Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014"

Transkript

1 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. Lærerne følger herefter den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten sammenholdt med de respektive organisations- /arbejdstidsaftaler. Arbejdstidsaftalen for tjenestemænd i staten gælder i forvejen for hovedparten af de ikke-akademiske overenskomstansatte medarbejdere i staten. I forbindelse med overgangen til de nye regler skal lærernes arbejdstid opgøres pr. 31. juli Arbejdstiden skal opgøres, uanset om årsnormen følger skoleåret eller kalenderåret. Vejledningen beskriver, hvordan lærernes arbejdstid skal opgøres i forbindelse med overgangen til de nye regler. De nye arbejdstidsregler Det fremgår af 8, stk. 1 i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten, at overskydende timer godtgøres som afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. eller som timeløn med et tillæg på 50 pct. Lederen beslutter, om overskydende timer skal godtgøres som afspadsering eller udbetales. Ligeledes fastlægger lederen, hvornår eventuel afspadsering skal afvikles, jf. 10 i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. For lærere ved de frie grundskoler, - efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler kan der som supplement til ovenstående aftales, at overtid overføres til en timebank, jf. vejledningens bilag 1 og bilag 2. Ledelsen skal i sin planlægning af lærerenes opgaveportefølje tage hensyn til eventuelt overførte timer, som læreren skal afspadsere. 1

2 Hovedprincipper Der gælder to hovedprincipper, når lærernes arbejdstid opgøres i forbindelse med overgangen til de nye regler: 1) Lærernes arbejdstid skal opgøres i henhold til de pr. 31. juli 2014 gældende arbejdstidsregler 2) skal afvikles i henhold til de nye regler pr. 1. august 2014 (såfremt det er muligt i henhold til gældende regler at overføre timerne, jf. vejledningens bilag) Begge principper er slået fast i en kendelse af 6. februar 2014 på det gymnasiale område. I de nye arbejdstidsregler er det ikke længere muligt at overføre undertid fra én normperiode til den næste. Derfor kan undertid i indeværende normperioden ikke overføres til den efterfølgende normperiode pr. 1. august 2014 og vil derfor gå tabt. Det vil være hensigtsmæssigt, at ledelsen har fokus på, at lærere, som på nuværende tidspunkt ser ud til at komme i undertid pr. 31. juli 2014, får flere arbejdsopgaver for at minimere undertiden - dog indenfor rammerne af de gældende arbejdstidsregler. I nogle aftaler er der bestemmelser omkring løbende opgørelse og afvikling af overarbejde. Vejledningen omhandler alene opgørelse af overarbejde ved normperiodens slutning pr. 31. juli I følgende bilag er oplistet regler for samt vejledning om overskydende timer for de lærergrupper på det statslige undervisningsområde, der er omfattet af lov 409: 1) Frie grundskoler 2) Efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 3) EUD og AMU 4) SOSU-skoler 5) VUC 6) Produktionsskoler 7) Faglærere ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere 8) Undervisningsassistenter ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere 9) Lærere i Dansk Røde Kors Asylafdeling 10) Fængselslærere 11) Forsvarets civile faglærere 2

3 Bilag 1 Frie grundskoler Cirkulære om protokollater om arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler af 30. juni 2008 (Perst. nr ). Pr. 1. august 2014 Cirkulære om protokollater om arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehave-klasseledere ved frie grundskoler af 24. marts 2014 (Modst. nr ). honoreres som timeløn med tillæg på 50 pct., jf. arbejdstidsprotokollatets 9, stk. 1. Hvis læreren og ledelsen er enige, kan der i den efterfølgende normperiode i stedet ydes frihed af samme varighed som overtiden med tillæg på 50 pct., jf. arbejdstidsprotokollatets 9, stk. 2. Ledelsen kan således ikke ensidigt overføre overskydende timer til næste normperiode. Såfremt overtiden konverteres til frihed, skal friheden afvikles i henhold til de nye regler pr. 1. august Lederen fastlægger, hvornår eventuel frihed skal afvikles, jf. 10 i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Timebank I stedet for at overskydende timer afvikles i den efterfølgende normperiode, kan det aftales,, at de overskydende timer overføres til en timebank med tillæg på 50 pct. med henblik på afspadsering i en senere normperiode, jf. arbejdstidsprotokollatets 9, stk. 3. Der kan max være 200 timer i timebanken ved normperiodens start. Undertid Der er i de nye arbejdstidsregler ikke mulighed for at overføre undertid fra èn normperiode til en anden. Hvis der i opgørelsen konstateres undertimer efter 10, kan timerne derfor ikke overføres til afvikling efter d. 1. august Undertid, der konstateres ved opgørelsestidspunktet, vil derfor gå tabt. Særligt om lærere med kostskoletilsyn Lærere med kostskoletilsyn efter arbejdstidsprotokollatets 11 opsparer frihed ved aften- og nattjeneste ved en 37/3-ordning. Hvis 37/3 ordningen medfører, at der pr. 31. juli 2014 er ikke-afviklet frihed, skal friheden afvikles i henhold til de nye regler, såfremt lærerne i det nye regelsæt er omfattet af 37/3 ordningen (regler for døgnarbejdere i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten). 3

4 Hvis læreren fremover følger reglerne for dagarbejde, og derfor ikke er omfattet af 37/3 ordningen i de nye arbejdstidsregler, skal den ikke-afviklede frihed pr. 31. juli 2014 godtgøres med satsen for overarbejdsbetaling på udbetalingstidspunktet. 4

5 Bilag 2 Efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Protokollater om arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler af 30. juni 2008 (Perst. nr ). Pr. 1. august 2014 Protokollater om arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler af 24. marts 2014 (Modst. nr ). honoreres som timeløn med tillæg på 50 pct., jf. arbejdstidsprotokollatets 12, stk. 1. Hvis læreren og ledelsen er enige, kan der i den efterfølgende normperiode i stedet ydes frihed af samme varighed som overtiden med tillæg på 50 pct., jf. arbejdstidsprotokollatets 12, stk. 2. Ledelsen kan således ikke ensidigt overføre overskydende timer til næste normperiode. Såfremt overtiden konverteres til frihed, skal friheden afvikles i henhold til de nye regler pr. 1. august Lederen fastlægger, hvornår eventuel frihed skal afvikles, jf. 10 i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Timebank I stedet for at overskydende timer afvikles i den efterfølgende normperiode, kan det aftales, at de overskydende timer overføres til en timebank med tillæg på 50 pct. med henblik på afspadsering i en senere normperiode, jf. arbejdstidsprotokollatets 12, stk. 3. Der kan max være 200 timer i timebanken ved normperiodens start. Undertid Der er i de nye arbejdstidsregler ikke mulighed for at overføre undertid fra èn normperiode til en anden. Hvis der i opgørelsen konstateres undertimer efter arbejdstidsprotokollatets 13, kan timerne derfor ikke overføres til afvikling efter d. 1. august Undertid der konstateres ved opgørelsestidspunktet, vil derfor gå tabt. 5

6 Bilag 3 EUD og AMU Aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse af 28. november 2008 (Perst. nr ). Organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv. af 1. december 2011 (Perst. nr ). Bemærk, at lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne følger aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Der henvises derfor til denne. honoreres som timeløn med tillæg på 50 pct. eller afspadseres i den efterfølgende normperiode i forholdet 1:1,5, jf. arbejdstidsaftalens 16, stk. 2 og 3. Skolen skal, under fornødent hensynstagen til skolens tarv, så vidt muligt imødekomme lærernes ønske om afspadsering eller udbetaling af overarbejde, jf. cirkulærebemærkning til arbejdstidsaftalens 16. Det er dog i sidste ende ledelsen, der træffer den endelige beslutning. Såfremt overtiden konverteres til afspadsering og dermed overføres til næste normperiode, skal afspadseringen afvikles i henhold til de nye regler pr. 1. august Lederen fastlægger, hvornår eventuel afspadsering skal afvikles, jf. 10 i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Overførsel af overtimer 1:1 Indtil 80 overtimer kan overføres til afvikling i næste normperiode i forholdet 1:1, jf. arbejdstidsaftalens 15, stk. 1. Overførslen af op til 80 timer kan alene ske denne ene gang til normperioden, der påbegyndes d. 1. august 2014, og kun hvis der ikke er sket overførsel af timer efter opgørelse af den forudgående normperiode. Overførsel af undertimer 1:1 Der er i de nye arbejdstidsregler ikke mulighed for at overføre undertid fra èn normperiode til en anden. Hvis der i opgørelsen konstateres undertimer efter arbejdstidsaftalens 15, kan timerne derfor ikke overføres i forholdet 1:1 til afvikling efter d. 1. august Undertid, der konstateres ved opgørelsestidspunktet, vil derfor gå tabt. 6

7 Bilag 4 SOSU-skoler Organisationsaftale for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) af 21. oktober 2011 (Perst. nr ). Bemærk at tjenestemandsansatte lærere ved SOSU-skoler tilsvarende er omfattet af ovenstående regler. godtgøres med frihed af samme varighed som det præsterede overarbejde med et tillæg på 50 pct., jf. organisationsaftalens 16, stk. 1. Friheden skal afvikles i henhold til de nye regler pr. 1. august Lederen fastlægger, hvornår eventuel frihed skal afvikles jf. 10 i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Såfremt lederen ved arbejdstidens opgørelse pr. 31. juli 2014 vurderer, at det ikke er muligt at afvikle friheden, ydes der pr. arbejdstime 1/1924 af den pågældende lærers årsløn på udbetalingstidspunktet med et tillæg på 50 pct., jf. organisationsaftalens 16, stk. 3. Det er således ledelsen, der beslutter, om de overskydende timer skal udbetales eller overføres. 7

8 Bilag 5 VUC Organisationsaftale for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning af 7. oktober 2011 (findes her). Forstanderen beslutter, om overskydende timer godtgøres med overtidsbetaling eller afspadsering, jf. organisationsaftalens 15, stk. 2 i bilag 1. Såfremt de overskydende timer godtgøres med overtidsbetaling, ydes der for hver overtime 1,33 time med tillæg af 50 pct. Såfremt de overskydende timer konverteres til afspadsering, ydes for hver overtime 1,33 time med tillæg af 50 pct. Afspadseringen skal afvikles i henhold til de nye regler pr. 1. august Lederen fastlægger, hvornår eventuel afspadsering skal afvikles, jf. 10 i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. 8

9 Bilag 6 Produktionsskoler Organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler af 1. november 2011 godtgøres med afspadsering af samme varighed som det præsterede overarbejde med et tillæg på 50 pct., jf. organisationsaftalens 11, stk. 2. Afspadseringen skal afvikles i henhold til de nye regler pr. 1. august Lederen fastlægger, hvornår eventuel afspadsering skal afvikles, jf. tjenestemændenes arbejdstidsaftale 10. Såfremt lederen vurderer, at afspadsering ikke er mulig, honoreres overarbejde med betaling svarende til 1/1924 af vedkommende lærers årsløn på udbetalingstidspunktet med tillæg af 50 pct., jf. organisationsaftalens 11, stk. 3. Det er således lederen, der beslutter, om de overskydende timer skal udbetales eller overføres. 9

10 Bilag 7 Faglærer ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere for faglærere Organisationsaftale for faglærere ansat ved skolen for klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) af 20. september 2011 (Perst. nr ). udbetales med tillæg på 50 pct. eller afspadseres i den efterfølgende normperiode i forholdet 1:1,5, jf. organisationsaftalens 12, stk. 2 og 3. Det drøftes mellem skolens ledelse og den pågældende lærer, om overarbejdet skal udbetales eller afspadseres, jf. organisationsaftalens 12, stk. 1. Det er lederen, der på baggrund af drøftelsen beslutter, hvordan overtiden skal honoreres. Afspadsering skal afvikles i henhold til de nye regler pr. 1. august Lederen fastlægger, hvornår eventuel afspadsering skal afvikles, jf. 10 i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. For meget afviklet overtid Hvis læreren i løbet af arbejdsåret har afviklet flere overarbejdstimer, end årsopgørelsen giver grundlag for jf. organisationsaftalens 13, stk. 3, anses disse timer som værende undertid. Der er i de nye arbejdstidsregler ikke mulighed for at overføre undertid fra èn normperiode til en anden. Hvis der i opgørelsen konstateres undertimer, kan timerne derfor ikke overføres til afvikling efter d. 1. august Undertid der konstateres ved opgørelsestidspunktet, vil derfor gå tabt. 10

11 Bilag 8 Undervisningsassistenter ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Organisationsaftale for undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) af 20. september 2011 (Perst. nr ). efter organisationsaftalens 12, stk. 1, udbetales med tillæg på 50 pct. eller afspadseres i den efterfølgende normperiode i forholdet 1:1,5 afrundet opad til hele timer. Ved beregning af antallet af overskydende timer regnes hver ugentlig instruktionstime ud over 25,9 som 1 time og 25 minutter, jf. organisationsaftalens 12, stk. 3. Det er således lederen, der beslutter, hvordan de overskydende timer skal honoreres. Såfremt de overskydende timer konverteres til afspadsering, skal timerne afvikles i henhold til de nye regler pr. 1. august Lederen fastlægger, hvornår eventuel afspadsering skal afvikles, jf. tjenestemændenes arbejdstidsaftale jf. 10 i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. 11

12 Bilag 9 Lærere i Dansk Røde Kors Asylafdeling Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling af 4. februar 2009 (Perst. nr ). opgøres pr. påbegyndt ½ time, jf. organisationsaftalens 21 og afspadseres i den efterfølgende normperiode med mindre andet aftales. Såfremt de overskydende timer konverteres til afspadsering, skal afspadseringen afvikles i henhold til de nye regler pr. 1. august Lederen fastlægger, hvornår eventuel afspadsering skal afvikles, jf. 10 i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Såfremt lederen ønsker at udbetale overtid, skal der indgås en aftale herom. Frihedsopsparing ved aften- og nattjeneste Lærere med aften- og nattjeneste opsparer frihed efter organisationsaftalens 26 i form af en 37/3-ordning. Hvis 37/3 ordningen medfører, at der pr. 31. juli 2014 er ikke-afviklet frihed, skal friheden afvikles i henhold til de nye regler, såfremt lærerne i det nye regelsæt er omfattet af 37/3 ordningen (regler for døgnarbejdere i tjenestemændenes arbejdstidsaftale). Følger læreren fremover reglerne for dagarbejde, og derfor ikke er omfattet af 37/3 ordningen, skal den ikke-afviklede frihed pr. 31. juli 2014 godtgøres med satsen for overarbejdsbetaling på udbetalingstidspunktet. 12

13 Bilag 10 Fængselslærere Organisationsaftale for fængselslærere m.fl. af 12. august 2011 (Perst. nr ) honoreres som timeløn med et tillæg på 50 pct. eller som afspadsering i forholdet 1:1,5, jf. organisationsaftalens 9, stk. 4. Det er således lederen, der beslutter, hvordan de overskydende timer skal honoreres. Såfremt overtiden konverteres til afspadsering, skal afspadseringen afvikles i henhold til de nye regler pr. 1. august Lederen fastlægger, hvornår eventuel afspadsering skal afvikles, jf. 10 i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. 13

14 Bilag 11 Forsvarets civile faglærere Aftale mellem Forsvarets Personeltjeneste, Lærernes Centralorganisation og Uddannelsesforbundet om løn- og ansættelsesvilkår for forsvarets civile faglærere af 6. juli 2009 Lærere omfattet af ovenstående aftale følger aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og er derfor omfattet af aftalens bestemmelser om overtid mv., jf. vejledningens bilag 3. 14

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten (3F)

Rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten (3F) 2005 Cirkulære af 28. juni 2006 Perst. nr. 035-06 PKAT nr. 200, 247, 248, 603, 747, 917 J.nr. 03-333/14-9

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

Cirkulære af 17. august 2011. Perst.nr. 039-11 PKAT 0151. J.nr. 10-330/21-42. Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl.

Cirkulære af 17. august 2011. Perst.nr. 039-11 PKAT 0151. J.nr. 10-330/21-42. Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 039-11 PKAT 0151 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2011 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere