1. Økonomirapport pr Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune."

Transkript

1 Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni :00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Åben sag

2 Page 2 of 9 4. Evt. ombygning af Sæby Ældrecenter. Åben sag 5. Statsamtets udtalelse vedrørende Sæby Kommunes beskæftigelsesprojekt. Åben sag 6. Dybvad Ældrecenter Lukket sag 7. Personsag. 8. Personsag 9. Meddelelse fra formand/forvaltningschef Lukket sag 10. Eventuelt Lukket sag 11. Valg til Ældrerådet, Ny Frederikshavn Kommune Åben sag

3 Page 3 of 9 1. Økonomirapport pr Åben sag Af vedlagte økonomirapport fremgår det, at der til Socialudvalgets område, i år 2005 skal anvendes følgende: Korrigeret Forventet hele kr. budget 2005 regnskab 2005 Socialudvalgets drift 2005 Udgift Indtægt Udgift Indtægt i alt en merudgift på og merindtægt på eller netto Socialudvalget anlæg år Indenfor Socialudvalgets område (drift) forventes merudgifter og merindtægter på netto kr., der ansøges som tillægsbevilling til de i økonomirapporten opgjorte områder. Bilag: Økonomirapport og noter hertil. Fremsendes med anbefaling. 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag Plansektionen har færdiggjort et udkast til et forslag til Kommuneplan Kommuneplanen består af tre dele: Hovedstruktur, Rammer og Kortbilag. Der er foretaget en fuldstændig revision af kommuneplanen P15 Sbh: TF/tia Fagudvalgene har lejlighed til at komme med kommentarer til forslaget i maj Økonomiudvalget behandler forslaget to gange inden Byrådet behandler forslaget på mødet i juni Forslaget vil blive offentliggjort i august.. Indtil slutningen af september har borgere, interesseorganisationer eller myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget.

4 Page 4 of 9 Plansektionen vil gerne bede om udvalgets eventuelle kommentarer til forslaget. Indstilling Teknisk Forvaltning indstiller, at fagudvalgene anbefaler over for Økonomiudvalget, at forslag til Kommuneplan 2005 fremlægges i offentlig høring Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2005 og fremlægge det i offentlig høring i min. 8 uger Bilag 1. Forslag til Hovedstruktur til Kommuneplan 2005, dateret 18. maj 2005 Fordeling SU Anbefales med rettelser. 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Åben sag En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de tre sammenlægningskommuner har udarbejdet et beslutningsgrundlag vedrørende anskaffelse og implementering af et fælles omsorgssystem i Ny Frederikshavn Kommune. Arbejdsgruppen anbefaler, at det nye fælles omsorgssystem bliver VITAE fra CSC Scandihealth. VITAE anvendes i dag af 650 medarbejdere i Frederikshavn Kommune. Arbejdsgruppen fremhæver, at der er væsentligt, at omsorgssystemet er implementeret og fælles inden 1. januar A01 Sbh: SOC/jt Der er en række fordele ved at anvende omsorgssystemet VITAE: VITAE gør det muligt at forbedre den faglige dokumentation og skabe mere tværfaglig dialog ved at oprette en fælles elektronisk omsorgsjournal VITAE kan understøtte planlægning og styring af opgaverne på omsorgsområdet og kan sikre en sammenhængende indsats over for den enkelte borger. VITAE er et styringsværktøj, der giver overblik over og styrer ressourceanvendelsen. VITAE er opbygget af en række moduler, som kan integreres med andre løsninger samt udveksle oplysninger med hospitaler og læger ved borgernes indlæggelse og udskrivning. Ud over anskaffelsen af licenser til VITAE skal der investeres i hardware, anden software, teknisk installation og IT-support samt uddannelse af super- og slutbrugere. For at sikre en hensigtsmæssig implementering af VITAE bør der etableres en tværkommunal samarbejdsorganisation bestående af en projektleder og en projektmedarbejder. Frederikshavn Kommune stiller en projektleder til rådighed, mens Sæby Kommune og Skagen Kommune finansierer

5 Page 5 of 9 projektmedarbejderen, der ansættes i Frederikshavn Kommune. Det er svært eksakt at vurdere den samlede udgift til anskaffelse og implementering af et nyt fælles omsorgssystem. Denne udgift er eksempelvis afhængig af udfaldet af forhandlinger med CSC Scandihealth om levering af VITAE samt indgåelsen af en aftale med en uddannelsesinstitution i Ny Frederikshavn Kommune om kurser i IT og elektronisk journalisering. I vil der samlet set være tale om en investering på millioner kroner. Investeringen fordeler sig med en udgift til Skagen Kommune på ca. 1.5 millioner kroner, mens udgiften i Sæby Kommune vil være ca. 2.0 millioner kroner. Dertil kommer driftsudgifter til service og vedligehold på ca kroner i de to kommuner. Investeringen i software og hardware kan leasingfinansieres, mens udgifter til eksempelvis undervisning afholdes af kommunen, der investerer. Det forudsættes således, at de væsentligste udgifter til investering i software og hardware vil blive finansieret ved leasing og således kun i meget begrænset omfang belaste de nuværende kommuner i Den langt overvejende del af denne udgift vil blive finansieret af Ny Frederikshavn Kommune. Udgiften til uddannelse vil blive søgt minimeret ved at benytte arbejdsmarkedsuddannelser og kan af denne årsag først beregnes efter forhandling af aftale med uddannelsesinstitutionerne. En tilsvarende model for uddannelse blev anvendt i Frederikshavn Kommune ved implementering af VITAE i Uddannelsen af medarbejdere som instruktører finansieres af Sæby og Skagen kommuner med i alt ca kroner. Frederikshavn Kommune supplerer med sit nuværende instruktørteam, så der etableres et fælles udgangspunkt for undervisningen af medarbejdere i kommunerne. Der vil være udgifter til projektledelse bestående af en projektleder og projektmedarbejder. Frederikshavn Kommune stiller projektleder til rådighed, mens Skagen og Sæby Kommuner finansierer projektmedarbejderen med kroner i alt for projektperioden. Målsætningsmæssige konsekvenser: Budgetmæssige konsekvenser: Ingen budgetmæssige eller personalemæssige Konsekvenser i forhold til det vedtagne budget. Agenda 21 konsekvenser: Proces: Ingen Foretages Miljøkonsekvenser: Mindre betydende/ubetydelige Væsentlige/bør undersøges Indstilling Det indstilles til udvalget at VITAE fra CSC Scandihealth bliver fælles omsorgssystem i Ny Frederikshavn Kommune. at projektplanen godkendes med etableringen af projektorganisation mv. at Frederikshavn Kommune bidrager med en projektleder, mens Sæby Kommune og Skagen Kommune finansierer en projektmedarbejder. at den samlede udgift til software og hardware leasingfinansieres. at udgifter til undervisning, uddannelse af instruktører mv.

6 Page 6 of 9 afholdes af Skagen og Sæby kommuner. Frederikshavn Kommune supplerer med det nuværende instruktørteam. at endeligt forslag til økonomi fremlægges til udvalgenes godkendelse, når forhandlingerne med CSC og uddannelsesinstitutionerne er afsluttede. Bilag 1 Projektplan Fælles omsorgssystem Ny Frederikshavn Kommune (443896) Fordeling SOU Fremsendes via Økonomiudvalget til Byrådet. 4. Evt. ombygning af Sæby Ældrecenter. Åben sag Jørgen Tousgaard orienterer om evt. ombygning af Sæby Ældrecenter. Materialet blev gennemgået. 5. Statsamtets udtalelse vedrørende Sæby Kommunes beskæftigelsesprojekt. Landsorganisationen af Arbejdsledige i Nordjylland har ved brev af 20. oktober 2002 rettet henvendelse til Arbejdsmarkedsrådet Nordjylland vedrørende lovligheden af Sæby Kommunes anvendelse af kontanthjælpsmodtagere i individuel jobtræning i kommunens beskæftigelsesprojekt. Åben sag P20 Sbh: SOC/jt Statsamtet Nordjyllands udtalelse, som er sendt til Landsorganisationen af Arbejdsledige, konkluderer, at Statsamtet ikke finder anledning til at behandle sagen. Bilag Fordeling 1 Statsamtet Nordjyllands brev af 26. maj 2005 SOU Taget til efterretning.

7 Page 7 of 9 6. Dybvad Ældrecenter Lukket sag 7. Personsag. 8. Personsag 9. Meddelelse fra formand/forvaltningschef Lukket sag 10. Eventuelt Lukket sag 11. Valg til Ældrerådet, Ny Frederikshavn Kommune Åben sag Ældrerådene i Frederikshavn, Skagen og Sæby er enige om at fremsætte forslag om 84.12A16 Sbh: SOC/jt at de nuværende ældreråd fortsætter deres funktionsperiode frem til

8 Page 8 of december 2006 at der i perioden primo december 2009 vælges 3 personer i hver af de 3 kommuner som et fællesråd at der afholdes valg af 3 personer i hver kommune. Indstilling Det indstilles, at ovenstående godkendes. Det indstilles ligeledes at såfremt der ikke fremgår andet af det nye lovgrundlag, at valget afholdes primo 2006 samt at valget sker ved afgivelse af brevstemmer Endelig indstilles, at der ikke kræves stillere. Bilag Fordeling 1 Inger Perssons brev af 6. april 2005 med bilag SOU Fremsendes med anbefaling til Byrådet.

9 Page 9 of 9 Mødet hævet, oplæst kl. Til stede: Underskrifter:

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 16 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 28. januar 2004 17:00 EL's kontor NB. Fraværende Til stede Ingrid Hejslet Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2004 Åben sag

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud Referat med temadrøftelserne er publiceret Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere