HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)"

Transkript

1 HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) har i perioden fra den 9. februar til den 9. marts 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Ankestyrelsen, Advokatrådet, Brugerforeningen for aktive stofmisbrugere, Danske Advokater, Danske Regioner, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Tandlægeforening, Dansk Tandplejerforening, De Offentlige Tandlæger, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af statsforvaltningsjurister, Kommunernes Landsforening (KL), Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP), Praktiserende Tandlægers Organisation, Rådet for Socialt Udsatte, SAND, Sammenslutningen af boformer for hjemløse (SBH), Sammenslutningen af Væresteder i Danmark (SVID), Statsforvaltningerne, Udbetaling Danmark og Danske Seniorer (Ældremobiliseringen). Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen. Der er modtaget svar fra: Ankestyrelsen, Advokatrådet, Danske Seniorer, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Tandplejerforening, Danske Handicaporganisationer (DH), De Offentlige Tandlæger, Kommunernes Landsforening (KL), Rådet for Socialt Udsatte, SAND, Statsforvaltningen, Praktiserende Tandlægers Organisation, Tandlægeforeningen og Udbetaling Danmark. Nedenfor gennemgås og kommenteres de modtagne høringssvar: 1. Indledende bemærkninger Advokatrådet, Dansk Socialrådgiverforening, Statsforvaltningen og Udbetaling Danmark har ingen bemærkninger til lovforslaget. KL hilser overordnet regeringens tiltag om at justere reglerne om tilskud til tandpleje efter aktivloven velkommen og anfører, at 82 a i dag er forbundet med ressourcekrævende sagsbehandlingsregler, som bl.a. bekræftes af Ankestyrelsens undersøgelse. Danske Seniorer finder, at de foreslåede ændringer med- Side 1 af 6

2 fører en forbedring og forenkling af reglerne både for borgerne og kommunerne, der skal administrere reglerne. Dansk Tandplejerforening udtrykker stor tilfredshed med, at der nu er kommet mere fokus på tandplejeindsatsen, når det gælder nogle af de svageste grupper og ser ændringsforslaget som et lille skridt i den rigtige retning. Tandlægeforeningen hilser ethvert initiativ velkomment, som er egnet til at sikre, at formålet med bestemmelsen i aktivlovens 82 a opfyldes og bifalder elementerne i lovforslaget, som alle er egnet til at målgruppen tilgodeses i højere grad end hidtil. DH støtter helhjertet sigtet med forslaget og de konkrete initiativer, som forslaget indeholder, og som trækker i den rigtige retning. Rådet for Socialt Udsatte bakker også generelt op om lovforslaget og finder det positivt med forbedringen af ordningen, og SAND vurderer, at man med dette lovforslag helt sikkert vil kunne nå ud til flere hjemløse og udsatte med et tilbud om hjælp til tandbehandling. Praktiserende Tandlægers Organisation mener også, at de forslåede ændringer bidrager til en forbedring af mulighederne for at implementere hensigterne med den oprindelige lov, og at ændringerne er absolut nødvendige, men både DH, SAND og Praktiserende Tandlægers Organisation påpeger, at forslaget ikke er tilstrækkeligt, og at der stadig er et stort behov for en samlet indsats for at mindske den sociale og handicaprelaterede ulighed i sundhed på tandområdet. De Offentlige Tandlæger er overbevist om, at de foreslåede justeringer med nedsat brugerbetaling og en stærkere kommunal opsøgende indsats ikke vil ændre det forhold, at op mod 1/3 af målgruppen ikke kan og vil anvende tandplejetilbuddet i privat tandlægepraksis. De Offentlige Tandlæger foreslår, at der i sundhedsloven åbnes mulighed for, at kommunerne også kan tilbyde tandpleje fra den kommunale klinik i et fritvalgssystem, hvor det er borgerne selv, der vælger, hvor det regelmæssige tandplejetilbud ønskes modtaget. 2. Nedsættelse af egenbetalingen Dansk Tandplejerforening bifalder nedsættelsen af egenbetalingen til 600 kr. for de økonomisk svagest stillede kontanthjælpsmodtagere i aldersgrupperne år. Dansk Tandplejerforening mener, at man dermed kan bidrage til at øge den forebyggende indsat for unge kontanthjælpsmodtagere, som man ellers har svært ved at fastholde kontakten til. Tandlægeforeningen er enig i, at reduktionen af egenbetalingen fra 800 kr. til 600 kr. for målgruppen kan være et element i bestræbelserne for at reducere den økonomiske barriere for at gøre brug af ordningen, men mener ligesom Rådet for Socialt Udsatte, at selv en egenbetaling på 600 kr. må anses som en så væsentlig barriere, at den helt bør fjernes i hvert fald i forhold til akutte patienter. Tandlægeforeningen foretrækker imidlertid, at egenbetalingen på 35 Side 2 af 6

3 pct. ud over den årlige egenbetaling på 600 kr. fjernes for alle, så den gældende egenbetaling for personer på op til 25 år bliver gældende for alle uanset alder. Tilsvarende vurderer DH, at man i højere grad kan bidrage til at realisere forslagets formål ved at reducere eller fjerne egenbetalingen på 35 pct. Også Praktiserende Tandlægers Organisation, Rådet for Socialt Udsatte og SAND anfører, at især egenbetalingen på 35 pct. for personer over 25 år er en stor hindring for tandlægehjælp til de mest udsatte og Praktiserende Tandlægers Organisation mener, der er tale om en urimelig social skæv forskelsbehandling for behandlingskrævende patienter under og over 25 år, som bør fjernes. KL stiller sig tvivlende overfor, hvorvidt en nedjustering af egenbetalingen med 200 kr. vil reducere den økonomiske barriere for udsatte borgere. KL opfordrer til, at man tænker tandplejeområdet ind i bekæmpelsen af ulighed i sundhed. Det fremgår af finanslovsaftalen for 2015 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, at der var enighed om at drøfte forslag til en justering af ordningen efter aktivlovens 82 a, der understøtter, at flere i målgruppen modtager hjælp til tandbehandling inden for den eksisterende økonomiske ramme. Det blev efterfølgende aftalt at den gældende ordning kan justeres indenfor den eksisterende økonomiske ramme ved at reducere egenbetalingen fra 800 kr. til 600 kr. for personer på 25 år eller derover, som ikke er omfattet af de laveste ydelser efter kontanthjælpsreformen sammen med de øvrige justeringer der fremgår af lovforslaget. Det ville ikke være muligt at afskaffe hele egenbetalingen inden for den eksisterende økonomiske ramme, ligesom det ikke er muligt inden for den eksisterende ordning og økonomiske ramme at tænke tilskudsordningen ind i sundhedslovgivningen. Der henvises i øvrigt til, at det er aftalt at evaluere ordningen. 3. Forhåndsgodkendelse i 2 måneder Tandlægeforeningen kan fuldt ud tiltræde forslaget om en tilføjelse til 82 a, stk. 6, om at kommunens forhåndsgodkendelse skal gælde i 2 måneder fra kommunens afgørelse, uanset om ansøgeren ikke længere er omfattet af persongruppen. Tandlægeforeningen finder dog, at det også bør fremgå af selve lovteksten, og ikke kun af bemærkningerne, at Herudover gælder kommunens forhåndsgodkendelse fortsat, så længe borgerens forhold er uændrede. Ankestyrelsen foreslår, at det overvejes at lade 2 måneders fristen løbe fra det tidspunkt, hvor ansøger ikke længere er omfattet af persongruppen. Det er Ankestyrelsens indtryk, at et større behandlingsforløb i mange tilfælde ikke vil kunne udføres indenfor 2 måneder. Side 3 af 6

4 Danske Tandplejere finder det på den ene side forståeligt, at man ønsker at sikre, at en påbegyndt behandling ikke afsluttes i utide, selv om patienten får job. På den anden side finder Danske Tandplejere det ud fra en lighedsbetragtning urimeligt ikke at forvente egenbetaling af en gruppe patienter, som (nu) er i arbejde, og dermed må formodes selv at kunne betale for deres tandpleje hvilket også gælder for andre lavtlønsgrupper. KL anfører, at forslaget kun smidiggør sagsbehandlingen i de helt simple behandlingsforløb og imødekommer ikke, at et tandbehandlingsforløb ofte kan ændre status undervejs. KL peger i den forbindelse på koblingen mellem aktivlovens 82 og 82 a som den helt store udfordring. KL mener, at det bør overvejes, hvordan det administrative arbejde kan gøres endnu mere smidigt. Det kan fx være med en objektiv konstaterbar målgruppe med ens tilskudsregler for hele målgruppen, eksempelvis ud fra en fastsat årlig personlig indkomstgrænse og formuegrænse. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at kommunens forhåndsgodkendelse af tilskud til behandlingsforløb, som overstiger kr. fortsat gælder, så længe borgerens forhold er uændrede. Dette er også forudsat i den gældende bestemmelse, og ændres ikke med lovforslaget. Dette vil desuden fremgå af den vejledning, som vil blive udsendt i forlængelse af lovforslaget. Forslaget om, at kommunens forhåndsgodkendelse af behandlingsforløb som overstiger kr. gælder i 2 måneder fra kommunens afgørelse selv om ansøgeren ikke længere er omfattet af den relevante persongruppe, har bl.a. til formål at sikre, at større behandlingsforløb, som allerede er igangsat, ikke afbrydes, fordi personen pludseligt ikke længere er omfattet af ordningen. Herudover er det ikke hensigtsmæssigt, hvis risikoen for at miste tilskud til større tandplejeudgifter udgør en barriere mod at søge arbejde. Desuden har nogle kommuner peget på, at det giver administrative udfordringer for kommunerne at skulle kontrollere, om ansøgere om forhåndsgodkendelse til større behandlingsforløb fortsat er omfattet af målgruppen på det tidspunkt, hvor behandlingen finder sted. Dette administrative hensyn vurderes bedst tilgodeset, hvis forhåndsgodkendelsen løber fra kommunens afgørelse og 2 måneder frem uanset om modtageren fortsat er omfattet af persongruppen eller ej. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under punkt 1 og til den kommende evaluering af ordningen. I forhold til KL s bemærkninger om, at koblingen mellem aktivlovens 82 og 82 a som den store administrative udfordring bemærkes det, at muligheden for at søge om hjælp til egenbetalingen efter 82 sikrer, at egenbetalingen ikke bliver en hindring for, at personer med særligt økonomiske vanskelige forhold efter en konkret vurdering kan få hjælp til hele tandbehandlingen. Da 82 anvendes til en bredere målgruppe og til flere former for behandling, er det ikke hensigtsmæssigt eller mu- Side 4 af 6

5 ligt at ændre gældende regler i aktivlovens 82. En sådan ændring ville række ud over en justering af ordningen inden for den eksisterende økonomiske ramme. 4. Opsøgende indsats Ankestyrelsen foreslår, at kommunens forpligtelse til opsøgende og oplysende arbejde efter servicelovens 99, jf. forslaget til aktivlovens 82 a, stk. 8, tillige kommer til at fremgå af serviceloven. DH mener, at der er tale om et godt initiativ og foreslår, at der også i servicelovens 12 indføres en pligt for kommunerne til at oplyse om ordningen, selv om det ikke vil være alle, der omfattes af tilbuddet i 12, der er i målgruppen for tilskud til tandpleje. Dansk Tandplejerforening hilser forpligtelsen for kommunerne velkommen og foreslår, at orienteringen gøres reel, således at orienteringen sker i direkte tilknytning til en opsøgende indsats, så patienterne oplever, at de rent faktisk hjælpes og ikke, at der stilles krav til dem om selv at skulle være proaktive og udfolde store bestræbelser på at få den fornødne hjælp. Tandlægeforeningen bifalder også forslaget om en særlig opsøgende indsat overfor de mest udsatte borgere i målgruppen. Samtidig opfordrer Tandlægeforeningen til, at der internt i kommunerne forudsættes gennemført en særlig oplysningsindsats, idet Tandlægeforeningen jævnligt kontaktes af borgere, der har oplevet, at man i kommunen ikke i alle tilfælde har kendskab til regelsættets eksistens. Desuden opfordrer Tandlægeforeningen til, at de mange fortolkningsspørgsmål, som regelsættet giver anledning til, indarbejdes i en formaliseret vejledning. Efter formuleringen i den foreslåede 82 a, stk. 8, skal kommunen i forbindelse med opsøgende arbejde overfor socialt udsatte, herunder efter 99 i lov om social service, særligt oplyse om muligheden for tilskud til betaling for tandpleje til personer, som er omfattet af ordningen. Forpligtelsen er således ikke kun afgrænset til servicelovens 99, og det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at ud over en opsøgende indsats i forbindelse med støtte- og kontaktpersonordningen efter 99 kan kommunen oplyse om ordningen i forbindelse med rådgivning efter servicelovens 10 eller 12, herunder ved opsøgende arbejde. I forbindelse med rådgivning efter servicelovens 10 og 12 skal det vurderes, om personen vil kunne have behov for støtte eller ydelser efter serviceloven eller anden lovgivning. Støtte- og kontaktpersonordningen efter servicelovens 99 har et bredt formål, hvor opgaverne for støtte- og kontaktpersonen i forhold til den enkelte borger afhænger af borgerens specifikke ønsker og behov. Formålet med indsatsen er at gøre borgeren i stand til at benytte samfundets muligheder og allerede etablerede tilbud. Formuleringen af 99 sammenholdt med formålsbestemmelsen for servicelovens voksenafsnit er således med til at sikre, at støtte- og kontakt- Side 5 af 6

6 personordningen netop tilrettelægges, så der tages hensyn til borgerens individuelle behov. Formålet med lovændringen er at sikre, at de borgere, der er omfattet af aktivlovens 82 a, gøres opmærksomme på muligheden for at opnå en specifik ydelse i medfør af denne bestemmelse. Efter ministeriets opfattelse er det tilstrækkeligt, at denne forpligtigelse står i aktivloven. En eventuel fremhævelse af én enkelt forpligtigelse i servicelovens 99 vurderes at kunne få en begrænsende effekt for den samlede støtte- og kontaktpersonordning efter servicelovens 99. Den præcisering, der følger af ændringen i aktivlovens 82 a, om forpligtelsen for støtte og kontaktpersoner til at oplyse om mulighederne for tilskud til tandbehandling, vil blive indarbejdet i de relevante vejledninger efter serviceloven, ved førstkommende revision. Desuden vil den nye vejledning om aktivlovens 82 a, som vil blive udsendt i forlængelse af lovforslaget, både beskrive relevante fortolkningsspørgsmål til de eksisterende regler og de nye elementer i lovforslaget, herunder kommunernes forpligtelse i forbindelse med den opsøgende indsats. 5. Evaluering KL anfører, at det vil være af stor betydning for kommunerne at få påvist, om tilbuddet/tilskuddet anvendes til de rette og med den rette kvalitet. Derfor er det vigtigt, at evalueringen indholdsmæssigt kan informere om andet end blot hvor mange penge, der ydes i tilskud. Danske Seniorer anfører, at det ved evalueringen af ordningen er vigtigt, at effekten af oplysningsindsatsen i de enkelte kommuner vurderes. Samtidig må der stadig være respekt for den enkelte borgers selvbestemmelse. Tandlægeforeningen bifalder evalueringen af ordningen et år efter de nye reglers ikrafttræden, og vil meget gerne inddrages i arbejdet. Ministeriet har noteret sig synspunkterne, som vil indgå ved den kommende planlægning af evalueringen. Ministeriet vil desuden inddrage relevante parter i arbejdet. Side 6 af 6

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 2 Offentligt N O T A T Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 24. november 2014

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommunaludvalget 2011-12 L 159 Bilag 2 Offentligt Kommenteret høringsnotat Høringsnotat med kommentarer vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 102 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMIHO Sags nr.: 1304006 Dok. Nr.: 1352325

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen.

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1304351 Dok. Nr.: 1353941 Dato: 23. januar 2013 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af

Læs mere

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006.

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006. Beskæftigelsesrådet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Lise Pontoppidan Sagsnr. 14.02-06-18 Vores ref. HBØ/kfr Deres ref. Den 22. november 2006 /2 VEHP UNQLQJHUWLOK ULQJYHGUORYIRUVODJRP9HOI UGVDIWD

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område.

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. T Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. - Bruttokatalog over forenklingsforslag på området for udsatte børn til brug for konference den 27. marts 2008 13. marts 2008 Copyright Deloitte

Læs mere

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 68 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0219990 Dato: 22. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere