Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0788 Bilag 2 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0788 Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0788 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kulturministeriet Den 23. januar 2012 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af ERASMUS FOR ALLE EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt KOM(2011) Resumé Forslaget til forordning fastlægger bestemmelserne for et nyt samlet program for uddannelse, ungdom og idræt med navnet Erasmus for Alle. Programmet skal bidrage til opfyldelsen af de europæiske målsætninger på uddannelses-, ungdoms-, og idrætsområdet herunder målsætningerne i Europa 2020-strategien. Erasmus for Alle skal kun yde støtte til aktioner og aktiviteter, der skaber en europæisk merværdi og bidrager til at nå de overordnede målsætninger. Programmet har til formål at støtte alle uddannelsessektorer og fokuserer på tre typer aktioner. Aktionerne er læringsmobilitet, samarbejde om god praksis og innovation mellem uddannelsesinstitutioner og ungdomsorganer og endelig støtte til politiske dagsordener. I alle tre aktionstyper lægges der i et vist omfang op til samarbejde med tredjelande. Derudover indeholder programforslaget et separat kapitel vedrørende aktiviteter på idrætsområdet. Kommissionens forslag indeholder et budget på ca. 19 milliarder euro svarende til ca. 142 milliarder kr. 2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2011) 788 den 23. november 2011 fremsendt forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Erasmus for Alle EU-programmet for uddannelse, ungdom og idrætten. Forslaget er oversendt til Rådet den 2. december 2011 i dansk sprogversion. Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 165, stk. 4 og artikel 166, stk. 4. Forslaget skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Kommissionen gennemførte i 2010 og 2011 offentlige høringer og høringer af interesserede parter på områderne uddannelse, ungdom og idræt. Forslaget skal erstatte de eksisterende programmer for uddannelse og ungdom samtidig med, at idræt, som ikke tidligere har været omfattet af et program, inkluderes som et element i det samlede program. 3. Formål og indhold Forslaget til forordning fastlægger bestemmelserne for et nyt samlet program for uddannelse, ungdom og idræt med navnet Erasmus for Alle. Kommissionen har i sit forslag til et program for uddannelse, ungdom og idræt valgt at sammenlægge de eksisterende uddannelses- og ungdomsprogrammer i ét samlet program og desuden inkludere idræt, som ikke tidligere har været omfattet af et program. Programmet skal bidrage til opfyldelsen af de europæiske målsætninger på uddannelses-, ungdoms-, og idrætsområdet herunder målsætningerne i Europa strategien. Programmet har til formål at støtte alle uddannelsessektorer og fokuserer på tre typer aktioner. Erasmus for Alle skal kun yde støtte til aktioner og aktiviteter, der skaber en euro- 1

2 pæisk merværdi og bidrager til at nå de overordnede målsætninger. Programmets europæiske merværdi skal sikres ved aktionernes og aktiviteternes tværnationale karakter, ved en synergi med andre nationale, internationale og europæiske programmer og politikker og ved aktiviteternes bidrag til en effektiv udnyttelse af EU s værktøjer til anerkendelse af kvalifikationer og åbenhed. Formål Programmets overordnede målsætning er at bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i Europa 2020-strategien. Det gælder strategiens målsætninger om at reducere skolefrafaldet og forøge andelen af årige med en videregående uddannelse. Programmet skal også bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020), til rammerne for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet ( ) og til udvikling af den europæiske dimension inden for idræt. Erasmus for Alle skal derudover forfølge en række specifikke målsætninger med tilhørende indikatorer inden for programmets sektorer på uddannelses-, ungdoms- og idrætsområdet. Programforslagets hovedelementer Programforslaget Erasmus for Alle rummer tre nøgleaktioner, som knytter sig til uddannelse og ungdom. Herudover indeholder programforslaget en specifik artikel om Jean Monnetaktiviteter og et separat kapitel om aktiviteter på idrætsområdet. Aktioner på uddannelses- og ungdomsområdet Programforslaget fokuserer på tre typer nøgleaktioner, nemlig tværnational og international læringsmobilitet for studerende, unge, lærere og personale, samarbejde om innovation og god praksis mellem uddannelsesinstitutioner og gennem samarbejde med organer på ungdomsområdet og støtte til politiske dagsordener, herunder støtte til kapacitetsopbygning i tredjelande, også udvidelseslande, med særligt fokus på naboskabslande og den internationale politiske dialog. Den første type aktioner er støtte til den enkeltes læringsmobilitet. Dette omfatter tværnational mobilitet for studerende på videregående uddannelser, elever i erhvervsuddannelser og unge, der deltager i ikke-formelle aktiviteter. Mobiliteten kan omfatte studier, praktikophold eller deltagelse i ungdomsaktiviteter. Der ydes også støtte til tværnational mobilitet for personale. Støtte ydes i udgangspunktet til mobilitet mellem deltagerlande i programmet, men der er også mulighed for støtte til mobilitet til og fra tredjelande. Den anden type aktion er støtte til samarbejde for innovation og god praksis. Det omfatter støtte til tværnationale partnerskaber mellem organisationer, som er involveret i uddannelsesog ungdomsaktiviteter eller andre relevante sektorer, tværnationale partnerskaber mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i form af videnalliancer mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder, alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer mellem uddannelsesudbydere og virksomheder og endelig it-platforme, som omfatter uddannelsessektorer og ungdom. Der ydes desuden støtte til udvikling, kapacitetsopbygning, regional integrati- 2

3 on, videnudveksling og moderniseringsprocesser gennem partnerskaber mellem videregående uddannelsesinstitutioner i EU's medlemslande og tredjelande. Den tredje type aktion er støtte til politisk reform, som omfatter støtte til aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af EU s politiske dagsorden for uddannelse og ungdom samt Bolognaog Københavnprocesserne og den strukturerede dialog med unge. Det omfatter også gennemførelsen i EU s deltagerlande af åbenhedsværktøjer som fx den europæiske kvalifikationsramme. Der ydes støtte til politisk dialog med relevante europæiske interesserede parter på uddannelses- og ungdomsområdet, ligesom der ydes støtte til politisk dialog med tredjelande og internationale organisationer. Jean Monnet-aktiviteter Programforslaget indeholder desuden en specifik artikel om Jean Monnet-aktiviteter, der blandt andet skal støtte høj kvalitet i undervisning og forskning om europæisk integration. Jean Monnet-aktiviteterne skal derudover støtte Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze og Europakollegiet. Aktioner på idrætsområdet Herudover indeholder programforslaget et kapitel om aktiviteter på idrætsområdet. Det foreslås, at programmet for at udvikle den europæiske dimension inden for idrætten giver støtte til følgende aktiviteter: tværnationale samarbejdsprojekter, ikke-kommercielle idrætsbegivenheder af stor vigtighed, styrkelse af videngrundlaget for udarbejdelse af politikker inden for idrætsområdet, kapacitetsopbygning inden for idræt og dialog med relevante europæiske interesserede parter. Endvidere foreslås det, at aktiviteterne fokuserer på en styrkelse af god forvaltningsskik og af videngrundlaget for idræt i EU, fremme af sundhedsfremmende fysisk aktivitet, udnyttelse af idrættens potentiale til at fremme social integration, fremme af dobbelte karrieremuligheder gennem almenuddannelse og erhvervsuddannelse for idrætsudøvere og bekæmpelse af grænseoverskridende trusler, som f.eks. doping, aftalt spil, vold, racisme og manglende tolerance. Lånegarantiordning Der indføres et nyt finansielt instrument en lånegarantiordning som skal gøre det muligt for studerende at afslutte deres kandidatuddannelse i et andet europæisk land. Det kan i øjeblikket være svært at finansiere sådanne studier, fordi national støtte og nationale lån ofte ikke kan tages med til andre lande eller ikke kan anvendes til kandidatstudier, og fordi lån fra private banker er uoverkommelige. For at løse disse problemer vil EU stille delgarantier over for finansielle institutioner (banker eller institutter, der er specialiseret i lån til studerende), der er villige til at yde lån til kandidatstudier i andre deltagende lande på favorable vilkår for de studerende. Adgang og deltagerlande Offentlige og private organer, der er beskæftiget med uddannelse, ungdom og breddeidræt, kan indsende ansøgning om støtte under programmet. Kommissionen og medlemsstaterne yder derudover en indsats for at fremme deltagelsen af personer med særlige behov. 3

4 Erasmus for Alle skal være åbent for medlemsstaterne, tiltrædelseslande, kandidatlande og potentielle kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi i overensstemmelse med de generelle principper og vilkår, der er for disse landes deltagelse i EU-programmer, de EFTAlande, der er part i EØS-aftalen og Schweiz, forudsat der indgås bilateral aftale herom. Programmet støtter derudover samarbejde med partnere fra tredjelande, navnlig partnere fra naboskabslande. Naboskabslande omfatter: Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Egypten, Georgien, Hviderusland, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Moldova, Marokko, de besatte palæstinensiske områder, Syrien, Tunesien og Ukraine. Med hensyn til de aktiviteter, der støttes på ungdomsområdet, betragtes Rusland endvidere også som et naboskabsland. Budget I Kommissionens forslag til en flerårig finansiel ramme for perioden er der i alt afsat ca. 19 mia. euro svarende til ca. 142 mia. kr. i løbende priser til Erasmus for Alle. Det endelige beløb fastsættes som led i forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for Der er afsat 17,2 mia. euro svarende til ca. 128 mia. kr. under budgetkategori 1 til gennemførelsen af programmet. Beløbet dækker 16,7 mia. euro (ca. 124 mia. kr.) afsat til aktioner inden for uddannelse og ungdom, 0,3 mia. euro (ca. 2,2 mia. kr.) afsat til Jean Monnet-aktiviteter og ca. 0,2 mia. euro (ca. 1,5 mia. kr.) afsat til idræt. Derudover er der afsat ca. 1,8 mia. euro (13 mia. kr.). under udgiftsområde 4 fra de forskellige instrumenter for EU s samarbejde udadtil til aktioner vedrørende læringsmobilitet til eller fra tredjelande og vedrørende samarbejde og politisk dialog med tredjelande. Disse midler vil blive stillet til rådighed på grundlag af to flerårige tildelinger dækkende hhv. 4 og 3 år. De kan justeres i tilfælde af, at der opstår uventede situationer eller vigtige politiske ændringer. Det beløb, som foreslås afsat til aktioner inden for uddannelse og ungdom, tildeles vejledende efter følgende satser: - 65 % af beløbet tildeles til den enkeltes læringsmobilitet - 26 % tildeles til samarbejde for innovation og god praksis - 4 % tildeles til støtte til politiske reform - 3 % tildeles til driftstilskud til nationale kontorer - 2 % tildeles til administrationsudgifter Kommissionen foreslår, at gennemførelsen af programmerne ikke må resultere i en tildeling til de enkelte uddannelsessektorer på under: - videregående uddannelser: 25 % - erhvervsuddannelse og voksenuddannelse: 17 %, heraf voksenuddannelse 2 % - skoler: 7 % - ungdom: 7 % Der er ikke i programforslaget foreslået tildelingsandele for aktiviteter på idrætsområdet. Resultater og formidling 4

5 Kommissionen skal i samarbejde med medlemsstaterne overvåge effektiviteten og resultaterne af programmet i forhold til dets mål og navnlig med hensyn til programmets merværdi og fordelingen af midler i forbindelse med de primære uddannelsessektorer. Derudover vil Kommissionen sikre, at der udarbejdes en evalueringsrapport senest i slutningen af 2017 med henblik på at vurdere, i hvor høj grad målene er nået, samt vurdere programmets effektivitet og dets europæiske merværdi med henblik på en afgørelse om videreførelse, ændring eller afbrydelse af programmet. Medlemsstaterne skal i 2017 og i 2019 indsende rapporter til Kommissionen om programmets gennemførelse og indvirkning. Kommissionen foreslår, at navnet Erasmus skal anvendes i forbindelse med kommunikation og formidling om programmet. Der foreslås følgende navne tilknyttet til de enkelte uddannelsessektorer: - Erasmus videregående uddannelse : alle typer videregående uddannelse i Europa og internationalt - Erasmus erhvervsuddannelse : erhvervsuddannelse og voksenuddannelse - Erasmus skoleuddannelse : almen skoleuddannelse - Erasmus unges deltagelse : ikke-formel læring for unge Forvaltnings- og revisionssystem Programmet skal forvaltes i overensstemmelse med princippet om indirekte forvaltning. Ansvaret vil blive delt mellem medlemsstaterne og Kommissionen. De nationale kontorer vil få ansvaret for størstedelen af midlerne, som primært skal tildeles mobilitetsaktioner og samarbejde. Kommissionen vil delegere forvaltningen af større samarbejdsprojekter, politisk støtte, Eurydice-netværket samt Jean Monnet- og idrætsaktiviteter til det eksisterende forvaltningsorgan. Delegerede beføjelser og gennemførelsesbestemmelser Med forordningen indføres der delegerede beføjelser. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for en periode på syv år fra forordningens ikrafttræden, jf. forslagets art. 27. Kommissionens delegerede beføjelser vedrører de resultatkriterier, som lægges til grund for tildelingen af midler, jf. art. 13, stk. 7 og bestemmelser vedrørende aktioner forvaltet af de nationale kontorer, jf. artikel 22, stk. 2. Med henblik på programmets gennemførelse vedtager Kommissionen årlige arbejdsprogrammer, der omfatter de opstillede mål, forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har endnu ikke udtalt sig om forslaget. 5. Nærhedsprincippet Kommissionen angiver, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Ifølge TEUF artikel 165, stk. 1 skal Unionen bidrage "til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt at støtte og sup- 5

6 plere disses indsats, med fuld respekt for medlemsstaternes ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne samt deres kulturelle og sproglige mangfoldighed". Derudover skal Unionen ifølge TEUF artikel 165, stk. 1 bidrage til fremme af sport i Europa og tager i den forbindelse hensyn til sportens specifikke forhold, dens strukturer, der bygger på frivillighed, og dens sociale og uddannende funktion. Ifølge TEUF art. 165, stk. 2 er et af målene for Unionens indsats at tilskynde til udvikling af udvekslingen af unge og ungdomsledere og fremme de unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa. Ifølge TEUF artikel 166 skal Unionen iværksætte "en erhvervsuddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner med fuld respekt for, at ansvaret for undervisningsindholdet og tilrettelæggelsen af erhvervsuddannelserne ligger hos medlemsstaterne". I henhold til begge artikler skal Unionen og medlemsstaterne fremme samarbejdet med tredjelande og med de kompetente internationale organisationer, der beskæftiger sig med henholdsvis uddannelsesforhold og idræt (artikel 165, stk. 3) og erhvervsuddannelsesforhold (artikel 166, stk. 3). På baggrund af Kommissionens vurdering af nærhedsprincippet og taget i betragtning, at de delegerede beføjelser, som indføres, vedrører resultatkriterier og aktioner, der forvaltes af de nationale kontorer, vurderer regeringen, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 6. Gældende dansk ret En vedtagelse af forslaget kan medføre behov for tilpasning af dansk lovgivning, eftersom Danmark har lovgivning, der omfatter Erasmus Mundus-programmet, der ikke er videreført i sin nuværende form i programforslaget. Det er ikke muligt at vurdere det eventuelle omfang på baggrund af det foreliggende forslag. 7. Konsekvenser Forslaget medfører en udgift på EU s flerårige finansielle ramme for på ca. 19 mia. euro svarende til ca. 142 mia. kr. De 142 mia. kr., der er afsat i Kommissionens forslag vil, med den eksisterende EU-budgetfinansieringsnøgle, føre til et dansk bidrag på i størrelsesordenen 2,8 mia. kr. i perioden Hvis forslaget gennemføres som forelagt vil der kunne forventes en øget national medfinansiering til administration af programmet på grund af et øget antal aktiviteter. Den konkrete størrelse hertil kan først vurderes, når forslaget er uddybet yderligere. På FL 2012 er der afsat 10,7 mio. kr. til national medfinansiering til administration af de nuværende uddannelsesprogrammer. Forslaget skønnes ikke at have væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser. Forslaget medfører ingen nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6

7 8. Høring Kommissionens forslag blev den 23. november 2011 sendt i skriftlig høring i EUspecialudvalget for uddannelse, ungdom mv. Der blev modtaget høringssvar fra 13 organisationer og institutioner. Nedenfor følger et kort resumé af de enkelte høringssvar. Aalborg Universitet (AAU) AAU støtter overordnet programforslaget. AAU er usikker på, hvorvidt støtten til udarbejdelsen af joint eller double degree vil forsvinde med det nye program, hvilket vil være beklageligt. Aarhus Universitet (AU) AU er overvejende positive over for sammenlægningen af uddannelsesprogrammerne herunder muligheden for administrative forenklinger. AU er positive over for, at EU-stipendier fremover vil kunne anvendes i en øget kreds af lande. AU er kritiske over for, at Erasmus Mundusnavnet ikke videreføres, da det er kendt som et godt brand internationalt. AU påpeger, at denne ændring også vil kræve ændring af danske regler, hvor navnet fremgår. AU støtter programmets øgede fokus på degree mobility herunder det foreslåede låneprogram, men mener, at konsekvenserne af dette for danske universiteter skal drøftes med relevante myndigheder. AOF Danmark AOF er positive over for forenklinger i programforslaget og forslagets budgetforøgelse. AOF er skeptiske over for sammenlægning af Grundtvig programmet med øvrige programmer. AOF foreslår, at voksenundervisning fortsat bør have et eget program, der kan tilgodese de udfordringer, denne målgruppe står over for i form af uddannelse, social inklusion og arbejdsmarkedet. AOF mener, at forslaget om at tildele 2 % af programmets midler til voksenuddannelse er for lavt i forhold til den demografiske udvikling. AOF mener, at forslaget tilgodeser store organisationer og projekter, og at dette vil være et problem for mindre organisationer, som netop er gode til at inkludere ufaglærte, ældre og svage grupper Dansk Arbejdsgiverforening (DA) DA støtter sammenlægningen, strømliningen og fokuseringen på Europa 2020-strategien. DA lægger stor vægt på, at programmet bidrager til at styrke koblingen til arbejdsmarkedet. DA støtter muligheden for, at programmerne kan støtte modernisering af uddannelsessystemerne og peger på, at vekseluddannelse kan udbredes til andre europæiske lande. DA støtter ikke, at den økonomiske ramme for programmet udvides. DA kan støtte, at der sættes fokus på partnerskaber etc. med videninstitutioner. DA støtter øget samarbejde med tredjelande. DA kan støtte, at livslang læring-perspektivet med støtte til formel og uformel læring i sammenhængende uddannelsesperspektiver styrkes. Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) DFS anerkender behovet for forenkling og effektivisering af de eksisterende programmer. DFS støtter muligheden for deltagelse af partnere fra tredjelande. DFS er positive over for budgetforøgelsen. DFS mener, at der er for stort fokus på studentermobilitet og videregående uddannelse. DFS mener, at forslaget om at tildele 2 % af programmets midler til voksenuddannelse er for lavt særligt i lyset af de demografiske udfordringer. DFS mener, at der bør være bedre balance i forslagets målgrupper for at kunne understøtte Europa 2020-strategien og ET

8 DFS anerkender, at det er vigtigt med fokus på erhvervsrettede kompetencer, men mener, at sammenhængskraft, medborgerskab og demokratisk dannelse også er vigtigt. Her spiller den ikke-formelle voksenlæring og folkeoplysning vigtig rolle. DFS foreslår, at voksenlæring og folkeoplysning bør have egen sektor ved siden af de fire sektorer, der er angivet i forslaget. DFS foreslår, at minimumsbeløbet til voksenuddannelse øges fra 2 % til 7 %. DFS foreslår, at programmet skal understøtte implementering af New European Agenda for Adult Learning. DFS mener ikke, at effektivisering bør gå ud over mangfoldighed og inklusion. DFS foreslår, at der bør gives samme muligheder for mobilitetsprojekter for voksne som for unge og studerende Danske Lærerorganisationer International (DLI) DLI er generelt positive over for sammenlægningen af programmer og støtter budgetforøgelsen samt forslaget om at simplificere ansøgningsproceduren. DLI frygter dog, at sammenlægningen vil bidrage til en centralisering og betyde, at små projekter om fx folkeoplysning eller underviseres mobilitet kan forsvinde. DLI mener, at navnet Erasmus for All kan skabe forvirring. DLI er betænkelige over for Kommissionens forslag om at knytte tildelingen af midler til Europa strategien, da det fx kan betyde, at små, innovative projekter overses. DLI mener, at programmet bør have et bredere mål end Europa 2020-strategiens mål og er skeptiske over for forslaget om at knytte universiteter og erhvervsliv tættere sammen. DLI savner oplysninger om og forklaring om Erasmus Master-lånegarantien. DLI støtter forslagets fokus på lærermobilitet. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) Aktive Unge er en vigtig finansieringskilde for DUF s aktiviteter. DUF ønsker, at det nye program fortsætter med at prioritere og støtte ikke-formelle læringsaktiviteter for unge. DUF er positive over for budgetforøgelsen. DUF er desuden positive over for, at forslaget er inkluderende og støtter etableringen af Erasmus Youth Participation. DUF er skeptiske over for forslagets stærke arbejdsmarkedsfokus, idet der også bør være fokus på medborgerskab og deltagelse. DUF mener ikke, at forslaget er tilstrækkeligt rettet mod den ikke-formelle læring, og det er ikke inkluderende nok i forhold til NGO er. DUF frygter, at forslaget kan give konkurrence og skævvridning på både nationalt og europæisk plan. DUF ønsker, at der også skal være støtte til organisationernes driftsøkonomi og ikke kun til deres aktiviteter. DUF foreslår, at den budgetmæssige fordeling mellem de eksisterende programmer skal angives i faste minimumsbeløb i euro. DUF foreslår, at programmet i højere grad skal anerkende og prioritere den ikke-formelle læring. DUF foreslår, at støtten skal være mindre bureaukratisk, mere fleksibel og give mulighed for flere langsigtede aktiviteter. Danske Universiteter (DK-Uni) Overordnet støtter DK-Uni Kommissionens forslag herunder dets fokus på administrative forenklinger, men opfordrer til, at krav til afrapportering og nye, statistiske indberetninger holdes på et minimum. DK-Uni støtter, at navnet Erasmus fastholdes, men beklager, at brandet Erasmus Mundus ikke er indeholdt i det nye forslag, idet danske universiteter har brugt ressourcer på at opbygge Erasmus Mundus som et brand. DK-Uni gør opmærksom på, at danske regler og rammer ikke bør være en barriere for danske universiteters deltagelse i programmet. DK-Uni foreslår, at programmet støtter universitetssamarbejder, der har til formål at udvikle innovative lærings- og uddannelsesformer. 8

9 FTF FTF ser fordele ved at samle programmerne, der gør det muligt at fokusere indsatsen og udnytte synergien, og FTF støtter de tre valgte aktioner. Men FTF mener, at det bør sikres, at der fortsat er mulighed for og reel plads til, at alle typer af uddannelser kan deltage inden for de tre valgte aktioner. FTF mener, at valget af Erasmus-navnet er problematisk, da det signalerer videregående uddannelser. Et nyt navn bør være uafhængigt af de eksisterende programnavne. FTF støtter prioritering af målsætningerne under Europa 2020 og ET FTF kan også støtte de specifikke mål, men mener, at der bør fastsættes et bredt formål, hvad angår key competences and skills. Aktionen Cooperation for innovation and good practices er for snævert beskrevet med et for entydigt fokus på videnalliancer mellem virksomheder og videregående uddannelser. FTF foreslår, at artikel 8 formuleres bredere, så partnerskaber med den offentlige sektor også indgår. Københavns Universitet (KU) KU er overordnet positive og ser forslaget som en forbedring med ambition om begrænsning af administration. KU mener, at Erasmus Higher Education bør implementeres med begrænset ressourcetræk på universiteterne i form af bl.a. afrapportering. KU mener, at stipendier til mobilitet for undervisere og personale bør stå i mål med administrationen. KU er kritiske over for låneordningen, der kan føre til øget ubalanceret mobilitet i EU. KU mener, at administration, kontrol og udbetaling relateret til låneordningen skal ligge uden for universiteternes regi for at begrænse deres administrative byrde. KU ønsker at beholde Erasmus Mundus som navn. Professionshøjskolernes Rektorkollegium (UC-DK) UC-DK støtter forslaget om et integreret program, da det skaber mulighed for at sammentænke og skabe synergi mellem aktiviteter. UC-DK er også positive over for intentionen om at reducere kompleksiteten og skabe forenklet administration. UC-DK støtter forslaget om støtte til strategiske partnerskaber, mobilitet for undervisere, udvikling af IT-support platforme og sammentænkningen af mobilitet og indsatser for kapacitetsopbygning. UC-DK udtrykker bekymring for forslagets nedprioritering af visse aktiviteter som fx forberedende besøg. UC-DK ønsker, at der tages særligt hensyn til tildeling af midler til mindre ressourcestærke aktører, der bør sikres lige muligheder for at søge og få tildelt midler. UC-DK foreslår, at programmet giver mulighed for at søge støtte til udveksling med alle lande uden for EU/EØS. UC-DK er positive over for muligheden for at opnå støtte til double degrees og multiple degrees og støtter brugen af flat rate grants. UC-DK foreslår, at der for de strategiske projekter kan opereres med budgetter for mere end euro. UC-DK foreslår, at offentlige institutioner eller offentligt anerkendte institutioner, der er godkendt til at forestå praktikophold som led i en uddannelse, og som har en skriftlig uddannelsesaftale med en uddannelsesinstitution, som har et Erasmus University Charter, omfattes af aftalen. RUC RUC er positive over for sammenlægningen af uddannelsesprogrammer herunder administrative forenklinger og mulighed for fleksibilitet i midlerne og er positive over for fastholdelsen af Erasmus-navnet. Hvad angår nøgleaktion 1 om mobilitet, mener RUC, at det vil være positivt, om studerende får mulighed for flere studieophold, hvis blot den samlede periode ikke oversti- 9

10 ger et maks. antal måneder. RUC mener, at 3 måneders-grænsen for ophold bør kunne ophæves i særlige tilfælde. Syddanske Universitet (SDU) SDU støtter videreførelsen af navnet Erasmus men udtrykker bekymring for, om der vil være uklarhed om de enkelte aktiviteter, når Erasmus udbredes til alle områder. SDU mener derfor, at man kan overveje at foretage en præcisering af betegnelserne på de underliggende aktiviteter. SDU støtter regel- og procedureforenklingen herunder indførelsen af lump sums. SDU støtter inddragelsen af sport i programmet herunder muligheden for dual career. SDU støtter, at der åbnes op for øget mobilitet til lande uden for EU/EØS herunder muligheden for kapacitetsopbygning, men påpeger eventuelle udfordringer i forhold til danske regler. SDU støtter forslaget til lånegarantiordning. SDU støtter forslagets opfordring til, at medlemsstater fjerner lovmæssige og administrative hindringer for programmet herunder studerendes indrejse. Forslaget er desuden sendt i høring blandt interessenter på idrætsområdet, med særlig henblik på høringssvar for så vidt angår idrætsdelen af forslaget. Frist for høringssvar fra disse interessenter er 20. januar Generelle forventninger til andre landes holdninger Der har været indledende drøftelser i Rådet. En del medlemsstater har endnu ikke fastlagt deres nationale holdning. Der tegner sig et billede af, at en stor del af medlemsstaterne ønsker et program, som giver en mere selvstændig rolle til ungdomsområdet. Desuden har flere medlemsstater ytret kritik af, at navnet Erasmus for All kan give indtryk af, at programmet primært er for de videregående uddannelser. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen er overordnet positiv over for Kommissionens forslag om at forenkle strukturen for programmerne. Regeringen har ikke indvendinger mod, at programmet samles under navnet Erasmus for Alle. Regeringen ønsker, at tilrettelæggelsen af programmet sikrer, at alle uddannelsessektorer tilgodeses. Regeringen er positiv over for Kommissionens forslag om at øge midlerne til uddannelse, men den nærmere vurdering af det foreslåede budget vil ske som led i de overordnede forhandlinger om den flerårige finansielle ramme for Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg 10

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse og ungdom) den 25. november 2013 Uddannelse Punkt 1: Effektivt lederskab

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3128 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3128 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3128 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Internationalt sekretariat Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Internationalt sekretariat Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5302 E-mail

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Europaudvalget, Udenrigsudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 11. maj 2015 Ny

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturministeriet 23. april 2010 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 10.-11. maj 2010 Kultur 1. Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19. maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER VEDRØRENDE UDDANNELSE OG UNGDOM UNDER DET DANSKE FORMAND- SKAB FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER VEDRØRENDE UDDANNELSE OG UNGDOM UNDER DET DANSKE FORMAND- SKAB FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER VEDRØRENDE UDDANNELSE OG UNGDOM UNDER DET DANSKE FORMAND- SKAB FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Første halvår 2012 FORORD Christine Antorini Morten Østergaard Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00784/Dep. sagsnr. 7598 Den 14. januar 2011 FVM 852 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kvalitetspakken

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Att.: Charlotte Pedersen Den 13. maj 2005 Sagsnr. 200500436 Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Erasmus+ Programvejledning

Erasmus+ Programvejledning Erasmus+ Programvejledning I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne har den engelske udgave forrang. Version 1 (2015): 01/10/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 DEL A GENERELLE

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide Erasmus+ Programguide I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne har den engelske udgave forrang. Version 3 (2015): 16/12/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORKORTELSER... 5 INDLEDNING... 7 DEL A GENERELLE

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere