Pædagogisk Diplomuddannelse for it-vejledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Diplomuddannelse for it-vejledere"

Transkript

1 Evaluering af Pædagogisk Diplomuddannelse for it-vejledere Grønland Af Bent B. Andresen Marts 2004

2 FORORD Denne rapport formidler resultaterne af evalueringen af et e- læringsforløb, den pædagogiske diplomuddannelse for itvejledere. I perioden har 11 deltagere bosiddende i Grønland gennemført uddannelsen. Dertil kommer to deltagere, som har påbegyndt uddannelsen i Grønland og færdiggjort den efter flytning til Danmark. E-læringskonceptet for uddannelsen har været anvendt i Danmark siden kickoff i Uddannelsen i Grønland er gennemført under samme bekendtgørelse som i Danmark, men rammerne er tilpasset i forhold til de meget større geografiske afstande. Evalueringen er særdeles positiv både med hensyn til indhold, mål og materialer. Det anbefales at overveje lignende udbudt fremover til gavn for omstillingsparate uddannelsesinstitutioner i Grønland. Formålet med denne rapport er at formidle resultaterne af evalueringen af uddannelsen. Målgruppen for evalueringen er skolens interessenter, herunder initiativtagere til efteruddannelsen, Hjemmestyret og udbydere af efteruddannelse i Grønland og Danmark samt naturligvis deltagerne og deres institutioner. Målgruppen omfatter desuden andre med interesse for pædagogisk udvikling i grundskoler, pædagogisk kompetenceløft og e-læring. Jeg værdsætter denne mulighed for at sammenfatte deltagernes evaluering. Det har været en spændende udfordring, at tilrettelægge, gennemføre og evaluere kompetencegivende e- læring i Grønland. Jeg modtager gerne kommentarer og besvarer eventuelle spørgsmål i relation til rapporten. Bent B. Andresen Marts

3 INDHOLD 1. Indledning... 5 Evalueringstemaer... 5 Uddannelsen formål... 5 Indhold og form... 6 Andre evalueringstemaer... 7 Evalueringsmetode Relevans i forhold til arbejdsopgaver... 8 Gennemførelse... 8 Deltagernes uddannelsesbaggrund... 8 Uddannelsens effekt... 9 Modul 1: It-redskaber og -undervisningsmidler... 9 Modul 2: It og læring...10 Modul 3: It-vejledning og skoleudvikling...11 Modul 4: Projekt Helhedsvurdering Uddannelsens indhold som helhed Undervisningen som helhed Vejledningen som helhed De enkelte modulers relevans Modul I: It-redskaber og -undervisningsmidler...15 Modul II: It og læring...15 Modul III: It-vejledning og skoleudvikling...16 Modul IV: Projekt Relevans af undervisning og vejledning Undervisning og vejledning Undervisning på seminarer...19 Vejledning på e-platform...20 Deltagernes fælles netdialog Sammenfatning Relevans af teamarbejdet Valg af arbejdsform Udbytte af teamsamarbejde Relevans af Eksamensformer Modul I og III Modul II og IV

4 8. Information og organisation Administrativ information Organisering af uddannelsen Sammenfatning Sammenfatning Appendiks: Skema til evaluering uddannelsen Uddannelsens indhold Modul I: It-redskaber og -undervisningsmidler...29 Modul II: It og læring...32 Modul III: It-vejledning og skoleudvikling...34 Modul IV: Projekt...36 Teamsamarbejdet Tilstedeværelsesseminarerne Eksamen Information og organisation Helhedsvurdering

5 1. INDLEDNING I dette kapitel redegøres der nærmere for evalueringskonceptet og den anvendte metode ved deltagernes selvevaluering. Læsere, der primært er interesseret i evalueringens resultater, kan gå videre til næste kapitel. Evalueringstemaer Det overordnede formål med den eksterne evaluering er at vurdere værdien af det gennemførte uddannelsesforløb. Uddannelsen formål Værdien vurderes for det første i forhold til diplomuddannelsens formål. Uddannelsen er gennemført: efter reglerne for Åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelse fra under Studieordning for pædagogisk diplomuddannelse for it-vejledere fra Uddannelsens overordnede formål er beskrevet på følgende måde: Formålet er at bidrage til at kvalificere studerende, der ønsker at løse vejlednings-, koordinerings- og udviklingsopgaver i tilknytning til undervisningspraksis og skoleudvikling på it-området. Baggrunden for uddannelsen er, at muligheden for at få pædagogisk it-vejledning på det enkelte uddannelsessted er en af de faktorer, der har størst betydning for en hensigtsmæssig it-anvendelse i undervisningen. En eller flere it-vejledere, der kan informere, rådgive og stimulere kollegaer lokalt, er erfaringsmæssigt en særdeles effektiv måde at give denne support og assistance på. 1 Denne bekendtgørelse er ophævet og erstattet af en anden bekendtgørelse i 2002, som giver igangværende studerende mulighed for at færdiggøre deres uddannelse under hidtidig bekendtgørelse. 5

6 Behovet for it-support er todelt. Det omfatter pædagogisk vejledning: til støtte for elever i deres it-anvendelse og udvikling af it-kompetencer til inspiration for lærere i deres udvikling af brugerkompetence og didaktisk kompetence på it-området til at medvirke ved udformning af it-strategi og koordinering af it-udvikling lokalt på den enkelte uddannelsesinstitution. Behovet for it-support omfatter endvidere teknisk it-tilsyn, der kan medvirke til at vedligeholde og udbygge computere og netkommunikation og sikre, at dette udstyr fungerer optimalt på den enkelte skole. Formålet med uddannelsen har været at kvalificere til førstnævnte pædagogiske indsats. Indhold og form Evalueringen omfatter videre værdien af de gennemgående aktiviteter i uddannelsen. Den var tilrettelagt som såkaldt fleksibel, netbaseret læring, også kaldet e-læring. Der veksledes mellem seminarer, hvor de studerende mødtes på tilstedeværelsesseminarer, og fokusperioder, hvor deltagerne havde mulighed for at fordybe sig i udvalgte delemner og problemstillinger, enten enkeltvis eller i team af 2-3 studerende. I fokusperioderne foregik dialogen ved brug af en e-platform. Kickoff på uddannelsen var i november 2000, og de studerende afleverede deres afsluttende projekt i maj Den indeholdt følgende fire studieenheder, hver af et omfang svarende til et kvart årsværk: 1. It-redskaber og -undervisningsmidler 2. It og læring 3. It-vejledning og skoleudvikling 4. Projekt. 6

7 Evalueringen omfatter værdien af indholdet i disse fire moduler tillige med det anvendte e-læringskoncept. Andre evalueringstemaer Andre centrale evalueringstemaer omfatter: værdien af kursets grundtekster og øvrige materiale værdien af samarbejdet i team værdien af dialogen med tutorerne vurdering af kurset i forhold til deltagernes arbejdsopgaver. Evalueringsmetode I tråd med gængs teori og praksis for evalueringer er evalueringen baseret på en konstruktivistisk tilgang 2. Ifølge denne tilgang vurderes projektets værdi fra de primære interessenters side. Det omfatter deltagerne og deres ansættelsessteder. Uddannelsens koordinator i Grønland, Ole Frederiksen, har bidraget med informationer om kurset. Evalueringen bygger på deltagernes selvevalueringer. I forbindelse hermed har de evalueret kursets værdi og vurderet, i hvilket omfang kursets mål er blevet opfyldt. Ved evalueringen er anvendt et skema, der er udfyldt af 3 kvindelige og 8 mandlige deltagere. Skemaet er gengivet i appendiks. 2 Guba, E. and Lincoln, Y Fourth Generation Evaluation. London: Sage. Andresen, B. B. Teoretiske udviklingsarbejder om teknologi og skole. I: Hermansen, M. og Tufte, B Videnskabsteori sådan relativt set. København: Danmarks Universitetsforlag. 7

8 2. RELEVANS I FORHOLD TIL ARBEJDSOPGAVER Gennemførelse Antallet af deltagere på uddannelsen kan gøres op på to måder. Brutto var der tilmeldt fem mere end de 13, der i skrivende stund har gennemført uddannelsen. Tre af disse gik dog aldrig i gang med uddannelsen. Én studerende ophørte undervejs, og en efternøler har meddelt, at han har til hensigt at færdiggøre uddannelsen i Deltagernes uddannelsesbaggrund Uddannelsen var henvendt til studerende med: uddannelse fra et lærerseminarium anden relevant, videregående uddannelse. Ansøgere, der ikke opfyldte disse forudsætninger, kunne optages, hvis de skønnedes at have de nødvendige forudsætninger. De studerendes beskrivelser af deres uddannelsesbaggrund er gengivet herunder: lærer læreruddannelse + speciallæreruddannelse cand. pæd. lærer maler - pædagog - folkeskolelærer læreruddannet lærereksamen cand. pæd. lærer læreruddannet. De studerendes beskrivelse af deres job efter afsluttet uddannelse er gengivet herunder: lærer 8

9 lærer & it-vejleder seminarielærer lærer & it-vejleder it-vejleder ved folkeskole lærer & it-vejleder overlærer seminarielærer it fagvejleder og med i det kommunale it-udvalg for folkeskolerne (it-udvalget blev oprettet som vedtaget i it-handleplanen, der var en slags resultet af PD-IT) konsulent for skolebiblioteker og it i Grønland lærer på handelsskole grunduddannelse. Uddannelsens effekt Ved effekt forstås i denne sammenhæng den oplevede nytteværdi af kurset. Den kommer bl.a. til udtryk ved, at deltagerne efterfølgende anvender de kompetencer, de udviklede på uddannelsen. Uddannelsen blev som nævnt gennemført efter reglerne om Åben Uddannelse. Den omfatter erhvervsrettet voksenuddannelse, hvor deltagerne får mulighed for at reflektere over deres praksiserfaringer og kvalificere deres løsning af fremtidige arbejdsopgaver. Et succeskriterium er derfor, at uddannelsen er nyttig i forhold til deltagernes arbejdsopgaver. Det fremgår af det følgende, at det i høj grad er tilfældet. Ca. et halvt år efter afslutningen af uddannelsen er deltagerne blevet spurgt, om de har anvendt de kompetencer, de har udviklet på uddannelsens forskellige moduler. Det er i høj grad tilfældet. Modul 1: It-redskaber og -undervisningsmidler 73 % af deltagerne har anvendt de kompetencer, de har udviklet i forbindelse med modul 1 i deres arbejde efter afslutning af PD-uddannelsen. Af disse mener alle, at kompetencerne er til nytte i høj grad eller i nogen grad : 9

10 Har du anvendt det, du lærte på modul 1 om metoder til at udvikle og afprøve it-baserede redskaber og undervisningsmidler? I høj I nogen I mindre Slet grad grad grad ikke 38 % 63 % 0 0 På spørgsmålet om de ser nogen mangler i de udviklede kompetencer svarer deltagerne: Her har jeg manglet/savnet flere it-genrer, man kan fordybbe sig i, men på den anden side er det op til os selv at arbejde videre med forskellige it-genrer og lære programmerne at kende. Der kræves noget forhåndskendskab til Frontpage, Mediator etc. ved arbejdet med hjemmesider. Måske man kunne betone nødvendigheden af dette en smule mere. Det er ikke så nemt at starte i dette modul med en skærmpræsentation, hvis man er fuldstændig blank på området. Mere tid. Vi beskæftigede os kun med et redskabsprogram - flere redskaber kunne være ønskeligt, men ikke til at nå indenfor den korte tid- Desuden har vi færdiggjort vores præsentation om FirstClass og fået den udgivet gennem vort lokale forlag. Kursus i evt. et billedprogram/websideprogram kunne have været en gevinst. Modul 2: It og læring 36 % af deltagerne har anvendt de kompetencer, de har udviklet i forbindelse med modul 2 i deres arbejde efter afslutning af PD-uddannelsen. Herudover har en studerende anvendt disse kompetencer i mindre grad : Har du anvendt det, du lærte på modul 2 om metoder til at observere og analysere læreforløb med it? I høj grad Deltagerne har følgende kommentarer: I nogen grad I mindre grad 9 % 27 % 9 % 0 Slet ikke 10

11 Dette modul er også virkelig relevant, trods at selve indlæringsteorierne er kedelige at læse, men it-integration gør dem mere spændende. Manglende tid i den daglige undervisning. Januar 2004 bliver første gang. Modul 3: It-vejledning og skoleudvikling 91 % af deltagerne har anvendt de kompetencer, de har udviklet i forbindelse med modul 3 i deres arbejde efter afslutning af PD-uddannelsen: Har du anvendt det, du lærte på modul 3 om metoder til itskoleudvikling? Deltagerne har følgende kommentarer: I høj I nogen I mindre Slet grad grad grad ikke 36 % 55 % 0 0 Dette modul er meget relevant, den giver os redskaber til, hvordan vi kan komme videre. Skoleudvikling tager tid. Man kunne have lavet en vurdering af betingelser og forløb for det pædagogiske it-kørekort. Alle skolerne i Sisimiut kommune har haft glæde af det, vi lærte på mudulet. Der er kommet positive tilbagemeldinger fra den anden store byskole og skolen i Sdr. Strøm m.v. Har beskrevet brug af it samt lavet oplæg til opstart af udvikling af it-handleplan på skoler i forbindelse med Atuarfitsialaks opstart. Modul 4: Projekt 73 % af deltagerne har anvendt noget fra deres projekt på modul 4 på deres arbejde efter afslutning af PD-uddannelsen. Deltagerne har følgende kommentarer: Jeg synes, det hele udfylder de huller/mangler, vi havde til at kunne arbejde videre med it-udviklingen. Med i udviklingen på såvel skole som kommune, samt på landsplan. Min opgave om den virtuelle portfolio rammer lige i plet, da såvel it som portfoliometoden angives som centralt i Atuarfitsialak - den er udleveret til såvel skolelederen som andre nøglepersoner omkring 11

12 vores skole. Faktisk i forbindelse med planlægning af næste års lærerkurser, hvor netop Skole-It, som vi skrev om, igen er på listen; med en forbedret introduktion, forhåbenltig med mere tid og i hvert fald clearet med skoleinspektørerne, som jeg har haft med på råd for at forbedre resultatet. Men projektet har indflydelse på uv.-hverdagen, dvs. de tanker jeg har gjort mig, har forbedret min uv. 12

13 3. HELHEDSVURDERING Evalueringsskemaet indeholder en række spørgsmål om deltagernes vurdering af uddannelsen som helhed. I det følgende gengives deltagernes svar på disse spørgsmål. Uddannelsens indhold som helhed Deltagernes helhedsvurdering er generelt meget positiv. På spøgsmålet Hvordan vurderer du som helhed uddannelsesforløbet?, svarer deltagerne: 64 % meget tilfredsstillende 36 % tilfredsstillende 0 mindre tilfredsstillende 0 ikke tilfredsstillende Deltagerne har følgende kommentarer til deres svar på dette spørgsmål: Godt, at der blev relateret til grønlandske forhold, hvor det var relevant. Spændende - igangsættende (forhåbentlig) - en kursusform, som er velegnet her i landet, hvor der ikke er mulighed for at mødes fysisk alt for ofte. Området er jo selvvalgt og følgelig valgt ud fra interesse og arbejdsområde. Samtdig har de emner, der blev behandlet, været relevante hele vejen igennem. Undervisningen som helhed Deltagernes helhedsvurdering af undervisningen er også meget positiv: 36 % meget tilfredsstillende 64 % tilfredsstillende 0 mindre tilfredsstillende 0 ikke tilfredsstillende Der var to kommentarer til vurderingen af helhedsvurderingen af undervisningen. De er gengivet herunder: Fint med veksekvirkning mellem tungt teoretisk stof og mere tilgængeligt stof. Overordnet set tilfredsstillende men noget svingende. Fra det noget febrilske til det velovervejede og vedkommende. 13

14 Vejledningen som helhed Deltagernes helhedsvurdering af undervisningen er ligeledes positiv: 36 % meget tilfredsstillende 55 % tilfredsstillende 9 % mindre tilfredsstillende 0 ikke tilfredsstillende Der var følgende kommentarer: Vejlederne var meget engagerede og kompetente Der forekom vejledning, som jeg ikke kunne bruge til ret meget, med det resultat, at jeg blev usikker på det, jeg lavede. Der synes vi nok at vejlederne gennemgående har været for flinke - men det er jo nok mest et temperamentsspørgsmål. 14

15 4. DE ENKELTE MODULERS RELEVANS Deltagerne har vurderet relevansen af hvert af de fire moduler for dem. Modul I: It-redskaber og -undervisningsmidler Modulets relevans for deltagerne: 82 % meget relevant 18 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: 36 % meget relevant 64 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Netperiodernes 3 relevans for deltagerne; 55 % meget relevant 45 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Rammerne for eksamensopgaven: 45 % meget relevant 55 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Modul II: It og læring Modulets relevans for deltagerne: 3 I fokus i netarbejdet var: beskrivelse af pædagogiske scenarier, web-vurdering og fremstilling af skærmpræsentation. 15

16 55 % meget relevant 36 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: 36 % meget relevant 64 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Netperiodernes 4 relevans for deltagerne: 36 % meget relevant 64 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Rammerne for eksamensopgaven: 18 % meget relevant 82 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Modul III: It-vejledning og skoleudvikling Modulets relevans for deltagerne: 64 % meget relevant 36 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: 45 % meget relevant 55 % relevant 0 lidt relevant 4 I fokus i netarbejdet var: planlægning, gennemførelse og evaluering af observation af læringsforløb med it. 16

17 0 ikke relevant Netperiodernes 5 relevans for deltagerne: 27 % meget relevant 64 % relevant 9 % lidt relevant 0 ikke relevant Rammerne for eksamensopgaven: 45 % meget relevant 55 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Modul IV: Projekt Modulets relevans for deltagerne: 64 % meget relevant 36 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: 36 % meget relevant 64 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Netperiodernes 6 relevans deltagerne: 45 % meget relevant 45 % relevant 9 % lidt relevant 0 ikke relevant Rammerne for hovedopgaven: 5 I fokus i netarbejdet var: Transaktionsanalyse, statusbeskrivelse, beskrivelse af visionsarbejde og formulering af forslag til it-handleplan. 6 Netarbejdet omfattede bl.a. problemformulering og arbejdet med selve hovedopgaven. 17

18 55 % meget relevant 45 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant 18

19 5. RELEVANS AF UNDERVISNING OG VEJLEDNING På uddannelsen er der undervist på internatseminarer. Der har typisk været to seminarer pr. modul. Alle seminarer på nær ét foregik i Grønland. Et seminar blev gennemført i København og omfattede besøg i to kommuner med orientering om deres arbejde med planer for it-skoleudvikling. Undervisning og vejledning I det følgende beskrives deltagernes evaluering af undervisningen på seminarerne og dialog og vejledning i de mellemliggende perioder. Undervisning på seminarer Deltagerne har som helhed haft stort udbytte af seminarerne: 45 % meget stort 55 % stort 0 ikke så stort 0 ingen betydning Deltagerne har følgende kommentarer: Generel "indføring" af viden og bedre forståelse af modullernes indhold. Den synes jeg er god. Her har jeg forstået meget, som jeg ville have svært ved at forstå, hvis jeg bare har siddet alene og læst. Der synes jeg det hele bliver forklaret på en meget forståelig måde, og hvordan det hænger sammen. Det ville jeg ikke have undværet; der får man indsprøjtning til at kunne arbejde videre og får motivation. I er gode til at give motivation. Fik erfaringer fra andre dele af Grønland og andre skolesystemer Godt at mødes med ligesindende fra andre skoler - godt med undervisning - især godt at få sat et skelet op til problemformulering samt de første skridt i opgaven. Det var godt at få afprøvet forskellige undervisningsformer og læringsprincipper. 19

20 Vejledning på e-platform På spørgsmålet: Hvordan vurderer du dit eget udbytte af vejledningen/responsen på nettet? svarer deltagerne: 9 % meget stort 64 % stort 27 % ikke så stort 0 ingen betydning Deltagerne har følgende kommentarer til deres svar: Der plejer jeg at få det manglende/oversete, jeg ikke var kommet til at tænke på, og hvor man kan arbejde videre i en bedre retning. Jeg har fået et stort udbytte at vejledningen. Det er det bedste jeg har oplevet. Var ikke god nok til at benytte den. Jeg har selv, dels som følge af uforudseelige forsinkelser og andre stressfaktorer, dels af min medfødte trang til at arbejde på egen hånd benyttet vejledningen så lidt som muligt derfor skal mit kryds ikke opfattes som en kritik af vejledningen/responsen. Visse vejledninger var ikke tilstrækkeligt dybtgående. Det var som om vejlederen ikke havde sat sig nok ind i problemerne. Forskelligt hvor meget respons og hvor åben den var- På modul 4 gik det ikke så godt, hvilket var ærgeligt. Det var som om, vejleder og jeg skrev forbi hinanden. På spørgsmålet Hvorledes vurderer du betydningen af vejledning og respons på nettet? svarer deltagerne: 36 % meget stor 45 % stor 18 % ikke så stor 0 ingen betydning Kommentarerne til svaret på dette spørgsmål er gengivet herunder: Med de dygtigste vejledere jeg har mødt, synes jeg vejledningen betyder meget for det, man har opnået. Uden dygtige vejledere havde jeg aldrig opnået det, jeg har opnået. Jeg opfatter det lidt som en slags kontrol med, at den studerende er "studieaktiv".. men vil ikke afvise at vejledning og respons kan være særdeles nyttig under de optimale forhold. 20

21 Har betydning idet man nok føler sig mere ansvarlig, når der skal sendes lidt en gang i mellem det holder en fast hvis teamet skulle glemme det ;0) Deltagernes fælles netdialog Holdets konference på en e-platform (SkoleKom) tillægger deltagerne kun begrænset betydning. På spørgsmålet Hvorledes vurderer du betydningen af konferencerne for SkoleKom for dit arbejde med PD-IT?, er svarerne: 9 % meget stor 18 % stor 55 % ikke så stor 9 % ingen betydning Deltagerne uddyber deres svar på denne måde: Kun til at snuse til, hvad de andre grupper var i gang med. Jeg selv har ikke brugt konferencen udover til at få information og planer for internatkurser. Brugte Attat. Vigtigt at kunne følge med i, hvad de andre lavede og evt. havde af problemer at slås med under de "særlige forhold" i Grønland ;o) Vi blev aldrig gode til at give hinanden respons grupperne imellem nok heller ikke til at læse hinandens udkast. Konferencerne blev aldrig brugt som de kunne. Måske var aftalerne om brugen af konfrencerne for vage. Sammenfatning Sammenfattende er deltagernes evaluering af e-læringskonceptets blanding af seminarer med undervisning ansigt-tilansigt og netbaseret dialog og vejledning positiv. På nær ved en enkelt lejlighed, hvor det var aftalt at chatte om arbejde, har der ikke været lagt op til intensive, fælles drøftelser på e-platformen. I netperioderne har fokus i højere grad været rettet mod de studerendes indbyrdes teamsamarbejde og sparring samt vejledning. 21

22 6. RELEVANS AF TEAMARBEJDET Deltagerne har vurderet relevansen af arbejdet i team. Denne form har nogle studerende valgt i hele eller dele af uddannelsen, mens andre har arbejdet individuelt. Valg af arbejdsform Valget af arbejdsform er gengivet herunder: 27 % team med 2 deltagere 64 % team med 3 deltagere 27 % alene Deltagere, der har arbejdet i team, har beskrevet, hvordan teamdannelsen foregik for deres vedkommende: 55 % hvor teamet blev dannet på modul I og fortsatte resten af studieforløbet 36 % som skiftede fra modul til modul. 0 hvor teamet blev dannet på modul II og fortsatte resten af studieforløbet 0 hvor teamet blev dannet på modul III og fortsatte resten af studieforløbet Deltagerne har følgende kommentarer til teamdannelsen: Sammensætningen var fra to forkellige skoler og fra det overordnede niveau, hvilket gav erfaringer/input fra forskellige dele af skoleverdenen Kan være problematisk ;o) Teamarbejdet fortsatte i de tre første moduler, hvorefter der opstod et ønske fra den ene deltager om at prøve at arbejde alene. Det var bare et godt team - lange diskussioner, forskellige meninger med al respekt for hinandens opfattelser. Selve dannelsen af teamet var lidt tilfældigt Teamene blev dannet alt efter hvilken by, man kom fra. Det var vel mest af praktiske årsager. 22

23 Udbytte af teamsamarbejde Deltagerne har haft stort udbytte af teamarbejdet: 27 % meget stort 64 % stort 0 ikke så stort 0 ingen betydning Der er følgende kommentarer om udbyttet af teamarbejdet: Man kan selvfølgelig arbejde alene, men jeg tror teamsamarbejde er løsningen. Jeg plejer at savne diskussioner, hvor jeg tænker, at jeg måske ikke har set bedre "løsninger", som den anden kan se, men team medlemmerne skal virkelig også være åbne for egne mangler og ikke være en bremseklods. Forskelligheden gav mulighed for at få nogle gode diskussioner. I modul 1 var det af stor betydning at have en teknisk meget rutineret bruger med til at trække os andre to med. Der opstod visse problemer i teamarbejdet på det andet modul det var lærerigt. Det hænger sammen med kontinuiteten, enighed om arbejdsdisciplin, ærlighed, respekt for hinandens situation og meninger. Selvom teamet blev ophævet, var der stadigvæk sparring at hente. Sammenfattende har deltagerne haft stort udbytte af teamlæring på uddannelsen. Deltagere, der har arbejdet individuelt har i nogle tilfælde haft udbytte af sparring med andre deltagere. 23

24 7. RELEVANS AF EKSAMENSFORMER På uddannelsen var der forskellige eksamensformer. På to moduler afleverede de studerende en skriftlig opgave, som de derefter fremlagde ved en mundtlig prøve. På to andre moduler afleverede de studerende en skriftlig opgave, som derpå blev bedømt. I det følgende beskrives deltagernes evaluering af de to eksamensformer. Modul I og III Herunder gengives deltagernes vurdering af eksamensformen på modul I og III, som var en skriftlig opgave plus mundtlig fremlæggelse/eksamination): God eksamensform (i grupper). Alle eksaminer skulle ellers være som her/ skrift + fremlæggelse; der kan man bedre forsvare og forklare sine tanker. Her føler man også, at man kommer ud med det, man har. Forholdene til skærmpræsentationen på modul I var ikke tilfredsstillende. Udfordrende at være til eksamen som et team. En god kombination. En mere helstøbt form for eksamen end den rene skriftlige form. Som en god evalueringsform. Uheldigt at møde den samme censor to gange. Forholdene til skærmpræsentationen på modul I var ikke tilfredstillende. Dette var den bedste form. En god form for mig - for teamet som helhed - synes jeg. Muligheden for at uddybe en opgave virker godt. 24

25 Modul II og IV Herunder gengives deltagernes vurdering af eksamensformen på modul II og IV, som var afleveringsopgave med efterfølgende bedømmelse: Godt nok. Den synes jeg mindre godt om det er ligesom man ikke bliver færdig; det føles som om det er småligegyldigt. Det er bare nogle følelser, man får/oplever, hvis det kun bliver afleveret og hvor man ikke snakker om det. Her vil jeg nok altid snakke med mine elever mere grundigt, istedet for at give dem en skriftlig bedømmelse. Svært at afslutte opgaven, bliver nemt for omfattende Også her kunne der være afsluttet med mundtlig fremlæggelsesform. Kedeligt, gaab. Ok. Mindre godt, men det er alligevel godt, at dette indgår. Det gik jo godt nok - men er mere knald eller fald end kombinationen. Det er også vigtigt at kunne formulere sig. Det fremgår, at mange deltagere foretrækker kombinationen af skriftlig opgave og mundtlig fremlæggelse. Det skyldes bl.a., at en eksamensform, hvor bedømmelsesgrundlaget udelukkende er en skriftlig præstation, stiller større krav til den skriftlige formuleringsevne end kombinationen. 25

26 8. INFORMATION OG ORGANISATION I det følgende beskrives evalueringen af informationer om uddannelsen og organiseringen af denne. Administrativ information Deltagernes vurdering af den administrative information før studiestart og før de enkelte moduler er positiv: 18 % meget tilfredsstillende 73 % tilfredsstillende 9 % mindre tilfredsstillende 0 Ikke tilfredsstillende Deltagerne uddyber med følgende kommentarer: En grundigere information om hele forløbet i første internat meldte sig efterhånden, som vi kom videre, især om de enkelte modulers indhold og krav om slutprodukter. Andet savner jeg ikke end dem, vi har fået; jeg har fået det, jeg har brug for. Der var lidt kuk i tilmelding/ikke-tilmelding til prøver osv.; det samme med hensyn til kursusgebyr - men ellers fungerede det OK. Der tegner sig næsten samme billede med hensyn til informationen under arbejdet med de enkelte moduler: 18 % meget tilfredsstillende 55 % tilfredsstillende 18 % mindre tilfredsstillende 0 ikke tilfredsstillende Deltagernes kommentarer er gengivet herunder: Det hele er fint. Jeg fik mærkelige breve fra administrationen uden relevans. Organisering af uddannelsen Helhedsvurderingen af uddannelsens organisation og information er positiv: 26

27 9 % meget tilfredsstillende 91 % tilfredsstillende 0 mindre tilfredsstillende 0 ikke tilfredsstillende Sammenfatning Det fremgår at evalueringen af informationer om uddannelsen som helhed er positiv. Deltagerne vidste dog ikke i alle tilfælde, hvad de gik ind til, da de meldte sig til uddannelsen. Det fremgår også, at helhedsvurderingen af organiseringen af den pædagogiske diplomuddannelse er positiv. Samtlige deltagere mener, at den var tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. 27

28 9. SAMMENFATNING Det fremgår af deltagernes selvevalueringer, at uddannelsen har nået sine hovedmål. Den har været relevant for deltagerne i forhold til deres arbejdssituation. Den har haft en positiv effekt og medvirket til at kvalificere deltagernes nuværende praksis. Vekselvirkningen mellem undervisning på seminarer og selvstændigt arbejde med vejledning på en e-platform var velvalgt. Også på dette punkt er deltagernes evalueringer positive. Det samme gælder deltagernes vurdering af uddannelsens organisering som helhed. Også med hensyn til informationer før og under uddannelsen, er evalueringen positiv. Nogle deltagere vidste dog ikke, hvad de gik ind til, da de meldte sig. Efter at det blev klart, var der 15 aktive studerende. 13 af disse gennemførte uddannelsen inden for den normerede studietid, som var tre år. En holdt op og en har tilkendegivet, at han vil færdiggøre uddannelsen i år. Fra mange sider peges der på et behov for at kvalificere itintegration i undervisningen og e-læring, og det vurderes, at den evaluerede uddannelse kan medvirke til at dække dette behov. I skrivende stund er der dog ikke planer om at udbyde den igen i Grønland. 28

29 Sæt kryds i Mand APPENDIKS: SKEMA TIL EVALUERING UDDANNELSEN og skriv kommentarerne efter - Kvinde Uddannelse Jobbeskrivelse ved uddannelsens start: Nuværende jobbeskrivelse: Uddannelsens indhold Modul I: It-redskaber og -undervisningsmidler Modulets relevans for dig: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant 29

30 Netarbejdets relevans: (Pædagogiske scenarier, webvurdering, skærmpræsentation) Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Rammerne for eksamensopgaven (mulighed for indhold og emne): Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Har du medvirket til at frembringe it-redskaber eller - undervisningsmidler efter afslutning af PD-uddannelsen? Ja Nej Hvis ja: Har du anvendt det, du lærte på modul 1 om metoder til at udvikle og afprøve itbaserede redskaber og undervisningsmidler? Ser du nogen mangler i det, du lærte på modul 1 om metoder til at udvikle og afprøve itbaserede redskaber og undervisningsmidler? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 30

31 Kommentar 31

32 Modul II: It og læring Modulets relevans for dig: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Netarbejdets relevans: (Planlægning, gennemførelse og evaluering af observation) Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Rammerne for eksamensopgaven (mulighed for indhold og emne): Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Har du medvirket til at gennemføre og iagttage læreforløb med brug af it efter afslutning af PD-uddannelsen? Ja Nej 32

33 Hvis ja: Har du anvendt det, du lærte på modul 2 om metoder til at observere og analysere læreforløb med it? Ser du nogen mangler i det, du lærte på modul 2 om at observere og analysere læreforløb med it? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kommentar 33

34 Modul III: It-vejledning og skoleudvikling Modulets relevans for dig: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Netarbejdets relevans: (Transaktionsanalyse, statusbeskrivelse, visionsfase, forslag til handleplan) Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Rammerne for eksamensopgaven (mulighed for indhold og emne): Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Har du medvirket til at udarbejde en it-handleplan eller tilrettelægge rammer for pædagogisk it-vejledning efter afslutning af PDuddannelsen? Ja Nej 34

35 Hvis ja: Har du anvendt det, du lærte på modul 3 om metoder til itskoleudvikling? Ser du nogen mangler i det, du lærte på modul 3 om at itskoleudvikling? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kommentar 35

36 Modul IV: Projekt Modulets relevans for dig: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Netarbejdets relevans: (Problemformulering, arbejde med hovedopgaven) Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Rammerne for eksamensopgaven (mulighed for indhold og emne): Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Har du anvendt noget fra din/jeres opgave fra modul 4 på dit arbejde efter afslutning af PD-uddannelsen? Ja Nej Kommentar 36

37 Teamsamarbejdet Hvordan arbejdede du med netopgaver og eksamensopgaverne: Team med 2 deltagere Team med 3 deltagere Alene Hvis du har arbejde i team: Hvordan foregik teamdannelsen for dit vedkommende: Teamet blev dannet på modul I og fortsatte resten af studieforløbet Teamet blev dannet på modul II og fortsatte resten af studieforløbet Teamet blev dannet på modul III og fortsatte resten af studieforløbet Det skiftede fra modul til modul. Kommentar til teamdannelsen Forslag til, hvordan teamdannelsen kan tilrettelægges Hvordan vurderer du dit eget udbytte af teamarbejdet: Meget stort Stort Ikke så stort Ingen betydning Kommentar Hvorledes vurderer du betydningen af at arbejde i team: 37

38 Meget stor Stor Ikke så stor Ingen betydning Kommentar Hvordan vurderer du dit eget udbytte af vejledningen/responsen på nettet: Meget stort Stort Ikke så stort Ingen betydning Kommentar Hvorledes vurderer du betydningen af vejledning og respons på nettet: Meget stor Stor Ikke så stor Ingen betydning Kommentar Hvorledes vurderer du betydningen af konferencerne for SkoleKom for dit arbejde med PDIT: Meget stor Stor 38

39 Ikke så stor Ingen betydning Kommentar Tilstedeværelsesseminarerne Hvorledes vurderer du som helhed dit udbytte af seminarerne: Meget stort Stort Ikke så stort Ingen betydning Kommentar Eksamen Hvordan oplevede du eksamensformen på Modul I og III: (Skriftlig opgave + fremlæggelse/eksamination) Kommentar Hvorledes oplevede du eksamensformen på modul II og IV: Afleveringsopgave med efterfølgende bedømmelse: Kommentar Information og organisation Hvordan vurderer du den administrative information før studiestart og før de enkelte moduler: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende 39

40 Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kommentar Hvordan vurderer du den administrative information under studieforløbet Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kommentar Hvordan vurderer du som helhed dit udbytte af uddannelsesforløbet Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kommentar 40

41 Helhedsvurdering Hvordan vurderer du som helhed uddannelsesforløbet Indhold: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kommentar Undervisning: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kommentar Vejledning: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kommentar Organisation og information: Meget tilfredsstillende 41

42 Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kommentar Forslag til ændringer eller forbedringer Kommentar 42

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

Evaluering af. Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune. Af Bent B. Andresen

Evaluering af. Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune. Af Bent B. Andresen Evaluering af Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune Af Bent B. Andresen April 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 5 Del 1: E-læringsforløb... 8 Del 2: Skriveforløb... 16 2 Forord

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five Det Danske Filminstitut Evaluering af Give Me Five August 2013 Indhold Indledning... 1 1 Resume af konklusioner og anbefalinger... 2 1.1 De overordnede konklusioner... 2 1.2 De overordnede anbefalinger...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb Set fra elevperspektiv på IT-support- og chaufførgrundforløb på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium November

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere