Ulla Klimt. projektleder. lektor, IT-koordinator. sygeplejerske, M.I. UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen Nykøbing F. og Næstved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulla Klimt. projektleder. lektor, IT-koordinator. sygeplejerske, M.I. UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen Nykøbing F. og Næstved"

Transkript

1 Ulla Klimt projektleder lektor, IT-koordinator sygeplejerske, M.I. UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen Nykøbing F. og Næstved Resumé En kortlægning af erfaringerne med anvendelse af videokonferencer i forskellige uddannelsesmæssige sammenhænge og evalueringer af undervisningen viser, at videokonference kan supplere og komplementere den traditionelle fremmødeundervisning og uddannelse. Forskningslitteraturen beskriver ligeledes at videokonferencer kan understøtte individuelle, fleksible læreprocesser, men de kan ikke erstatte den ordinære fremmødeundervisning. De beskrevne erfaringer viser endvidere, at videokonferencer er en af mulighederne, der med fordel kan anvendes til imødekommelse af de store geografiske afstande mellem undervisningssteder. De didaktiske, faglige og praktiske overvejelser i forbindelse med anvendelse af videokonference i et konkret undervisningsforløb på 5. semester af sygeplejerskeuddannelsen henholdsvis i Nykøbing F. og Næstved - er beskrevet. Dette udviklingsprojekt er en del af aktiviteterne under Netværk for IT og læring i University College Sjælland, og det er udarbejdet i samarbejde med læreruddannelsen i Holbæk, Haslev og Vordingborg. 1

2 Baggrund for udviklingsprojektet Netbaseret undervisning herunder anvendelse af e-læring og videokonferencer i professionsbacheloruddannelserne er aktualiseret af, at de studerende efterlyser tids- og stedfleksible undervisningsformer, at det er teknisk muligt samt forholdsvis enkelt at anvende videomediet i forbindelse med synkron og asynkron kommunikation og undervisning samt ikke mindst af at udbud af parallel undervisning understøttet af videokonferencer mellem forskellige udbudssteder for sygeplejerskeuddannelsen vil skabe gode muligheder for kvalificerede undervisningsforløb uanset vekslende holdstørrelser. I Sygeplejerskeuddannelsen Nykøbing F. og Næstved har vi gode og mangeårige erfaringer med "samundervisning" af holdene. Denne samundervisning foregår dels ved fælles undervisning enten i Nykøbing F. eller i Næstved, hvor en underviser underviser begge hold samtidigt. Sam-undervisningen foregår også, ved at en enkelt underviser i et bestemt tema/fag underviser holdene både i Nykøbing F. og i Næstved hver for sig. Denne organisationsform for undervisning har mange fordele, herunder udbud af kvalificeret undervisning, at de studerende på skift har mulighed for face to face kommunikation med underviseren og deltage i dialogbaserede kollaborative læreprocesser med andre studerende. Dialogen og kollaborationen er dog oftest meget påvirkelig af de vekslende holdstørrelser. En ulempe er ligeledes, at denne organiseringsform betyder megen rejseaktivitet for underviserne og for de studerende. Ved at supplere den ordinære fremmødeundervisning med anvendelse af videokonferencer vil det være muligt at tilrettelægge et undervisningsforløb, hvor eksempelvis en underviser fra Nykøbing F. underviser de sygeplejestuderende i Nykøbing F. samtidig med at de sygeplejestuderende i Næstved undervises via teknologimedieret kommunikation med underviseren og de medstuderende i Nykøbing F. Teknologimedieret kommunikation er eller vil blive en del af sygeplejerskens hverdag. Den kommende digitalisering i sundhedsvæsenet skal understøtte en fælles vision for borgernes og patienternes sundhedsvæsen, herunder at sundhedsydelserne skal kunne leveres over lange afstand. En del af løsningen ligger i at gøre specialiseret viden tilgængelig på tværs af afstande, og det er netop i denne sammenhæng, at telemedicin kan anvendes. Telemedicin giver muligheder for at kommunikere i form af billede, lyd og tekst over lange afstande. Et bærende princip for de telemedicinske løsninger er videokonferencer og sundhedsdatanettet. Nogle telemedicinske løsninger er allerede blevet en del af dagligdagen i form af ambulante kontroller af behandlingsforløb, indhentning af second opinion fra en sundhedsfaglig specialist, opfølgning efter indlæggelse alt sammen via brug af forskellige former for videokonferencer via sundhedsdatanettet. (Center for Sundheds-telematik, 2006) Gennem en screening af forskningslitteraturen er andres erfaringer med og evalueringer af videokonferencer indhentet. I litteraturgennemgangen har der været fokus på de didaktiske og faglige overvejelser i forbindelse med planlægning og gennemførsel af undervisning af to hold parallelt hvor det ene hold er til stede i undervisningslokalet og det andet hold befinder sig på en fjerndestination. Den undervisningsorganisering som betegnes "det parallelle klasseværelse" (Maribo, 2003, side 2) Formålet med denne kortlægning er at afklare og definere underviserens behov og ønsker, således at den mest hensigtsmæssige teknologi kan vælges. Andres erfaringer webbaserede videokonferencer i forskellige læringssituationer udnyttes i forbindelse med didaktiske, faglige og praktiske overvejelser inden og i selve undervisningsforløbet. 2

3 Kortlægning af erfaringer med videokonferencer i undervisning og uddannelse I sin vejledning til videokonference i undervisningen anbefaler Signe Maribo, at underviseren indledningsvis gør sig klart, hvad anvendelsen videoen i undervisningen skal bruges til. (Maribo, 2003) Maribo skelner mellem videokonference og videoproduktion. Ved anvendelse af videokonference kommunikerer en gruppe personer kommunikerer via to eller flere videokameraer og skærme. Mens der ved videoproduktion er tale om optagelse film, som enten vises live via Internettet eller filmen redigeres og derefter uploades på Internettet. De studerende kan herefter afspille filmen, når de har lyst (on demand). Video i undervisningen Videokonference Videoproduktion Én til mange Live streaming Det parallelle klasseværelse On demand Møder/ vejledning (efter inspiration fra Maribo, 2003,side 2) Videokonferencer bruges typisk i undervisnings- og/eller vejledningssituationer, hvor underviseren befinder sig langt væk fra de studerende eller omvendt (én til mange relation). Hvis en underviser underviser to hold i det samme tema men det ene hold er til stede i klasseværelset sammen med underviseren og det andet hold befinder sig på en anden geografisk lokation er der tale om undervisning i parallelle klasseværelser. Indhentning af andres erfaringer med og evalueringer af anvendelse af videokonferencer gennem kritisk gennemgang af national og international litteratur samt ikke mindst udfra anbefalingerne fra den IT-tekniske support tilknyttet dette udviklingsprojekt har dannet baggrund for valg af et hardware-videokonferencesystem for denne videokonferenceundervisning. Hardware-videokonferencer er velegnet til denne lidt større opsætning i undervisningslokaler, hvor der skal være plads til henholdsvis 25 og 35 sygeplejestuderende. Den giver ligeledes den bedst mulige billed- og lydkvalitet. Ved dette setup er det således muligt at undervise sygeplejestuderende i Nykøbing F. og vise denne undervisning på en storskærm for sygeplejestuderende i Næstved samtidig med, at underviseren kan se og høre de sygeplejestuderende begge steder dels på en ekstra skærm dels i undervisningslokalet. Se illustrationen nedenfor. 3

4 Nykøbing F. Næstved (Maribo, 2003,side 3) Hardware-videokonferencer forudsætter installation af særligt udstyr, herunder kameraer, mikrofoner, højttalere, skærme, videokonferencesystem. Datakommunikationen mellem de to lokationer kræver velfungerende datakommunikationsforbindelser med en stor båndbrede eksempelvis i form af et fibernetværk. Alle uddannelsessteder i UCSJ er netop blevet koblet sammen med en redundant 1 GB fiberløsning. Dette skulle være fuldt tilstrækkeligt til at håndtere videokonferencer med god kvalitet. I forbindelse med denne undervisning lejes og supporteres udstyret af et av-firma, som har erfaringer med etablering og drift af videokonferenceudstyr. Det nødvendige udstyr kan med fordel anskaffes og installeres i et antal undervisningslokaler. Det vil koste ca kr. per undervisningslokale. Anvendelse af videokonference i et konkret undervisningsforløb Mulighederne for at udnytte de beskrevne fordele ved anvendelsen af videokonferencer i undervisningen herunder især muligheden for at modtage og afvikle undervisning uden at underviser eller studerende skulle rejse langt kan vi drage nytte af i sygeplejerskeuddannelsen. Hertil kommer at videokonferencen giver mulighed for at inddrage flere studerende aktivt i undervisningsseancen i dette tilfælde både studerende fra Nykøbing F. og fra Næstved. Det konkrete undervisningsforløb blev udvalgt i samarbejde med projektdeltagerne. Et undervisningsforløb i sygeplejerskeuddannelsens 5. semester var umiddelbart velegnet til formidling via videokonference, således at denne organiseringsform kunne blive afprøvet i praksis. Undervisningen i 5. semester af sygeplejerskeuddannelsen har som overordnet tema sygeplejerskens virksomhed med fokus på forebyggelse, sundhedsfremme, sundhedsbevarelse, habilitering og rehabilitering. Undervisningen er tilrettelagt som PBL-forløb med udgangspunkt i de udleverede cases. Undervisningen planlægges og afvikles sædvanligvis i et samarbejde mellem underviserne tilknyttet holdet af sygeplejestuderende i Nykøbing F. og Næstved, således at underviserne underviser i både Nykøbing og Næstved indenfor samme tema men dog forskudt, eksempelvis undervises der tirsdag for Nykøbing-holdet og dagen efter for Næstved-holdet. Undervisningens tema er "Perspektiver og teorier i relation til det senmoderne samfund" og omfatter et underviseroplæg på 3 undervisningslektioner og efterfølgende drøftelser i grupper og i plenum. Drøftelserne i grupper og i plenum tager afsæt i at afdække relationerne mellem de beskrevne teorier og de i casene beskrevne problemstillinger. Omdrejningspunkterne er velfærdssamfundet og sundhedsvæsenet i Danmark med fokus på familien og familiens ældre. 4

5 Som del af forberedelserne til undervisningen redegøres der i det efterfølgende for de didaktiske og faglige overvejelser samt overvejelserne i forbindelse med valg af teknologi og ikke mindst de praktiske overvejelser inden undervisningen. Inspiration til disse overvejelser er blandt andet hentet i litteraturen omhandlende remediering og redidaktiering. (Andreasen, 2008; Maribo, 2003) Didaktiske overvejelser Indledningsvis er det væsentligt at overveje, hvilket formål er der med undervisningen og hvordan skal den teknologimedierede kommunikation bruges? Det der er i denne sammenhæng brug for er at bringe underviseren og undervisningens indhold ud til mange studerende på én gang én til mange relation. I denne undervisningssammenhæng anvendes videokonferencen for at bringe én underviser til mange studerende men også mange til mange. Det ene hold er til stede i undervisningslokalet og det andet hold befinder sig et andet geografisk sted i Næstved. Undervisningssituationen bliver afviklet i "det parallelle klasseværelse". Mulighederne for at skabe mange til mange relationen undersøges, når de studerende og underviserne efterfølgende på tværs af geografien drøfter og reflekterer over velfærdssamfundets og sundhedsvæsenets tilbud til familien og familiens ældre. Anvendelse af videokonferencer stiller nye og anderledes krav til planlægningen af undervisningen. Den største udfordring er umiddelbart at give de tilstedeværende studerende og de studerende på den anden lokation lige gode vilkår for læring. Det kan være vanskeligt at aflæse kropssprog, fange de studerendes opmærksomhed. Sædvanligvis planlægges strukturen for undervisningen, således at der er mulighed for variation og interaktion, dette er vanskeligt at imødekomme for de studerende blandt andet på grund af distancen mellem dem og underviseren. Hvordan der kan tages højde for denne konsekvens af videokonferenceundervisning beskrives nedenfor. Hvis flere undervisningsforløb gennemføres som videokonferencer indenfor samme semester, vil det være hensigtsmæssigt, at undervisningen skifter adresse - foregår i Næstved. På denne måde får de studerende mulighed for at anvende flere måder at kommunikere på både den teknologimedierede og face to face kommunikation. De to projektdeltagere som samtidig er vejledere i forbindelse med PBL-forløbene deltager i undervisningen i henholdsvis Nykøbing F. og Næstved blandt andet for at imødekomme nogle af ulemperne. De fungerer som mødeleder/tovholder ved de efterfølgende drøftelser i grupper og i plenum. Faglige overvejelser De faglige overvejelser i forbindelse med det konkrete undervisningsforløb drejer sig hovedsageligt om hvilke undervisningstemaer, der er velegnede for denne forelæsningsprægede undervisningsmetode. Erfaringerne og evalueringerne viser at videokonferencer en mere anstrengende undervisningsform, som kræver stor koncentration såvel fra underviseren som fra de studerende. Der er derfor behov for sekventiering af undervisningen og afholdelse af flere pauser. Det anbefales, at opdele undervisningen i mindre dele for eksempel kan undervisningen opdeles i 5-10 minutters forelæsning, 5 minutters gruppearbejde/summen og 10 minutters drøftelse i "plenum". Undervisningen blev opbygget udfra følgende overordnende disposition: præsentation af undervisningens tema gennemgang af hovedpointer summe om relationen til den aktuelle case drøftelse i "plenum" 5

6 gennemgang af hovedpointe 1 gruppearbejde/summe om relationen til den aktuelle case spørgsmål og drøftelse i "plenum" gennemgang af hovedpointe 2 gruppearbejde/summe om relationen til den aktuelle case spørgsmål og drøftelse i "plenum" gennemgang af hovedpointe 3 gruppearbejde/summe om relationen til den aktuelle case spørgsmål og drøftelse i "plenum" opsummering Den underviser, som er tilknyttet PBL-forløbet for henholdsvis Nykøbing-holdet og Næstved-holdet deltager i videokonferenceundervisningen som mødeledere/tovholdere for drøftelserne i "plenum". Videokonferenceundervisning stiller krav udover de didaktiske og faglige overvejelser også krav til den praktiske forberedelse af undervisningen. Praktiske overvejelser Videokonferenceundervisning kræver to undervisningslokaler med et hardware-videokonference-system installeret, således at de studerende kan se underviseren, de studerende selv både nærstuderende og fjernstuderende samt endelig underviserens slidesshow på et lærred/skærm. (Maribo, 2003, side 3) Udover reservation af de specialindrettede undervisningslokaler, det relevante udstyr og ikke mindst teknisk ITsupport er der en række andre praktiske forberedelser inden videokonferenceundervisningen kan begynde. Både de deltagende undervisere og de studerende skal gøres fortrolige med det tekniske udstyr og de udfordringer videokonferencen giver for optræden og disciplin. Datakommunikationsforbindelsen giver en forsinkelse af lyd og billede, hvilket stiller krav til alle, om at lade modparten tale ud og vente med at tale/svare, indtil man er sikker på, at modparten er færdig med sin kommentar eller sit spørgsmål. 6

7 Kameraføringen og underviserens eller de studerendes bevægelser skal koordineres, således at der skabes de bedste muligheder for at følge med og interaktionerne. De studerendes opmærksomhed skal vækkes fra starten blandt andet ved hurtigt at gøre dem aktive. Det er vigtigt, at underviseren provokerer til interaktion, da det kan være en overvindelse for nogle af de studerende at skulle tale via et kamera til en delvis ukendt gruppe. Underviseren er kendt af alle de studerende, idet hun indgår i andre undervisningsforløb. Der er således ikke umiddelbart brug for en "prøvetilstedeværelsesundervisning" Inden den egentlige undervisning går i gang, skal alt testes af underviserne blandt andet for at sikre en form for fortrolighed med udstyret. Praktiske afprøvning af videokonferenceudstyret samt af datakommunikationsforbindelserne skal sikre en vis form for driftsikkerhed. Alle slides, materialer m.m. til undervisningen samt litteraturhenvisningerne er publiceret på intranettet inden undervisningen. Det er væsentligt at der inden undervisningen er truffet konkrete aftaler om hurtig teknisk support ved eventuelle tekniske problemer. Evaluering af og refleksioner over anvendelsesmulighederne Projektet startede primo september og sluttede medio december Undervisningen og dermed den praktiske afprøvning var planlagt til afholdelse mandag den 1. december Desværre viste det sig hurtigt, at datakommunikationsforbindelserne mellem uddannelsesstederne var meget ustabile. I hele november og i starten af december så var de så ustabile og langsomme, at den konkrete afprøvning af undervisningen med anvendelse af videokonference ikke blev gennemført. Den tekniske IT-supporter frarådede bruge tid og ressourcer, når der ikke var en rimelig mulighed for at datakommunikationen kunne komme til at fungere mere overbevisende. Anvendelse af videokonferencer i et konkret afgrænset undervisningsforløb blev derfor ikke afprøvet i praksis. Qua den manglende mulighed for at evaluere anvendelsen af videokonferencer i et konkret afgrænset undervisningsforløb i sygeplejerskeuddannelsen - set dels udfra et studerende perspektiv og dels udfra et underviserperspektiv - er det ikke muligt at beskrive konkrete fordele og ulemper ved denne undervisningsorganisering i sygeplejerskeuddannelsen. Fordelene ved videokonference er i andre undervisningssammenhænge er beskrevet som stedsfleksibilitet, nye samarbejdsformer, besparelse af ressourcer (tid og penge), nye didaktiske muligheder og anvendelighed i andre sammenhænge kunne ikke efterprøves i praksis, men på baggrund af arbejdet med forberedelserne inden, ses der bestemt gode muligheder for anvendelse af videokonferencer som supplement til den ordinære tilstedeværelsesundervisning og som en oplagt mulighed for udvikling af attraktive undervisnings- og uddannelsestilbud. Videokonferenceundervisning giver i følge evalueringerne ikke umiddelbart de bedste betingelser for den intuitive diskussion eller brainstorm, blandt andet fordi interaktionerne mellem de studerende kræver en betydelig disciplin for at give et fornuftigt resultat. Nogle af erfaringerne fra andre undervisningsforløb viser dog også at videokonferencerne giver det positive, at det er nemmere for den enkelte måske lidt mere stille studerende at beholde taleretten i forhold til fysiske møder. En stor ulempe ved anvendelse af videokonferencer må dog siges at være afhængigheden af funktionaliteten af datakommunikationsforbindelserne mellem de to lokaliteter. Dette enkelte udviklingsprojekt giver ikke belæg for at generalisere men det har dog anskueliggjort endnu engang at sårbarheden er ganske væsentlig. 7

8 Erfaringerne fra andre videokonferenceundervisningsforløb viser, at de tekniske hindringer ikke er væsentlige i forbindelse med udnyttelse af videokonferencer. Videndeling Udviklingsprojektets erfaringer og anbefalingerne fra andre lignende projekter vil blive præsenteret for deltagerne i konference i Netværk for IT og Læring den 8. december Præsentation af udviklingsprojektet og erfaringerne med anvendelse af videokonferencer vil ske ved et fælles møde for alle undervisere ved Sygeplejerskeuddannelsen Nykøbing F. og Næstved den 7. marts 2009 og der danne baggrund for fælles refleksioner over anvendeligheden af videokonferencer i sygeplejerskeuddannelsen. Den udarbejdede artikel vil være tilgængelig til på sygeplejerskeuddannelsens intranet og hjemmeside samt i konferencen for Netværket for IT og læring. På trods af den manglende afprøvning i praksis i denne omgang - har det givet inspiration til at komme i gang med videokonferencer!! 8

9 Litteratur Andersen, Bent (2000) Andersen, Bent (2001) E-læring en designhåndbog Center for Teknologistøttet Uddannelse Kvalitet i e-læring Christian Ejlers Forlag Andreasen, Lars B. m.fl. (2008) Digitale medier og didaktisk design : brug, erfaringer og forskning Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Center for Sundheds-telematik (2006) Telemedicin i praktisk anvendelse hentet den på: DSMI (2001) EPJ-observatoriet 2001 Konferencemateriale hentet den på: Gynther, Karsten (2008) Maribo, Signe H. (2003) Kaaberbøl, Kristian (2003) Grønkjær, Poul; Nielsen, Michael C. (2004) Dalsgaard, Christian (2004) E-læring i læreruddannelsen i University College Sjælland (ej publiceret) Videokonference i undervisningen hentet på den på: Desktop videokonferencer som læringsrum hentet den på: VILL-afrapportering over forsøg med videokonferencesystemet PolyCom ViewStation FX Flexnet pædagogiske vurderingskriterier hentet den på: Videnskabsministeriet National strategi for IKT-støttet læring. (2007) Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring København. Danske Regioner (2008) National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet til fremme af befolkningens sundhed samt forebyggelse og behandling. 9

10 Projektbeskrivelse for udviklingsprojekter 1. Titel Anvendelse af videokonferencer i sygeplejerskeuddannelsen 2. Projektleder Ulla Klimt 3. Resumé af projektbeskrivelsen Kortlægning af erfaringerne med anvendelse af videokonferencer i professionsuddannelser samt afprøvning af videokonferencer i konkrete undervisningsforløb i sygeplejerskeuddannelsen. 4. Projektdeltagere Hélene Kelly sygeplejelærer og international vejleder i Sygeplejerskeuddannelsen Nykøbing F. Bettan Bagger lektor Sygeplejerskeuddannelsen Næstved Ulla Klimt sygeplejelærer og IT-koordinator, Sygeplejerskeuddannelsen Nykøbing F. og Næstved 5. Mål at kunne supplere og komplementere den traditionelle undervisning og uddannelse at understøtte individuelle, fleksible læreprocesser at imødekomme de geografiske afstande mellem undervisningsstederne at få erfaringer med anvendelse af videokonferencer, herunder undersøges hvordan videokonferencer anvendes i praksis og evalueres i forskningslitteraturen at få erfaringer med og evaluere mulighederne for anvendelse af videokonferencer og udnytte disse i andre dele af sygeplejerskeuddannelsen. 6. Aktiviteter Indhentning af andres erfaringer med og evalueringer af anvendelse af videokonferencer gennem screening af forskningslitteraturen. Samarbejde med projektet om videokonferencer i læreruddannelsen. Anvendelse af videokonferencer i afgrænsede undervisningsforløb og afprøvning i praksis i sygeplejerskeuddannelsen Refleksion og evaluering af dette. 7. Formidling/produkt Præsentation af projektet på konference i Netværk for IT og læring Præsentation af erfaringerne i de formelle fora, såsom lærermøder, pædagogiske dage. Udarbejdelse af projektrapport og artikelskrivning. 8. Tidsplan Efterårssemesteret Budget Timetal til projektdeltagere: Kontaktperson i UK-afdelingen Karsten Gynther hertil kommer udgifter til leje og opsætning af videokonferenceudstyr til brug i Næstved estimeret til kr. 10

11 11. Indsatsområde i relation til UCSJs udviklingsplan, udviklingskontrakt og strategiplan Evt. forskningssamarbejde 11

E-læring i University College Sjælland

E-læring i University College Sjælland E-læring i University College Sjælland (Notat til bestyrelsen i UCSJ) Karsten Gynther Sorø Oktober 2008 Indledning Der eksisterer mange myter om anvendelse af E-læring i professionsuddannelserne i Danmark,

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Parallel undervisning - videokonferencer i et remedierings- og redidaktiseringsperspektiv

Parallel undervisning - videokonferencer i et remedierings- og redidaktiseringsperspektiv Parallel undervisning - videokonferencer i et remedierings- og redidaktiseringsperspektiv Af: Karsten Gynther, lektor, cand. pæd. Forsknings- og udviklingsafdelingen University College Sjælland Netbaserede

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

UCSJ Læring Konferencen

UCSJ Læring Konferencen Velkommen til UCSJ Læring Konferencen University College SJÆLLAND Velkommen til UCSJ Læring Konferencen Konferencen giver dig et indblik i de digitale læringsmediers verden med en række oplæg af førende

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Indledning HELLE MATHIASEN

Indledning HELLE MATHIASEN Indledning HELLE MATHIASEN Denne antologi skal betragtes som et bidrag til didaktiske og pædagogiske diskussioner om de videregående uddannelsers brug af digitale medier og netbaserede kommunikationsfora

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Litteratursøgning Trin for trin

Litteratursøgning Trin for trin Litteratursøgning Trin for trin En webbaseret hjælpefunktion Rapport for udviklingsprojektet under NIL i UCSJ, sept. dec. 2008 Et samarbejde mellem fysioterapeutuddannelsen og det sundhedsfaglige bibliotek

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

CL i Sygeplejerskeuddannelsen Det samarbejdende læringsrum

CL i Sygeplejerskeuddannelsen Det samarbejdende læringsrum Side 1 CL i Sygeplejerskeuddannelsen Det samarbejdende læringsrum Lektor, Mph & sygeplejerske Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Navn Navnesen Titel Afdelning 10 august 2009 Cooperative Learning

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Konferencen afholdes på Comwell Roskilde Vestre Kirkevej 12, Himmelev 4000 Roskilde Hvis digital læring er svaret,

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Bilag 2 Accept af kravspecifikation

Bilag 2 Accept af kravspecifikation Bilag 2 Accept af kravspecifikation De i kravspecifikationen beskrevne krav er mindstekrav, der alle skal accepteres. Hvis et krav ikke accepteres, anses tilbuddet for at være ukonditionsmæssigt og vil

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

IT og medier er et godt supplement til den almindelige undervisning men kan ikke stå alene

IT og medier er et godt supplement til den almindelige undervisning men kan ikke stå alene IT og medier er et godt supplement til den almindelige undervisning men kan ikke stå alene Af Katrina Busch Hasselstrøm, Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium I 3 uddannelseseksperimenter i 2013

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Indhold: Baggrund, vision og målbare mål Projektorganisation Projektelementer Omfang Uddannelsesplan Tidsramme Skoleledernes rolle Udvælgelse

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq. Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling

Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq. Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling Rapport Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling Formål: Det har været projekts formål at afprøve de

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen. Borgermøde Camilla Pyndt Jacobsen, Ergoterapeutuddannelsen, UCSJ

Ergoterapeutuddannelsen. Borgermøde Camilla Pyndt Jacobsen, Ergoterapeutuddannelsen, UCSJ Ergoterapeutuddannelsen Borgermøde Camilla Pyndt Jacobsen, Ergoterapeutuddannelsen, UCSJ I denne case beskrives en workshop på ergoterapeutuddannelsens modul 3. Workshoppen havde til formål at give de

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

UCSJ Kvalitet April 2015

UCSJ Kvalitet April 2015 1 1 INDLEDNING...3 1.1 E-læringsudbud i UCSJ...3 1.2 Behovet for en selvstændig kvalitetspolitik for e-læringsudbud...3 1.3 Kommissorium og involverede...4 2 INDSATSER OG KVALITETSMÅL...4 2.1 Fælles kvalitetsmål

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Projektbeskrivelse - Digital forandringsledelse i folkeskolen

Projektbeskrivelse - Digital forandringsledelse i folkeskolen 22.2.2013 Projektbeskrivelse - Digital forandringsledelse i folkeskolen Denne projektbeskrivelse indeholder beskrivelse af opgaver, processer, tidsplan og milepæle for det arbejde, du har sagt ja til at

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Facilitering af deltagerinvolverende

Facilitering af deltagerinvolverende Facilitering af deltagerinvolverende undervisning National konference om undervisningspædagogik Det Faglige Fællesudvalg for Ledelse Akademiuddannelserne i Ledelse og HR Tirsdag d. 18. august 2015, kl.

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Nye udannelsesformater og undervisningsformer i UCSJ Af: Rene B Christiansen og Karsten Gynther, Forskning og Udvikling, UCSJ.

Nye udannelsesformater og undervisningsformer i UCSJ Af: Rene B Christiansen og Karsten Gynther, Forskning og Udvikling, UCSJ. 01.02.11 Working Paper Nye udannelsesformater og undervisningsformer i UCSJ Af: Rene B Christiansen og Karsten Gynther, Forskning og Udvikling, UCSJ. Hvorfor udbyde uddannelser på nye måder? UCSJ har en

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Halvårsrapport for IHK s deltagelse i IMODUS

Halvårsrapport for IHK s deltagelse i IMODUS 1 www.imodus.dk oktober, 2012 Halvårsrapport for IHK s deltagelse i IMODUS Projekttitel: IMODUS - Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland videregående uddannelse og veje dertil

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

It-understøttelse af den kliniske undervisning

It-understøttelse af den kliniske undervisning Undervisningsmiddelprisen 2009 It-understøttelse af den kliniske undervisning Lise Marie Steinmüller, afdelingsleder list@aabc.dk Partnere i Det Nationale Videncenter for e-læring: VIA University College

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere