Ulla Klimt. projektleder. lektor, IT-koordinator. sygeplejerske, M.I. UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen Nykøbing F. og Næstved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulla Klimt. projektleder. lektor, IT-koordinator. sygeplejerske, M.I. UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen Nykøbing F. og Næstved"

Transkript

1 Ulla Klimt projektleder lektor, IT-koordinator sygeplejerske, M.I. UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen Nykøbing F. og Næstved Resumé En kortlægning af erfaringerne med anvendelse af videokonferencer i forskellige uddannelsesmæssige sammenhænge og evalueringer af undervisningen viser, at videokonference kan supplere og komplementere den traditionelle fremmødeundervisning og uddannelse. Forskningslitteraturen beskriver ligeledes at videokonferencer kan understøtte individuelle, fleksible læreprocesser, men de kan ikke erstatte den ordinære fremmødeundervisning. De beskrevne erfaringer viser endvidere, at videokonferencer er en af mulighederne, der med fordel kan anvendes til imødekommelse af de store geografiske afstande mellem undervisningssteder. De didaktiske, faglige og praktiske overvejelser i forbindelse med anvendelse af videokonference i et konkret undervisningsforløb på 5. semester af sygeplejerskeuddannelsen henholdsvis i Nykøbing F. og Næstved - er beskrevet. Dette udviklingsprojekt er en del af aktiviteterne under Netværk for IT og læring i University College Sjælland, og det er udarbejdet i samarbejde med læreruddannelsen i Holbæk, Haslev og Vordingborg. 1

2 Baggrund for udviklingsprojektet Netbaseret undervisning herunder anvendelse af e-læring og videokonferencer i professionsbacheloruddannelserne er aktualiseret af, at de studerende efterlyser tids- og stedfleksible undervisningsformer, at det er teknisk muligt samt forholdsvis enkelt at anvende videomediet i forbindelse med synkron og asynkron kommunikation og undervisning samt ikke mindst af at udbud af parallel undervisning understøttet af videokonferencer mellem forskellige udbudssteder for sygeplejerskeuddannelsen vil skabe gode muligheder for kvalificerede undervisningsforløb uanset vekslende holdstørrelser. I Sygeplejerskeuddannelsen Nykøbing F. og Næstved har vi gode og mangeårige erfaringer med "samundervisning" af holdene. Denne samundervisning foregår dels ved fælles undervisning enten i Nykøbing F. eller i Næstved, hvor en underviser underviser begge hold samtidigt. Sam-undervisningen foregår også, ved at en enkelt underviser i et bestemt tema/fag underviser holdene både i Nykøbing F. og i Næstved hver for sig. Denne organisationsform for undervisning har mange fordele, herunder udbud af kvalificeret undervisning, at de studerende på skift har mulighed for face to face kommunikation med underviseren og deltage i dialogbaserede kollaborative læreprocesser med andre studerende. Dialogen og kollaborationen er dog oftest meget påvirkelig af de vekslende holdstørrelser. En ulempe er ligeledes, at denne organiseringsform betyder megen rejseaktivitet for underviserne og for de studerende. Ved at supplere den ordinære fremmødeundervisning med anvendelse af videokonferencer vil det være muligt at tilrettelægge et undervisningsforløb, hvor eksempelvis en underviser fra Nykøbing F. underviser de sygeplejestuderende i Nykøbing F. samtidig med at de sygeplejestuderende i Næstved undervises via teknologimedieret kommunikation med underviseren og de medstuderende i Nykøbing F. Teknologimedieret kommunikation er eller vil blive en del af sygeplejerskens hverdag. Den kommende digitalisering i sundhedsvæsenet skal understøtte en fælles vision for borgernes og patienternes sundhedsvæsen, herunder at sundhedsydelserne skal kunne leveres over lange afstand. En del af løsningen ligger i at gøre specialiseret viden tilgængelig på tværs af afstande, og det er netop i denne sammenhæng, at telemedicin kan anvendes. Telemedicin giver muligheder for at kommunikere i form af billede, lyd og tekst over lange afstande. Et bærende princip for de telemedicinske løsninger er videokonferencer og sundhedsdatanettet. Nogle telemedicinske løsninger er allerede blevet en del af dagligdagen i form af ambulante kontroller af behandlingsforløb, indhentning af second opinion fra en sundhedsfaglig specialist, opfølgning efter indlæggelse alt sammen via brug af forskellige former for videokonferencer via sundhedsdatanettet. (Center for Sundheds-telematik, 2006) Gennem en screening af forskningslitteraturen er andres erfaringer med og evalueringer af videokonferencer indhentet. I litteraturgennemgangen har der været fokus på de didaktiske og faglige overvejelser i forbindelse med planlægning og gennemførsel af undervisning af to hold parallelt hvor det ene hold er til stede i undervisningslokalet og det andet hold befinder sig på en fjerndestination. Den undervisningsorganisering som betegnes "det parallelle klasseværelse" (Maribo, 2003, side 2) Formålet med denne kortlægning er at afklare og definere underviserens behov og ønsker, således at den mest hensigtsmæssige teknologi kan vælges. Andres erfaringer webbaserede videokonferencer i forskellige læringssituationer udnyttes i forbindelse med didaktiske, faglige og praktiske overvejelser inden og i selve undervisningsforløbet. 2

3 Kortlægning af erfaringer med videokonferencer i undervisning og uddannelse I sin vejledning til videokonference i undervisningen anbefaler Signe Maribo, at underviseren indledningsvis gør sig klart, hvad anvendelsen videoen i undervisningen skal bruges til. (Maribo, 2003) Maribo skelner mellem videokonference og videoproduktion. Ved anvendelse af videokonference kommunikerer en gruppe personer kommunikerer via to eller flere videokameraer og skærme. Mens der ved videoproduktion er tale om optagelse film, som enten vises live via Internettet eller filmen redigeres og derefter uploades på Internettet. De studerende kan herefter afspille filmen, når de har lyst (on demand). Video i undervisningen Videokonference Videoproduktion Én til mange Live streaming Det parallelle klasseværelse On demand Møder/ vejledning (efter inspiration fra Maribo, 2003,side 2) Videokonferencer bruges typisk i undervisnings- og/eller vejledningssituationer, hvor underviseren befinder sig langt væk fra de studerende eller omvendt (én til mange relation). Hvis en underviser underviser to hold i det samme tema men det ene hold er til stede i klasseværelset sammen med underviseren og det andet hold befinder sig på en anden geografisk lokation er der tale om undervisning i parallelle klasseværelser. Indhentning af andres erfaringer med og evalueringer af anvendelse af videokonferencer gennem kritisk gennemgang af national og international litteratur samt ikke mindst udfra anbefalingerne fra den IT-tekniske support tilknyttet dette udviklingsprojekt har dannet baggrund for valg af et hardware-videokonferencesystem for denne videokonferenceundervisning. Hardware-videokonferencer er velegnet til denne lidt større opsætning i undervisningslokaler, hvor der skal være plads til henholdsvis 25 og 35 sygeplejestuderende. Den giver ligeledes den bedst mulige billed- og lydkvalitet. Ved dette setup er det således muligt at undervise sygeplejestuderende i Nykøbing F. og vise denne undervisning på en storskærm for sygeplejestuderende i Næstved samtidig med, at underviseren kan se og høre de sygeplejestuderende begge steder dels på en ekstra skærm dels i undervisningslokalet. Se illustrationen nedenfor. 3

4 Nykøbing F. Næstved (Maribo, 2003,side 3) Hardware-videokonferencer forudsætter installation af særligt udstyr, herunder kameraer, mikrofoner, højttalere, skærme, videokonferencesystem. Datakommunikationen mellem de to lokationer kræver velfungerende datakommunikationsforbindelser med en stor båndbrede eksempelvis i form af et fibernetværk. Alle uddannelsessteder i UCSJ er netop blevet koblet sammen med en redundant 1 GB fiberløsning. Dette skulle være fuldt tilstrækkeligt til at håndtere videokonferencer med god kvalitet. I forbindelse med denne undervisning lejes og supporteres udstyret af et av-firma, som har erfaringer med etablering og drift af videokonferenceudstyr. Det nødvendige udstyr kan med fordel anskaffes og installeres i et antal undervisningslokaler. Det vil koste ca kr. per undervisningslokale. Anvendelse af videokonference i et konkret undervisningsforløb Mulighederne for at udnytte de beskrevne fordele ved anvendelsen af videokonferencer i undervisningen herunder især muligheden for at modtage og afvikle undervisning uden at underviser eller studerende skulle rejse langt kan vi drage nytte af i sygeplejerskeuddannelsen. Hertil kommer at videokonferencen giver mulighed for at inddrage flere studerende aktivt i undervisningsseancen i dette tilfælde både studerende fra Nykøbing F. og fra Næstved. Det konkrete undervisningsforløb blev udvalgt i samarbejde med projektdeltagerne. Et undervisningsforløb i sygeplejerskeuddannelsens 5. semester var umiddelbart velegnet til formidling via videokonference, således at denne organiseringsform kunne blive afprøvet i praksis. Undervisningen i 5. semester af sygeplejerskeuddannelsen har som overordnet tema sygeplejerskens virksomhed med fokus på forebyggelse, sundhedsfremme, sundhedsbevarelse, habilitering og rehabilitering. Undervisningen er tilrettelagt som PBL-forløb med udgangspunkt i de udleverede cases. Undervisningen planlægges og afvikles sædvanligvis i et samarbejde mellem underviserne tilknyttet holdet af sygeplejestuderende i Nykøbing F. og Næstved, således at underviserne underviser i både Nykøbing og Næstved indenfor samme tema men dog forskudt, eksempelvis undervises der tirsdag for Nykøbing-holdet og dagen efter for Næstved-holdet. Undervisningens tema er "Perspektiver og teorier i relation til det senmoderne samfund" og omfatter et underviseroplæg på 3 undervisningslektioner og efterfølgende drøftelser i grupper og i plenum. Drøftelserne i grupper og i plenum tager afsæt i at afdække relationerne mellem de beskrevne teorier og de i casene beskrevne problemstillinger. Omdrejningspunkterne er velfærdssamfundet og sundhedsvæsenet i Danmark med fokus på familien og familiens ældre. 4

5 Som del af forberedelserne til undervisningen redegøres der i det efterfølgende for de didaktiske og faglige overvejelser samt overvejelserne i forbindelse med valg af teknologi og ikke mindst de praktiske overvejelser inden undervisningen. Inspiration til disse overvejelser er blandt andet hentet i litteraturen omhandlende remediering og redidaktiering. (Andreasen, 2008; Maribo, 2003) Didaktiske overvejelser Indledningsvis er det væsentligt at overveje, hvilket formål er der med undervisningen og hvordan skal den teknologimedierede kommunikation bruges? Det der er i denne sammenhæng brug for er at bringe underviseren og undervisningens indhold ud til mange studerende på én gang én til mange relation. I denne undervisningssammenhæng anvendes videokonferencen for at bringe én underviser til mange studerende men også mange til mange. Det ene hold er til stede i undervisningslokalet og det andet hold befinder sig et andet geografisk sted i Næstved. Undervisningssituationen bliver afviklet i "det parallelle klasseværelse". Mulighederne for at skabe mange til mange relationen undersøges, når de studerende og underviserne efterfølgende på tværs af geografien drøfter og reflekterer over velfærdssamfundets og sundhedsvæsenets tilbud til familien og familiens ældre. Anvendelse af videokonferencer stiller nye og anderledes krav til planlægningen af undervisningen. Den største udfordring er umiddelbart at give de tilstedeværende studerende og de studerende på den anden lokation lige gode vilkår for læring. Det kan være vanskeligt at aflæse kropssprog, fange de studerendes opmærksomhed. Sædvanligvis planlægges strukturen for undervisningen, således at der er mulighed for variation og interaktion, dette er vanskeligt at imødekomme for de studerende blandt andet på grund af distancen mellem dem og underviseren. Hvordan der kan tages højde for denne konsekvens af videokonferenceundervisning beskrives nedenfor. Hvis flere undervisningsforløb gennemføres som videokonferencer indenfor samme semester, vil det være hensigtsmæssigt, at undervisningen skifter adresse - foregår i Næstved. På denne måde får de studerende mulighed for at anvende flere måder at kommunikere på både den teknologimedierede og face to face kommunikation. De to projektdeltagere som samtidig er vejledere i forbindelse med PBL-forløbene deltager i undervisningen i henholdsvis Nykøbing F. og Næstved blandt andet for at imødekomme nogle af ulemperne. De fungerer som mødeleder/tovholder ved de efterfølgende drøftelser i grupper og i plenum. Faglige overvejelser De faglige overvejelser i forbindelse med det konkrete undervisningsforløb drejer sig hovedsageligt om hvilke undervisningstemaer, der er velegnede for denne forelæsningsprægede undervisningsmetode. Erfaringerne og evalueringerne viser at videokonferencer en mere anstrengende undervisningsform, som kræver stor koncentration såvel fra underviseren som fra de studerende. Der er derfor behov for sekventiering af undervisningen og afholdelse af flere pauser. Det anbefales, at opdele undervisningen i mindre dele for eksempel kan undervisningen opdeles i 5-10 minutters forelæsning, 5 minutters gruppearbejde/summen og 10 minutters drøftelse i "plenum". Undervisningen blev opbygget udfra følgende overordnende disposition: præsentation af undervisningens tema gennemgang af hovedpointer summe om relationen til den aktuelle case drøftelse i "plenum" 5

6 gennemgang af hovedpointe 1 gruppearbejde/summe om relationen til den aktuelle case spørgsmål og drøftelse i "plenum" gennemgang af hovedpointe 2 gruppearbejde/summe om relationen til den aktuelle case spørgsmål og drøftelse i "plenum" gennemgang af hovedpointe 3 gruppearbejde/summe om relationen til den aktuelle case spørgsmål og drøftelse i "plenum" opsummering Den underviser, som er tilknyttet PBL-forløbet for henholdsvis Nykøbing-holdet og Næstved-holdet deltager i videokonferenceundervisningen som mødeledere/tovholdere for drøftelserne i "plenum". Videokonferenceundervisning stiller krav udover de didaktiske og faglige overvejelser også krav til den praktiske forberedelse af undervisningen. Praktiske overvejelser Videokonferenceundervisning kræver to undervisningslokaler med et hardware-videokonference-system installeret, således at de studerende kan se underviseren, de studerende selv både nærstuderende og fjernstuderende samt endelig underviserens slidesshow på et lærred/skærm. (Maribo, 2003, side 3) Udover reservation af de specialindrettede undervisningslokaler, det relevante udstyr og ikke mindst teknisk ITsupport er der en række andre praktiske forberedelser inden videokonferenceundervisningen kan begynde. Både de deltagende undervisere og de studerende skal gøres fortrolige med det tekniske udstyr og de udfordringer videokonferencen giver for optræden og disciplin. Datakommunikationsforbindelsen giver en forsinkelse af lyd og billede, hvilket stiller krav til alle, om at lade modparten tale ud og vente med at tale/svare, indtil man er sikker på, at modparten er færdig med sin kommentar eller sit spørgsmål. 6

7 Kameraføringen og underviserens eller de studerendes bevægelser skal koordineres, således at der skabes de bedste muligheder for at følge med og interaktionerne. De studerendes opmærksomhed skal vækkes fra starten blandt andet ved hurtigt at gøre dem aktive. Det er vigtigt, at underviseren provokerer til interaktion, da det kan være en overvindelse for nogle af de studerende at skulle tale via et kamera til en delvis ukendt gruppe. Underviseren er kendt af alle de studerende, idet hun indgår i andre undervisningsforløb. Der er således ikke umiddelbart brug for en "prøvetilstedeværelsesundervisning" Inden den egentlige undervisning går i gang, skal alt testes af underviserne blandt andet for at sikre en form for fortrolighed med udstyret. Praktiske afprøvning af videokonferenceudstyret samt af datakommunikationsforbindelserne skal sikre en vis form for driftsikkerhed. Alle slides, materialer m.m. til undervisningen samt litteraturhenvisningerne er publiceret på intranettet inden undervisningen. Det er væsentligt at der inden undervisningen er truffet konkrete aftaler om hurtig teknisk support ved eventuelle tekniske problemer. Evaluering af og refleksioner over anvendelsesmulighederne Projektet startede primo september og sluttede medio december Undervisningen og dermed den praktiske afprøvning var planlagt til afholdelse mandag den 1. december Desværre viste det sig hurtigt, at datakommunikationsforbindelserne mellem uddannelsesstederne var meget ustabile. I hele november og i starten af december så var de så ustabile og langsomme, at den konkrete afprøvning af undervisningen med anvendelse af videokonference ikke blev gennemført. Den tekniske IT-supporter frarådede bruge tid og ressourcer, når der ikke var en rimelig mulighed for at datakommunikationen kunne komme til at fungere mere overbevisende. Anvendelse af videokonferencer i et konkret afgrænset undervisningsforløb blev derfor ikke afprøvet i praksis. Qua den manglende mulighed for at evaluere anvendelsen af videokonferencer i et konkret afgrænset undervisningsforløb i sygeplejerskeuddannelsen - set dels udfra et studerende perspektiv og dels udfra et underviserperspektiv - er det ikke muligt at beskrive konkrete fordele og ulemper ved denne undervisningsorganisering i sygeplejerskeuddannelsen. Fordelene ved videokonference er i andre undervisningssammenhænge er beskrevet som stedsfleksibilitet, nye samarbejdsformer, besparelse af ressourcer (tid og penge), nye didaktiske muligheder og anvendelighed i andre sammenhænge kunne ikke efterprøves i praksis, men på baggrund af arbejdet med forberedelserne inden, ses der bestemt gode muligheder for anvendelse af videokonferencer som supplement til den ordinære tilstedeværelsesundervisning og som en oplagt mulighed for udvikling af attraktive undervisnings- og uddannelsestilbud. Videokonferenceundervisning giver i følge evalueringerne ikke umiddelbart de bedste betingelser for den intuitive diskussion eller brainstorm, blandt andet fordi interaktionerne mellem de studerende kræver en betydelig disciplin for at give et fornuftigt resultat. Nogle af erfaringerne fra andre undervisningsforløb viser dog også at videokonferencerne giver det positive, at det er nemmere for den enkelte måske lidt mere stille studerende at beholde taleretten i forhold til fysiske møder. En stor ulempe ved anvendelse af videokonferencer må dog siges at være afhængigheden af funktionaliteten af datakommunikationsforbindelserne mellem de to lokaliteter. Dette enkelte udviklingsprojekt giver ikke belæg for at generalisere men det har dog anskueliggjort endnu engang at sårbarheden er ganske væsentlig. 7

8 Erfaringerne fra andre videokonferenceundervisningsforløb viser, at de tekniske hindringer ikke er væsentlige i forbindelse med udnyttelse af videokonferencer. Videndeling Udviklingsprojektets erfaringer og anbefalingerne fra andre lignende projekter vil blive præsenteret for deltagerne i konference i Netværk for IT og Læring den 8. december Præsentation af udviklingsprojektet og erfaringerne med anvendelse af videokonferencer vil ske ved et fælles møde for alle undervisere ved Sygeplejerskeuddannelsen Nykøbing F. og Næstved den 7. marts 2009 og der danne baggrund for fælles refleksioner over anvendeligheden af videokonferencer i sygeplejerskeuddannelsen. Den udarbejdede artikel vil være tilgængelig til på sygeplejerskeuddannelsens intranet og hjemmeside samt i konferencen for Netværket for IT og læring. På trods af den manglende afprøvning i praksis i denne omgang - har det givet inspiration til at komme i gang med videokonferencer!! 8

9 Litteratur Andersen, Bent (2000) Andersen, Bent (2001) E-læring en designhåndbog Center for Teknologistøttet Uddannelse Kvalitet i e-læring Christian Ejlers Forlag Andreasen, Lars B. m.fl. (2008) Digitale medier og didaktisk design : brug, erfaringer og forskning Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Center for Sundheds-telematik (2006) Telemedicin i praktisk anvendelse hentet den på: DSMI (2001) EPJ-observatoriet 2001 Konferencemateriale hentet den på: Gynther, Karsten (2008) Maribo, Signe H. (2003) Kaaberbøl, Kristian (2003) Grønkjær, Poul; Nielsen, Michael C. (2004) Dalsgaard, Christian (2004) E-læring i læreruddannelsen i University College Sjælland (ej publiceret) Videokonference i undervisningen hentet på den på: Desktop videokonferencer som læringsrum hentet den på: VILL-afrapportering over forsøg med videokonferencesystemet PolyCom ViewStation FX Flexnet pædagogiske vurderingskriterier hentet den på: Videnskabsministeriet National strategi for IKT-støttet læring. (2007) Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring København. Danske Regioner (2008) National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet til fremme af befolkningens sundhed samt forebyggelse og behandling. 9

10 Projektbeskrivelse for udviklingsprojekter 1. Titel Anvendelse af videokonferencer i sygeplejerskeuddannelsen 2. Projektleder Ulla Klimt 3. Resumé af projektbeskrivelsen Kortlægning af erfaringerne med anvendelse af videokonferencer i professionsuddannelser samt afprøvning af videokonferencer i konkrete undervisningsforløb i sygeplejerskeuddannelsen. 4. Projektdeltagere Hélene Kelly sygeplejelærer og international vejleder i Sygeplejerskeuddannelsen Nykøbing F. Bettan Bagger lektor Sygeplejerskeuddannelsen Næstved Ulla Klimt sygeplejelærer og IT-koordinator, Sygeplejerskeuddannelsen Nykøbing F. og Næstved 5. Mål at kunne supplere og komplementere den traditionelle undervisning og uddannelse at understøtte individuelle, fleksible læreprocesser at imødekomme de geografiske afstande mellem undervisningsstederne at få erfaringer med anvendelse af videokonferencer, herunder undersøges hvordan videokonferencer anvendes i praksis og evalueres i forskningslitteraturen at få erfaringer med og evaluere mulighederne for anvendelse af videokonferencer og udnytte disse i andre dele af sygeplejerskeuddannelsen. 6. Aktiviteter Indhentning af andres erfaringer med og evalueringer af anvendelse af videokonferencer gennem screening af forskningslitteraturen. Samarbejde med projektet om videokonferencer i læreruddannelsen. Anvendelse af videokonferencer i afgrænsede undervisningsforløb og afprøvning i praksis i sygeplejerskeuddannelsen Refleksion og evaluering af dette. 7. Formidling/produkt Præsentation af projektet på konference i Netværk for IT og læring Præsentation af erfaringerne i de formelle fora, såsom lærermøder, pædagogiske dage. Udarbejdelse af projektrapport og artikelskrivning. 8. Tidsplan Efterårssemesteret Budget Timetal til projektdeltagere: Kontaktperson i UK-afdelingen Karsten Gynther hertil kommer udgifter til leje og opsætning af videokonferenceudstyr til brug i Næstved estimeret til kr. 10

11 11. Indsatsområde i relation til UCSJs udviklingsplan, udviklingskontrakt og strategiplan Evt. forskningssamarbejde 11

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Af vicerektor, cand.cur. Lone Hougaard, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisere og kliniske vejleder, der er knyttet til

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT Bestående af Tydelig læring i kombination med Digital forankring

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

E-læring i University College Sjælland

E-læring i University College Sjælland E-læring i University College Sjælland (Notat til bestyrelsen i UCSJ) Karsten Gynther Sorø Oktober 2008 Indledning Der eksisterer mange myter om anvendelse af E-læring i professionsuddannelserne i Danmark,

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Digitale værktøjer. Digitale værktøjer

Digitale værktøjer. Digitale værktøjer Digitale værktøjer Projektet skal afdække udbuddet af digitale metoder, koncepter og produkter, der skønnes at kunne bruges i undervisningssammenhæng, i en grønlandsk kontekst. Der skal tages hensyn til

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden.

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden. Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

UCSJ TURBOPAKKE. Turbo- for dig, der

UCSJ TURBOPAKKE. Turbo- for dig, der UCSJ TURBOPAKKE ERHVERV DIG KOMPETENCE I ALLE UNDERVISNINGSFAG OG FÅ SPECIALISE- RINGSMODULER MÅLRETTET DEN KOMMUNALE STRATEGI Turbo- for dig, der Har undervist i faget i min. to år Underviser i faget

Læs mere

Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i. fra København og Århus til Gedser og Skagen?

Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i. fra København og Århus til Gedser og Skagen? Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i uddannelsestilbudene... fra København og Århus til Gedser og Skagen? Hør mere om Global Classroom og deltag

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Parallel undervisning - videokonferencer i et remedierings- og redidaktiseringsperspektiv

Parallel undervisning - videokonferencer i et remedierings- og redidaktiseringsperspektiv Parallel undervisning - videokonferencer i et remedierings- og redidaktiseringsperspektiv Af: Karsten Gynther, lektor, cand. pæd. Forsknings- og udviklingsafdelingen University College Sjælland Netbaserede

Læs mere

Valgmodul 2013: Ikt, didaktisk design og billedkunst

Valgmodul 2013: Ikt, didaktisk design og billedkunst Valgmodul 2013: Ikt, didaktisk design og billedkunst Undervisere: Professor Mie Buhl, adjunkt Stine Ejsing-Duun Kursusperiode: 24.1. 2013 14.6.2013 ECTS-point: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Didaktisk metode til virtuel læring GRÆNSELØS LÆRING PROJEKT EDIDAKTIK SOFIE QVORTRUP OG ANETTE DEGN LARSEN

Didaktisk metode til virtuel læring GRÆNSELØS LÆRING PROJEKT EDIDAKTIK SOFIE QVORTRUP OG ANETTE DEGN LARSEN 2016 Didaktisk metode til virtuel læring GRÆNSELØS LÆRING PROJEKT EDIDAKTIK SOFIE QVORTRUP OG ANETTE DEGN LARSEN Indhold Indledning... 2 Den didaktiske relationsmodel... 2 Læringsforudsætninger... 2 Rammefaktorer...

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Kommunal strategi for TELESUNDHED

Kommunal strategi for TELESUNDHED Kommunal strategi for TELESUNDHED Danmark som Telemedicinsk foregangsland, IDA - 29. august 2013 Poul Erik Kristensen, Center for social og sundhed, KL Hvad er telesundhed? Telemedicin Telesundhed Velfærdsteknologi

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Litteratursøgning Trin for trin

Litteratursøgning Trin for trin Litteratursøgning Trin for trin En webbaseret hjælpefunktion Rapport for udviklingsprojektet under NIL i UCSJ, sept. dec. 2008 Et samarbejde mellem fysioterapeutuddannelsen og det sundhedsfaglige bibliotek

Læs mere

Strategisk ledelse, E13

Strategisk ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Lad os lære af udlandet

Lad os lære af udlandet Lad os lære af udlandet - E-læring og blended learning i et internationalt perspektiv Ditte Schlüntz, cand.scient.soc University College Sjælland disc@ucsj.dk Den 5. oktober 2015 Baggrund og metode Oplægget

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

It didaktik i filosofi

It didaktik i filosofi It didaktik i filosofi Fagdidaktisk kursus i filosofi, tirsdag den 26. november 2013 Plan for oplægget: Generelle it-didaktiske betragtninger IT og filosofi Film om videnskabsteori Hjemmeside om politisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

CL i Sygeplejerskeuddannelsen Det samarbejdende læringsrum

CL i Sygeplejerskeuddannelsen Det samarbejdende læringsrum Side 1 CL i Sygeplejerskeuddannelsen Det samarbejdende læringsrum Lektor, Mph & sygeplejerske Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Navn Navnesen Titel Afdelning 10 august 2009 Cooperative Learning

Læs mere

Professions højskolen Absalon TURBOPAKKE ERHVERV DIG KOMPETENCE I ALLE UNDERVISNINGSFAG OG FÅ SPECIALISERINGSMODULER MÅLRETTET DEN KOMMUNALE STRATEGI

Professions højskolen Absalon TURBOPAKKE ERHVERV DIG KOMPETENCE I ALLE UNDERVISNINGSFAG OG FÅ SPECIALISERINGSMODULER MÅLRETTET DEN KOMMUNALE STRATEGI TURBOPAKKE ERHVERV DIG KOMPETENCE I ALLE UNDERVISNINGSFAG OG FÅ SPECIALISERINGSMODULER MÅLRETTET DEN KOMMUNALE STRATEGI Professions højskolen Absalon 1 Professionshøjskolen Absalon turbo-pakke Erhverv

Læs mere

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21.

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21. Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik Undervisere: Lektor Morten Misfeldt Kursusperiode: 7. september 2013 21. januar 2014 ECTS-points: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 12 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Hold: Navn: Evalueringen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

CO-teaching. Andy Højholdt Nyborg Strand Juni2016

CO-teaching. Andy Højholdt Nyborg Strand Juni2016 CO-teaching Andy Højholdt Nyborg Strand Juni2016 Co-Teaching? Co-teaching occurs when two or more certified teachers jointly deliver substantive instruction to a diverse, or blended, group of students

Læs mere

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 Erfaringer med blended learning - University College Sjælland FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 UCSJ Kvalitet Kvalitetschef Christian Moldt Lektor Käte Akselsen UCSJ Lokationer og udbud - 6 Lokationer

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2 Campus - Rum for læring i staten Temamøde 2 Program 9-11: Program i sal 1 Velkommen Generelt om Campus Campus live hvordan ser Campus ud for brugerne Fleksible læringsaktiviteter Campus live Administration

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering Kinesiske områdestudier kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Møbler og indretning

Møbler og indretning Møbler og indretning Denne DCUM-vejledning handler om møbler og indretning på uddannelsessteder. en beskriver hvorfor gode og korrekte møbler, og god indretning er vigtig på uddannelsessteder. Den beskriver,

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Midtvejsseminar d.7. juni 2012

Midtvejsseminar d.7. juni 2012 Midtvejsseminar d.7. juni 2012 UCC Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Program Kl.13.00-14.00: Introduktion og præsentation af projektet og de foreløbige resultater Kl.14.00-15.00: Drøftelse

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan?

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan? KLINISK UNDERVISNING FORÅRET 2010 UGE 8-16 EVALUERING Modul 8 hold S08 Psykiatri Sendt 06.04.10 Svar-%: 81,8 1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen

Læs mere

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X Fleksibelt forløb tag et, flere eller alle moduler alt efter interesse Modul: Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist Learning & Development specialist Den strategiske ledelse

Læs mere

Fremtidens Undervisningsmiljøer

Fremtidens Undervisningsmiljøer Fremtidens Undervisningsmiljøer Lillian Buus E- læringskonsulent og PhD studerende AAU IT Services, Aalborg Universitet. Uwe Wollin Chefkonsulent ITMEDIA, Københavns Universitet. Dette temanummer er det

Læs mere

UCSJ Læring Konferencen

UCSJ Læring Konferencen Velkommen til UCSJ Læring Konferencen University College SJÆLLAND Velkommen til UCSJ Læring Konferencen Konferencen giver dig et indblik i de digitale læringsmediers verden med en række oplæg af førende

Læs mere

Ekspert i Undervisning

Ekspert i Undervisning Ekspert i Undervisning En kort sammenskrivning af konklusioner og anbefalinger fra: Rapport over det andet år i et forsknings og udviklingsprojekt vedrørende samspillet mellem teori og praksis i læreruddannelsen(2.

Læs mere

Pædagogiske og didaktiske problemstillinger ved brug af IKT

Pædagogiske og didaktiske problemstillinger ved brug af IKT Pædagogiske og didaktiske problemstillinger 1 H IKT v a d? H IKT v a d? Pædagogiske og didaktiske problemstillinger ved brug af IKT Nogle overvejelser Raymond Kolbæk, Sygeplejelærer, Cand. Cur. Ph.d. studerende

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat...

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Elevdesign af software som læringsredskab.

Elevdesign af software som læringsredskab. Elevdesign af software som læringsredskab. Elever som producenter af spil og apps for at øge elevaktiveringen og vidensdelingen. Formål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske e- læringsform fra

Læs mere