På de følgende sider beskrives fundament og målbilleder for SOSU Nord: 1. SOSU Nords strategiske univers Marked, Organisation og Ressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På de følgende sider beskrives fundament og målbilleder for SOSU Nord: 1. SOSU Nords strategiske univers. 1.1. Marked, Organisation og Ressourcer"

Transkript

1 SOSU Nord s strategiske univers Fundament og målbillede SOSU Nords kerneopgave er til enhver tid at levere uddannelsesaktiviteter som lever op til de uddannelses, beskæftigelses og erhvervspolitiske målsætninger. På den måde er der altid en tæt sammenhæng mellem SOSU Nords omverden og SOSU Nords organisationsstruktur. Det betyder med andre ord, at SOSU Nords fundament og målbilleder bygger på de forventninger og krav der stilles til organisationen i forhold til at levere uddannelse til skolens brancheområder social og sundhedsområdet og det pædagogiske område. SOSU Nords strategiske indsatser skal således altid tage udgangspunkt i de henstillinger der kommer fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt, nationalt og internationalt. Som en statslig institution forventes det, at SOSU Nord i alle sine indsatser tager udgangspunkt i arbejdspladsens kerneopgave og, at ledelse og medarbejdere i fællesskab løbende prioriterer de indsatser og de redskaber, der bedst understøtter markedets behov. At kunne foretage en løbende prioritering kræver, at der er et fælles sprog og et fælles billede af, hvilke indsatsområder der tilsammen udgør er afgørende for at SOSU Nord lykkedes med sin kerneydelse. På de følgende sider beskrives fundament og målbilleder for SOSU Nord: 1. SOSU Nords strategiske univers 1.1. Marked, Organisation og Ressourcer 2. SOSU Nords organisationsstruktur 3. SOSU Nords Visioner, Mission og Værdier 4. SOSU Nords pædagogik og didatik 5. SOSU Nords indsatser 2015 Marked, Organisation og Ressourcer 1

2 1. SOSU Nords strategiske univers Forståelsen og udviklingen af Marked, Organisation og Ressourcer er SOSU Nords forudsætninger for en god levering af kerneopgaven At arbejde systematisk med synligheden og forståelse af disse 3 hovedområder vil: Give en rød tråd i organisationen Give fælles fokuspunkter o Evaluering hvordan går det? o Udvikling hvor skal vi hen? Marked Hvilke behov SOSU Nord kan dække i form af nye aktiviteter, produkter, afsætningsmuligheder, priser. Kvalitet økonomi fremtid OMVERDEN Ressourcer Hvilken kapitalsammensætning, ressourcegrundlag, indtjening, bygninger, udstyr, faciliteter samt medarbejderkvaliteter, viden, erfaring, knowhow SOSU Nord har til rådighed. Organisation Hvilken struktur, planlægning, administrative systemer, samarbejdsrelationer, arbejdsformer, kultur, teknologiske hjælpemidler, information, PR, SOSU Nord har til rådighed. Forstå omverdens kriterier Vælg strategi Identificer passende kultur Identificer passende adfærd Spillereglerne Vores omverden bestemmer kriterierne for hvordan SOSU Nord skal arbejde. Hvordan skal spillet spilles? Hvilke valg skal SOSU Nord træffe ift. uddannelsesaktiviteter rettet mod bevægelserne i de operative omgivelser? De kapabiliteter der er nødvendige for at kunne udøve spillet Hvordan skal SOSU Nord arbejde internt med adfærd og handlinger således at organisationen evner at spille spillet. Bæredygtighed udvise en adfærd dvs. praktisere holdninger, principper og værdier, som understøtter opfyldelsen af strategien og kulturen. 2

3 1.1. Marked, Organisation og Ressourcer se bilag 1 for uddybning af SOSU Nords Marked, Organisation og Ressourcer Marked Hvilke behov SOSU Nord kan dække i form af nye aktiviteter, produkter, afsætningsmuligheder, priser det betyder at følgende områder skal sikres: Forfølger en markedsstrategi Forstår interessenternes behov og udvikler en konkurrencemæssig platform. Der samarbejdes med øvrige uddannelsesinstitutioner og institutionens kerneopgaver og kompetencer formuleres for at sikre balance mellem konkurrence og arbejdsdeling. Opmærksom på balancen mellem faglighed og økonomiske muligheder. Skaber gode relationer til aftagerne Interessenternes øgede forventninger søges imødekommet, og medarbejderne yder god service. Der er en systematisk dialog med aftagerne om kvaliteten af institutionens uddannelser. Uddannelsesinstitutionens tilbud matcher de behov og krav, som omverdenen har, og alle ansatte ser uddannelsessøgende, kunder og andre brugere af institutionen som samarbejdspartnere, der lyttes til. Pædagogik og læringsmiljø Skaber retning og rammer for pædagogikken Anvender en moderne og proaktiv forståelse af læreprocesser Organisation Hvilken struktur, planlægning, administrative systemer, samarbejdsrelationer, arbejdsformer, kultur, teknologiske hjælpemidler, information, PR, SOSU Nord har til rådighed det betyder at følgende områder skal sikres: Vision Udvikler fremtidsvisioner understøttet af fælles mål og værdier Formulerer en vision og omsætter den til strategier og politikker Har et internationalt udsyn og fremmer internationalt samarbejde Udvikler partnerskaber og netværk Værdier Former centrale værdier og adfærd Fremmer ansvarlighed og sørger for sammenhæng mellem værdier og handlinger Udvikler en egen kultur, som inkluderer mangfoldighed Skaber og deler viden gennem en effektiv kommunikation Politik Forstår og handler i forhold til politiske strategier og processer Fortolker, forklarer og sikrer implementering af de politiske beslutninger og institutionens mål Afklarer sit ledelsesrum i forhold til bestyrelsen, ministerium og øvrige interessenter Ressourcer Hvilken kapitalsammensætning, ressourcegrundlag, indtjening, bygninger, udstyr, faciliteter samt medarbejderkvaliteter, viden, erfaring, knowhow SOSU Nord har til rådighed det betyder at følgende områder skal sikre: Budget Optimerer de økonomiske, menneskelige og fysiske ressourcer Tænker og planlægger strategisk og sørger for at matche ressourcerne med de ønskede resultater Arkitektur/æstetik Arbejder for, at de fysiske rammer og det æstetiske understøtter og afspejler læreprocesser og uddannelsesinstitutionens mål, identitet og værdier Sikrer, at uddannelsesinstitutionen i al sin præsentation fremstår kommunikativt og brandingmæssigt skarp gennem et godt design Sørger for, at de fysiske rammer understøtter uddannelsesinstitutionens forskellige aktiviteter, herunder behovene for at samarbejde på tværs Personale og kompetencer Sikrer en mangfoldig medarbejdergruppe Har blik for medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov Arbejder strategisk med rekruttering af medarbejdere 3

4 Fremmer anvendelsen af it/digitalisering som værktøj i undervisningen Sikrer evaluering af undervisning, og at elever og lærere selvevaluerer i forhold til mål og målsætninger Fremmer udforskning og refleksion Har konstant fokus på at anvende teknologier, der matcher aftagernes brug heraf Anvender ressourcer og metoder innovativt til at fremme kursisters og elevernes læring Indgår i et konstruktivt samspil med bestyrelsen Klar strategisk retning Fastlægger og forankre strategisk retning og mål Udarbejder operationelle mål og planer Etablerer og tilpasser løbende ressourcestyring og organisationsstruktur Trivsel og arbejdsmiljø Udvikler og værner om trivslen og arbejdsmiljø på arbejdspladsen Fremmer et tillidsfuldt, målbevidst og samarbejdende læringsmiljø og skaber konstruktive relationer PR og markedsføring Brander organisationen så skolens attraktivitet for både aftagere, kunder, uddannelsessøgende og medarbejdere er stor IT og digitalisering IT og digitalisering understøtter det pædagogiske område med henblik på at fremme optimal læring ved elever og kursister De administrative systemer og IT support skal understøtte de daglige driftsrutiner på den mest optimale måde, så der opnås synlig effektivitet og fleksibilitet. De administrative systemer skal leve op til både sikkerhedskrav samt krav fra det offentlige omkring digitalisering af det administrative område Fremmer innovation og kreativitet Måler performance og giver medarbejderne udviklende feedback 4

5 2. SOSU Nords organisationsstruktur se bilag 2 for uddybning af SOSU Nord organisationsstruktur Lederteam Serviceteam Sekretariat Uddannelses aktiviteter Konsulenter Koordinatorer Ungestrategi Voksenstrategi Efter og videreuddann elsesstrategi SOSU Nord arbejder på at skabe en organisatorisk ramme, hvor der bevidst arbejdes både vertikalt og horisontalt, hvilket skal styrke organisationens evne til at fastholde, styrke og udvikle kerneopgaven. Alt i alt giver det horisontale og vertikale perspektiv større fleksibilitet og mindre sårbarhed i organisationen samt at organisationen er i bedre stand til at kunne gribe indholdet i de kommende reformer, både uddannelses, beskæftigelses og arbejdsmarkedspolitiske reformer. Social og sundhedsområdet Det pædagogiske område 5

6 3. SOSU Nords Mission, Visioner og Værdier Mission Er en førende erhvervsskole med spidskompetence inden for social- og sundheds området og det pædagogiske område Afklarer og motiverer mennesker til uddannelse Uddanner og efteruddanner mennesker i overensstemmelse med arbejdsmarkedets nuværende og fremtidige behov for kompetencer Visioner Vi er en moderne og foretrukken erhvervsskole, der igennem høj faglighed uddanner og udvikler nutidens og fremtidens velfærdsmedarbejdere, i et attraktivt og innovativt læringsmiljø. Vi uddanner mennesker der evner at samskabe og sikre tryghed ved forandring og som har respekt for forskelligheden og den enkeltes behov igennem et anerkendende menneskesyn. Vi er frontløbere inden for sundhed, velfærdsteknologi og pædagogik, og understøtter en dynamisk udvikling i de brancher, vi samarbejder med. Vi sikrer at nye teknologiske løsninger altid har mennesket i centrum. Vi er en skole med højt til loftet, løfter i flok og giver rum for den enkeltes skabertrang og forskellighed igennem et nysgerrigt, legende og ambitiøst blik. Værdier 1. Høj faglighed (Højt fagligt niveau, vi stiler højt, verdensklasse, brænder for vores fag) 2. Anerkendende menneskesyn (Tillid, rummelighed, respekt for forskelligheden, gensidig respekt, ligeværdighed, tillid til den gode intention) 3.Praksis orienteret (Omsætte viden til handling, kaster lys på det der virker, teori & praksis går hånd i hånd, varierende undervisningsmetoder) 6

7 4. SOSU Nords pædagogik og didaktik: SOSU Nords pædagogik og didaktik tager overordnet udgangspunkt i nedenstående fokusområder, som inkluderer mål og henstillinger fra Undervisningsministeriet: HØG obligatoriske indsatsområder Didaktisk pædagogisk grundlag Ny Nordisk Skole mål EUD reform OK13 Nøgleord SOSU Nords Udsyn 2020 Ledere og undervisere skal tage ansvar for valg af pædagogiske metoder Bevidste pædagogiske metoder Innovativ pædagogik Styrket differentiering Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige de kan Der skal differentieres på både metode og fagligt niveau (og unge/voksne) på basis af kompetent kompetenceafklaring/vur dering Mere differentieret, målrettet og elevtilpasset undervisning (holddeling, 2 lærerordning, individuel faglig vejledning o.l.) Mere lektiehjælp og skriftligt arbejde med tilstedeværelse af lærer Differentiering Stærkere kobling skoledel/praktikd el Dokumentation og evaluering Praksis og teori skal kobles bedre/ undervisningen skal inddrage perspektiver ift. virkeligheden Der skal arbejdes systematisk og evidensbaseret Respekten for både fællesskabet og den enkelte er rammen for et fagligt løft af eleven Styrket samarbejde med praktikken Alle elever og kursister skal blive så dygtige, som de kan Mere praksisrettet, anvendelsesorienteret undervisning kobling teori praksis Praksisnær Elevtrivsel skal i fokus Elever og kursisters trivsel skal øges Elevtrivsel Lederne skal blive Evaluering og dygtigere til at fremme kvalitetsudvikling kvaliteten og institutionen skal udvikles Lærere og elever og voksne kursister skal have Mere tilstedeværelse mere tid sammen til undervisning og læring (udvidet undervisningsbegreb) Flere og bedre undervisningstimer (flere timer på stx, hhx og hf og på eud) De fysiske rammer (og velfærdsteknologi) Arbejdsplads med højde og bredde Uddannelserne skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater (dvs. mindske negativ social arv) Pædagogisk ledelse Styrket og professionel strategisk skoleledelse Professionel ledelse Undervisernes kompetencer skal styrkes Styrket og målrettet kompetenceudvikling af ledere og lærere Kompetenceudvikling 7

8 5. SOSU Nords indsatser 2015 Marked, Organisation og Ressourcer se bilag 3 for uddybning af SOSU Nords strategiske indsatser 2015 Marked: De overordnede mål og rammer for indsatserne er følgende: Marked hvilke arbejdsmarkedsbehov skal dækkes i form af nuværende og nye aktiviteter/afsætningsmuligheder? o o Øget gennemførsel, hvor der anvendes forskellige og innovative pædagogiske metoder Høj faglighed i alle uddannelsesforløb, hvor der sigtes mod branchebehov nu og i den nærmeste fremtid En målrettet indsats for gennemførsel Erhvervsuddannelserne Mål: Folketinget ønsker at 95 % af de unge skal gennemføre en uddannelse. SOSU Nord ønsker at fastholde det høje niveau og forbedre, hvor det er muligt. SOSU Nords indsats for gennemførsel tager udgangspunkt i henstillingerne fra Undervisningsministeriet se ovenstående skema for skolens didatik og pædagogik. Ungestrategi og grundforløb Hovedforløb og praksissamarbejde SOSU/PA Forberede udbudsrunde Møder med ledende funktioner i praktikken En målrettet indsat for SOSU Nord som en stærk kompetencepartner på VEU området Mål: SOSU Nord skal fortsætte med at fremstå som en seriøs og stærk kompetencepartner på VEU området i region Nordjylland. 8

9 AMU Akademiuddannelserne VEU centre AMBU Opsøgende salg/opsøgende praktikpladser Praktikvejlederkurser Uddannelsesvejledningen Strategi på tværs Digitaliseringsstrategi Støttefunktioner og støtteaktiviteter o Skills og nknowation o Bibliotek o Study Aalborg løb og løbet Hjørring Live o Future Lab og forskning Globaliseringsstrategi o Praktik i udlandet o Systemeksport Analyse og evaluering Fundraising Pædagogik på tværs Fællessamling af funktioner på tværs 9

10 Organisation: De overordnede mål og rammer for indsatserne er følgende: Organisation hvilken struktur, arbejdsformer, teknologi, styresystemer og bemanding er til rådighed? Og kan de tilpasses fremtiden? o Arbejdet i MIO skal involvere medarbejderne i arbejdet med SOSU Nords mål og strategier. Det skal også skabe lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens mål og strategier. o SOSU Nords image 2015 dvs. ny/revideret beskrivelse af fælles kultur, værdier og visioner for SOSU Nord skal påbegynde implementering. o Der skal være et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. o De administrative systemer og IT support skal leve op til at understøtte de daglige driftsrutiner på den mest optimale måde, så der opnås synlig effektivitet og fleksibilitet. Endvidere skal de administrative systemer leve op til de nuværende samt kommende krav fra det offentlige omkring digitalisering af det administrative område. o PR/kommunikation skal være målrettet således at der kommunikeres ud i rette tid til de kommende kunder i butikken om både nyt indhold i uddannelserne samt nye optagelseskrav og tidspunkter jf. EUD reformen. Endvidere skal PR/kommunikation sikre fortsat stærk markedsføring af videreuddannelsesaktiviteterne, således at skolen opretholder en førende position. Yderligere skal PR/kommunikation sikre at Future lab markedsføres stærkt i hele landet. Endelig skal PR/kommunikation brande skolen som et god og spændende arbejdsplads. De administrative systemer og IT support PR og kommunikation MIO Udvikling af fælles værdier og visioner Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af undervisernes arbejdstid Fællessekretariatet 10

11 Ressourcer: De overordnede mål og rammer for indsatserne er følgende: Ressourcer hvilke ressourcegrundlag, indtjening samt medarbejderkvaliteter er til stede og kan de tilpasse fremtiden? o o Økonomisk rentabilitet Det planlagte budget udvikler sig som forventet og tjekkes løbende med henblik på at blive tilpasset omgivelserne samt at foretage eventuelle nødvendige om justeringer Bygninger og faciliteter samt servicefunktioner samarbejdsområderne i det administrative fællesskab implementeres og der skabes en god serviceånd og forståelse til kerneydelsen. Kantineområdet får etableret et stærkt team og der implementeres et spændende udbud af mad og der skabes en sund økonomi i driften. Kompetenceudvikling Budgetmål for den tredelte bundlinje Indkøbsstrategi Bygninger og faciliteter Kantinestrategien 11

12 Inspirationsmateriale: Moderniseringsstyrelsen, God arbejdsgiveradfærd, 2015 Undervisningsministeriet, kodeks for ledelse af uddannelsesinstitutioner, 2009 Vækstforum Sjælland, Projekt bliv klar Virksomhedens forretningsgrundlag,

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

ZBC Strategi 2012 2014

ZBC Strategi 2012 2014 ZBC Strategi 2012 2014 ZBC strategi 2012-2014 - side 1-13 ZBC strategiske mål 2012-2014 - side 14-15 Strategi 2012-2014 Side 1 ZBC Strategi 2012-2014 ZBC har, som én skole med 3 veletablerede uddannelsessteder

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: EUC Syd Institutionsnummer: 537401 Journalnr.: 089.82K.391 www.eucsyd.dk/om EUC Syd/Åbenhed og kvalitet 1 1. Opnåede

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Indhold 1. Introduktion... 3

Indhold 1. Introduktion... 3 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Eksterne rammebetingelser... 3 3. Mission og vision... 4 4. Værdier... 5 5. Indsatsområder og målsætninger... 6 Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser og processer...

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 1 2 Indhold Indledning... 3 Strategiprocessen... 3 Tilfredshedsundersøgelser... 3 Visions- og strategidag... 3 Medarbejdernes arbejde med visioner og

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere