Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0788 Bilag 2 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0788 Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0788 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kulturministeriet Den 23. januar 2012 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af ERASMUS FOR ALLE EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt KOM(2011) Resumé Forslaget til forordning fastlægger bestemmelserne for et nyt samlet program for uddannelse, ungdom og idræt med navnet Erasmus for Alle. Programmet skal bidrage til opfyldelsen af de europæiske målsætninger på uddannelses-, ungdoms-, og idrætsområdet herunder målsætningerne i Europa 2020-strategien. Erasmus for Alle skal kun yde støtte til aktioner og aktiviteter, der skaber en europæisk merværdi og bidrager til at nå de overordnede målsætninger. Programmet har til formål at støtte alle uddannelsessektorer og fokuserer på tre typer aktioner. Aktionerne er læringsmobilitet, samarbejde om god praksis og innovation mellem uddannelsesinstitutioner og ungdomsorganer og endelig støtte til politiske dagsordener. I alle tre aktionstyper lægges der i et vist omfang op til samarbejde med tredjelande. Derudover indeholder programforslaget et separat kapitel vedrørende aktiviteter på idrætsområdet. Kommissionens forslag indeholder et budget på ca. 19 milliarder euro svarende til ca. 142 milliarder kr. 2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2011) 788 den 23. november 2011 fremsendt forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Erasmus for Alle EU-programmet for uddannelse, ungdom og idrætten. Forslaget er oversendt til Rådet den 2. december 2011 i dansk sprogversion. Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 165, stk. 4 og artikel 166, stk. 4. Forslaget skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Kommissionen gennemførte i 2010 og 2011 offentlige høringer og høringer af interesserede parter på områderne uddannelse, ungdom og idræt. Forslaget skal erstatte de eksisterende programmer for uddannelse og ungdom samtidig med, at idræt, som ikke tidligere har været omfattet af et program, inkluderes som et element i det samlede program. 3. Formål og indhold Forslaget til forordning fastlægger bestemmelserne for et nyt samlet program for uddannelse, ungdom og idræt med navnet Erasmus for Alle. Kommissionen har i sit forslag til et program for uddannelse, ungdom og idræt valgt at sammenlægge de eksisterende uddannelses- og ungdomsprogrammer i ét samlet program og desuden inkludere idræt, som ikke tidligere har været omfattet af et program. Programmet skal bidrage til opfyldelsen af de europæiske målsætninger på uddannelses-, ungdoms-, og idrætsområdet herunder målsætningerne i Europa strategien. Programmet har til formål at støtte alle uddannelsessektorer og fokuserer på tre typer aktioner. Erasmus for Alle skal kun yde støtte til aktioner og aktiviteter, der skaber en euro- 1

2 pæisk merværdi og bidrager til at nå de overordnede målsætninger. Programmets europæiske merværdi skal sikres ved aktionernes og aktiviteternes tværnationale karakter, ved en synergi med andre nationale, internationale og europæiske programmer og politikker og ved aktiviteternes bidrag til en effektiv udnyttelse af EU s værktøjer til anerkendelse af kvalifikationer og åbenhed. Formål Programmets overordnede målsætning er at bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i Europa 2020-strategien. Det gælder strategiens målsætninger om at reducere skolefrafaldet og forøge andelen af årige med en videregående uddannelse. Programmet skal også bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020), til rammerne for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet ( ) og til udvikling af den europæiske dimension inden for idræt. Erasmus for Alle skal derudover forfølge en række specifikke målsætninger med tilhørende indikatorer inden for programmets sektorer på uddannelses-, ungdoms- og idrætsområdet. Programforslagets hovedelementer Programforslaget Erasmus for Alle rummer tre nøgleaktioner, som knytter sig til uddannelse og ungdom. Herudover indeholder programforslaget en specifik artikel om Jean Monnetaktiviteter og et separat kapitel om aktiviteter på idrætsområdet. Aktioner på uddannelses- og ungdomsområdet Programforslaget fokuserer på tre typer nøgleaktioner, nemlig tværnational og international læringsmobilitet for studerende, unge, lærere og personale, samarbejde om innovation og god praksis mellem uddannelsesinstitutioner og gennem samarbejde med organer på ungdomsområdet og støtte til politiske dagsordener, herunder støtte til kapacitetsopbygning i tredjelande, også udvidelseslande, med særligt fokus på naboskabslande og den internationale politiske dialog. Den første type aktioner er støtte til den enkeltes læringsmobilitet. Dette omfatter tværnational mobilitet for studerende på videregående uddannelser, elever i erhvervsuddannelser og unge, der deltager i ikke-formelle aktiviteter. Mobiliteten kan omfatte studier, praktikophold eller deltagelse i ungdomsaktiviteter. Der ydes også støtte til tværnational mobilitet for personale. Støtte ydes i udgangspunktet til mobilitet mellem deltagerlande i programmet, men der er også mulighed for støtte til mobilitet til og fra tredjelande. Den anden type aktion er støtte til samarbejde for innovation og god praksis. Det omfatter støtte til tværnationale partnerskaber mellem organisationer, som er involveret i uddannelsesog ungdomsaktiviteter eller andre relevante sektorer, tværnationale partnerskaber mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i form af videnalliancer mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder, alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer mellem uddannelsesudbydere og virksomheder og endelig it-platforme, som omfatter uddannelsessektorer og ungdom. Der ydes desuden støtte til udvikling, kapacitetsopbygning, regional integrati- 2

3 on, videnudveksling og moderniseringsprocesser gennem partnerskaber mellem videregående uddannelsesinstitutioner i EU's medlemslande og tredjelande. Den tredje type aktion er støtte til politisk reform, som omfatter støtte til aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af EU s politiske dagsorden for uddannelse og ungdom samt Bolognaog Københavnprocesserne og den strukturerede dialog med unge. Det omfatter også gennemførelsen i EU s deltagerlande af åbenhedsværktøjer som fx den europæiske kvalifikationsramme. Der ydes støtte til politisk dialog med relevante europæiske interesserede parter på uddannelses- og ungdomsområdet, ligesom der ydes støtte til politisk dialog med tredjelande og internationale organisationer. Jean Monnet-aktiviteter Programforslaget indeholder desuden en specifik artikel om Jean Monnet-aktiviteter, der blandt andet skal støtte høj kvalitet i undervisning og forskning om europæisk integration. Jean Monnet-aktiviteterne skal derudover støtte Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze og Europakollegiet. Aktioner på idrætsområdet Herudover indeholder programforslaget et kapitel om aktiviteter på idrætsområdet. Det foreslås, at programmet for at udvikle den europæiske dimension inden for idrætten giver støtte til følgende aktiviteter: tværnationale samarbejdsprojekter, ikke-kommercielle idrætsbegivenheder af stor vigtighed, styrkelse af videngrundlaget for udarbejdelse af politikker inden for idrætsområdet, kapacitetsopbygning inden for idræt og dialog med relevante europæiske interesserede parter. Endvidere foreslås det, at aktiviteterne fokuserer på en styrkelse af god forvaltningsskik og af videngrundlaget for idræt i EU, fremme af sundhedsfremmende fysisk aktivitet, udnyttelse af idrættens potentiale til at fremme social integration, fremme af dobbelte karrieremuligheder gennem almenuddannelse og erhvervsuddannelse for idrætsudøvere og bekæmpelse af grænseoverskridende trusler, som f.eks. doping, aftalt spil, vold, racisme og manglende tolerance. Lånegarantiordning Der indføres et nyt finansielt instrument en lånegarantiordning som skal gøre det muligt for studerende at afslutte deres kandidatuddannelse i et andet europæisk land. Det kan i øjeblikket være svært at finansiere sådanne studier, fordi national støtte og nationale lån ofte ikke kan tages med til andre lande eller ikke kan anvendes til kandidatstudier, og fordi lån fra private banker er uoverkommelige. For at løse disse problemer vil EU stille delgarantier over for finansielle institutioner (banker eller institutter, der er specialiseret i lån til studerende), der er villige til at yde lån til kandidatstudier i andre deltagende lande på favorable vilkår for de studerende. Adgang og deltagerlande Offentlige og private organer, der er beskæftiget med uddannelse, ungdom og breddeidræt, kan indsende ansøgning om støtte under programmet. Kommissionen og medlemsstaterne yder derudover en indsats for at fremme deltagelsen af personer med særlige behov. 3

4 Erasmus for Alle skal være åbent for medlemsstaterne, tiltrædelseslande, kandidatlande og potentielle kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi i overensstemmelse med de generelle principper og vilkår, der er for disse landes deltagelse i EU-programmer, de EFTAlande, der er part i EØS-aftalen og Schweiz, forudsat der indgås bilateral aftale herom. Programmet støtter derudover samarbejde med partnere fra tredjelande, navnlig partnere fra naboskabslande. Naboskabslande omfatter: Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Egypten, Georgien, Hviderusland, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Moldova, Marokko, de besatte palæstinensiske områder, Syrien, Tunesien og Ukraine. Med hensyn til de aktiviteter, der støttes på ungdomsområdet, betragtes Rusland endvidere også som et naboskabsland. Budget I Kommissionens forslag til en flerårig finansiel ramme for perioden er der i alt afsat ca. 19 mia. euro svarende til ca. 142 mia. kr. i løbende priser til Erasmus for Alle. Det endelige beløb fastsættes som led i forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for Der er afsat 17,2 mia. euro svarende til ca. 128 mia. kr. under budgetkategori 1 til gennemførelsen af programmet. Beløbet dækker 16,7 mia. euro (ca. 124 mia. kr.) afsat til aktioner inden for uddannelse og ungdom, 0,3 mia. euro (ca. 2,2 mia. kr.) afsat til Jean Monnet-aktiviteter og ca. 0,2 mia. euro (ca. 1,5 mia. kr.) afsat til idræt. Derudover er der afsat ca. 1,8 mia. euro (13 mia. kr.). under udgiftsområde 4 fra de forskellige instrumenter for EU s samarbejde udadtil til aktioner vedrørende læringsmobilitet til eller fra tredjelande og vedrørende samarbejde og politisk dialog med tredjelande. Disse midler vil blive stillet til rådighed på grundlag af to flerårige tildelinger dækkende hhv. 4 og 3 år. De kan justeres i tilfælde af, at der opstår uventede situationer eller vigtige politiske ændringer. Det beløb, som foreslås afsat til aktioner inden for uddannelse og ungdom, tildeles vejledende efter følgende satser: - 65 % af beløbet tildeles til den enkeltes læringsmobilitet - 26 % tildeles til samarbejde for innovation og god praksis - 4 % tildeles til støtte til politiske reform - 3 % tildeles til driftstilskud til nationale kontorer - 2 % tildeles til administrationsudgifter Kommissionen foreslår, at gennemførelsen af programmerne ikke må resultere i en tildeling til de enkelte uddannelsessektorer på under: - videregående uddannelser: 25 % - erhvervsuddannelse og voksenuddannelse: 17 %, heraf voksenuddannelse 2 % - skoler: 7 % - ungdom: 7 % Der er ikke i programforslaget foreslået tildelingsandele for aktiviteter på idrætsområdet. Resultater og formidling 4

5 Kommissionen skal i samarbejde med medlemsstaterne overvåge effektiviteten og resultaterne af programmet i forhold til dets mål og navnlig med hensyn til programmets merværdi og fordelingen af midler i forbindelse med de primære uddannelsessektorer. Derudover vil Kommissionen sikre, at der udarbejdes en evalueringsrapport senest i slutningen af 2017 med henblik på at vurdere, i hvor høj grad målene er nået, samt vurdere programmets effektivitet og dets europæiske merværdi med henblik på en afgørelse om videreførelse, ændring eller afbrydelse af programmet. Medlemsstaterne skal i 2017 og i 2019 indsende rapporter til Kommissionen om programmets gennemførelse og indvirkning. Kommissionen foreslår, at navnet Erasmus skal anvendes i forbindelse med kommunikation og formidling om programmet. Der foreslås følgende navne tilknyttet til de enkelte uddannelsessektorer: - Erasmus videregående uddannelse : alle typer videregående uddannelse i Europa og internationalt - Erasmus erhvervsuddannelse : erhvervsuddannelse og voksenuddannelse - Erasmus skoleuddannelse : almen skoleuddannelse - Erasmus unges deltagelse : ikke-formel læring for unge Forvaltnings- og revisionssystem Programmet skal forvaltes i overensstemmelse med princippet om indirekte forvaltning. Ansvaret vil blive delt mellem medlemsstaterne og Kommissionen. De nationale kontorer vil få ansvaret for størstedelen af midlerne, som primært skal tildeles mobilitetsaktioner og samarbejde. Kommissionen vil delegere forvaltningen af større samarbejdsprojekter, politisk støtte, Eurydice-netværket samt Jean Monnet- og idrætsaktiviteter til det eksisterende forvaltningsorgan. Delegerede beføjelser og gennemførelsesbestemmelser Med forordningen indføres der delegerede beføjelser. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for en periode på syv år fra forordningens ikrafttræden, jf. forslagets art. 27. Kommissionens delegerede beføjelser vedrører de resultatkriterier, som lægges til grund for tildelingen af midler, jf. art. 13, stk. 7 og bestemmelser vedrørende aktioner forvaltet af de nationale kontorer, jf. artikel 22, stk. 2. Med henblik på programmets gennemførelse vedtager Kommissionen årlige arbejdsprogrammer, der omfatter de opstillede mål, forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har endnu ikke udtalt sig om forslaget. 5. Nærhedsprincippet Kommissionen angiver, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Ifølge TEUF artikel 165, stk. 1 skal Unionen bidrage "til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt at støtte og sup- 5

6 plere disses indsats, med fuld respekt for medlemsstaternes ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne samt deres kulturelle og sproglige mangfoldighed". Derudover skal Unionen ifølge TEUF artikel 165, stk. 1 bidrage til fremme af sport i Europa og tager i den forbindelse hensyn til sportens specifikke forhold, dens strukturer, der bygger på frivillighed, og dens sociale og uddannende funktion. Ifølge TEUF art. 165, stk. 2 er et af målene for Unionens indsats at tilskynde til udvikling af udvekslingen af unge og ungdomsledere og fremme de unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa. Ifølge TEUF artikel 166 skal Unionen iværksætte "en erhvervsuddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner med fuld respekt for, at ansvaret for undervisningsindholdet og tilrettelæggelsen af erhvervsuddannelserne ligger hos medlemsstaterne". I henhold til begge artikler skal Unionen og medlemsstaterne fremme samarbejdet med tredjelande og med de kompetente internationale organisationer, der beskæftiger sig med henholdsvis uddannelsesforhold og idræt (artikel 165, stk. 3) og erhvervsuddannelsesforhold (artikel 166, stk. 3). På baggrund af Kommissionens vurdering af nærhedsprincippet og taget i betragtning, at de delegerede beføjelser, som indføres, vedrører resultatkriterier og aktioner, der forvaltes af de nationale kontorer, vurderer regeringen, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 6. Gældende dansk ret En vedtagelse af forslaget kan medføre behov for tilpasning af dansk lovgivning, eftersom Danmark har lovgivning, der omfatter Erasmus Mundus-programmet, der ikke er videreført i sin nuværende form i programforslaget. Det er ikke muligt at vurdere det eventuelle omfang på baggrund af det foreliggende forslag. 7. Konsekvenser Forslaget medfører en udgift på EU s flerårige finansielle ramme for på ca. 19 mia. euro svarende til ca. 142 mia. kr. De 142 mia. kr., der er afsat i Kommissionens forslag vil, med den eksisterende EU-budgetfinansieringsnøgle, føre til et dansk bidrag på i størrelsesordenen 2,8 mia. kr. i perioden Hvis forslaget gennemføres som forelagt vil der kunne forventes en øget national medfinansiering til administration af programmet på grund af et øget antal aktiviteter. Den konkrete størrelse hertil kan først vurderes, når forslaget er uddybet yderligere. På FL 2012 er der afsat 10,7 mio. kr. til national medfinansiering til administration af de nuværende uddannelsesprogrammer. Forslaget skønnes ikke at have væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser. Forslaget medfører ingen nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6

7 8. Høring Kommissionens forslag blev den 23. november 2011 sendt i skriftlig høring i EUspecialudvalget for uddannelse, ungdom mv. Der blev modtaget høringssvar fra 13 organisationer og institutioner. Nedenfor følger et kort resumé af de enkelte høringssvar. Aalborg Universitet (AAU) AAU støtter overordnet programforslaget. AAU er usikker på, hvorvidt støtten til udarbejdelsen af joint eller double degree vil forsvinde med det nye program, hvilket vil være beklageligt. Aarhus Universitet (AU) AU er overvejende positive over for sammenlægningen af uddannelsesprogrammerne herunder muligheden for administrative forenklinger. AU er positive over for, at EU-stipendier fremover vil kunne anvendes i en øget kreds af lande. AU er kritiske over for, at Erasmus Mundusnavnet ikke videreføres, da det er kendt som et godt brand internationalt. AU påpeger, at denne ændring også vil kræve ændring af danske regler, hvor navnet fremgår. AU støtter programmets øgede fokus på degree mobility herunder det foreslåede låneprogram, men mener, at konsekvenserne af dette for danske universiteter skal drøftes med relevante myndigheder. AOF Danmark AOF er positive over for forenklinger i programforslaget og forslagets budgetforøgelse. AOF er skeptiske over for sammenlægning af Grundtvig programmet med øvrige programmer. AOF foreslår, at voksenundervisning fortsat bør have et eget program, der kan tilgodese de udfordringer, denne målgruppe står over for i form af uddannelse, social inklusion og arbejdsmarkedet. AOF mener, at forslaget om at tildele 2 % af programmets midler til voksenuddannelse er for lavt i forhold til den demografiske udvikling. AOF mener, at forslaget tilgodeser store organisationer og projekter, og at dette vil være et problem for mindre organisationer, som netop er gode til at inkludere ufaglærte, ældre og svage grupper Dansk Arbejdsgiverforening (DA) DA støtter sammenlægningen, strømliningen og fokuseringen på Europa 2020-strategien. DA lægger stor vægt på, at programmet bidrager til at styrke koblingen til arbejdsmarkedet. DA støtter muligheden for, at programmerne kan støtte modernisering af uddannelsessystemerne og peger på, at vekseluddannelse kan udbredes til andre europæiske lande. DA støtter ikke, at den økonomiske ramme for programmet udvides. DA kan støtte, at der sættes fokus på partnerskaber etc. med videninstitutioner. DA støtter øget samarbejde med tredjelande. DA kan støtte, at livslang læring-perspektivet med støtte til formel og uformel læring i sammenhængende uddannelsesperspektiver styrkes. Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) DFS anerkender behovet for forenkling og effektivisering af de eksisterende programmer. DFS støtter muligheden for deltagelse af partnere fra tredjelande. DFS er positive over for budgetforøgelsen. DFS mener, at der er for stort fokus på studentermobilitet og videregående uddannelse. DFS mener, at forslaget om at tildele 2 % af programmets midler til voksenuddannelse er for lavt særligt i lyset af de demografiske udfordringer. DFS mener, at der bør være bedre balance i forslagets målgrupper for at kunne understøtte Europa 2020-strategien og ET

8 DFS anerkender, at det er vigtigt med fokus på erhvervsrettede kompetencer, men mener, at sammenhængskraft, medborgerskab og demokratisk dannelse også er vigtigt. Her spiller den ikke-formelle voksenlæring og folkeoplysning vigtig rolle. DFS foreslår, at voksenlæring og folkeoplysning bør have egen sektor ved siden af de fire sektorer, der er angivet i forslaget. DFS foreslår, at minimumsbeløbet til voksenuddannelse øges fra 2 % til 7 %. DFS foreslår, at programmet skal understøtte implementering af New European Agenda for Adult Learning. DFS mener ikke, at effektivisering bør gå ud over mangfoldighed og inklusion. DFS foreslår, at der bør gives samme muligheder for mobilitetsprojekter for voksne som for unge og studerende Danske Lærerorganisationer International (DLI) DLI er generelt positive over for sammenlægningen af programmer og støtter budgetforøgelsen samt forslaget om at simplificere ansøgningsproceduren. DLI frygter dog, at sammenlægningen vil bidrage til en centralisering og betyde, at små projekter om fx folkeoplysning eller underviseres mobilitet kan forsvinde. DLI mener, at navnet Erasmus for All kan skabe forvirring. DLI er betænkelige over for Kommissionens forslag om at knytte tildelingen af midler til Europa strategien, da det fx kan betyde, at små, innovative projekter overses. DLI mener, at programmet bør have et bredere mål end Europa 2020-strategiens mål og er skeptiske over for forslaget om at knytte universiteter og erhvervsliv tættere sammen. DLI savner oplysninger om og forklaring om Erasmus Master-lånegarantien. DLI støtter forslagets fokus på lærermobilitet. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) Aktive Unge er en vigtig finansieringskilde for DUF s aktiviteter. DUF ønsker, at det nye program fortsætter med at prioritere og støtte ikke-formelle læringsaktiviteter for unge. DUF er positive over for budgetforøgelsen. DUF er desuden positive over for, at forslaget er inkluderende og støtter etableringen af Erasmus Youth Participation. DUF er skeptiske over for forslagets stærke arbejdsmarkedsfokus, idet der også bør være fokus på medborgerskab og deltagelse. DUF mener ikke, at forslaget er tilstrækkeligt rettet mod den ikke-formelle læring, og det er ikke inkluderende nok i forhold til NGO er. DUF frygter, at forslaget kan give konkurrence og skævvridning på både nationalt og europæisk plan. DUF ønsker, at der også skal være støtte til organisationernes driftsøkonomi og ikke kun til deres aktiviteter. DUF foreslår, at den budgetmæssige fordeling mellem de eksisterende programmer skal angives i faste minimumsbeløb i euro. DUF foreslår, at programmet i højere grad skal anerkende og prioritere den ikke-formelle læring. DUF foreslår, at støtten skal være mindre bureaukratisk, mere fleksibel og give mulighed for flere langsigtede aktiviteter. Danske Universiteter (DK-Uni) Overordnet støtter DK-Uni Kommissionens forslag herunder dets fokus på administrative forenklinger, men opfordrer til, at krav til afrapportering og nye, statistiske indberetninger holdes på et minimum. DK-Uni støtter, at navnet Erasmus fastholdes, men beklager, at brandet Erasmus Mundus ikke er indeholdt i det nye forslag, idet danske universiteter har brugt ressourcer på at opbygge Erasmus Mundus som et brand. DK-Uni gør opmærksom på, at danske regler og rammer ikke bør være en barriere for danske universiteters deltagelse i programmet. DK-Uni foreslår, at programmet støtter universitetssamarbejder, der har til formål at udvikle innovative lærings- og uddannelsesformer. 8

9 FTF FTF ser fordele ved at samle programmerne, der gør det muligt at fokusere indsatsen og udnytte synergien, og FTF støtter de tre valgte aktioner. Men FTF mener, at det bør sikres, at der fortsat er mulighed for og reel plads til, at alle typer af uddannelser kan deltage inden for de tre valgte aktioner. FTF mener, at valget af Erasmus-navnet er problematisk, da det signalerer videregående uddannelser. Et nyt navn bør være uafhængigt af de eksisterende programnavne. FTF støtter prioritering af målsætningerne under Europa 2020 og ET FTF kan også støtte de specifikke mål, men mener, at der bør fastsættes et bredt formål, hvad angår key competences and skills. Aktionen Cooperation for innovation and good practices er for snævert beskrevet med et for entydigt fokus på videnalliancer mellem virksomheder og videregående uddannelser. FTF foreslår, at artikel 8 formuleres bredere, så partnerskaber med den offentlige sektor også indgår. Københavns Universitet (KU) KU er overordnet positive og ser forslaget som en forbedring med ambition om begrænsning af administration. KU mener, at Erasmus Higher Education bør implementeres med begrænset ressourcetræk på universiteterne i form af bl.a. afrapportering. KU mener, at stipendier til mobilitet for undervisere og personale bør stå i mål med administrationen. KU er kritiske over for låneordningen, der kan føre til øget ubalanceret mobilitet i EU. KU mener, at administration, kontrol og udbetaling relateret til låneordningen skal ligge uden for universiteternes regi for at begrænse deres administrative byrde. KU ønsker at beholde Erasmus Mundus som navn. Professionshøjskolernes Rektorkollegium (UC-DK) UC-DK støtter forslaget om et integreret program, da det skaber mulighed for at sammentænke og skabe synergi mellem aktiviteter. UC-DK er også positive over for intentionen om at reducere kompleksiteten og skabe forenklet administration. UC-DK støtter forslaget om støtte til strategiske partnerskaber, mobilitet for undervisere, udvikling af IT-support platforme og sammentænkningen af mobilitet og indsatser for kapacitetsopbygning. UC-DK udtrykker bekymring for forslagets nedprioritering af visse aktiviteter som fx forberedende besøg. UC-DK ønsker, at der tages særligt hensyn til tildeling af midler til mindre ressourcestærke aktører, der bør sikres lige muligheder for at søge og få tildelt midler. UC-DK foreslår, at programmet giver mulighed for at søge støtte til udveksling med alle lande uden for EU/EØS. UC-DK er positive over for muligheden for at opnå støtte til double degrees og multiple degrees og støtter brugen af flat rate grants. UC-DK foreslår, at der for de strategiske projekter kan opereres med budgetter for mere end euro. UC-DK foreslår, at offentlige institutioner eller offentligt anerkendte institutioner, der er godkendt til at forestå praktikophold som led i en uddannelse, og som har en skriftlig uddannelsesaftale med en uddannelsesinstitution, som har et Erasmus University Charter, omfattes af aftalen. RUC RUC er positive over for sammenlægningen af uddannelsesprogrammer herunder administrative forenklinger og mulighed for fleksibilitet i midlerne og er positive over for fastholdelsen af Erasmus-navnet. Hvad angår nøgleaktion 1 om mobilitet, mener RUC, at det vil være positivt, om studerende får mulighed for flere studieophold, hvis blot den samlede periode ikke oversti- 9

10 ger et maks. antal måneder. RUC mener, at 3 måneders-grænsen for ophold bør kunne ophæves i særlige tilfælde. Syddanske Universitet (SDU) SDU støtter videreførelsen af navnet Erasmus men udtrykker bekymring for, om der vil være uklarhed om de enkelte aktiviteter, når Erasmus udbredes til alle områder. SDU mener derfor, at man kan overveje at foretage en præcisering af betegnelserne på de underliggende aktiviteter. SDU støtter regel- og procedureforenklingen herunder indførelsen af lump sums. SDU støtter inddragelsen af sport i programmet herunder muligheden for dual career. SDU støtter, at der åbnes op for øget mobilitet til lande uden for EU/EØS herunder muligheden for kapacitetsopbygning, men påpeger eventuelle udfordringer i forhold til danske regler. SDU støtter forslaget til lånegarantiordning. SDU støtter forslagets opfordring til, at medlemsstater fjerner lovmæssige og administrative hindringer for programmet herunder studerendes indrejse. Forslaget er desuden sendt i høring blandt interessenter på idrætsområdet, med særlig henblik på høringssvar for så vidt angår idrætsdelen af forslaget. Frist for høringssvar fra disse interessenter er 20. januar Generelle forventninger til andre landes holdninger Der har været indledende drøftelser i Rådet. En del medlemsstater har endnu ikke fastlagt deres nationale holdning. Der tegner sig et billede af, at en stor del af medlemsstaterne ønsker et program, som giver en mere selvstændig rolle til ungdomsområdet. Desuden har flere medlemsstater ytret kritik af, at navnet Erasmus for All kan give indtryk af, at programmet primært er for de videregående uddannelser. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen er overordnet positiv over for Kommissionens forslag om at forenkle strukturen for programmerne. Regeringen har ikke indvendinger mod, at programmet samles under navnet Erasmus for Alle. Regeringen ønsker, at tilrettelæggelsen af programmet sikrer, at alle uddannelsessektorer tilgodeses. Regeringen er positiv over for Kommissionens forslag om at øge midlerne til uddannelse, men den nærmere vurdering af det foreslåede budget vil ske som led i de overordnede forhandlinger om den flerårige finansielle ramme for Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg 10

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3201 uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3201 uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3201 uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt 15. november 2012 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 26. - 27. november 2012 Uddannelse og ungdom Uddannelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. april 2012 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10. - 11. maj 2012

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+ EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 16.10.2013 ARBEJDSDOKUMENT om Erasmus+ det nye flerårige program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Samlenotat

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse Om Erasmus+ - muligheder og udfordringer i en national kontekst Jean Monnet Tempus Youth in Action Erasmus Mundus Programmet for Livslang Læring Comenius Leonardo Erasmus Grundtvig Tværgående Program Erasmus+

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse og ungdom) den 25. november 2013 Uddannelse Punkt 1: Effektivt lederskab

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation Erasmus + og Videregående Uddannelser Lars Kolind Jensen Kontoret for Uddannelsesprogrammer

Ministeriet for Forskning, Innovation Erasmus + og Videregående Uddannelser Lars Kolind Jensen Kontoret for Uddannelsesprogrammer Erasmus+ 2014-2020 Nyheder Formentlig 14 milliarder euro Enklere, simplere og mindre bureaukratisk Mulighed for samarbejde mellem uddannelser, virksomheder og uformelle aktører International mobilitet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0884 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0884 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0884 Bilag 1 Offentligt 24. januar 2012 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til Rådets forordning om oprettelse af programmet Europa for Borgerne

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3239 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3239 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3239 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning 24. april 2013 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse og ungdom) den 16. 17. maj 2013 Uddannelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2003 KOM(2003) 239 endelig 2002/165 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om etablering af et program, der skal

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Den 28. januar 2013 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 15. februar 2013 Uddannelse Punkt

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3128 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3128 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3128 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Internationalt sekretariat Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0493 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0493 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0493 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til afgørelse om et forsknings- og udviklingsprogram der gennemføres af flere medlemsstater

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Internationalt sekretariat Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Notatet sendes tillige til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Notatet sendes tillige til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 247 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag om ændring af rådsforordning 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

ERASMUS+ for de kreative og kulturelle sektorer

ERASMUS+ for de kreative og kulturelle sektorer ERASMUS+ for de kreative og kulturelle sektorer December 2015 et med denne rapport er at danne overblik over, hvilke af Erasmus+-programmerne for 2016-17 der er særligt relevante for kulturinstitutioner

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold.

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om tilskudsmuligheder for danske elever,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om oprettelse af "ERASMUS FOR ALLE"

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om oprettelse af ERASMUS FOR ALLE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2011 KOM(2011) 788 endelig 2011/0371 (COD) C7-0436/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af "ERASMUS FOR ALLE" EU-programmet for

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5302 E-mail

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 10.2.2011 2010/2307(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa (2010/2307(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Den 28. april 2015 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse og ungdom) den 18.-19. maj 2015 Uddannelse Punkt

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. februar 2016 Click here to enter text. Click here to enter text. Ændring af EMSA-forordningen,

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere