejdsgangene til rotationsprojekter, og at vi fremadrettet vil undgå en del af de opstartsproblemer der selvfølgelig også har været. Evalueringen af forløbet giver følgende forbedringsforslag: fokus på rekruttering, sagsbehandlere skal have grundig information om forløbet god information til de ledige om forløb og muligheder efter endt forløb under forløbet holdes opfølgende kontakt med teamleder og vikarer Det administrative skal søges at gøres simplere Konklusionen på forløbet set fra jobcenterets side er, at forløbet har været en succes. 2 deltagere er blevet ansat i teamet, 1 deltager vælger at starte eget rengøringsfirma, og 3 føler sig godt rustet til at søge arbejde inden for branchen. Hvis der er planer om at opstarte lignende forløb i øvrige dele af kommunen, vil vi fra jobcenterets side gerne medvirke. På vegne af jobcenter Assens Virksomhedskonsulent Pernille Petersen tlf:

25 Evaluering Rengøringsteam Assens Kommune Efter beslutningen om at udskyde beslutningen om de fremtidige rammer for rengøringen i Assens Kommune til foråret 2010, blev det besluttet at lave et pilotprojekt. Pilotprojektet skulle samle de tidligere mindre rengøringsenheder i Glamsbjerg og Hårby til en rengøringsenhed. Projektet blev forankret i Byg og plan under Miljø og Teknik. Der blev nedsat en styregruppe og en projektgruppe. Søren Holm blev udpeget til at lede projektet med hjælp fra Teknisk Serviceleder John Jørgensen og tilsynsassistent Gerda Bagge. Projektet tog udgangspunkt i det udarbejdede materiale fra Dansk Service Rådgivning og den politiske beslutning om det harmoniserede niveau Det blev besluttet at tage enkelte områder ud til kontrolopmåling. Kontrolopmålingen blev udført af rengøringskonsulent Torben Milandt fra 3F. Det viste sig hurtigt at der var forskellige unøjagtigheder mellem opmålingerne og de faktiske kendsgerninger, hvorfor Søren Holm og John Jørgensen har gennemgået samtlige opmålinger og standarder, som derefter er blevet rettet til. I det store og hele har 3F været enige i det endelige resultat, der var dog en enkelt institution, hvor det endelige resultat er en følge af en forhandling mellem Assens Kommune og 3F Vestfyn. 3F Vestfyn har i hele forløbet været involveret i styregruppe og projektgruppearbejdet, som har foregået i respekt for de forskellige roller deltagerne har, men også med stor lydhørhed overfor den faglige organisations viden og erfaring på området. Efter en lang men erfaringsrig indkøringsfase er Rengøringsteam Assens Kommune en realitet Alle rengøringsassistenter er fordelt på arbejdsstederne med stor lydhørhed overfor ønsker om arbejdssted og arbejdstid, men også med det mål for øje, så vidt muligt at skabe fuldtidsstillinger og med en samlet daglig arbejdstid (synlig rengøring) Alle rengøringsopmålinger er gennemgået og registreret, således at det nu også efter kommunens beslutning om at indkøbe eget opmålingsudstyr, er nemt at rette til ved ændringer i brug og standard af de enkelte lokaliteter. Målet om at alle skulle have arbejdsmiljømæssigt korrekt arbejdsudstyr er opfyldt og der er taget beslutning om indkøb af arbejdsbeklædning. Desuden er alle assistenter blevet udstyret med navneskilt. Målet om at rengøringsassistenter skulle tilbydes uddannelse er opfyldt. Som sidegevinst har ledige fået en mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet via tilknytningen til rengøringsteamet som erstatningsarbejdskraft. 3F Vestfyns ønske om at få valgt tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant er opfyldt, ligeledes etableringen af lokalt MED udvalg. Der er ansat kvalificeret ledelse (Mariann Lindemose) med eget kontor og organisationen er efter vores opfattelse på plads. 25

26 Det er blevet en rigtig arbejdsplads Der er indvundet værdifuld erfaring og Rengøringsteam Assens står godt rustet til eventuelt at blive større eller være rollemodel for andre projekter. Hvis man skal nævne et par enkelte ting, som kan forbedres og som bør tænkes ind i kommende projekter, så må der gerne være mere information til rengøringsassistenterne undervejs i opstartsfasen og muligvis også mere information til køberne af ydelserne, alternativt en anden form. Der har været stor usikkerhed i forhold til hvilken økonomi institutionerne har været tildelt. En anden ting er at der tidligere i processen bør være klarhed over hvem der fra kommunens side har forhandlingskompetancen til løn- og ansættelsesvilkår. Men afslutningsvis vil 3F Vestfyn takke for et godt samarbejde og allerede nu meddele at vi gerne stiller op igen. 26

27 Oplevelser fra grundkurset på AMU-Fyn Gerda Bagge, Hold 1: Vi var 4 af sted fra Rengøringsteam Assens på hold 1 på kursus på AMU-Fyn. Vi var afsted fra den 15/9 til 7/10, 16 dage, hvor vi bl.a. lærte om rengøringsmidler og overflader, hygiejne, førstehjælp, arbejdsteknikker, planlægning, rengøringsplaner. Førstehjælp var særlig interessant, hvor vi lærte bl.a. hjertemassage og så en hjertestarter og fik fortalt, hvordan den fungerer. Vi skulle blandt andet lære at samarbejde, blev inddelt på hold, 4 på vores (alle fra rengøringsteamet), fik 12 minutter til at udføre arbejdet, en masse aviser, en saks og en rulle tape. Vi skulle så bygge et tårn, så højt som muligt. Vi havde på et tidspunkt kun 5 cm tilbage af frihøjde til loftet, så hvem tror I der vandt? Dem fra Rengøringsteam Assens! Stærkt! Jeg synes, vi havde 16 gode dage, vi havde et kanon hold, og vi fik god sparring fra de andre deltagere, selvom vi hver dag måtte høre for, at vi havde fuld forplejning, som vi alle nød! Jeg tror, at vi alle har fået noget ud af kurset, selv om mange af os har gjort rent i mange år. Man skal bare komme med en positiv indstilling, så er der altid noget som kan bruges. Joan Christensen, Hold 2. Ja, jeg var jo lidt spændt på at skulle på kursus i grundlæggende rengøring, men det var der slet ikke nogen grund til, det var rigtig spændende. Jeg har også gjort rent i mange år. Vi var 4 assistenter af sted fra Rengøringsteam Assens. Vi gennemgik forskellige moduler, og der var da nogle ting, som jeg lige tænkte en ekstra gang over. Jeg fik en masse ideer til, hvordan jeg kunne mindske de mange vrid af klude, og fandt nogle handsker jeg bedre kan arbejde med og som skåner mine hænder. Prøvede også maskiner, jeg aldrig havde set før. Jeg har før fået førstehjælpskursus, men en del var lavet om, så det var godt at få de nye ting med også. Jeg føler mig godt rustet til at komme videre, så alt i alt har jeg nydt at lære og at være sammen med andre, høre deres meninger og ideer. Vi har haft adskillige diskussioner, men har da kunnet snakke sammen bagefter alligevel! 27

28 IKV Individuel Kompetence Vurdering v/tillidsrepræsentant Janni Hoel, Rengøringsteam Assens Kommune Den 25. og 26. august var Rengøringsteam Assens Kommune på IKV Kursus. Vi var ikke helt klar over hvad det gik ud på, andet end det var et for kursus til vores grundkursus i erhvervsrengøring. Vel mødt tog vi fat, der var ikke meget brug for papir og blyant, da det hele foregik på pc (og den fik vi hjælp til) Den første dag gik med velkomst og morgenkaffe, derefter en præsentation af IKV. En snak om realkompetencer, så skulle vi igennem en test i dansk (blev udskudt til næste dag) og matematik. Vi fik talt om matematikken, som mange af os ikke havde haft i mange år. En lidt spændende udfordring, for hvor meget husker vi lige, når vi sidder i det, men så kunne vi jo snakke frem og tilbage efter testen - hvordan er det lige man udregner procenter. Så gik vi i gang med kompetencemappen. Noget vi sådan set ikke havde hørt om før. Men nu har vi alle en og jeg synes personligt den er bedre end et CV. Den ligger på nettet og er lige klar til at udfylde og nem at håndtere. Næste dag vi i gang med efteruddannelsesmuligheder, fik forskellige adresser med kurser og uddannelser, som vi kunne gå ind og kigge på. Overraskelsen var stor, da vi fik at vide, at vi kunne tage orlov for at uddanne os i 18 mndr. (FVU) i samråd med arbejdsgiveren naturligvis. Lige nu er der mange arbejdsgivere der giver deres ansatte orlov på grund af krisen. En rigtig god ide så man undgår fyring af en god medarbejder. Så skulle dansktesten overstås. Mange frygter en sådan test, men det er rart lige at høre om man stadig har sine færdigheder, da vi ikke læser så meget mere og så går det lidt i glemmebogen med læsning og stavning. Vi fik også at vide at man kan få 60 lektioner i enten dansk eller matematik eller 30 lektioner af hver med løn (arbejdsgiveren får refunderet kursusgodtgørelsen) Aftalen om hvornår lektionerne lægges på VUC aftales med arbejdsgiveren. Til slut var der en individuel samtale om vores test. Det var rart man lige kunne sidde med underviseren og høre hvor man ligger. Skal man lige tage dansk eller matematik på VUC hvis man har planer om en eventuel uddannelse. Samtidig med samtalen kunne vi sidde med vores kompetencemapper. Vi afsluttede et rigtig godt kursus med en evaluering som var positiv. Vi er blevet en del klogere og nye muligheder er åbnet. Vi kan kun anbefale andre at tage et IKV kursus. Det er spændende, vi bliver klogere og vi kollegaer har det rigtigt sjovt med hinanden og ser hinanden fra en anden side end når vi er på arbejde. Hej jeg hedder Søren. Jeg har i august måned 2009 været på rengøringskursus på AMU-Fyn i Odense. Herefter har jeg været ansat i 3 måneder som afløser for Rengøringsteam, Assens Kommune, hvor jeg afløste det faste rengøringspersonale, som så skulle på kursus. Jeg startede med at gøre rent i børnehaver og derefter på Haarby Skole. Jeg har været tilfreds med forløbet og fået god oplæring af de andre, som jeg afløste. Jeg har fået positive bemærkninger hen af vejen af andet rersonale, på de steder jeg har været. Jeg har ikke haft rengøringsarbejde før men er blevet rigtig glad for det, og jeg kunne godt se mig selv som fremtidig rengøringsassistent. 28

29 29

30 32

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport Trivsel via selvvalgt arbejdstid Evalueringsrapport Juli 2011 Arbejdsliv Trivsel via selvvalgt arbejdstid Udgivet af Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv i forbindelse med projektet Trivsel via selvvalgt

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023),

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Efterår 2013 Bilagsmappe Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi á Lakjuni (47973) Vejleder: Christian la Coir

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Februar 2002 Sanne Ipsen CASA Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk

Læs mere

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Integrations- og beskæftigelsesprojekt. LO Storkøbenhavn og Jobcenter København 2007 2008 Evalueringsrapport Indhold Indledning...3 Vi gir

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012 Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012 IDH Fredericia, juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Projektets mål og succeskriterier... 3 1.2 Evalueringens formål og aktiviteter... 4 2.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere