Forslag. Lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 179 Folketinget Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves den 15. juli Klima-, Energi- og Bygningsmin., Bygningsstyrelsen, j.nr. 12/01716 BU000158

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Formålet med ændringen af christianialoven i 2004 var at sikre, at der kunne ske en udvikling af Christianiaområdet, og det var hensigten, at der skulle ske en ændring af ejerskabet til området. Samtidig var det en forudsætning, at der ikke fremadrettet skulle være en særlov for området, og der var i den forbindelse indsat en revisionsbestemmelse i loven med det formål, at særloven for Christianiaområdet senere skulle ophæves. Den 22. juni 2011 blev der indgået en aftale mellem Christiania og staten om en samlet løsning for det fremtidige ejerskab på Christianiaområdet. Aftalen skabte grundlag for, at bygninger og arealer på Christianiaområdet blev overdraget til Fonden Fristaden Christiania pr. 1. juli Derudover er det en del af aftalen, at fonden skal sørge for genopretning og fremtidig drift og vedligehold af fæstningsanlægget, der i sin helhed er fredet som fortidsminde, de få statsbygninger, der forbliver i statens eje, forsyning, belysning, veje, stier og fællesarealer på Christianiaområdet, samt sørge for, at der er en åben og gennemskuelig boligtildeling på området. Aftalen indebærer dermed, at lovens formål om at udvikle Christianiaområdet indenfor lovgivningens almindelige regler uden særlov, med huslejebetaling og åben boligtildeling, og med opretning af de bevaringsværdige bygninger og fæstningsanlægget, kan gennemføres, og der er derfor nu grundlag for at ophæve christianialoven som forudsat ved lovændringen i På den baggrund foreslås det, at christianialoven ophæves pr. 15. juli Ophævelsen af loven har som konsekvens, at der sker en normalisering af Christianiaområdet i den forstand, at der ikke længere skal gælde lovgivningsmæssige særregler for anvendelsen af området, så det for fremtiden alene bliver lovgivningens almindelige regler, der regulerer anvendelsen af området. Ophævelsen af christianialoven betyder samtidig, at fæstningsanlægget på Christianiaområdet vil kunne sælges til andre end en offentlig myndighed. Fremadrettet skal Christianiaområdet være et område i København på lige fod med andre områder inden for lovgivningens almindelige regler og inden for rammerne af de aftaler, der er indgået mellem staten og Fonden Fristaden Christiania. Det betyder ikke, at Christianiaområdet skal ensrettes med andre byområder. Det er ikke hensigten med ophævelsen af christianialoven, at der skal ændres ved, at området fortsat skal være et grønt og bilfrit kvarter i København, hvor der er plads til at leve på en anden måde. Den fremtidige anvendelse af området skal sikre tilgængelighed, åben adgang for offentligheden, forbedring af friarealer, miljøhensyn samt beskyttelse af de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i henhold til gældende regler og indgåede aftaler. 2. Hovedpunkterne i lovforslaget 2.1 Gældende ret Den første christianialov blev vedtaget i Formålet med loven var at muliggøre anvendelsen af Christianiaområdet i overensstemmelse med miljøministerens planlægning for området og at sikre, at denne planlægning blev fulgt. Loven havde samtidig til formål at forhindre ulovligt byggeri. Før vedtagelsen af christianialoven var der udarbejdet et landsplandirektiv for Christianiaområdet (Landsplandirektiv af 17. marts 1989), og i 1991 blev der udarbejdet en lokalplan for området. Konkret indebar christianialoven, at den almindelige lovgivning på en række områder ikke var gældende for Christianiaområdet, herunder frednings-, bygnings- og planlægningslovgivningen, og loven ændrede de sædvanlige planog beslutningsmæssige procedurer for anvendelsen af området. I 2004 blev christianialoven væsentligt revideret. Baggrunden for revisionen var, at den i loven tilsigtede udvikling for området ikke var blevet opnået, og at den ønskede udvikling ikke kunne baseres på Christianias daværende organisering. Ændringen af christianialoven betød en genindtræden af den almindelige lovgivning på Christianiaområdet, herunder frednings-, bygnings- og planlægningslovgivningen, samt ophør af den kollektive brugsret til området. Den gældende christianialov har til formål at muliggøre en udvikling af Christianiaområdet som et bæredygtigt kvarter i København, at ændre ejerskabet til området og dermed afvikle den nuværende Christianiaordning. Derudover fastslår christianialoven, at der skal ske en nærmere defineret udvikling af de tre forskellige delområder, som loven opdeler Christianiaområdet i. Endelig indeholder loven særlige regler om, at anvendelse af området kræver tilladelse fra staten, og lovens tilladelsessystem er med til at bevirke, at loven stadig har karakter af en særlov for Christianiaområdet. Målet for udviklingen af Christianiaområdet er efter lovændringen i 2004, at området fortsat skal være et grønt og bilfrit kvarter i København, hvor der er plads til at leve på en anden måde, men indenfor lovgivningens almindelige regler uden særlov, med huslejebetaling og åben boligtildeling, med opretning af de bevaringsværdige bygninger og med opretning og sikring af fæstningsanlægget som et åbent, rekreativt område for christianitter, københavnere og den øvrige befolkning. I 2004-loven er der indsat en revisionsbestemmelse med det formål, at særloven for Christianiaområdet senere ophæves. 22. juni-aftalen Den 22. juni 2011 indgik Christiania og staten en aftale om det fremtidige ejerskab til Christianiaområdet. Aftalen udmønter lovens formål ved, at bygninger og arealer på

3 3 Christianiaområdet overdrages til en fond, Fonden Fristaden Christiania. Fonden har købt hele den del af Christianiaområdet, der er beliggende udenfor fortidsmindeafgrænsningen, og lejet bygninger og arealer på fortidsmindet. Efter overdragelsen til fonden 1. juli 2012 er ca. 7,3 hektar ud af ca. 32 hektar overdraget til fonden til eje, mens den resterende del fortsat er i statsligt eje. Fonden er ansvarlig for genopretning og vedligeholdelse af fæstningsanlægget, de statsbygninger, der forbliver i statens eje, forsyning, belysning, veje, stier og fællesarealer, samt for at sikre en åben og gennemskuelig boligtildeling. Udover de aftaler, der er indgået med fonden, har staten udlejet enkelte jordarealer direkte til beboerne på de pågældende arealer (kaldet privatister). 22. juni-aftalen indebærer, at lovens formål om ændring af ejerskabet til området og om udvikling af området indenfor lovgivningens almindelige regler uden særlov, med huslejebetaling og åben boligtildeling, og med opretning af de bevaringsværdige bygninger og fæstningsanlægget kan opfyldes. 22. juni-aftalen er udmøntet i konkrete aftaler mellem Fonden Fristaden Christiania og staten. Der er indgået købsaftaler, der regulerer de ejendomme, fonden har købt af staten, og der er indgået lejeaftaler for de bygninger og den jord, fonden lejer af staten. Fonden har købt al jord og alle bygninger uden for fortidsmindeafgrænsningen. Fonden har endvidere købt et antal bygninger på fortidsmindet og lejet jorden under disse, ligesom fonden har lejet jorden under alle selvbyggerhuse på fortidsmindet. Fonden har endvidere lejet et antal bygninger på fortidsmindet. Købs- og lejeaftalerne regulerer de fremtidige ejer- og lejeforhold mellem Fonden Fristaden Christiania og staten, herunder men ikke begrænset til spørgsmålet om anvendelse, udlejning, videresalg, betalinger, mislighold og opsigelse. Der er herudover indgået aftale om Fonden Fristaden Christianias forpligtelser til renovering, drift og vedligeholdelse af fortidsmindet, de statsbygninger, der udlejes til fonden, infrastruktur, belysning, forsyning, samt boligtildeling og privatister. 2.2 Den ordning, som lovforslaget lægger op til Lovgivning Lovforslaget lægger op til, at christianialoven ophæves, hvorefter lovens særskilte tilladelsessystem i forhold til brug af bygninger og arealer, og opførsel, nedrivning og forandring af byggeri mv. vil ophøre. Der vil herefter ikke længere skulle søges om forvaltningsretlig tilladelse efter christianialoven til at bo eller drive virksomhed på området, eller til opførsel, nedrivning og forandring af byggeri m.v. Der vil dog, som det har været tilfældet siden ændringen af christianialoven i 2004, skulle søges tilladelse til ændringer, herunder opførelse eller afvikling af byggeri, anlægsarbejder mv. hos de sædvanlige myndigheder. Herudover er staten fortsat ejer af fortidsmindet på Christianiaområdet. Det betyder, at staten som ejer på privatretligt grundlag skal tillade eventuelle forandringer. Eksisterende sager Efter christianialoven kræver det tilladelse at opføre byggeri og nedrive byggeri, placere genstande, udføre anlægsarbejder mv. Såfremt der ikke indhentes tilladelse forud for, at et byggeri mv. igangsættes, rejser Bygningsstyrelsen en sag vedrørende byggeriet. Ifølge en opgørelse pr. 15. januar 2013 var der ca. 45 større og mindre sager om ulovligt byggeri mv. efter christianialoven. Hvis loven ophæves, bortfalder disse sager den dag, loven træder i kraft, således at de ikke længere kan forfølges administrativt efter christianialoven. Nogle af disse sager kan omfatte byggeri mv., som også har krævet tilladelse eller dispensation efter bygnings-, naturbeskyttelses- og/eller fredningslovgivningen. I sager om bestående ulovligt byggeri mv., hvor de relevante myndigheder efter ophævelse af christianialoven vurderer, at der skal genrejses sager om lovliggørelse efter anden lovgivning, vil der blive givet meddelelse til adressaterne for påbuddet. For at sikre bedst mulig oplysning af sagerne og for at sikre effektiv sagsbehandling vil der indenfor de regler, der gælder herfor, blive videregivet oplysninger fra Bygningsstyrelsen til relevante myndigheder i forbindelse med, at loven ophæves. Det følger endvidere af den lejeaftale, Fonden Fristaden Christiania har indgået med staten, at fonden påtager sig ansvaret for, at påbud, der er givet før ejendommen blev udlejet til fonden, efterkommes senest et år efter overdragelsen. Såfremt der er påbud, der ikke er efterkommet senest 1. juli 2013, kan staten hæve lejeaftalen for de pågældende arealer, og det er således muligt efter ophævelse af loven at forfølge sagerne på civilretligt grundlag. Byggeri, der er opført uden tilladelse efter fondens overtagelse, kan forfølges i medfør af lejeaftalerne, hvorefter fonden misligholder lejeaftalen, såfremt der opføres ulovligt byggeri. Dette sker uafhængigt af christianialoven og er således også muligt efter ophævelse af loven. Mulighed for frasalg af fortidsmindet Ved Lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet blev det bestemt, at den del af området, der var fredet som fortidsminde (selve fæstningsanlægget), alene kunne overdrages til en anden ejer i sin helhed. Baggrunden for dette var, at fredningslovgivningen med lovændringen igen var i kraft, og der derfor i medfør af den daværende naturbeskyttelseslov, nu museumsloven, ikke kunne foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel gennem området, medmindre der er givet dispensation hertil. Det følger videre af Lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet, at fæstningsanlægget, udover alene at kunne overdrages i sin helhed, alene kunne overdrages til en offentlig myndighed. Hvis christianialoven ophæves, er der mulighed for, at der kan ske frasalg af fæstningsanlægget til andre end en offentlig myndighed. Mulige fremtidige købere kan både være offentlige myndigheder og private købere, fx ejere af tilstødende områder, som kan varetage opgaven i forhold til genopretning, drift og vedligehold af fæstningsanlægget. Et evt.

4 4 fremtidigt salg af fæstningsanlægget vil skulle ske efter de almindelige regler om afhændelse af statslige ejendomme, som er fastsat i budgetvejledningen og cirkulære om salg af statens faste ejendomme. Et salg vil endvidere forudsætte dispensation fra museumsloven i det omfang, salget kræver, at der sker udstykning, matrikulering eller arealoverførsel af fortidsmindet. Uanset et eventuelt salg skal de aftaler, der er indgået mellem staten og Fonden Fristaden Christiania, respekteres. Lokalplanen På baggrund af landsplandirektiv af 17. marts 1989 blev der i januar 1991 godkendt en lokalplan for Christianiaområdet. Lokalplanen skulle bidrage til, at den i christianialoven fra 1989 forudsatte udvikling kunne opnås indenfor lovens rammer. Da christianialoven blev ændret i 2004 var det forudsat, at der efter planlovgivningens sædvanlige regler skulle gennemføres en ny lokalplan for området. Den gældende lokalplan for området er dog fortsat lokalplanen fra Det er Københavns Kommune, der som planmyndighed tilrettelægger den fremtidige planlægning på området. 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget indebærer, at der ikke længere skal søges om tilladelse efter christianialoven til brug af bygninger og arealer, og opførsel, nedrivning og forandring af byggeri mv. Dette vil medføre administrative lettelser for det offentlige. Efter ophævelsen af christianialoven vil der dog fortsat skulle varetages opgaver i forhold til administration af de aftaler om salg og udlejning, samt genopretning og vedligeholdelse, som er blevet indgået mellem staten og Fonden Fristaden Christiania. Udgiften til administration af disse opgaver vurderes at udgøre ca. 2-3 mio. kr. årligt, svarende til bevillingen på FL13, hvorfor ophævelsen af loven ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Det følger af den gældende christianialov, at personer, der har en tilladelse til at bo på Christiania i medfør af lovens 2a, og som skal fraflytte området, har ret til en erstatningsbolig samt godtgørelse af rimelige og dokumenterede flytteudgifter. Virksomheder, der skal fraflytte området, har under visse omstændigheder ret til godtgørelse af tab på inventar og installationer, driftstab i flytteperioden, flytteudgifter og rimelige udgifter til sagkyndig bistand. Københavns Kommune administrerer ordningen, men staten refunderer kommunens udgifter. Ophævelsen af christianialoven betyder, at staten ikke fremover vil få udgifter til genhusning, flyttegodtgørelse mv. Det bemærkes dog, at ordningen aldrig har været brugt. Det indebærer, at der ikke er økonomiske konsekvenser heraf. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Forslaget indeholder ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. De administrative konsekvenser for borgere Med lovforslaget ophæves christianialoven. Det betyder, at der ikke længere skal søges om tilladelse til brug af bygninger og arealer på Christianiaområdet og om tilladelse efter christianialoven til at opføre, nedrive eller ombygge bygninger og til at placere boder, skure, skurvogne, campingvogne, hegn eller andre genstande på Christianiaområdet. Det vil medføre administrative lettelser for borgerne. Der vil dog, som det har været tilfældet siden ændringen af christianialoven i 2004, skulle søges tilladelse til ændringer, herunder opførelse eller afvikling af byggeri, anlægsarbejder mv. hos de sædvanlige myndigheder. 6. De miljømæssige konsekvenser Forslaget indeholder ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har været i høring hos: Københavns Kommune, Dragør Kommune, Tårnby Kommune, Frederiksberg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Kulturmiljørådet i København og Frederiksberg Kommuner, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Christianias Kontaktgruppe, Beboerrådgivningen Herfra og Videre, Christianshavns Lokalråd, Christianshavns Lokaludvalg, Fonden Fristaden Christiania. 9. Sammenfattende skema Sammenfatning af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget vil medføre administrative lettelser for det offentlige, da loven ikke længere skal administreres. Der vil dog fortsat skulle varetages opgaver i forhold til administration af de aftaler om salg og udlejning, samt genopretning og vedligeholdelse, som er blevet indgået mellem Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang)

5 5 staten og Fonden Fristaden Christiania mv. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Ophævelsen af christianialoven betyder, at der ikke længere skal søges om tilladelse til brug af bygninger og arealer på Christianiaområdet og om tilladelse efter christianialoven til byggeri og til placering af skure mv. på området. Det vil medføre administrative lettelser for borgerne. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet fastslår i 2, stk. 2, at loven ophører med at gælde for de dele af området, der overdrages i henhold til 8. Den del af Christianiaområdet, der er beliggende uden for fortidsmindeafgræsningen (den tidligere Bådsmandsstrædes Kaserne afgrænset af Bådsmandsstræde, Prinsessegade og Refshalevej samt fortidsmindeafgrænsningen), er overdraget til Fonden Fristaden Christiania pr. 1. juli 2012, hvorefter Fonden Fristaden Christiania har ejerskabet til den del af området. Lov om anvendelse af Christianiaområdet er derfor ikke længere gældende for den del af området, der ikke længere er i statsligt ejerskab. Formålet med lovforslaget er, at lov om anvendelse af Christianiaområdet ophæves for den del af området, hvor den fortsat er gældende, jf. ovenfor. Det foreslås, at loven træder i kraft 15. juli Der er i lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet indsat en revisionsbestemmelse, der forudsætter, at der senest i folketingsåret fremsættes et forslag til revision af loven. Revisionsbestemmelsen er indsat med det formål, at særloven for Christianiaområdet skal ophæves. Revisionen er siden blevet udskudt to gange ved lov nr af 21. december 2010 og ved lov nr. 390 af 2. maj Udskydelsen skete for at afvente gennemførsel af den retssag, beboerne på området og Fællesskabet Christiania havde anlagt mod staten, og som staten fik medhold i (U H) og for at afklare mulighederne for at implementere loven i samarbejde med Christiania. Christianialoven har som formål, at der skal ske en afvikling af den gældende christianiaordning, hvor der gælder en særlov for området. Derfor er det lov om anvendelse af Christianiaområdet med alle senere ændringer, der skal ophæves, således at der fremover ikke er en særlov for området. Staten og Christiania indgik den 22. juni 2011 en aftale om udmøntning af christianialoven. Aftalen indebærer, at der stiftes en fond, Fonden Fristaden Christiania, der skal være ejer og lejer af Christianiaområdet og varetage genopretning, drift og vedligehold af området. Aftalen af 22. juni 2011 indebærer således, at christianialovens formål om udvikling af Christianiaområdet kan implementeres i samarbejde mellem Fonden Fristaden Christiania, den statslige ejer af området og de relevante offentlige myndigheder. Der er derfor nu grundlag for at ophæve loven, som det var forudsat ved lovændringen i Sager, der er rejst efter christianialoven om byggeri mv., som er opført uden tilladelse på den del af området, hvor loven fortsat er gældende, bortfalder således, at disse sager ikke længere kan forfølges administrativt efter christianialoven. Påbud, der er givet efter 1. juli 2012, hvor fonden lejede den del af Christianiaområdet, der fortsat er i statsligt eje, kan staten forfølge i medfør af de indgåede lejeaftaler. Der var på tidspunktet for overdragelsen af ejendomme mv. til Fonden Fristaden Christiania pr. 1. juli 2012 udstedt en række påbud om ulovligt byggeri mv. Byggerierne harmonerer ikke med den tilsigtede udvikling af Christianiaområdet, herunder i forhold til at sikre offentlig adgang til og genopretning af fæstningsanlægget, og det indgår i aftalen mellem staten og Fonden Fristaden Christiania, at fonden skal medvirke til at lovliggøre forholdene. For at give fonden en rimelig mulighed for at bringe forholdene i orden efter overtagelsen pr. 1. juli 2012, er det aftalt mellem staten og fonden, at fonden har en periode på 1 år frem til den 1. juli 2013 til at etablere en faktisk tilstand, der opfylder formålene med påbuddene. Efter udløbet af denne henstandsperiode vil staten i henhold til aftalen kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod fonden, såfremt fonden ikke har opfyldt sine forpligtelser vedrørende de pågældende byggerier. Det er ikke hensigten med ophævelsen af christianialoven, at fonden frigøres fra denne aftalemæssige forpligtelse, selv om påbuddene efter lovens ophævelse ikke længere kan forfølges administrativt over for dem, der er ansvarlige for de pågældende byggerier. Byggerier mv. på Christianiaområdet, som er etableret uden forudgående tilladelser fra relevante myndigheder, vil i

6 6 nogle tilfælde kunne forfølges efter anden lovgivning, herunder bygnings-, frednings- og naturbeskyttelseslovgivning. I de tilfælde, hvor de relevante myndigheder vurderer, at der er forhold, hvor der tidligere har været rejst sag efter christianialoven, der skal påtales efter den lovgivning, de pågældende er ressortansvarlige for, vil der blive givet meddelelse til adressaterne for påbuddene. Der henvises til afsnittet»eksisterende sager«i de almindelige bemærkninger.

Forslag. til. lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves.

Forslag. til. lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves. Forslag til lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet 1 Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves. 2 Loven træder i kraft 15. juli 2013. 1. Indledning Bemærkninger

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

UDKAST til aftale mellem Christiania og staten

UDKAST til aftale mellem Christiania og staten Aftaleudkastet afspejler de førte drøftelser og er ikke godkendt af det politiske niveau UDKAST til aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået

Læs mere

Aftale mellem Christiania og staten

Aftale mellem Christiania og staten Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen

Læs mere

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania Fællesskabet Christiania og Christianias beboere og virksomheder 31. marts 2011 J.nr. 11/00264 Ledelsessekretariatet SVS/TOP/KLJ Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania I forlængelse af finansministerens

Læs mere

KORT FORTALT. Finansministeriet

KORT FORTALT. Finansministeriet KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaomr ådets beboere Finansministeriet SEPTEMBER 2006 INDHOLD INTRODUKTION........................................... 3 Tilbuddet kort fortalt...................................

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Udkast. Forslag. til. 6. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Udkast. Forslag. til. 6. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Udkast Forslag til Lov om udstykning og salg af statens arealer, som er udlejet som sommerhusgrunde i Rødhus Klit, Blokhus Klitplantage, Bjerghuse ved Fjand og Tranum Ejstrup Strand 1. Loven gælder for

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag.

2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag. 2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. j.nr. 1894823 Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 Sag 158/2009 (1. afdeling) Fællesskabet Fristaden Christiania og Anita Andersen m.fl. (i alt 686 personer og virksomheder, der er angivet på liste A,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 Sag 158/2009 (1. afdeling) Fællesskabet Fristaden Christiania og Anita Andersen m.fl. (i alt 686 personer og virksomheder, der er angivet på liste A,

Læs mere

Nødvendig genopretning på det i christianialoven forudsatte niveau

Nødvendig genopretning på det i christianialoven forudsatte niveau Notat 25. september 2008 Udvikling af Christianias udspil 9. september 2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen er af finansministeren i brev af 11. september 2008 blevet bedt om at vurdere Christianias udspil

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 33 Bilag 1 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS 100-00123 Ref. FTH Dato: 13. august 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Den 18. juli 2005 Århus Kommune

Den 18. juli 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 18. juli 2005 Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Magistratens 2. Afdeling Indsættelse af midlertidig administrator for Brabrand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Redegørelse om Christiania

Redegørelse om Christiania Redegørelse om Christiania Indledning Med folketingsvedtagelsen V37 af 9. april 2002 blev regeringen opfordret til at fortsætte lovliggørelsen af Christiania og om nødvendigt anvende tvangsmidlerne i loven,

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Lov om ændring af hjemmeværnsloven Forslag til Lov om ændring af hjemmeværnsloven (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet) 1 I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af byggegrunde til opførelse af parcelhuse i Stenløkkeparken i Otterup Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere