Pædagogisk Diplomuddannelse for it-vejledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Diplomuddannelse for it-vejledere"

Transkript

1 Evaluering af Pædagogisk Diplomuddannelse for it-vejledere Grønland Af Bent B. Andresen Marts 2004

2 FORORD Denne rapport formidler resultaterne af evalueringen af et e- læringsforløb, den pædagogiske diplomuddannelse for itvejledere. I perioden har 11 deltagere bosiddende i Grønland gennemført uddannelsen. Dertil kommer to deltagere, som har påbegyndt uddannelsen i Grønland og færdiggjort den efter flytning til Danmark. E-læringskonceptet for uddannelsen har været anvendt i Danmark siden kickoff i Uddannelsen i Grønland er gennemført under samme bekendtgørelse som i Danmark, men rammerne er tilpasset i forhold til de meget større geografiske afstande. Evalueringen er særdeles positiv både med hensyn til indhold, mål og materialer. Det anbefales at overveje lignende udbudt fremover til gavn for omstillingsparate uddannelsesinstitutioner i Grønland. Formålet med denne rapport er at formidle resultaterne af evalueringen af uddannelsen. Målgruppen for evalueringen er skolens interessenter, herunder initiativtagere til efteruddannelsen, Hjemmestyret og udbydere af efteruddannelse i Grønland og Danmark samt naturligvis deltagerne og deres institutioner. Målgruppen omfatter desuden andre med interesse for pædagogisk udvikling i grundskoler, pædagogisk kompetenceløft og e-læring. Jeg værdsætter denne mulighed for at sammenfatte deltagernes evaluering. Det har været en spændende udfordring, at tilrettelægge, gennemføre og evaluere kompetencegivende e- læring i Grønland. Jeg modtager gerne kommentarer og besvarer eventuelle spørgsmål i relation til rapporten. Bent B. Andresen Marts

3 INDHOLD 1. Indledning... 5 Evalueringstemaer... 5 Uddannelsen formål... 5 Indhold og form... 6 Andre evalueringstemaer... 7 Evalueringsmetode Relevans i forhold til arbejdsopgaver... 8 Gennemførelse... 8 Deltagernes uddannelsesbaggrund... 8 Uddannelsens effekt... 9 Modul 1: It-redskaber og -undervisningsmidler... 9 Modul 2: It og læring...10 Modul 3: It-vejledning og skoleudvikling...11 Modul 4: Projekt Helhedsvurdering Uddannelsens indhold som helhed Undervisningen som helhed Vejledningen som helhed De enkelte modulers relevans Modul I: It-redskaber og -undervisningsmidler...15 Modul II: It og læring...15 Modul III: It-vejledning og skoleudvikling...16 Modul IV: Projekt Relevans af undervisning og vejledning Undervisning og vejledning Undervisning på seminarer...19 Vejledning på e-platform...20 Deltagernes fælles netdialog Sammenfatning Relevans af teamarbejdet Valg af arbejdsform Udbytte af teamsamarbejde Relevans af Eksamensformer Modul I og III Modul II og IV

4 8. Information og organisation Administrativ information Organisering af uddannelsen Sammenfatning Sammenfatning Appendiks: Skema til evaluering uddannelsen Uddannelsens indhold Modul I: It-redskaber og -undervisningsmidler...29 Modul II: It og læring...32 Modul III: It-vejledning og skoleudvikling...34 Modul IV: Projekt...36 Teamsamarbejdet Tilstedeværelsesseminarerne Eksamen Information og organisation Helhedsvurdering

5 1. INDLEDNING I dette kapitel redegøres der nærmere for evalueringskonceptet og den anvendte metode ved deltagernes selvevaluering. Læsere, der primært er interesseret i evalueringens resultater, kan gå videre til næste kapitel. Evalueringstemaer Det overordnede formål med den eksterne evaluering er at vurdere værdien af det gennemførte uddannelsesforløb. Uddannelsen formål Værdien vurderes for det første i forhold til diplomuddannelsens formål. Uddannelsen er gennemført: efter reglerne for Åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelse fra under Studieordning for pædagogisk diplomuddannelse for it-vejledere fra Uddannelsens overordnede formål er beskrevet på følgende måde: Formålet er at bidrage til at kvalificere studerende, der ønsker at løse vejlednings-, koordinerings- og udviklingsopgaver i tilknytning til undervisningspraksis og skoleudvikling på it-området. Baggrunden for uddannelsen er, at muligheden for at få pædagogisk it-vejledning på det enkelte uddannelsessted er en af de faktorer, der har størst betydning for en hensigtsmæssig it-anvendelse i undervisningen. En eller flere it-vejledere, der kan informere, rådgive og stimulere kollegaer lokalt, er erfaringsmæssigt en særdeles effektiv måde at give denne support og assistance på. 1 Denne bekendtgørelse er ophævet og erstattet af en anden bekendtgørelse i 2002, som giver igangværende studerende mulighed for at færdiggøre deres uddannelse under hidtidig bekendtgørelse. 5

6 Behovet for it-support er todelt. Det omfatter pædagogisk vejledning: til støtte for elever i deres it-anvendelse og udvikling af it-kompetencer til inspiration for lærere i deres udvikling af brugerkompetence og didaktisk kompetence på it-området til at medvirke ved udformning af it-strategi og koordinering af it-udvikling lokalt på den enkelte uddannelsesinstitution. Behovet for it-support omfatter endvidere teknisk it-tilsyn, der kan medvirke til at vedligeholde og udbygge computere og netkommunikation og sikre, at dette udstyr fungerer optimalt på den enkelte skole. Formålet med uddannelsen har været at kvalificere til førstnævnte pædagogiske indsats. Indhold og form Evalueringen omfatter videre værdien af de gennemgående aktiviteter i uddannelsen. Den var tilrettelagt som såkaldt fleksibel, netbaseret læring, også kaldet e-læring. Der veksledes mellem seminarer, hvor de studerende mødtes på tilstedeværelsesseminarer, og fokusperioder, hvor deltagerne havde mulighed for at fordybe sig i udvalgte delemner og problemstillinger, enten enkeltvis eller i team af 2-3 studerende. I fokusperioderne foregik dialogen ved brug af en e-platform. Kickoff på uddannelsen var i november 2000, og de studerende afleverede deres afsluttende projekt i maj Den indeholdt følgende fire studieenheder, hver af et omfang svarende til et kvart årsværk: 1. It-redskaber og -undervisningsmidler 2. It og læring 3. It-vejledning og skoleudvikling 4. Projekt. 6

7 Evalueringen omfatter værdien af indholdet i disse fire moduler tillige med det anvendte e-læringskoncept. Andre evalueringstemaer Andre centrale evalueringstemaer omfatter: værdien af kursets grundtekster og øvrige materiale værdien af samarbejdet i team værdien af dialogen med tutorerne vurdering af kurset i forhold til deltagernes arbejdsopgaver. Evalueringsmetode I tråd med gængs teori og praksis for evalueringer er evalueringen baseret på en konstruktivistisk tilgang 2. Ifølge denne tilgang vurderes projektets værdi fra de primære interessenters side. Det omfatter deltagerne og deres ansættelsessteder. Uddannelsens koordinator i Grønland, Ole Frederiksen, har bidraget med informationer om kurset. Evalueringen bygger på deltagernes selvevalueringer. I forbindelse hermed har de evalueret kursets værdi og vurderet, i hvilket omfang kursets mål er blevet opfyldt. Ved evalueringen er anvendt et skema, der er udfyldt af 3 kvindelige og 8 mandlige deltagere. Skemaet er gengivet i appendiks. 2 Guba, E. and Lincoln, Y Fourth Generation Evaluation. London: Sage. Andresen, B. B. Teoretiske udviklingsarbejder om teknologi og skole. I: Hermansen, M. og Tufte, B Videnskabsteori sådan relativt set. København: Danmarks Universitetsforlag. 7

8 2. RELEVANS I FORHOLD TIL ARBEJDSOPGAVER Gennemførelse Antallet af deltagere på uddannelsen kan gøres op på to måder. Brutto var der tilmeldt fem mere end de 13, der i skrivende stund har gennemført uddannelsen. Tre af disse gik dog aldrig i gang med uddannelsen. Én studerende ophørte undervejs, og en efternøler har meddelt, at han har til hensigt at færdiggøre uddannelsen i Deltagernes uddannelsesbaggrund Uddannelsen var henvendt til studerende med: uddannelse fra et lærerseminarium anden relevant, videregående uddannelse. Ansøgere, der ikke opfyldte disse forudsætninger, kunne optages, hvis de skønnedes at have de nødvendige forudsætninger. De studerendes beskrivelser af deres uddannelsesbaggrund er gengivet herunder: lærer læreruddannelse + speciallæreruddannelse cand. pæd. lærer maler - pædagog - folkeskolelærer læreruddannet lærereksamen cand. pæd. lærer læreruddannet. De studerendes beskrivelse af deres job efter afsluttet uddannelse er gengivet herunder: lærer 8

9 lærer & it-vejleder seminarielærer lærer & it-vejleder it-vejleder ved folkeskole lærer & it-vejleder overlærer seminarielærer it fagvejleder og med i det kommunale it-udvalg for folkeskolerne (it-udvalget blev oprettet som vedtaget i it-handleplanen, der var en slags resultet af PD-IT) konsulent for skolebiblioteker og it i Grønland lærer på handelsskole grunduddannelse. Uddannelsens effekt Ved effekt forstås i denne sammenhæng den oplevede nytteværdi af kurset. Den kommer bl.a. til udtryk ved, at deltagerne efterfølgende anvender de kompetencer, de udviklede på uddannelsen. Uddannelsen blev som nævnt gennemført efter reglerne om Åben Uddannelse. Den omfatter erhvervsrettet voksenuddannelse, hvor deltagerne får mulighed for at reflektere over deres praksiserfaringer og kvalificere deres løsning af fremtidige arbejdsopgaver. Et succeskriterium er derfor, at uddannelsen er nyttig i forhold til deltagernes arbejdsopgaver. Det fremgår af det følgende, at det i høj grad er tilfældet. Ca. et halvt år efter afslutningen af uddannelsen er deltagerne blevet spurgt, om de har anvendt de kompetencer, de har udviklet på uddannelsens forskellige moduler. Det er i høj grad tilfældet. Modul 1: It-redskaber og -undervisningsmidler 73 % af deltagerne har anvendt de kompetencer, de har udviklet i forbindelse med modul 1 i deres arbejde efter afslutning af PD-uddannelsen. Af disse mener alle, at kompetencerne er til nytte i høj grad eller i nogen grad : 9

10 Har du anvendt det, du lærte på modul 1 om metoder til at udvikle og afprøve it-baserede redskaber og undervisningsmidler? I høj I nogen I mindre Slet grad grad grad ikke 38 % 63 % 0 0 På spørgsmålet om de ser nogen mangler i de udviklede kompetencer svarer deltagerne: Her har jeg manglet/savnet flere it-genrer, man kan fordybbe sig i, men på den anden side er det op til os selv at arbejde videre med forskellige it-genrer og lære programmerne at kende. Der kræves noget forhåndskendskab til Frontpage, Mediator etc. ved arbejdet med hjemmesider. Måske man kunne betone nødvendigheden af dette en smule mere. Det er ikke så nemt at starte i dette modul med en skærmpræsentation, hvis man er fuldstændig blank på området. Mere tid. Vi beskæftigede os kun med et redskabsprogram - flere redskaber kunne være ønskeligt, men ikke til at nå indenfor den korte tid- Desuden har vi færdiggjort vores præsentation om FirstClass og fået den udgivet gennem vort lokale forlag. Kursus i evt. et billedprogram/websideprogram kunne have været en gevinst. Modul 2: It og læring 36 % af deltagerne har anvendt de kompetencer, de har udviklet i forbindelse med modul 2 i deres arbejde efter afslutning af PD-uddannelsen. Herudover har en studerende anvendt disse kompetencer i mindre grad : Har du anvendt det, du lærte på modul 2 om metoder til at observere og analysere læreforløb med it? I høj grad Deltagerne har følgende kommentarer: I nogen grad I mindre grad 9 % 27 % 9 % 0 Slet ikke 10

11 Dette modul er også virkelig relevant, trods at selve indlæringsteorierne er kedelige at læse, men it-integration gør dem mere spændende. Manglende tid i den daglige undervisning. Januar 2004 bliver første gang. Modul 3: It-vejledning og skoleudvikling 91 % af deltagerne har anvendt de kompetencer, de har udviklet i forbindelse med modul 3 i deres arbejde efter afslutning af PD-uddannelsen: Har du anvendt det, du lærte på modul 3 om metoder til itskoleudvikling? Deltagerne har følgende kommentarer: I høj I nogen I mindre Slet grad grad grad ikke 36 % 55 % 0 0 Dette modul er meget relevant, den giver os redskaber til, hvordan vi kan komme videre. Skoleudvikling tager tid. Man kunne have lavet en vurdering af betingelser og forløb for det pædagogiske it-kørekort. Alle skolerne i Sisimiut kommune har haft glæde af det, vi lærte på mudulet. Der er kommet positive tilbagemeldinger fra den anden store byskole og skolen i Sdr. Strøm m.v. Har beskrevet brug af it samt lavet oplæg til opstart af udvikling af it-handleplan på skoler i forbindelse med Atuarfitsialaks opstart. Modul 4: Projekt 73 % af deltagerne har anvendt noget fra deres projekt på modul 4 på deres arbejde efter afslutning af PD-uddannelsen. Deltagerne har følgende kommentarer: Jeg synes, det hele udfylder de huller/mangler, vi havde til at kunne arbejde videre med it-udviklingen. Med i udviklingen på såvel skole som kommune, samt på landsplan. Min opgave om den virtuelle portfolio rammer lige i plet, da såvel it som portfoliometoden angives som centralt i Atuarfitsialak - den er udleveret til såvel skolelederen som andre nøglepersoner omkring 11

12 vores skole. Faktisk i forbindelse med planlægning af næste års lærerkurser, hvor netop Skole-It, som vi skrev om, igen er på listen; med en forbedret introduktion, forhåbenltig med mere tid og i hvert fald clearet med skoleinspektørerne, som jeg har haft med på råd for at forbedre resultatet. Men projektet har indflydelse på uv.-hverdagen, dvs. de tanker jeg har gjort mig, har forbedret min uv. 12

13 3. HELHEDSVURDERING Evalueringsskemaet indeholder en række spørgsmål om deltagernes vurdering af uddannelsen som helhed. I det følgende gengives deltagernes svar på disse spørgsmål. Uddannelsens indhold som helhed Deltagernes helhedsvurdering er generelt meget positiv. På spøgsmålet Hvordan vurderer du som helhed uddannelsesforløbet?, svarer deltagerne: 64 % meget tilfredsstillende 36 % tilfredsstillende 0 mindre tilfredsstillende 0 ikke tilfredsstillende Deltagerne har følgende kommentarer til deres svar på dette spørgsmål: Godt, at der blev relateret til grønlandske forhold, hvor det var relevant. Spændende - igangsættende (forhåbentlig) - en kursusform, som er velegnet her i landet, hvor der ikke er mulighed for at mødes fysisk alt for ofte. Området er jo selvvalgt og følgelig valgt ud fra interesse og arbejdsområde. Samtdig har de emner, der blev behandlet, været relevante hele vejen igennem. Undervisningen som helhed Deltagernes helhedsvurdering af undervisningen er også meget positiv: 36 % meget tilfredsstillende 64 % tilfredsstillende 0 mindre tilfredsstillende 0 ikke tilfredsstillende Der var to kommentarer til vurderingen af helhedsvurderingen af undervisningen. De er gengivet herunder: Fint med veksekvirkning mellem tungt teoretisk stof og mere tilgængeligt stof. Overordnet set tilfredsstillende men noget svingende. Fra det noget febrilske til det velovervejede og vedkommende. 13

14 Vejledningen som helhed Deltagernes helhedsvurdering af undervisningen er ligeledes positiv: 36 % meget tilfredsstillende 55 % tilfredsstillende 9 % mindre tilfredsstillende 0 ikke tilfredsstillende Der var følgende kommentarer: Vejlederne var meget engagerede og kompetente Der forekom vejledning, som jeg ikke kunne bruge til ret meget, med det resultat, at jeg blev usikker på det, jeg lavede. Der synes vi nok at vejlederne gennemgående har været for flinke - men det er jo nok mest et temperamentsspørgsmål. 14

15 4. DE ENKELTE MODULERS RELEVANS Deltagerne har vurderet relevansen af hvert af de fire moduler for dem. Modul I: It-redskaber og -undervisningsmidler Modulets relevans for deltagerne: 82 % meget relevant 18 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: 36 % meget relevant 64 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Netperiodernes 3 relevans for deltagerne; 55 % meget relevant 45 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Rammerne for eksamensopgaven: 45 % meget relevant 55 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Modul II: It og læring Modulets relevans for deltagerne: 3 I fokus i netarbejdet var: beskrivelse af pædagogiske scenarier, web-vurdering og fremstilling af skærmpræsentation. 15

16 55 % meget relevant 36 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: 36 % meget relevant 64 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Netperiodernes 4 relevans for deltagerne: 36 % meget relevant 64 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Rammerne for eksamensopgaven: 18 % meget relevant 82 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Modul III: It-vejledning og skoleudvikling Modulets relevans for deltagerne: 64 % meget relevant 36 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: 45 % meget relevant 55 % relevant 0 lidt relevant 4 I fokus i netarbejdet var: planlægning, gennemførelse og evaluering af observation af læringsforløb med it. 16

17 0 ikke relevant Netperiodernes 5 relevans for deltagerne: 27 % meget relevant 64 % relevant 9 % lidt relevant 0 ikke relevant Rammerne for eksamensopgaven: 45 % meget relevant 55 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Modul IV: Projekt Modulets relevans for deltagerne: 64 % meget relevant 36 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: 36 % meget relevant 64 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant Netperiodernes 6 relevans deltagerne: 45 % meget relevant 45 % relevant 9 % lidt relevant 0 ikke relevant Rammerne for hovedopgaven: 5 I fokus i netarbejdet var: Transaktionsanalyse, statusbeskrivelse, beskrivelse af visionsarbejde og formulering af forslag til it-handleplan. 6 Netarbejdet omfattede bl.a. problemformulering og arbejdet med selve hovedopgaven. 17

18 55 % meget relevant 45 % relevant 0 lidt relevant 0 ikke relevant 18

19 5. RELEVANS AF UNDERVISNING OG VEJLEDNING På uddannelsen er der undervist på internatseminarer. Der har typisk været to seminarer pr. modul. Alle seminarer på nær ét foregik i Grønland. Et seminar blev gennemført i København og omfattede besøg i to kommuner med orientering om deres arbejde med planer for it-skoleudvikling. Undervisning og vejledning I det følgende beskrives deltagernes evaluering af undervisningen på seminarerne og dialog og vejledning i de mellemliggende perioder. Undervisning på seminarer Deltagerne har som helhed haft stort udbytte af seminarerne: 45 % meget stort 55 % stort 0 ikke så stort 0 ingen betydning Deltagerne har følgende kommentarer: Generel "indføring" af viden og bedre forståelse af modullernes indhold. Den synes jeg er god. Her har jeg forstået meget, som jeg ville have svært ved at forstå, hvis jeg bare har siddet alene og læst. Der synes jeg det hele bliver forklaret på en meget forståelig måde, og hvordan det hænger sammen. Det ville jeg ikke have undværet; der får man indsprøjtning til at kunne arbejde videre og får motivation. I er gode til at give motivation. Fik erfaringer fra andre dele af Grønland og andre skolesystemer Godt at mødes med ligesindende fra andre skoler - godt med undervisning - især godt at få sat et skelet op til problemformulering samt de første skridt i opgaven. Det var godt at få afprøvet forskellige undervisningsformer og læringsprincipper. 19

20 Vejledning på e-platform På spørgsmålet: Hvordan vurderer du dit eget udbytte af vejledningen/responsen på nettet? svarer deltagerne: 9 % meget stort 64 % stort 27 % ikke så stort 0 ingen betydning Deltagerne har følgende kommentarer til deres svar: Der plejer jeg at få det manglende/oversete, jeg ikke var kommet til at tænke på, og hvor man kan arbejde videre i en bedre retning. Jeg har fået et stort udbytte at vejledningen. Det er det bedste jeg har oplevet. Var ikke god nok til at benytte den. Jeg har selv, dels som følge af uforudseelige forsinkelser og andre stressfaktorer, dels af min medfødte trang til at arbejde på egen hånd benyttet vejledningen så lidt som muligt derfor skal mit kryds ikke opfattes som en kritik af vejledningen/responsen. Visse vejledninger var ikke tilstrækkeligt dybtgående. Det var som om vejlederen ikke havde sat sig nok ind i problemerne. Forskelligt hvor meget respons og hvor åben den var- På modul 4 gik det ikke så godt, hvilket var ærgeligt. Det var som om, vejleder og jeg skrev forbi hinanden. På spørgsmålet Hvorledes vurderer du betydningen af vejledning og respons på nettet? svarer deltagerne: 36 % meget stor 45 % stor 18 % ikke så stor 0 ingen betydning Kommentarerne til svaret på dette spørgsmål er gengivet herunder: Med de dygtigste vejledere jeg har mødt, synes jeg vejledningen betyder meget for det, man har opnået. Uden dygtige vejledere havde jeg aldrig opnået det, jeg har opnået. Jeg opfatter det lidt som en slags kontrol med, at den studerende er "studieaktiv".. men vil ikke afvise at vejledning og respons kan være særdeles nyttig under de optimale forhold. 20

21 Har betydning idet man nok føler sig mere ansvarlig, når der skal sendes lidt en gang i mellem det holder en fast hvis teamet skulle glemme det ;0) Deltagernes fælles netdialog Holdets konference på en e-platform (SkoleKom) tillægger deltagerne kun begrænset betydning. På spørgsmålet Hvorledes vurderer du betydningen af konferencerne for SkoleKom for dit arbejde med PD-IT?, er svarerne: 9 % meget stor 18 % stor 55 % ikke så stor 9 % ingen betydning Deltagerne uddyber deres svar på denne måde: Kun til at snuse til, hvad de andre grupper var i gang med. Jeg selv har ikke brugt konferencen udover til at få information og planer for internatkurser. Brugte Attat. Vigtigt at kunne følge med i, hvad de andre lavede og evt. havde af problemer at slås med under de "særlige forhold" i Grønland ;o) Vi blev aldrig gode til at give hinanden respons grupperne imellem nok heller ikke til at læse hinandens udkast. Konferencerne blev aldrig brugt som de kunne. Måske var aftalerne om brugen af konfrencerne for vage. Sammenfatning Sammenfattende er deltagernes evaluering af e-læringskonceptets blanding af seminarer med undervisning ansigt-tilansigt og netbaseret dialog og vejledning positiv. På nær ved en enkelt lejlighed, hvor det var aftalt at chatte om arbejde, har der ikke været lagt op til intensive, fælles drøftelser på e-platformen. I netperioderne har fokus i højere grad været rettet mod de studerendes indbyrdes teamsamarbejde og sparring samt vejledning. 21

22 6. RELEVANS AF TEAMARBEJDET Deltagerne har vurderet relevansen af arbejdet i team. Denne form har nogle studerende valgt i hele eller dele af uddannelsen, mens andre har arbejdet individuelt. Valg af arbejdsform Valget af arbejdsform er gengivet herunder: 27 % team med 2 deltagere 64 % team med 3 deltagere 27 % alene Deltagere, der har arbejdet i team, har beskrevet, hvordan teamdannelsen foregik for deres vedkommende: 55 % hvor teamet blev dannet på modul I og fortsatte resten af studieforløbet 36 % som skiftede fra modul til modul. 0 hvor teamet blev dannet på modul II og fortsatte resten af studieforløbet 0 hvor teamet blev dannet på modul III og fortsatte resten af studieforløbet Deltagerne har følgende kommentarer til teamdannelsen: Sammensætningen var fra to forkellige skoler og fra det overordnede niveau, hvilket gav erfaringer/input fra forskellige dele af skoleverdenen Kan være problematisk ;o) Teamarbejdet fortsatte i de tre første moduler, hvorefter der opstod et ønske fra den ene deltager om at prøve at arbejde alene. Det var bare et godt team - lange diskussioner, forskellige meninger med al respekt for hinandens opfattelser. Selve dannelsen af teamet var lidt tilfældigt Teamene blev dannet alt efter hvilken by, man kom fra. Det var vel mest af praktiske årsager. 22

23 Udbytte af teamsamarbejde Deltagerne har haft stort udbytte af teamarbejdet: 27 % meget stort 64 % stort 0 ikke så stort 0 ingen betydning Der er følgende kommentarer om udbyttet af teamarbejdet: Man kan selvfølgelig arbejde alene, men jeg tror teamsamarbejde er løsningen. Jeg plejer at savne diskussioner, hvor jeg tænker, at jeg måske ikke har set bedre "løsninger", som den anden kan se, men team medlemmerne skal virkelig også være åbne for egne mangler og ikke være en bremseklods. Forskelligheden gav mulighed for at få nogle gode diskussioner. I modul 1 var det af stor betydning at have en teknisk meget rutineret bruger med til at trække os andre to med. Der opstod visse problemer i teamarbejdet på det andet modul det var lærerigt. Det hænger sammen med kontinuiteten, enighed om arbejdsdisciplin, ærlighed, respekt for hinandens situation og meninger. Selvom teamet blev ophævet, var der stadigvæk sparring at hente. Sammenfattende har deltagerne haft stort udbytte af teamlæring på uddannelsen. Deltagere, der har arbejdet individuelt har i nogle tilfælde haft udbytte af sparring med andre deltagere. 23

24 7. RELEVANS AF EKSAMENSFORMER På uddannelsen var der forskellige eksamensformer. På to moduler afleverede de studerende en skriftlig opgave, som de derefter fremlagde ved en mundtlig prøve. På to andre moduler afleverede de studerende en skriftlig opgave, som derpå blev bedømt. I det følgende beskrives deltagernes evaluering af de to eksamensformer. Modul I og III Herunder gengives deltagernes vurdering af eksamensformen på modul I og III, som var en skriftlig opgave plus mundtlig fremlæggelse/eksamination): God eksamensform (i grupper). Alle eksaminer skulle ellers være som her/ skrift + fremlæggelse; der kan man bedre forsvare og forklare sine tanker. Her føler man også, at man kommer ud med det, man har. Forholdene til skærmpræsentationen på modul I var ikke tilfredsstillende. Udfordrende at være til eksamen som et team. En god kombination. En mere helstøbt form for eksamen end den rene skriftlige form. Som en god evalueringsform. Uheldigt at møde den samme censor to gange. Forholdene til skærmpræsentationen på modul I var ikke tilfredstillende. Dette var den bedste form. En god form for mig - for teamet som helhed - synes jeg. Muligheden for at uddybe en opgave virker godt. 24

25 Modul II og IV Herunder gengives deltagernes vurdering af eksamensformen på modul II og IV, som var afleveringsopgave med efterfølgende bedømmelse: Godt nok. Den synes jeg mindre godt om det er ligesom man ikke bliver færdig; det føles som om det er småligegyldigt. Det er bare nogle følelser, man får/oplever, hvis det kun bliver afleveret og hvor man ikke snakker om det. Her vil jeg nok altid snakke med mine elever mere grundigt, istedet for at give dem en skriftlig bedømmelse. Svært at afslutte opgaven, bliver nemt for omfattende Også her kunne der være afsluttet med mundtlig fremlæggelsesform. Kedeligt, gaab. Ok. Mindre godt, men det er alligevel godt, at dette indgår. Det gik jo godt nok - men er mere knald eller fald end kombinationen. Det er også vigtigt at kunne formulere sig. Det fremgår, at mange deltagere foretrækker kombinationen af skriftlig opgave og mundtlig fremlæggelse. Det skyldes bl.a., at en eksamensform, hvor bedømmelsesgrundlaget udelukkende er en skriftlig præstation, stiller større krav til den skriftlige formuleringsevne end kombinationen. 25

26 8. INFORMATION OG ORGANISATION I det følgende beskrives evalueringen af informationer om uddannelsen og organiseringen af denne. Administrativ information Deltagernes vurdering af den administrative information før studiestart og før de enkelte moduler er positiv: 18 % meget tilfredsstillende 73 % tilfredsstillende 9 % mindre tilfredsstillende 0 Ikke tilfredsstillende Deltagerne uddyber med følgende kommentarer: En grundigere information om hele forløbet i første internat meldte sig efterhånden, som vi kom videre, især om de enkelte modulers indhold og krav om slutprodukter. Andet savner jeg ikke end dem, vi har fået; jeg har fået det, jeg har brug for. Der var lidt kuk i tilmelding/ikke-tilmelding til prøver osv.; det samme med hensyn til kursusgebyr - men ellers fungerede det OK. Der tegner sig næsten samme billede med hensyn til informationen under arbejdet med de enkelte moduler: 18 % meget tilfredsstillende 55 % tilfredsstillende 18 % mindre tilfredsstillende 0 ikke tilfredsstillende Deltagernes kommentarer er gengivet herunder: Det hele er fint. Jeg fik mærkelige breve fra administrationen uden relevans. Organisering af uddannelsen Helhedsvurderingen af uddannelsens organisation og information er positiv: 26

27 9 % meget tilfredsstillende 91 % tilfredsstillende 0 mindre tilfredsstillende 0 ikke tilfredsstillende Sammenfatning Det fremgår at evalueringen af informationer om uddannelsen som helhed er positiv. Deltagerne vidste dog ikke i alle tilfælde, hvad de gik ind til, da de meldte sig til uddannelsen. Det fremgår også, at helhedsvurderingen af organiseringen af den pædagogiske diplomuddannelse er positiv. Samtlige deltagere mener, at den var tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. 27

28 9. SAMMENFATNING Det fremgår af deltagernes selvevalueringer, at uddannelsen har nået sine hovedmål. Den har været relevant for deltagerne i forhold til deres arbejdssituation. Den har haft en positiv effekt og medvirket til at kvalificere deltagernes nuværende praksis. Vekselvirkningen mellem undervisning på seminarer og selvstændigt arbejde med vejledning på en e-platform var velvalgt. Også på dette punkt er deltagernes evalueringer positive. Det samme gælder deltagernes vurdering af uddannelsens organisering som helhed. Også med hensyn til informationer før og under uddannelsen, er evalueringen positiv. Nogle deltagere vidste dog ikke, hvad de gik ind til, da de meldte sig. Efter at det blev klart, var der 15 aktive studerende. 13 af disse gennemførte uddannelsen inden for den normerede studietid, som var tre år. En holdt op og en har tilkendegivet, at han vil færdiggøre uddannelsen i år. Fra mange sider peges der på et behov for at kvalificere itintegration i undervisningen og e-læring, og det vurderes, at den evaluerede uddannelse kan medvirke til at dække dette behov. I skrivende stund er der dog ikke planer om at udbyde den igen i Grønland. 28

29 Sæt kryds i Mand APPENDIKS: SKEMA TIL EVALUERING UDDANNELSEN og skriv kommentarerne efter - Kvinde Uddannelse Jobbeskrivelse ved uddannelsens start: Nuværende jobbeskrivelse: Uddannelsens indhold Modul I: It-redskaber og -undervisningsmidler Modulets relevans for dig: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant 29

30 Netarbejdets relevans: (Pædagogiske scenarier, webvurdering, skærmpræsentation) Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Rammerne for eksamensopgaven (mulighed for indhold og emne): Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Har du medvirket til at frembringe it-redskaber eller - undervisningsmidler efter afslutning af PD-uddannelsen? Ja Nej Hvis ja: Har du anvendt det, du lærte på modul 1 om metoder til at udvikle og afprøve itbaserede redskaber og undervisningsmidler? Ser du nogen mangler i det, du lærte på modul 1 om metoder til at udvikle og afprøve itbaserede redskaber og undervisningsmidler? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 30

31 Kommentar 31

32 Modul II: It og læring Modulets relevans for dig: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Netarbejdets relevans: (Planlægning, gennemførelse og evaluering af observation) Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Rammerne for eksamensopgaven (mulighed for indhold og emne): Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Har du medvirket til at gennemføre og iagttage læreforløb med brug af it efter afslutning af PD-uddannelsen? Ja Nej 32

33 Hvis ja: Har du anvendt det, du lærte på modul 2 om metoder til at observere og analysere læreforløb med it? Ser du nogen mangler i det, du lærte på modul 2 om at observere og analysere læreforløb med it? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kommentar 33

34 Modul III: It-vejledning og skoleudvikling Modulets relevans for dig: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Netarbejdets relevans: (Transaktionsanalyse, statusbeskrivelse, visionsfase, forslag til handleplan) Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Rammerne for eksamensopgaven (mulighed for indhold og emne): Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Har du medvirket til at udarbejde en it-handleplan eller tilrettelægge rammer for pædagogisk it-vejledning efter afslutning af PDuddannelsen? Ja Nej 34

35 Hvis ja: Har du anvendt det, du lærte på modul 3 om metoder til itskoleudvikling? Ser du nogen mangler i det, du lærte på modul 3 om at itskoleudvikling? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kommentar 35

36 Modul IV: Projekt Modulets relevans for dig: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Kompendium og litteraturlistens relevans for arbejdet med modulet: Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Netarbejdets relevans: (Problemformulering, arbejde med hovedopgaven) Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Rammerne for eksamensopgaven (mulighed for indhold og emne): Meget relevant Relevant Lidt relevant Ikke relevant Har du anvendt noget fra din/jeres opgave fra modul 4 på dit arbejde efter afslutning af PD-uddannelsen? Ja Nej Kommentar 36

37 Teamsamarbejdet Hvordan arbejdede du med netopgaver og eksamensopgaverne: Team med 2 deltagere Team med 3 deltagere Alene Hvis du har arbejde i team: Hvordan foregik teamdannelsen for dit vedkommende: Teamet blev dannet på modul I og fortsatte resten af studieforløbet Teamet blev dannet på modul II og fortsatte resten af studieforløbet Teamet blev dannet på modul III og fortsatte resten af studieforløbet Det skiftede fra modul til modul. Kommentar til teamdannelsen Forslag til, hvordan teamdannelsen kan tilrettelægges Hvordan vurderer du dit eget udbytte af teamarbejdet: Meget stort Stort Ikke så stort Ingen betydning Kommentar Hvorledes vurderer du betydningen af at arbejde i team: 37

38 Meget stor Stor Ikke så stor Ingen betydning Kommentar Hvordan vurderer du dit eget udbytte af vejledningen/responsen på nettet: Meget stort Stort Ikke så stort Ingen betydning Kommentar Hvorledes vurderer du betydningen af vejledning og respons på nettet: Meget stor Stor Ikke så stor Ingen betydning Kommentar Hvorledes vurderer du betydningen af konferencerne for SkoleKom for dit arbejde med PDIT: Meget stor Stor 38

39 Ikke så stor Ingen betydning Kommentar Tilstedeværelsesseminarerne Hvorledes vurderer du som helhed dit udbytte af seminarerne: Meget stort Stort Ikke så stort Ingen betydning Kommentar Eksamen Hvordan oplevede du eksamensformen på Modul I og III: (Skriftlig opgave + fremlæggelse/eksamination) Kommentar Hvorledes oplevede du eksamensformen på modul II og IV: Afleveringsopgave med efterfølgende bedømmelse: Kommentar Information og organisation Hvordan vurderer du den administrative information før studiestart og før de enkelte moduler: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende 39

40 Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kommentar Hvordan vurderer du den administrative information under studieforløbet Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kommentar Hvordan vurderer du som helhed dit udbytte af uddannelsesforløbet Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kommentar 40

41 Helhedsvurdering Hvordan vurderer du som helhed uddannelsesforløbet Indhold: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kommentar Undervisning: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kommentar Vejledning: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kommentar Organisation og information: Meget tilfredsstillende 41

42 Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kommentar Forslag til ændringer eller forbedringer Kommentar 42

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. 1 Læreruddannelsen på Fyn, UCL. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2012. Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning 2. Deltagere 3.

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden.

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden. Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør selvevaluering af PÆDAGOGISK KONSULENTORDNING FORMÅLET ER - at bidrage til skolernes og lærernes overvejelser og kvalificering af deres kerneydelser overfor eleverne, kollegerne, forældrene og den omgivende

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 4. april 2008 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115 lærere

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Meritlæreres evaluring af praktik 2011-12 Hvilket år er du dimitteret? Kvalifikationer - Har du en praktiklæreruddannelse?

Meritlæreres evaluring af praktik 2011-12 Hvilket år er du dimitteret? Kvalifikationer - Har du en praktiklæreruddannelse? Meritlæreres evaluring af praktik 2011-12 Hvilket år er du dimitteret? 1969 1981 1984 1989 1984 1983 2002 2001 1998 1992 1996 2007 1987 1998 2002 1975 1970 1983 Kvalifikationer - Har du en praktiklæreruddannelse?

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde

Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde Underviser: Mette Rold Dage xxxx Litteratur til anskaffelse: 1. Lærerens verden. Indføring i almen didaktik af Gunn Imsen, Gyldendals lærerbibliotek, 2005 2. Didaktik

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen.

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen. Censormøde Odense 29.4.2014. Referat fra musik v. Erik Lyhne 30.4.2014 Nedenuden er vedhæftet ppt. oplæg for mødet. Jeg vil knytte disse kommentarer til specielt pkt. 3: Der var en stor debat om eksamensformer

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Pædagogisk udvalg bestående af tre lærere: Hanni Zimmer, Tamra Meyer og Camilla Lindbjerg samt pædagogisk afdelingsleder

Læs mere

AT VÆRE I UDDANNELSESSTILLING V/SIGNE BECK MEINICKE. 1. Det at være i uddannelsesstilling 2. Min oplevelse med tilsynsførende

AT VÆRE I UDDANNELSESSTILLING V/SIGNE BECK MEINICKE. 1. Det at være i uddannelsesstilling 2. Min oplevelse med tilsynsførende AT VÆRE I UDDANNELSESSTILLING V/SIGNE BECK MEINICKE 1. Det at være i uddannelsesstilling 2. Min oplevelse med tilsynsførende MINE FORUDSÆTNINGER OG FORVENTNINGER To år som årsvikar - To år med forskellige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro NOTAT. Gør tanke til handling VIA University College

Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro NOTAT. Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 1. De studerendes evaluering af modul 1 er positiv, både hvad angår indholdet

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning Professionelt overblik og fagligt overskud i arbejdet Formel og reel kompetence som praktiklærer

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012 Årsberetning, 1. oktober 2011 30. september 2012 Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning, 1. august 2008 31. juli 2012 Sys Johnsen, Uddannelseskoordinator, Bioanalytikeruddannelsen i Region

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere