OVERBRINGES Den J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027"

Transkript

1 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K Tlf Fax OVERBRINGES Den J.nr.: Sundhedskartellets krav til fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler mv. pr. 1. april Med henvisning til den mellem KL og Sundhedskartellet indgåede køreplansaftale for OK 08, rejser Sundhedskartellet hermed krav til fornyelse og ændring af overenskomster og aftaler mv. pr. 1. april Vedlagt er Sundhedskartellets krav med tilhørende bilag 1. Bekræftelse på rettidig modtagelse af forslag til fornyelse af aftaler/overenskomster samt opsigelse heraf bedes givet på vedlagte genpart af kravbrevet. Med venlig hilsen Connie Kruckow Formand Helle Varming Forhandlingschef Medlemsorganisationer Danske Afspændingspædagoger Danske Bioanalytikere Danske Fysioterapeuter Dansk Sygeplejeråd Dansk Tandplejerforening Jordemoderforeningen Ergoterapeutforeningen Farmakonomforeningen Foreningen af Radiografer i Danmark Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter Kost & Ernæringsforbundet

2 Sundhedskartellets krav til Kommunernes Landsforening om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler mv. pr. 1. april Sundhedssektoren mangler i fundamental grad den arbejdskraft, som Sundhedskartellets medlemmer repræsenterer. Derfor skal mulighederne for at rekruttere og fastholde medarbejdere skærpes og fokuseres. En attraktiv løn, der afspejler medarbejdernes værdi for samfundet, kombineret med en pension, som medvirker til at sikre et godt økonomisk grundlag efter arbejdslivets ophør, er helt afgørende for, at man kan rekruttere og fastholde medarbejdere i en trængt sundhedssektor. Lige så stor betydning har det, at lønnen og pensionen bliver suppleret af initiativer, der giver medarbejderne reel indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden, således at de kan kombinere deres arbejds og familieliv. Derudover skal der iværksættes initiativer, som tilgodeser medarbejdernes ønsker og behov, når det gælder kompetenceudvikling, barsel og seniorordninger o.a. Sundhedskartellet vil sikre vilkår, der gør det muligt fremover at rekruttere nye og fastholde erfarne medarbejdere i sundhedssektoren. Sundhedskartellets krav er fokuseret på Løn markante lønforbedringer, der tydeliggør, at sundhedsgruppernes indsats reelt værdisættes. Pension en pensionsordning, der sikrer et godt økonomisk grundlag efter arbejdslivets ophør. Arbejdsliv et effektivt værn om medarbejderes frihed. Medarbejderne skal have indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen. Arbejdsvilkårene skal forbedres, så det bliver muligt at skabe en fornuftig sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv. Side 2

3 Derfor fremsætter Sundhedskartellet følgende krav 1 : Krav på lønområdet: 1. Markante lønforbedringer i form af centralt aftalte lønstigninger til medlemmer i basisstillinger, herunder bl.a.: Indsnævre lønforskellen til det private Differentieret lønudvikling Fokus på de erfarne Særlige grupper 2. Særlig lønindplacering af alle medlemmer med en af Sundhedsstyrelsen godkendt specialuddannelse 3. Særlig lønindplacering for atypiske stillinger 4. Markante lønforbedringer i form af centralt aftalte lønstigninger til medlemmer i lederstillinger, herunder bl.a.: Fokus på de lavest indplacerede ledere Lige løn for lige ledelsesarbejde 5. Forlængelse af ledernes lønskala 6. Flere indplaceringsmuligheder på lederlønskalaen 7. Indplacering af visse ledere i lederlønskalaen 8. Revision af bilag vedr. lønindplacering/lønfastlæggelse i lederoverenskomsten 9. Der skal ske en regulering af medlemmernes løn i aftaleperioden 10. Aftale om lokal løndannelse mv. skal forbedres, herunder bl.a.: Sikring af tilbageløbsmidler 11. Fælles Sundhedskartelsoverenskomst for studerende Krav på pensionsområdet: 12. Pensionssatsen udbygges mod 18 pct. 1 Der er spring i nummereringen af kravene. Dette skyldes, at nogle krav er rejst over for både KL og Regionernes Lønnings og Takstnævn, mens andre krav alene er rejst over for en af arbejdsgiverparterne. De krav, der er fremsat over for begge arbejdsgiverparter, har samme nummerering. Side 3

4 13. Fjernelse af karensbestemmelser for ernæringsassistenter og køkkenassistenter samt tandplejere 14. Der skal indbetales pension af alle løndele 15. Pensionsforbedringer under barsel 16. Øget ATP indbetaling 17. Gennemskuelig beregning/oversigt over tjenestemandspensionen Krav vedr. forbedringer af arbejdslivet: 18. Bedre værn om de ansattes fritid, herunder bl.a.: Bedre sikring af de ansattes frihedsperioder 19. Arbejdstidsaftalen skal forbedres, herunder bl.a.: Lokal forhandling af den daglige arbejdstid Medbestemmelse på tjenesteplanlægning Frit valg mellem udbetaling og afspadsering af ulempeydelser 20. Forbedring af vilkår for arbejde uden for normal arbejdstid, herunder bl.a.: Forbedrede vilkår for tjeneste om natten, herunder forbedret honorering Forbedret honorering for weekendtjeneste, herunder også for tjeneste i rådighedsvagter 21. Forbedring af vilkår ved patientledsagelse, herunder bl.a.: Forhøjelse af godtgørelsen for patientledsagelse/udrykning Forhøjet forsikring ved deltagelse i ambulancetransport 22. Forbedring af tillægssatser i arbejdstidsaftalen 23. Fælles projektarbejde med henblik på revision og forenkling af arbejdstidsreglerne Side 4

5 Øvrige krav: 24. Kompetenceudvikling med fokus på centrale rettigheder og lokale muligheder 25. Seniorpolitik og senioraftaler med fokus på centrale rettigheder og lokale muligheder, herunder bl.a.: Frit valg mellem rettigheder 26. Forbedring af Aftale om fravær af familiemæssige årsager, herunder bl.a.: Mere barsel til mænd Ligestilling af registrerede partnere ved fødsel/adoption Regler for fravær ved barns sygdom forbedres 27. Forbedring af Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder bl.a.: Forbedring af TR vilkår Aflønning af TR funktion Tilpasning til de nye organisationsstrukturer i regioner og kommuner Forøgelse af AKUT midler 28. Forbedring af vilkår for sikkerhedsrepræsentanter 29. Udvidelse og præcisering af overenskomsternes dækningsområde 30. Der skal stilles transportmiddel til rådighed, hvor udkørende funktioner er påkrævet 31. Lønsedlerne skal gøres forståelige Forbeholdskrav: 32. Der tages forbehold for fremsættelse af modkrav til krav fremsat af arbejdsgiverne. 33. Der tages forbehold for fremsættelse af krav som følge af resultater og ændringer på det øvrige arbejdsmarked samt følger retsafgørelser, ændringer i lovgivning og uddannelsesstruktur mv. 34. Der tages forbehold for fremsættelse af krav i forhold til trepartsaftalen og kvalitetsreformen. Side 5

6 På vegne af Sundhedskartellets medlemsorganisationer rejses endvidere følgende organisationsspecifikke krav: Dansk Tandplejerforening 37. Centralt fastsat løn til videregående uddannelser som diplom, master og kandidatuddannelser for tandplejere Kost & Ernæringsforbundet 42. Særlig lønudvikling for ernæringsassistentelever Opsagte overenskomster og aftaler Ved fremsættelsen af ovennævnte krav er de i bilag 1 oplistede overenskomster og aftaler med tilhørende kutymer og sædvaner m.m. opsagt til udløb pr. den 31. marts Side 6

7 Bilag 1: Oversigt over Sundhedskartellets samt medlemsorganisationernes overenskomster og aftaler med tilhørende protokollater og bilag, der opsiges som følge af de krav, Sundhedskartellet og medlemsorganisationerne har fremsat over for KL til fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april Aftale om lønninger for ansatte i kommunerne pr. 1. april 2005 Aftale om lokal løndannelse pr. 1. april 2005 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger pr. 1. april 2005 Aftale om udmøntningsgaranti pr. 1. april 2005 Aftale om gennemsnitsløngaranti pr. 1. april 2005 Aftale om kompetenceudvikling pr. 1. april 2005 Aftale om seniorpolitik pr. 1. april 2005 Aftale om familiemæssigt fravær pr 1. april 2005 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse pr. 1. april 2005, med tilhørende protokollater og bilag. Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i (amts)kommuner pr. 1. april 2005, med tilhørende protokollater og bilag. Protokollat om bidrag til AKUT-fonden, af 19. februar Vedtægter for Amtskommunerne og Kommunernes Uddannelse af Tillidsrepræsentanter m.fl. (AKUT-fonden) pr. 1. april 2005 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område pr. 1. april 2005 Arbejdstidsaftale mellem Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost og Ernæringsforbundet, af den 2. november Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler, af 24. juni Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden, af 15. juni Aftale om konvertering af årligt ulempetillæg Side 7

8 Overenskomst med tilhørende protokollater og bilag for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Kost og Ernæringsforbundet, af den 28. november Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker ansat i kommunerne med tilhørende bilag mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Sygeplejeråd, af den 2. november Overenskomst med tilhørende bilag og protokollater for ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i kommuner indgået mellem Kommunernes Landsforening og Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, af den 28. november Overenskomst for økonomaer og ernæringsassistenter samt ernæringsassistentelever med tilhørende protokollater og bilag indgået mellem Kommunernes Landsforening samt Kost og Ernæringsforbundet, af den 12. december Overenskomst for tandplejere ansat i kommuner indgået mellem Kommunernes Landsforening og Danske Tandplejere, af den 28. november Rammeaftale om kombinationsansættelse af fysioterapeuter i amter og kommuner mellem KL, Amtsrådsforeningen og Danske Fysioterapeuter pr. 1. april Side 8

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

08 Danske Regioner. Overenskomst

08 Danske Regioner. Overenskomst Overenskomst 08 Danske Regioner Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter Fysioterapeuter kost og ernæringsfagligt personale jordmødre farmakonomer tandplejere

Læs mere

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Overenskomst for ledere

Overenskomst for ledere 11 Overenskomst for ledere Danske Regioner DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE DANSKE FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTFORENINGEN KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN FARMAKONOMFORENINGEN DANSK

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

71.01 O.13 15/2014 Side 1. Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

71.01 O.13 15/2014 Side 1. Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen Danske Fysioterapeuter Kost & Ernæringsforbundet Dansk

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05 De generelle KTO-aftaler KTO-håndbog Til brug ved OK-05 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Afsnit 1. Generelle lønaftaler... 7 Lønjusteringsaftaler, - lønsystem... 7 Lønberegning/lønfradrag... 11 Frigivelse

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

OK-15 Forhandlingsfællesskabet

OK-15 Forhandlingsfællesskabet OK-15 Forhandlingsfællesskabet Forlig med KL 1. april 2015 OK-15 OK-15 Indholdsfortegnelse Forhandlingsfællesskabets beskrivelse af hovedelementerne i forliget...3 Forhandlingsfællesskabets overheads om

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Løn mv... 1. 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1. 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Løn mv... 1. 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1. 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn mv.... 1 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1 1.3 Hensigtserklæringer... 2 1.4 Omlægning til nyt grundbeløbsniveau

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

Køreplansaftale for OK-15

Køreplansaftale for OK-15 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESKABET Køreplansaftale for OK-15 Mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet er aftalt en plan for forhandlingerne om

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende protokollat

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende protokollat Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTELSESVILKÅR **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 Gældende frem til 31.3.2011 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 i regioner og kommuner

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA - Fag og Arbejde Ledernes Hovedorganisation Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 44.01

Læs mere

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 Resultatet Udgivet marts 2011 Udgivet af Personalestyrelsen Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere