Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje"

Transkript

1 Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres nedennævnte uddannelsesråd. 1. Navn Uddannelsesrådet benævnes Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje (OT), på engelsk Educational Council for School of Oral Health Sciences, forkortes: Oral Health. Uddannelsesrådet bruger på engelsk betegnelsen School of Oral Health Sciences. 2. Uddannelser Uddannelsesrådet omfatter følgende uddannelser: På Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (); Tandklinikassistentuddannelsen (Den Danske Kvalifikationsramme, niveau 4), Videreuddannelsen i Odontologisk Praksis (Den Danske Kvalifikationsramme, niveau 5) Professionsbachelor i tandpleje (Den Danske Kvalifikationsramme, niveau 6) På Odontologisk Institut (); Bacheloruddannelsen i odontologi (Den Danske Kvalifikationsramme, niveau 6) Kandidatuddannelsen i odontologi (Den Danske Kvalifikationsramme, niveau 7) Når fakultetet opretter nye uddannelser, placerer Fakultetsledelsen disse under det relevante uddannelsesråd. 3. Formål Uddannelsesrådets formål er at styrke uddannelsernes ledelsesforankring og at koordinere, profilere og markedsføre ovennævnte uddannelser overfor aftagere og alle relevante interessenter nationalt og internationalt. Uddannelsesrådet skal fungere som dialogforum og bred ressourcebase for studienævns, undervisnings-, uddannelsesudvalgs samt institutters uddannelsesarbejde og sikre en bred videndeling. Uddannelsesrådets formål er endvidere at støtte arbejdet med udvikling og gennemførelse af efter- og videreuddannelse af medarbejderne i det odontologiske team. 4. Opgaver Uddannelsesrådet behandler og koordinerer uddannelsesmæssige spørgsmål under hensyntagen til både strategiske, uddannelsesfaglige og ressourcemæssige overvejelser. Uddannelsesrådets hovedopgaver er: årligt at udarbejde et forslag til flerårig udviklingsplan for School of Oral Health Sciences og følge op på denne, herunder bidrage til at uddannelsernes løbende revideres i forhold til samfundets ændrede behov

2 at støtte studienævnet, undervisningsudvalget og det lokale uddannelsesudvalg med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre uddannelse og undervisning, herunder o udvikling af fælles undervisning, når det er relevant og berigende for uddannelserne, fx at udvikle de studerendes kompetencer i at arbejde i teams som det sker i professionerne o gøre vore uddannelser attraktive overfor udenlandske studerende o udvikling af pædagogikken og didaktikken inden for uddannelsesområdet o udvikling af værdier, etiske holdninger og faglig identitet på de respektive uddannelser o udvikling af studiemiljøet o inddrage aftagerpaneler i udviklingen af uddannelserne, når relevant at profilere og være indgangsportal for uddannelserne overfor kommende studerende, nationale og internationale eksterne samarbejdspartnere og aftagerne at arbejde for bedst mulig rekruttering til uddannelserne, herunder sikre en optimal balance mellem kvote 1 og kvote 2 at koordinere arbejdet med at etablere og vedligeholde udvekslings- og uddannelsesaftaler med nationale og internationale partnere, hvor rådet mindst hvert tredje år skal revurdere den samlede portfolio af udvekslings- og uddannelsesaftaler. gennem udviklingsplanen at tydeliggøre hvilke underviserressourcer, der kræves for at understøtte udviklingen af de respektive uddannelser at drøfte og forholde sig til principperne for finansiering af undervisning, fx UAT-normer m.v. diskutere uddannelsespolitiske spørgsmål Uddannelsesrådet har endvidere til opgave at samarbejde om efteruddannelse af underviserne og andet personale etablere samarbejdsrutiner med de andre uddannelsesråd og uddannelser på fakultetet og på hele KU, når det er relevant drøfte de overordnede retningslinjer for brug af censorkorps for uddannelsesområdet Med hensyn til allokering af ressourcer til løsning af rækken af opgaver indgås aftale mellem uddannelsesrådet og de relevante enheder på Fakultetet om, hvilke leverancer der skal ydes til konkrete opgaver. 5. Medlemmer og konstituering Rådet består af 16 medlemmer. Der er 4 studenterrepræsentanter i rådet. I fald nogle af de faste medlemmer i uddannelsesrådet har dobbeltfunktioner, kan en suppleant udpeges. Der kan ligeledes udpeges suppleanter for studentermedlemmer. Rådet sammensættes af følgende funktioner fra henholdsvis og :

3 Medlemmer i uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Institutleder, Skolechef, Studieleder (uddannelsesleder), KA Studieleder (klinikchef), VOP Studieleder (ledende tandlæge), TP Studieleder for bachelor- og kandidatuddannelsen i Odontologi Studienævnsformand for Odontologisk Studienævn Klinikchef, Næstformanden for det odontologiske studienævn og yderligere en studerende udpeget af studenterrepræsentanterne i studienævnet for et år ad gangen To studerende udpeget af studenterrepræsentanterne i uddannelsesudvalget for et år ad gangen En semesteransvarlig underviser for bacheloruddannelsen i odontologi En semesteransvarlig underviser for kandidatuddannelsen i odontologi En underviser fra tandplejeruddannelsen, udpeges af skolerådet på En underviser fra tandklinikassistentuddannelsen udpeges af skolerådet på Tilhørsforhold Uddannelsesrådet ledes af en formand og en næstformand, som skal være uddannede tandlæger samt ansat ved fakultetet som eksempelvis skolechef, institutleder eller prodekan. Disse udpeges af dekanen efter indstilling fra uddannelsesrådet. Formanden refererer til dekanen, evt. til prodekan for uddannelse efter delegation fra dekanen. Formanden for uddannelsesrådet kan bruge titlen skoleleder, på engelsk School Director, og næstformanden kan på engelsk bruge titlen Deputy School Director. Formanden og næstformanden skal sikre varetagelse af uddannelsesrådets opgaver. Uddannelsesrådets sekretær udpeges af Studiechefen. Uddannelsesrådet udpeger et forretningsudvalg på 4 personer (2 personer med tilknytning til og 2 personer med tilknytning til ), der varetager sagsbehandling i samarbejde med uddannelsesrådets sekretær. Formanden og næstformanden er fødte medlemmer af forretningsudvalget. Uddannelsesrådet kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sager. Indstillinger fra sådanne udvalg forelægges til behandling af uddannelsesrådet. Uddannelsesrådet kan inddrage personer med specielle ressourcer og kompetencer i de arbejdsgrupper rådet må vælge at nedsætte og de kan tillige deltage i rådets møder, når de indkaldes hertil. 6. Møder

4 6.1. Indkaldelse Uddannelsesrådet afholder ordinært møde mindst 2 gange årligt. Formandskabet kan indkalde til ekstraordinære møder efter behov. Dagsorden til uddannelsesrådets møder med bilagsmateriale udarbejdes af uddannelsesrådets sekretær efter aftale med uddannelsesrådets formand og næstformand. Indkaldelsen sendes til prodekan for uddannelse og studiechef til orientering Afvikling Uddannelsesrådets møder ledes af formanden og ved dennes forfald af næstformanden. Uddannelsesrådet drøfter sager med henblik på så bred konsensus som muligt. Det er formanden, som efter bred høring i rådet videregiver rådets holdninger på rådets vegne Referat Uddannelsesrådets beslutninger optages i et referat, der godkendes af uddannelsesrådets medlemmer. Referater sendes til prodekan for uddannelse og studiechef til orientering og gøres tilgængelige for fakultetets medarbejdere og studerende på KUnet. 7. Samarbejde mellem uddannelsesrådet og andre organer 7.1. Fakultetsledelsen og dekanatet Fakultetsledelsen skal høre Uddannelsesrådet i sager, som vedrører uddannelsesområdets udvikling. Uddannelsesrådet har en rådgivende funktion over for Fakultetsledelsen og dekanatet. Samarbejdet foregår ved udvidede fakultetsledelsesmøder (FLT-U møder), hvor uddannelsesrådsformanden deltager, en gang om måneden. 7.2 Samarbejde med andre uddannelsesråd I den første treårige funktionsperiode lægger der vægt på at etablere samarbejde med de andre uddannelsesråd, herunder at bidrage til at opsøge, beskrive og dele best practice og sikre erfaringsudveksling mellem alle SUNDs uddannelser. Samarbejdet foregår blandt andet ved et årligt seminar for uddannelsesrådenes medlemmer og ved tilbagevendende formandsmøder, alternativt møder mellem forretningsudvalgt i det omfang, sådanne etableres. 7.3 Samarbejde med andre organer Uddannelsesrådet samarbejder med studienævn, uddannelses- og undervisningsudvalg, studieledere, studerende, institutter, og fakultetsservice (særlig Afdeling for Uddannelse og Studerende samt Kommunikationsafdelingen) jf. de under punkt 4 nævnte opgaver. Uddannelsesrådet samarbejder med ph.d.-området og andre post graduate uddannelsesområder, når det er relevant. 8. Evaluering Fakultetsledelsen iværksætter en evaluering af uddannelsesrådet efter tre år.

5 9. Ikrafttræden Uddannelsesrådet etableres med effekt fra 1. september Vedtaget på udvidet fakultetsledelsesmøde den 26. juni 2012.

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Marts 2012 1 I medfør af 13, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011, fastsættes:

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Overskriften for fremtidens universitetspolitik er frihed med ansvar.

Overskriften for fremtidens universitetspolitik er frihed med ansvar. Videnskabsministeriets notat af 29. august: Fremtidens universitetspolitik Det danske samfund indgår i den stigende nationale og internationale konkurrence om viden og kompetence, og succes i den forbindelse

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Vedtægter for De Offentlige Tandlæger

Vedtægter for De Offentlige Tandlæger Vedtægter for De Offentlige Tandlæger Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. oktober 2010 1. Navn og formål Stk. 1. Foreningens navn er De Offentlige Tandlæger. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Aarhus er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aarhus Kommune i Region

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Reglement for stående udvalg

Reglement for stående udvalg Reglement for stående udvalg TURNERINGSUDVALG Udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, samt 1 medlem udpeget af hvert af de distriktsforbund/region, der ikke besætter formandsposten.

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN

UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN... 3 DET ER VIGTIGT FOR AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN...... 3 UDDANNELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere