Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse"

Transkript

1 Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme for 2015 udgør: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF Sundhedsfremme og forebyggelse Serviceudgifter Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet I alt Generelle budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges som en integreret del af den årlige budgetproces. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. For serviceudgifter er der generelt overførselsadgang mellem årene således, at overskud overføres til to år efter regnskabsåret, mens underskud overføres til året efter regnskabsåret. Der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Generelt gælder, at nye tiltag skal finansieres inden for det enkelte steds eller udvalgets ramme. Bevillingssystemet kræver dog fortsat, at ændringer på tværs af bevillingsniveauer godkendes af såvel Økonomiudvalg som Byråd. Side 1

2 Sundhed og Forebyggelse Serviceudgifter Opgaver under området Genoptræning (efter Sundhedsloven) Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedspolitik, sundhedsaftaler, sundhedsbus, rygestopkurser m.v.) Kommunal Sundhedstjeneste Under dette bevillingsniveau Sundhed og forebyggelse ligger alene den del af genoptræningen som varetages af kommunen, herunder også evt. vederlagsfri fysioterapi hos kommunen. Under bevillingsniveauet Aktivitetsbestemt (med)finansiering m.v., som behandles senere, ligger den stationære genoptræning på sygehuse, den specialiserede ambulante genoptræning og personbefordring samt den vederlagsfri fysioterapi, der udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Gruppering 001 Kommunal genoptræning efter udskrivning efter Sundhedsloven På denne gruppering ligger udelukkende budget til den del af genoptræningen der hører under Sundhedsudvalget hvilket svarer til ca. 80% af det samlede budget, i alt 10 mio. kr. De øvrige 20% er forankret under Velfærdsudvalget. Sundhedsloven Genoptræning efter Sundhedsloven tager udgangspunkt i genoptræningsplaner udarbejdet af sygehuse og faglige retningslinjer udarbejdet af kommuner. Kommunerne har ansvar for og varetager almen ambulant genoptræning efter Sundhedsloven (specialiseret ambulant genoptræning foregår fortsat på sygehusene). Ved udskrivning giver lægen borgeren en genoptræningsplan, som kommunen visiterer efter. Antal genoptræningsplaner i Frederikssund Kommune Almen Specialiseret Egen træning År Børn varige handicap Tilvalg Fr.sund Kommune Fravalg Fr.sund kommune Privat klinik I alt (excl. fravalg) Ikke registreret Ikke registreret : 1. jan 19. dec. / 2012: 1. jan 30. nov. / 2013: 1. jan 15. Nov./2014: 1. jan 28. nov. Side 2

3 Takst til mellemkommunal afregning Takster ved afregning for genoptræning i kommunalt regi svarer til Sundhedsstyrelsens DRG takster. De mellemkommunale takster er baseret på de ambulante genoptræningstakster fratrukket omkostninger til overhead fra sygehuset, samt omkostninger til forskning og uddannelse af studerende. Videreuddannelse af personale i form af kurser m.m. er indregnet i taksterne. Mellemkommunal afregning for genoptræningsydelser (kr.) Gruppe Tekst GEN1A Genoptræningsgruppe 1, ambulant GEN2A Genoptræningsgruppe 2, ambulant GEN3A Genoptræningsgruppe 3, ambulant Kilde: Statens seruminstitut, DRG-takster. Gruppering 002 Ambulant specialiseret genoptræning (Sundhedslovens 140) Budgettet på dette område udgør 1,6 mio. kr. og er udelukkende betalinger til regioner. Gruppering 003 Personbefordring På denne gruppering ligger udelukkende budget til den del af personbefordring der hører under Sundhedsudvalget hvilket svarer til ca. 80% af det samlede budget i alt 2,5 mio. kr. De øvrige 20% er forankret under Velfærdsudvalget. Området vedrører udgifter til befordring af borgere til genoptræning efter Sundhedsloven Derudover er der budget på 1 mio. kr. til ledelse og administration på dette område. Takster Borgere, der befordres til genoptræning og, betaler 50 kr. pr. tur (100 kr. retur). Side 3

4 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Funktionen vedrører den del af den vederlagsfri fysioterapi, der udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter til bestemte patientgrupper. Såfremt kommunen begynder at tilbyde vederlagsfri fysioterapi, skal udgifter til dette bogføres under gruppering 001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning. Der er på området givet en ekstra bevilling på 0,9 mio. kr. grundet en stor stigning på området. De praktiserende læger henviser til behandling og praktiserende fysioterapeuter udfører behandlingen. Frederikssund kommune er uden indflydelse på udgifterne Takster Behandlingen udføres vederlagsfrit for borgeren. Kommunen afregner med regionerne på baggrund af takster der fremgår af overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje omfatter: Børne- og ungetandpleje til 0-17-årige (til og med 17 år) Omsorgstandpleje (plejehjemsbeboere og lignende) Specialtandpleje (psykisk og fysisk handicappede) Der udføres alle former for tandbehandling: Caries, kirurgi, tandregulering samt tandbehandling i narkose. Der forventes ydet tandpleje til (data pr. 28. nov. 2014): Skoletandplejen: børn (0-17 år, individuel behandling efter behov) Herudover 41 patienter I fuld narkose fra andre kommuner Omsorgstandplejen: 166 patienter Specialtandplejen: 151 patienter fra Frederikssund Kommune (Herudover udføres specialtandpleje til 223 patienter fra andre kommuner mod betaling) Gruppen af børn indkaldes første gang, når de er 10 måneder. Derefter tilbydes individuel behandling. For børn med bedste tandstatus kan intervallet være op til 18 måneder. Omsorgstandplejepatienter får transport til klinik for større behandlinger og røntgen. Takstberegning Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i omsorgstandplejen udgør 485 kr. i Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i specialtandplejen udgør kr. i 2015 (jævnfør bekendtgørelse om tandpleje). Side 4

5 Sundhedsfremme og forebyggelse Under funktionen er budgetlagt de aktiviteter, der iværksættes af Sundhedsudvalget i forhold til aktivitetspuljen. Puljen anvendes bl.a. til sundhedsbus, vaccination, patientuddannelse, rygestopkurser, vægt- og motionstilbud, tværgående forebyggende indsatser og opfølgning på landsdækkende kampagner, samt den kommunale del af forløbsprogrammerne for borgere med kroniske sygdomme. Lægerne har ud over sundhedsfremme også opgaver som lægekonsulenter i Jobcenter og Socialservice og som børne- og ungelæger. Kommunallægernes løn fordeles derfor med 33% til Sundhedsfremme og forebyggelse ( ) og 67% til Jobcentret ( ) Sundhedstjeneste, Sundhedsplejen Sundhedsplejen yder generel konsulentbistand til skoler og institutioner i sundhedsmæssige spørgsmål. Der ydes bistand til personalet med rådgivning og vejledning om sygdomme og hygiejne samt almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Småbørnsområdet Familier med spæd og småbørn mellem 0 1 år tilbydes 4-5 hjemmebesøg, således at flergangsfødende tilbydes færre besøg end førstegangsfødende. Børn kan, hvor der er behov for det, følges til skolealderen. Der tilbydes behovssundhedspleje til familier med: Almindelige problemer (fx problemer med amningen eller urolige børn) Særlige forhold (fx for tidligt fødte børn eller tvillingefødsler) Svære forhold for børn og forældre (fx familier med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale problemstillinger) Tilknytningsproblemer: En dårlig relation giver børn skader for resten af livet. Der gives derfor behovsbesøg til styrkelse af relationen mellem mor/far og barn. Alle fødende, der går hjem fra fødegang inden 72 timer efter fødslen, bliver tilbudt barselsbesøg. Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken ved første møde. Specialmødregrupper tilbydes inden for følgende grupper: Mødreguppe for mødre med efterfødselsreaktioner To Mødregruppe for unge mødre Derudover tilbydes specialkurset Klar til barn til kommende forældre, for at forebygge vold mod børn. Skoleområdet Sundhedsplejens indsats på skoleområdet består af følgende (for alle børn på skoler beliggende i kommunen): Sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser på fire årgange (herunder Ind- og udskolingsundersøgelser) Sundhedspædagogiske aktiviteter i forskellige klasser - Sundhedscirkus i 1. klasse - Seksualundervisning i 5. klasse - Sundhedseksperimentariet i 7. klasse Side 5

6 Samtalerne tilrettelægges, så de danner grundlag for en samlet vurdering af barnet/den unges sundhedstilstand og sundhedsvejledning alt efter barnet/den unges behov. Børn med særlige behov ses af sundhedsplejersken efter behov. For at give børn med psykisk syge forældre eller forældre med misbrug en mulighed for at være sammen med ligesindede, er der oprettet to specialgrupper, hvortil der er knyttet to sundhedsplejersker og to familiekonsulenter. Der er endvidere etableret to skilsmissegrupper for børn. Der arbejdes på at etablere flere. Tværfaglige tiltag Tværfaglige teams: der arbejdes med tværfaglige team på skolerne, hvor fagfolk kan diskutere børn og unge med særlige behov. Bufo: Samarbejde mellem tværfaglige grupper, som varetager akutte sager om vold eller seksuelle overgreb. Bedre tværfaglig indsats (BTI): Sundhedsplejen deltager blandt andet sammen med dagpleje, daginstitutioner, PPR, og Familieafdelingen i et stort tværfagligt projekt, der skal forbedre den tværfaglige indsats over for børn i familier med misbrug eller sindslidelse. Åben anonym rådgivning: Begyndt i Alle borgere kan henvende sig. Henvendelser vedr årige varetages af to sundhedsplejersker. Tidlig indsats: Et samarbejde med jordmødre fra Hillerød fødeafdeling, familieafdelingen og sundhedsplejen. Et tilbud for særligt sårbare kvinder, der skal føde. Den røde tråd: Overlevering af børn og deres familier som skal starte i dagpleje eller daginstitution. Familiens sundhedsplejerske tilbyder at være med i opstartsmøde i dagplejen og daginstitutionen. Der forventes ydet sundhedstjeneste til: 360 børn under et år: 5 besøg til førstegangsfødende, 4 besøg til flergangsfødende. Barselsbesøg: Fra 1. januar giver sundhedsplejen barselsbesøg til alle fødende, der går hjem indenfor 72 timer efter fødslen (sundhedsstyrelsen anbefalinger). Besøget gives på 4. eller 5. dag. Timerne til besøget varetages inden for sundhedsplejens budget. Besøg på lørdage, søn- og helligdage medfører imidlertid merudgift til vagttillæg på ca kr. Beløbet tilføres sundhedsplejen ved første budgetopfølgning pr. 31. marts børn mellem 1 og 6 år: Der gives ca. 45% ekstrabesøg til familier med problemer, svarende til 234 ekstrabesøg skolebørn mellem 6 16 år: Sundhedssamtaler og undersøgelser på fire årgange samt aktiviteter i forskellige klasser. Herudover gives samtaler med børn med særlige behov årige i alle specialinstitutioner beliggende i kommunen Ind- og udskolingsundersøgelse af alle børn (12 kommuneskoler og 1 privat skole) Konsulentbistand til 41 daginstitutioner Budget til sundhedsplejerskestuderende Budgettet er fra 2014 tilført kr. til aflønning af sundhedsplejerskestuderende i seks måneder. Kadencen for studerende varierer imidlertid fra år til år. Derfor vil der hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen ske en regulering, hvis der er studerende i mindre end seks måneder. I budget 2015 forventes ingen studerende, hvorfor budgettet på kr. (2014-pris) er nedskrevet til 0 kr. Side 6

7 Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering er ikke en del af serviceudgifterne. Budget- og styringsprincipper For 2015 udgør budgettet 181 mio. kr. Budgettet er fastlagt efter KL-skøn i økonomiaftalen med korrektion for efterfølgende DUT-midler. Merudgift som følge af Akutfunktionen (1813) er endnu ikke indregnet i budget Midtvejsregulering Det indgår sædvanligvis i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at der skal laves en midtvejsregulering af medfinansieringsudgifterne. Midtvejsreguleringen betyder, at kommunerne under ét får budgetsikkerhed for udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering, idet afvigelser fra det forudsatte niveau for medfinansiering vil medføre, at bloktilskuddet det efterfølgende år reguleres. Kommunerne vil således få kompensation, hvis regionerne har en højere vækst end aftalt med regeringen i økonomiaftalen. Omvendt vil kommunerne skulle aflevere penge, hvis aktiviteten i regionerne bliver mindre end forudsat. Evt. kompensation sker via bloktilskuddet og således efter bloktilskudsnøglen. Styringsmuligheder Sundhedsudgifterne skønnes generelt at stige. Styringsmulighederne på kort sigt er yderst begrænsede, da sundhedsniveauet og dermed forbruget af sundhedsydelser kun påvirkes over lang tid. Ydermere er det alene praktiserende læger og sygehuse, der visiterer til sundhedsydelser; hvorfor det ikke er kommunen, der vælger mellem forskellige behandlingsformer. Demografiregulering Demografiregulering er til dels indeholdt i KL s skøn for kommunens udgifter. KL s skøn for kommunernes medfinansiering i 2015 er baseret på det skøn på landsplan, der indgår i økonomiaftalen for Dette er fastsat på baggrund af det aftalte aktivitets- og udgiftsniveau i det regionale sundhedsvæsen. Skønnet på landsplan er fordelt mellem de enkelte kommuner på baggrund af fordelingen i 2013 beregnet i takstsystem Akutfunktion 1. januar 2014 trådte den nye Akutfunktion (1813) i kraft. Akutfunktionen er en sammenlægning af den tidligere vagtlægeordning og skadestue. Vagtlægeordningen var en del af sygesikringsudgifterne, mens skadestuefunktionen var en del af sygehusudgifterne. Akutfunktionen afregnes til en højere takst end den tidligere vagtlægeordning. Det har medført øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i Kommunerne vil blive kompenseret. Da omfanget af merudgiften begrundet i den nye Akutfunktion ikke kan isoleres endnu, er budget 2015 endnu ikke justeret. Merudgiften vil blive modsvaret af kompensation på Økonomiudvalgets område. Side 7

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011 Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver. Endvidere omfatter området Sundhedsplejen,

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Børne og Ungdomstandpleje Sundhedsloven

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget 210.413.464 211.250.163 206.600.712 215.972.855 Forskel

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 9, BCV Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen,

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

Udvalget for Social Omsorg

Udvalget for Social Omsorg Udvalgsmedlemmer Hans Jørgen Hansen (V) Formand OBS: Nyt medlem Daniel Toft Jakobsen (A) Næstformand Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social

Læs mere

Mål og Perspektiver. Budget 2015-2018

Mål og Perspektiver. Budget 2015-2018 Mål og Perspektiver Budget 215-218 Mål og perspektiver er en nytænkning af de tidligere perspektivnotater. Med udgangspunkt i de strategiske drøftelser fra budgetseminaret i april er formålet med Mål og

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere