Evaluering af rengøringsprojektet 2009 Marts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af rengøringsprojektet 2009 Marts 2010"

Transkript

1 Evaluering af rengøringsprojektet 2009 Marts Miljø, Teknik og Plan

2 Indholdsfortegnelse: Forord Konklusion Rengøringskvaliteten Arbejdsmiljø Synlig rengøring Samarbejde De interne samarbejdesrelationer i teamet Uddannelse Rengøringsudstyr Økonomi Detaljeret rapport Feltobservationer

3 Forord Der er gennemført en ny og ændret organisering af det tidligere rengøringselskab i de tidligere Haarby og Glamsbjerg kommuner. Der er i 2009 blevet gennemført Pilotprojekt rengøring omfattende den samme geografiske afgrænsning som de to tidligere nævnte kommuner. Projektet blev iværksat med det sigte at etablere en kommunal rengøringsordning, der derved skulle sikre muligheder for at skabe gode arbejdsbetingelser for medarbejderne og at udvikle området professionelt med faglige udviklingsmuligheder, korpsånd, karrieremuligheder m.v. En fælles løsning i kommunalt regi skulle samtidig optimere effektiviteten, fleksibiliteten og kvaliteten i opgaveløsningen samt sikre et politisk styrbart serviceniveau. Endelig har der været arbejdet med at udvikle arbejdspladsen relateret til Assens Kommunes indsats ift. det rummelige arbejdsmarked for de målgrupper, der skal sluses ind på arbejdsmarkedet. Projektet er således både et effektiviseringsprojekt og et arbejdsmiljøprojekt. For at få en indikation af, om målene er nået, blev der i februar 2010 gennemført en evaulering for modtagere af og medarbejdere i Rengøringsteam Assens Kommune. Evalueringen er gennemført ved dels en spørgeskemaundersøgelse samt feltobservationer. Fra styregruppen skal der lyde en tak til alle de personer, som har deltaget i evalueringen. Gennem jeres besvarelser har vi fået en række input, der skal være medvirkende til dels at forbedre opgaveløsningen fremadrettet, og dels til at belyse og indgå i et samlet beslutningsoplæg til Byrådet. Morten V. Pedersen Direktør 3

4 Konklusion På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen kan der konkluderende anføres følgende hovedpunkter: Rengøringskvaliteten På institutionerne er man overvejende tilfreds med kvaliteten af rengøringen, dog har 7 ud af 19 respondenter angivet, at de er neutrale i forhold til eller uenige i, at rengøringen udføres tilfredsstillende. Niveauet for rengøringen er fastsat af Byrådet som et harmoniseret niveau*, der skal gælde for institutioner i Assens Kommune. Når institutionsledere og servicemedarbejdere på institutionerne bliver spurgt til tilfredsheden med dette niveau er overvægten af besvarelser neutrale eller negative. * Et harmoniseret rengøringsniveau er et udtryk for en given standard. Ved hjælp af dette kan man opnå at rengøringen udføres på samme måde og lige grundigt på forskellige lokationer. For at sikre, at dette kan lade sig gøre, er der indlagt parametre i det rengøringsprogram der benyttes til udarbejdelse af beregninger og planer. Således kan man sikre den samme frekvens og samme grundighed for samme type rum, uanset destinationen og derved sikre samme standard og efterlevelse af Byrådets fastlagte niveau. Arbejdsmiljø Institutionerne er blevet bedt om at vurdere samarbejdet på en række punkter. Oplevelsen af samarbejdet med såvel rengøringsassistenterne som med rengøringsledelsen er overvejende positiv. For de to spørgsmål er henholdsvis 74 % og 84 % enige eller meget enige i, at samarbejdet er godt. Der er enighed blandt assistenterne9, at det er nemt at komme i kontakt med rengøringslederen. 86 % af rengøringsassistenterne anfører også, at deres arbejdsopgaver er klart defineret. Samtidig oplever 90 % at deres bemærkninger og særlige behov bliver hørt. Som led i etableringen af rengøringsteamet er alle assistenterne blevet tilbudt to former for uddannelse - en IKV workshop (individuel kompetence vurdering) og et AMU kursus grundlæggende rengøring (16 dages kursus). Alle de assistenter, som har deltaget har haft et godt udbytte af begge former for uddannelse. På baggrund af feltobservationerne kan der konkluderende anføres følgende hovedpunkter: Alle rengøringsassistenter er fordelt på arbejdsstederne med stor lydhørhed overfor ønsker om arbejdssted og arbejdstid, men også med det mål for øje, så vidt muligt at skabe fuldtidsstillinger og med en samlet daglig arbejdstid (synlig rengøring) Målet om at rengøringsassistenter skulle tilbydes uddannelse er opfyldt. Som sidegevinst har ledige fået en mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet via tilknytningen til rengøringsteamet som erstatningsarbejdskraft. 3F Vestfyns ønske om at få valgt tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant er opfyldt, ligeledes etableringen af lokalt MED udvalg. Konklusionen på forløbet set fra jobcenterets side er, at forløbet har været en succes. 2 deltagere er blevet ansat i teamet, 1 deltager vælger at starte eget rengøringsfirma, og 3 føler sig godt rustet til at søge arbejde inden for branchen. 4

5 Hovedmålene for projektet: Indførelse og sikring af det harmoniserede niveau på rengøringen. Sikring af ordentlige arbejdsforhold for assistenterne. Opdatering af assistenternes kvalifikationer. Styrkelse af sammenhold og korpsånd i teamet. Afløsning ved sygdom, uddannelse og ferie. Økonomisk overblik både i teamet og på institutionerne. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. Ud af 58 respondenter, besvarede 50 personer spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 86. Besvarelserne er fordelt som følger: Hvilken relation har du til rengøringsteam Assens Kommune? (sæt gerne flere krydser) Jeg er institutionsleder 16 32,0% Jeg er rengøringsassistent 22 44,0% Jeg er teknisk servicemedarbejder 4 8,0% Jeg er medlem er projekt-/styregruppe 10 20,0% I alt 50* 100,0% *To af respondenterne har haft flere funktioner. 5

6 Rengøringskvaliteten På institutionerne er man overvejende tilfreds med kvaliteten af rengøringen, dog har 7 ud af 19 respondenter angivet, at de er neutrale i forhold til eller uenige i, at rengøringen udføres tilfredsstillende. Rengøringen er tilstrækkelig til at dække vores behov (Udfyldt af institutionsledere og servicemedarbejdere på institutionerne) Helt enig 2 10,5% Enig 9 47,4% Hverken / eller 3 15,8% Uenig 5 26,3% I alt ,0% Niveauet for rengøringen er fastsat af Byrådet som et harmoniseret niveau, der skal gælde for institutioner i Assens Kommune. Når institutionsledere og servicemedarbejdere på institutionerne bliver spurgt til tilfredsheden med dette niveau er overvægten af besvarelser neutrale eller negative. Det af Byrådet fastsatte rengøringsniveau lever op til forventningerne (Udfyldt af institutionsledere og servicemedarbejdere på institutionerne) Helt enig 1 5,3% Enig 6 31,6% Hverken / eller 7 36,8% Uenig 2 10,5% Helt uenig 1 5,3% Ved ikke / ikke relevant 2 10,5% I alt ,0% 6

7 Arbejdsmiljø En væsentlig årsag til etableringen af Rengøringsteam Assens Kommune var at sikre gode arbejdsforhold for rengøringsassistenterne. De skulle blandt andet sikres en bedre uddannelse, tidssvarende rengøringsudstyr, arbejdstider, som lå indenfor normal arbejdstid og et godt samarbejde mellem institution og rengøringsassistenter/rengøringsteamet. Synlig rengøring Ideen med den synlige rengøring er, at den bliver udført i normal åbningstid det vil sige mellem 6 og 17. Dette giver en række fordele for rengøringsassistenterne, idet de i højere grad end tidligere kan arbejde i dagtimerne. Samtidig kan modtagerne se, at der bliver gjort rent, og institutionsledere og servicemedarbejdere kan nemmere komme i kontakt med rengøringspersonalet, fordi de opholder sig på arbejdspladsen på samme tid. For institutionerne kan det derimod opleves som en ulempe, at de skal til at tage hensyn til rengøringspersonalet, og de kan opleve, at rengøringen ikke holder så længe. Institutionsledere og servicemedarbejdere på institutionerne er blevet spurgt, om der udføres synlig rengøring og om rengøringen også fremover skal foregå på denne måde. 1/3 af respondenterne har ikke lagt mærke til den synlige rengøring eller oplever, at rengøringen foregår udenfor åbningstiden. De øvrige oplever, at rengøringen foregår i deres åbningstid. Adspurgt om rengøringen også fremover skal foregå synligt er næsten alle (90%) positive eller neutrale. En enkelt respondent så dog helst, at rengøringen foregik på et andet tidspunkt. Rengøringsassistenterne er blevet spurgt til deres arbejdstider, og her svarer 95%, at de er tilfredse: Dine arbejdstider er tilfredsstillende (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 15 68,2% Enig 6 27,3% Hverken / eller 0 0,0% Uenig 1 4,5% I alt ,0% 7

8 Samarbejde Samarbejdet mellem institutioner og rengøringsassistenter/rengøringsteamet er en vigtig parameter for den samlede opfattelse af tilfredsheden med rengøringen. Institutionerne er blevet bedt om at vurdere samarbejdet på en række punkter. Oplevelsen af samarbejdet med såvel rengøringsassistenterne som med rengøringsledelsen er overvejende positiv. For de to spørgsmål er henholdsvis 74 % og 84 % enige eller meget enige i, at samarbejdet er godt. Tilsvarende svarer knap 80 %, at de har en positiv oplevelse af, at deres bemærkninger eller særlige behov bliver hørt, Hvis vi har klager bliver de taget seriøst af rengøringslederen. Dog er 10 % meget uenige i, at deres særlige behov bliver hørt. Dette billede går igen, når det drejer sig om at foretage justeringer i aftalerne. En af rengøringsteamets styrker er, at afløsning ved sygdom/uddannelse kan klares internt i teamet uden brug af dyre vikarer. Her er der tale om en todelt problemstilling. På den ene side skal der komme en afløser, på den anden side skal afløseren udføre et tilfredsstillende stykke arbejde. Institutionsledernes opfattelse af rengøringsteamet er ikke entydig. Næsten 40 % svarer neutralt på spørgsmålet om, der er kommet afløsere ved sygdom/fravær, godt 50 % svarer positivt, mens de sidste 10 % har oplevet det negativt. Disse svar kan dække over en udvikling over tid i pilotprojektet. En af respondenterne skriver i den sammenhæng: Det er også blevet bedre, men set over tiden med korpset har det ikke været så godt. På spørgsmålet om, hvorvidt afløseren har udført et tilfredsstillende arbejde, svarer næsten halvdelen neutralt, mens 45 % svarer positivt. De interne samarbejdsrelationer i teamet For rengøringsassistenterne er det noget nyt, at de har en fælles leder, og at de er en del af et team af rengøringsassistenter. Der er enighed om, at det er nemt at komme i kontakt med rengøringslederen. 86 % af rengøringsassistenterne anfører også, at deres arbejdsopgaver er klart defineret. Samtidig oplever 90 % at deres bemærkninger og særlige behov bliver hørt. Dine eventuelle bemærkninger og særlige behov bliver hørt (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 10 45,5% Enig 10 45,5% Hverken / eller 1 4,5% Ved ikke / ikke relevant 1 4,5% I alt ,0% 8

9 Uddannelse Som led i etableringen af rengøringsteamet er alle assistenterne blevet tilbudt to former for uddannelse - en IKV workshop (individuel kompetence vurdering) og et AMU kursus grundlæggende rengøring (16 dages kursus). Alle de assistenter, som har deltaget har haft et godt udbytte af begge former for uddannelse. Du har haft godt udbytte af uddannelsen grundlæggende rengøring på (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 10 45,5% Enig 4 18,2% Hverken / eller 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 8 36,4% I alt ,0% Rengøringsudstyr Udgangspunktet for hele rengøringsprojektet var, at en eventuel besparelse skulle bruges på at opdatere rengøringsudstyret. Den indledende kortlægning af området viste, at der var stor forskel på kvaliteten af udstyr. Denne opdatering har nu fundet sted, og rengøringsassistenterne er enige om, at udstyret nu har et tilfredsstillende niveau: Vores rengøringsudstyr fungerer tilfredsstillende for dig (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 14 63,6% Enig 8 36,4% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% 9

10 Økonomi Den samlede økonomi i overgangen til et fælles rengøringsselskab skal som minimum være på niveau med tidligere års udgifter til rengøringen. Samtidig skal årets samlede rengøringsudgifter være kendt ved budgetlægningen. Afløsning og vikardækning dækkes internt i rengøringsfirmaet og kommer derfor ikke til at påvirke den enkelte institutions budget. Derfor er institutionsledere og servicemedarbejdere blevet spurgt til deres kendskab til de samlede årlige omkostninger til rengøringen. Generelt er der enighed om, at dette er tilfældet (84 %), men samtidig bliver det anført, at:..det har vi vist altid gjort - egentlig et underligt spørgsmål. 10

11 Detaljeret rapport 11

12 Besvarelse af spørgeskema Hvilken relation har du til rengøringsteam Assens Kommune? (sæt gerne flere krydser) Jeg er institutionsleder 16 32,0% Jeg er rengøringsassistent 22 44,0% Jeg er teknisk servicemedarbejder 4 8,0% Jeg er medlem er projekt-/styregruppe 10 20,0% I alt ,0% Rengøringen udføres tilfredssstillende (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 4 21,1% Enig 8 42,1% Hverken / eller 4 21,1% Uenig 3 15,8% I alt ,0% I Ældre oplever serviceniveauet på rengøringen af servicearealerne højere end for beboerarealer. Serviceniveauet er også højere end det var tidligere Delvist enig er et bedre svar. Det er blevet bedre end tidligere, men også ret så meget dyrere 25 %. Gulvrengøring/vedligehold er vi ikke tilfredse med. Toiletkummer ofte beskidte i børnehaven dagen efter rengøring. Snavs i hjørnerne. Der er snakket med rengøringslederen om det og det har hjulpet. Det er en fordel at vi har kunne rette henvendelse til Marian Vi er meget tilfredse, vi har en dygtig medarbejder til at gøre rent i vores institution. 12

13 Rengøringen er tilstrækkelig til at dække vores behov (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 2 10,5% Enig 9 47,4% Hverken / eller 3 15,8% Uenig 5 26,3% I alt ,0% Se foregående - delvist enig er et bedre svar. Det er svært at vurdere om vi har fået 25 % højere kvalitet, for det er jo det vi skal iflg prisen. Vi savner hovedrengøring, polish af gulve m.m. Ja rimeligt vi har selv fået lov at ændre og flytte timer. Indtil nu har vi haft hovedrengøring - det kommer vi til at mangle meget fremover Rengøringen udføres synligt (indenfor tidsrummet 06:00-17:00) (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 7 36,8% Enig 5 26,3% Hverken / eller 5 26,3% Uenig 1 5,3% Ved ikke / ikke relevant 1 5,3% I alt ,0% Der har været taget skridt til at fastlægge tidspunkterne, men dette ændredes pga. sygdom Den faste rengøring kommer ca. 1 time inden vi lukker, men når der er afløser på,kan det være udenfor åbningstiden Vi har set hende engang i mellem men hun venter med at gøre rent til vi har forladt stedet. Vi har rengøring før 6 og efter 17 - og noget tid indenfor

14 Vi skal også fremover fremme synligheden på udførelsen af rengøringsarbejdet (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 6 31,6% Enig 3 15,8% Hverken / eller 8 42,1% Uenig 1 5,3% Ved ikke / ikke relevant 1 5,3% I alt ,0% Hellere god rengøring en synlig, hvis det er det der er i spil Det kan være problematisk at rengøringer er i gang inden vi har lukket, ad forældrene og personalet skal gå henover våde gulve og hoppe over støvsuger ledninger m.m. Institutionen har et godt samarbejde med rengøringsassistenten (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 8 42,1% Enig 6 31,6% Hverken / eller 4 21,1% Uenig 1 5,3% I alt ,0% Meget skiftende rengøringsass. men alle flinke mennesker Institutionen har et godt samarbejde med rengøringsledelsen (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 6 31,6% Enig 10 52,6% Hverken / eller 2 10,5% Helt uenig 1 5,3% I alt ,0% Men... ting kan tage lang tid! 14

15 Institutionen eventuelle bemærkninger og særlige behov bliver hørt (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 3 15,8% Enig 12 63,2% Hverken / eller 2 10,5% Helt uenig 2 10,5% I alt ,0% Hvis vi har klager bliver de taget seriøst af rengøringslederen Der kommer afløser, når rengøringspersonale er syg/fraværende (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 1 5,3% Enig 9 47,4% Hverken / eller 7 36,8% Uenig 1 5,3% Helt uenig 1 5,3% I alt ,0% Dog ikke fra første dag Det er også blevet bedre, men set over tiden med korpset har det ikke været så godt Det er meget sjældent der ikke er afløser på Når rengøringspersonalet har været på uddannelse, er rengøringen blevet udført tilfredsstillende af afløsere (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 3 15,8% Enig 6 31,6% Hverken / eller 9 47,4% Ved ikke / ikke relevant 1 5,3% I alt ,0% 15

16 Det af Byrådet fastsatte rengøringsniveau lever op til forventningerne (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 1 5,3% Enig 6 31,6% Hverken / eller 7 36,8% Uenig 2 10,5% Helt uenig 1 5,3% Ved ikke / ikke relevant 2 10,5% I alt ,0% Rengøringsniveauet er højere end det vi tidligere har haft.rengøringsniveauet er højere end rengørindniveauet for de fælles arealer beboerne har. Dog mangler vi hovedrengøringen Det er let at foretage justeringer og lave aftaler med Rengøringsteamet (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 6 31,6% Enig 7 36,8% Hverken / eller 4 21,1% Helt uenig 2 10,5% I alt ,0% Mangler bare tilbagemeldinger på at det vi har aftalt så er gældende Institutionen ved allerede ved budgetlægningen, hvor meget rengøringen kommer til at koste for det næste år (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 3 15,8% Enig 13 68,4% Hverken / eller 1 5,3% Uenig 1 5,3% Helt uenig 1 5,3% I alt ,0% 16

17 Vi kender budgettet ved budgetlægningen, men udgiften er betydelig højere end de foregående år. Men det har vi vist altid gjort - egentlig et underligt spørgsmål Svaret ud fra budget 2010 Der benyttes miljøvenlige rengøringsmidler på vores institution (Udfyldt af institutionsledere/servicemedarbejdere) Helt enig 2 10,5% Enig 8 42,1% Hverken / eller 1 5,3% Ved ikke / ikke relevant 8 42,1% I alt ,0% Går jeg da ud fra De er måske ind imellem så miljø venlige at de ikke tager snavset helt? Jeg forventer det er miljøvenlige rengøringsmidler, og har tiltro til at de ansvarlige ved det og påtager sig det ansvar. Dine arbejdsopgaver er klart defineret (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 11 50,0% Enig 7 31,8% Hverken / eller 3 13,6% Ved ikke / ikke relevant 1 4,5% I alt ,0% Rengøringsplanerne er svære at forstå På nuværende tidspunkt er der klarhed, men det har taget tid at nå derhen. 17

18 Du kan komme i kontakt med din rengøringsleder (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 13 59,1% Enig 9 40,9% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% Dine eventuelle bemærkninger og særlige behov bliver hørt (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 10 45,5% Enig 10 45,5% Hverken / eller 1 4,5% Ved ikke / ikke relevant 1 4,5% I alt ,0% Er for ny til at kunne svare på spørgsmålet Dine arbejdstider er tilfredsstillende (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 15 68,2% Enig 6 27,3% Hverken / eller 0 0,0% Uenig 1 4,5% I alt ,0% Men arbjejdsstedet er ikke tilfreds med synlig rengøring 18

19 Du er en del af et team (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 7 31,8% Enig 10 45,5% Hverken / eller 3 13,6% Uenig 1 4,5% Ved ikke / ikke relevant 1 4,5% I alt ,0% Vi har fået kollegaer i har fået kollegaer Du har haft et godt udbytte af IKV workshoppen (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 5 22,7% Enig 6 27,3% Hverken / eller 2 9,1% Ved ikke / ikke relevant 9 40,9% I alt ,0% Du har haft godt udbytte af uddannelsen grundlæggende rengøring på AMU (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 10 45,5% Enig 4 18,2% Hverken / eller 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 8 36,4% I alt ,0% Har ikke gennemført uddannelsen Deltog ikke på grund af pension 19

20 Der har været fuld afløsning på dit arbejde, mens du var på uddannelse (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 11 50,0% Enig 2 9,1% Hverken / eller 0 0,0% Ved ikke / ikke relevant 9 40,9% I alt ,0% Fuld afløsning, men kvaliteteten var ikke tilfredsstillende Vores rengøringsmidler er miljørigtige (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 10 45,5% Enig 9 40,9% Hverken / eller 3 13,6% I alt ,0% Du har de værnemidler, som er nødvendige for dig i det daglige arbejde (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 11 50,0% Enig 9 40,9% Hverken / eller 0 0,0% Uenig 2 9,1% I alt ,0% Mangler støvler/skridsikkert fodtøj til baderum Mangler øjenskyller Mangler godt, sikkert fodtøj 20

21 Vores rengøringsudstyr fungerer tilfredsstillende for dig (Udfyldt af rengøringsassistenter) Helt enig 14 63,6% Enig 8 36,4% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% Arbejdet i styre-/projektgruppen har fungeret tilfredsstillende (Udfyldt af projekt-/styregruppe) Helt enig 7 70,0% Enig 3 30,0% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% Fagforeningen 3F s deltagelse har åbnet rammerne for arbejdet og bragt det videre end kommunen selv ville kunne. De beslutninger, som er truffet i styregruppen, er blevet ført ud i livet (Udfyldt af projekt-/styregruppe) Helt enig 9 90,0% Enig 1 10,0% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% 21

22 Rengøringsteamet lever op til målsætningen med indførelse af det harmoniserede niveau (Udfyldt af projekt-/styregruppe) Helt enig 7 70,0% Enig 3 30,0% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% Rengøringsteamet lever op til målsætningen for bedre arbejdsmiljø for assistenterne (Udfyldt af projekt-/styregruppe) Helt enig 5 50,0% Enig 5 50,0% Hverken / eller 0 0,0% I alt ,0% 22

23 Feltobservationer Jobcenter, Assens 3F Vestfyn, Fagforening Gerda Bagge, assistent Joan Christensen, assistent Janni Hoel, tillidsrepræsentant Søren, afløser fra jobcenteret 23

24 Assens Jeg har i efteråret 2009, på Jobcenterets vegne, haft fornøjelsen af at samarbejde med Assens rengøringsteam om at få ledige i aktivering som vikarer for rengøringspersonale, på efteruddannelse. Formålet er at skaffe kvalificerede vikarer, der kan indgå i rengøringsteamet når de faste medarbejdere skal efteruddannes, samt at få ledige i aktivering med mulighed for efterfølgende ansættelse inden for rengøringsbranchen, hvor der er et behov for arbejdskraft. Forløbet for de ledige i projektet: opstart med 3 ugers AMU-kursus i grundlæggende rengøring herefter 4 ugers praktik ude på institutionerne, hvor den 1. uge er som føl med en fastansat Herefter 9 uger ansat med løntilskud og selvstændig arbejdende, hvor der er behov. Gruppen på 6 ledige, der har indgået i aktiveringsprojektet, har bestået af både kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Det har i forløbet skabt nogle problemstillinger. Eksempelvis giver det anledning til forskellig aflønning for samme arbejdsindsats, forskellig beregning af arbejdstid set i forhold til forsørgelsesydelsen og forskellig administration. Men med en god vilje fra sagsbehandlere, ledige og arbejdsgivere til at finde fornuftige løsninger, har det medført at vi i jobcenteret har fået lavet procedurer for arbejdsgangene til rotationsprojekter, og at vi fremadrettet vil undgå en del af de opstartsproblemer der selvfølgelig også har været. Evalueringen af forløbet giver følgende forbedringsforslag: fokus på rekruttering, sagsbehandlere skal have grundig information om forløbet god information til de ledige om forløb og muligheder efter endt forløb under forløbet holdes opfølgende kontakt med teamleder og vikarer Det administrative skal søges at gøres simplere Konklusionen på forløbet set fra jobcenterets side er, at forløbet har været en succes. 2 deltagere er blevet ansat i teamet, 1 deltager vælger at starte eget rengøringsfirma, og 3 føler sig godt rustet til at søge arbejde inden for branchen. Hvis der er planer om at opstarte lignende forløb i øvrige dele af kommunen, vil vi fra jobcenterets side gerne medvirke. På vegne af jobcenter Assens Virksomhedskonsulent Pernille Petersen tlf:

25 Evaluering Rengøringsteam Assens Kommune Efter beslutningen om at udskyde beslutningen om de fremtidige rammer for rengøringen i Assens Kommune til foråret 2010, blev det besluttet at lave et pilotprojekt. Pilotprojektet skulle samle de tidligere mindre rengøringsenheder i Glamsbjerg og Hårby til en rengøringsenhed. Projektet blev forankret i Byg og plan under Miljø og Teknik. Der blev nedsat en styregruppe og en projektgruppe. Søren Holm blev udpeget til at lede projektet med hjælp fra Teknisk Serviceleder John Jørgensen og tilsynsassistent Gerda Bagge. Projektet tog udgangspunkt i det udarbejdede materiale fra Dansk Service Rådgivning og den politiske beslutning om det harmoniserede niveau Det blev besluttet at tage enkelte områder ud til kontrolopmåling. Kontrolopmålingen blev udført af rengøringskonsulent Torben Milandt fra 3F. Det viste sig hurtigt at der var forskellige unøjagtigheder mellem opmålingerne og de faktiske kendsgerninger, hvorfor Søren Holm og John Jørgensen har gennemgået samtlige opmålinger og standarder, som derefter er blevet rettet til. I det store og hele har 3F været enige i det endelige resultat, der var dog en enkelt institution, hvor det endelige resultat er en følge af en forhandling mellem Assens Kommune og 3F Vestfyn. 3F Vestfyn har i hele forløbet været involveret i styregruppe og projektgruppearbejdet, som har foregået i respekt for de forskellige roller deltagerne har, men også med stor lydhørhed overfor den faglige organisations viden og erfaring på området. Efter en lang men erfaringsrig indkøringsfase er Rengøringsteam Assens Kommune en realitet Alle rengøringsassistenter er fordelt på arbejdsstederne med stor lydhørhed overfor ønsker om arbejdssted og arbejdstid, men også med det mål for øje, så vidt muligt at skabe fuldtidsstillinger og med en samlet daglig arbejdstid (synlig rengøring) Alle rengøringsopmålinger er gennemgået og registreret, således at det nu også efter kommunens beslutning om at indkøbe eget opmålingsudstyr, er nemt at rette til ved ændringer i brug og standard af de enkelte lokaliteter. Målet om at alle skulle have arbejdsmiljømæssigt korrekt arbejdsudstyr er opfyldt og der er taget beslutning om indkøb af arbejdsbeklædning. Desuden er alle assistenter blevet udstyret med navneskilt. Målet om at rengøringsassistenter skulle tilbydes uddannelse er opfyldt. Som sidegevinst har ledige fået en mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet via tilknytningen til rengøringsteamet som erstatningsarbejdskraft. 3F Vestfyns ønske om at få valgt tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant er opfyldt, ligeledes etableringen af lokalt MED udvalg. Der er ansat kvalificeret ledelse (Mariann Lindemose) med eget kontor og organisationen er efter vores opfattelse på plads. 25

26 Det er blevet en rigtig arbejdsplads Der er indvundet værdifuld erfaring og Rengøringsteam Assens står godt rustet til eventuelt at blive større eller være rollemodel for andre projekter. Hvis man skal nævne et par enkelte ting, som kan forbedres og som bør tænkes ind i kommende projekter, så må der gerne være mere information til rengøringsassistenterne undervejs i opstartsfasen og muligvis også mere information til køberne af ydelserne, alternativt en anden form. Der har været stor usikkerhed i forhold til hvilken økonomi institutionerne har været tildelt. En anden ting er at der tidligere i processen bør være klarhed over hvem der fra kommunens side har forhandlingskompetancen til løn- og ansættelsesvilkår. Men afslutningsvis vil 3F Vestfyn takke for et godt samarbejde og allerede nu meddele at vi gerne stiller op igen. 26

27 Oplevelser fra grundkurset på AMU-Fyn Gerda Bagge, Hold 1: Vi var 4 af sted fra Rengøringsteam Assens på hold 1 på kursus på AMU-Fyn. Vi var afsted fra den 15/9 til 7/10, 16 dage, hvor vi bl.a. lærte om rengøringsmidler og overflader, hygiejne, førstehjælp, arbejdsteknikker, planlægning, rengøringsplaner. Førstehjælp var særlig interessant, hvor vi lærte bl.a. hjertemassage og så en hjertestarter og fik fortalt, hvordan den fungerer. Vi skulle blandt andet lære at samarbejde, blev inddelt på hold, 4 på vores (alle fra rengøringsteamet), fik 12 minutter til at udføre arbejdet, en masse aviser, en saks og en rulle tape. Vi skulle så bygge et tårn, så højt som muligt. Vi havde på et tidspunkt kun 5 cm tilbage af frihøjde til loftet, så hvem tror I der vandt? Dem fra Rengøringsteam Assens! Stærkt! Jeg synes, vi havde 16 gode dage, vi havde et kanon hold, og vi fik god sparring fra de andre deltagere, selvom vi hver dag måtte høre for, at vi havde fuld forplejning, som vi alle nød! Jeg tror, at vi alle har fået noget ud af kurset, selv om mange af os har gjort rent i mange år. Man skal bare komme med en positiv indstilling, så er der altid noget som kan bruges. Joan Christensen, Hold 2. Ja, jeg var jo lidt spændt på at skulle på kursus i grundlæggende rengøring, men det var der slet ikke nogen grund til, det var rigtig spændende. Jeg har også gjort rent i mange år. Vi var 4 assistenter af sted fra Rengøringsteam Assens. Vi gennemgik forskellige moduler, og der var da nogle ting, som jeg lige tænkte en ekstra gang over. Jeg fik en masse ideer til, hvordan jeg kunne mindske de mange vrid af klude, og fandt nogle handsker jeg bedre kan arbejde med og som skåner mine hænder. Prøvede også maskiner, jeg aldrig havde set før. Jeg har før fået førstehjælpskursus, men en del var lavet om, så det var godt at få de nye ting med også. Jeg føler mig godt rustet til at komme videre, så alt i alt har jeg nydt at lære og at være sammen med andre, høre deres meninger og ideer. Vi har haft adskillige diskussioner, men har da kunnet snakke sammen bagefter alligevel! 27

28 IKV Individuel Kompetence Vurdering v/tillidsrepræsentant Janni Hoel, Rengøringsteam Assens Kommune Den 25. og 26. august var Rengøringsteam Assens Kommune på IKV Kursus. Vi var ikke helt klar over hvad det gik ud på, andet end det var et for kursus til vores grundkursus i erhvervsrengøring. Vel mødt tog vi fat, der var ikke meget brug for papir og blyant, da det hele foregik på pc (og den fik vi hjælp til) Den første dag gik med velkomst og morgenkaffe, derefter en præsentation af IKV. En snak om realkompetencer, så skulle vi igennem en test i dansk (blev udskudt til næste dag) og matematik. Vi fik talt om matematikken, som mange af os ikke havde haft i mange år. En lidt spændende udfordring, for hvor meget husker vi lige, når vi sidder i det, men så kunne vi jo snakke frem og tilbage efter testen - hvordan er det lige man udregner procenter. Så gik vi i gang med kompetencemappen. Noget vi sådan set ikke havde hørt om før. Men nu har vi alle en og jeg synes personligt den er bedre end et CV. Den ligger på nettet og er lige klar til at udfylde og nem at håndtere. Næste dag vi i gang med efteruddannelsesmuligheder, fik forskellige adresser med kurser og uddannelser, som vi kunne gå ind og kigge på. Overraskelsen var stor, da vi fik at vide, at vi kunne tage orlov for at uddanne os i 18 mndr. (FVU) i samråd med arbejdsgiveren naturligvis. Lige nu er der mange arbejdsgivere der giver deres ansatte orlov på grund af krisen. En rigtig god ide så man undgår fyring af en god medarbejder. Så skulle dansktesten overstås. Mange frygter en sådan test, men det er rart lige at høre om man stadig har sine færdigheder, da vi ikke læser så meget mere og så går det lidt i glemmebogen med læsning og stavning. Vi fik også at vide at man kan få 60 lektioner i enten dansk eller matematik eller 30 lektioner af hver med løn (arbejdsgiveren får refunderet kursusgodtgørelsen) Aftalen om hvornår lektionerne lægges på VUC aftales med arbejdsgiveren. Til slut var der en individuel samtale om vores test. Det var rart man lige kunne sidde med underviseren og høre hvor man ligger. Skal man lige tage dansk eller matematik på VUC hvis man har planer om en eventuel uddannelse. Samtidig med samtalen kunne vi sidde med vores kompetencemapper. Vi afsluttede et rigtig godt kursus med en evaluering som var positiv. Vi er blevet en del klogere og nye muligheder er åbnet. Vi kan kun anbefale andre at tage et IKV kursus. Det er spændende, vi bliver klogere og vi kollegaer har det rigtigt sjovt med hinanden og ser hinanden fra en anden side end når vi er på arbejde. Hej jeg hedder Søren. Jeg har i august måned 2009 været på rengøringskursus på AMU-Fyn i Odense. Herefter har jeg været ansat i 3 måneder som afløser for Rengøringsteam, Assens Kommune, hvor jeg afløste det faste rengøringspersonale, som så skulle på kursus. Jeg startede med at gøre rent i børnehaver og derefter på Haarby Skole. Jeg har været tilfreds med forløbet og fået god oplæring af de andre, som jeg afløste. Jeg har fået positive bemærkninger hen af vejen af andet rersonale, på de steder jeg har været. Jeg har ikke haft rengøringsarbejde før men er blevet rigtig glad for det, og jeg kunne godt se mig selv som fremtidig rengøringsassistent. 28

29 29

30 32

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Rengøringsteam Assens Kommune

Rengøringsteam Assens Kommune MILJØ, TEKNIK OG PLAN KVALITETSAFTALE 2010 Rengøringsteam Assens Kommune Den, der træder i andres fodspor, kommer aldrig foran!!! Kvalitetsaftale 2010 Indholdsfortegnelse Rengøringsteam Assens Kommune

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder i daginstitutioner Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både brugere og personale

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem?

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? 1 Vandrørene hvor meget ved vi? Hvor mange af jer er privat ansatte? Hvor mange af jer ved hvornår jeres nuværende virksomheds

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Evaluering af Vestskovens Naturskole. Et samarbejde mellem Glostrup Kommune og Albertslund Kommune

Evaluering af Vestskovens Naturskole. Et samarbejde mellem Glostrup Kommune og Albertslund Kommune Evaluering af Vestskovens Naturskole Et samarbejde mellem Glostrup Kommune og Albertslund Kommune April 2016 Denne evaluering er udarbejdet på baggrund af Glostrup Kommunes budgetaftale for 2016. Her er

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering 2011

ArbejdsPladsVurdering 2011 ArbejdsPladsVurdering 2011 indholdsfortegnelse APV 2011... 3 Indledning... 3 Fysisk arbejdsmiljø... 7 Undervisningslokaler... 7 Kontorforhold... 7 Øvrige faciliteter... 8 Arbejdets organisering... 9 Planlægningen

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 40 Offentligt Oktober 2009. Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Sammenfatning af resultaterne af FVU-undersøgelsen Om undersøgelsen Lederforeningen for VUC

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser)

Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser) Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser) Fordeling af ansvar 9 69,2% Fordeling af konkrete opgaver 8 61,5% Fælles kompetenceafklaring

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde.

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde. CASE RENGØRING 1 CASE RENGØRING Situation nr. 1 I rengøringsselskabet Tornado rejses der ved et møde mellem medarbejdere og ledelse en række spørgsmål i forbindelse med rengøringen hos et af selskabets

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Hvad ønsker gæsterne?

Hvad ønsker gæsterne? God service Hvad ønsker gæsterne? God pris God beliggenhed Rene værelser, ja tak! Housekeeping med god kvalitet og service Rengøringsassistenter er en væsentlig ressource på et hotel! At gøre rent er ikke

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Virksomhedsnavn Totalrapport

Virksomhedsnavn Totalrapport Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 124 Denne rapport indeholder besvarelser for 124 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 04-09-2014-10-10-2014.

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2012

Nyhedsbrev oktober 2012 Nyhedsbrev oktober 2012 Kære kolleger Sommeren har bragt ændringer i mange menneskers arbejdsliv. Overflytningen af medarbejdere fra daginstitutioner, skoler og rådhuse til Drift & Service og omflytningerne

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Andelen af thailandske kvinder der arbejder med erhvervsrengøring har været stærkt stigende i de sidste 10 år, og tendensen ser ud til at fortsætte.

Andelen af thailandske kvinder der arbejder med erhvervsrengøring har været stærkt stigende i de sidste 10 år, og tendensen ser ud til at fortsætte. 10. januar 2012 Danmark. Toni Schacksborg har i forbindelse med sit speciale 'Kompetencer indenfor rengøringsfaget Et antropologisk inspireret feltstudie af, hvordan thailandske kvindelige rengøringsassistenter

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Oktober 2016 Side 1 af 7 1. Indledning Jobcenter Esbjerg ønsker til stadighed, at levere den bedst mulige service

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere