Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Bengerds Huse Bengerds Alle Ringsted Side 1 af 82

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 85 år (udviklingshæmning) 18 til 85 år (udviklingshæmning, autismespektrum) 18 til 85 år (udviklingshæmning, udadreagerende adfærd) 18 til 85 år (medfødt hjerneskade, udviklingshæmning) 18 til 85 år (udviklingshæmning, multipel funktionsnedsættelse) 18 til 85 år (udviklingshæmning, kommunikationsnedsættelse) Pladser i alt: 42 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Ditte Andersen (Socialtilsyn Øst) Side 2 af 82

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Øst har i forbindelse med re-godkendelse af Bengerds Huse aflagt tilbuddet tilsynsbesøg den 5. og 6. marts Tilbuddets fysiske rammer er besigtiget, der er foretaget interview af borgere, leder, medarbejdere, pårørende samt sagsbehandler. Bengerds Huse er et kommunalt tilbud efter almen ældrebolig/handicapvenlig bolig/abl 105, stk. 2 godkendt til 38 pladser samt 1 aflastningsplads 107 og dagtilbudsplads jf. Lov om social service. I forlængelse af de gennemførte tilsynsbesøg har Socialtilsyn Øst foretaget en vurdering af, om Bengerds Huse kan regodkendes som tilbud med væsentlig ændring af godkendelse, da tilbuddet i forbindelse med re-godkendelse har ansøgt om godkendelse af 2 pladser (Bengerds Huse Specialtilbud) 107 pladser jf. Lov om social service. Samtidig har Bengerds Huse anmodet om, at 1 plads, der tidligere har været benyttet som et enkeltmandsprojekt/dagforanstaltning 104 jf. Lov om Social service ændres til 1 plads 107 aflastningsplads jf. Lov om Social service. Socialtilsynet har anvendt Kvalitetsmodel for Socialtilsyn som metoderedskab, der er indhentet og modtaget relevant oplysnings- og dokumentationsmateriale til brug for re-godkendelse og behandling af ansøgning om 107 pladser. Informations- og kildedata er afstemt i forhold til tilbuddets opdatering på Tilbudsportalen. Socialtilsynet har på baggrund af de 2 tilsynsbesøg, relevant ansøgnings- og oplysningsmateriale, oplysninger fra tidligere driftstilsyn og godkendelsesansøgning med væsentlige ændringer truffet afgørelse om godkendelse. Godkendelsen kan deles i tre spor: Bengerds Huse Bosted: Lovgrundlag: Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig/abl 105, stk. 2 ( 85 samt 83 i serviceloven) Antal pladser: 38 Målgruppe: Bengerds Huse Bosted henvender sig til voksne borgere med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Side 3 af 82

4 (udviklingshæmmede). Næsten alle borgere har brug for hjælp til at spise, tage bad, tage tøj af og på, komme på toilettet etc. Nogle borgere bruger kørestol, en del borgere har brug for ledsagelse og en del borgere har intet eller kun lidt talesprog. Nogle af borgerne er også fx svagsynede, har kontaktforstyrrelser og kan reagere med selvskadende eller udadrettet adfærd. Alle borgere har behov for socialpædagogisk støtte i alle døgnets 24 timer. Bengerds Huse Specialtilbud - Hus 24 Lovgrundlag: 107 i serviceloven Antal pladser: 2 Målgruppe: Bengerds Huse, Specialtilbuddet henvender sig til voksne borgere, som kendetegnes ved at have et varigt og betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (udviklingshæmmede). Borgerne har problemskabende, voldelige og selvdestruktiv adfærd. Borgerne er også karakteriseret ved at have omfattende kommunikativ funktionsnedsættelse samt har et stort støttebehov i alle døgnet 24 timer. Bengerds Huse Aflastningstilbud - Hus 22 Lovgrundlag: 107 i serviceloven Antal pladser: 2 Målgruppe: Bengerds Huse, Aflastningstilbuddet henvender sig til voksne borgere, der har brug for aflastning. Målgruppen kendetegnes ved psykiske og/eller fysiske handicaps, fx borgere med multihandicap, autisme, Downs syndrom, ADHD, tidligt skadet, cerebral parese og muskelsvind. Socialtilsynet vurderer, at Bengerds Huse, Ringsted Kommune opfylder kriterierne for varetagelse af ydelser til borgere inden for ovennævnte målgrupper og lovgivning. Socialtilsynet godkender derfor Bengerds Huse til i alt 42 pladser, fordelt på 38 pladser efter almen Side 4 af 82

5 ældrebolig/handicapvenlig bolig/abl 105, stk. 2 ( 85 samt 83 i serviceloven), 2 aflastningspladser (Hus 22) efter 107 i serviceloven samt 2 døgnpladser i Specialtilbuddet (Hus 24) efter 107 i serviceloven. *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: 2015: Oplysningsskema til re-godkendelse samt ansøgning om oprettelse af nye pladser. Liste over aktuelt indskrevne borgere Vikarbudget Liste over fratrådte og nyansatte medarbejdere Vikarforbrug Div. mail korrespondance mellem tilsynskonsulent og Bengerds Huse vedr. blandt andet Tilbudsportalen Retningslinjer vedr. pædagogiske planer APV-materiale, bl.a. Orbicon handleplaner, APV påbud vedr. støj af afhjælpning af dette. Fødevarestyrelsens kontrolrapporter. Fravær Udmøntning af budgetaftale Brandinspektionsrapporter og eftersyns Oversigt over borgere Tilfældigt af Socialtilsynet udvalgte 141 handleplaner, pædagogiske planer og dagbogsnotater Side 5 af 82

6 Referater af Teammøder. Handleplaner med start slutningen af 2013 i forhold til kompetenceudvikling (fagligt) og styrkelse af nærved ledelse og dokumentation, tilsynsbesøg ved re-godkendelse, hvor mange af delplanerne er afsluttet i Kommissorium for fælles faglig forståelse. Oplæg i forhold til gennemført fælles faglige temadage i sept Beskrivelse af kerneopgaver og faglig referenceramme Værdiggrundlag Opdeling og beskrivelse af indsatsområder i forhold til kerneopgaverne m. handleplaner og tidsramme Oplæg vedr. ICDP og neuropædagogik Tilrettelagt undervisning af ICDP Procedure vedr. ansvar for borgerne i dagtimerne Procedure vedr. ferie - og ønsker (medarbejdernes) Tilkald af vikar Kompetence profiler for det pædagogiske personale inkl.. delegering Kostpolitik Leders beskrivelse af medicinhåndtering/opbevaring i Hus 22 og Hus 24. Notat vedr. ibrugtagningstilladelse (BBR) Oplysninger fra Tilbudsportalen 2014: Oplysningsskema til driftstilsyn Liste over aktuelt indskrevne borgere Vikarbudget Lokal procedure for magtanvendelse Ringsted Kommunes instruks for magtanvendelse Opgørelse magtanvendelse Handleplan efter Arbejdstilsynets besøg Side 6 af 82

7 Observation Interview Interviewkilder Tilsynsrapport fra BDO efter uanmeldt tilsynsbesøg på Bo- og Servicecenter Ringsted september 2013 Liste over ansat og ophørt personale Handleplaner efter BDO uanmeldte tilsyn i 2013 Tilbudsportalen Bo- & Servicecenter Ringsted hjemmeside Medarbejdere og borgere under de 2 tilsynsbesøg. Telefonisk kontakt / interview med pårørende samt sagsbehandler Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 7 af 82

8 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Bengerds Alle 20, 4100 Ringsted : 4100 Ditte Andersen Heidi Schønemann Nielsen Afdelinger Bengerds Huse Specialtilbud Bengerds Huse Bosted Bengerds Huse Aflastningstilbud Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 8 af 82

9 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 9 af 82

10 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Bengerds Huse har en fysisk og psykisk svær målgruppe, der kan vanskeliggøre fokus på uddannelse og beskæftigelse. På trods heraf er det Socialtilsynets vurdering, at en stor del af borgerne har et dagtilbud på Regnbuen, er i et STU forløb og nogle få har særlige beskæftigelsesaftaler med private leverandører. Socialtilsynet Øst vurderer således samlet i forhold til tema uddannelse og beskæftigelse, at Bengerds Huse har fokus på vigtigheden af, at borgerne modtager stimuli fra at andet miljø, end der hvor de bor. Socialtilsynet bifalder Bengerds Huses vurdering af, at der er et godt samarbejde med dagtilbuddet Regnbuen og at nogle medarbejdere fra Regnbuen inviteres med for deltagelse i kommende uddannelsesforløb i bl.a. ICDP (International Child Development Programme). Socialtilsynet vurderer, at Bengerds Huse er opmærksom på de borgere, der ikke har et aktivitetstilbud, har brug Socialtilsyn anbefaler, at Bengerds Huse fortsat har fokus på at sikre tilbud og indhold i hverdagen til de borgere, der ikke ønsker eller har et aktuelt et dagtilbud. Side 10 af 82

11 for et - eventuelt på Bengerds Huse og at der på Bengerds Huse er overvejelser om at igangsætte en proces for nærmere afklaring af og tilbud om dette, hvilket Socialtilsynet bifalder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet vurderer, at Bengerds Huse generelt sikrer, at borgerne får tilbud om dagbeskæftigelse udenfor bodelen, såvel som de støttes i at fast- og vedligeholde disse tilbud. Socialtilsynet vurderer, at borgerne får relevante tilbud, idet nogle borgere kan deltage i STU og andre i særlige beskæftigelsestilbud. Størstedelen af borgerne frekventerer dagtilbud på Regnbuen, som Bengerds Huse har et godt samarbejde med. Tilsynet vurderer, at der er potentiale for at udvikle og beskrive nye tilbudsformer for de borgere, som af forskellige årsager ikke kan profitere af Regnbuens tilbud eller andre tilbud således, at disse borgere får støtte til at udvikle sig. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for opfyldt) borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelse er der lagt vægt på, at Bengerds Huse opstiller mål for borgernes dagtilbud/aktiviteter/arbejde i forhold til den indsats, der ydes på Bengerds Huse og aktiviteter/arbejde ses at være en fast del af den pædagogiske handleplan, hvilket både planer viser og medarbejderne udtaler. I de planer, som tilsynet har fået tilsendt, er der mål og beskrivelse af den pædagogiske indsats i forhold til dagtilbud. Der er også lagt vægt på, at der er et godt samarbejde med aktivitets/samværstilbuddene både løbende og mindst en gang om året. Der er lagt vægt på, at Bengerds Huse i kraft af kendskabet til hver borger, sikre at borgerne er tilfredse med at komme på dagtilbud og Bengerds Huse er samtidig meget opmærksom på, om den enkelte borger en dag eller i en perioder har brug for at holde fri fra arbejde/dagtilbud. Der er samtidigt lagt vægt på, at borgerne selv har givet udtryk for at være glade for deres arbejde. Det skal bemærkes, at Hus 22 samt Hus 24 ikke indgår i bedømmelse. Side 11 af 82

12 Re-godkendelse 2015: Medarbejderne har følgende tilføjelser til spørgsmålet om Bengerds Huse i samarbejde med borgerne opstiller konkrete mål for borgernes uddannelse, dagforanstaltning/aktivitetstilbud. Medarbejderne oplyser supplerende til oplysningerne fra tilsynet i 2014, at det er aktivitetstilbuddet Regnbuen, der har udarbejdet en arbejdsplan og det er ikke den samme arbejdsplan, som den der er en del af den pædagogiske plan, men der i denne plan er et fast punkt i forhold til beskæftigelse/arbejde, der løbende bliver evalueret. Der er fortsat et godt samarbejde med Regnbuen og der er borgere, hvis mål er ens i forhold til aktivitetsdelen. Der evalueres fortsat løbende og også mindst en gang om året. Pårørende oplyser, at det er dennes indtryk, at Bengerds Huse løbende vurderer, at borgerne har det rette tilbud og at man som pårørende har stor indflydelse på, hvilken dagaktivitets uden for Bengerds Huse der tilbydes. Pårørende oplyser, at Bengerds Huse klart vil tage evt. observationer omkring dårlig trivsel på et aktivitetstilbud op med pårørende. Dokumentation: I fremsendt pædagogiske planer, der af Socialtilsynet er udvalgt tilfældigt og det fremgår af disse planer, at arbejde/beskæftigelse/aktivitetstilbud er et fast punkt i den planen og at denne evalueres. Det fremgår af disse, at der er fastsat mål for borgeren, der er beskrevet pædagogiske metode, indsat og handlinger. Det fremgår ikke, at borgerne har været med i fastsættelse af mål. Ledere: Hus 22 - kommende aflastning. Det oplyses, at Bengerds Huse vil have det samme samarbejde med eventuelle beskæftigelsestilbud/arbejdstilbud som der er i dag og også her forventes det, at der vil være mål og opfølgning på disse i forhold til beskæftigelsesdelen. Hus 24 - kommende døgntilbud: Det oplyses, at der ikke umiddelbart for denne borgergruppe vil Side 12 af 82

13 være beskæftigelsestilbud uden for Bengerds Huse. Overordnet vil indsatsen i dette tilbud have fokus på strukturering af opgaver indenfor tilbuddet, strukturering af hverdagen og strukturering af opgaver og oplevelser uden for tilbuddet. Ledelsen oplyser, at det således at meget afhængig at, hvilke borgere der visiteret og hvad den enkelte har brug for. Ledelsen oplyser i øvrigt, at der i forbindelse med kommende uddannelsestilbud til medarbejderne i 2015, er planlagt deltagelse af nogle medarbejdere fra aktivitetstilbuddet - undervisningsforløb i bl.a. ICDP (International Child Development Programme). Borgere: Socialtilsynet havde kontakt med 2 af de borgere, der ikke havde tilbud om beskæftigelse/dagtilbud. Begge tilkendegav, at de ikke ønskede et tilbud. Oplysninger fra driftstilsyn Medarbejderne oplyser, at der er ikke mange borgere, som tilbydes andre beskæftigelses- og samværstilbud end Regnbuen. Borgerne har som regel været beskæftiget på Regnbuen i rigtig mange år på det samme sted. Valget af beskæftigelse kan hænge sammen med en længere transporttid, hvis der skal findes alternativer andre steder. Det er medarbejdernes erfaring, at Regnbuen er gode til at sammensætte tilbud, hvis den enkelte borger ikke lige passer ind i de eksisterende tilbud. De oplyser samtidig, at det ikke er de pårørende, der stiller krav om beskæftigelse i forhold til den ældre gruppe borgere, da de pårørende ofte selv er ved at være oppe i alderen. Medarbejderne gør sig overvejelser om, at der burde oprettes et pensionisttilbud for de borgere, der opnår pensionsalderen. Borgerne fortæller om Regnbuen, som de kalder for deres arbejde. De giver udtryk for at være glad for Regnbuen. Her kender de kollegerne og personalet, og det er trygt og godt at kende rammerne. Omkring samarbejde oplyser personalet, at der er ofte kontakt med personalet på Regnbuen. Side 13 af 82

14 Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 3 (i middel grad opfyldt) Kontakt foregår både via telefonsamtaler eller via borgerenes individuelle kontaktbøger, hvor de skriver sammen, såfremt dette er relevant. Der er ikke noget dokumentationssystem, der sikrer kontinuerlig fastholdelse i forhold til mål og udvikling for borgernes dagtilbud. Der benyttes i-pad til kontakt og . Der er et tæt samarbejde i forhold til de borgere, der modtager STU. Medarbejderne er i kontakt med personalet fra STU mindst to gange om dagen og en enkelt borger ledsages af medarbejder til STU dagligt. Der er mange medarbejdere, der kender hinanden, da de er kolleger i samme, store organisation. Samtidig kommer nogle af medarbejderne fra Regnbuen i Bo- & Servicecenteret for at bidrage med hjælp ved morgenindsatsen og rytmen i nogle af husene. Der følges op via kontakt indbyrdes mellem kontaktpersonerne. Medarbejderne beskriver opfølgningen som en del af et naturligt samarbejde, og der holdes løbende og mindst én gang årligt møder med sagsbehandlerne. Der er ikke opsat decideret mål med den enkeltes ophold på Regnbuen. Medarbejderne oplyser, at der selvfølgelig tages højde for, at borgernes daglige udfordringer og det, der sker i dagbeskæftigelsen, sammenholdes med borgernes mål i de pædagogiske planer, så det sikres, at der er samme mål i dag- og døgntilbud i den indsats, der ydes overfor borgerne. Det kan også være, at der er visse forhold omkring medicin, der skal tages højde for. Dette sikres også via samarbejdet med dagbeskæftigelsen. Medarbejderne beskriver, at der generelt samarbejdes med Regnbuen om den samlede indsats overfor borgeren. Indikatoren bedømmes i middel grad at være opfyldt. I bedømmelse er der lagt vægt på, at der på Bengerds Huse er 9 borgere, der ikke har et dagtilbud,. Af disse 9 borgere er der en del, der er nået pensionsalderen og har fravalgt dagtilbud. Den resterende del af borgerne har et dagtilbud, STU eller andet tilbud uden for Bengerds Huse. Der er i bedømmelsen også lagt vægt på, at det af Socialtilsynets anbefalede udviklingspunkt fra 2014 ikke har afstedkommet konkrete tiltag i forhold til den gruppe af borgere, hvor der ikke er Side 14 af 82

15 noget aktivitetstilbud. Det skal bemærkes, at Hus 24 og Hus 22 indgår ikke i bedømmelsen. Ledelse: Leder oplyser, at der ikke i forhold til Socialtilsynets anbefalede udviklingspunkt er taget konkrete tiltag på Bengerds Huse for sikring af tilbud og indhold i hverdagen til de tungeste målgrupper. Der er dog igangsat analyse i forhold til Regnbuen, hvor det er meningen, at der skal sikres en bredere målgruppe i Regnbuens regi. Leder kan dog oplyse, at der er overvejelserne på Bengerds Huse om oprettelse af et kreativt værkssted, hvor der kan benyttes bygninger på selve Bengerds Huse og hvor borgere, der er hjemme også kan komme og få en kop kaffe. Målgruppen vil være pensionister, der i dag ikke modtager et dagtilbud - og fokus vil være kreativitet og det at være sammen. Nogle borgere der ikke har dagtilbud og disse har som regel prøvet at være på et dagtilbud, hvor de klart har givet udtryk for, at de ikke ønskede at være og der er ikke mange valgmuligheder i forhold til 104 / 103, idet transporttiden så vil blive for lang. Hus 22 - kommende aflastning. Det oplyses, at Bengerds Huse vil have det samme samarbejde med eventuelle beskæftigelsestilbud/arbejdstilbud som der er i dag og også her forventes det, at der vil være mål og opfølgning på disse i forhold til beskæftigelsesdelen. Hus 24 - kommende døgntilbud: Det oplyses af leder, at der ikke umiddelbart for denne borgergruppe vil være beskæftigelsestilbud uden for Bengerds Huse. Overordnet vil indsatsen i dette tilbud have fokus på strukturering af opgaver indenfor tilbuddet, strukturering af hverdagen og strukturering af opgaver og oplevelser uden for tilbuddet. Leder oplyser, at det således at meget afhængig at, hvilke borgere der visiteret og hvad den enkelte har brug for. Medarbejdere: Nogle borgere der ikke har dagtilbud og disse har som regel prøvet at være på et dagtilbud, hvor de klart har givet udtryk for, at de ikke ønskede at være og der er ikke mange valgmuligheder i forhold til Side 15 af 82

16 104 / 103, idet transporttiden så vil blive for lang. Driftstilsyn I medarbejderinterviewet spørger tilsynet til borgernes tilbud om dagbeskæftigelse. Der er en hel del af borgerne, der er visiteret til dagbeskæftigelsestilbuddet Regnbuen, der ligger i Ringsted tæt på Bo- & Servicecenteret. Dagbeskæftigelsen for borgerne varierer dog lidt fra team til team. Borgere fra Team 1: Her er der både nogle af borgerne, der benytter Regnbuen og en enkelt, der ikke modtager dagbeskæftigelse, men der en lokalaftale med to private firmaer, hvor borgeren går til hånde med ledsagelse af kontaktperson. Det er dog ikke så ofte. Borgere fra Team 3: Alle benytter Regnbuen. Borgere fra Team 4: Nogle borgere er i STU forløb, og andre benytter Regnbuen. Borgere fra Team 5: Her er det også primært Regnbuen, borgerne benytter. Borgere fra dette team holder også seniordage. Medarbejderne oplyser, at de er særlig opmærksomme på, at borgerne har brug for disse seniordage, og at borgere ikke bliver presset til at gå på arbejde, hvis de en dag udtrykker manglende lyst til at gå på arbejde. Medarbejderne oplyser, at de har øje for begge dele, og det er accepteret, at der holdes seniordage. Der er en enkelt, som har nået pensionsalderen, og som selv har givet udtryk for at stoppe på Regnbuen. Dilemmaet ved dette kan være, at det ikke er aktivitet nok for borgeren. Medarbejderne beskriver, at de arbejder med at sikre, at borgerne ikke går i stå. De har opmærksomhed på, at der i flere huse kommer borgere, der når pensionsalderen. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse arbejder med understøttelse af, at borgerne skal kunne leve et så selvstændigt liv som muligt med egne ønsker Socialtilsynet anbefaler, at Bengerds Huse fremadrettet systematisk dokumenterer målopfyldelse i det IT system, der efter det oplyste skal anskaffes og implementeres på Side 16 af 82

17 og behov. Der er fokus på udvikling eller vedligehold af daglige gøremål, personlige kompetencer, der øger selvstændigheden og udvikling og der arbejdes med bibeholdelse af sociale relationer - særligt med kontakt til pårørende. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdere og ledelse er gode til at understøtte mål og borgernes udvikling i forhold til selvstændighed og relationer, men dette arbejde bliver ikke systematisk nedskrevet. Der er på Bengerds Huse ikke et tilstrækkeligt funktionelt flow i dokumentationen og medarbejderne tilkendegiver klart, at det er svært at sikre let og tilgængelig dokumentationen uden et brugbart IT-systemet. Tilsynet vurderer, at der blandt andet i forhold til målfastsættelse vedrørende selvstædighed og relationer ikke er et dokumentationssystem, uanset medarbejderne indsats, der i tilstrækkeligt grad sikre kontinuitet i af dokumentationen. Ledelsen på Bengerds Huse har oplyst, at der i foråret 2015 i Ringsted Kommune træffes afgørelse om relevant IT-system, hvilket Socialtilsynet bifalder. Bengerds Huse i 2015, således at mål, indsats, resultat og evaluering beskrives et sted, for derved at sikre bedre kontinuitet i indsatsen. Socialtilsyn Øst anbefaler også, at Bengerds Huse sætter fokus på, at relationerne på tværs af husene forsøges styrket blandt borgerne. Socialtilsynet opfordrer Bengerds Huse til målrettet inviterer det omgivende samfund ind i botilbuddet - fx ved at åbne for naboers deltagelse i arrangementer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilsynet vurderer, at Bengerds Huse har fokus på at udvikle borgernes kompetencer gennem daglige rutiner og små opsatte mål, der er medvirkende til, at borgerens selvstændighed gradvist trænes eller vedligeholdes og der følges op på dette. Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at der er et uudnyttet potentiale i forhold til særlige relationer mellem Side 17 af 82

18 borgere. Borgernes særlige kompetencer kan organisationen arbejde mere med ved at udnytte dette hensigtsmæssigt, på tværs af den fysiske beliggenhed mellem boligerne. Medarbejderne er selv opmærksomme på, at de kan arbejde mere med denne del. Socialtilsynet vurderer, at er vigtigt, at der skabes bevidsthed i organisationen i forhold til, hvilket niveau og hvilke aktiviteter mellem borgerne, der kan være fremmende for at styrke de sociale kompetencer eller selvstændigheden hos borgerne. Socialtilsynet vurderer, at Bengerds Huse via ledsagelse forsøger at fastholde borgernes sparsomme kontakt med det omgivende samfund, men at der ikke fra Bengerds Huse side tages væsentlige initiativer til, at invitere det omgivende samfund ind i botilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at borgerne på Bengerds Huse har kontakt til og samvær med deres familie og netværk. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt. I bedømmelse er der lagt vægt på, at der på Bengerds Huse opstiller individuelle mål i forhold socialog personlige kompetencer og udvikling/vedligeholdelse af disse. Der er lagt vægt på, at dette både fremgår af skriftligt materiale samt af medarbejdernes eksempler. I bedømmelse er der også lagt vægt på, at der på Bengerds Huse er opmærksomhed på de borgere, hvis funktionsniveau udelukker, at borgere kan samarbejde om mål. Her arbejdes der også på Bengerds Huse med borgernes sociale kompetencer og selvstændighed og der følges løbende op på dette. I bedømmelser er der også lagt vægt på, at Bengerds Huse ikke har et IT-system, hvori der løbende kan samles alle relevante individuelle oplysninger om borgerne, fx pædagogiske handleplaner, dagbogsnotater, opfølgning af planer og ændring af pædagogisk praksis m.v. samt at vikarer ikke har adgang til det nuværende IT-system. Det skal bemærkes, at Hus 24 ikke indgår i bedømmelsen. Side 18 af 82

19 Ledelse: Leder oplyser, at der er forskel på, om borgerne er med til at opstille individuelle mål i forhold til deres sociale kompetencer og selvstændighed. Der er borgere på Bengerds Huse som er så dårlige, at de ikke kan. I forhold til de borgere, der ikke kan deltage i opstilling af mål, arbejdes der med mål i daglige forhold. Fx støttes den enkelte borger i valg af mad, valg af tøj - valg af en bluse mellem to bluser. Leder oplyser, at der i foråret 2015 vil foreligge beslutning om, hvilket IT-system, som fremadrettet skal tages i brug på bl.a. Bengerds Huse, således at der samlet vil kunne anvendes et IT-system, hvor den løbende dokumentation og fx de pædagogiske handleplaner vil være tilgængelige for alle medarbejdere. Leder oplyser, at ovenstående også vil være gældende for hus 22 og hus 24. Leder oplyser, at vikarer ikke har adgang til Bengerd Huses nuværende journaliseringssystem (Acadre), hvor blandt andet pædagogiks handleplaner, 141 planer og andet relevant materiale er tilgængeligt for det faste personale. Det er således vikarernes opgaver at holde sig ajour ved bl.a. at læse opfølgninger og nye tiltag igennem i mapper, hvor referater for hver enkelt borger også sidder. Medarbejderne: De borger som der ikke kan kommunikere får alligevel tilbud om selvbestemmelse og medbestemmelse. Dis borgere tilbydes valg i forhold til dagligdagen. Medarbejderne fortæller, at såfremt de kan se, at en kommunikationssvag borger ikke spiser sin leverpostejmad, så giver medarbejderne tilbud om en anden eller to andre madder. De borgere, der kan får også valgmuligheder i forhold til tøjvalg. Medarbejderne oplyser som eksempel også, at en borger, der gerne vil have kaffe, støttes i selv at tage kaffen, hvor meget kaffe der ønskes og hvor meget mælk, der skal i. Kaffen hentes ikke bare til borgeren. Medarbejderne oplyser, at det er vigtigt, at borgerne generelt støtte i også at bevare færdigheder og derfor fortsat skal aktiveres i det omfang, de magter det. De gode borger er selv med til at sætte mål i deres pædagogiske handleplaner og har ofte selv Side 19 af 82

20 gode idéer til hvordan de vil leve deres liv - og kan også give udtryk for, hvilken ferie, de ønsker at deltage i. Disse mål skrives ind i deres pædagogiske handleplaner, og hvis der er ændringer noteres dette. Medarbejderne oplyser, at de oftest arbejde med 2-3 mål pr. borger. Der følges op på målene mindst en gang om året. Medarbejderne oplyser, at borgerens økonomi primært styres af pårørende eller værger. Der er dog lommepenge til rådighed for borgerne og der føres regnskab i forhold til lommepengene. Til de borgere, der selv kan administrere lommepenge, udbetales disse fx i gang om ugen og når udbetalingen er sket, føres der ikke regnskab med, hvad borgeren bruger sine lommepengene til. Pårørende: Pårørende oplyser, at det er dennes indtryk at Bengerds Huse tager udgangspunkt i den enkelte borger og at der støttes og kompenseres i forhold til individuelle behov, således at borgerens støttes i udvikling, der hvor det er muligt - "på trods af, at der jo på Bengerds Huse er grænser i forhold til de personalemæssige ressourcer og rammer". Samtidig oplyser pårørende, at medarbejderne har et indgående kendskab til borgerne - og dette er også gældende på tværs at 3 teams og at medarbejderne er gode til at dele viden. Dette gør også, at der er mulighed for at "blande" borgerne, således at borgerne møder hinanden på tværs af husene, når der arrangeres fælles ture. Det er pårørendes indtryk, at Bengerds Huse - trods borgernes funktionsevne - forsøger at skabe relationer og give borgerne tid sammen. Dokumentation: Af fremsendte pædagogiske handleplaner fremgår det, at Bengerds Huse arbejder med faste punkter i forhold til borgerens individuelle ressourcer bl.a. opdelt i sociale- og personlige kompetencer, støtte til dette og indsatsen. Da Bengerd Huse ikke på nuværende tidspunkt har et IT-system, hvor der løbende kan følges op på mål og indsats, har tilsynet fået fremsendt referater fra teammøder, hvoraf det fremgår, hvordan Side 20 af 82

21 teams løbende drøfter indsats i forhold til den enkelte borger. Af disse referater ses drøftelser af indsatsen og justeringer af praktisk indsat. Oplysninger fra driftstilsyn 2014: Medarbejderne refererer til flere eksempler på, hvordan de arbejder med at støtte og motivere borgerne til selvstændighed. Der bliver arbejdet meget med kost og udvikling, og her benyttes for eksempel billeder med sund kost for at motivere borgerne til at leve sundt, frem for at tilegne sig en usund levevis, hvis det er første gang de flytter hjemmefra og oplever friheden i nu selv at kunne bestemme. Borgere, der selv kan hæve penge i banken, støttes til det. Der sættes mål omkring borgernes selvstændighed i de pædagogiske handleplaner. I andre huse beskrives indsatsen hos væsentligt dårligere fungerende borgere i forhold til, at der her arbejdes med genkendelse, selvom borgeren efterhånden er meget svagsynet og har hørenedsættelse. Der arbejdes med at vedligeholde de kompetencer, som den enkelte borger har, for eksempel forsat være med til at vaske tøj. De borgere, der blot har den mindste kompetence til at handle og et ønske om det, fastholdes heri. Disse borgere får derfor mulighed for at handle småting til fællesskabet, selvom der bliver bestilt varer via leverandør. Medarbejderne oplyser, at vedligeholdelse højner den enkelte borges selvtillid. Blot det er tage en bluse på og få ros for dette understøttes. Der sættes ofte meget små delmål. Der, hvor det er muligt, kan de daglige almindelige aktiviteter understøtte vedligeholdelse af kompetencerne. Enkelte borgere får også støtte til at højne IT-kompetencer, og tekniske hjælpemidler som i-pads benyttes. Medarbejderne giver udtryk for, at der mangler ressourcer i forhold til inddragelse i de pædagogiske mål og de pædagogiske handleplaner. Der ville med mere tid til en til en kontakt være større Side 21 af 82

22 mulighed for inddragelse, således at der kan arbejdes mere bevidst med borgerens pædagogiske mål. Der nævnes et eksempel på, at der har været planer om at forsøge at træne cykling med en borger, således at denne på sigt selv kan cykle til beskyttet beskæftigelse. Dette kan på nuværende tidspunkt ske på en god dag, hvor der er tilstrækkeligt personaleressourcer til stede, og målet kan derfor ikke nås, da der ikke kan ske regelmæssig træning. Inddragelse der sikrer selvstændighed for borgerne er en sværere kunst, når der er tale om de borgere, der er verbalt svage. Der er dog her fokus på, at den enkelte også har en mening, der skal respekteres. Et eksempel er menuplanen i det enkelte hus for de svage borgere, som bliver visualiseret, hvis dette er muligt, og medarbejderne observerer, hvad den enkelte signalerer i forhold til, hvad vedkommende godt kan lide og ønsker at spise. Andet eksempel er personlig hygiejne, hvor medarbejderne observerer, at nogle borgere går, når de skal vaskes. Der forsøges en anden tilgang at tilbyde den personlige hygiejne på, og dette drøftes og deles med de øvrige medarbejdere, så man benytter hinandens observationer fremadrettet. Medarbejderne benytter meget at tale til borgerne. Også i forhold til de borgere, der har nedsat hørelse, hvor medarbejderne fortsætter med at benytte tegn til tale overfor de svageste borgere, som tidligere selv har benyttet tegn til tale. Medarbejderne er af den opfattelse, at de skal fortsætte med at tale og benytte disse kommunikationsmuligheder, da det forsat kan understøtte en måske lille del af borgernes tilbageværende evne til kommunikation. Beboermøde holdes i nogle af husene, hvor borgerne har sprog. Disse afholdes som regel en gang om ugen, hvor madplanen drøftes. Under medarbejderinterviewet italesætter medarbejderne, at de nogle gange siger om borgerne, at de kan få lov til at handle ind eller, at de skal have lov til at låse deres dør. Medarbejderne refererer til at arbejde ud fra det rette mind-set, der sikrer, at borgerne har ret til disse ting, frem for at de skal Side 22 af 82

23 have lov til det. Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 3 (i middel grad opfyldt) I forhold til de bedre fungerende borgere benyttes smtte-modellen, der sikrer, at der planlægges og opstilles mål for udvikling og evalueres på de pædagogiske mål, der er for borgeren. De pædagogiske handleplaner er mere i spil nu end tidligere. De drøftes på temamøder og personalemøder, hvor den daglige indsats drøftes, og der bliver eventuel justeret i den pædagogiske handleplan. På disse møder sker der også evaluering af planerne. Der er dog fast evaluering af planerne mindst én gang om året. Indikatoren bedømmes i middel grad at være opfyldt. I bedømmelse er der lagt vægt på, at der på Bengerds Huse tilbyder borgerne ledsagelse og understøtter borgerne i at have kontakt til det omkringliggende samfund via fastholdelse af besøg hos lokale forretninger, i det omfang borgere er i stand til det. I bedømmelse er der også lagt vægt på, at nogle af borgere støttes i forsat deltagelse i fritidsklub en gang om ugen. I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på, at borgerne tilbydes ferie. Endvidere indgår det også i bedømmelsen, at Bengerds Huses borgere ikke har stor kontakt med det omgivende samfund, herunder kontakt til naboer. Ledelse: Ledelsen oplyser, at der fra Bengerds Huse er ca. 9 borgere, der i fritiden deltager i et klubtilbud om eftermiddagen/aftenen 2 gang om ugen. Ledelsen oplyser, at der kun er få borgere, der har bevilget ledsagelse i henhold til Lov om Social service 97, idet Ringsted Kommune ikke har bevilget 97 støtte til borgere, der er bosiddende på Bengerds Huse. Ledelsen oplyser, at borgerne dog modtager ledsagelse, idet medarbejderne arrangerer ture ud af huset med jævne mellemrum for de borgere, der har brug for dette og som har lyst og kan deltage på sådanne ture. Alle borgere har krav på ledsagelse på op til 8 dage om året fra Bengerds Huse. Side 23 af 82

24 Der arrangeres også ferie for borgerne. Disse er af max 8 dages ferie varighed pr. år og ledsagelsesudgifter i denne forbindelse ligger fast i driften. Ledelsen oplyser, at lokalmiljøet ikke bruges noget videre. Nogle borgere går dog i kirke, benytter lokale frisører og kommer i den nærliggende brugs - oftest med ledsagelse fra Bengerds Huse. Det samme vil være gældende for kommende borgere i Hus 22 og 24. Medarbejdere: Medarbejderne oplyser, at der stort set ikke er nye oplysninger i forhold til tilsynet i Medarbejderne fortæller supplerende, at borgerne ledsages til indkøb i lokalområdet, til genbrugspladsen, til brugsen og til kirker. Der ud over arrangeres der ture ud af huset med jævne mellemrum og der sker ledsagelse til individuelle ture en gang imellem. Medarbejderne oplyser, at for ca. 7 år siden blev naboer inviteret til indvielsen af Bengerds Huse, men der kom kun max 10 personer fra lokalområdet. Et tilsvarende lavt antal var der fornyligt i forbindelse med Bengerds Huses Navne-ændrings-dag, hvor der ikke kom mange fra det omkringliggende samfund. Det oplyses også, at de få borgere, der tidligere har haft en Besøgsven er "ebbet ud". Pårørende: Pårørende oplyser at der sker aktiviteter "ud af huset", men det kan ses, at der er begrænsninger i forhold til personalemæssige ressourcer og at dette giver niveauet for aktiviteterne. Oplysninger fra driftstilsyn 2014: Der er få borgere, som har venskaber uden for botilbuddet. Nogle har venner, som tidligere har været knyttet til borgeren, som medarbejder. Der er ca. 9 borgere, som 2 gange om ugen går i fritidsklub Svanen. Klubben drives af frivillige. Størstedelen af de borgere, der har dette fritidstilbud, opretholder kun relationen, fordi den Side 24 af 82

25 understøttes i klubtilbuds regi. Der er flere tilmeldt dette klubtilbud, end der egentlig kommer. Nogle borgere har kærester uden for botilbuddet. Andre benytter Skype til kontakter. Der er også få, der har en kæreste fra et andet hus i centeret. Der er få borgere, som har bevilget ledsagelse efter SEL 97, og de får støtte til kontakt til ledsageren, således at de fortsat kommer på ture med ledsagerordningen. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad opfyldt) Borgerne støttes i at besøge hinanden på tværs af husene, særligt i weekenderne, men det sker ikke så ofte. Medarbejderne mener, at der burde være mere kontakt på tværs af husene. Medarbejderne giver udtryk for, at de ikke har en entydig fornemmelse af, hvordan borgerne kan have gavn af hinandens samvær på tværs af husene. Der er pt. kun få, som selv kommer på besøg på tværs af borgernes boliger. Det kan være svært at understøtte borgernes behov i forhold til relationer, særligt hvis borgerne ikke har de kommunikative evner. Her er det personalets opgave at kunne oversætte. Medarbejderne mener, at der derfor kan være en gruppe borgere, der ikke får sine behov dækket i forhold til venskaber og kontakter. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelser er der lagt vægt på, at Bengerds Huse i det omfang det er muligt i forhold til både borgere, men også i forhold til udmeldinger fra pårørende, støtter borgerne i at have kontakt med pårørende i forhold til borgerens individuelle ønsker og behov. Der lægges ligeledes vægt på, at medarbejderne støtter borgerne i fx gaveindkøb til pårørende, telefonkontakt samt eventuel ledsagelse til pårørende. Der lægges vægt på, at der generelt på Bengerds Huse er samarbejde med pårørendegruppen ved dialog-møder, en samlet pårørende/aktivitetsdag samt i de enkelte huse aktiviteter i forbindelse med blandt andet højtider. Side 25 af 82

26 Ud over dette, lægges der vægt på, at pårørende udtaler, at samarbejdet både individuelt samt generelt fungerer godt og at Bengerds Huse støtter borgerne i kontinuerlig kontakt til pårørende og der forsøges arrangeres aktiviteter med deltagelse af pårørende på tværs af husene. Ledelsen: Ledelsen oplyser, at kontakten til de pårørende er uændret fra sidste tilsyn og det er forsat ledelsens opfattelse, at det fungere fint. Der er afholdes stadig pårørende dag i maj - i år der dog et ønske om, at der kommer en flagstang mere op. Ledelsen oplyser, at der vurderes at være en høj grad af tilfredshed blandt de pårørende. Der afholdes fortsat dialog møder med de pårørende og det fungerer godt. Ledelsen oplyser, at der kommer gode tilbagemeldinger fra de pårørende om samarbejdet. Medarbejderne: Medarbejderne oplyser, at "det er fortsat ånden" at have en godt samarbejde med pårørende. Der er ingen ændringer i forhold til de oplysninger, der kom frem ved sidste tilsynsbesøg, andet en medarbejderne finder det væsentligt, at tilføje, at medarbejderne ikke kun er med til at sikre kontakten med de pårørende - medarbejderne oplyser, at de via ledsagelse deltager og støtter borgerne i fx at "sige farvel" til pårørende, ved deltagelse i begravelser og de besøger støtter også borgerne i besøg på gravsteder. Pårørende: Pårørende giver udtryk for, at Bengerds Huse helt klart støtter borgerne i at have kontakt til søskende og forældre. Pårørende nævner de arrangementer, der som fast tradition afholdes og hvor blandt andet pårørende indbydes. Dette mener pårørende er en succes og pårørende møder hinanden på tværs af husene. Side 26 af 82

27 Oplysninger fra driftstilsyn 2014: Der er mange borgere, som har rigtig gode pårørenderelationer, og det understøttes løbende af medarbejderne. Der er generelt et godt samarbejde med de pårørende, hvor der er familier med ressourcer til at samarbejde. Borgerne får tilbudt transport til sin familie, hvis borgeren ikke vil af sted til familien, med mindre en medarbejder bringer og henter dem. Borgerne støttes også i at få sendt julekort og bevare kontakt til pårørende og venner. De støttes i at få ringet til de pårørende, også selvom borgeren ikke har noget sprog. Borgerne får støtte til at sende invitationer ud til pårørendearrangementer. Der afholdes fast dialog møder med pårørende i alle huse 2 gange om året. Der er også i nogle husene faste traditioner, hvor pårørende inviteres med til jul og fastelavn. Kontakten holdes både ved individueller besøg og de fælles arrangementer. Der er ikke en nedskrevet procedure i forhold til kontakt og samarbejde til pårørende. Det er meget individuelt i forhold til den enkelte borger. Medarbejderne samarbejder med borgernes pårørende og netværk gennem personlig kontakt ved besøg, telefonopringninger eller SMS kontakt. Der er en god tradition for at sikre, at kontakten opretholdes. Det sker også, at de pårørende ønsker mindre kontakt, måske på grund af alder. Dette understøtter medarbejderne. Der er mange borgere, som er under værgemål. Medarbejderne beskriver, at de har meget respekt for de pårørendes viden, da de som regel har rigtig mange års erfaring i forhold til den enkelte borger. Der er borgere, som oplever, at det er svært, at pårørende vurderer og bestemmer meget. Nogle Side 27 af 82

28 pårørende har svært ved at lade være med at blande sig og ønsker for eksempel mere orden i lejligheden. Det kan være svært for de pårørende, at borgeren ønsker at løsrive sig og ønsker selvstændighed. For at imødekomme disse udfordringer handler det meget om at arbejde med sin troværdighed på trods af, at det kan være svært. Hvis der er vanskelige samarbejdsforhold medinddrages ledelsen. Medarbejderne beskriver, at de her har ledelsens opbakning. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Der er nedsat et bruger- og pårørenderåd, og det er velfungerende. Dette råd er blandt andet med til at arrangere aktiv-dag, hvor pårørende er med til at lave små aktiviteter, hvor der plantes krukker i foråret eller istandsættes bænke. Pårørenderådet har også været med til at udarbejde kostråd til Bo- & Servicecenter Ringsted. En pårørendepolitik, der beskriver og definerer samarbejdet, er på vej for hele området. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,2 Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse har valgt metoder og faglige referencerammer (Neuropædagogiske metoder understøttet af ICDP (Relationspædagogik)) og at disse dækker den primære målgruppes behov. Det vurderes, at Bengerds Huse har et klart formål med indsatsen og den støtte, der ydes og at metoderne medvirker / vil medvirke til at sikre borgernes trivsel og ønsker om udvikling og eller vedligehold i forhold til hver enkelt borger. Bengerds Huse kan redegøre for deres målsætning, Socialtilsynet anbefaler Bengerds Huse til at forsætte de allerede planlagte kompetenceudvikling forløb, således at de allerede fastlagte faglige og pædagogiske metoder fremadrettet bliver anvendt ensartet i hele organisationen. Socialtilsynet opfordrer Bengerds Huse til at der i alle pædagogiske handleplaner bliver anført både pædagogiske handlinger og metoder og at der sker overvejelser om, hvor mange delmål, der er realistiske at arbejde med samtidig i forhold til den enkelte borger. Socialtilsynet anbefaler Bengerds Huse at beskrive Side 28 af 82

29 målgruppe(r) og værdisættet. forebyggelse af overgreb og med passende intervaller, at Da Bengerds Huse er midt i et stort og relevant repetere dette i organisationen i forhold til for udviklingsforløb, kan tilbuddets medarbejdere ikke på forebyggelse af overgreb, således at alle medarbejdere nuværende tidspunkt helt klart redegøre for, hvordan og sikres fælles viden omkring forebyggelse af overgreb. i hvilken grad de valgte metoder (navnlig ICDP) bidrager til opnåelse af de mål, som Bengerds Huse har sat for de enkelte borgeres udvikling, vedligeholdelse og trivsel. Socialtilsynet vurderer, at mål, i det omfang det er muligt, fastsættes sammen med borgerne og at Bengerds Huse arbejder målrettet med resultatdokumentation og at evalueringer af målene på individplan viser, hvad indsatsen har haft af betydning. Socialtilsynet bifalder meget, at der på Bengerds Huse i 2015 vil ske implementering af nyt IT-system, der kan sikre, at den løbende dokumentation og resultatdokumentationen vil blive mere tilgængelig for medarbejderne og dermed i højere grad kan sikre en bedre kontinuitet i målfastsættelsen og evalueringen af indsatsen. Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse respekterer og sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse på beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet og at Bengerds Huse ofte sikre dette på baggrund af medarbejdernes iagttagelser, formodninger og erfaringer. Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed samt Side 29 af 82

30 forebygge magtanvendelser og overgreb. Tilbuddet har dog ikke klart beredskab i forhold til forebyggelse af overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer, at Bengerds Huse har klare faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Det er Socialtilsynet vurdering, at ikke alle medarbejdere i tilstrækkelig grad på praksis niveau har kendskab til Bengerds Huses faglige og pædagogiske metoder og derfor anvendes disse ikke ensartet i hele organisationen (Neuropædagogiske metoder understøttet af ICDP (Relationspædagogik)). Det er Socialtilsynets vurdering, at de faglige tilgange og metoder, som vil være bærende i forhold til de kommende 2 aflastningspladser (Bengerds Huse Aflastning) samt de 2 nye pladser i døgntilbuddet (Bengerds Huse Specialtilbud), er relevante for disse målgrupper og at der på nuværende tidspunkt er medarbejdere, der har de fornødne kompetencer til at yde dette støtte. Da ledelsen på Bengerds Huse har oplyst, at nye medarbejdere, der skal ansættes i Bengerds Huse Specialtilbud skal have samme kompetencer (Gentle Teaching) vurderes det, at Aflastningen samt Specialtilbuddet fremadrettet vil have relevant faglig tilgang og at dette kan benyttes af medarbejderne. Socialtilsynet vurderer, at Bengerds Huse dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for læring i organisationen og udvikling af indsatsen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad opfyldt) Indikator er bedømt til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Bengerds Huse ikke i tilstrækkelig grad på praksis niveau har implementeret tilbuddets faglige og pædagogiske teori og metodetilgange, således at de er kendt og anvendes ensartet af medarbejderne. I bedømmelser er der lagt vægt på, at Bengerds Huses faglige og pædagogiske teori og metodetilgange er relevante for tilbuddets målgruppe og målsætning. Side 30 af 82

31 Der er ligeledes lagt vægt på, at både pårørende samt sagsbehandler vurderer, at medarbejderne er faglige kompetente og kender borgernes individuelle behov og at Bengerds Huse har orienteret pårørende om nye tiltag på dette område. Målgrupperne på Bengerds Huse er beskrevet på Tilbudsportalen og opdelt i 3 kategorier. Både ledere og medarbejdere kan redegøre for målgrupperne og beskriver målgrupperne supplerende. Der oplyses af medarbejderne, at nogle borgere benytter kørestol, stort set alle borgere skal have hjælp til bad, medicin og det at tage initiativ til aktiviteter, skal have ledsagelse, nogle er multihandicappet, nogle har (i perioder) psykiatrisk "overbygning", nogle få er udad reagerende, en del har kommunikative vanskeligheder, andre igen har stort set ikke noget verbalt sprog. Både medarbejdere og ledere beskriver også, at der også er borgere i målgruppen, der generelt set er godt fungerende, hvor borgerne her kan være meget deltagende og i stor udstrækning er bestemmende for eget liv og disse borgere kan klart give udtryk for egne meninger og valg. Medarbejderne på Bengerds Huse kan fint redegøre for tilbuddets værdisæt og målsætning og nævner blandt andet Bengerds Huses værdisæt og fortæller om ansvarlighed og værdighed. Af blandt andet tilbudsportalen fremgår det, at Bengerds Huse som faglig tilgang anvender ICDP (International Child Development Program), neuropædagogisk tilgang samt tilgangen Gentle Teaching (primært i forhold til Hus 22 og Hus 24). Ledere oplyser, at Gentle Teaching er den metode, der primært benyttes i Bengerds Huse, Aflastningen (Hus 22) og at denne metode også skal benyttes i det nye tilbud, Bengerds Huse, Specialtilbuddet (Hus 24). Leder har oplyst, at når stillingerne slås op til Specialtilbuddet, vil denne kompetence også være i fokus ved ny ansættelserne der. Side 31 af 82

32 Socialtilsynet har tidligere talt med medarbejder fra Bengerds Huse, Aflastningen om tilgangen og metoden Gentle Teaching. Af samtaler med medarbejder fra Bengerds Huse, Aflastningen (Hus 22) fremgik det, at medarbejderen havde god indsigt i og kunne redegøre for dette i forhold til den daglige praksis. De medarbejdere, der er tilknyttet Bengerds Huse, Bosted oplyser, at de i deres arbejde benytter en anderkendende tilgang, de reflekterer meget i forhold til deres indsats og fortæller, at ICDP er valgt som en af de metoder der også fremadrettet skal benytte og have viden om og at de skal have undervisning i dette og ikke indgående på nuværende tidspunkt har nok viden om ICDP. Medarbejderne fortæller, at det kan være vanskeligt at sætte ord på teorierne, men kan over for Tilsynet i forhold til anderkendende tilgang fint redegøre for den daglige praksis i forhold til dette. Pårørende oplyser, at såvel leder som medarbejdere opleves som fagligt kompetente og at de i arbejdet med vedkommendes "barn", tager højde for individuelle behov og at de som forældre er trygge ved det arbejde, der udføres på Bengerds Huse. Pårørende oplyser, at Bengerds Huse på via dialog møder og ved pårørenderådsmøder har informeret pårørende om, hvilke tiltag rent fagligt og uddannelsesmæssigt, er og vil blive igangsat her i Pårørende mener, at det absolut går den "rigtige vej" og der vil blive taget nogle nye pædagogiske principper i brug, der lyder spændende. Pårørende har på denne måde fået mulighed for at få viden om dette. Ekstern sagsbehandler fortæller, at hun oplever at samarbejdet og det faglige arbejde omkring borgerne er fagligt godt og fremhæver, at medarbejderne har et tæt og indgående kendskab til de borgere hun har i tilbuddet. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med 3 (i middel grad opfyldt) Indikator er bedømt til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at delmål (mål i den pædagogiske plan) er konkrete og klare, Side 32 af 82

33 udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen men at der ikke i alle delmål er opsat handlemuligheder og metoder for opnåelse af delmålene. Der ses også at være mange delmål i nogle af handleplanerne. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Bengerds Huse ikke i tilstrækkelig grad har mulighed for at dokumentere den daglige indsats kontinuerligt i forhold til de mål, der er opstillet for den enkelte borger. Der er lagt vægt på, at fx ændringer i indsatsen i følge medarbejderne er svære systematisk at følge og dokumentere, da dagbogsnotater og indsatsen ikke skrives i samme system og derfor er tilgængelige i forskellige borgermapper og forskellige referater. I bedømmelse er der også lagt vægt på, at der er opsættes klare og tilpas konkrete mål for den enkelte borger, hvilket fremgår af pædagogiske handleplaner. I bedømmelser er der desuden lagt vægt på, at Bengerds Huses via temamøder sikrer vidensdeling, refleksion af indsats samt drøftelser af ændring af indsats, således at medarbejderne både er med i drøftelserne og deltager aktivt i løsning og ændring af indsatsen. Medarbejdere kan redegøre for Bengerds Huses ramme om retningslinjer for pædagogiske handleplaner. Både ledelse og medarbejdere oplyser, at der mindst 1 gang om året skal ske evaluering og derved opfølgning på indsatsen for hver enkelt borger. På forespørgsel svarer medarbejderne klart, at dette er gældende for alle borgere på Bengerds Huse og der foreligger krav om, at opfølgningen sker senest hvert år. Både ledere og medarbejdere påpeger, at det kan være svært har følge med i den løbende opfølgning/indsats i forhold til hver enkelt borger, idet der forefindes mange papirer, som lige nu er indsat i gule mapper vedr. hver enkelt borger og at de udarbejdede pædagogiske planer m.v. er journaliseret i en IT system (Acadre) og nogle medarbejdere oplyser, at det kan være svært bare at finde de relevante papirer og tidligere udformet skrivelser. Medarbejderne oplyser, at det også kan være vanskeligt at orienterer sig og være opdateret, da dagbogsnotater er håndskrevne. Medarbejderne oplyser, at de ser frem til at få et IT system, der kan lette dokumentationen og Side 33 af 82

34 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad opfyldt) overblikket i forhold til opfølgning. Både ledere og medarbejdere oplyser, at opfølgning ofte sker på teammøderne, hvor der videndeles i teamet, der skrives referat i forhold til hver enkelt borger, hvis der er relevante oplysninger, observationer og der drøftes også her metoder / indsatser i forhold til den enkelte. På denne måde forsøges sikret ensartethed i indsatsen og løbende opfølgning. Teamledere deltager på disse møder og med jævne mellemrum i hinandens teammøder for på denne måde at sikre ensartethed i hele organisationen. Teamlederne oplyser i øvrigt, at såfremt et pædagogiks mål er blevet til en ressource hos en borger, skrives dette ind i handleplanen. Det er dog ikke alt det drøftes på teammøderne, der dokumenteres i forhold til den enkelte borger. Socialtilsynet har modtaget dagbogsnotater, pædagogiske handleplaner, 141 handleplaner vedr. 3 tilfældigt udvalgte borgere. Der er ligeledes modtaget Retningslinjerne af pædagogiske planer. Det fremgår af de pædagogiske planer, at stort set hver borger har fastsatte mål i forhold til hvert af følgende emner: Socialt, personligt, bolig, dagtilbud (aktivitet) fritid og helbred. Det fremgår af de fremsendte pædagogiske planer, at der for en enkelt af borgerne - ud over mål - er anført både pædagogiske handlinger og metoder. Det er oplyst, at der i foråret 2015 af Ringsted Kommune vil være taget stilling til, hvilket IT-system der fremadrettet skal benyttes / købes. Indikator er bedømt til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Bengerds Huse ikke i tilstrækkelig grad på har mulighed for at dokumentere den daglige indsats kontinuerligt i forhold til de mål, der er opstillet for den enkelte borger. I bedømmelse er der også lagt vægt på, at der opsættes klare og tilpas konkrete mål for den enkelte borger, og at disse mål tager udgangspunkt i overordnede mål, der fremgår af 141 handleplaner. I bedømmelser er der desuden lagt vægt på, at Bengerds Huses via temamøder sikrer Side 34 af 82

35 praksisgennemgang af arbejdet med overordnede mål og delmål ud fra konkrete eksempler. Der er ligeledes lagt vægt på, at der i opbygningen af de pædagogiske handleplaner sikres, at der sker en helhedsvurdering af den enkelte borger. Der er også lagt vægt på, at der i de pædagogiske handleplaner er aktuel statusbeskrivelse samt angivelse af borgerens mål, den pædagogiske indsats og praksis samt at der i nogle pædagogiske handleplaner er anført handlinger og metoder. Både ledelsen og medarbejdere oplyser, at der næste er 141 handleplaner på alle borgere. Det oplyses at navnlig Ringsted Kommunes sagsbehandlere er aktive i forhold til at besøge borger, fremsender materiale og deltage i handleplansmøderne. Det oplyses, at der jævnligt drøftes 141 handleplanerne samt pædagogiske handleplaner på teammøderne for intern læring omkring sammenhæng af mål. Medarbejderne oplyser, at de efterhånden ser de pædagogiske handleplaner som et arbejdsredskab, der ikke kan undværes og som sikre, at der i indsatsen er fokus på borgernes medbestemmelse og selvbestemmelse og at der sikres at alle aspekter omkring den enkelte borger er belyst. "Det giver mening - men... det er også lidt besværligt". Mindst 1 gang om året sker der evalueringen og derved opfølgning på dette indsatsen og derved de mål, som sagsbehandlerne har sat i forhold til hver enkelt borger. Socialtilsynet har modtaget dagbogsnotater, pædagogiske handleplaner, 141 handleplaner vedr. 3 tilfældigt udvalgte borgere. Sagsbehandler bekræfter ovenstående. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse Socialtilsynet vurderer, at borgerne på Bengerds Huse generelt inddrages og har medindflydelse på deres hverdag i tilbuddet. Tilbuddet understøtter borgerne, så vidt muligt, i deres ønsker og tilstræber at tilgodese deres individuelle behov for støtte og omsorg i kraft af medarbejdernes indgående kendskab til hver enkelt borger. Side 35 af 82

36 på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne behandles med respekt for deres selvstændighed og anerkendes for de - ofte få - færdigheder og kompetencer de individuelt besidder. Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse via indsatsen sikre, at borgerne føler og er bevidste om, at Bengerds Huse og deres lejligheder er deres hjem og at borgerne er medbestemmende og medinddraget i fælles beslutninger i tilbuddet i forhold til de kompetencer, de hver især har. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator er bedømt til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på borgernes, medarbejdernes, sagsbehandlers, pårørendes og leders beskrivelser, hvor der samstemmende gives udtryk for at borgerne trives, føler sig hørt og anerkendt i tilbuddet. I denne bedømmelse er der via samtalerne i forhold til ørige indikatorer af Socialtilsynet lagt vægt på, at medarbejdere gennemgående har udtrykt respekt, lydhørhed og en anderkendende tilgang til arbejdet med borgerne, hvilket løbende er understøttet af på tilsynet via udsagn fra borgerne selv, sagsbehandler og pårørende. Medarbejderne oplyser, at de hvert år i forbindelse med opfølgning af 141 handleplan og pædagogisk plan for så vidt det er muligt, sikres samtale med den enkelte borger omkring borgerens generelle trivsel i tilbuddet og omkring hvilke handlemål og delmål der skal arbejdes videre med. Lederne oplyser, at der på teammøder og ved løbende sparring samt ved gennemgang af pædagogisk plan er meget fokus på at understøtte borgerens valg, at få tilkendegivelser for borgerne og disse bliver anderkendt og respekteret. Medarbejderne oplyser ligeledes, at borgernes spørges eller der tolkes på borgerens adfærd / nonverbale udtryk i forhold til valg af aktiviteter, egne meninger og daglige valg. Det handler også om aktiv inddragelse i den praktiske dagligdag. Borgerne inddrages så vidt det er muligt også i ønsker omkring mad og lignende forhold og understøttes meget i, at det den enkelte selv kan være med til at deltage i, sker på borgerens præmisser. Leder og medarbejdere giver udtryk for, at de respekterer borgernes ret til privat liv og at der altid Side 36 af 82

37 bankes på inden man går ind i borgrens lejlighed og at man respekterer, hvis borgeren ikke ønsker besøg på det tidpunkt eller gerne vil trække sig til egen lejlighed i en periode. Medarbejderne giver klart udtryk for, at de i deres tilgang til borgerne og "den pædagogik der kører i huset" sikre og er meget opmærksomme på alle borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Ved kontakt med borgere, udtrykkes det af disse en viden og ret til at træffe valg og på direkte forespørgsel, tilkendegiver en borger, at denne ikke er træt af medarbejderens støtte og understreger, at vedkommende "selv bestemmer" - med et fint smil målrettet til medarbejderen. Pårørende oplyser, at Bengerds Huse understøtter borgerens valg i forhold til både fællesskabet og de individuelle valg, den enkelte træffer. Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Sagsbehandler oplyser, at der vedkommende vurdering, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt af medarbejderne. Indikator vurderes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejdere gør et stort arbejde for at sikre at borgernes ønsker og behov i forhold til beslutninger på det individuelle plan imødekommes, men også i forhold til deltagelse i fællesskabet. I denne bedømmelse er der via samtalerne i forhold til ørige indikatorer af Socialtilsynet lagt vægt på, at medarbejdere gennemgående har oplyst og via små historier om de enkelte borgere vist, at der arbejdes med borgerens individuelle valg og at dette understøttes - særligt i hverdagen - og i stor grad i forhold til den enkelte borgers funktionsniveau. Dette er løbende understøttet af på tilsynsbesøget via udsagn fra borgerne selv og af oplysninger fra sagsbehandler og pårørende. I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at Bengerds Huse har en fysisk og psykisk svær målgruppe, hvor størstedelen af borgerne enten ikke verbalt klart kan give udtryk for og ej heller via kropssprog eller hjælpemidler / redskaber klart vil kunne give udtryk behov og beslutninger og at træffe disse. Side 37 af 82

38 Socialtilsynet konstaterer ved besøg i borgeres lejligheder samt ved direkte forespørgsel hos borgere, at borgerne "selv bestemmer", hvilke også kommer til udtryk i borgernes valg af indretning af lejlighed og også i den dialog, der opleves mellem borger og medarbejder. En borger oplyser til tilbuddet, at vedkommende primært kommer i fælleslokalerne, når der er fælles mad og der hygges i opholdsstuen. Det virker som om, at denne borger er tilfreds med at kunne vælge fra og til i forhold til fællesskabet. Pårørende oplyser, at medarbejderne er gode til at tage sig af borgerne og mener, at det er godt, at der i hverdagen ydes støtte til at borgerne kan træffe beslutninger - selvom det ofte er nede i de små "daglige detaljer". Sagsbehandler oplyser, at vedkommende oplever at borger inddrages i dennes hverdag. Det fremgår af tilsendte pædagogiske handleplaner, at ingen af disse borgere har været med og deltaget i udarbejdelsen af planerne og fastsættelse af indsatsmålene / delmål. Der er i hver handleplan beskrevet, at handleplanerne er udarbejdet på grundlag af medarbejdernes iagttagelser, formodninger og erfaringer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, at borgerne generelt trives på Bengerds Huse. Socialtilsynet vurderer, at der på Bengerds Huse er medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer, hvilket supplerer kompetencerne i forhold til at understøtte borgernes fysiske sundhed. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet samarbejder med relevante sundhedsrelevante samarbejdspartnere ud fra borgernes individuelle hensyn og støtter borgerne med ledsagelse i forhold til dette. Samtidig vurderes det, at medarbejderne generelt arbejder med at støtte borgerne i forhold til deres mentale Side 38 af 82

39 sundhed og at der er fokus på sund kost på Bengerds Huse. Det er samtidig Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse ikke fast tilbyder alle borgere regelmæssig motion, at Bengerds Huse fx ikke udnytter de grønne arealer ved tilbuddet og ej heller benytter fx nærliggende gymnastiksale eller har andre faciliteter, som kan understøtte borgernes fysiske sundhed og trivsel. Side 39 af 82

40 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator vurderes i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der under andre indikatorer fremkommer oplysninger om, at borgerne trives på Bengerds Huse og at de generelt er tilfredse med at bo i tilbuddet. Bedømmelsen vægtes ligeledes på baggrund af medarbejderes differentierede indsigt i den enkeltes borger trivsels-, vedligeholdelses- og udviklingspotentiale, at indsatsen derved ses at være afstemt efter borgerne funktionsniveau. Medarbejderne giver udtryk for, at borgerne på Bengerds Huse har meget forskellige funktionsnedsættelser og at borgerne derfor skal støttes meget individuelt, hvilket de tilstræber at efterkomme. Medarbejderne giver klart udtryk for, at de mener, at borgerne trives på Bengerds Huse. Ledelsen har overfor Socialtilsynet oplyst, at de mener, at borgerne trives på Bengerds Huse. Ledelsen oplyser, at der på Bengerds Huse er særlig opmærksomhed på, at der kan være forskellige forventninger fra borgere og pårørende ved ny-indflytning på Bengerds Huse og at der er stor forskel på, om ny borger kommer fra et andet botilbud eller hjemmefra. Socialtilsynet har under rundvisning og besøg hos borgerne observeret, at disse borgere umiddelbart trives. Borgerne har til Socialtilsynet ikke givet udtryk for, at de savner sociale aktiviteter eller mere samvær. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til 5 (i meget høj grad Sagsbehandler og pårørende giver begge udtryk for, at de oplever, at borgerne er glade for at bo på Bengerds Huse. Indikatoren bedømmes til i høj grad opfyldt at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Bengerds Huse sikre, at borgerne efter behov modtager Side 40 af 82

41 relevante sundhedsydelser opfyldt) relevante sundhedsydelser og efter behov bliver ledsaget til læge, tandlæge, fysioterapeut, sygehus mfl. samt at leder og medarbejdere har de fornødne kompetencer til at understøtte sundhedsfaglig behandling samt afvejning af hvornår borgeren evt. skal henvises videre til andre eksterne sundhedsydelse. Medarbejderne oplyser, at det er medarbejderne (sundhedsfaglige medarbejdere) i samarbejde med borgerens læge, der er ansvarlige for medicihåndtering, at gældende retningslinjer og regler for medicinhåndtering overholdes og registreres korrekt. Det oplyses at alt fungerer og alt bliver låst inde efter "forskrifterne". Det oplyses, at det er en social- og sundhedsassistent, der laver egenkontrol. Medarbejdere oplyser, at de har kendskab til og benytter UTH. De fortæller, at UTH tages op på teammøderne og at det fungerer godt. Leder har oplyst, at retningslinjer for hvordan medicin skal opbevares, doseres samt dokumenteres er ens for hele Bengerds Huse. Disse retningslinjer vil også være gældende for Hus 22 og Hus 24. I hvert hus vil der blive her opsat 2 særskilte medicinskabe, som vil være aflåst. Adgangen til disse medicinskabe vil kun gives til de medarbejder, der har gennemgået undervisning af ansat sygeplejerske i korrekt medicin-dosering og/eller medicinudlevering, samt er fortrolige med den medicinske dokumentation. Der er instrukser omhandlende den faste medicin, PM-medicin og hvordan medarbejderne skal håndtere utilsigtet hændelser. Medicinskabene i Hus 22 og Hus 24 vil få en størrelse, som gør det muligt at opbevare den ordinerede medicin, evt. ernæringsprodukter og selvfølgelig dokumentationsmapper. Mapperne bliver senere erstattet af det nye digitale dokumentationssystem. Pårørende oplyser generelt tilfredshed med den støtte og hjælp, som vedkommens pårørende modtager i forhold til sundhedsydelser. Side 41 af 82

42 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren vurderes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelse lagt vægt på, at der i de pædagogiske planer er beskrevet særligt emne om borgerens helbred, hvoraf det fremgår, at der er fokus på sundhedstilstanden hos den enkelte borger. Dette stemmer overens med oplysninger fra medarbejderne. Der er også i bedømmelse lagt vægt på, at motion i forhold til borgerne ikke ses som et gennemgående emne i beskrivelserne i de pædagogiske planer og der ses ikke at være tilbud om faste motionsaktiviteter for alle borgerne på Bengerds Huse. Der er fremsendt og medarbejderne har kendskab til Bengerds Huses kostpolitik. Medarbejderne fortæller, at for nogle borgere er der særlig opmærksomhed på korrekt kostsammensætning f.eks. i forhold til diabetes, allergi, over-/undervægt m.m. samt at tilbuddet tilstræber at servere sund og ernæring rigtig kost til alle tilbuddets borger. Medarbejderne oplyser, at der er fokus på motions (og henviser også til kostpolitikken, hvor dette er nævnt) og at der arrangeres fælles motion, gåture, der er motionscykler og at der er borgere, der deltager i svømning og ridning. En afdeling går meget fast ture - uanset vejret 1 gange om ugen og de borgere, der er i stand til det, går til deres aktivitetstilbud. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet kan konstatere, at Bengerds Huse har magtanvendelser og at disse er indsendt til Socialtilsynet løbende. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes viden og indgående kendskab til borgerne medvirker til, at magtanvendelser begrænses, idet der er italesat og beskrevet tilrettelagte afledningsredskaber, således at magtanvendelserne begrænses. Det er Socialtilsynets vurdering, at de magtanvendelser der sker, er genstand for vurderinger, refleksion og kan medføre ændring af indsatsen med henblik på at samme magtanvendelse fremadrettet undgås. Side 42 af 82

43 Socialtilsynet vurderer på denne baggrund, at Bengerds Huse til stadighed har fokus på at mindske konfliktoptrapninger og magtanvendelser løbende. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 43 af 82

44 Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator er bedømt til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Bengerds Huse arbejder forebyggende og understøtter, at der ikke er magtanvendelser i tilbuddet samt at Bengerds Huses medarbejdere har viden om hvordan evt. magtanvendelser skal indberettes. Der er indsendt magtanvendelser løbende til Socialtilsynet, men det er få. Ledelsen oplyser, at der er "godt styr" på magtanvendelserne og hvad der er. Det oplyses, at Ringsted Kommune (myndighedsområdet) har været ude på Bengerds Huse - i hvert team og har undervist/fortalt om magtanvendelser og har introduceret til Kommunens pjece om emnet. Det oplyses, at magtanvendelser også er et fast emne punkt på dagsordenen på teammøderne. På teammøderne tales der meget om, hvordan Bengerds Huse handler i forhold til den enkelte borger for at undgå de ulovlige magtanvendelser. Ofte drøftes de dilemmaer, som medarbejderne står i i forhold til magt. Medarbejderne oplyser, at de kender til retningslinjer for magtanvendelse og hvordan de skal indberettes, men at ikke alle kan udfylde selve magtanvendelsesskemaerne, men at de kan få hjælp af hinanden samt nærmeste leder. Vikarer er på intro-vagter og får herigennem orientering om magtanvendelsesreglerne og får samtidig skriftligt materiale udleveret og underskriver erklæring om, at de er bekendt med reglerne. Pårørende oplyser, at det er en følsomt emne og det kræver åbenhed at tale om dette. Det er pårørendes opfattelse, at Bengerds Huse er meget opmærksom på dette. Samtidig er det også pårørendes opfattelse, at nogle medarbejdere måske at bange for at de kommer til at udøve magt. Det er pårørendes opfattelse, at medarbejderne nogle gange skulle gribe noget mere ind og at der mange gange er tale om almindelig omsorg og ikke om magt. Indikator 06.b: Tilbuddet 5 (i meget Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Side 44 af 82

45 dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen høj grad opfyldt) I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Bengerds Huse har magtanvendelser i begrænset omfang og at medarbejderne er bekendt med, hvor de skal finde retningslinjer for indberetning af magtanvendelse og hvor de kan søge om hjælp til udfyldelsen af skemaer. I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at medarbejdere og ledelse kender til og håndtere magtanvendelser efter gældende regler, at Bengerds Huse drøfter kommunikations- og handlingsredskaber til at arbejde forebyggende i forhold til magtanvendelser. Der ses af de fremsendte magtanvendelser, at der sker drøftelser af magtanvendelserne i teams. Det oplyses at lederne, at enhver magtanvendelse bliver gennemgået på teammøderne for læring. Her drøftes også magt i forhold til de borgere, hvor der latent måske er mulighed for, at der kan finde magtanvendelse sted og for at sikre at indsatsen er klar i forhold til at undgå magt og navnlig drøftes anden handlemulighed af medarbejderne - blandt andet at trække sig - afledningshandlinger o.s.v. Dette skrives ind i handleplanen. Lederne oplyser, at der i det løbende samarbejde med pårørende drøftes magt og magtanvendelse. Magten forklares og der tales ofte med de pårørende ud fra specifikke situationer fx tandbørstning og der drøftes muligheder for at afprøve andre tilgange i stedet for at udøve magt. Myndigheden afvikler samtidig nogle korte tema møder om magtanvendelse og reglerne omkring dette. Hus : Ledelsen oplyser, at der nok er ca. 3 magtanvendelser om året i hus 22 og det muligt, at dette også vil være tilfælde fremadrettet ligesom det måske også vil være dette i hus 24. Medarbejderne oplyser, at de mener, at de gode til "at læse" borgerne individuelt og at de således kan trække sig og afstemme kontakt og forventninger i forhold til en borgers eventuelle uhensigtsmæssige adfærd eller optrapning af en sådan. Medarbejderne fortæller, at de i det daglige Side 45 af 82

46 bruger tid på at informere hinanden om hvis der en borger, der skal tages særlige hensyn til i forhold til dette. Medarbejderne fortæller, at det fx kan være, at en borger har brug for at guides i at få lidt fred i egen lejlighed eller at borgeren afledes ved tilbud om anden aktivitet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, at Bengerds Huse forebygger at der sker overgreb. Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse indsats understøtte, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet I denne vurdering er der lagt vægt på, at der på Bengerds Huse i den daglige indsats er bevidsthed hos medarbejderne om at benytte relevante reaktions- og handleredskaber eller afledningshandlinger i forhold til borgerne, hvis sådanne situationer opstår. Bengerds Huse har ikke en beredskabsplan eller lignende, der forholder sig til forebyggelse af overgreb borgerne imellem, fra evt. pårørende/medarbejdere og har ikke beskrevet en målrettet fokus på samværet mellem borgerne og medarbejderne i denne forbindelse. Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huses medarbejdere ved hvorledes eventuelle overgreb skal behandles og indberettes via tilbuddets ledelse. Side 46 af 82

47 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt. I bedømmelse er der lagt vægt på, at der på Bengerds Huse på det praktisk plan har fokus på at forebygge overgreb og der er bevidsthed om reaktions- og handleredskaber samt afledningshandlinger, hvis sådanne situationer opstår. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset 2 (i lav grad opfyldt) Medarbejderne oplyser, at der på Bengerds Huse er få borgere, som kan have og i perioder udviser uhensigtsmæssig og grænseoverskridende adfærd. Disse forsøges skærmet fra ophold og samvær de andre borgere, dels for at undgå overgreb og sammenstød, men også for at skåne borgeren mest muligt. Medarbejdere udtrykker, at det er sjældent at der sker overgreb på Bengerds Huse og at det daglige arbejde tilrettelægges således, at dette forsøges minimeret. De oplyser, at de aldrig har oplevet direkte overgreb af seksuel karakter. Det fremgår af fremsendte pædagogiske planer, at uhensigtsmæssige og grænseoverskridende adfærd (og selvskadende adfærd) forsøges afværget ved afledende tiltag og beskrivelser af disse. Medarbejderne ved således, hvem af borgerne der kan komme i sådanne situationer, via der indgående kendskab til borgerne samt beskrivelserne. På forespørgsel om seksuelle overgreb, tilkendegiver alle medarbejdere, at de helt klart ville rette henvendelse til en af lederne på Bengerds Huse, såfremt de fik mistanke om sådanne overgreb. Ledelsen oplyser, at hver enkelt vold eller trussel om vold på/mod en medarbejder bliver registret. Det samme er gældende for vold borgerne imellem. Det er ikke muligt på Bengerds Huse på nuværende tidspunkt at registrere disse hændelser i et elektronisk IT-program. Indikatoren er bedømt til i lav grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Bengerds Huse ikke har et nedskrevet beredskab vedr. overgreb. Side 47 af 82

48 målgruppen og er kendt af medarbejderne I bedømmelsen er der desuden lagt vægt på, at medarbejdere klart tilkendegiver at vide, hvordan de skal handle, såfremt de observere overgreb. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Medarbejderne oplyser, at der ikke findes et beredskab i forhold til at forebygge overgreb og at dette ikke er italesat på Bengerds Huse. Medarbejderne giver dog klart udtryk for, at de alligevel hver især ved, hvordan de vil handle, såfremt de få kendskab til eventuelt overgreb. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,1 Socialtilsynet vurderer, at ledelsen sikrer den daglige drift kompetent, med ledelsesmæssige gode og strategiske overvejelser. Det er Socialtilsynets opfattelse, at der inden for det seneste år og også efter sidste driftstilsynsbesøg i 2014 har været fokus på at iværksætte handleplaner på en række områder, herunder at sikre og udvikle fagligheden i organisationen. Socialtilsynet vurderer, at det arbejde og de initiativer, der er sat i gang og bevilget, er meget relevante og understøtter indsatsen på Bengerds Huse. Det er Socialtilsynets opfattelse, at ledelsen på Bengerds Huse har fokus på at fastholde processerne for ovennævnte udviklingsarbejde samtidig med, at ledelsen er realistisk i forhold til det tidsmæssige perspektiv inklusiv implementeringen. Det er Socialtilsynets vurdering, at ledelsen på Bengerds Socialtilsynet anbefaler, at ledelsen Bengerds Huse til stadighed har fokus på sygefravær og personalegennemstrømnings hastigheden, således at der sikres mere stabilitet blandt medarbejderne. Socialtilsynet opfordrer ledelsen på Bengerds Huse til at være opmærksom på, at den faglige sammensætning af faggrupperne i forhold til uuddannet personale ikke stiger. Side 48 af 82

49 Huse har fokus på det høje sygefravær og personalegennemstrømningen og Socialtilsynet bifalder, at sygefraværet langsomt ses af være faldende. Det er Socialtilsynets vurdering, at der er en tilstrækkelig faglig fordeling blandt medarbejderne på Bengerds Huse i forhold til målgrupperne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer, at Bengerds Huse har en faglig kompetent ledelse, der forsat er på vej med at udvikle og drifte de tiltag, der er nødvendige for tilbuddets faglighed fremover og nye tiltag i Det er oplyst, at Bengerds Huse her i 2015 får et dokumentationssystem og at dette skal ibrugtages og implementeres på Bengerds Huse i løbet af sommer/efterår Socialtilsynet vurderer, at det forsat er en ledelsesmæssig udfordring at sikre, at der sker en god, sikker og kontinuerlig dokumentation og der sker måling på resultaterne i forhold til borgernes udvikling i samme dokumentation. Socialtilsynet vurderer forsat, at eventuel manglende ibrugtagning af det nye dokumentationssystem ikke fratager ledelsen på Bengerds Huse for ansvaret i forhold til at dokumentationen er i orden og gennemskuelig og let anvendelig for medarbejderne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren vurderes i høj grad til at vær opfyld. I bedømmelsen indgår, at alle ledere ses at have relevant ledererfaring, relevant grunduddannelse, erfaring med målgruppen samt supplerende relevant overbygning på grunduddannelsen. I bedømmelsen indgår også, at både medarbejdere og pårørende udtaler, at ledelsen på Bengerds Huse fungerer godt. Ledelsen: Der er kommet ny teamleder siden sidste tilsynsbesøg, hvor der var en vakant stilling. Teamlederne er begge pædagoger og har hver en coachuddannelse, har ledererfaring og en mindre Side 49 af 82

50 lederuddannelse bag sig. Lederne oplyser, at hver teamleder har 35 medarbejdere under sig og at der ikke er flere midler til flere ledere. Teamlederne oplyser, at deres mission på Bengerds Huse er at understøtte medarbejderens støtte, således at kerneopgaverne ydes på bedste måde. De mener også, at det at være til stede som leder er en væsentlig opgave og samtidig være tydelig på forventninger i forhold til medarbejderne samt at være sparingspartnere i forhold til den faglige indsats. Temlederne udtaler, at det for dem er vigtigt, at medarbejderne ved, hvem der er deres ledere på Bengerds Huse og at de som ledelse melder rammer og vilkår ud, at ledelsen er enige og samlet om at handle. Teamlederne oplyser, at det for dem er vigtigt, at der er trivsel i medarbejdergruppen og at man som teamleder er en del ting man skal være opmærksom på hele tiden- at det medarbejderne gør, det ser vi som ledere, og rigtige handlinger giver vi ros for, men også ting, der undre os, italesætter vi. Det er vigtigt at være tilstede og vi er tilstede hver morgen ved morgenrunden, vores døre står åbne og medarbejderne er velkomne til at komme ind, vi er lyttende for forstående og deltager i mange samtaler. Den ene teamleder oplyser, at det bestemt kan mærkes, at der er komme en teamleder yderligere i den vakante stilling. Det er ledernes opfattelse, at alle ansatte er afhængig af hinanden - og ledelsen mener, at det efterhånden nu er gode faglige tilgange og organisationen har bevæget sig fremad til et anden og bedre niveau og derfor er et andet sted i dag end tidligere. En teamleder oplyser, at vedkommende godt kunne overveje om ekstern supervision kunne være en mulighed, men det er ofte en sådan ting, der bliver tilsidesat, når der prioriteres tidmæssigt i hverdagen. Medarbejderne: Medarbejderne udtaler, at de er rigtig glade for den nye teamleder, der er startet. De har i øvrigt ikke nogle yderligere tilføjelser til indikatoren i forhold til sidste tilsyn i Side 50 af 82

51 Pårørende: Pårørende oplyser, at vedkommende kun har ros til ledelsen. Det er pårørendes opfattelse, at ledelsen på Bengerds Huse har store kompetencer. Det kan være en vanskelig situation at være leder - der er mange følelser på spil i forhold til pårørende. Pårørende tilføjer, at ledelsen altid har været god til at melde tilbage på spørgsmål eller henvendelser. Oplysninger fra driftstilsyn 2014: Medarbejderne oplyser, at de pt. mangler en teamleder i et team, idet den ene leder er syg. Begge teams ledes derfor af samme teamleder. Normalt har medarbejderne i det team været vant til synlig ledelse. Hvorvidt de nu har nærledelse eller ej, har de forskellige oplevelser af, men tidligere var der ikke en teamleder til stede tæt på medarbejderne. Det er der nu, og det udgør en stor forskel er for dem. Det betyder, at det er nemmere i dagligdagen, fordi de oplever lydhørhed hos ledelsen. Tidligere var det som om, at al ledelse var stoppet. Der var ingen penge, ingen møder, og medarbejderne knoklede for at få alt til at hænge sammen for borgerne. Nu synes de, at det ser noget lysere ud, blandt andet er der kommet styr på flere ting med mapper, medicin og så videre. Det fungerer, og der er mere tillid til ledelsen end tidligere. På LMU, der er lokal MED-udvalg mellem ledere og medarbejdere, har flere af de nye tiltag været drøftet, og arbejdsmiljørepræsentanterne har også været inddraget i processer. Der er stadig mange processer i gang. Der er igangsat så meget, at det er svært at bevare overblikket, beskriver medarbejderne. Nogle af alle tiltagene er fyldt med mange ord, og medarbejderne har brug for at få tingene ned på et praktisk plan, så det konkret udmøntes i forhold til samarbejdet i organisationen og i forhold til Side 51 af 82

52 det daglige arbejde med borgerne. Medarbejderne håber, at der i fremtiden vil være flere ressourcer, så arbejdet med at genopbygge organisationens interne værdier og målsætninger kan prioriteres. Et team oplyser, at der i perioder har været vold mod medarbejdere, så dette har været meget i fokus. Til dette team er der kommet flere ressourcer i form af tilførte timer, men i perioder er det stadig hårdt at være på arbejde, når der er en voldelig borger. Her oplever medarbejderne, at der har været en nærværende ledelse, hvor tilbud om supervision og krisehjælp har været et vilkår. Det synes de er godt. Der har været få gange, hvor medarbejderne ikke har følt sig helt forstået. Ledelsen beskriver, at der er udarbejdet en handleplan i forhold til det tidligere tilsyns hovedkonklusioner og anbefalinger. Dette har overordnet indeholdt: 1) Sikker drift, i form af dokumentation, interne procedurer og retningslinjer. 2) Styrkelse af nærledelse, økonomi og daglig, faglig sparing. 3) Fokus på kompetenceudvikling et fagligt fællesskab. Ad 1: Lederne oplyser, at der har været arbejdet ihærdigt med diverse handleplaner, hvor medarbejderne har været inddraget. Tidligere var der ikke nedskrevet meget i forhold til procedurer og retningslinjer. Disse er nu udarbejdet og implementeret i alle teams. Ad 2: Lederne oplyser, at det er besluttet og effektueret, at teamlederne nu er fysisk placeret ude i teamet, der hvor dette rent fysisk kan lade sig gøre. Dette har haft en meget positiv effekt, og medarbejderne har givet udtryk for, at de er tilfredse med det. Side 52 af 82

53 Der er aftalt faglig overlap og løbende sparring, både mellem de enkelte medarbejdere og mellem teamleder og medarbejdere på teammøderne. Der er tilført flere midler i form af medarbejdertimer, der har gjort, at spidsbelastningssituationerne om morgenen klares bedre nu. Leder af voksen-handicapområdet oplyser, at der nu er udarbejdet et budgetforslag for 2015, hvori der er indlagt en budgetforøgelse og dermed en taksstigning pr , samt at taksterne bliver differentierede med 3 niveauer. Ad. 3: Lederne oplyser, at de godt er klar over, at der på Bo- & Servicecenter Ringsted har manglet en fælles, faglig forståelse og tilgang. Blandt andet derfor er der i handleplanen sat særlig fokus på kompetenceløft, og til september 2014 starter et forløb med neuropædagogiske tilgang samt ICDP (International Child Development Programmes). Disse skal fremadrettet være grundlæggende faglige tilgange for Bo- & Servicecenter Ringsted. Der har været nedsat arbejdsgrupper, der har arbejdet med ovenstående. Arbejdsgruppen og ledelsen har besluttet, at det er de to metoder og tilgange, der skal benyttes fremover. Der har ikke tidligere været arbejdet målrettet med disse metoder, men organisationen har kendskab til dem. Den arbejdsgruppe, der har været nedsat, er godt tilfreds med, at der på denne måde sættes fokus på fagligheden. Ledelsen og arbejdsgruppen er ikke i tvivl om, at disse metoder er de rette for målgrupperne på centeret. Ledelsen tror på, at det er disse metoder, der virker. Det kan godt være, at metoderne om 3 år skal ændres, men nu er rammen sat, og det er sådan, der skal arbejdes. I september afholdes en temadag for alle medarbejdere, hvor det bliver præsenteret. På baggrund af ovenstående vil der blive udarbejdet en kompetenceplan. I forbindelse med udarbejdelse af planen, vil der være behov for kompetenceafklaring således, at den kommende kompetenceudvikling sikrer, at medarbejderne klædes ordentligt på. Side 53 af 82

54 Ledelsen mener, at organisationen er godt på vej i forhold til den fælles, faglige forståelse. Lederne oplyser, at det er meget sjældent, at der fremsendes 141 handleplaner fra de visiterende kommuner. Bo- & Servicecenter Ringsted har omvendt heller ikke bedt eller rykket for handleplaner. Der har ikke været stor udskiftning i borgergruppen, hvorfor der sjældent er nye visiteringer. De oplysninger der eventuel fremsendes vedrørende den enkelte borger arkiveres i ESDH-system Acadre. Ledelsen oplyser, at både pædagogiske handleplaner samt andet relevant materiale også lægges i dette system under den enkelte borger. Acadre systemet er ifølge lederne ikke velegnet til at håndtere de udfordringer og krav til dokumentation og måling, der i fremtiden vil komme på Bo- & Servicecenteret. Tilsynet får fremvist en tilfældig visitationssag, hvor en borger flyttede ind for omkring 1 år siden. Der er fra den visiterende myndighed kun fremsendt en kontrakt til Bo- & Servicecenter Ringsted, primært omhandlende aftale om betaling for borgerens ophold. Der er ikke i denne fra myndighedens siden påført formål eller mål med ophold i botilbuddet. Ledelsen oplyser, at de to sidste borgere, der er visteret til botilbuddet, er unge, hvor de fleste oplysninger om den enkelte borger er oplyst af pårørende. Ledelsen oplyser, at Bo- & Servicecenter Ringsted udarbejder handleplaner/ pædagogiske handleplaner på hver borger. Denne bliver ajourført mindst én gang om året. Lederne oplyser, at denne handleplan endnu ikke er et aktivt integreret værktøj. Samtidig er der udfordringer ved kun at have Acadre til journalisering, da systematiseret journalisering i forhold til dagbogsnotater og pædagogisk indsats er meget vanskeligt i dette system. Det er et detektivarbejde at finde de løbende oplysninger. Ledelsen oplyser videre, at Ringsted Kommune over en periode har undersøgt mulighederne for nyt elektronisk system, der skal kunne sikre korrekt dokumentation og give mulighed for effektmåling. Der er ikke truffet beslutning om dette endnu, og det er forventeligt, at der inden udgangen af 2014 træffes en beslutning. Side 54 af 82

55 Dette fremgår af botilbuddets fremsendte handleplan. Teamleder er uddannet pædagog og har fornyligt gennemført en coachuddannelse. Lederne beskriver deres ledelsesstil som kravsættende og samtidig anerkendende i deres tilgang til medarbejderne. Lederne sætter det gode samarbejde højt og oplyser, at de er lyttende både overfor hinanden og overfor medarbejderne. De oplever også, at medarbejderne er lyttende. Lederne mener, at det er vigtigt at sætte klare rammer, at være ærlig og holde det, de siger. Begge ledere mener, at de bruger hinanden meget til at tale om, hvad der virker rent ledelsesmæssigt. De benytter kombinerede ledelsesmæssige tilgange, blandt andet værdibaseret ledelse og anerkendende ledelse. Den personlige dimension med at turde vise sin personlighed, mener leder af voksen-handicapområdet også er meget relevant og vigtigt, samtidig med at kunne være rolig og afslappet. Derved nås medarbejdernes tillid, og medarbejderne bliver lyttende. Leder af voksen-handicapområdet har arbejdet på Bo- og Servicecenter Ringsted i 2½ år og har haft følgende i fokus: Sikker drift, ressourceoptimering, økonomistyring, at skabe struktur, at følge op, at planlægge, at igangsætte og følge op igen. Det har været meget vigtigt at have fokus på faktuelle ting, som for eksempel at få medicinhåndtering på plads. Samtidig har leder af voksen-handicapområdet haft fokus på sin rolle som synlig leder i forhold til mellemlederne og medarbejderne. Teamleder oplyser, at hun ikke tænker ledelsesmæssige tilgange i dagligdagen. Hun er mere optaget af, at dagligdagen kører godt, at vagtplaner hænger sammen i forhold til centerets behov, og at Side 55 af 82

56 borgerne har det godt. Teamleder beskriver, at hun er faglig, men har ikke altid svaret. Nogle gange er hun tilstede, andre gange ikke. Det er forskelligt fra medarbejder til medarbejder, hvor meget de har brug for, at hun er der. Generelt oplever hun, at det giver tryghed, at hun kender borgere, medarbejdere og centeret så godt, da hun er en stor vidensbank for hele organisationen. Teamleder vurderer, at hun måske nogle gange kan opleves som lidt firkantet. Hun prioriterer altid at være den samme, som leder af voksenhandicapområdet og medarbejdere kan regne med. Teamleder beskriver, at hun er god til opfølgning og stiller samtidig krav. Begge ledere oplyser, at i forhold til ledelse og de udfordringer, der har været, ser det mere lyst ud nu, end for 1 år siden. Begge ledere udtaler, at det også lysner i forhold til tillid, arbejdsklima og troværdighed til ledelsen. Hele tilbuddet er stadig i en udviklingsproces, og det vil de være et stykke tid. Leder af voksenhandicapområdet er mere fortrøstningsfuld end tidligere. Ledelsen beskriver, ar det har været en udfordring, og de vil fortsat gerne leve op til alle de gode ting, der er igangsat og indført. Begge vil gerne løse opgaverne som lovet. Dette kan være vanskeligt, for lige nu står lederne i den situation, at den ene teamleder er sygemeldt, og det ser usikkert ud med tilbagevenden. Derfor er ledelsen voldsomt presset på tiden, og det mærkes væsentligt, at der er en leder mindre. Såfremt der skal ske ændringer i ledelsen, vil nuværende ledelsesteam have særlig fokus på forskellige personlighedstyper, hvorved de mener, at ledelsesteamet vil supplere hinanden bedst. Lederne oplyser og er meget enige om, at tingene hænger sammen nu, og såfremt anmodningen om budgetforhøjelse ikke imødekommes, bliver det en meget tung opgave at løfte fagligheden på Bo- og Servicecenter Ringsted. Ledelsen mener, at der nok er politisk velvilje til bedre økonomi på centeret. Lederne oplyser, at der har været noget udskiftning i medarbejderstaben, hvilket også har gjort, at Side 56 af 82

57 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad opfyldt) det ser mere positiv ud fremadrettet. Indikatoren vurderes i høj grad til at være opfyld. I bedømmelsen indgår, at alle medarbejdes ses at modtage faglig sparing både af hinanden, at leder samt i teams og dette er regelmæssigt. I bedømmelsen indgår også, at medarbejdere og pårørende udtaler, at ledelsen på Bengerds Huse fungerer godt. I bedømmelsen indgår også, at lederne ikke modtaget ekstern supervision, men har mulighed for dette og at medarbejderne modtager fast supervision. Ledere: Der er kommet ny teamleder i vakant stilling. De 2 teamledere oplyser, at de bruger hinanden meget og er efterhånden ved at lære hinanden at kende. De 2 teamledere mødes hver mandag med Centerlederen og de modtager oftest sags-bestemt ledelsesmæssig sparring fra Centerlederen af og Teamlederne er af den opfattelse, at de altid er velkomne hos Centerlederen for drøftelse af udfordringer. I forhold til ekstern supervision oplyser teamlederne, at de ikke modtager det p.t., men overvejer at modtage dette løbende fx 4 gange om året. Dette vil der være mulighed for. På forespørgsel oplyser medarbejderne, at der i forhold til tilsyn i 2014 ikke er ændringer i denne indikator. Oplysninger fra driftstilsyn 2014: Der er fast supervision i hvert team. Faglig sparing ligger på temamøder, på temadage og personalemøder. Afdelingsleder deltager i personalemøderne. Der sker også faglig sparring i overlap i dagligdagen. Medarbejderne har forskellige oplevelser af, om der sker faglig sparring i organisationen. Side 57 af 82

58 Medarbejdere fra et team beskriver, at fælles, faglig praksis ikke helt kører. Et team mangler hjælp til at komme mere i gang med at få mere struktur i forhold til den faglige sparring. Det er muligvis en anden ånd, der skal til. Et andet team er trådt til for at hjælpe. Kun et enkelt team mener ikke, at de får den bedste støtte og har brug for noget mere for at kunne løfte i flok. Der er fastlagt supervision hver 8 uge. I forhold til de tiltag, der forhåbentlig kommer, stiller nogle af medarbejderne spørgsmål ved beslutningen om, at neuropædagogik og ICDP er de bevidst valgte metoder som metodisk grundlag på Bo- & Servicecenter Ringsted. De mener, at årsagen kan være, at det tidligere tilsyn har anbefalet disse metoder. Der er 83 ansatte på Bo- & Servicecenter Ringsted, og medarbejderne mener ikke, at det er nok med sidemandsoplæring i forhold til at benytte viden fra neuropædagogikken. Der har i lang tid være lukket ned for kursusvirksomhed. Nogle har dog været på et mindre kursus i neuropædagogik. Der gives ledelsesmæssig faglig sparring løbende i ledergruppen. Der er oprettet ledernetværk i kommunen, og der holdes ledermøder ca. hver 3. uge. Der er flere tiltag på vej i kommunen i forhold til ledelsesværk. Begge ledere oplyser, at de også har deres eget netværk. Lederne har mulighed for løbende supervision. På forespørgsel oplyser lederne dog, at de ikke er gode til at prioritere supervisionen. Det er ofte dette, som de fravælger i den travle hverdag. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer, at de medarbejdere, der har kontakt til målgruppen, er fagligt relevant sammensat i forhold til målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at det til stadighed er nødvendigt at arbejde med sygdoms- og fraværspolitikken i organisationen for at sikre stabilitet blandt medarbejderne og forsat at arbejde med nedbringelse af Side 58 af 82

59 personalegennemstrømningen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være oplyst. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der er en tilstrækkelig faglig fordeling blandt medarbejderne på Bengerds Huse. Der er også i bedømmelsen lagt vægt på, at der på Bengerds Huse er særlig opmærksomhed på behov for sundhedsfagligt personale i forhold til målgrupperne og at der derfor sker en vurdering af sammensætningen ved vakante stillinger. Re-godkendelse 2015: Leder har oplyst, at der i MED-regi er vedtaget ny procedure i forhold til sikring af gyldigt kørekort hos medarbejderne ved kørsel af borgerne. Der foreligger oplysninger på Tilbudsportalen vedr. antal medarbejdere i forhold til de faggrupper, der er. I store træk fordeler faggrupperne sig således: Pædagogisk personale - 59% (specialpædagogisk arbejde og omsorg), sundhedsfagligt personale 8% (social- og sundhedshjælper, sygeplejerske) og uuddannet personale 33% (pædagogisk medhjælp). Det er oplyst, at der i på Bengerds Huse er fokus på, at der ansættes flere med sundhedsfaglig baggrund, idet målgruppen bliver ældre og der ses at være et større behov for sundhedsfaglig viden. Pårørende oplyser, at medarbejderne opleves som kompetente og at der er rigtig gode vikarer ansatte. Oftest er vikarene gamle studerende, der får job efter deres uddannelsesperiode, hvilket er rigtig godt, idet de kender borgerne. Men desværre forsvinder disse vikarer også, eller bedre, - bliver ansat som fast personale. Driftstilsyn Socialtilsynet har modtaget oplysninger om medarbejdernes faglige baggrund. Det fremgår, at de medarbejdere, som arbejder i den direkte kontakt med borgerne er pædagoger, omsorgs- og Side 59 af 82

60 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 3 (i middel grad opfyldt) pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Ledelsen oplyser, at botilbuddet tidligere har haft en forespørgsel til personaleafdelingen i kommunen om straffeattester. Det er derfra oplyst, at botilbud ikke indhenter straffeattester. Leder oplyser, at pedel ser gyldigt kørekort, når medarbejdere første gang skal køre i botilbuddets busser. Indikatoren bedømmes til i middelgrad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der fortsat ses en middelhøj personaleomsætningshastighed. Der er i bedømmelse også lagt vægt på, at den middelhøje omsætning ikke opleves af pårørende. Re-godkendelse 2015: Oplysninger fra Tilbudsportalen viser, at Bengerds Huse har beregnet en personaleomsætningshastighed til 7,3%, hvilket er en mindre stigning. Ledelsen oplyser, at der har været en forholdsvis personalegennemstrømning og at det måske kan føles lidt voldsomt, at der er nogle, der holder op. Men det er over en kort ansættelsesperiode og det har da også lidt betydning for organisationen. Pårørende oplyser, at der ikke opleves en stor personalegennemstrømning. Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 3 (i middel grad opfyldt) Fra driftstilsyn 2014: Det fremgår af de oplysninger, som tilsynet har modtaget forud tilsynsbesøget, at der inden for det sidste år (2014), er sket en del fratrædelser af medarbejdere, det vil sige faste medarbejdere, vikarer og studerende. Indikatoren bedømmes til i middelgrad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der fortsat ses et middelhøjt fravær. Der er i bedømmelse også lagt vægt på, at fravær oplyses af være faldende. Re-godkendelse Side 60 af 82

61 Tema Gns. bedømmelse Ved driftstilsyn 2014 blev sygefravær opgjort til 26 på Bengerds Huse efter det beregningsprincip, der er fastlagt på Tilbudsportalen. Dette tal er et samlet absolut tal, som beror på kalenderåret Ved re-godkendelsen 2015 er tallet opgjort til 20 vedr Ledelsen på Bengerds Huse oplyser, at fraværet samlet er faldende og Socialtilsynet har fået fremvist fravær for de første måneder af Der ser samlet ud til, at fraværet er faldende. Ledelsen har oplyst, at en del af det fravær, der figurerer i opgørelsen også kan forklares ved, at opsagte medarbejdere i opsigelsesperioden har været sygemeldt. Ledelsen oplyser i øvrigt, at al fravær (samlet) løbende bliver forelagt Lokal Med Udvalget. Regler og retningslinjer følges som fastlagt i Ringsted Kommune. Fra driftstilsyn 2014: Der har været en del sygdom i organisationen. Ledelsen oplyser, at årsagen til det høje sygefravær har været alvorlig sygdom for flere medarbejdere samt opsagte medarbejdere, som har sygemeldt sig i opsigelsesperioden. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 3,5 Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huses medarbejdere i rimelig grad har de kvalifikationer og kompetencer - uddannelse, erfaring og viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgrupper. Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse har tilrettelagt et strategisk udviklingsforløb i forhold til, hvordan de sikre nødvendige kompetencer både på kort og på langt sigt, samtidig med at dette vil tilgodese, at nuværende målgrupper bliver ældre. Side 61 af 82

62 Det er samtidig Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på Bengerds Huse på en etisk ordentlig måde forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Det vurderes, at medarbejderne møder borgerne anerkendende med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed i forhold til selvbestemmelse og medbestemmelse. Socialtilsynet vurderer, at det af Bengerds Huses iværksatte udviklingsforløb i forhold til opdatering og udvikling af tilbuddets faglige metoder er relevant og vil kunne højne den faglige indsats. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, at Bengerds Huse har iværksat et udviklingsforløb i forhold til opdatering og udvikling af tilbuddets faglige metoder, men at dette endnu ikke er implementeret og integreret tilstrækkeligt i daglig pædagogisk praksis. Det skal bemærkes, at socialtilsynet bifalder og finder det planlagte forløb omkring ICDP relevant i forhold til målgruppen på Bengerds Huse, idet det bygger på det anerkendende / relations- og ressourceorienterede menneskesyn og vil efter Socialtilsynets vurdering sikre en bevidstgørelse af medarbejdernes allerede eksisterende kvaliteter i forhold til tilgange til borgerne og understøtte en udviklingsstøttende og vedligeholdende indsat, med fokus på relationen mellem medarbejder og borger. Samtidig ses der i udviklingsforløbet fortsat at være fokus på viden om neuropædagogik, hvilket Socialtilsynet finder relevant og i god tråd med den fortsat faglige udvikling på Bengerds Huse og Bengerds Huses Bengerds Huses faglige referenceramme. Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejdernes i samspil med borgerne og på baggrund af medarbejdernes indgående kendskab til de enkelte borgere, arbejder anderkendende og sikre målgrupperne behov for støtte og udvikling. Side 62 af 82

63 Socialtilsynet vurderer, at medarbejdergruppen har en relevant faglig sammensætning. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren vurderes til i middelgrad at være opfyldt. I bedømmelse er der lagt vægt på, at Bengerds Huse har iværksat et udviklingsforløb i forhold til opdatering og udvikling af tilbuddets faglige metoder - ICDP. I bedømmelsen er der særligt lagt vægt på medarbejdernes ikke har et tilstrækkeligt kendskab til ICDP endnu. Der er også i bedømmelse lagt vægt på, at der på Bengerds Huse er ansat pædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter samt 1 sygeplejerske og at der er erfaring med at arbejde med målgruppen. Der er i forhold til Bengerds Huse, Specialtilbud samt Aflastningstilbuddet lagt vægt på medarbejdernes viden og kommende krav om viden (uddannelse) i forhold til Gentle Teaching. Leder oplyser, at der bevilget midler til et samlet kompetenceløft af medarbejderne. Der vil blive fremsendt oversigt over kompetenceforløb til Socialtilsynet umiddelbart efter tilsynsbesøget og så snart Bengerds Huse har modtaget dette. Bengerds Huse har siden slutningen af 2013 arbejdet målrettet med kompetenceløft. Med udgangspunkt i udvikling (sammen med medarbejderne) af et fælles fundament med en fælles forståelse, definition og beskrivelse af dette i løbet af 2014, har der i en periode sideløbende været arbejdet med implementering af neuropædagogiske viden. Bengerds Huse har besluttet, at det planlagte kompetenceforløb ICDP nu skal igangsættes og midlerne er bevilget. ICDP-forløbet er planlagt med en introdag for personale om ICDP og neuropædagogik i efteråret 2015 og efterfølgende i foråret 2016 temadag om neuropædagogik og undervisning i ICDP niveau 1. Der er i forløbet også undervisning af lederne. Forløbet rummer 80 medarbejdere samlet. Side 63 af 82

64 Medarbejderne oplyser ved interview, at de generelt er tilfredse med de tiltag som er iværksat med henblik på kompetenceudvikling og de udtrykker selv et behov for at tillære færdigheder omkring metoder. Der er i medarbejderne gruppen en vis usikkerhed på, om de kursusforløb, der igangsættes er "nok" og udtrykker klart, at de ikke kan udvikle deres kompetencer "godt nok" ved sidemandsoplæring. Det skal bemærkes fra Socialtilsynets side, at medarbejderne på interview tidpunktet ikke havde kenskab til detaljerne i det præcise uddannelses/udviklingsforløb. Medarbejderne har under interview ikke umiddelbart kunne redegøre for, hvordan man i det daglige arbejde kan se, at de benytter viden fra ICDP. Sagsbehandler oplyser, at det generelt vurderes at Bengerds Huses har relevante kompetencer i forhold til borgerne, som vedkommende har kendskab til. Det handler både om en relevant og individuelt tilpasset pædagogisk støtte og at der er den årlige opfølgning. Der er et indgående kendskab til den enkelte borger, og borgerne modtager relevant og kompetent sundhedsfaglig og pædagogisk støtte. Ledelse oplyser, at Bengerds Huse - i kraft at implementering af nyt IT-system, har en opgave - men at Bengerds Huse vil blive endnu bedre i forhold til at løse dokumentationspraksis og det forventes, at der implementeringen af IT-systemet vil give organisationen bedre muligheder for at arbejde med delmål og pædagogiske individuelle udviklingsprocesser for borgerne. Dokumentation: Der er fremsendt faglig referenceramme med klart fokus på og udgangspunkt i kerneopgaverne på Bengerds Huse. Der er fremsendt Kommissorium til fælles faglig forståelse med udgangspunkt i Bengerds Huse værdisæt. Der er fremsendt oplæg til kompetenceudviklings forløb, for samtlige medarbejder på Bengerds Side 64 af 82

65 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) Huse. Indikator bedømmes i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der på baggrund af interview med borgere, medarbejdere, leder, sagsbehandler og pårørende er oplyst, at alle oplever og giver udtryk for, at der er en god og tæt kontakt mellem borgerne og medarbejderne på Bengerds Huse. Der er også lagt vægt på, at det via blandt andet interviewes fremgår, at medarbejderne har et indgående kendskab til hver enkelt borger. Der er desuden lagt vægt på, at omgangstonen imellem medarbejderne og borgere er god, anderkendende og ordentlig. Der er lagt vægt på, at alle interviewede oplyser, at borgerne mødes anerkendende og med respekt for deres individualitet. Der er også lagt vægt på, at medarbejderne kunne redegøre for den anerkendende tilgang, til dels redegøre for elementer af neuropædagogisk viden, men kunne ikke umiddelbart redegøre for viden i forhold til ICDP. Under interview med medarbejdere gav medarbejderne udtryk for, at borgernes trivsel og livskvalitet er fokus i deres arbejde og at de vægter borgernes ret til selvbestemmelse og at de respekterer borgernes valg - "med de begrænsninger hver enkelt borger nu har". Medarbejderne kunne klart forklare, hvordan man i det daglige arbejde kunne se, at de havde en anderkendende tilgang, til dels redegøre for neuropædagogisk viden, men kunne ikke umiddelbart redegøre nærmere for, hvordan man i det daglige arbejde kan se, at de benytter viden fra ICDP. Ved besøg hos en borger i dennes hjem observerede Tilsynet, at borger vidste, at vedkommende er meget glad for den aktuelle medarbejder. En anden borger viste dette, ved at holde hånd og verbalt give udtryk for at medarbejderen har betydning. Der blev fra en anden borger side her også fortalt, at vedkommende "selv bestemte mange ting" og forklarede blandt andet, at vedkommende fik hjælp til at indrette lejligheden. Side 65 af 82

66 Tema Gns. bedømmelse De borgere som socialtilsynet har mødt og de, som socialtilsynet har interviewet gav alle udtryk for at de er glade for medarbejderne og at de er søde og gode til at hjælpe dem. Der var både en ordentlig og samtidig en anerkendende omgangstone. Sagsbehandler oplyser, at denne oplever, at borgerne er glade for medarbejderne og at vedkommende på opfølgningsmøder kan se at borgerne henvender sig trygt til medarbejderne og at medarbejdernes omgangstone er afpasset borgernes funktionsniveau. Pårørende oplyste, at den faglige udvikling og indsatsen i forhold til målgrupperne "absolut det går en rigtige vej". Pårørende oplyser, at pårørenderådet løbende er blevet orienteret om nye tiltag og særligt om de nye pædagogiske principper og det lyder rigtig spændende og relevant. Pårørende oplyste, at der vedkommende oplever, at der er et samarbejde, der efterhånden er baseret på tillid for lagt de flestes vedkommende og oplyste, at der er en stor åbenhed i organisationen både hos medarbejdere og ledelse i forhold til samarbejdet med pårørende. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 5 Socialtilsynet vurderer, at Bengerds Huse har en bæredygtig økonomi og at der er gennemsigtighed i økonomien. Der er Socialtilsynets vurdering, at der på Bengerds Huse er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitets og indsats for så vidt angår alle 3 afdelinger: Bengerds Huse Bosted, Bengerds Huse Specialtilbud og Bengerds Huse Aflastningstilbud. Det vurderes således, at der er overensstemmelse mellem budget og de fornødne krav Et budget og regnskab over en periode på 3 år på tilbuddet vil kunne fremme gennemsigtigheden for Socialtilsyn Øst og de visiterende kommuner. Side 66 af 82

67 om personaleressourcer samt aktivitetsmæssige ressourcer i forhold til målgrupperne på Bengerds Huse. Det vurderes også, at der er sammenhæng mellem Bengerds Huses 3 tilbud og de fastsatte takster. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Socialtilsynet vurderer, at Bengerds Huse er økonomisk bæredygtigt. Det er Socialtilsynets vurdering, at der er et rimeligt forhold mellem Bengerds Huses forventede forbrug og budget. Bengerds Huses budget vurderes samlet at give mulighed for en god styring på både kort og lang sigt. I denne vurdering indgår også det forhold, at Ringsted Kommunes økonomi (som kommune) understøtter en via garanti for Bengerds Huses økonomiske bæredygtighed. Socialtilsynet skal i øvrigt bemærke, at Bengerds Huse (kommunale og regionale tilbud) er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om socialtilsyn 17 og 18. Dette har således ingen betydning i forhold til Socialtilsynets vurdering af Bengerds Huses bæredygtighed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad 1 (i meget lav grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i meget lav grad af være opfyldt. I bedømmelser er der lagt vægt på, at der ikke foreligger en revideret årsrapport for tilbuddet. Kommunale og regionale tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om socialtilsyn 17 og 18. Indikatoren bedømmes derfor til 1. Indikatoren bedømmes til i høj grad af være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at budgettet for Bengerds Huses tilbud samlet set giver plads til en fornuftig økonomisk styring på både kort og lang sigt. I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at den kommunale økonomi understøtter tilbuddets bæredygtighed på kort og mellemlang sigt, fordi bæredygtigheden garanteres af den samlede Side 67 af 82

68 på den anden side, jf. tilbuddets budget økonomi i Ringsted kommunen. Der således ikke er risiko for lukning med kort varsel af økonomiske årsager. Det skal bemærkes, at indikatoren kan ikke gradueres i bedømmelsen for offentlige tilbud, da der jf. regnskabsbekendtgørelsen ikke kan ske henlæggelser mv. i tilbuddets budget, men i stedet bliver der givet anlægsbevillinger fra centralt hold i de offentlige tilbud og investeringen afskrives via taksten over en længere fastlagt årrække. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huses budget afspejler at der er mulighed for at yde den fornødne kvalitet til målgrupperne. Socialtilsynet vurderer, at der i budgettet er mulighed for den fornødne personmæssige dækning, både for så vidt angår faggrupper samt fortsat kompetenceudvikling. Det er ligeledes Socialtilsynet vurdering, at der i budgetter er afsat midler til nødvendig vikardækning samlet set. I forhold til aktivitetsomkostninger vurderer Socialtilsynet, at borgernes behov for ledsagelse og aktivitets fortsat kan understøttes af de afsatte midler. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ses at være en rimelig personaledækning pr. borger i både Bengerds Huse Specialtilbud, Bengerds Huse Aflastningstilbud og Bengerds Huse Bosted. I bedømmelsen er der blandt andet lagt vægt på, at aflastning primært sker i weekender, på helligdage og ferieperioder, hvilket medfører højere gennemsnitslønninger. I bedømmelser er der også lagt vægt på, at der generelt på Bengerds Huse er en god vikardækning og at dette afspejler de 3 afdelingers behov for vikardækning i forhold til målgruppernes forskellige behov. Der er ligeledes lagt vægt på, at taksterne for så vidt angår alle 3 afdelinger stemmer overens med målgruppernes og støttebehovet: Side 68 af 82

69 Bengerds Huse Specialtilbud med totalt og fuldstændig pædagogisk støttebehov, Bengerds Huse Bosted med moderat støtte til meget plejekrævende social- og sundhedsfaglig støtte til alle hverdagens gøremål og Bengerds Huse Aflastningstilbud med totalt og omfattende social- og sundhedsfaglig støtte til alle hverdagens gøremål (niveau 1) samt moderat til omfattende social- og sundhedsfaglig støtte (niveau 2). Der er ligeledes i bedømmelse lagt vægt på, at der er afsat høj andel til kompetenceudvikling af medarbejderne, hvilket falder fint i tråd med det planlagte uddannelsesforløb af alle medarbejdere og sikring af fortsat relevant kompetence tilførsel. Der er også lagt vægt på, at aktivitetsomkostninger samlet set giver mulighed for, at Bengerds Huses indsats i forhold til ledsagelse samt ferierejser med borgerne og øvrige aktiviteter kan opretholdes. Personale: Der er budgetteret samlet 38,9 borgere (38+2 pladser) og 234 døgn i aflastning (2 pladser - heraf 1 plads med start medio 2015) reelt svarende til 39 borgere + aflastning, der er tilsvarende budgetlagt 54,6 fuldtidsstillinger som fast personale for Personalet er fordelt mellem: Bengerds Huse, Bosted: 42,86 stillinger svarende til 1,16 fuldtidsnormeringer pr. borger. Bengerds Huse, Specialtilbud: 9,16 stillinger svarende til 4,58 fuldtidsnormeringer pr. borger. Bengerds Huse, Aflastningstilbud: 2,62 stillinger, det bemærkes at der ikke kan sammenlignes mellem aflastning og de øvrige afdelinger, da aflastning primært i weekender, helligdage og ferieperioder. Det vurderes, at aflastningen er relativt krævende og personaleintensiv endvidere er det primært i weekender hvilket betyder at gennemsnitslønningerne bliver meget høje sammenlignet med resten af tilbuddet. Socialtilsynet har ingen særlige bemærkninger til dette. Vikar: Der er samlet beregnet 9,58 vikarstillinger hvilket svare til ca. 17,5 % af fast personale, hvilket umiddelbart er ok, der er således mulighed for fornuftig vikar inddækning. Side 69 af 82

70 Vikardækningen er forskellig mellem de 3 afdelinger, Bengerds Huse, Bosted: ca. 16 %. Bengerds Huse, Specialtilbud: ca. 12,7 %. Bengerds Huse, Aflastningstilbud: ca. 26 %. Aflastningsafdelingens vikardækning afspejler et vist behov for fleksibilitet underhensyn til afdelingens natur og borgernes kompleksitet. Takster: Taksten på Bengerds Huse Allé kr. pr. døgn ( kr./måneden) hvilket umiddelbart er en relativt høj takst, da der skal tages højde for at det er borgere anbragt i boliger jf. ABL 105, hvorfor de ikke er sammenlignelige med 108 borgere (tilsynskonsulent vurderer sværhedsgrad). Taksten på Bengerds Huse Allé kr. pr. døgn ( kr./måneden) Hvilket er en meget høj takst - tilbuddet er sammenligning med enkeltmandstilbud med høj personale dækning. (tilsynskonsulent vurderer sværhedsgrad). Taksten på Bengerds Huse Allé 22 (aflastning) kr. pr. døgn på den ene plads og kr. pr. døgn på den anden plads. Taksterne er generelt høje på aflastningspladser, idet pladsen ikke kan udnyttes optimalt, men taksten på den 1. plads er meget høj, ca. 3-4 gange en normal aflastningsplads, hvilket bør afspejles i kompleksiteten af opgaven. Kompetenceudvikling: Der er samlet afsat TDKK 851 til kompetenceudvikling, Det svare til 2,5 % af omsætningen hvilket umiddelbart er en høj andel i forhold til andre tilbud. Der er forskellig opdeling på den 3 afdelinger: Bengerds Huse Allé 20 ca. 2,7 %. Bengerds Huse Allé 24 ca. 1,3 %. Bengerds Huse Allé 22(Aflastning) ca. 2,2 %. Side 70 af 82

71 Aktivitetsomkostninger: Aktivitetsomkostninger er på et fint niveau. Der er samlet set ca kr. afsat pr. borger. Generelle bemærkninger: Det bemærkes at der er indregnet kost i takst jf budget ca. 81 kr. pr. dag. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne (rammeaftale) i Region Sjælland. Overordnet set anses økonomien derfor for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad opfyldt) Indikatoren kan ikke bedømmes, da målingen kun sker på baggrund af nøgletal fra årsrapport og ikke på baggrund af budgetnøgletallene. Da der ikke skal indsendes regnskaber fra de kommunale og regionale tilbud, vil det ikke være muligt at bedømme, om nøgletallene er i overensstemmelse med regnskabet. Socialtilsynet har modtaget en udskrift af tilbuddets bogføringsbalance og taget denne til efterretning. Bengerds Huse er endvidere ikke forpligtet til at indrapporterer en årsrapport før tilbuddet er regodkendt. På den baggrund scores tilbuddet 1. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,7 Bengerds Huse: Det er Socialtilsynets vurdering, at Bengerds Huse fysiske Socialtilsynet har ved tilsynsbesøg den 6. marts 2015 konstateret, at der stod rengøringsartikler fremme, Side 71 af 82

72 rammer er gode. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og selvbestemmelse. Der er ingen tvivl om at borgerne trives i de nuværende rammer og at rammerne i forhold til fællesskabet benyttes efter behov. De fysiske rammer giver mulighed for at deltage i fællesskabet og for at borgerne kan trække sig fra fællesskabet for at være sig selv. Borgerne har stor selvbestemmelse over deres egen lejlighed og kan indrette denne efter eget ønske. Husene i nummer vurderes dog ikke at have optimale udendørs rammer og fælleskøkkenernes arealer vurderes samtidig at være en forholdsvis små og der mangler opbevaringsplads. Husene i nummer vurderes ikke at kunne rumme borgere med betydeligt behov for personlig pleje/kørestol m.v. Hus 22 og Hus 24: Det er Socialtilsynets vurdering, at Hus 22 s kommende faciliteter og rammer samt Hus 24 s, kan medvirker til at give borgerne trygge og velkendte rammer, ligesom de fysiske rammer fint kan rumme 2 aflastningstilbud i Hus 22 fremadrettet og 2 døgntilbud til 2 borgere i Hus 24. Det er Socialtilsynets vurdering, at Hus 22 fremstår så nedslidt, at en renovering er nødvendig. Det er af tilbuddet oplyst, at der forstår en snarlig renovering af huset, således at dette hus bliver magen til Hus 24 og at Hus 22 ikke tages i brug, før det er renoveret. således at alle borgere kan komme i kontakt med disse. Socialtilsynet anbefaler, at Bengerds Huse skal igangsætte en vurdering af, om og hvilke rengøringsartikler, der kan stå fremme i hver enkelt afdeling, således at rammerne omkring opbevaring og tilgængelighed i forhold til rengøringsartikler tilgodeser borgernes individuelle funktionsniveau og samtidig fortsat understøtter selvbestemmelsen og en eventuel aktiv udførelse eller deltagelse i vedligeholdelse af egen hjem / rengøring m.v. Socialtilsynet opfordrer Bengerds Huse til at overveje ændringer i udearealerne samt overveje ændring af opbevaringsplads i fælleskøkkenerne for så vidt angår hus 26-32, således at disse huse i højere grad tilgodeser målgruppens behov og letter arbejdet i fælleskøkkenerne. Side 72 af 82

73 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Bengerds Huse: Tilsynet vurderer at de fysiske rammer understøtter den enkeltes borgers udvikling optimalt til at bo i egen lejlighed, og have eget badeværelse samt tekøkken. Tilsynet vurderer, at rammerne understøtter borgernes udvikling og trivsel. De fysiske rammer og faciliteter imødekommer til dels borgernes særlige behov, herunder også de fysiske behov og borgerne kan vælge at benytte sig at fællesarealer og således være en del af det sociale fællesskab, eller borgerne kan vælge at trække sig tilbage til egen lejlighed. I forhold til hovedbygningen på Bengerds Huse vurderer Tilsynet, at hele denne bebyggelse (de fysiske rammer) understøtter borgernes eventuelle udvikling og vedligehold optimalt, både de fysiske rammer inden- og udedørs. Tilsynet vurderer at de fysiske rammer inde i hus understøtter borgernes udvikling optimalt i forhold til selvbestemmelse. Dog vurderer Tilsynet, at de fysiske rammer udendørs i hus ikke fuldt ud giver mulighed for, at benytte fælles terrassen optimalt i hvert hus for blandt andet understøttelse af det sociale fællesskab. Terrasserne vurderes at være meget små. Det er heller ikke muligt for den enkelte at nyde udelivet for sig selv på egen terrasse og der er ikke terrassedør i lejlighederne her. Ligeledes vurderer Tilsynet i forhold til Hus 26-32, at rammerne for fysisk aktivitet på fællesarealet omkring husene ikke lever op til denne målgruppes behov. Tilsynet har under tilsyns besøget observeret at alle fællesrum og lejligheder var pæne og rene. Side 73 af 82

74 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes samlet til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen, er der særlig lagt vægt på, at det både er leders samt medarbejdernes opfattelse, at borgerne trives i de fysiske rammer i alle husene. Der er i særlig grad lagt vægt på, at de borgere, som tilsynet har talt med, klar tilkendegiver, at de er tilfredse med deres bolig og med botilbuddet. Det har også betydning, at Tilsynet under samtaler med borgerne og i de observationer, Tilsynet har gjort, ses en klar glæde hos borgerne ved fremvisning af egen lejlighed og at borgerne ses at være hjemmevant i deres huse, herunder også i fællesrummene. I denne bedømmelse indgår også Hus 22 og Hus 24. Det er Tilsynets opfattelse, at Hus 22 og Hus 24, når renovering er sket, vil kunne understøtte borgernes trivsel fint. Observation: Borgerne virkede afslappet og gik hjemvant rundt. Under tilsynet sad der borgere ved fællesbordet i køkkenet, som ikke lod sig forstyrre unødigt af tilsynets tilstedeværelse. De borgere som kunne og havde lyst, viste hjemvant rundt i husene. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad opfyldt) Borgerne: De borgere som tilsynet talte med gav udtryk for at være glade og tilfredse med de fysiske rammer. Indikatoren bedømmes til i høj grad at opfylde borgernes særlige behov. I bedømmelsen er der lagt vægt på at de indendørs rammer er meget gode, men også at de udendørs rammer for hus er udfordret på udendørs arealer, som ikke er særlig brugervenlige for målgruppen. I bedømmelsen, er der også lagt vægt på, at det både er leders samt medarbejdernes opfattelse, at de fysiske rammer imødekommer borgernes særlige behov i hovebygningen på Bengerds Huse. Side 74 af 82

75 Socialtilsynet har noteret sig, at der ved hus er en meget lille terrasse til hvert hus som enten ligger i fuld skygge eller er så lille, at flere borgerne ikke har mulighed for at være der samtidig. Der er et stort grønne areal bag husene der er anlagt som en stor bakke med græs. Det er ikke optimalt for borgerne at benytte dette areal. Medarbejderne oplyser at det ville være ønskeligt med en form for afspærring ud mod vejen, da det ville give borgerne mulighed for at færdes mere udenfor uden konstant opsyn. Medarbejdere og ledere: Både medarbejdere og ledelsen oplyser, at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. Medarbejderne oplyser, at lejlighedernes indretning tilgodeser behov for evt. kørestole og behov for fysiske pleje. Medarbejderne oplyser at det ville være ønskeligt med en form for afspærring ud mod vejen ved nummer 28-34, da det ville give borgerne mulighed for at færdes mere udenfor uden konstant opsyn. Pårørende: Pårørende oplyser, at de fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Observation: Bengerd Huse, hovebygningen : I huset med borgere med størst funktionsnedsættelse, er der fine udendørs rammer. Der er til flere af lejlighederne små terrasser med bord og stol, som understøtter borgernes mulighed for at komme ud i deres kørestol og nyde vejr og udsigt. Til huset hører også en dejlig stor gårdhave som er anlagt i flere niveauer med mulighed for kørestolsbruger at benytte. Blomster, krukker og hængekøje er med til at give gården et flot og hyggeligt udtryk. Side 75 af 82

76 Bengerds Huse - nummer 28-34: Hus er 4 ens huse med 5 lejligheder i hver. Indgangspartiet bliver aflåst hver nat, men kan åbnes indefra uden nøgle. Der et vaskerum i hvert hus, hvor borgerne har hver deres vaskedag. Hver lejlighed består af en lille gang, stue med tekøkken, kogeblus og køleskab, soveværelse samt badeværelse med plads til kørestol og i en enkelt lejlighed egen vaskemaskine. Der er fællesstue og fælles køkken hvor borgerne spiser de fleste måltider sammen. Fælleskøkkenet i hus har ikke meget skabsplads og bærer også præg at dette. I den ene ende af køkkenet er der over og underskabe, samt ovn i en god arbejdshøjde. I modsatte ende af køkkenet er der en bordplade hvor i kogepladen sidder og ingen skabsplads under. For at afhjælpe den manglende skabsplads har personalet sat trådkurve med husholdningsartikler ind under. I et hus står også en papkasse med frugter og grønsager på gulvet. Hus 22 og Hus 24.: Hus 22 og Hus 24 er små selvstændige huse, som begge minder lidt om parcelhuse i et plan. Hus 24 er lige blevet renoveret og hus 24 står for en nylig renovering i stil med hus 24. Husene vil efter renoveringen består af 2 store værelser med adgang til hvert sit badeværelse/toilet, 1 fælles stue/fælles køkken, 2, indgangsparti samt depotrum. Stuen er en vinkelstue, hvor der i midten er køkken, i den ene vinkel er spisestue og i den anden vinkel er dagligstue. Der er adgang fra stuen til en terrasse. Omkring huset er der en lille have. Havene ligger forholdsvist ugenert i forhold til de andre huse i nærheden. Huset ligger tæt på Bengerds Huse s administration, hvor bl.a. ledelse og kontorpersonale har kontorer og her er også mødelokaler. Der er parkeringsmuligheder forholdsvist tæt på huset, hvor Hus 22 bus er parkeret. Generelle oplysninger: Der er ALB brandalarmer i nr , et anlæg, et anlæg, der har direkte forbindelse til Side 76 af 82

77 Brandvæsnet. i hus er der installeret røgalarmer i alle husene, som er serieforbundet med hinanden i hvert enkelt hus. Medarbejderne er introduceret til beredskabsplan / evakueringsplan og ved ny-ansættelser vil medarbejderne få en introduktion af arbejdsmiljørepræsentanten. Ledelsen oplyser, at arbejdstilsynsreglerne omkring medarbejderdelen er undersøgt i forhold til, at Hus 22 samt Hus 24 ikke får adgang til personalefaciliteter i selve husene. Der er kun 50 meter til administrationsbygningen, hvor der er personalefaciliteter - bademuligheder, kontorer og IT m.v. Medarbejdere og ledere orienterer om, at der i forbindelse med sidste tilsyn fra arbejdstilsynet kom påbud om, at der skulle opsættes støjdæmpende plader op i husene nummer At der var et støjproblem, var hverken ledere eller medarbejdere klar over. Men Ledere og medarbejdere fortæller nu, at det virkeligt har hjulpet på akustikken i husene - både til gavn for borgerne og medarbejderne i hverdagen. Det er af leder oplyst, at retningslinjerne for hvordan medicin skal opbevares, doseres samt dokumenteres er ens for hele Bengerds Huse. Disse retningslinjer vil således også være gældende for Hus 22 og Hus 24, når disse tages i brug. Her vil i hvert hus blive opsat 2 særskilte medicinskabe, som vil være aflåst. Medicinskabene vil få en størrelse, der gør det muligt at opbevare den ordinerede medicin, evt. ernæringsprodukter og dokumentation. Dokumentationen vil bliver erstattet af det nye digitale IT-system, som Bengerds Huse forventer vil være klar til maj 2015 for med efterfølgende implementering. Leder oplyser endvidere, at adgangen til medicinskabe i Hus 22 og Hus 24 kun vil gives til de medarbejder, der har gennemgået undervisning af Bengerds Huses ansvarlige SSA er i korrekt medicin dosering og/eller medicinudlevering samt er fortrolige med den medicinske dokumentation. I hvert af medicinskabene vil der forefindes 3 instrukser omhandlende, den faste medicin, PMmedicin og hvordan medarbejderne håndterer utilsigtet hændelser. Bemærkninger: Tilsynet har tidligere konstateret, at yderdør i Hus 22 var aflåst og havde 2 håndtag, der stadig er tilfælde. Der skal i lighed med tidligere foreligge godkendt magtanvendelse, såfremt dette forsat skal Side 77 af 82

78 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) være gældende. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at opfylde borgernes særlige behov. I bedømmelsen er der lagt vægt på at lejlighederne er meget individuelt indrettet og bærer præg af borgerne selv har været bestemmende i forhold til indretning. I bedømmelsen, er der lagt vægt på, at der på Bengerds Huse har stor respekt for borgerens lejlighed / det er borgerens hjem og at der altid tages hensyn til dette. Der er i bedømmelser også lagt vægt på, at det både er lederes og medarbejders opfattelse, at de fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgerens hjem. Observationer: Socialtilsynet har været inviteret ind i flere borgeres hjem, som enten selv har vist frem, eller givet udtryk for at vi godt måtte få adgang til deres hjem. Et hjem var fyldt med elektronik som var opsat på hylder i det meste af lejligheden. Borgeren var meget stolt af sin lejlighed og gav udtryk for at det var hans og fortalte om hvordan han i fremtiden skulle få plads til mere elektronik. En anden lejlighed var præget af at borgeren var meget glad for musik, og havde mange musikinstrumenter i sin indretning. Fællesrummende var alle forskellige med præg af, at borgerne selv havde været med til at bestemme indretning og udsmykning. Ledere og medarbejdere: Ledelsen og medarbejdere oplyser, at Bengerds Huse har fået nyt logo. Dette har borgerne selv været med til at designe og det nye logo hænger ved alle indgangs døre på Bengerds Huse. I mødelokale var der billeder at designforløbet. Ledere og medarbejdere har oplyst, at der altid på Bengerds Huse er stor opmærksomhed på, at lejlighederne er borgerens egen hjem og at det er borgere, der skal indrette hjemmet. Borgere: Side 78 af 82

79 På forespørgsel oplyser borgere, at medarbejderne altid banker på, inden de går ind i lejligheden og borgerne har oplyst, at indretningen af lejligheden bestemmer borgeren selv. Driftstilsyn 2014, Hus 22: Hus 22 ligner et hjem, der er billeder på væggene, nipsgenstande står fremme og der er almindelige møbler, fx spisebord med stole, sofaer, tv, reoler, div. køkkenservice på køkkenbord m.v. Der var i øvrigt også pyntet op til jul, da tilsynet var på rundvisning i huset. Side 79 af 82

80 Side 80 af 82

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere