Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde ved krydstogtterminalen i Nordhavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde ved krydstogtterminalen i Nordhavn"

Transkript

1 9. AUGUST 2016 HOFOR Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde ved krydstogtterminalen i Nordhavn PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING

2

3 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 3 INDHOLD 1 Indledning Baggrund Anmodning om godkendelse af projektforslag 7 2 Projektansvarlige 8 3 Forholdet til varmeplanlægningen 9 4 Forholdet til anden lovgivning 11 5 Fastsættelse af forsyningsområde og varmebehov m.v Forsyningsområde og varmebehov Tekniske anlæg som etableres 12 6 Tidsplan 15 7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m Forhandlinger med berørte parter 17 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Energi- og miljømæssige samt samfunds- og selskabsøkonomisk vurdering Metode Generelle forudsætninger Alternativer til etablering af varmepumpen Resultater 22

4

5 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 5 1 Indledning 1.1 Baggrund HOFOR indgik i 2012 en aftale med By&Havn om at levere varme til de nye krydstogtterminaler i Nordhavn. Terminalbygningerne ligger langt fra det eksisterende fjernvarmenet og det er derfor ikke rentabelt at tilslutte disse til hovedstadsområdets fjernvarmesystem. Krydstogtterminalerne forsynes derfor pt. med en midlertidig oliekedel gennem et lokalt varmenet. Omkostningerne til at drive oliekedlen er høje og varmeproduktionen forårsager lokal udledning af bl.a. CO 2, NO x og SO x. Derudover sender oliekedlen et uheldigt signal til krydstogtgæster og andre besøgende, når de ankommer til Nordhavn, Københavns nye grønne bydel. Der er derfor et ønske om at forsyne det lokale varmenet med billigere og mere miljøvenlig varme. Den nuværende oliekedel er gammel er ved at være udtjent, og det er derfor nødvendigt at etablere ny produktionskapacitet i området. Derfor arbejdes der på etableringen af en varmepumpe på 650 kw varmeydelse til varmeforsyning af bygningerne. Forskellige varmekilder (luft, grundvand og havvand) har været undersøgt og grundvand er valgt som den bedste løsning for projektet. Oliekedlen der pt. forsyner terminalbygningerne vil, efter ønske fra By&Havn der ejer grunden, blive fjernet efter etableringen af varmepumpen. Det nærliggende UNICEF-lager forsynes ligeledes fra en oliekedel og det er derfor oplagt at forlænge det lokale varmenet, der pt. kun forsyner terminalbygningerne, så varmepumpen også kan levere varme til UNICEF-lageret. Derudover forventes der, indenfor de kommende år, at blive opført yderligere én bygning nord for området, som anlægget også skal forsyne. Alternativerne til at etablere varmepumpen er: Alternativ 1: Etablering af ny oliekedel Alternativ 2: Tilslutning til hovedstadsområdets fjernvarmenet Bygningerne og placeringerne af de nuværende oliekedler ses i Figur 1.

6 6 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn Figur 1: Bygninger og nuværende forsyninger i området samt placering af varmepumpen og mulig placering af ny oliekedel (alternativ 1) Københavns Kommune, HOFOR og By&Havn samarbejder med en række andre partnere i EUDP-projektet EnergyLab Nordhavn. Projektet indeholder en lang række aktiviteter der med udgangspunkt i Nordhavn skal undersøge, udvikle og demonstrere fremtidens energiløsninger, hvor samspillet mellem el- og varmesystemet er vigtigt. Her er varmepumperne en vigtig del af løsningen. Det er for EnergyLab Nordhavn af stor betydning, at der etableres en række tekniske anlæg som kan indgå som en del af det større demonstrationsprogram og dette varmepumpeprojekt vil være et af dem og skal bl.a. kunne bruges til at demonstrere samspil mellem el- og varmesystemerne i praksis. Varmepumpeprojektet skal bidrage med erfaring i etablering og drift af større varmepumper til fjernvarmeleverancer og det er forhåbningen, at dette projekt kan være med til at bane vejen for yderligere varmepumper til fjernvarmeproduktion og at disse vil have en positiv effekt, både samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk. Varmeforsyning via: Samfundsøkonomiske omkostninger over perioden (20 år), NPV Projektforslag Varmepumpe 21,5 mio. kr. Alternativ 1 Ny oliekedel 21,8 mio. kr.

7 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 7 Alternativ 2 Tilslutning til fjernvarmenettet 31,5 mio. kr. 1.2 Anmodning om godkendelse af projektforslag Det er kommunerne, der godkender varmeplanlægningen i Danmark. Det vil sige, at det er kommunalbestyrelsen, der tager den endelige beslutning om, hvordan varmeplanlægningen og udbygningen skal foregå i kommunen. Eftersom den eldrevne varmepumpe i det ydre Nordhavn falder ind under Projektbekendtgørelsens bilag 1 pkt. 1.1 om opførelse af produktionsanlæg og pkt. 2.1 om etablering af fordelingsledninger, er der tale om et kollektivt varmeforsyningsanlæg og der skal derfor udarbejdes et projektforslag (indeværende dokument), som forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Dette projektforslag er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014 om varmeforsyning med senere ændringer og Bekendtgørelse nr af 23. september 2015 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Projektforslaget vedrører etablering af en varmepumpe til forsyning af varme til det lokale varmenet i den ydre del af Nordhavn.

8 8 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 2 Projektansvarlige Den ansvarlige for projektet er: HOFOR Ørestadsboulevard 35 DK-2300 København S Kontaktperson: Rune Nielsen Tlf.:

9 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 9 3 Forholdet til varmeplanlægningen Projektforslaget vedrører etablering af en varmepumpe i den ydre del af Nordhavn, som skal levere varme til HOFORs lokale varmenet. Da varmepumpen er et fjernvarmeforsyningsanlæg og da varmepumpens varmekapacitet er over 0,25 MW er der tale om et kollektivt varmeforsyningsanlæg omfattet af 2 i lov om varmeforsyning 1. Af 3, stk. 1 i Projektbekendtgørelsen 2 fremgår det, at projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilag 1 til Projektbekendtgørelsen, herunder varmepumper til kombineret produktion af varme og køling, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. En ansøgning om godkendelse af projekter (projektforslag) for kollektive varmeforsyningsanlæg skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens vurdering af projektet: Ansøgning om godkendelse af projekter (projektforslag) for kollektive varmeforsyningsanlæg skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens vurdering af projektet: 1) Den eller de ansvarlige for projektet. 2) Forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold og varmekilder, jf. 4, og forholdet til kommune- og lokalplaner. 3) Forholdet til anden lovgivning, herunder til lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. 4) Fastlæggelse af forsyningsområde og varmebehov, fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret eller ændret, og anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold samt for affaldsforbrændingsanlæg forholdet mellem forbrændingskapaciteten og affaldsgrundlaget, jf. 50 b i lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør heraf. 5) Tidsplan for etableringen eller ændringen og ved konverteringsprojekter en redegørelse for varmegrundlaget og konverteringsforløbet. 6) Arealafståelser, servitutpålæg og evt. aftaler med grundejere m.v., der er 1 LBK nr af 24/11/ BEK nr. 825 af 24/06/2016

10 10 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn nødvendige for anlæggets gennemførelse. 7) Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber og virksomheder m.fl. 8) Økonomiske konsekvenser for forbrugerne. 9) Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger. 10) Samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. For projektforslag, der vedrører etablering eller udvidelse af varme- eller naturgasdistributionsnet, anses individuel forsyning for et relevant scenarium. Indeværende projektforslag omfatter på den baggrund en beskrivelse af projektet i overensstemmelse med punkterne ovenfor. Kommunalbestyrelsen skal ifølge Projektbekendtgørelsen som udgangspunkt kun godkende et projekt, hvis projektet er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige. Normalt er varmeproduktionsanlæg i København underlagt det såkaldte kraftvarmekrav jf. 13 i Projektbekendtgørelsen. Varmepumpen leverer imidlertid kun til et lokalt net og kraftvarmekravet er derfor ikke gældende for dette projekt. Da varmepumpen er under 1 MW er den også undtaget det lignende krav i Projektbekendtgørelsens 11, der gælder for produktionsenheder i decentrale fjernvarmeområder.

11 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 11 4 Forholdet til anden lovgivning Projektforslaget vedrører ikke el- og naturgasforsyning, hvorfor lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning ikke har relevans for projektet. Når projektet er etableret vil der blive afholdt afgifter efter elafgiftsloven (elafgift). Projektet vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

12 12 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 5 Fastsættelse af forsyningsområde og varmebehov m.v. 5.1 Forsyningsområde og varmebehov Varmepumpen får en varmeeffekt på 650 kw og kommer til at levere varme til bygningerne i området omkring krydstogtterminalerne i den ydre del af Nordhavn og forventes årligt producere ca MWh varme svarende til ca årlige fuldlasttimer. 5.2 Tekniske anlæg som etableres Varmepumpen vil have grundvand (med en kvalitet svarende til havvand) som varmekilde. Grundvandet hentes via to boringer og føres til varmepumpen, hvorefter varmepumpen udnytter varmen i vandet. Grundvandet ledes derefter ud til havnen (jf. tilladelser). Varmepumpesystemet anvender ammoniak som arbejdsmedie og har en årlig produktionsvægtet COP 3 (inkl. el til grundvandspumper m.m.) på ca. 3,26. Det nuværende fjernvarmenet udvides, så det også kan forsyne UNICEF-bygningen. Der vil, i samme bygning som varmepumpen, blive etableret en 100 kw elpatron, der sammen med oliekedlen placeret bag UNICEF-bygningen skal levere spids- og reservelasteffekt til systemet, samt et varmelager. Fordelen ved projektet bliver altså også, at forsyningssikkerheden vil blive større, da der med bevarelsen af den ene oliekedel vil være backup i tilfælde af udfald af varmepumpen. I dag er det ingen backup til hvis oliekedlen havarerer. De tekniske anlæg som etableres er følgende: 3 COP står for coefficient of performance og udtrykker forholdet mellem varmepumpens varmeproduktion og dens elforbrug. Med en COP på 3,26 produceres således 3,26 varme for hver enhed el som anvendes.

13 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 13 Bygning (varmepumpecentral) Varmepumpe til produktion af varme Grundvandsboringer og rør til transport af grundvand til og fra varmepumpen Lagertank til lagring af varme (så varmepumpen kan producere når elektriciteten er billigst) Elpatron til produktion af varme (til bl.a. spidssituationer) Udvidelse af fjernvarmenet Tilslutning af eksisterende oliekedel øst for UNICEF-bygningen til fjernvarmenettet (til spidslastsituationer) Varmepumpen etableres mellem UNICEF-lageret og den sydligste terminalbygning, se Figur 2 (den sorte streg er den eksisterende varmeledning). Figur 2: Placering af varmepumpeanlæg(bygning), grundvandsboringer og fjernvarme- og vandrør En skitse af anlægget ses i Figur 3

14 14 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn Figur 3: Skitse af bygning, lagertank og varmepumpe set fra siden HOFOR er bygherre på det samlede projekt inkl. bygning, varmepumpeanlæg, eltilslutning, grundvandsboringer, tilslutning til grundvandsboringer samt tilslutning til fjernvarmenettet. Det samlede budget for varmepumpeanlægget ses nedenfor. Varmepumpe Varmelager Elpatron Eltilslutning Grundvandsboringer inkl. pumper, rør, rådgivning m.m. Bygning Projekteringsomkostninger Total kr kr kr kr kr kr kr kr. Det bemærkes, at denne investeringssum ligger betydeligt højere end angivet i Energistyrelsens teknologikatalog. Investeringssummen er baseret på investeringer i de enkelte dele af projektet og vurderes derfor som mere retvisende.

15 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 15 6 Tidsplan Detailprojektering, kravspecifikationer, udbud og kontrahering forventes gennemført i 2016 og forventes afsluttet i ultimo Anlægget forventes indkørt og driftsklar i medio 2017.

16 16 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m. Hele varmepumpeanlægget inkl. hjælpeudstyr (bygning, varmepumpe, varmelager, grundvandsboringer m.m.) er efter aftale med By&Havn placeret på By&Havns grund. Der vil således ikke være behov for arealafståelser eller servitutpålæg.

17 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 17 8 Forhandlinger med berørte parter Der har gennem planlægningsfasen i projektet været løbende dialog med By&Havn om projektet.

18 18 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne HOFOR Fjernvarme foretager investeringen i varmepumpen og står for driften. Da fjernvarme er hvile-i-sig-selv vil alle omkostninger og indtægter blive ført tilbage til forbrugerne. På grund af projektets relativt beskedne størrelse, vil projektet dog ikke komme til at påvirke fjernvarmeforbrugerne.

19 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn Energi- og miljømæssige samt samfunds- og selskabsøkonomisk vurdering 10.1 Metode For at kunne vurdere hvilken energimæssig, miljømæssig og økonomisk betydning varmepumpen har, er det nødvendigt at sammenligne med de alternativer der er til leverance af varme til det pågældende net. Der er umiddelbart to alternative løsninger for varmeforsyning: Alternativ 1: Etablering af ny oliekedel Alternativ 2: Tilslutning til det københavnske fjernvarmesystem Som inputs til beregningerne bruges: Investeringsomkostninger Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Prognoser for el- og brændselspriser De økonomiske beregninger opgøres både selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk. Afgifter og tilskud indgår ikke direkte i den samfundsøkonomiske analyse, men opgøres til brug for beregning af det såkaldte skatteforvridningstab. I den samfundsøkonomiske analyse multipliceres alle faktorpriser med nettoafgiftsfaktoren. I den selskabsøkonomiske analyse er set på den økonomiske konsekvens for varmeforsyningen, herunder ændringer i brændselsomkostninger, afgifter samt driftsog vedligeholdelsesudgifter. Eftersom det samlede varmesalg ikke påvirkes af varmepumpen, er varmeforsyningens indtægt uændret. Den selskabsøkonomiske

20 20 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn konsekvens svarer derfor alene til de ændrede varmeproduktionsomkostninger i systemet Generelle forudsætninger Samfundsøkonomiske forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er gennemført i overensstemmelse med Energistyrelsens retningslinjer og forudsætninger på området: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, april 2005 (med eksempler revideret i juli 2007) Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, 25. april 2016 Både den samfundsøkonomiske og den selskabsøkonomiske analyse er gennemført for en 20-årig driftsperiode fra (begge år inklusive). Det er forudsat, at investeringsomkostningerne afholdes i løbet af Alle priser er henregnet til dagens priser og der regnes i faste priser. Alle fremtidige beløb tilbagediskonteres til Der anvendes en samfundsøkonomisk kalkulationsrente på 4 % som foreskrevet af Energistyrelsen og en selskabsøkonomisk kalkulationsrente på 3 %. I den samfundsøkonomiske analyse multipliceres alle faktorpriser med nettoafgiftsfaktoren på 1, Afgifter Der anvendes de nuværende afgiftssatser for For fremtidige år er forudsat samme afgifter i faste priser. For elforbruget i selve varmepumpen er der taget hensyn til, at elforbrug til fjernvarmeproduktion er behæftet med en lavere afgift end standardafgiften. Der regnes med afgifter på olie. Der regnes ligeledes med afgifter til øvrige brændsler til beregning af fjernvarmeomkostningen Alternativer til etablering af varmepumpen Det antages, at der under alle omstændigheder skal foretages en sammenkobling af varmenettet mellem de tre terminalbygninger og UNICEF-bygningen, hvorfor denne omkostning til net ikke medregnes i de samfundsøkonomiske sammenligninger. Det samme gælder nye fjernvarmepumper til nettet.

21 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn Etablering af ny oliekedel By&Havn som ejer arealerne ønsker ikke at der står en oliekedel ud for krydstogtterminalen på den nuværende placering og en ny oliekedel ville i givet fald blive placeret ved siden af den nuværende oliekedel ved UNICEF. Omkostningen til etablering og projektering af en ny oliekedel og olietank er estimeret til at være ca. 1,2 mio. kr. Derudover kommer en bygning til placering af kedlen som vurderes at koste kr Tilslutning til det københavnske fjernvarmesystem En tilslutning til det centrale fjernvarmenet vil kræve etablering af ca. 1,6 km fjernvarmerør (se Figur 4) uden andre betydelige varmeaftag på strækningen. Figur 4: Fjernvarmenettet i København og mulig udvidelse, hvis dette net også skulle forsyne det lokale varmenet ved UNICEF-bygningen og krydstogtterminalerne Omkostningen for denne netudvidelse anslås at koste ca. 20 mio. kr. Da fjernvarmeledningen vil skulle trækkes på en strækning hvor både den kommende havnetunnel og den kommende metrolinje kommer til at krydse, vurderes det meget sandsynligt, at sådanne fjernvarmerør i løbet af projektperioden (20 år) vil skulle lægges om. Der er derfor ikke medregnet scrapværdi for fjernvarmeledningen. Dertil kommer, at et eventuelt fremtidigt forbrug langs denne strækning er ukendt og at dimensionering af et fjernvarmerør derfor er yderst vanskelig. Derudover vil der komme et uforholdsmæssigt stort nettab, set i forhold til den leverede varmemængde (estimeret til 20%). Samlet set vurderes dette derfor at være en løsning på nuværende tidspunkt er både uhensigtsmæssig og økonomisk risikabel.

22 22 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 10.4 Resultater Energi- og miljømæssig vurdering Varmepumpen forventes årligt at skulle producere ca MWh varme om året. Emissionerne for de forskellige forsyningsløsninger er for projektets levetid på 20 år angivet i Figur 5. Figur 5: Emissioner ved de forskellige forsyningsløsninger Det ses, at varmepumpen er den løsning med de laveste emissioner og at det dermed fra et miljømæssigt synspunkt er den mest fordelagtige løsning Selskabsøkonomisk vurdering Varmepumpen medfører en selskabsøkonomisk gevinst som vist i figuren nedenfor. På trods af den, i forhold til installeret effekt, høje installationspris giver projektet en positiv selskabsøkonomisk værdi i sig selv, i høj grad grundet den høje driftsomkostning for oliekedlen. Derudover giver projektet vigtig viden om varmepumper til produktion af fjernvarme og dette forventes på sigt at kunne være med til at reducere omkostningerne til projektering og etablering af store varmepumper fremadrettet. Denne værdi er dog ikke medregnet i Figur 6.

23 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 23 Figur 6: Selskabsøkonomisk omkostning (nutidsværdi) for varmepumpen og Alternativ 1 (etablering af ny oliekedel) Det bemærkes, at der fra politisk side lægges op til, at PSO-tariffen omlægges, så den ikke fremadrettet bliver en del af betalingen for el. Dette vil forbedre selskabsøkonomien i projektet, men fjernelsen af PSO-afgiften er ikke medregnet i selskabsøkonomien Samfundsøkonomisk vurdering Varmepumpeprojektet og oliekedlen har stort set samme samfundsøkonomiske omkostning på 20 år, men varmepumpen er dog billigst. Varmepumpen har stor investeringsomkostning, men til gengæld lavere løbende omkostninger. Det omvendte gør sig gældende for oliekedlen. Den dyreste samfundsøkonomiske løsning er en tilslutning af bygningerne til det centrale fjernvarmenet, primært pga. den høje investeringsomkostning i fjernvarmerør. Omkostningen er baseret på beregninger i Zarathustra, der er HOFORs beregningsværktøj til samfundsøkonomiske omkostninger for fjernvarmeforsyning i København, der også anvendes ved øvrige projektforslag.

24 24 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn Figur 7 - Samfundsøkonomisk beregning Følsomhedsanalyser Tabellen nedenfor viser, hvordan selskabsøkonomien og samfundsøkonomien afhænger af følgende nøgleforudsætninger: Investeringsomkostning Elpris Oliepris COP

25 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 25 Selskabsøkonomisk gevinst (NPV) Samfundsøkonomisk gevinst (NPV) Grundberegning 20 % højere investering 20 % lavere investering 20 % højere elpris 20 % lavere elpris 20 % højere oliepris 20 % lavere oliepris 20 % højere COP 20 % lavere COP 1,6 mio. kr. 0,3 mio. kr. -1,6 mio. kr. -2,2 mio. kr. 4,9 mio. kr. 2,9 mio. kr. 1,1 mio. kr. -0,5 mio. kr. 2,1 mio. kr. 1,1 mio. kr. 6,4 mio. kr. 3,9 mio. kr. -3,1 mio. kr. -3,3 mio. kr. 3,4 mio. kr. 1,7 mio. kr. -1,0 mio. kr. -1,7 mio. kr. Tabel 1: Følsomhedsanalyser Gevinst (NU-værdi over perioden) ved varmepumpen i stedet for Alternativ 1 (etablering af ny oliekedel) Den samfundsøkonomiske gevinst er beregnet som forskellen mellem de samfundsøkonomiske omkostninger for etablering af ny oliekedel (alternativ 1) og varmepumpen.

26 26 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 11 Bilag 1: Samfundsøkonomiske omkostninger

27 Etablering af eldreven varmepumpe med grundvand som varmekilde i ydre Nordhavn 27 Input Værdi Enhed Årlig varmeproduktion 2250 MWh Samlet effekt 0,75 MW Oliekedel Samlet investering oliekedel kr. Virkningsgrad oliekedel 97% D&V-omkostninger, oliekedel kr./mw/år Varmepumpe Samlet investering (varmepumpe + elpatron) kr. COP varmepumpe 3,26 D&V-omkostninger, varmepumpe kr./mw/år Tilslutning til fjernvarmenettet Investering kr. Ekstra nettab 20% af varmeforbrug Samfundsøkonomiske beregninger NPV (omkostninger) år GNS fjernvarme Investering DKK Samfundsøkonomiske fjernvarmeomkostninge DKK Ekstra nettab DKK Total DKK Varmepumpe Investering DKK Brændselsomkostninger DKK D&V DKK Miljø DKK Scrap DKK Total DKK Oliekedel Investering DKK Brændselsomkostninger DKK D&V DKK Miljø DKK Scrap DKK Total DKK

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Udvidelse af TPW (Tunnel pumpe og vekslerstation) ved Amagerværket

Udvidelse af TPW (Tunnel pumpe og vekslerstation) ved Amagerværket 5. JULI 2016 HOFOR Udvidelse af TPW (Tunnel pumpe og vekslerstation) ved Amagerværket PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse af projektforslag

Læs mere

Varmepumpe i ydre Nordhavn med grundvand som varmekilde

Varmepumpe i ydre Nordhavn med grundvand som varmekilde Orienterings-notat: Plan - Fjernvarme Direkte tlf. 5120 8210 E-mail nphe@hofor.dk Varmepumpe i ydre Nordhavn med grundvand som varmekilde Dato: 04.11.2015 Afsendere: Niels Præstegaard Hendriksen (projektleder,

Læs mere

Vi tager meget gerne et møde med jer, hvor vi kan præsentere projektet yderligere inkl. også beregningerne i projektforslaget.

Vi tager meget gerne et møde med jer, hvor vi kan præsentere projektet yderligere inkl. også beregningerne i projektforslaget. From: Thomas Engberg Pedersen Sent: 16. marts 2017 19:34 To: Janni Lind Skov; Gert Timothy Ross Hawkesworth Cc: Sannah Grüner Subject: Projektforslag vedr. etablering af en eldrevet havvands-/spildevandsvarmepumpe

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

VARMEFORSYNING AF FREDERIKS BRYGGE

VARMEFORSYNING AF FREDERIKS BRYGGE PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF FREDERIKS BRYGGE 22. SEPTEMBER 2015 En del af tillæg 4 til lokalplanen for Teglværkshavnen 1. Indledning... 2 Indstilling... 2 Lovgrundlag... 2 2.

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF EGEBJERG OG ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG

FJERNVARMEFORSYNING AF EGEBJERG OG ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG FEBRUAR 2017, REVISION 1 EGEBJERG NÆRVARME FJERNVARMEFORSYNING AF EGEBJERG OG ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1) BEK nr 564 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger

Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger Som et element i værktøjet til bæredygtig byudvikling, der kan ses i sin helhed på www.realdaniaby.dk/værktøj til

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

KLAGE FRA Ikast Værkernes Varme A/S OVER Ikast-Brande Kommunes afgørelse af 8. marts 2016 Lovligheden af etableret varmeforsyningsprojekt i Engesvang

KLAGE FRA Ikast Værkernes Varme A/S OVER Ikast-Brande Kommunes afgørelse af 8. marts 2016 Lovligheden af etableret varmeforsyningsprojekt i Engesvang (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Ikast Værkernes Varme A/S OVER Ikast-Brande

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe

Ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe Ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe 1 Indledning Dette er en ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe. Der er tale om

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Præsentation 28 juni 216 Overblik 28 udvalgte fjernvarmeområder

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Notat. Støttebehov for store varmepumper

Notat. Støttebehov for store varmepumper Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: ris Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2016-10352-7.0 08-07-2016 Støttebehov for store varmepumper Konklusion De decentrale kraftvarmeværkers grundbeløb ophører med udgangen

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape August 2016 PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape 1.1-5.1 Høje Taastrup Fjernvarme Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere