: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet"

Transkript

1 : Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr , Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse af 18. december 1998 har advokat Karsten Havkrog Pedersen på vegne Sygesikringen "Danmark" klaget over Konkurrencerådets afgørelse af 25. november 1998, hvorved Konkurrencerådet pålagde Sygesikringen "Danmark" at ændre sine retningslinjer for ydelse af tilskud til tandpleje, således at et eventuelt tilskud til tandplejebehandling ikke er betinget af, om tandplejebehandlingen er udført hos en tandlæge eller af en privatpraktiserende tandplejer. Klager har påstået afgørelsen ophævet. Konkurrencerådet har påstået afgørelsen stadfæstet. Dansk Tandplejerforening ved advokat Mads Kofod er indtrådt i sagen til støtte for Konkurrencerådet. I overensstemmelse med en udtalelse fra Konkurrencerådet har Ankenævnet tillagt klagen opsættende virkning. Sagen har været mundtligt forhandlet. 2. Konkurrencerådets afgørelse af 25. november 1998 er sålydende: "Konkurrencerådet har vurderet "danmark"s retningslinjer for ydelse af tilskud til tandplejebehandling. Konkurrencerådet har vurderet, at "danmark" har misbrugt sin dominerende stilling i strid med forbudet i konkurrenceloven 11, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2 og 3. I medfør af konkurrencelovens 11, stk. 3, jf. 16, stk. 1, nr. 1 påbydes "danmark" herved at ændre sine retningslinier for ydelse af tilskud til tandpleje, således at et eventuelt tilskud til tandplejebehandling ikke er betinget af, om tandplejebehandlingen er udført hos en tandlæge eller af en privatpraktiserende tandplejer. "danmark" skal efterkomme Konkurrencerådets påbud senest den 1. april Rådet har herved lagt vægt på følgende:

2 "danmark" har som eneste udbyder en dominerende stilling på markedet for ydelse af tilskud til tandplejebehandling. En dominerende virksomheds forretningsbetingelser skal efter konkurrenceretlig praksis være saglige, objektive og konsekvent gennemførte. "danmark"s retningslinjer medfører, at der vanskeligt kan opstå en konkurrence mellem tandlægevirksomheder og tandplejevirksomheder på tandplejeydelser, hvorved en effektivitetsbestemt erhvervs- og strukturudvikling hæmmes inden for ydelsesområdet tandplejebehandling...." Med afgørelsen fulgte Konkurrencestyrelsens notat om sagen, hvori det bl.a. er anført: "Sygeforsikringen "danmark" er et gensidigt forsikringsselskab ejet af dets 1,5 mio. medlemmer med en egenkapital på over 1 mia. kr. "danmark" er organiseret som en forening, der har til formål at yde tilskud (erstatning) til medlemmernes behandlingsudgifter. Konkurrenceloven finder anvendelse på "danmark"s retningslinjer for ydelse af tilskud (erstatning) til medicin, behandlinger mv., jf. konkurrenceloven 2, stk. 1, hvorefter loven omfatter enhver form for erhvervsvirksomhed. Der er i dag ca tandplejere, hvoraf en god del af disse arbejder i udlandet. Pr. 1. juli 1998 skal alle tandplejere være autoriserede. Man må ikke udføre tandplejerarbejde uden en autorisation. Der er p.t. 3 selvstændige tandplejerklinikker i Danmark, og der er 3 under oprettelse. Ved lov nr. 498 af 12. juni 1996, lov om tandplejere, blev der indført en autorisationsordning, som giver tandplejere adgang til at udøve selvstændig virksomhed. Loven trådte i kraft den 1. juli Formålet med loven er, jf. bemærkningerne, gennem en lovmæssig fastsat autorisationsordning for tandplejere at øge forbrugernes sikkerhed og den generelle service inden for tandplejen samtidig med, at der åbnes mulighed for, at tandplejere kan udøve selvstændig virksomhed. Sigtet med loven var etablering af en ny erhvervsgruppe, idet tandplejererhvervet ændrer karakter fra at være hjælpekraft for tandlæger til et erhverv med et selvstændigt ansvar inden for en række veldefinerede områder af tandlægelig virksomhed. Dette gennemførtes ved, at kun den, der fra Sundhedsstyrelsen har modtaget autorisation, må betegne sig som tandplejer, samtidig med at virksomhed som tandplejer kun må udføres af personer, der har opnået autorisation. Man har ret til autorisation, når man har gennemgået den af undervisningsministeren godkendte uddannelse for tandplejere. Uddannelsen er ens for såvel selvstændige som ansatte tandplejere "danmark" yder alene tilskud til tandpleje, når arbejdet er udført af en tandlæge eller af en tandplejer, der er ansat hos en tandlæge, men ikke når det er udført af en privatpraktiserende

3 tandplejer. Den offentlige sygesikring yder alene tilskud til behandlinger foretaget af en tandlæge eller en tandplejer ansat hos en tandlæge, således at tandplejerens arbejde udføres som medhjælp i tandlægens klinik på tandlægens ansvar. Der ydes ikke tilskud til behandlinger foretaget hos en privatpraktiserende tandplejer. Konkurrencerådet har den 18. december 1996 rettet en 15-henvendelse efter den gamle konkurrencelov herom til Sundhedsministeren og anbefalet, at reglerne om sygesikrings-tilskud ændres, så også privatpraktiserende tandplejeres patienter kan få tilskud til behandlingerne, hvorved der skabes lige konkurrencevilkår på tandplejeområdet. Sammenfattende var det Konkurrencerådets klare opfattelse, at udelukkelsen af tandplejere fra det offentlige sygesikringssystem medfører urimelige og ulige erhvervsvilkår for denne behandlergruppe, og at udelukkelsen ikke kan anses for sagligt og rimeligt begrundet. Sundhedsministeriet meddelte i denne forbindelse, at det aldrig havde været hensigten med loven, at selvstændige tandplejere skulle have tilskud fra den offentlige sygesikring. Tværtimod skulle det være en forudsætning for loven, at der ikke skulle ændres ved mulighederne for at yde tilskud til behandlinger udført af tandplejere. Sundhedsministeriet har endvidere henvist til, at spørgsmålet har været rejst i forbindelse med folketingsbehandlingen af forslaget til lov om tandplejere, og konstaterer på denne baggrund, at forskelsbehandlingen mellem tandlæger og tandplejere beror på en politisk beslutning truffet af folketinget. Sundhedsministeriet meddelte endelig, at de ikke agter at foretage sig videre i sagen." 4. Klagers argumentation: Klager har fremlagt overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening indeholdende vilkår om samarbejds- og klageorganer, om honorarer for og tilskud til nærmere specificerede ydelser og om afregning samt kontrolbestemmelser. Klager har i tilslutning hertil anført, at det for "danmark" afgørende er, at denne overenskomst sikrer en kontrol med tandlægernes regninger, som medfører, at "danmark" slipper for at etablere sit eget kontrolsystem. Dette vil imidlertid være nødvendigt i forhold til selvstændige tandplejere, som ikke modtager tilskud fra den offentlige sygesikring. Klager har fremlagt følgende eksempler på "danmark"s tandlægedækning: Ydelse Fuldt honorar Off. Sygesikring Patientandel "danmark"s Grp. 1 og 2 Tandrensning 321,20 145,20 176,00 135,00

4 Alm. Pardodontal Behandling 525,41 210,41 315,00 150,00* * Gruppe 5 gives kr. 81, Klager har i tilslutning hertil anført, at der til tandplejeydelser hos tandlæger ydes tilskud fra den offentlige sygesikring på 40-45\% af prisen. Der er ikke forretningsmæssigt grundlag for, at selvstændige tandplejere kan præstere ydelserne \% billigere end tandlægerne. Selv om tandplejerloven sikrer kvaliteten af de selvstændige tandplejeres arbejder, udelukker det manglende offentlige sygesikringstilskud, at der kan opstå et marked for selvstændige tandplejere. Loven om tandplejere - uden tilskud fra den offentlige sygesikring - giver ingen erhvervsmæssig baggrund for selvstændig tandplejervirksomhed, men har alene givet tandplejerne en skueret. Udviklingen efter 1996 bekræfter dette. Der er kun etableret 3 virksomheder - alle i Århus - og nogen sædvanlig markedsmæssig baggrund derfor kan der ikke være. Heroverfor står tandlæger, hvis virksomhed årligt udløser 470 mio. kr. fra "danmark". Der foreligger på denne baggrund ikke noget konkurrenceretligt misbrug fra "danmark"s side. Det er sagligt at lægge vægt på, hvad "danmark"s medlemmer foretrækker, og hvad der er til at administrere for "danmark" uden særligt tyngende omkostninger. "danmark" kan ikke siges at vanskeliggøre markedsadgang for tandplejere til udøvelse af selvstændig virksomhed, når denne er afskåret af størrelsen af den offentlige sygesikrings tilskud til tandplejeydelser i tandlægeregi. Ved valget af udformningen af retningslinjerne indgår med føje en bedømmelse af de administrative fordele, der er forbundet hermed. Overenskomsten med den offentlige sygesikring indeholder en detaljeret afgrænsning og definition af ydelserne. Kontrol med tandlægernes virksomhed inden for overenskomstens rammer udføres af det kontrolapparat, der er etableret i henhold til overenskomsten med den offentlige sygesikring. Klager kan derfor uprøvet lægge de regninger, som tandlæger udskriver på de særlige ved overenskomsten autoriserede regningsblanketter til grund ved beregningen og udbetalingen af erstatning. Herved kan omkostningerne hos "danmark" holdes på et minimum. Dette ville ikke være tilfældet, hvis kredsen af behandlingssteder også blev udvidet til at omfatte privatpraktiserende tandplejere. Dette ville kræve en i forhold til udvidelsen uforholdsmæssig kontrol, dels med de privatpraktiserende tandplejeres klinikker og dels med regninger fra tandplejere. De omkostninger, der ville være forbundet med et sådant administrativt apparat ville ikke stå i noget rimeligt forhold til de fordele, det måtte medføre for klagernes medlemmer til at få adgang til nogle få yderligere behandlingssteder til behandlinger, der udføres hos enhver af landets privatpraktiserende tandlæger. Konkurrencerådets pålæg vil ikke fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse inden for området. Et fåtal af tandplejernes ønske står i misforhold til de administrative omkostninger ved at gennemføre en sådan ordning, og de ret begrænsede fordele, som nogle få af "danmarks" medlemmer lokalt vil kunne opnå, ville resultere i en forskelsbehandling af "danmarks" medlemmer. 5. Konkurrencerådets argumentation:

5 Konkurrencerådet finder, at den relevante afgrænsning er markedet for tandplejeydelser. Dette marked er nøje defineret ved lov om tandplejere, lov nr. 498 af 12. juni 1996, som afgrænser de pågældende ydelser og fastsætter de nødvendige kvalifikationskrav i en autorisationsordning for tandplejere, der giver disse mulighed for også at udøve selvstændig virksomhed som tandplejere. Det forhold, at også tandlæger kan udføre tandplejeydelser, berettiger ikke til en afgrænsning svarende til markedet for de ydelser, som tandlæger udøver i henhold til lov om tandlæger, idet markedet herved også ville omfatte ydelser, som alene tandlæger må foretage. Indtil autorisationsordningens indførelse i 1996 var det ikke muligt for tandplejere at være selvstændigt praktiserende. Med indførelsen af den lovbestemte adgang til at etablere selvstændig praksis for tandplejere er intentionen netop nye behandlingssteder. "danmark"s retningslinjer hæmmer denne etablering, eftersom tilskudsreglerne gør det vanskeligt for tandplejerne at eksistere selvstændigt i konkurrence med tandlægerne. Synspunktet om, at "danmark"s erstatninger er et supplement til den offentlige sygesikring, er uholdbart, allerede fordi det ikke er konsekvent gennemført. Klager yder tilskud til andre behandlinger, der ikke er omfattet af den offentlige sygesikring. Der ses ikke at være specielle forhold for selvstændige tandplejere, der tilsiger, at klager skulle opbygge et særligt administrativt apparat med henblik på regningskontrol på dette område. Når der ikke findes flere selvstændige tandplejere, skyldes det klagers forskelsbehandling, som hæmmer mulighederne for at etablere selvstændige tandplejeklinikker, der er rentable. At den offentlige sygesikrings manglende tilskud også har indflydelse på antallet af selvstændige tandplejeklinikker, betyder ikke, at "danmark"s retningslinjer for ydelse af tilskud ikke har indflydelse på antallet af tandplejeklinikker. Retningslinjerne forstærker virkningen af den offentlige sygesikrings manglende tilskud. Det må i øvrigt antages, at selvstændigt praktiserende tandplejere som mindre specialiserede virksomheder med mindre uddannet arbejdskraft vil kunne tilbyde tandplejebehandling til lavere priser end tandlægevirksomheder. Det kan derfor ikke udelukkes, at det netop er det manglende tilskud fra "danmark", der kan være af kritisk betydning for de selvstændige tandplejervirksomheders mulighed for at fastsætte priser, der fører til konkurrencedygtige nettopriser (priser efter tilskud) for medlemmer af "danmark". "danmark"s retningslinjer har således selvstændig betydning for konkurrencen og effektiviteten, hvorfor det er berettiget, at Konkurrencerådet, som loven foreskriver i 11, påbyder at "danmark" skal ændre deres retningslinjer for ydelse af tilskud til tandplejebehandling. 6. Dansk Tandplejerforenings argumentation: Det fremgår af "danmark"s takstblad, at der ydes tilskud til tandprotetiske arbejder hos kliniske tandplejere, selv om disse ikke er omfattet af nogen overenskomst med den offentlige sygesikring, som ikke yder tilskud til sådanne arbejder. Det samme gælder briller. Der er således klart tale om ubegrundet, vilkårlig forskelsbehandling. At de selvstændige tandplejere også udsættes for urimelig diskrimination fra den offentlige sygesikrings side, kan ikke være nogen undskyldning for "danmark". Selvstændig tandplejervirksomhed skal i dag være ægtefællesubsidieret, fordi ingen kan etablere tandplejervirksomhed - hvilket koster omkring en halv million - og konkurrere med tandlægernes "efter tilskud"-pris på 41 kr. for en tandrensning.

6 7. Ankenævnets bemærkninger: Ankenævnet må lægge til grund, at "danmark" på en række områder yder erstatning, uden at der på de pågældende områder ydes tilskud af den offentlige sygesikring eller foregår anden regningskontrol end "danmark"s egen. Ankenævnet må endvidere lægge til grund, at erstatningen for tandplejeydelser fra "danmark" er af en sådan størrelse, at "danmark"s ikke-fagligt begrundede manglende dækning af ydelser hos selvstændige tandplejere - sammenholdt med "danmark"s medlemstal og position - kan være en væsentlig etableringshindring for selvstændig tandplejervirksomhed. Med disse bemærkninger - og i øvrigt af de grunde, som er anført af Konkurrencerådet - stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse - under hensyn til den meddelte opsættende virkning dog med den ændring, at påbudet skal være efterkommet senest den 1. januar Herefter bestemmes: Konkurrencerådets afgørelse af 25. november 1998 stadfæstes med den ændring, at påbudet skal være efterkommet senest den 1. januar Ole Jess Olsen Jens Fejø Børge Dahl«

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har Kendelse af 31. august 1998. 97-220.383. Forsikringsselskab måtte ikke benytte ordet "banken" i sit navn. Bank- og sparekasselovens 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen, Christen Sørensen, Kjelde

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 15. juni 2009 09:59 Til: chm@fm.dk Cc: Peter Munch Jensen; Mads Hansen; Lasse Lau Lauridsen FRATRÅDT; Søren Lindemann Aagesen Emne: VS: Rigsrevisionens

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket

2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket 2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 1. november 2006 i sag 2005-0004709 TV2 / Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod

Læs mere

Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser

Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser Betænkning fra det af sundhedsministeren nedsatte udvalg vedrørende reklameregler på sundhedsområdet Betænkning nr. 1310/København, januar 1996 Nyt Nordisk

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere