Halvårsrapport for IHK s deltagelse i IMODUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for IHK s deltagelse i IMODUS"

Transkript

1 1 oktober, 2012 Halvårsrapport for IHK s deltagelse i IMODUS Projekttitel: IMODUS - Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland videregående uddannelse og veje dertil Uddannelsested: Ingeniørhøjskolen i København (IHK), Lautrupvang 15, 2750 Ballerup Uddannelsesleder: Hans Schjær-Jakobsen, (konstitueret rektor) / Mette Elting (konstitueret Udviklingschef) Intern torvholder: Jesper Stensbo Knudsen, Forskningskoordinator: EDU-lab, UCSJ v. Karsten Gynther, Ramme for rapport og dens indhold Nærværende rapport tager afsæt i IHK s projektbeskrivelse, pr. marts 2012, der rummer IHK s baggrund for og formål med at deltage i projektet samt en opridsning af interessenter og plan for aktiviteter i projektet. Rapporten forholder sig kommenterende til projektbeskrivelsen på de punkter, hvor der i det forgangne halve år har været aktiviteter, eller hvor der er opstået forskydninger i forhold til det oprindeligt beskrevne. Der er kommentarer på følgende områder: Organisering på IHK Økonomi / ressourceforbrug Interessenter: interne samt eksterne i forbindelse med rekruttering Aktiviteter inden for de enkelte delprojekter

2 2 Nye interne delprojekter - Bilag, der virker som overordnede eksempler, er vedhæftet rapporten. Øvrige bilag, der beskriver aktiviteter eller eksperimenter, kan fremsendes, hvis det ønskes. IHK deltager fortsat i projektet med følgende delprojekter: Adgangskursus blended learning Ingeniøruddannelser blended learning: Byggeri & Infrastruktur, Bæredygtig Energidesign/Stærkstrøm Brobygning IHK/EASJ/EUC Nordvest IHK s formål med deltagelse i projektet er fortsat: Øge kompetenceniveauet blandt unge uden adgangsgivende uddannelse Øge kompetenceniveauet på det teknisk / naturvidenskabelige område i regionen Øge rekruttering til ingeniøruddannelserne Sideløbende med de fælles mål for projektet rettet mod regionen ligger også det mål for IHK at få udvikle fundamentet for et sammenhængende forløb fra ungdomsuddannelse (AK) til en ingeniøruddannelse gennem it-baseret fjernundervisning samt blended learning Sammenhængen mellem formål og de mere konkrete delmål er fortsat den samme, dog er der sket forskydning på området for inddragelse af erhvervsliv og virksomheder, sådan at samarbejdet med små og mellemstore virksomheder i regionen har fået en større prioritet for IHK. Det område virker således dels som et selvstændigt formål dels fortsat som et middel til øget kompetenceudvikling i IMODUS-regi. Organisering, IHK: - bilag med oversigt over IHK s organisering er vedlagt IHK har fået ny konstitueret rektor og ny konstitueret udviklingschef. Deres placering i Styregruppen i IHK s organisering omkring IMODUS fremgår af vedhæftede organisationsskitse. Organiseringen er delt mellem niveauer: direktion, styregruppe, projektgruppe, koordinatorer for de enkelte delprojekter Økonomi: - bilag med oversigt over IHK s ressourceforbrug er vedlagt Fra projektstart til nu er der et let overforbrug på administrationssiden og et underforbrug på delprojektsiden. Begge forhold kan for en stor del forklares som konsekvens af, hvor vi er i projektets faseforløb. Begge dele er fokusområder videre frem. Administration: skarpere instruks til IMODUS-deltagere om udfyldelse af timeregistrering, skarpere kontrol af timeregistrering ved underskrift af projektleder, intern IHK-procedure for administration af ressourcebrug er nu etableret.

3 3 Delprojekter: projektet bevæger sig længere ind i sin afprøvningsfase og i arbejdet med at indholdsfylde en IHK IMODUS-model, det giver flere lærere mere intenst involveret i projektet. Særligt om delprojekt Brobygning: projektet har sin første egentlige aktivitet primo oktober, Derfor ligger ressourceforbruget dd. relativt lavt. Se nærmere nedenfor ifm. beskrivelse af projekt. Til seneste ressourceoptælling, ultimo august, er der i alt for IHK forbrugt 729 timer af i alt 5470 tildelte, svarende 12.2 %. 30 personer, foruden direktionen, har til seneste ressourceoptælling været involveret på IHK Kommentarer til beskrivelse af interessenter, mål og projektplan/tidsplan for henholdsvis AK, ingeniøruddannelserne og brobygning projektplan for IHK pr marts 2012 er vedlagt Interessenter: Studievalg Sjælland, jobcentre, kommuner og virksomheder/erhvervsliv i regionen har i det forgangne halve år ikke været aktive som interessenter. De er alle eksterne i forhold til IHK og er i projektet tiltænkt en rolle i forbindelse med dels den strukturelle planlægning af et IMODUS-udbud på IHK dels i forbindelse med rekruttering. Der har frem til nu pågået et forundersøgelsesarbejde, der bl.a. har bestået i arbejdet med at kortlægge en potentiel målgruppe for IMODUSstuderende ved IHK. Dette arbejde er planlagt til at være en del af grundlaget for en tilrettelæggelse af et IHK IMODUS-tilbud. Arbejdet med at beskrive en tilrettelæggelse af en IMODUS-model for IHK bliver nu, med forundersøgelsen overstået, mere præcist, sådan at en endelig beskrivelse af IMODUS-uddannelser ved IHK kan være færdig til en strategisk markedsføring med påbegyndelse januar I forbindelse med det arbejde aktiveres arbejdet med de nævnte interessenter. I efteråret 2012 planlægges indledende møder med Studievalg Sjælland og jobcentre. Juni 2012 påbegyndtes indledende møder med Næstved kommune om inddragelse af det lokale erhvervsliv. Faglige organisationer skal tænkes med ind som interessent. Internt på IHK rettes der fremefter fokus på medarbejdernes arbejde i forbindelse med afviklingen af IMODUS-forløb. De modeller, der er begyndt at tegne sig for en kommende ramme for en IHK IMODUS-model, peger i retning af, at projektet må ses som også et organisationsforandringsprojekt. De mulige modeller lægger op til, at undervisning kommer til at foregå dels uden for almindelig arbejdstid forstået som , dels væk fra IHK s nuværende matrikel på Lautrupvang. Aktiviteter Planlægningsmøder og kompetenceudvikling har udgjort hovedaktiviteter hidtil i projektet. Planlægningsmøder har foregået på niveau af: - de enkelte uddannelser: Møder afholdt varierer fra uddannelse til uddannelse, fra delprojekt til delprojekt. I gennemsnit ca. hver 2. uge. - projektgruppe: koordinerer fælles initiativer på tværs af de involverede uddannelser og delprojekter. Møder afholdt ca. hver 3. uge

4 4 - styregruppe: tænker projektet i en samlet IHK-struktur og strategi. Møder afholdt ca. hver 6 uge. Kompetenceudvikling er koncentreret omkring it-kompetencer inden for forskellige synkrone og asynkrone muligheder med Adobe Connect som platform. Eksperimenter er afholdt på de enkelte uddannelser hver for sig og samlet: undervisning synkront via Adobe Connect, asynkrone forløb og gennemgang af teori og laboratorieøvelser, brug af digitale penne, retning elektronisk af elektronisk afleverede skriftlige opgaver, audio response system. Beskrivelse af og eksempler på eksperimenter med it-anvendelse i undervisning er lagt og delt på CampusNet, intranet på IHK. Der har været afholdt 2 workshops med UCSJ, hvor kompetenceudvikling inden for brug af Adobe Connect har været på programmet. 3 IHK-ansatte har ultimo september deltaget i international konference afholdt i Østrig af ICL (interactive collaborative learning) om it-læring og ingeniøruddannelser. Konferencen havde 400 deltagere fra 63 forskellige lande Særligt for Brobygning: - Nærmere beskrivelse af aktiviteten fremgår af det vedlagte program IHK har deltaget i planlægningsarbejdet med 2 aktiviteter inden for brobygning i efteråret. Aktiviteterne er i samarbejde med partnerne i delprojektet og ligger inden for områderne af Byggeri & Infrastruktur og Stærkstrøm. Det har været nødvendigt for IHK at trække sin deltagelse i den specifikke B&I-aktivitet tilbage pga. vanskeligheder med at få et meget stort optag kombineret med skemaplanlægningen af de studerendes semester til at gå op. Oprindelig var de to aktiviteter tænkt som adskilte som henholdsvis en elaktivitet og en byggeriaktivitet, men er i planlægningsforløbet justeret således, at eldelen er blevet udvidet til også at dække et bredere defineret energiområde, inklusiv byggeriets energiforbrug, infrastruktur og bortskaffelse af affald. Justeringen har muliggjort, at studerende fra alle IHK s ingeniøruddannelser har haft mulighed for at deltage i denne aktivitet, der nu bredt handler om optimering af energiforbrug. Aktiviteten afvikles som en todages camp med deltagelse af dels studerende og undervisere fra de involverede partnere dels virksomheder inden for relevante fagområder. Inddragelse af viden / forskningskoordinatorer rapporter er vedhæftet Education Lab ved UCSJ har udarbejdet rapport over en mulig målgruppe for IHK s udbud af uddannelser i forbindelse med IMODUS. Rapporten består af to delrapporter, en kvalitativ del og en kvantitativ del. Den kvantitative del er blevet til på baggrund af dels forskerholdets observationer af undervisning på IHK dels interviews med relevante personer og grupper i regionen og på IHK. Delrapporten konkluderer, at spørgsmålet om målgrupper deler sig i to forskellige typer af grupper, der hver kræver deres særlige design af uddannelse:

5 5 - En målgruppe af socialt/økonomisk etablerede håndværkere, der ønsker en uddannelsestilrrettelæggelse med høj grad af fleksibilitet i forhold til geografi og tidspunkt på døgnet - en anden mere sammensat målgruppe bestående af yngre, der er præget af et lokalt tilhørsforhold og dermed gerne vil kunne blive boende i deres hjemegn. De efterspøger et design, der er mere præget af faste strukturer og tydelig identifikationsskabende tilknytning til uddannelse: medstuderende, socialt, umiddelbart tilgængelige lærere. Den kvantitative del kortlægger demografien og de sociale/økonomiske/uddannelsesmæssige forhold bag IHK s rekrutteering i en femårig periode bagud, dvs analyse og vurdering af eksisterende studentergruppe. Supplement til denne rapport er stillet i udsigt af Education Lab med henblik på et mere reelt talgrundlag for en vurdering af potentialet for nyrekruttering Regionen. De to rapporter er blevet fremlagt af forskere fra EduLab for IHK, og resultatet af rapporten og fremlæggelsesmødet indgår nu i IHK s arbejde med tilrettelægge og beskrive en model for et IMODUS-udbud af uddannelse ved IHK. Det arbejde pågår netop nu med en foreløbig deadline for en bestyrelse i direktionen den 8. oktober. Nye interne delprojekter Der har gennem hele arbejdet med IMODUS-projektet tegnet sig et tydeligt billede af, at it og internet kommer til at være et bærende og forudsætningsgivende element i projektet, og arbejdet med udviklingen af en model for et IMODUS-udbud tyder også på, at it og internet bliver bærende for gennemførelsen af undervisningen. Der skal opbygges en solid it-support funktion, der kan: sikre anskaffelse og ibrugtagning af relevant udstyr, vedligeholde udstyr i forbindelse med drift af it/netbaseret undervisning, sikre kompetencer i brug af udstyr blandt brugere. - Aktivitetsplan for IHK efterår 2012 er vedlagt IHK, den 7. oktober, 2012 Jesper Stensbo Knudsen IHK-projektleder

IMODUS - Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland videregående uddannelse og veje dertil

IMODUS - Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland videregående uddannelse og veje dertil 1 www.imodus.dk marts, 2012 IMODUS - Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland videregående uddannelse og veje dertil IHK projektplan, CAK, CBI, CPE, Studiecenter Baggrund og

Læs mere

Kvalitativ og kvantitativ kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København

Kvalitativ og kvantitativ kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København Kvalitativ og kvantitativ kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København Jan Frederiksen Ove Christensen Karsten Gynther Trine Brun

Læs mere

Kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København

Kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København Kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København Hvis der ikke havde været mulighed for e-learning, så havde vi bare fortsat i vores

Læs mere

Delrapport for pilotprojekt Roskilde Katedralskole

Delrapport for pilotprojekt Roskilde Katedralskole Delrapport for pilotprojekt Roskilde Katedralskole Projekttitel: Klasserumsnære undervisnings- og arbejdsformer med særligt fokus på at motivere og fastholde drenge i uddannelse. Pilotprojekttitel: Bedre

Læs mere

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport 2007 University College-akkreditering.

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Læring for alle. det inkluderende fællesskab

Læring for alle. det inkluderende fællesskab Endelig projektbeskrivelse, 14. juni 2013 Læring for alle det inkluderende fællesskab Resumé Formålet med projektet er at udvikle en model for inklusion af elever, som vender tilbage til klassen efter

Læs mere

Afrapportering af delprojekter

Afrapportering af delprojekter Afrapportering af delprojekter Projekttitel: Uddannelsessted: Uddannelsesleder: Intern tovholder: Forskningskoordinator: Overgangen fra EUD til KVU og MVU et brobygningsforløb IHK Ballerup, Erhvervsakademi

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolens praktikhåndbog...3 Forord...4 Praktikken i diakonuddannelsen...5 Praktikvejlederens

Læs mere

E(lektronisk)-læring i SiD

E(lektronisk)-læring i SiD E(lektronisk)-læring i SiD Perioden august december 2001 Projektrapport Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation og strategi 5 Beskrivelse af projektets forløb og resultater 6 Omfang 7 Arbejdsgrupper

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Den praksis styrede KVU Status rapport pr november 2012

Den praksis styrede KVU Status rapport pr november 2012 Den praksis styrede KVU Status rapport pr november 2012 Projekttitel: Uddannelsessted: Uddannelser: Den praksis styrede KVU Erhvervsakademi Sjælland med Campus Slagelse og Campus Nykøbing Multimediedesigner

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013 Bilag 1 27. september 2013 Perspektiver på teknologiområdet Med dette notat afrapporteres Delprojekt 5: Udvikling på teknologiområdet. Notatet indeholder: A. Baggrund og mål med DP 5 B. Særlig bevilling

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Projekt Samarbejde og Partnerskab

Projekt Samarbejde og Partnerskab EUC Nord - Netværk Nordjylland Projekt Samarbejde og Partnerskab Midtvejsevaluering September 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk EUC Nord

Læs mere